Isahluko Sesithupha

TIReturn1.jpg (13243 bytes)

 

UKUBUYA KWENKOSI YETHU,

 

 INHLOSOYAKHO UKUBUYISELA

 

 ZONKE IZINTO

 

—OKWESIBILI UKUZA KWENKOSI YETHU UQOBO KANYE NANGAPHAMBI KWEMILLINIUM UBUDLELWANO BABO NOKUZA KOKUQALA

—UKUKHETHWA KWEBANDLA KANYE NOKUSHINTSHWA KOMHLABA

—UKHETHO KANYE NOMUSA

—IZIBOSHWA ZETHEMBA

—IMFAKAZO EYISIPHROFETHO MAYELANA NOKUBUYELA

—UKUBUYA KWENKOSI YETHU. UKUBONGA NGOKUCACILE ITHEMBA LAMABANDLA KANYE NOMHLABA.

 

Bible34WycliffeB.jpg (2693 bytes)

“Ukuze kufike isikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni beNkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimmiselweyo, okumele ukuba izulu limamukelekuze kube yizikhathi zokubuyiselwakwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele kusukela kwaphakade.” (Izenzo 3:20, 21)

The second personal coming of Jesus

 

Jesus25Candlesticksa.jpg (15908 bytes)
If Jesus has been with the church for 2,000 years, why did he promise to come again?

Lokhu uNkulunkulu wethu ayenako enqondweni ngabafundi bakhe ukuqonda enye inhloso, ngelinye izinga, ngesinye isikhathi, uyofika futhi kukuthi sicabanga ngokuyiqiniso samkele futhi sikholwe ngakho konke.

“Ukuzwa okuphelele ngemibhalo engcwele. Kuyiqiniso uJesu wathi bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.” (Ngokuka Mathewu 28:20)

Futhi ngomoya wakhe kanye nangezwi lakhe ubelokhu enesonto ngokuphindiwe, ekhombisa indlela, elawula eduduza egcina bephilile abalungile bakhe.

Ebaphakamisa phakathi kwakho konke okubahlukumezayo kepha ibandla belibusiswa beqhaphile ulwazi kukaJehova nazo zonke izindlela zakhe nothando nokunakekela okumile kwaye kungesikhathi singakanani izithembiso ngokubuya kwayo uqobo lapho ithi.

“Nanxa ngiya nginilungisela indawo ngobuye ngize, nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani.” (Johane 14:3)

Waye qonde ukubuya kwakhe okwesibili.

Pentecost was NOT the second advent.

Abanye bacabanga ukuthi uqondise okwehleni koMoya oyingcwele Pentecost. Abanye bacabanga ukuphazanyiswa kweJerusalem nokunye. Kodwa lokhu akuqapheli okuyiqiniso encwadini yokugcina yebhayibheli, eyabhalwa eminyakeni engamashumi ayisithupha emva kwePentecost futhi iminyaka eyamashumi amabili nesithupha emva kokuphazanyiswa kweJerusalem, lokho kwakuwukufa futhi ukukhuluma ukuphila kwento esazokwenzeka esikhathini esizayo ethi:

“Bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami ukumnika yilowo njengomsebenzi wakhe futhi ofakaza ngalezizinto uthi:” yebo ngiyeza masinyane. “Amen woza Nkosi uJesu.”  (Isambulo 22:12, 20)

Ukucabanga okuningi lapho izoni zashintshwa lokho kwahlanganisa ukubuya kukaKrestu futhi uzoqhubeka afike kuze kushintshwe umhlaba wonke. Lapho kushiwo uyobe efikile ngokungcwele. Lokhu ngokucacile kukhohlwa imfakazo yemibhalo eyingcwele ngesifundo, okuqinisekisa ngokuphendukezela kwabakulindele.

At the time of our Lord’s second presence, the world will be far from converted to God.

Budda3.jpg (3239 bytes)
Buddhism

     Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuzakuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathandizimali, nabagabisayo, nabahlazisayo. Nabangenalo uthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabanganebumnene nabangathathi okuhle.

“Nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathandi injabulo konokuthanda uNkulunkulu.”
(2 Thimothewu 3:1-4)

“Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazakuqhubekela phambili ebubini, bedukisa bedukiswa.” (Verse 13)

Bayakhohlwa ukuthi izixwayiso ezibalulekile nomholi kumhlambi wakhe omncane. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngukuminza nokudakwa nokunaka okwalokuphila, lunizume lolusuku ningazelele. Ngokuba luyakufika njengogibe phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke.

Futhi siyaqinisekiswa lapho ayethi. Bhekani uyeza namafu namehlo onke ayakumbona, nabo abagwazayo, nezizwe nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye Yebo Amen.

Akunabufakazi obenziwe ekushintshweni kwezoni. Kungabe wonke amadoda ayakulila ngoba kushintshwe izoni kokuphambene neqiniso, uma kulesiqheshana kuchaza lokho bonke bayakwamukela ubukhona buka Krestu emhlabeni, kufundisa umhlaba wonke ongayikuthanda ukuba khona kwakhe, njengoba bonke bezokwenza engathi bashintshiwe.

Abanye balindele ukufika kanye nobukhona beNkosi uqobo, kodwa bahlela isikhathi kokuzokwenzeka ngesikhathi esikade babecabanga ukuthi imizamo yebandla kulesimo esikuso umhlaba kumelwe uguqulwe futhi njengoba isikhathi iMillinennial sesazisiwe.

Bacabanga ukuthi uma umhlaba usuguqulwe kanye nokuboshwa kukaSathane futhi nokwazi kukaNkulunkulu kogcwalisa umhlaba wonke, uma izizwe zifunde ukuthi ngeke kusaba nezimpi, umsebenzi wamabandla ngesikhathi sakhe uyophela lapho kuyobe sekufeziwe lesimangaliso kanye nomsebenzi onzima, uNkulunkulu uyofika ukuqeda izinhloso zasemhlabeni ahlomulise abakholwayo, ajezise izoni.

Bible23BecsHands.jpg (2321 bytes)

  

 

 

Bride8.jpg (1942 bytes)

Ezinye zezifundo, zinqamukile, kubonakala sengathi zivuna lombono, kodwa uma izwi likaNkulunkulu nokuhlela kuba umbono ngokuphelele, konke  lokhu kuzotholakala kuvuna umbono ophambene ngamanye amazwi:

u Krestu uzofika ngaphambi kokuguqulwa komhlaba, kanye nokubusa ngenhloso yokuguqula umhlaba njengamanje ibandla lizanyiwe, futhi ukuhlonyeliswa okuthenjisiwe abazuzile emva kokudunyiswa bayokwabelana neNkosi uJesu kulowo mbuso, uNkulunkulu awukhombile  kusho ukubusiseka komhlaba nokwenza ulwazi lukaNkulunkulu lufinyelele kuzozonke izidalwa.  

Lezi izithembiso zikaNkulunkulu.

“Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sobukhosi.” (Isambulo 3:21)

“Baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane.” (Isambulo 20:4)

 

 

 

Witnessing
to the world
does not imply
the conversion
of the world.

Witnessing.jpg (2566 bytes)

Mibili imibhalo eqondene nalokho kucabanga ukuthi Inkosi ngeke ibuye kuzekube semva kweMillinium lapho siyofuna ukunakwa, okokuqala lelivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela.

Bacabanga ukuthi lokhu kuyigunga ekuguqulweni komhlaba ngaphambi kokuphela kwesikhathi seGospel.

Kodwa ukufakazela emhlabeni ukuguqulwa komhlaba. Umbhalo awusho lutho ngendlela ubufakazi buyotholakala kanjani. Lobufakazi sebunikezelwe kodwa.

Ngonyaka ka1861 umbiko wenhlangano yebhayibheli ukhombisa ukuthi iGospel ishicilelwe ngazo zonke izilimi zomhlaba kodwa hhayi zonke izinkulungwane zomhlaba zilitholile. Cha nanengxenye yezinkulungwane ezingamashumi nesithupha eziphilayo zangezalizwa igama likaJesu. Lapho isimo sombhalo sigcwalisiwe: Gospel ishunyayelwe emhlabeni wonke kofakazi ezizweni zonke.

What is the main object of the gospel now?

Abaphostoli (Izenzo 15:14) basho ukuthi ngempela inhloso yeGospel kulesikhathi samanje “kuwutha kubantu” egameni likaKrestu ukuqotshwa kwebandla, ekubuyeni kwakhe okwesibili liyobe libumbene kuye bathole igama lakhe.

Ubufakazi emhlabeni kulesisikhathi iyinto yesibili.

ThroneA.jpg (5952 bytes)

"At [God’s]
right hand" –
not a location, but authority and power.

 

 

 

 

 

 

 

 Throne1.jpg (9185 bytes)
King Charles II
on his throne

Omunye umbhalo uthi Hlala kwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe yisibonelo (Amahubo 110:1)

Ukungacaci, okungaqondile ngemibono mayelana nalombhalo kubonakala sengathi uKristu ehleli esihlalweni sobukhosi ndawana thile ezulwini andukuba umsebenzi nezinto zonke zibuyele esimweni futhi zifezeke ngaye ngebandla, futhi uyobe useyeza ukuzobusa.

Lokhu kuwumbono oyiphutha. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu siqonde ukuthi akusiso ezulwini andukuba umsebenzi nezinto zonke zibuyele esimweni futhi zifezeke ngaye ngebandla futhi uyobe useyeza ukuzobuza.

