Zulu
 

Izinhlelo Zika Jehova Ngesikhathi
Ekade Sasilindela

The Divine Plan of the Ages

 

1


Ubusuku bomhlaba wokona kuphela ngokusa kwenjabulo

Download PDF

Earth's Night of Sin, to terminate in a Morning of Joy

 

 

4

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

 

Isfundo Sesine

Download PDF

Epochs and Dispensations
 

 

6
TIReturn1.jpg (13243 bytes)

Isahluko Sesithupha

Download PDF

Our Lord's Return
 

 

7
TIPermissionEvil2.jpg (16682 bytes)

Isifundo Sesikhombisa

Download PDF

The Permission of Evil
 

 

8
TIJudgment1.gif (17728 bytes)

 

Isahluko Sesishiyagalombili

Usuku Lokwahlulelwa

 

Download PDF

The Day of Judgment
 

 

 

 

Ages (Time Periods)

CHDispensationsA.gif (9253 bytes)

                                                                                          Return to Chart at Top of Page

A

KHOMBISA UMHLOBO OWAVUYIKULU
 
1st Dispensation

2 Pet. 3:6
Gen. 6:11-13

Flood

UZAMCOLO

Gen. 6-8

B

UKUBAKHONA KOBINI UMHLOBO 
 
2nd Dispensation

Galathiya 1:4
Mal. 3:15

C

UKUFIKA KOMHLABA
 
3rd Dispensation

Heb. 2:5
2 Pet. 3:13
Eph. 1:10

D

OKWENZEKA KUSABALWA NAMANJE 

Izenzo 7:8

E

UKWAZI IMIYAKA NGOKWAHLUKONA 

Deut. 7:6
aMahubo 147:19-20

F

IVANGELI ELIZOQHUBEKA 

Makhu 1:14-15
Mathewu 24:14
LELIVANGELI LOMBUSO KUYAKUSHUMNYAYELWA EZWENI LAKHE, KUBE UBUFAKAZI EZIZWENI ZONKE, ANDUKUBA KUFIKE UKUPHELA 
Acts 15:14
USIMEYONI USELANDILE NGOKUHLELA KUKANKULUNKULU EKUQALE UTEMBA ATHATHELE IGAMA LAKHE ISIZWE KUBO ABEZIZWE 
G

UKUBUSA EZINKWENI SIKA-NKULUNKULU 

1 Corinte 15:25
Isambulo 20:1-6
NGASE NGIBONA INGELOSI YEHLA EZIZWENI, IPHETHE ISIHLUTHULELO SAKWALASHA NEKELANGA ELUKHULU NGESANDLA SAYO. UBUSISIWE, UNGCWELE ONESABELO EKUVUKENI KOKUQALA; KULABO UKUFA KWESIBILI AKUNAMANDLA; KEPHA BAYAKUBA NGABAPRISON BAKANKULUNKULU ABAKAKRESTU, BEBUSE KANYE NAYE IMINYAKA EYINKULUNGWANE. 
H

UKUBALA IMINYAKA EZAYO 

Eph. 2:7 KUZE KUTHI OZIKHATHINI EZIZAYO ABONABALISE INGCEBO ENKULU YONFUSA WAKHE NGOBUBELE KUTHINA KUKRISTU JESU. 
Isambulo 21:4 AKUSEKHO UKUFA, NOKUDOBUKA, IZINYEMBEZI KANYE NOBUHLUNGU

f

USRAYELI NGESIKHATHI SENKINGA NAMA JUDA.  KWAHLUKANA UKOLWENI NENSIMBI OKVUNIWEYO: 
Separation of Wheat and Chaff
 

  
Luka 3:16-17
UJOHANE WAPHENDULA; WATHI KUBO BONKE.  MINA KAMBE NGINIBHABHATHU NGAMANZI, KEPHA UYEZA ONAMANDLA KUNAMI.  (17) OGAMA LAKHE LOKWELI LISESANDLENI SAKHO UKUSHANELISISA ISIBUYA SAKHE NOKUBUTHULA UKOLWENI ENQOHOBANENI YAKHE 
S