Lokhu kuwumbono oyiphutha. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu siqonde ukuthi akusiso esokwakhiwa kepha siqonde ekubuseni kwakhe futhi inkosi uJesu iphakanyiswe ukuhlanganyela kulokho kubusa kulandela amazwi. Oyakuguqula isimo somzimba wakhe wenkazimulo ngamandla azihlelela ngawo wonke phansi kwakhe (Phil. 3:21)

Ukucacisa umbusi uWilliam esihlalweni sobukhosi eGermany sisho sithi asiqondile inkulu mbuso okusempeleni akalwayele ukuhlala kuso. Uma sithi usesihlalwenisisho ukuthi ubusa eGermany. Isandla sokudla sikhomba indawo yenkosi indawo yokhethiweyo noma osentandweni eduze kwenkosi ebusayo.

Kube inkosi Binmark wakhushulelwa noma uhlezi esandleni sokudla samandla, ngombuso waseGermany futhi uJosefa wabe engakwesokudla sikaFaro embusweni waseGibithe ngokungesiko ihaba, kepha kwenkulumo ejwayelekile.

Amazwi kaJesu kuKheyifase ayevumalana nemicabango yakhe:

“usho khona nokho ngithi kuni: kusukela manje niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla, iza emafwini ezulu.” (Mathewu 26:64)  

Uyobe esesandlweni sokudla uma ebuya futhi uyogcina esandleni sokudla ngesikhathi seMillennial, futhi kube phakade.

The first advent REDEEMS.

Jesus11Death.jpg (10555 bytes)

The second advent RESTORES.

Ukuqhubeka kokuhlola kukaNkulunkulu kwambula izinhlelo ezizonika ukubuka ngokubanzi ngokunagavumelani kokuqala nokwesibili kokufika kwakhe futhi simela ukukhumbula ukuthi lezenzo zimile futhi zihlobene nohlelo olulodwa.

Empeleni umsebenzi wesenzo sokuqala kwakuwukuzuza amadoda esesibili esokubuyisela nokubusisa nokukhulula abazuziwe wanikela ngempilo yakhe ukusihlawulela sonke, umhlengi wavuka ukuveza ukuthi ungumhlatshelo kubaba kuwumphumela wokubuyiselwa kwendoda ekoneni.

Wabambezela futhi wavumela “inkosi yomhlaba” iqhubeke ilawula ngokona, kuze kube semuva kokhetho komlobokazi inkosikazi yewundlu obonakala efanele ngokuhloniphekile, kumele ahlule ukuqguqguzela lomhlaba omubi.

Umsebenzi wokunikela emhlabeni kubantu isibusiso esimangalisayo sinamathiselwa kubo ngomhlatshelo wakhe ukuqala, ngaphambili kakhulu ukubusisa yonke imindeni yesemhlabeni.

Kuyiqiniso, ukubuyisela nokubusisa ngabekwaqala kanye, ngesikhathi inhlawulo yakhokhwa umhlengi, uMesiya ozayo ngabe ubezoba isenzo, umbuso nokubusiswa kwenzeke kanye njengalokhu abaPostoli babelindele (Izenzo 1:6)

Ngokuba uNkulunkulu wayesibonele okuhle kunalokho, ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu. (Heb. 11:40)

Kepha kusekuthandweni kwethu ukubusa kukaKristu kuhlukene nasekuhluphekeni kwenhloko iminyaka eyikhulu eyishumi nesishiyagalonye.

The period between the advents is for the development of the church.

PKBride1.jpg (2763 bytes)

The selection
of the church...

Lesikhathi siphakathi kwesokuqala nesebili, phakathi kwesamba semali sazonke izibusiso sabo bonke kuyisivivinyo nokukhathwa kwebandla okumzimba kaKrestu ngaphandle kwalokho ngabe kwakuzoba nesahlakalo esisodwa  nomsebenzi okumele  ngabe wenziwe  ngesikhathi  sokubakhona  kwakhe okwesibili kwiMillennium ngabe kwalandelwa  ukuvuka ekufeni kukaJesu noma kunalokho kusho ukusebenzela  isehlakalo sesibili  ngabe salandela ngokokuqala kumsebenzi wokuqala  akesisho lokho okungenani  ukuthi uJehova wayengahlosanga ukukhetha umhlambi omncane  umzimba kaKrestu isehlakalo sokuqala sasingeke senzeke  sibe sasenzekile  kodwa  sasizokwenzeka ngesikhathi sesehlakele sesibili kwakuzoba yileso sempela.

Unkulunkulu ngokungesilo iphutha wenza imvume komubi iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, kanye nalokho kuhlanzwa kanye nokubuyiselwa kumele kwenziwe izinkulungwane eziyisikhombisa.

The reason for the apparent delay in blessings.

Kubukeka ukuza kuka Jesu njengenhlawulo futhi nesamba sezoni kwakungokulungile ngabhambi kokubusisa nesikhathi sokubuyiselwa ukuvumela ukhetho komhlabmi wakhe omncane wezindlalifa.

Lokhu kuyoba umthelela kulabo abazindela uhlelo lika Jehova ekunikezeleni izibusiso ezazithenjisiwe futhi zanikezelwa kwisamba esahlawulwa. Izibusiso ziyofika ngesikhathi esifanele, njengoba sasihleliwe ekuqaleni, kepha ngenhloso emangalisayo umkomelo wokunikezelwe ngaphambi kwesikhathi okwabe amadoda ayesilindele.

The Church’s mission is to witness.

Witnessing2.jpg (2534 bytes)

 

God has not yet even attempted the world’s conversion.

AbaPostoli basazisa ukuthi thina uJesu akekho emhlabeni, ezulwini ngazo zonke lezikhathi zokubuyisela noma isikhathi seMillennial okumelwe ukuba izulu limamukele kuze kube yizikhathi zakho konke kuNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe bangcwele kusukela kwaphakade. (Izenzo 3:21)

Njengoba izifundo zisifundisa isifundo sokuthi uNkulunkulu wethu nokufika kwakhe  kwesibili kubuyisela zonke izinto nezizwe zazinolaka, lwakho, nesikhathi sokwahlulelwa kwabafileyo, nokunika umvuzo izinceku zakho, abaprofethi nabangcwele nababesaba igama lakho abancane nabakhulu nokubhubhisa ababhubhisa  umhlaba  kanye nabamelene, kumelwe kuvunywe okukanye ukuthi ibandla lizohluleka ukugcwalisa inhloso yakhe  kanye nohlelo lukaNkulunkulu luzoba olugqilazayo noma sizitshela futhi abonisiwe ukuthi ukuguqulwa komhlaba kulesikhathi samanje sabesingalindelwe yibandla ukuthi inhlosokwabe kuwukushumayela izimfundiso zikaKrestu kuwowonke umhlaba kuwubufakazi futhi kuwukuzilungiselela yena ngaphansi ngohlelo oluwela kuJehova ngokubabazekayo umsebenzi wesikhathi esizayo.

UJehova akaqondanga ukukhathaza amandla akhe ngokuguqula umhlaba. Cha akakazami ukuguqula umhlaba.

A future restitution for every man, woman and child...

Family5.jpg (1890 bytes)
Family6.jpg (1964 bytes)

Lokhu kungabonakala njengokungajwayeli kwabathile, kodwa akasibonise ukuthi uma uJehova ezama umsebenzi okanje udidekile njengoba sibona, kuphela ingxenye yomhlaba izigidigidi abangakaze bezwe ngobuhlakani begama lakhe kuphela lapho kumele bahle. Siphoqiwe ngokushiwo kuphela imibono kanye nezimfundo zezinye zezinhlelo zobuholi umbhaphathiso Presbyterians kanye nabanye. Lapho uNkulunkulu ekhetha noma ukhetho lomhlaba umhlambi omncane, ibandla.

Bakholwa ukuthi uJehova uzokwenza ngaphezu kwakukhethile kulelibandla lapho sizothola imibhalo eyingcwele izimfundiso okuwuhlelo oluqhubekayo ngohlelo oluzokwenzeka lokubuyiselwa komhlaba, kuzofezwa ngokukhethwa kwebandla uma sekuphelile kwanikezelwa nodumo.

Umhlambi omncane babezwa izwi likaJehova ngalesikhathi seGospel bawumzimba kuphela yembewu lapho yonke imindeni emhlabeni kumele ibusiswe.

Budda4.jpg (4703 bytes)

Labo abazitshela ukuthi uJehova ubezama iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ukuguqula umhlaba wahlule sonke isikhathi, wakuthola kunzima ukubuyisa imibono enjalo njengebhayibhelini iqinisekiso zonke izinhloso zikaJehova zizofezekaliyakuba njalo izw lami eliphuma emlonyeni wami aliyikubuyela kimi lingafezi lokhu engikufunayo liphumelele kulokhu engithumele kukho. (Isaya 55:11)

Iqiniso ukuthi umhlaba awukashintshwa futhi nokwazi kukaNkulunkulu akawugcwalisi umhlaba, kuwubufakazi bokuthi akukathunyelwa kuleyonhloso.

 

 

Bible25Kindigs.jpg (3221 bytes)
"Rightly dividing the word of truth"

 

Two lines of thought divide Christians:

Lokhu kubuyisela imisho emibili eyimicabango ehlukaniswe ngamaKrestu iminyaka kahlekahle, ukhetho kanye nomusa wamahhala.

Lezonkolelo zombili zenkolo noma kunjalo azimele kulokho okumelene nakho zisekelwe izimfundiso eziyingcwele akunabafundi beBhayibheli abangayivumi.

Lokhu kumele kusiholele kanye kulokhu kuqagela lokhu kokubili kungaba yiqiniso akunandlela okungabuyisana ngayo ngaphandle kokubuka ngokucwaninga imithetho yasezulwini ukuhleleka kanye nokuhlukanisa kahle izwi leqiniso kulesifundo.

Lokukuhlela kuveziwe kuhlelo lwesikhathi esizayo, uma sibheke kucwaningo kusibonisa ngokusobala ukuthi ngalesikhathi ukhetho luzobe luqhubeka ngalesikhathi samanje nesidlulile.

Kungayiphiki indlela yezinga eliphakeme elikhonjelwe umsebenzi kepha elingakawenzi umusa wamahhala kumusa kaNkulunkulu unikezelwe emhlabeni ngokujwayelekile ngesikhathi seMillinnial.

Uma ngokuhlukile nendima ebalulekile isikhathi esithile emlandweni kanye nesidingo esijwayelekile kuchazwa umncele kufika kuqala kunesikhathi isahluko sigciniwe enqgondweni, futhi zonke iziqephu ezihlobene nokhetho kanye nomusa wokuphiwa uhlolisiswe futhi ubekwe endaweni efanele, kuyotholakala ukuthi bonke labo abathatha ukhetho njengokusebenza manje nasesikhathini esidlule. Kube labo abafundisa umusa wokuphiwa bavumeleke ngokungcwele kwisikhathi esizayo.

Kepha, ukhetho, lwafundiswe eBhayibhelini,akusilo ithuba lokuphoqelela ukwenza into engafunwa, noma ngeke beshintshe izinkolelo nendlela izinto ezenzeka ngayo, ngokujwayekile kukholakala futhi kufundiswe ngendlela yakho yokubuka ngeso elibanzi,kodwa ukukhetha ngendlela eyimpilo futhi kungokulungile ekupheleni uNkulunkulu anombono ngakho, ngalesisikhathi esikhethiwe ngalenhloso.

Izinkolelo isikakhulu zenkolo yomusa ongakhokhelwa, kuhlongoza umbono ngamaArminians, futhi kuhle kakhulu kubonisa indlela uNkulunkulu azizwa kokuningi ukunika ithuba elihle kunokungaphezu kokungadlali uhlongoza umbono okwakuke kwafundiswa.

Election

Vs.

Free Grace

Umusa kaNkulunkulu noma ithuba elihle kuJesu selokhu akukhokhelwa, kuwukuqonda okungafanele, kephanjengoba ukuwela kwendoda esonweni kulesikhathi esikuso, okuthile okuyithuba elihle kuJehova kukaliwe isikakhulukazi kumuntu ngamunye namabanga, kwaye ngesikhathi esizayo umhlaba wonke uyomenywa ukwabela amathuba amahle ayobe emukezelwa ezimweni ezenziwa zaziwa kubo bonke, Woza!

Nozwayo makathi: Woza nowomileyo makaze othandayo makhathabane amanzi okuphila ngesihle. (Isambulo 22:17)

ISJewsRead.jpg (3670 bytes)

God’s selection of Israel is a type of the great work for the world.

 

Jesus29TeachingA.jpg (15833 bytes)
"I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel." 
Matthew 10:5,6

 

 

Kepha uma ningabakaKrestu seniyinzalo kaAbraham, niyizindlalifa ngokwesthembiso. (Galathiya 3:29)

Siyaqaphela ukukhethwa kuka Israel kuzozonke izizwe okuyilesi  lapho ngendlela okuboniswa ngokuqaphela, uJehova ucacisile ukuthi umsebenzi omuhle emhlabeni ungafezwa kanjani  ukukhululwa kwabo eGibithe iKhenani labo, isithembiso sabo, umthethowabo, ukuhlawula ezonweni, ngokuchaphazela ngaphandle  kwecal nobungcosana babantu, isimo sabo sobuPristi ukufezeka kwakho konke lokhu okuncane futhi nezinto eziningi ezingalindelwa ezikhombisa ubupristi bangempela nokunikezela ngokuhlanza komhlaba kumuntu.

Ujehova ekhuluma nabantu wathi. Nginazile nina kuphela emindenini yonke yomhlabangalokho ngiyakunihambela ngabo bonke ububi benu. (Amose 3:2)

Laba abayishumi nambili uJesu wabathuma wabayala Wathi: Ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wama Samariya, kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsraeli.

Ngoba yini nkosi kodwa Waphendula wathi: Angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsraeli. (Mathewu 10:5,6; 15:24)

Isikhathi sakhe sonke usinikezela kubo kuze kubesekufeni kwakhe, futhi wenziwa umsebenzi wakhe wokuqala emhlabeni isibonakaliso somusa lowo ngesikhathi esifanele impela uyobusisa bonke.

God’s gift is unlimited.

Kodwa siyambona owenziwe wabamncinyana isikhashana kube ingilosi uJesu, ebekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze ngomusa Kankulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke kuma. (Heberu 2:9)

Futhi manje esikhathini sezimfundiso zikaJesu Krestu, uhlobo oluthize lokhetho lutholakele.

Ezinye izinhlangothi zomhlaba zithandiwe izimfundiso zikaJesu Krestu (zikhululekile ukuzwakala kubobonke abazwayo) kuna banye.

Ithi shazi kwibalazwe lomhlaba ubone ukuthi indaw encane kangakanani ekhanyiselwe noma ebusisiwe noma ngaliphi izinga ngezimfindiso zikaKrestu.

Ziqhathanise ngokwakho namathuba akho nolwazi nezinkulungwane abangenankolo basemnyameni nanamuhla, abanguluzwanga ubizo futhi abaphetha ngokungabizwa.

Ngesikhathi ababizwa (ababizelwa ukuba amadodana kaNkulunkulu, izindlalifa zikaNkulunkulu futhi bahlanganyela nendlalifa enguKrestu iNkosi yethu owenze ubizo lwabo futhi wakhetha ngesiqiniseko) kupheleliswe, uhlelo luka Nkulunkulungo kuhlengwa komhlaba sekuzoqala.

The Second Adam and the Second Eve

 

Bride2.jpg (3167 bytes)
"The Spirit and the Bride say, Come!"

Hhayi ngaphambi kokuba kukhethiwe kwaqhutshezelwa phambili, futhi kuyintokozo ukwengamela Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakhe.

Yona iyakuchoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo. (Rom. 16:20; Gen. 3:15)

Masithokoze sethabe, futhi masimnike inkazimulo, ngokuba umshado wewundlu ufikile, nomkalo uzilungiselele.  (Isambulo 19:7)

Kwimvume elandelayo, izulu Elisha kanye nomhlaba omusha ibandla alisayukuzibandakanya ngokusemthethweni izintombi kepha Umoya nomlobokazi bathi Wozani!

Nozwayo makathi: Woza nowomileyo makezeothandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle. (Isambulo 22:17)

Isikhathi sezimfundiso zikaKrestu kuze kube manje ekuvaleni izinhlelo zebandla empeleni kuwulungiselela umsebenzi nekusasa eliqhakazile.

Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. (Roma 8:22, 19)

Ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kanye kunenseka kuze kubemanje.

Those in the tomb are prisoners of hope.

Grave1.jpg (2917 bytes)

Abanye abangabonanga okuthile kwezibusiso ezizayo kulesenzo sesibili futhi nabathokozela ekukalweni kokuyikho ukuthi inkosi iyeza ukuzonikezela amukelisa ngezibusiso ezimangalisayo ezathengwa ngokufa kwakhe, ukwahluleka ukubona lengxenye yokugcina, ngamanye amazwi ukuthi labo abasemathuneni abo banokulangazelelakulokho kumangalisa nokuyikho ngoMesiya njengalokhu labo ngalesosikhathi bayobe bengaphansi ngokuphelele ngaphansi kobugqila benkohlakalo—ukufa.

Kepha ngempela uJesu wasifela sonke, bonke kumele babusiswe nethuba alithenga ngegazi lakhe.

Ngakhoke simele silindele izibusiso esikhathini seMillennial masinyane bonke labo abasemathutheni kanye nalabo masinyane abangekho kulokhu siyithola okungaphezulu ubufakazi uma siqhubeka sifuna ubufakazi bukaNkulunkulu ngesifundo.

Kungenxa yohlelo lukaNkulunkulu olwakhulula labo abasemathuneni ababizwa ngeziboshwa zethemba.

The majority of mankind have never heard of Jesus.

Family7.jpg (4846 bytes)

What has become of the multitudes who have died?

What is their condition?

Kuhlambiselwe ukuthi bangaba 143,000,000,000 abantu abahlala emhlabeni eminyakeni ewu 60,000 selokhu kwadalwa uAdam. Lokhu kuyisilinganiso esikhulu esenziwe ngesizathu okungaba ukuthi 1,000,000,000, babengabangcwele bakaNkulunkulu.

Lokhu kulinganisa okukhulu kangaka kungashiya isamba esikhulu kakhulu sika 142,000,000,000 abaya ekufeni ngaphandle kokukholwa nethemba egameni okuyilolodwa elanikezelwa ngaphansi kwezulu noma phakathi kwamadoda ayemelwe ukusindiswa.

Impela iningi lalaba abazangebazi futhi abezwanga ngoJesu, futhi ngeke bakholwe nguye ababengezwanga ngaye. Lokhu esikubuzile sekube okuningi kakhulu, okuwukuthi izibalo zihlukile zisezingeni eliphansi? Okuyikho noma okuzoba yikho kuzoba esimweni sakho na?