World's time of trouble in Gospel OKVUNIWEYO: 
Separation of Wheat and Tares
 

Isambulo 14:15, 18
Mathewu 13:30, 38-40
YEKANI KUKULE KOKUBILI NDAWONYE, KUZE KUVUNWE NGESIKHATHI SOKUVUNA NGIYAKUTHI KWABANMOYO : BUTHANI KUQALA UKHULA; NILABOPHE IZINYANDA UKUBA LUSHISWE, NIBUTHELE AMABELE ENGOTSHENI  (1-38) INSIMU YIZWE, INBEWU ENHLE YIBO ABAZABANTWANA BOMBUSO, KODWA UKHULA NGABANTWANA BOMUBI  (40) NGAKHO-KE NJENGIKUBI UKHULA LUBA NJALO EKUPHELENI KWEZIWE 
T

Satan's Little Season OKVUNIWEYO:
Separation of Sheep and Goats

Mathewu 25:31-32
Isambulo 20:7-10, 14-15
1 Corinte 15:26

 

 Imibono (Steps to Glory)

                                                                                         Return to Chart at Top of Page

K

LCEBO LOKUKUZIMBISI INKAZIMULO NAMANDLA EZINDAWENI 

Phil. 2:9-11 
Isambulo 3:21
ONQOBAYO NGIYAKUMNIKA UKUBA AHLALE NAMI ESIHLALWENI SANI SOBUKHOSI, NJENGOLOKHO NAMI NGANQOBA, NGOHLALA NO HLOBO ESIHLELWENI SAKHE SOBUKHOSI 

L

UKUHLELWA KOMOYA OMUSHA 

1 Johane 3:2
Johane 3:8
UMOYA UPHEPHETHA LAFHO UTHANDA KHAMA; UYELIZWA UDUMO LWEZO, KODWA KWAZI LAPHO UVELA KHONA NALAPHO NYOKHONA, BANJALO BONKE ABAZELWE NGIMOYA 

M

LCEBO LOMOYA

1 Pet. 1:3-4
Roma 12:1
NGALOKHO NGIYANINCENGA, BAZALWA NGOBUBALA, BUKA KRISTU NINKELE IMZIMBA YENA, NENGAMNIKELO OPHILAYO ONGCWELE, ETHANDWA KANKULUNKULU KUBE NQUKUKHONA LWENU KOKUQONDO. 

N

PLANE OF HUMAN PERFECTION AND JUSTIFICATION 

Jas. 2:23, 
Roma 5:8-9, 19

P

PLANE OF TYPICAL JUSTIFICATION

Heb. 9:7-10 KODWA KWELESIBILI KUNGENA UMPRIST, OMKHULU YEDWA KANYE NGOMNYAKA, KUNGENAPHANDLE KWEGAZI ANIKELA NGALO NGENXA YAKHE YEZOMO ZABANTU 
Lev. 16:30 NGOKUBA NGALOLOSUKU NIYAKWENZELWA UKUBUYISANA UKUBA NIHLANJULULWE, NIYAKUHLAMBULUKA EZONWENI ZENU ZONKE PHAMBI KUKAJEHOVA 

R

PLANE OF HUMAN SIN AND DEPRAVITY

Roma 5:12
Isaya 64:6 
Roma 3:10
NJENGOKUBA KULOTSHIWE UKUTHI: AKAKHO OLUNGILEYO, ABAKE NOYEDWA 

 

Pyramids (Classes of People):

                                                                                         Return to Chart at Top of Page

a

U-ADAMU NOBUQOTHO 

Gen. 1:27, 31   UNKULU NAMDALA UMUNTU NGOMFANEKISO WAKHE WAMDALA NGONKAKISO KANKULUNKLU WEBADALA ABESILISA, NOWESIFANANE (31) UNKULU WABA KONKE AKWENZILEYO, BHEKA, KWAKUKUHLE KAKHULU KWABA NGUKUHLWA, KWABA NGUKUSA USIKULWESI KUPHA 
b

UKULANDELA KUKA ADAM NGAPHAMBI KUKA ZAMCOLO  

Gen. 6:5
c

UABRAHAMA NOKHOKHO BAKHE BAHLUKANISI 

Heb. 11
Roma 4:2-3  
NGOKUBA UMA U-ABRAHAMA WALUNGISISWA NGEMISEBENZI, UNAKHO UKUZIBONGA, KODWA PHAMBI KUKA NKULUNKULU QHA. 
d