 UNkulunklu akazange wakuhlelela lokhu, ezikabani lesimo, lezimo kungenzeka wabe ezazi? Noma wayezazi kusukela ekuqaleni komhlaba, wenza ngokungagculisi kanye nokungabonisi umusa wahlela ngokungenathemba kwabo, ubuhlungu ingunaphakade, njengalokhu izingane eziningi zicabanga?

Okukanye ubagcinele okuthile bona, ekuphakemeni nasekujuleni nobubanzi nobufishane bohlelo lwakhe, kuyithuba labo bonke ukuthola ulwazi ngaleligama lodwa nokulalela nokulandela izimo, ukuthokozela impilo yaphakade na?

 

 

Atheism

 Calvinism

Arminianism

Kulemibuzo wonke amaKrestu azibuza yona futhi balangazelele ukubona izimpendulo ngokweqiniso nokumtoti ngesimo sikaJehova kuza insakavukela yezimpendulo:

 

Izimpendulo zokungakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, bafile kuzekube ingunaphakade: akusekho ukusukela kulokhu: abasiyikuphila futhi.

Izimpendulo zokuthi uNkulunkulu uphethe konke, Babengakhethwangwa ukusindiswa. UNkulunkulu wabe ehlele futhi ukulawula bona ukuba belahleke ukuya kwalasha lapho bekhona manje, bayajijeka ngokuhlohlolozwa, lapho bengayikuphelela, ngaphandle kwethemba.

Izimpendulo zezimfundiso zamaDutch, Sikholwa ukuthi uNkulunkulu waphula abaningi babo ekutheni banganakwa. Labo abenze kahle babazi ukuthi bayoba kanjani ingxenye yebandla lozwale kuqala yize bengazange bezwe ngoJesu.

Christ is the only basis for salvation.

 

Jesus26Peter.jpg (2864 bytes)
Peter's Faith

Ukubona lokhu okudlulile abaningi bamaKrestu bamahlelo ahlukene akholwa kwinkolo eyodwa ngokuvumelwa okusemthethweni, lomuzwa nanoma imuphi umbono ngeke uvumelane nomthetho ngasohlangothini lukaNkulunkulu.

Kodwa izifundo ziyavumelana nombono wokugcina na? Ngabe bafundisa ukuthi ukuziba izizindla zemimoya ebahlenga ebubini na? Cha; isizindla zemimoya ehlange ebubini sibaluliwe kwizifundo ukukholwa kuKrestu njengomhlengi wethu futhi eyiNkosi. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhuakuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. (Efesu. 2:8)

Kuyisizathu esihle ngokukholwa kuwukugcizelela imiyalelo yohlelo lonke lobuKrestu. Uma ubuza, Kumele ngenzenjani ukuba ngisindiswe? AbaPostoli baphendula bathi Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini, esimelwe ukusindiswa ngalo. (Izenzo 4:12)

 “Ngokuba bonke abayukukhuleka egameni leNkosi bayakusindiswa” Kwabase. (Roma 10:13)

Kodwa izizathu zikaPawuli ukuthi indoda kumele izwe izimfundiso zikaKrestu ngaphambi kokuba akholwe, usho,” Kepha kuyakukhuleka kanjani kuye abangakholwanguye na? Bayakukholwa kanjani abangakwenzanga ngaye na?

Bayakuzwa kanjani, kungekho oshumayelayo na? Kwabase. (Roma 10:14)

 

Paul6.jpg (9786 bytes)
The Gospel sent to the Gentiles

 

Will ignorance save men?

 

Moses7Law.jpg (5152 bytes)
The Law did not bring life to Israel

Abanye bazitshela ukuthi upawuli ufundisa ukuthi ukuziba kuyosindisa amadoda uma esho ukuthi” Ngokuba nxa abezizwe abangenawo umthetho ngokwemvelo benza okomthetho, laba, benganawo umthetho, bangumthetho wabo ngokwabo, Kepha siyazi lokhu okushoyo umthetho ukukhuluma kubo abasemthethweni ukuba imilomo ivinjwe izwe lonke libe-necala kuNkulunkulu. (Kwabase Roma 3:19)

Ukuthi lokhu abangewona amaJuda abangazange bawubhale umthetho babezosocongongwa bengazange banike isizathu esihle, ngokukhanya kwengxenye yakho ngokuzijaja noma kubaphulile noma kuyabasola bona kubonakalisiwe ukuthi babenganele ngokuphelele bengathembakele empilweni kanye namaJuda eyebhale umthetho ayeyosocongwa yiwo; Ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho-nyama eyakulungiswa phambi kwakhe; ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. (Kwabase Roma 3:20)

Umthetho uwanikezelwa kumaJuda wambula ukuba lula kwakhe futhi kwakuqonde ukubonisa ukuthi wayengakwazi ukunikela izizathu ezinhle phambi kukaNkulunkulu “Ngokwenza komthetho akumele kubenanyama enikeza izizathu ezinhle ethunzini lakhe “UNkulunkulu” Umthetho obhaliwe usoconga abaJuda kanye nabangesiwo amaJuda uma ngabe ukukhanya kwakwanele ukujaja ngokusoconga ngakhoke wonke umlomo umusiwe ekuzitsheleni okuhle ngempilo, futhi umhlaba wonke unecala phambi kukaNkulunkulu.

Many Christians wrongly say that God will not condemn the ignorant.

Khumbulani amazwi kaJakobe (2:10) Ngokuba ogcina wonke wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa, unecala kuyo yonke, futhi ngeke afune isibusiso esithenjisiwe abavumeli bomthetho siyabona impela ukuthi akekho olungileyo, akakho noyedwa. (Kwabase Roma 3:10)

Futhi imibhalo engcwele ivala yonke iminyango yethemba igcina owodwa, kubonisa ukuthi namunye osocongiwe uyokwazi ukuvikela impilo yangunaphakade nokufanelekile ukudumisa okukhulu kwemisebenzi futhi lokho kuyalingana akunamsebenzi akwazi lutho ngesindlalela sokuhlengwa ebubini. Ukuziba ngeke kunike namunye ukuhlonyeliswa ngokukholwa kanye nokulalela abakutsheliwe.

God has a blessing for all, a better way.

AmaKrestu amaningi, awazimisele ukukholwa ukuthi izinkulungwane zabantwana abanokuziba futhi abangakholwa bayolahleka ingunaphakade (kwabakufundisiwe kusho ukuthi kuthunyelwe endaweni ingunaphakade engenathemba nobuhlungu obumangalisayo), kuyaphoqelela, nakuba izinkulumo zeBhayibheli, ukuthu uNkulunkulu akayukusoconga abazibayo.

Siyakuhlonipha nezinkolelo zabo nokuthakasela kwabo okuhle kukaNkulunkulu, kepha sibaqguqguzela ukuba bangasheshi ukulahla nokuziba izinkulumo zeBhayibheli. Unkulunkulu unezibusiso kubobonke ngendlela engcono kunokuziba.

Heathen1.jpg (12703 bytes)
Heathen2.jpg (8487 bytes)
Heathen3.jpg (7076 bytes)
What will happen to the heathen?

Kepha konke lokhu kwenza kusohlelweni kokushiwo ngezinkolelo zabo na? Cha: noma baprofetha ukukholelwa ukuthi ukuziba kuyobahlenga ekuzibeni kwabo, bayaqhubeka bathumela abashumayeli kwabangakholwa kwinkokhelo yezinkulungwane zezimpilo ezibalulekile nezinkulungwane zemali.

Uma bonke, noma ingxenye yabo, uma ingasindiswa ekuzibeni kuwukubalibaza kakhulu ukuthumela abashumayeli ukubafundisa bona ngoKrestu; ngoyedwa kwizinkulungane zezinkolelo, uma abashumayeli beyakubo, Uma lokhu kuwumbono omuhle, kuyobangcono kakhulu kunokubayekela ekuzibeni; ngalokho abaningi bayosindiswa.

Ukuqhubeka nokuphikisana besingeke sinike isizathu sokuthi uNkulunkulu ushiyile wonke amadoda ekuzibeni, wonke ngabe asindisiwe?

Uma kunjalo, ukufika nokufa kukaJesu kwakungenamsebenzi, ukushumayela nokuhlupheka kwabaPostoli nabangcwele babengabalulekile, nokubizwa ngemfundiso kaKrestu, esikhundleni sokuba kube izindaba ezimnandi.

Ukuthunyelwa kwabashumayeli kwabangakholwa kulabo abakholwayo izimfundiso zikaJona nokwamukela zonke izehlakalo nombono wokhetho, nokuthi ingunaphakade kwizinto ezizokwenzeka kusasa ngamunye azinakushintshwa zazikhona nangaphambi kokuba abekhona, kungaphezu kobulima nokungabinasizathu.

In due time, there will be full knowledge AND appreciation.

Jesus36AngelsA.jpg (23136 bytes)
How will the "good tidings of great joy" be to "ALL PEOPLE"?

Kepha iBhayibheli, eligcwele intshumayelo yemimoya, ayifundisi ukuthi ziningi izindlela zokukholwa yinye indlela ngokukholwa, nangemisebenzi, enye ngukuziba.

Nayinye kulezi zifundisa uNkulunkulu njengehlazo nengxenye yezinkolelelo ezimbi ezingenakushintshwa. Kwaye zikhombisa eminye iminyango yethemba evalwe ziphikisana nohlanga ivula eminye iminyango kakhulu, umnyango wodwa, futhi zimemezela noma ubani oyohlanganyela kulempilo; kukhombisa bonke labo abangaboni noma abangathakaseli ukubusiswa negunya lokungena lizofika esikhathini esifanele ukuletha ulwazi olugcwele kanye nokuthakasela.

Indlela okuyiyona kuphela, lapho noma ubani kanye nabobonke abasocongiwe ngokwebala bengeza kuNkulunkulu, akusikho ngokudumisa okukhulu nokusebenza, nangokuziba, kodwa ngegazi elinqabileyo likaKrestu kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala, elisusa izono zonke zezwe. (1 KaPetru 1:19; 1 KaJohane 1:29)

Lezi yizimfundiso zikaKrestu, ezinhle izindaba ezindala ezazisetshenziswa zentokozo enkulu, “eziyakuba kubobonke abantu.”

Why is mankind in a condition of suffering?

Kumele ngabe sibuka kuzozonke lezinto uNkulunkulu asitshela ngazo, futhi sishiyele kuyena ukuhlambulula kwesimo sakhe kuyena. Akesibuze, Yini le ebe 142,000,000,000.

Noma ngabe yini ebe enye yabo, singaqiniseka ukuthi njengamanje abekho esimweni sokuhlupheka; ngoba hhayi kuphela izimfundiso zifundisa ukuthi ukuhlonyeleliswa ngokugcwele nokuphelele akunikezwa kumaBandla andukuba uKrestu abuye, ngokuba iNdodana yomuntu, iyakuza ngenkazimulo kaYise kanye nezingelosi zayo; khona-ke iyakuvuza yilowonalowongesenzo sakhe. (Ngokuka Mathewu 16:27)

Noma ngabe kuyisiphi isimo njengamanje akuzukuba ukuhlonyeleliswa usho uPetru.” ’iNkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abbangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa, bajeziswe. (II KaPetru 2:9)

"God is love."

Jesus34Cross.jpg (5390 bytes)

Kepha umcabango wokuthi abaningi bethu noma ngasiphi isikhathi bengalahleka ngokungabi nalo ulwazi olufanele kwizindlela zokusindiswa ebubini eziyakushiwo impela kubobonke abengcosana yothando noma ukudabukela.

Manje futhi kunezingi izifundo ezibonakala zingeke zifane nakho konke lokhu. Akesibone: Ekukhanyeni kwesikhathi esidlule nesamanje njengethuba okuyilo kuphela sibuyisela phakathi ekubuyisweni kwisikhathi esizayo ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando.

Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wazewanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe-nokuphila okuphakade. (1 kaJohane 4:8; Ngokuka Johane 3:16)

Every man has not yet been enlightened.

Bekungeke kubonakale sengathi uma uNkulunkulu ewuthanda umhlaba kangaka wayengeke awuhlelele, hhayi ukuthi labo abakholwayo bengasindiswa, futhi nalabo bonke okungenzeka bezwe ukuze bakholwe na?

Futhi uma sifunda, Kwakuwukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu, okwase kuza ezweni. (Ngokuka Johane 1:9)

Was redemption a failure?

Jesus30AngelsA.jpg (22907 bytes)
"Behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to ALL PEOPLE."
Luke 2:10

Ukuqhaphela kwethu kuthi, hhayi ukuthi yonke indoda engakakhanyiselwa; ngekesibone ukuthi uNkulunkulu usikhanyisele ukudlula ingcosana yezindimbane zomhlaba.

Nakulokhu kuqhathanisa usuku lokukhanyisa, izinkulungwane zabangakholwa ebanganakunikezela ngabufakazi okukhanyisa; hhayi futhi nabase Sodomo, hhayi nezindimbane zezinye esikhathini esidlulile.

Kodwa siyambona owenziwe wabamncinyane isikhashana kunezingelosi, uJesu, ebekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke.

Kodwa uma wayehlola ukufa 153,000,000,000 nanoma ngabe yini eyayingenza ukuhlawula kube imiphumela eyayilindelekile ku 1 billion kuphela kwakungekona ukuhlenga ebubini kuqhathaniswa nokwahluleka na? Futhi ngayelondlela, akungeve izinkulumo zabaPostoli zijulile?

Uma siphinde sifunda futhi: Ingelosi yathi ningesabi; ngokuba bhekani, nginibekele izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke, siyobe siphoqiwe ukumangala noma izingelosi azizange sizho okungaphezulu ngokuhle macala onke ngomlayezo wabo futhi ikale ngokungaphezulu ukubaluleka komsebenzi okumele wenziwe ngokumemezela uMesiya.

Will all benefit from Christ’s death?

Ezinye izinkulumo Ngokuba munye uNkulunkulumunye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu uJesu, owazinikela abeyinhlawulo yabo bonke, kubengubufakazi besikhathi esiyiso, (1 kuThimomethewu 2:5, 6)

Manje yingani sonke sizibandakanye sizuze ekufeni kukaKristu? Kungani sonke sengezi ekhaya ukwazi iqiniso, esingalikholwa na?

The key is the ransom: "To be testified IN DUE TIME."

 

Jesus31Nailed.jpg (4310 bytes)
The Crucifixion

Ngaphandle kukakhiye kungabamnyama kangakanani, kungangalingana kanjani, lezizinkulumo zivela; kodwa uma sithola ukhiye kwizinhlelo zikaNkulunkulu, zonke lezinhlolo zivela ngezi elilodwa “Unkulunkulu uluthando.”

Lokhiye utholakale ngasekugcine kwemibhalo ekhethiwe “ubani owasihlawulela sonke ukufakazela esikhathini esizayo” Unkulunkulu unesikhathi esizayo kunoma yini. Wayengasifakazela kulokhu esikhathini esidlulile kepha njengalokhu engakwenzanga, kusho khona ukuthi isikhathi esizayo ikusasa.

Kulabo abayobe bengekho kwibandla, umlobokazi kaKrestu, babelane ngombuso wezulu, isikhathi esikuso isona sikhathi okumele azwakale futhi alelelisiswe noma obani onezindlebe makezwe, futhi uyobusiswa ngendlela efanele.

Noma uJesu akhokha inhlawulo emangalisayo ngaphambi kokuthi sizalwe, kwakusesiso isikhathi sethu ukuzwangalo emva kweminyaka eminingi emva kwalokho, futhi ukuthokozela kuphela okulethe ukuba kube umsebenzi; futhi kuzekufike lapho kuwumsebenzi wethe nokuthakasela. Umgomo ufana kubobonke: esikhathini esizayo sikaNkulunkulu kuyofakazwa kubobonke, futhi bonke bayothola ithuba lokukholwa babusiswe ngakho.

Does death end all hope?

Umbono wokukhombisa amandla ukuthi ukufa kuphela ngesikhathi esikaliwe; akusifundo esifundisa, konke lokhu okungaphezulu, nezifundizo ezinye ezininingi, akuzuwenzi umqondo, okubi kakhulu uma ukufa kuphela wonke amathemba nokuziba okungaka komhlaba.

Isifundo esisodwa esikhethiwe ukubonisa ngalombono ojwayelekile Uma kuwa umuthi ngaseningizimu noma ngasenyakatho, endaweni lapho uwa khona umuthi, uyakuba lapho (Umshumayeli 11:3)

Grave2A.jpg (16352 bytes)
How will "all men" come to know the truth?

 

 

 

The two Adams of the Bible--
Adam and Jesus.

 

Uma lokhu kwakuhlobene nekusasa lomuntu, kukhomba ukuthi noma ngabe ukusiphi isimo uyongena ethuneni, akunashintsho oluzokwenzeka aze aphume kulo. Lokhu kuwumfaniswano ofundisa ngazozonke izimfundiso nangendlela esisithathangayo lesifundo, kuzobonakala ekuphumeleleni kwezahluko.

Njengoba uNkulunkulu engahlongozi ukuhlenga umuntu onganakile, kodwa othanda ukuba abantu bonke basindisiwe, bafinyelele ekulazini iqiniso. Njengoba abantu abaningi bafa benganakile; futhi njengoba” konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba akukho msebenzi, namcabango, nakwazi, nakuhlakanipha endaweni yabafileyo, lapho uyakhona. (Umshumayeli 9:10)

Ngakhoke uNkulunkulu ulungisele ukuvusa abafileyo ukuze sazi,ukukholwa kanye nokuhlengwa kanjalo uhlelo lwakhe ngokuba njengalokhu kuAdamu bonke abantu bayafa, ngokunjalo futhi kuKrestu bonke bayakuphiliswa ibandla lezimfundiso zikaKrestu, umlobokazi, umzimba kaKrestu, kuqala, emvakwalokho, ngesikhathi seMillennial bonke abayakuba ngabakhe ngaleyo minyaka eyizinkulungwane yokubakhona kwakhe, isikhathi esifanele sabobonke ukwazi ngaye, kusuka kwabancinyane kuya kwabakhulu. (1 kwabaseKorinte 15:22)

Njengoba ukufa kwafika okokuqala kuAdam, kepha ukuphila kwafika ngoKristu, uAdam wesibili. Zonke izinto ezalahleka kumuntu ngokuba uAdam ukubuyisela kulabo abakholelwa kuAdam wesibili.

 Ngesikhathi sokuvuka, ngethuba lokwazi ngobubi, lapho uAdam ahluleka, labo ababonga bamukela ukuhlengwa njengesipho sikaNkulunkulu sengathi kungaqhubeka kuphile ingunaphakade esimweni saso sokuqala sokulalela. Ukulalela okuphelele kuyadingeka nokwazi ukulalela kuyonikezelwa, ngaphansi kokuhle okumangalisayo kweNkosi yokuthula. Nakhu ukuhlengwa okunikezelwe emhlabeni.