ABANTU NAKA ZAMCOLO NGE MILENWAMI 

I Johane 5:19
Roma 5:12
NGAKHO NJENGOKUBA ISONA SANGENA EZWINI NGAMUNTU MUNYE NANGESONO KWANGENA UKUFA, NGOKUNJALO UKUFA KWAFIKELA ABANTU BONKE LOKHU BONKE BANJE 

e

INYAMA YAKWA ISRAYELI YALINGISISWA NJENGE SIZWE

Heb. 10:1
Lev. 16:33-34 ENZELE INDLU ENGCWELE UKUBUYISANA, ENZELE ABAPRISTI NABANTU BONKE BEBANDLE UKUBYISA (34) LOKHO KUYAKUBA ISIMISO ESIPHAKADE KINI UKWENZELA ABANTWANA BAKWA ISIFELI UKUBUYISANA NGENXA YEZONTO ZABO ZONKE KANYE IYONYAKA 

 

Christ

                                                                                        Return to Chart at Top of Page

g

UJESU NGONYA WAMA SHUMI AMATHATHU, WAYE-YINDODA EQOTHO

Heb. 10:5
Johane 1:29-32
NGANGOMUSA WABONA UJESU EMA KUYE, WATHI.  BHEKA, WAFUNDA LIKANKU ELISUSA IZONO ZEZWE NJENGOJUBA, WAHLALA PHEZU KWAKHE 

h

UJESU UMOYA WEHLELA EJORDAN

Heb. 4:15
Mathewu 3:13-17
KHONA UJESU EVELA EGELILE WAFIKA KUJOHANE EZENQONI, UKUBA OZOBHAPHATHIZWA NGUYE (17) BHEKA KWAVELA IZWI EZULWINI, LITHI LO UYINDODANA YAMI OTHANDEKAYO ENGITHEKOZILE NGAYO 

i

UJESU WAVUKA NGOMOYA OWENZEKA


Johane 5:26
Mathewu 28:18
UJESU WASONDELA WAKHULUMA KUBO WATHI : NGIPHIWE AMANDLA ONKE EZULWINI NASEMHLABENI 

k

UJESU NGONYAKA ONGAMASHUMI AMONE EVUKILE KWAVELA INKAZIMULO

Izenzo 1:9
Heb. 9:24
Johane 20:17
UJESU WATHI KUYE : UNGANGI THINTI, NGOKUBA ANGIKENYUKELI KUBABA, KEPHA YENA KUBA ZELWANE BAMI UBESI UKUTHI NGENYUKELA KUBABA NOYIHLO 

l

UJESU NGEVANGELI LIZOKWAZEKA, EHLELI PHANSI NO ESIHLALWENI SABUKHOSI 

Heb. 6:20
Isambulo 3:21

 

Christians in the Gospel Age

                                                                                          Return to Chart at Top of Page

m

SPIRIT BEGOTTEN UMOYA UTHABELA IKILASI ELABA INHLANGANO ENKU ESIKHULU EBESINGENAKUBOLWA NGUMUNTU, SIVELA KUZA ZONKE IZIZWE, NEMINDENI, NABANTU NEZILIMI, SIVU PHAKATHI KWESIHLALI SOBUKHOSI 

SAMEMZA NGEZWI ELIKHULU SATHI INSINDISO NGEKA MKHUNKULU WETHU OHLESI ASIHLALWENI SOBUKHASI NEYE WUNDLU

1 Corinte 3:11,15

n

UMOYA UTHOBELA IKLASI ELIZOBA UMAKATHI KA JESU

Roma 12:1-2
1 Pet. 2:9-10
Galathiya 5:22-25
Isambulo 7:4
NGASE NGIZWA UMUMO WABABAKWA UPHAWU IZINKULUNGONA EZIYIKHULU NAMOSHUMI AMANA NANE, ABABEKWA UPHAWU EZIZWENI ZONKE ZABANTWANA BAKA ISRAYELI 

p

 

Believers, but not fully consecrated

Makhu 9:41
Acts 26:27-28
Mathewu 22:14
NGOKUBA BANINGI ABABIZIWEYO, KEPHA BAYI NGOCASANA ABAKHETHWAYO 

q

 

"Wolves in sheep's clothing;" church-goers, but not believers; hypocrites

Zech. 11:16
Mathewu 7:15
XWAYANI ABAPROFETHI BAOYA ABEZAKINI BATHISWE, ISIKHUMBA SEMVU, KEPHA NGAPHAKATHI BAYIZIMPISI EZIPHANGAYO
Mathewu 15:8-9