God will not give everlasting life against man’s will.

Akesibuke omunye umbhalo ngokujwayelekile onganakiwe kuyoyonke indawo noma kuphi; ngokuba sikhandlekela lokho, siyashikashikeka, ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo onguMsindisi wabantu bonke, ikakhulu wabakholwayo. (1 kuThimothewu 4:10)

Unkulunkulu uyosindisa bonke abantu kodwa isikakhulukazi labo abeza kuye ngoKrestu.

Jesus32Simeon.jpg (4989 bytes)
Simeon and Jesus

Ukwahlulela nokusindisa kukaNkulunkulu kwabobonke abantu akuxabani nenkululeko yabo nokuthanda kwabo noma ukuzikhethela kwabo, ukubanika ukuphila bephambana nokufisa kwabo:

“Ngihlele ngaphambi kwenu, lokusuku, ukuphila nokufa; khetha impilo eningayiphila” uSimeyoni uyaqhathanisa kulokuhlengwa okubili okuthi ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho …ukukhanya kokwambulela abezizwe nenkazimulo yesizwe sakho Israel.”

Lokhu ukuzwazana nokuvumelana nokumemezela kwabaPostoli, kuyiqiniso ukuthi uJesu Krestu ungumlamuli, wanikela ngaye ukuhlawulela thina sonke ukufakazela isikhathi esizayo. Lokhu kuyikho okuzofinyelela kubobonke abantu, akukhathalekile noma bayakholwa noma bayafisa ngakwelabo icala…Nginibekela izindaba ezinhlezokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke (NgokukaLuka 2:10, 11), ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni (NgokuMathewu 1:21)

Okholwa yiNdodana unokuphila okuphakade; kepha ongakholwa yiNdodana kayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. (Ngokuka Johane 3:36)

A general salvation and the special salvation.

Siyabona ukuthi lokhu kusindiswa okujwalekile, okuzofika kumuntu ngamunye, kunokukhanya okuvela ekukhanyeni okuyiqiniso futhi ithuba lokukhetha impilo; njengoba iningi labantu lisemathuneni, kufane ukuba balethwe futhi balwe ethuneni ukufakazeka kubona kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba; ngokuba lokhu umuntu akubonayo usakwethembelani na? (Rom. 8:24)

Ingempela lesifiso, kwisikhathi seMillennial, ukwambula, kanye futhi nalabo abakholelwa kulolusuku ukukhululwa ngokugcwele ezonweni, inkohlakalo yokufa, kulentoko nenkululeko yokuya noma kuphi yabantwana naNkulunkulu.

Kepha ukuhlwanyela ngokuphelele kuzozone lezibusiso ziyoba sekutheni umfutho nokulandela imigomo yombuso kaKrestu-ukushesha kokuhlwanyela okuphelelekukhombaibanga eliphekeme ngothando lweNkosi nomthetho wothando. Kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa; kepha uma ehlehla nyovane, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye.

True light will eventually enlighten every man.

Candle.jpg (2946 bytes)

Kepha thina asisiboabokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa kuze kube-ngukusindiswa komphefumulo, (KumaHeberu 10:38, 39), bona, nabangakholwa (Isambulo 21:8), uyakuchithwa kubantu, (Izenzo 3:23) okuwukufa kwesibili.

Lokhu sibona yonke lemibhalo ehloniphekile enzimaechazwe yitestamente —“ukufakazela isikhathi esizayo.’’ Esikhathini esizayo, lokhu ukukhanya kuyokhanyisa wonke umuntu oze emhlabeni. Kulesikhathi esizayo, “kuyakuba intokozo kumuntu wonke.” Futhi ayikho enye indlela lezizifundo eziyosetshenziswa ngaphandle kokuhluthuka.

Restoration
of Israel

 

UPhawulu uyaqhubeka nomuqga wempikiswano Kwabase Roma 5:18, 19. Ngalokho-ke njengokuba ngasiphambekosinye kwaba-khona ukulahlwa kubantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungiswa kukho ukuphila kubantu bonke.  

 

Ngokuba njengalokhu ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. UPeter uyasitshela thina ukuthi lokubuyiselwa kwakhulunywa ngemilomo yabo bonke abaprofethi abayingcwele. (Izenzo 3:19-21)

Bonke bayazifundisa Hezekeli wathi esigodini samathambo omileyo, “lawamathambo ayindlu yonke yakwaIsreal.”

 

wpe68D.jpg (11899 bytes)

Futhi uJehova wathi kuIsrael Bheka ngiyakuvula emathuna enu, nginikhuphule emathuneni enu nina-bantu bami, nginiyise ezweni lakwa Israel. Niyakwazi ukuthi nginguJehova, lapho sengiwavulile amathuna enu nina-bantu bami.Ngiyakuwufaka uMoya wami kini, nize niphile, nginibizele ezweni kakini, nazi ukuthi mina-Jehova ngikhulumile, ngakwenza usho uJehova. (Hezekeli 37:11-14)

 

ISMenorah.jpg (6353 bytes)
Menorah in Israel

 

 

ISVineyard.jpg (4664 bytes)
Vineyard in Israel

 Kulamazwi kaPaul avuma (Kwabase Roma. 11:25, 26):   

Ngokuba angithandi, bazalwane, ukuba ningayazi lemfihlakalo, funanizishaye abahlakaniphileyo, ukuthi inxenye kaIsrael yehlelwe ubulukhuni, kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo; Kanjalo uIsreal wonke uyakusindiswa, njengalokhu kulotshiwe ukuthi kuyakuvela eSiyoni uMhlangululisi, asuse ukungalungi kukaJakobe.

“UNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayesazi ngaphambili” (Verse 2)

Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu, kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yawokhokho, uma lowo msebenzi usuwenziwe. (Verses 28-33) Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrael, uthi:

“NJengalamakhiwane amahle ngiyakubheka kanjalo abathunjiweyo bakwaJuda, engibamukelisile kulendawo baya ezweni lamaKaledi, kube kuhle.

“Ngiyakuwabhekisisa amehlo ami kubo, kube-kuhle, ngibabuyisele kulelizwe, ngibakhe ngingabadilizi, ngibatshale ngingabasiphuli.

“Ngiyakubanika inhliziyo yokungazi ukuthi nginguJehova; bayakuba-ngabantu bami, minangibe-nguNkulunkulu wabo, ngokuba bayakubuyela kimi ngenhliziyo yabo yonke.” (Jeremiya 24:5-7; 32:40-42; 33:6-16)

Lokhu ngeke kusho ukubuyiselwa eBhabhiloni, Siriya, nokunye lapho bebenwe besishuliwe.

All who die in the Millennium shall die for their own sins.

Grave15.jpg (2607 bytes)

Ngokuqhubeka, uNkulunkulu uthi,  

“Ngalezozinsuku abayikusho ukuthi: oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu, amazinyo abantwana aba-bushelezi, ngokuba yilowo nalowo uyakufa nobubi bakhe; bonke abantu abazidla izithelo zomvini omuncu amazinyo abo ayakuba-buthuntu.” (Jeremiya. 31:29, 30) 

Akusikho lokho manje Namunye manje ofela izono zakhe kuphela, kodwa izono zikaAdam— “kuAdam bonke bafa.” Wadla isithelo somvini esimuncu, ubaba wethu waqhubeka wabadla nabo, ukuqhubeka nokwenza okufanele ukugula nokuhlukumezeka phezu kwezingane zabo, ngalokho kusheshisa inhlawulo, nokufa.

Ngosuku lapho wonke umuntu eyakufa uyokufela izono zakhe, kuphela iMellinnial noma usuku lokubuyiselwa.

Israel’s promises have wide application.

TabPriest2.gif (14856 bytes)

Noma eziningi zeziprofetho kanye nezithembiso zengomuso izibusiso ezabakwa Israel kuphela, kumele kukhumbuleke ukuthi babebonisa izinto ezingeke zilindeleke kubo, futhi izithembiso zabe zithenjiswe kubo, mhlawumbe kokunye kwakuyisicelo esibalulekile kubo, ngokujwayelekile ngobubanzi besicelo emhlabeni wonke kubantu leso sizwe simele.

nNgesikhathi uIsrael wayeyisizwe esasenza okungalindelekile kuso emhlabeni wonke, ubupristi baso  bakhethwa “umhlambi omncane” inhloko kanye nomzimba kaKrestu, Ubuprist obukhulu; nokunikela, ukuhlanzwa kanye nokuzibuyiselakuNkulunkulu eyenziwela uIsreal umele “okungcono ukuzinikela” ukuhlanzwa kokugcwele nokuzibuyisela okwangampela kuNkulunkulu “ngezono zomhlaba wonke,” empeleni bayingxenye.

Restitution is promised for all mankind, including the people of Sodom.

 

 

ISLotsWife.jpg (19649 bytes)
Lot leaving Sodom

Hhayi ngalokho kuphela, kodwa uNkulunkulu ushilo ngegama ezinye izizwe wathembisa ukuzibuyisela. Ngokugcizelela ngendluzula babaliwe abaseSodoma.

Ngesiqiniseko, uma singathola ukubuyiselwa kweSodoma kuwukucabanga okucacile, singazizwa sanelisekile ngeqiniso nalezinkolelo ezimangalisayo zokubuyiswa kwabantu bonke, kukhulunywe umlomo wabaprofethi bonke abangcwele.

Kungani iSodoma lingeke lithole ithuba lokufinyelela epheleni nempilo yangunaphakade kanye noIsrael, noma abanye bethu? Iqiniso babengalungile, ngokunjalo noIsrael, nasingesibo manje ukuzwa izimfundiso zikaKrestu. “Akunabulungiswa, nabunye,” ngaphandle kokumele okulungile ngoKrestu, owasifela sonke.

Inkosi yethu amazwi ayoasitshela thina noma uJehova wanisa phezukweSodoma naphezu kweGomora isibabule nomlilo, kuvelaku Jehova ezulwini kepha abaseSodoma babengesizona izoni njengamaJuda, ayenolwazi oluningi. (Genesise 19:24; NgokuLuka 17:29)

Nawe-ke Kerpanawume

“uma yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe likhona nanamuhla.” (NgokukaMathewu 11:23)

There will be an opportunity for all in the Day of Judgment.
 

ISCapernaum1.jpg (2606 bytes)
Ruins at the Synagogue in Capernaum

Nakuba iNkosi yethu isifundisa ukuthi iSodoma yayingenalo ithuba elanele uma eqedela (verse 24) kepha ngithi kini:

“Kuyakubangcono kulo izwe laseSodoma ngosuku lokwahlulelwa kunakuwe.”

Inhlanganisela yosuku lokwahlulelwa futhi umsebenzi uyakubonakaliswa emakhasini aphumelelayo. Empeleni lapha sibizela eqinisweni lokuthi iyamukeleka kulesikhathi seKerpanawume,  kakhulu futhi iyamukeleka kwiSodoma; ngoba, kepha noma bengazange babenolwazi olugcwele, akusizo zonke izibusiso ezakhalwe ukusa “uhlamvu,” lapho iKerpanawume yone kakhulu kunokukhanya.

The "New Covenant."

Uma iKarpanawume kanye noIsrael wonke kumele akhunjulwe futhi abusiswe ngaphansi “Kwesivumelwano esisha,” bananyathiselwe ngegazi likaJesu, yingani iSodoma ingeke kanye “nayo yonke imindeni emhlabeni” Impela bayakubusiswa.

Bavumele kukhunjulwe ukuthi njengoba uNkulunkulu “wanisela umlilo ovela ezulwini ukubabhubhisa bonke” izinkulungwane zeminyaka ngaphambi kosuku lukaJesu, uma ukubuyiselwa sekukhulunyiwe, kuhlanganisa nokuvuswa emathuneni.

ISSodomSalt.jpg (2957 bytes)
Salt at the Dead Sea near the Area of Sodom and Gomorrah

 

 

ISSodomRuins.jpg (3548 bytes)
Ruins at Area
of Sodom

 Ake manje sicubungule isiprofethi sika. (Hezekeli 16:48-63) Funda ngokuqaphela. UNkulunkulu lapha ukhuluma ngoIsrael, futhi umuqhathanisa nomakhelwane, Samariya, kanye neSodoma uma ethi, “Ngibasusile njengoba ngobabone belungile.”

Hhayi uJesu noma Abaprofethi bayochaza ngokubona ukungalingani kokwenza kukaNkulunkulu ngokubhubhisa iSodoma futhi wavumela abanye abanecala ngaphezu kweSodoma wangabajezisi, Konke lokhu kuyokwenza kucace “esikhathini esizayo” izinhlelo ezinhle nezenziwe zamangalisa. Isiprofetho ngosubala sichaza ukuthi uNkulunkulu “ubone okulungile” ukwenza kanjalo, uJesu uyangeza uthi kuyokwamukelwa kakhulu kubona ngosuku lokwahlulelwa kunalabo abanye abanecal elikhulu.

Ngaphezu kwakho konke lokhu ukuthi ukufa kuzophela ngesikhathi esikaliwe, futhi emva kwalokho akukho omunye oyothola ithuba lokufinyelela ekwazini iqiniso futhi alilandele, singabuza ukuthi, Kungani uNkulunkulu ebone okuhle wakususa kubantu ngaphambi kobanika ithuba lokusindiswa nasekutholeni ulwazi lapho kuphela egameni abangahlengwa kulo?

Impendulo ithi ngoba kwakungesiso isikhathi sabo esifanele. Esikhathini esifanele bayovuswa ekufeni balethwe ekwazini iqiniso, lapho beyobusiswa ndawonye nayo yonke imindeni emhlabeni, ngesithembiso “uhlamvu” Lapho beyohlolisiswa ngempilo yangunaphakade.

Every member
of the human race has a place
in God’s plan.

 

Ngalomcabango, nokunye, singaqonda ukwenza kukaNkulunkulu ngothando lwamaAmaleki nezinye izizwe yena angazange wazivumela kodwa wakhetha ukubhubhisa uIsrael, wayesethi

“Hamba manje, unqobe uAmaleki, uchithe impela konke anakho, ungamuhawukeli, kepha bulala abesilisa, nabesifazane, nezingane, nabancelayo, nezinkabi, nezimvu, namakemeli, nezimbongolo.”
(1 Usamuweli 15:3)

Lokhu kubhubhisa kubukeka ngenye indlela kusengathi akuvumelani nothando lukaJehova, kanye nezimfundiso zikaJesu “thandani izitha zenu”, nokunye andukuba sifinyelela ekutheni siqonde ngaloluhlelo lukaNkulunkulu, ngesikhathi esifanele ukufezeka ngakho konke nezinga lakho, futhi nokuthi ilunga ngalinye lanoma iluphi uhlanga lunendawo kuyo.

Singabona manje ukuthi lawoma Maleki, Sodoma kanye nabanye babeyisibonelo sikaNkulunkulu kuwukukhombisa intukuthelo futhi kuwukuzama ukubhubhisa ekugcineni futhi ubulwane bangempela: kuzoba isibonelo esingasetshenziswa hhayi kuphela kwabanye, lkepha nakubo uqobo, umasekufika usuku lwabo lokwahlulelwa.

Labo bantu bengamane bavele bafe ngaleyondlela ngesifo nobuhlungu.

Useful examples
of God’s
just indignation.

BattleAmalikites.gif (32266 bytes)
Slaying of the Amalekites

Christ returns to open the doors of the grave.

wpe69B.jpg (3494 bytes)

Kubaluleke kancane kubona, njengoba impela bebefunda ukwazi ububi, lapho sebahlulelwa, esikhathini esifanele bengafunda okulungile, bekwazi ukuhlukanisa nokukhetha okuhle nokuba bephile.

Kodwa ake siqhubeke sihlolisise lesiprofethi. Emva kokuqhathanisa uIsreal neSodoma kanye neSamariya, futhi kumenyezelwa uIsrael njengokumele ubekwe icala ngalokhu (Hezekeli 16:48-54), uNkulunkulu wathi “kunini lapho ngiyoletha futhi ukubavalela, ukuvalela iSodomu namadodakazi akhe, ukuvalela iSamariya namadodakazi akhe, futhi ngiyobavalela phakathi kwabo” Ukuvalela kungaba ukufa, kulabo ababaliwe ngakho babefile.

Ekufeni bonke bavalelwe futhi uKrestu uza ukuzovula iminyango yethuna, ukuhlela ukukhulula. (uIsaya 61:1; Zakariya 9:11) Evesini lika 55 lokhu kubizwa “bayakubuyela esimweni sabo sokuqala.”

Promises of God are a certainty – "Confirmed to God in Christ."

 

 

 

Law2.jpg (5296 bytes)
The Old Law Covenant will be replaced with a New Covenant

Labo abazimisele ngokugcwele ukwamukela umusa kaNkulunkulu kuKrestu ekuthethelweni kwezono nasekubeni lula ngaphansi kokuhle ukukhanya nasekwazini ngeke sense umusa ofanayo ukwazi ukuba ngaphansi kwesivumelwano esisha nakwabanye; kepha babona sengathi bavumelana nezinkulumo zabaPostoli ukuthi uJesu Krestu, ngomusa kaNkulunkulu ukufa kwazwakala kumuntu wonke.

“Okunye kwalokhu kuhlongoza ukuthi uNkulunkulu kumele, kulobuphrofethi, bukhuluma okuphambene kumaJuda, kuchaza ukuthi uzimisele ukubuyisa iSodoma kubo, kepha akunanhloso okukubuyisela futhi.

“Kodwa akesibone ukuthi ukuphumelela kwamaverse ukuvumelana nalombono.

“Uthi Unkulunkulu noma kunjani uzokhumbula isivumelwano sakhe ezinsukwini zentsha, ngiyofuna isivumelwano sangunaphakade, Kumele bakhumbule izindlela zabo babenamahloni, uma bethola odadewabo…..ngiyofuna isivumelwano sami kumele bazi ukuthi NginguNkulunkulu; noma kunjani bakhumbule futhi bamangale, futhi bangavuli imilomo yabo ngakho konke lokhu okwenzakele, Jehova wasebawoti.”

Israel is beloved for their fathers’ sakes.


Father Abraham

Uma isithembiso sibekiwe uJehova omuhle, bonke labo abahlele ukuthemba ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso mabathokoze ngokwethemba, isikakhulukazi laba abaqonda ukuthi lezivumelwano ezintsha izibusiso ziqinisekisiwe kuNkulunkulu uKrestu, igazi lakhe elimangalisayo ukuhlanganisa isivumelwano.