 

During the Gospel Harvest

                                                                                       Return to Chart at Top of Page

r

Jesus, at His second advent

Johane 14:1 INHLIZIYO YENU MAYINQAKHATHAZEKI, KHOLWANI NGUNKULUNKULU NIKHALWA NAYIMI (3) NXANXA NGIYA NGINILUNGISA INDAWU, NGABUYE NGIZE, NGINIBUKELA KIMI UKUBA LAPHO NGIKHONA NIBE KHONA NANI 

1 Thes. 4:16

s

Little Flock, separating from Babylon

Isambulo 18:1-5 EMVA KWALOKHO NGABONA ENYE INGEKOSI YEHLO INAMANDLA AMAKHULU, NOMHLABA WATHA YISWA NGOKUTHAMBULA NGIKUNDUNGI KUKHO. 
1 Thes. 4:16-17

t

KUNBASE Great Company, failing to gain chief reward

Mathewu 25:1-3, 5-8, 11-12
1 Corinte 3:11
NGOKUBA AKEKHO ONGABEKA ISINYE ISICULO PHELA ESIBEKWEYO, ESIGU-JESU KRISTU.  (13) UMSEBENZI IVALE INDUNA KWEMBULWA NGOMLILO. 

u

Babylon, larger part of the nominal church, falling; some remaining on Plane N, others falling below

Isambulo 3:15 NGIYAYAZOI IMISEBENZI YAKHO UKUTHI AWUBO KAWUSHUSI, SENGATHI NGABE UYABANDA NOMA USHISE NGAKHONKE NJENGALOKHU UYISIVINDI, UNGASHISI, UNGABANDI NGIYO KUHLANZA UPHUME EMLONYENI WAMI 
Isambulo 16:19

v

Babylon, hypocrite element of nominal church, falling to Plane R with unbelievers

Isambulo 18:2  YAMEMEZA NGEZWI ELINAMANDLA, WATHI KWILE, IWIBABILONI ELIKHULU, SELIBE YINDAWO YOKUHLALA AMADEMONI, NENDAWO YOKUBOPHA BONKE OMVAYO, ABANGALILEYO NENDOWO YOKUPHILA ZONKE IZINPANI 
Mathewu 24:48
 KODWA UMA KYONCEKU EMBI ITHI ENIZWENI YEYO : INKOSI YAMI LIBELI  (51) LYINQAMULE KABILI, IYIMISELE 

w

The glorified Christ, head and body

Isambulo 19:7-8
Isambulo 21:2

 

During the Millennial Age

                                                                                      Return to Chart at Top of Page

x

The glorified Christ class, reigning 

Jude 14-15
Isambulo 3:21

Isambulo 20:4-6
Col. 3:4
NXA EBONAKALISWA UKRISTU ONGAKUPHILA KWETHU, KHONO WE NANI NIYAKUBONAKALISWA KANYE NAYE EKUKHAZIMULENI
y

INHLANGANU ENKULU

Isambulo 7:9-10, 13-17 EMVA KWALOKHO NGABONA, BHEKAKE ISIXUKU ESIKHULU EBESINGENKUBALWA MUNTU, SIVELA KUZO ZONKE IZIZWE, NEMINDANA, NABANTU NEZILWENI. (12) NGOKUBA INFUNDLA ELIPHAKATHI MSIHLALO SOKUKHOSI LIYAKUBELA LIBAHOLELE EMTHIYENI YAMANZI OKUPHILA 
Isambulo 19:1

z

SABELO SAYO KANJE NABAZENZISI, KUYAKUBA KHONA LAPHO LIKUKHALA NOKUGEDIA KWANAZINYA 

Roma 11:25-29  
Zech. 8:13-23

W

Mankind restored to perfection and harmony with God 

Isambulo 20:4 NGASE NGIBONA IZINHLOLO ZOBUKHOSI BAHLALA KUZO, BANIKWA UKWAHLULELWA, NGABONA NEMPHEFUMULO EYABABEGUNYWE AMAKHANDA NGENXA YOKUFAKAZA NGAJESU NANGENXA YEZWI LIKA-NKULUNKULU. 
Isambulo 21:1-4
Isaya 35

 Return to Chart at Top of Page

 


More Booklets:
Ukuphulukisa Mandla kuNkulunkulu
(Divine Healing)

Send E-Mail