Kulokhu uPaul wangeza ukufakaza kwakhe, wathi Kanjalo uIsrael wonke uyakusindiswa, njengalokhu kulotshiwe ukuthi:

“Kuyakuvela eSiyoni uMhlangulisi, asuse ukungalungi kukaJakobe, Yilesi sivumelwano sami nabo, lapho ngisusa izono zabo, Ngokwevangeli bayazitha ngenxa yenu, kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yawokhokho, ngokuba iziphozomusa nokuziba kukaNkulunkulu akuguquki kukho.” (Kwabase Roma. 11:26-29)

Asidingi ukumangala ukuthi amaJuda, Sodoma, Samariya, nabo bonke abantu bayoba namahloni futhi banokumangala ngokwabo “ngesikhathi esifanele” uNkulunkulu wabonisa ukulwela abacebile umusa wakhe.

Yebo abaningi okumanje bangabantwana baNkulunkulu bamangele futhi bathukile uma bebona ukuthi uNkulunkulu ulithanda kangakanani izwe, nokuthi imicabango yakhe nezinhlelo zazingaphezu kwezabo.

God’s thoughts and plans are above our own.

Abantu abangamaKrestu ngokujwayelekile bakholwa ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu ezamabandla akhethiwe, kodwa manje siqala ukubona ukuthi izinhlelo zikaNkulunkulu zibanzi kunalokhu ebesikucabanga, noma ekunikezele ebandleni “kweqe kakhulu futhi isithembiso esimangalisayo” futhi ukwenze kwakuningi ukuhlela emhlabeni awuthanda kakhulu.

AmaJuda enza iphutha elifanayo ukucabanga ukuthizonke izithembiso zikaNkulunkulu kwakungezabo kuphela; kepha uma “isikhathi esifanele” sifika abangesbona amaJuba babasemuseni, ingcosana kaIsrael, izinhliziyo zabo ezazinkulu ukuthokoza kulo kulobufakazi obubanzi bomusa kaNkulunkulu, zabelana lokhu kwenza umusa wande, kwaye abanye babevaleke amehlo ngokungensizathu kanye nezinkolelo zabantu.

Distortions of truths.

Asinekeze labo bebandla abesebona manje ukuqala kokukhanya ngesikhathi seMellinnial, nethuba lomusa emhlabeni wonke, baqaphelisisa ngezinhloso sokuvikela ukutholakala ekungambisanini ekuqhubezeni ukukhanya, ngalesikhathi bevaleke amehlo kumusa wabo kanye nezibusiso.

Sihluke kanjani lesimangaliso sohlelo lukaNkulunkulu sabayingcosana abakhethiwe manje, ukuze isibusiso sabaningi emva kwalokho, ekushintsheni leliqiniso, elimele imibono emibili engavumelani izinkolelo zikaJohane nezikaJakobe.

Calvinism says God is wise and all powerful, but ignores love and justice.

Leziqalo zombili ziphikisa ukushintsha inkolelo zeBhayibheli somusa wamahhala zishintsha isimangaliso zezinkolelo zokhetho; kamumva ziphikisa ukhetho sihluleka ukuqonda ukubisiswa ngokugcwele ngomusa wamahhala kaNkulunkulu Izinkolelo zikaJohane zithi: Unkulunkulu uhlakaniphile; wayazi isiphetho kusukela ekuqaleni; njengoba zonke izinhoso zakhe zizofezeka, wayengeke afise ukuhlenga inoma ibaphi kepha abayingcosana, ibandla.

Laba abakhetha ukubahlenga ukuhlengwa ingunaphakade, nabanye ngokulinganayo bahlengwe kokusabekayo; “Abaziwayo kuNkulunkulubonke bawumsebenzi wakhe kusukela ekuqaleni komhlaba” Lombono onokwawo okuhle.

Ubona ulwazi olungenamkhawulo lukaNkulunkulu, Lokhu kungaba okuphelele kwethu ngoNkulunkulu omuhle, bekungeve kuwukuthi lamazinga aphakeme ayaxega, ngokuwabiza, uthando kanye nobulungiswa, nayinye echaza ngokuletha emhlabeni 142,000,000,000 wezidalwa ezidangele kwingunaphakade yokuhlushwa ngaphimbi ngokuzalwa, ngokuhlekwa ngokungavumelani nothando lwakhe.

Armenianism says God is loving and just, but ignores wisdom and power.

Njengobauthando lukaNkulunkulu, nobulungiswa kuyisisekelo sesihlalo sobukhosi, esingechazwe njengaye. Izinkolelo zikaJakobe zithi: Yebo, Unkulunkulu uluthando; futhiuletha Ubuntu emhlabeni akazange aqonde ukuhlukumeza—kepha okuhle.

Kepha uSathane waphumelela ukuheha ingxenye yokuqala ngalokho isono sengena emhlabeni, ukufa ngesono. Futhi kusukela lapho Unkulunkulu wenza okusemandleni ukuletha umuntu esitheni sakhe, nangokunikela ngeNdodana yakhe.

Kepha futhi manje emva kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, izimfundiso zikaKrestu sithole ingxenye encane yomuntu, lapho sinethemba futhi sikholwa ukuthi ngeminyaka eyisinkulungwane eziyisithupha nangaphezulu, emandleni ezinkolelo eziningi zebandla, uNkulunkulu uzobe eselingisile ububi obaziswe uSathane ukuthi bonke okungenani bazobe bazi ngothando lwakhe,bathole nethuba lokukholwa futhi basindiswe.

People4A.jpg (15717 bytes)

God is the Master of His purposes.

 

Ngesikhathi lombono umele uNkulunkulu ngokugcwele uthando futhi nokusiza okwakhelwe izidalwa zakhe, kukhombisa ukuxega futhi nokwazi ukuphumelela kwizinhlelo zakhe zokwakha; nokuthi akanawo amandla kumbuso.

Kulokubona kuzovela ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu  wayezihlanganise ekuhleleni futhi nasekuhlukaniseni okuhle kubantwana abazelwe, uSathane wangenelela ngamandla ahlakaniphile wadumaza zonke izinhlelo zikaNkulunkulu kuze kube kulelo zinga lokuthi, nasekukhathaleni kwamandla, uNkulunkulu uzochitha iminyaka eyizinkulungwane ezingiyishumi nambili ukubuyisela okulungile, kuzekube sezingeni eliphakeme ukuthi abasele bohlanga bayoqhubeka bephile bayoba nethuba lokukhetha okuhle belindele ububi.

Kepha u142,000,000,000 weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi nangaphezulu kokuzayo, kuzo, ngendlela yalombono, lahlekelwa yikho konke isikhathi esingapheli, noma uthando lukaNkulunkulu ngabo, ngoba uSathane wangenelela  ezinhlelweni zakhe. Kepha uSathane uzothola izinkulungwane ukuhluphekeni koyedwa loyo uNkulunkulu amuhlengele inkazimulo.

Lombono kumele uphakamise imicabango yamadoda yombuso kanye namandal kaSathane, futhi ehlise ukukala kwabo ngalezinhlelo zikaNkulunkulu, labo abahuba ukugcizelela lokho

“Wakhuluma kwenzeka;
wakhomba kwaphakama masinyane.”

Kodwa cha: uNkulunkulu wayengamangele wayengadlulwanga nayisitha; noSathane akamiswanga zinhlelweni zakhe. uNkulunkulu unguye uyohlezi enguye, ungqongqoshe  wezimo, futhi ekugcineni kuyobonakala ukuthi ubesebenza ndawonye ukufeza izinhlelo zakhe.

 Ngesikhathi izinkolelo zokhetho kanye nomusa wamahhala kufundiswa ngezinkolelo zikaJohane kanye noJakobe, ngeke zihlanganiswe nezinye, ngesizathu, noma ngaBhayibheli, kepha lezizombili izimangaliso nezinkolelo zeBhayibheli ngokuphelele zinhle, zibonakala ecaleni lohlelo lwezikhathi.

Rejoice!
Your deliverance draweth nigh!

 

Ukubona, ukuthi okuningi okuhle kanye nokumangalisayo kuhlanganisa nezinhlelo zikaNkulunkulu ukusindisa abantu ezonweni nasekufeni kulele kwikusasa, futhi nasekubuyeni okwesibili kweNkosi yethu uJesu kuwuhlelo lwezinyathelo zokuqala ekuphumeleleni kwalezo zithembiso ezinde kanye nezibusiso ezinde kanye nezibusiso ezinde ezilindelw, akumele sithembele kakhulu isikhathi eside lesisikhathi sokubuya kwakhe okwesibili kunamaJuda azingaphansi abuka kakhulu ukufika kwakhe kokuqala?

Ukubona ukuthi isikhathi sobubi, isimo sokungalingani nokufa sekuya ngasekupheleni emandleni ayakuwakhombisa, nalokho okulungile, iqiniso nokuthula kuyakuba khona yonke indawo, ubani okungamele athokozele ukubona usuku lakhe?

Church1B.jpg (7616 bytes)

Lowo ohlupheka noKrestu, evuselelwa isithembiso esimangalisayo lesi “uma sihlupheka naye siyakubusa naye,” asiyikuphakamisa ikhanda lakhe sithokoze nakunoma ibuphi ubufakazi inkosi ehlangabezana nabo, ukwazi ngalokho ukuhlengwa kwethu ekuhluphekeni nasekubabazeni naye kusondeza eduze na?

Impela konke ukudabuka nohlelo lakhe lokubusisa nomoya wakhe wothando uyakuletha bonke ubufakazi bokuza ngengoba kusondela “injabulo enhle eyakuba kubantu bonke.”

 

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail