Ubusuku Bomhlaba Wokona Kuphela Ngokusa Kwenjabulo

--A Night of Weeping and a  Morning of Joy
--Two Methods of SeekingTruth
--The Method Herein Pursued
--Scope of the Work
--A Difference Between the Reverent Study
   of the Scriptures and the Dangerous
  Habit of Speculation
--The Object of Prophecy
--The Present Religious Condition of the
   World  Viewed from Two Standpoints
--Egyptian Darkness
--A Bow of Promise
--The Path of the Just Progressive
--Cause of the Great Apostasy
--The Reformation
--The Same Cause Again Hinders Real
   Progress
--Perfection of Knowledge
   Not a Thing of the Past, but of the Future

 

wpe5AF.jpg (2183 bytes)
"Joy cometh
in the Morning."
Psalms 30:5

Kokuningi ezifundweni imibhalo eyingwele ngokuvela kuNkulunkulu veza uvo ngenqubekela phambili nokuhle okuvela kuNkulunkulu, uhlela ukwazi ngaphambili ngoNkulunkulu ngohlelo oluqondile sikholwa izimfundiso ngokuhle okuvela kuNkulunkulu isambulo singabonakala futhi ngobuhle simangalise kusuka ngendlela izinto ezibukwa ngazo futhi kunobani.

Isikhathi lapho isimo sivumelekile ubumnyama kubantu, ngeke sikhohlakale kodwa usuku lomangaliso yokuhle kanye nomusa ngokuhle okuvela kuNkulunkulu, ukuholwa uMessiah, yena oyilanga lobuhle obumangalisayo, bayovuka futhi bakhazimule ngobungcwele, bahlanzeke kukho konke, balethe ukuphiliswa nokubusiswa, kuyoba ngaphezu kokulinganayo imbangela yokuhlasimulisa ngobusuku bokuqathaka, ukuzwakalisa ukudangala ubuhlungu ukugula.

Ukufa ukububula kwazekwaba ilesikhathi umusa wakhe uba ngowokuphila konke kusihlwa kungena ukukhala
ekuseni injabulo
AMAHUBO 30:5

PKGoldenAge.jpg (7440 bytes)

What is the world
waiting for?

Ngokwendalo ukudala okuphelele kwaye nokugqiha kanye nobunzima ezinhlungwini kulindile kade amathemba ngosuku olubizwa ngesikhathi sokuthula okuhle kwaye amadoda alangazelela ngokungaboni ingoba abazi ngubuhle bukaJehova nenhloso emangalisayo kodwa ukukwazi kwabo okukhulu ngesikhathi sifishane  ngendlela okufanele kube ngayo.

Umdali omkhulu ulungiselela umgubho wamakholwa ngezinto ezinkulu okuyomangalisa izidalwa zakhe, ngokwenza okungaphezulu okuyizibalo eziphezulu ngokufanele bekulindele noma bakucele.

Futhi kuzidalwa zakhe ezimangele zibuka ubude nobubanzi, ukuphakama nokushona  kothando lukaNkulunkulu olugcono ukudlula konke okulindelekile uyachaza ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabngo yenu nezindlela zenu azisizo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu nemicabango yami nemicabango yenu. ISAYA 55:8,9


StarSunA.jpg (1891 bytes)
The Sun of Righteousness reveals "present truth" now due.

Kepha kulomsebenzi sizozama futhi siyathembisa ngempumelelo ukuhlela ngaphambi kwabalangazelele futhi nabafundi abangamelene nohlelo lukaNkulunkulu njengoba luhlobene nezincazelo zesikhathi esedlule. Inamuhla  nekusasa nokuzinikezela kwakhe, ngendlela engaphezu kwemangalisayo nobuhle kanye nokwamukelekile  kuwowonke umuntu kuyezwakala, kwaye  lokhu umphumela wobuhlakani obungajwayelekile noma amandla kokunye kombhali ukuvumela ukuthi akusikho okwakhe kuwukukhanya okuvela elangeni lokuhle okumangalisayo kulokuqala ukubona imillennial day  elozokwambula lezinto njengeqiniso  lamanje  manje limelwe lithakaselwe ngokuyiqiniso  engahlanganiswe nalutho enhlizweni, selokhu umoya wokungabaza wande kangaka  isisekelo seqiniso  ngenkolo nesisekelo seqiniso sibuzwa njalo, nalabo abaneqiniso.


What is a reasonable foundation for faith?

Sizamile ukukwambula ngokwanele isisekelo okumele konke ukukholwa kwakhiwe ngakho izwi likaNkulunkulu ukunika ithemba baqinisekise kubufakazi impela nakulabo abangakholwa.

Futhi sizamile ukwenza ngendlela ezosekela nezokwamukela ngesizathu njengesisekelo bese sizama ukwakha kulesisekelo  izimfundiso ngemibhao engcwele ngalendlela yokuthi kuqhubeke  ngokushesha, ngokuseqinisweni ukwahlulela kwabantu kungazama ngayo yonke imizila ngayo yonke imithetho ephoqayo engaba ukusho  ukuthi kwenziweni.

Ukukholwa ukuthi lemibhalo engcwele  yambula  ukugcina kwisimo esisodwa kanye nohlelo oluwubungani komunye nomunye okuphi, nini kubonwe, kumelwe kuzidumise ngokwakho bonke benziwe babengcwele ngokwazi okulungile nokungalomsebenzi uvezwe obala ngethemba lokusiza  likaNkulunkulu ngokuhlongoza imicabango eyenza  komunye nomunye ngezwi elivuselelayo labo ababona ibhayibheli njengesambulo sohlelo lukaNkulunkulu futhi nangendlela okubekwa ngayo ngokungangabazi bazovuma ukuthi ukuvuselelwa ngoNkulunkulu kumelwe kufundiswe uma sikuthatha ngokugcwele kwambulwa uhlelo olungaba wubungani kubobonke futhi okusimo esimi ndawonye ngokwakho zonke izimo ngombhaliwesiphrofetho esivela kuNkulunkulu.


Objective:

A plan consistent with God’s character and
harmonizing conflicting Scriptures

Inhloso yethu njengabafuni beqiniso kumele silithole ngukuphelele ngobungani obuphelele nohlelo lokwambula lukaNkulunkulu, futhi lokhu njengabantwana bakaNkulunkulu sinesizathu ukulindela njengoba kuthenjiswa ukuthi nxa esefikile yena umoya  weqiniso, uzakuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayukukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma anibikele lokhu akuzayo.

Njengabafunayo, sinezindlela ezimbili ezivulekile kithi, eyokuqala ukufuna phakathi kwalabo abambono wamabandla ahlukene futhi sithathe kubo bonke  ngukuhlukana kwabo sikucabange ngokuqikelela iqiniso nokuphela komgomo ubunzima esihlangabezana nabo kukendlela kungaba ukuthi ukwahlulela  kwaphulwa kwaphinde kwaphambana okukanye ukwahlulela ngokungazi nokwaphula kungayi ndawonye  ubunzima kungayi ukukhetha kwethu  okulungile futhi kungenzeka sikhethe ngephutha singalamukeli iqiniso. 


Methods of study:

1. Investigate all religious beliefs
or
2. Study God’s
Word

Futhi uma singamukela lokhu njengandlela yethu singalahlekelwa okiningi, ngoba iqiniso liyaqhubeka liyaqhakaza kakhulu kakhulu kuya elangeni elikhulu kulabo abalifunayo bahambe ekukhanyeni kwalo kwaye ngokuhlukana kwezinkolelo kulezo zinkonzo zimile ezinganakusuka  futhi enzima eminyakeni engamakhulu  edlule.

Ezinye zazo zikhungethe isamba esikhulu esiyiphutha selokhu, ezinye zibalulekile izinhlonipho zisho okusilo iqiniso kwezinye.


Bible13StudentA.jpg (2641 bytes)

Lendlela ingaholela ezinhlizweni ezinzima ezinganathemba nezididayo. Enye indela ukuthi imiqondo yethu siyisuse kuzozonke izihlulelo ngokungazi futhi sikhumbule  ukuthi namunye owaziyo ngohlelo lukaNkulunkulu elambule ezwini lakhe futhi linikezelwe ngokuthula nenhliziyo ephansi futhi ngenhloso yeqiniso yokufuna ukwalulekwa  nemiyalelo yodwa sizokwenza kokukhulu umbhali walulekwa  nokwamukela lona njengoba  sesifikikle isikhathi sokuthi lamukelwe  ngokusebenzisa izinsiza ezihlukene ngokuhle okuvela kuNkulunkulu esinikeziwe kona. Efesu4:11-16   


Is there truth
in tradition?


All religious teaching should guide the student
to Scripture

Bible7GenevaA.jpg (3397 bytes)
Geneva Bible

Njengosizo kuleliclass labafundi, lomsebenzi wakhelwe  uhlelo olusezingeni oluphezulu kuzoqapheleka ukuthi isiyalela umlayezo siyimibhalo engcwele kuphela, ngaphendle komlando ngongesiyo inkolo zingaba ezigcwalisa imibhalo wengcwele nokushiwo yiwo ubufakazi besimaje nezifundo zenkolo azinikezi sisindo, futhi nalokhu  okubizwa ngobaba bakuqala kudlulile.

Abaningi babo bafakazile ngoku yikho nemicabango esikulokhu kubeka ngokucacile  kodwa sikholwa  ngokujweayelekile kuyehluleka kulesikhathi  futhi sonke  isikhathi amadoda akholwa izinkolelo  ezithile  njengenkolo  ngoba abanye basuke benza njalo kuloyo abamethembayo.   

Lokhu  okubonisa  ngokucacile umthelela wephutha kwabaningi  abantu abalungile  abakholwa baphonde bafundiswa  leliphutha lokuhle ngokwaziokulungile nokungalungile.  IZENZO 26:9

Abafuni beqiniso bagcine imiphongolo yabo ingena amnazi anodaka amasiko bayigcwlise ngempophoma yeqiniso yezwi likaNkulunkulu.

Futhi akunankolo nezomfundiso ezingaba nesisindo ngaphendle kokulaizindela abafuni beqiniso kuleyo mpophoma.

Nanoma okujwayelekile futhi ngokulangazela ngokungalindi ngebhayibheli lilonke kanye nezimundiso  zalo, lomsebenzi muncane kabi kodwa sibheke isivinini kwizinsuku zethu zethu namuhla sizamile ukubamfushane ngokubaluleka izifundo kubukeka zigunyazwa kubafundi abalangazelele, sizohlongoza ukuthi akuzukuba namsebenzi kuyena kuphela abuke emoyeni ukuzela umsebenzi ethembe ukuthola nokuphoqelela lenhlanganisela esezingeni yohlelo oluhlongoziwe.


Thorough orderly study is necessary in the science
of Divine revelation


Bible12StudentA.jpg (2662 bytes)

Kanye nemibhalo engcwele efakazelele kulesisimo  esiveziwe.

Sizamile kukho konke ukuveza ngokuhlukana nezinqamu zeqiniso hhayi futhi kwizilimi ezithile, futhi nakulouhlelo njengoba kuzoba ngokuhle  ukuvumela wonke ababanga abafundi  ukuqonda isifundo nohlelo.

Kwaye ukwenza konke ngendlela nokucophelela ngokuhlelekile ukufunda kuyadikeka ekuthakaseleni konke okwesayensi kukhethekile kososayensi ngokuhle okuvela kuNkulunkulu nokwambulwa  kulomsebenzi kufanele ngokuphindiwe ngeqiniso lokwengeza  kubude ubuchaza ngokuhle okuvela kuNkulunkulu ngokwambulwa kweqiniso kuwukuhlola kwesifundo ngendlela  esazingayo  kanye nakhonkonke ukuhlukana nokubona ngokuhlukile kweminye imisebenzi.

Asinaso isixoliso ukuthatha izifundo eziningi kokujwayelekile ezinganakiwe  abamaKrestu phakathi kwabanye.

Ukuza kwenkosi yethu neziphrofetho nezimpawu yeTestamente elidala nelisha.

Akunahlelo nezifundo zenkolo oluzonikezelwa noma lwamukelwe okuwukubuka ngenye indlela noma ukushiya ngaphandle lokhu ngaphezulu ngokungako kwezimfundiso zenkolo siyethemba kodwa lobobubanzi  obungaphezu kwezinga kuzobonakala phakathi kokubonisa izinhloso  ezibalulekile, ngokuthobekile nokuqikekela.


Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)

Ukubonisa ngokuhlonipha izifundo ngobuphrofethi kanye nezinye izifundo zenkolo kulokukhanya nezinga eliphakeme ngoqeqesho ngomlando nezinto ezingamaqiniso  ukuthola isiphetho esenziwe ngcwele  ngokusobala okufakazela ngokusobala ukwenza ngokujwayelekile ukuzwakalisa umbono mayelana nobufakazi obungaphelele.

Abafuni beqiniso bagcine imiphongolo yabo ingena amnazi anodaka amasiko bayigcwlise ngempophoma yeqiniso yezwi likaNkulunkulu.

Futhi akunankolo nezomfundiso ezingaba nesisindo  ngaphendle kokulaizindela abafuni beqiniso kuleyo mpophoma.


Object of prophecy:

To acquaint the child of God with his Father’s plans

Nanoma okujwayelekile futhi ngokulangazela ngokungalindi ngebhayibheli lilonke kanye nezimundiso  zalo, lomsebenzi muncane kabi kodwa sibheke isivinini kwizinsuku zethu zethu namuhla sizamile ukubamfushane ngokubaluleka izifundo kubukeka zigunyazwa kubafundi abalangazelele, sizohlongoza ukuthi akuzukuba namsebenzi kuyena kuphela abuke emoyeni ukuzela umsebenzi ethembe ukuthola nokuphoqelela lenhlanganisela esezingeni yohlelo oluhlongoziwe.

Kanye nemibhalo engcwele efakazelele kulesisimo  esiveziwe.

Bible30Chart.jpg (7199 bytes)

 

Sizamile kukho konke ukuveza ngokuhlukana nezinqamu zeqiniso hhayi futhi kwizilimi ezithile, futhi nakulouhlelo njengoba kuzoba ngokuhle  ukuvumela wonke ababanga abafundi  ukuqonda isifundo nohlelo.

Kwaye ukwenza konke ngendlela nokucophelela ngokuhlelekile ukufunda kuyadikeka ekuthakaseleni konke okwesayensi kukhethekile kososayensi ngokuhle okuvela kuNkulunkulu nokwambulwa  kulomsebenzi kufanele ngokuphindiwe ngeqiniso lokwengeza  kubude ubuchaza ngokuhle okuvela kuNkulunkulu ngokwambulwa kweqiniso kuwukuhlola kwesifundo ngendlela  esazingayo  kanye nakhonkonke ukuhlukana nokubona ngokuhlukile kweminye imisebenzi.

Asinaso isixoliso ukuthatha izifundo eziningi kokujwayelekile ezinganakiwe  abamaKrestu phakathi kwabanye.

Is the church’s mission
to convert the world?

Ukuza kwenkosi yethu neziphrofetho nezimpawu yeTestamente elidala nelisha.

Akunahlelo nezifundo zenkolo oluzonikezelwa noma lwamukelwe okuwukubuka ngenye indlela noma ukushiya ngaphandle lokhu ngaphezulu ngokungako kwezimfundiso zenkolo siyethemba kodwa lobobubanzi  obungaphezu kwezinga kuzobonakala phakathi kokubonisa izinhloso  ezibalulekile, ngokuthobekile nokuqikekela.

Ukubonisa ngokuhlonipha izifundo ngobuphrofethi kanye nezinye izifundo zenkolo kulokukhanya nezinga eliphakeme ngoqeqesho ngomlando nezinto ezingamaqiniso ukuthola isiphetho esenziwe ngcwele  ngokusobala okufakazela ngokusobala ukwenza ngokujwayelekile ukuzwakalisa umbono mayelana nobufakazi.

Akwanelanga la kwizinhliziyobezidabukile ngokucabanga ngamaKrestu.

Eqinisweni lesithombe esidabukisayo.

Noma  ngabeudwebo ukubeka ngokucacile ngemibala ehlukene  phakathi kwabangakholelwa kwinkolo zabantu abakhokholelwa kuMahomed amaJuda bonke bamubiza ngokuphelele uKrestu  kwabanye mhlawumbe kuqala kumele kube ukuthi lembono ibencazelo kuledlanzana likaKrestulimnyama kakhulu okukanye bamukile sicabanga inhlanekezela kulokhu kubonisa amanani asezingeni eliphezulu ngamaKrestu ngemibala egqamile ngesibonelo.

 

 

wpeCB.jpg (32100 bytes)

  Abakholwa Kwizinkolo Zabantu 

Mahomed  Jews   Amaroma-akhatholic Amagreek-akhatholic ama-Krestu
856
millions
170 
millions
8
millions
190
millions
84
millions
116
millions

                                      
                                                                                                

 

EarthinSpace3.jpg (5921 bytes)

Relative Percentages
of World Population
Classified According to Religion

YEAR: 1881 1981
Abakholwa Kwizinkolo Zabantu [Heathen] 60.5% 63.9%
Mahomed 12% 13.3%
Jews 0.5% 0.3%
Amaromaakhatholic [Roman Catholics] 13.0% 13.1%
Amagreekakhatholic
[Eastern Orthodox]
6.0% 1.7%
Amalunga Asentshonalangaamabandla amaKrestu Ukukholwa Kwabo Nokwenza Katholakala Kwimigomo Yemithetho Sisekelo [Protestants] 8.0% 7.7%

Non-Christian Population in 1881 - 72.5%
Non-Christian Population in 1981 - 77.3%

 

Totem.jpg (3687 bytes)

 

 

Nearly 2/3 of the world’s population are still heathen

 

 

Budda1.jpg (2949 bytes)

Futhi kuzekube 116millions kwisibalo esingaphezulu kwamalunga asentshonalanga amandla amaKrestu ukukholwa kwabo nokwenza kutholakala kwimigomo nemithetho sisesekelo, kumele sikhumbule kuthi lukhulu kangakanani idlanzana eGermany, England futhi lelizwe lihlulekile ukunakekela liyaxega nakwezenkolo nobumnyama bujululile, uma kungenzeka  futhi  laba abalandela inkolo yabantu abangayinaki inkonzo kaNkulunkulu wabaJuda namaKrestu futhi bangaki abavaleke amehlo ngezinkoleloze abaJuda asamphika uJesu waseNazaretha kwaye abangaphezu kuka 300 millions abalandela igama lakhe  bahlubukile okholweni kwakhe 170 millions abaningi babo baguqa ngaphambi kukaMohamed indawo enhle esilele yabantu eyalaba abakhonza eziphelayo namatshe namadlozi abo amaqhawe afile noma uSathane uqobokonke ngendlela eyodwa  noma basebenzela isidalwa kunoMdali owuNkulunkulu kukho konke babusiswe ingunaphakade.

116 millions ubekwe phansi njengamalunga amabandla amaKrestu ukukholwa nokwenza kwabo kutholakala  kwimigomo nemithetho sisekelo kungaphezu kwesibalo esiyiqiniso, 16 millions cishe usho izibalo amalunga amabandla aphrofethayo yeminyaka emidala futhi 1 million singasaba ungaba ngaphezu kwabavulekile kwimibono abazimisele uqeda ukubaluleka kwamasiko futhi isilinganiso somhlambi omncane abenziwe babengwele kuJesu Krestu abahamba hhayi emva kombani kodwa emva komoya.

Budda2A.jpg (5870 bytes)

Kumele kuzalwe ezingqondweni ukuthi ingxenye ezinkulu amalungu amabandla ayohlale ebalwa ngesibalo esilinganiswe awezingane ezincane nezisanda kuzalwa  isikakhulukazi kulesimo samazwe aseEurope, kokuningi kulokhu izingane zilinganiswe njengamalungu ebandla kusukela besandukuzalwa.

Kodwa indlela okuvela ngayo kufiphele  ngaso isithombe  akusikho ukufiphala kwesithombe esiwele ebuntwini njengamanje, lesithombe esihleshulwe ngaphezulu sibonisa kuphela isizukulwane esiphilayo.

Uma siqaphelisa ukuthi  iminyaka engamakhulu emva kweminyaka engamakhulu yezinkulungwane eziyisithupha zeminyaka edlule ishanele kude enye indawo enhle yenani elikhulu labantu cishe lonke lalivalelwe ndawonye ekuzibeni nezonokunjani ukuba mnyama lapho kwenzeke khona kubukwe ngendlela ethakaselwa abantu abaningi ngokuyiqiniso kuyisithombe esimbi.

Is there hope
for past multitudes?
wpe5B8.jpg (2730 bytes)

Uma siqaphelisa ukuthi  iminyaka engamakhulu emva kweminyaka engamakhulu yezinkulungwane eziyisithupha zeminyaka edlule ishanele kude enye indawo enhle yenani elikhulu labantu cishe lonke lalivalelwe ndawonye ekuzibeni nezonokunjani ukuba mnyama lapho kwenzeke khona kubukwe ngendlela ethakaselwa abantu abaningi ngokuyiqiniso kuyisithombe esimbi.

Kokuhlukana kwezikhanyiso zezinkolelo zanamuhla zifundisa ukuthi lezinkulungwane zezinkulungwane zabantu ziziba igama kuphela phansi kwalomhlaba okumele sisinde ngalo basendleleni eqondile engunaphakade ukuhlupheka hayi ngalokho kuphela kepha nalabo bonke 1,161,000,000 amalunga asentshonalanga amabandla amaKrestu ukukholwa kwabo nokwenza  kutholakala kwimigomo nemithetho sisekelo ngaphandle kwabayingcosana abangcwele noma abalungile baneqiniso ngokufanayo namandla ashiwo ukwenza izinto zenzeke

Ingakho nje kulabo abakholwa kwizinto ezimbi ngezinhlelo zikaJehova nezinhloso kumele babenogqozi ekuqhubekeni abathunyelwe ukufafaza inkolo yobuKrestu. Ukumangala ekungabi engathi abahlanyiswa yikho ngempela kube ukukholwa nokuthakasela isiphetho kuyanganelisi impilo konke okuyintokozo futhi zositha kubumnyama bonke ukukhanya nokuthandeka kwendalo

What is the fate of the heathen?

Ukubonisa  ukuthi asizange ukuthatha  ngendlela okungesiyo okuyiqiniso kwisifundo samandla nokucabanga ukwenza  kwenzeke  kwabakholelwa kwinkolo yabantu sicaphune kwiphepha  elibizwa Ukungamenyezelwa ngokucela kwesinqumo sishintshwe ngaphansi kokungesikho okwakhona kwabathunyelwe ukwenza  umsebenzi obalulekile lapho umdwebo ubonisa isiphetho somugqa sithi ukushumayela  izimfundiso zikaKrestu kubonisa amandla amangalisayo izizukulwane ngaphandle 1,000 million wemiphefumulo efayo engenaye uKrestu balahlekelwe  nayithemba kusilinganiso sika 100,000 ngosuku.

Kodwa lokhu kukungala nobumnyama ngendlela abantu  ababona ngayo kusuka ngendlela okubonakala ngayo kubantu bakholelwa  isifundo zemibhalo eyingcwele zibonisa ukukhanya  okuyinhloso yalamakhasi ukukuveza zikhonjwe yizwi ngeke sikholwe ukuthi uhlelo oluhle lukaNkulunkulu lwalumele lube kanje noma lwaloba kanje ngokwehluleka okunje.

 

DarknessA.jpg (4505 bytes)

Kuzoba isiphumuzo kwizingane ezingaqiniseki ngoNkulunkulu ukuqaphela ukuthi uMprofethi uIsaya washo sona lesimo sezinto futhi nokulungisa okuxovekile ngokuba bheka ubumnyama buyasibekela umhlaba nesigayegaye abantu kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho  nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho.

Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho namakhosi ekukhazimuleni nokuphumula kwakho.  
                 Isaiah 60:2,3

Ubufakazi balokhu qaphele umoya kulemiqga elandelayo enamathiselwe kwisigcini mazwi ePhiladelphia. Ukungabaza nobumnyama kuyakubanzima ngokungodlame nesikholelwa kukho kwizikole ezahluke, ezingakaqedwa emiqondweni yababhali ngesindlela zokuhle okuvela kuJehova neqiniso lisikhombisa kusuka ezwini likaJehova.

"Life! great mystery! Who shall say
What need hath God of this poor clay?
Formed by his hand with potent skill--
Mind, matter, soul and stubborn will;
Born but to die: sure destiny--death.

Then where, oh! where this fleeting breath?
Not one of all the countless throng,
Who lived and died and suffered long,
Returns to tell the great design--
That future, which is yours and mine.

We plead, O God! for some new ray
Of light for guidance on our way;
Based not on faith, but clearer sight,
Dispelling these dark clouds of night;
This doubt, this dread, this trembling fear;
This thought that mars our blessings here.

This restless mind, with bolder sway,
Rejects the dogmas of the day
Taught by jarring sects and schools,
To fetter reason with their rules.

We seek to know Thee as thou art--
Our place with Thee--and then the part
We play in this stupendous plan,
Creator Infinite, and man.

Lift up this veil obscuring sight;
Command again: 'Let there be light!'
Reveal this secret of Thy throne;
We search in darkness the unknown."

To this we reply:
Life's unsealed mystery soon shall say
What joy hath God in this poor clay,
Formed by his hand with potent skill,
Stamped with his image--mind and will;
Born not to die--no, a second birth
Succeeds the sentence--"earth to earth."

For One of all the mighty host,
Who lived and died and suffered most,
Arose, and proved God's great design--
That future, therefore, yours and mine.

His Word discloses this new ray
Of light, for guidance on our way;
Based now on faith, but sure as sight,
Dispelling these dark clouds of night:
The doubt, the dread, the trembling fear,
The thoughts that marred our blessings here.

Now, Lord, these minds, whose bolder sway
Rejects the dogmas of today,
Taught by jarring sects and schools,
Fettering reason with their rules,
May seek, and know Thee as Thou art,
Our place with Thee, and then the part
We play in this stupendous plan,
Creator Infinite, and man.

Uplifts the veil, revealing quite
To those who walk in heaven's light
The glorious mystery of His throne
Hidden from ages, now made known.

 

 

 

PKLamplighter.jpg (9159 bytes)

Lamplighter

Izibusiso ezikanje ziyeza manje emhlabeni ngokumbuliwe kokuhle okuvela kuJehova ngenhloso kanye nokuvula ngezwi  lokuhlela okuvela kuJehova futhi izibusiso nokwambula isibalo esithemba kuyindlela kulabo abayobheka ecaleni ngokuyikho uhlelo lwemibono ngaphandle kobufakazi obuphathekayo yamadoda nasekuzibophezeleni ngesikhathi ukufuna izifundo ezingcwele ngokungashiyi ngaphandle isizathu futhi uJehova uyasimema thina ukusebenzisa  (Isa. 1:18) zothola ukuthi bhothayi ababusisiwe njengesithembiso kusuka kucikicane kuyakwisithupha  emazulwini kuyiphutha limele labo abanganakho ukukholwa ngokulandelayo ukuqinisekisa ukuthi kumele kuqondakale ngokucacile iqiniso akusikho okokuthi Umhubi uthi Ukukhanya kuhlanyelwe olungileyo ukujabula kuhlanyelwe  abanhliziyo ziqotho Amahubo (97:11) kubantwana bakaNkulunkulu isibani sibekiwe ukukhanya kushabalala  kwizindlela zakhe kakhulu  ebumnyameni.

Izwi lakho liyisibani ezinyaweni  zami nokukhanya endleleni yami. Amahubo 119:105

Umkhondo wabalungileyo njengokukhanya kokusa okuqhubeka ngokukhanya njalo kuze kubesemini. Izaga 4:18

Njengoba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo akakho noyedwa kwabase Roma 3:10 lelibanga liqonde ukuqinikesekisa ngokholo kuyigunya kuphela kwibanga elizohamba endleleni ekhazimulayo kakhulu hayi ukubona manje okungambuliwe ngohlelo lukaJehova futhi nezinto ezizayo kwaye kuyiqiniso ukuthi indlela  yomuntu  ngamunye okholwayo  ingekhazimulayo, kube isicelo esiphuthumayo ngalesigameko siqinisekisa lelibanga.

Patriarchs, prophets, apostles and saints
have walked in increasing light

Amadoda aphethe imizi okunye izizwe  abaprofethi, abapostoli, kanye nabangcwele besikhathi esidlule nesamanje ekwandiseni ukukhanya, ukukhanya kuzoqhubeka bande ngaphezu kwesikhathi samanje kuze kufike usuku oluhle noma olufanele kuyindlela eqhubekayo futhi eqhubeka nokukhanya nokuqoshiwe okuhle okuvela kuJehova ukukhanya  ngokomoya kuyakusondela ngakhoke udumo kuNkulunkulu nokulunga nokuhle silindele ukugcwala kwezithembiso.

Abaningi banokholo oluncane ngalokho ababuki ukukhanya  futhi ngoba ngokungathembeki  kanye  nokungabi nandaba bagunyaziwe ukuhlala ebunyameni ngabe bengena ekwandiseni ukukhanya.

The Morning Cometh

Umoya kaNkulunkulu anikezelwe emabandleni ukuholela eqinisweni bazothatha  izinto ezibhaliwe zikhonjiswe kuthina kodwa ngaphezu kwalakho okubhaliwe asidingi lutho nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okukuhlakaniphisa kubeyinsindiso ngokukholwa kuKrestu uJesu  Tim 2  3:5 kwaye futhi kuyiqiniso ukuthi ubumnyama bumboza umhlaba ubumnyama obushaqisayo kukubantu.

"The morning cometh"
– for all the world

Joy5A.jpg (2198 bytes)

Umhlaba awuhlezi ukulesimo siqinisekisiwe umlindi wathi uyeza ukusa kepha busebusuku. (Isa. 21:12)

Ngakhoke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo kobumnyama  iveze obala izizindlo  zezinhliziyo, laphoke yilowo nalowo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu kwabase Korinte 1 4:5 kuyoshabalalisa ubuhlungu nokuxoshiwe emoyeni kumoya omubi, futhi kulethe ukuphila, impilo uxolo, injabulo noma intokozo.

Uma sibuka esikhathini esidlulile sithola ukuthi ukukhanya babuboniswa kodwa kubuthaka nongucacile ukufiphala kanye nokungaboni ngokucacile kwakuyizithembiso zesikhathi esedlule  izithembiso ezenziwa kuAbraham kanye nabanye zikhombisa ngokomthetho nemigubho yakwa Israel yabe izithunzi futhi yanika umbono ongacacile ngomangaliso kuNkulunkulu kanye nokuzwela okwakhiwe.

Jewish hope

Jesus20SimeonF.jpg (4872 bytes)

 

Njengoba sesifika ezinsukwini zikaJesu ukukhanya kuyanda. Ubude bokulindelekile kuzekube lesosikhathi kube ukuthi uJehova uzoletha othunyelwe ukuhlenga uIsrael kwizitha zakhe nokubanyusa ukuba babe amakhosi esizwe somhlaba kuyindlela yamandla nezimfundiso zikaNkulunkulu singasebezisa njengezisebenzi zakhe ukubusisa yonke imindeni yomhlaba.

Ithuba elinikezelwe kubo lokuba zindlalifa embusweni kaNkulunkulu wawungongajwayelekile  ezimweni eziphoqayo kulokhu ababekulindele kanye nesilinganiso sezinto ezingenzeka njengomuso kwebanga elikhethiwe lihlomula isimangaliso esithenjisiwe nangokubona kwabantu nendlela abayithatha ngayo nokungajwayelekile ukwenzeka ukuthi bonke kodwa abayingcosana babengawuboni umlayezo.

Ukungaboni kwabo kanye nokubanempi kukho bekukhuphula ngokwendalo nini ngesikhathi sohle lukaNkulunkulu isikhathi sesifikile ukudlulisa umlayezo, nokumemeza ekuhlanganyeleni kumbuso othenjisiwe novulelekile  kuzozonke izidalwa ngaphansi kwezulu, okumele ngabe ngokukholwa bayabona ingane yokukholwa Abraham kanye nendlalifa ethenjisiwe eyenziwe kuye.

Church’s hope

Jesus40Teaching.jpg (5587 bytes)

Kodwa uma ngezimfundiso ngoJesu lezi uJesu asifundisa zezwakala emva kwePentcost, zabonwa yiabandla ukuthi izibusiso zomhlaba bekumele ziqhubeke ukuze zigcwalise inhloso yombuso ozoba umoya usungulwe ngokwaIsrael impela idlanzana lomhlambi elikhethiwe ngaphandle KwamaJuda nabengesiwo AmaJuda bephakanyiswe ngokukamoya ngokwendalo kanye namandla.

 Ngalesizathu sifunda ukuthi uJesu waletha ukuphila kanye negunya lokuphila ingunaphakade  okukhaya, kwizimfundo zikaJesu Krestu. 2Tim1:10

Njengalokhu ilanga likaJesu ukukhanya okukhulu kuzokhazimula njengoba isprofetho isobe sisho ngisenokuningi okokunitshela kodwa ningekuthalwe manje kepha esefikile  yena, uMoya weqiniso uzakuniholela kulolonke  iqiniso ngokuba akasayikukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo. Johane 16:12,13

Clergy developed

wpe5BC.jpg (3553 bytes)

Sofika isikhathi kepha emva kwabapostoli bezumekile uma amaningi amandla eqala ukuziba isibani babuke abafundisi babantu ngobuholi kanye nabafundisi befuthwe ngokuziqhayisa, becabanga izikhundla namahovisi futhi beqale kuNkulunkuluphezu ngamasiko kaNkulunkulu futhi ngezimendlela futhi bofika kumabanga abalulekile abizwa 'THE CLERGY' Abantu abakhethelwe ukwenza imisebenzi njengabaPriest abazithatha futhi bebethathwa ngabanye njengabaholi impela ekukholweni  nasekwenzeni ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu ngalendlela kulesikhathi uhlelo oluhle lesikhundla sobishop ngenkulu inhlonipho yezimfundiso zamadoda angenza  amaputha futhi bazibe izwi likaNkulunkulu ongenzi amaphutha.

Reformation –
a bold and blessed strike for liberty and the Bible

ReformerLuther2B.jpg (20377 bytes)

Martin Luther
at Diet of Worms

Eqinisweni ngempela ukwenza kwe|Mimoya emibi imiphumela elethe ukuziba iqiniso. Njengoba bazi bobabili amabandla kanye nomhlaba ophucukile bewucishe wonke ubeziqgila ileyo ndlela, futhi iholela ekukhonzeni amasiko. Kanye nezinkulumo nezinkolelo zamadoda. Kulobuqgila okuhle nezibusiso kulwela lenkululeko naBible lenziwa.

Izinhlelo nezimfundiso ngoNkulunkulu  waphakamisa izinqgalabutho ezihle zezwilakhe  ngaphandle koLuther, Zwingli, Meclanclthon, Wycliffe, Knox  nabanye.

Lokhu kubizele ekutheni izikhundla zababishop babeke ecaleni iBible babe esikhundleni salo nesinqumo futhi nesimelwe esaziwayo futhi nekumele samukelwe kumabandla futhi baveze okumbalwa ngezimfundiso ezngesilona iqiniso kanye nokwenza kubonisa ukuthi zakhiwe ngamasiko aphambene neqiniso aphambana nezwi likanNkulunkulu.

Laba basunguli nabalandeli babo babebizwa amalunga asentshonalanga  amabandla amaKrestu ukukholwa kwabo nokwenza kutholakala kwimigomo nemithetho sisekelo babemelene nezikhundla zababishop zibona izwi lika Nkulunkulu njengokuphela komthetho wokukholwa nokwenza.

 

ReformerLutherB.gif (7319 bytes)
Martin Luther
1483-1546, Germany

ReformerTyndale.jpg (7263 bytes)
William Tyndale
1484-1536, England

ReformerHussB.gif (5276 bytes)
John Huss
1369-1415, Bohemia

ReformerWycliffeB.gif (11063 bytes)
John Wycliffe
1324-1384, England

 

 

 

 

 

Noah1.jpg (4514 bytes)
Noah Building
the Ark

Noah3.jpg (4053 bytes)
Noah, Preacher of Righteousness

Imiphefumulo eminingi ethembekile kulamalanga yenhlangano ayehamba ekukhanyeni njengekhazimulayo kodwa selokhu usukulamalunga asentshonalanga enza umahluko omncane, ngobe esikhundleni sokuhamba ekukhanyeni  bamisa abholi  babo eduzane balangazelela okuningi ukuba okuningi abakubona kodwa lutho.

Babeka imigomo kwinqubekela phambili  endleleni yeqiniso bengafuni nempendulo esobala ngeqiniso elincane abenalo iphutha elikhulu lafika 'ngomama' wamabandla wamabandla.

Izinkulumo zinkolelo ngalendlela ezakheka ngayo  eminyakeni eminingi edlule iningi lamaKrestu  anenkoleloze ngokukhombisa inhlonipho kwinkolo, kumele ngabe akunakuningi okwaziwa ngohlelo luka Nkulunkulu njengalokhu kwaziwa  abasunguli. Leliphutha kube likhulu kabi ngaphandle kokuthiemihle imigomo ngeqiniso ayengamelwe ngokugcola kunezinkomba ezibalulekile  ngokuma kweqiniso selizofika futhi lamaKrestu basuswe izinkulumo  nkolelo zabo zogange. Ukucacisa kwakuyiqiniso ngezinsuku zikaNoah  futhi  zazidinga bonke abazohamba  futhi zazidinga  bonke abazohamba ekukhanyeni ukuthi umthamo omkhulu wawuza kwaye uAdam  nabanye babengazilutho ngawo.

Uzobe  ungashumayeli iqiniso manje  ukushumayela  umthamo omkhulu ozayo kodwa kunamanye amaqiniso aya efikelwa isikhathi okuthi uma uhamba  ekukhanyeni kwisibani sizokwazi kepha uma sonke sinokukhanya osekufikile  eminyakeni engamakhulu edlule ngalokho kuphela ngokuhlanganisa  ngobumnyama.
Bible11Student.jpg (4033 bytes)

God's Word a Storehouse

Izwi likaNkulunkulu umuzi omkhulu ogcwele ukudla abalambele ukuhambela  izindawo ezingcwele ezindleleni ezikhamulayo kunobisi lezingane kanye nenyama yabaqinileyo. (1Pet. 2:2; Heb. 5:15)

Yayisithi inkosi ngumuphi umphathi othembekileyo noqondileleyo inkosi yakhe eyakumbeka phezu kwabendlu bayo ukubanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho wayesethi kubo ngakhoke ilowo nalowo mbhali ofindiselwe umbusao wezulu ufana numuntu umnumzane okhipha engcebeni yakhe  okusha nokudala.

Kuzoba lukhuni ukuletha okune kwalezinto kusuka noma eyakuphi izinkulumo nkolelo noma indlu yokubeka. Kungenzeka silethe okune kwezinye zezinto ezindala futhi ezinhle kokukodwa kodwa akunalutho olusha. Iqiniso liphethe ezinkulumeni nkolelo kokuningi okuhlelwe kusingethe futhi kuhlanganiswe namaphutha akhona nomphela nobuhle futhi nezingalangampela  alibonakali ngokucacile

Bible33Tyndale.jpg (18877 bytes)
Tyndale Bible

Okuningi kwizinkulumo nkolelo kuyaqhubeka kuphazmisa futhi kuwudlame kakunye cabanga eBhayibheleni njalo, isiphazamiso ngokucabanga  ubufakazi buyaphikisana zihlawulwe ezwini likaNkulunkulu.

Lokhu kunikezele isiphakamiso ngesisho esijwayelekile  iBible ivayolini endala  lapho noma iyiphi imizwilili ingadlalwa khona.

"...be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear."
I Peter 3:15

Bible14A.jpg (3066 bytes)

Kuvezwe kanjani lokhu okungahembekini kwezikhathi zethu kweisnye isikhathi kuyalihlanekezela izwi likaNkulunkulu ngamasiko abantu  ndawonye nokukhula kokuhlakanipha  elingazukuba ebumnyameni nkoleloze ngokukhombisa ihlonipho inkolokwimobono kwamanye amadoda, kodwa kuphoqa isizathu ngethemba elikithi

Abafundi abathembekile ezwini kumele behlezi benika isizathu ngethemba kuye.  Izwi likaNkulunkulu lilodwa lingenza ubuhlakani futhi libe inzuzo, nenkolelo, nemiyalelo lokhu indoda kaNkulunkulu ingabangecocekile. (1Pet. 3:15; 2 Tim. 3:15-17)

Ilendlu kuphela yokuhlenga enongokungakhathali  ukunikezela ngezinto ezintsha nezindala  inyama isifikelwe isikhathi emizini eqinisweni namunye okholwa imibhalo ngezinkulumo esithi sesinalo izwi lesiprofetho eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele enhlizweni zenu. 2 Pet. 1:19

 

LampC.jpg (8481 bytes)

Ngeke kwaneke ukuthi sithole manje  endleleni yokukhanyab simelwe ukuhamba ekukhanyeni siqhubeke ukwenza inqubekela phambili okunye ukukhanya okungayeki kuzodlula  futhi kusishiye  thina ebumnyameni ubunzima  ngokuningi ukuthi sihlala phansi singalandeli indlela yokukhanya.

Thatha isivumelwano  kanye nokubuka  ngokubanzi  izinhlolo  ngaphansi kwamagama ukuhlala nokuma siqhathanise lezo ezitholakala kumagama hamba kanye nogijima uthi uyothola umbono omuhle

Amadoda ahleli ebumnyameni walumelani futhi bamelana noma ngakholwa kodwa ukuhamba ekukhanyeni futhi sigijimela umkomelo. Isa. 42:7; Amahubo 1:1; Heb12:1

"All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness."
II Timothy 3:16

Bible8A.jpg (2412 bytes)

Ulwazi ngokuphele akuyona into yakudala kodwa kwekusasa ikusasa  eliseduzane siyethemba size sibone ngendlela ukuthi asilungisele ukukuthakasela nokulandela okusha okungavuliwe ngezinhlelo zikaBaba wethu.

Iqiniso sisaphindela kumazwi abaprofethi kanye nabaPostoli ngalo lonke ulwazi ngesikhathi samanje nekusasa hayi kepha ngoba njalo saqonda uhlelo lukaNkulunkulu kanye nezinhloso ezazingcono, kodwa ngoba uNkulunkulu usebenzise bona njengombhobho ukuxhumana nathi kuwowonke amabandla ebanga lamaKrestu, iqiniso lihlobene nalezinhlelo njengoba ngoshesha seziphelele isikhathi.

Leliqiniso liqinisekisiwe  ngobuse qophelweni eliphezulu ngabaPostoli uPaul uyasitshela  ukuthi uNkulunkulu wenze waziwa kumandla amaKrestu  imfihlo yesifiso sakhe ayeyihlose kuye asizange sambulwa phambilini ekubeni  wayenaso siqoshiwe ekushiwo ubumnyama asizange saziqonda  kuze sifike  empeleni amehlo nokuqonda kwethu makuvulwe ukuthi sithakasele ubizo olukhulu eyakhelwa ngaphandle kwakholwa ebanga lamaKrestu. Eph. 1:9,10,17,18; 3:4-6

Lokhu kusikhombisa  ngokusobala ukuthi hay abaProfethi noma izingelossi aqonda kusho uthini ukukhuluma  kweziprofethi Peter uthi uma bebuza ngokulangazelela ukwazi basho ukuthini,  uNkulunkulu wabatshela bona ukuthi iqiniso lamboza ebuprofethini kwakungekona  okwabo kodwa kwethu bebanga lamaKrestu futhi waqguqguzela amabandla ukuthemba futhi kulombusoozayo (izibusiso, ukuhawukelwa) kulendlela kakhulu ulwazi yohlelo lukaNkulunkulu. 1Pet. 1:10-13


PeterB.gif (14724 bytes)

Apostle Peter

 

Kuyimfakazo ukuthi noma uJesu athembisa amandla kumele baholwe kulolonke iqinio kwamukele kwenzeke kancane kungavulwa.

Ngesikhathi amabandla azinsukwini zabaPostoli lalikhulekile kwamaningi amaphutha  aqhamuka ngaphansi kohlelo labaBishop  kwaye ngeke siqinisike ukuthi amabandla akudaala abona ngokujula noma ngokucacile ohlelweni lukaNkulunkulu  okungenzeka kubonakale namuhla.

Kuyimfakazo futhi ukuthi abaPostoli abahlukene banezikhundla ezihlukene ukubona uhlelo lukaNkulunkulu noma yonke imibhalo ayeholela ekhuthazwe uNkulunkulu ngendlela yeyiqiniso ngalo amazwi abaprofethi ukucacisa umehluko wolwazi sinalo kodwa  ukukhumbula imfundiso engenasisekelo ngesikhathi sikaPeter kanye abanye abapostoli ngaphandle kukaPaul uma izimfundiso zikaJesu zaqala ukuya kwabangawona amaJuda. (Izenzo 10:28; 11:1-3; Gal. 2:11-14)

Peter ngokungaqinise  kwakulalwe mbono ohlukile  kuPaul kuqinisekisa ukhuthazwe ngamazwi abaprofethi izindlela zokuxhumana zakudala futhi izambulo eziqondile zenziwe kuye.

PaulB.gif (10829 bytes)

Apostle Paul

 

Ukungaqiniseki kuakaPeter kwakumakwe ngokuhlukile ngokuqinisekisa uPaul ukhuthaza ngamazwi wabaprofethi, God izinhlelo zikaNkulunkulu izambulo zenziwe kuye uqobo.

Paul ngokusobala wayenokuningi okungaphezu kwezambulo kunabanye abaPostoli. Lezizambulo wayengavunyelwe ukuzenza zaziwe emabandleni ngeke nangokungcwele nokucacile nakwabanye abaPostoli. (2Cor. 12:4; Gal.  2:2)

Kwaye siyabona ubungako nokubaluleka kuwowonke amabandla kuleyomibono kanye nezambulo zinikezelwe kuPaul kodwa wayengavunyelwe ukusho ukuthi uboneni noma ngabe yini konke wayazi kwakuwokuthile okungachazeki kukaNkulunkulu kusiyalela ngesikhathi esizayo kwaye akubona kwakumnika ingcindezi kufiphele futhi kujulile nangokwencazelo kumazwi akhe lapho ukukhanya okufika emva kwesikhathi okuyikho, umphrofetho ogcwalisayo kanye nemimoya esikhombisa indlela, siyakwazi ukuthakasela kakhulu ngokugcwele kumabandla akuqala.

JohnB.gif (9186 bytes)

Apostle John

Njengoba siza ukuqinisekisa inkulumo yenkulumo edlule kusibuyisela encwadini yokugcina ebhayibhelini Isambulo yabhalwa AD 96. Amazwi okuvula amemezela kona njengesambulo esikhethekile nesibalulekile kwizinto ezingaqondakalanga ngaphambili. Lokhu kukhomba ngokuphelele kulesiyasikhathi akunani. Uhlelo lukaJehova alwambuliwe ngokugcwele.

Nencwadi ayizange yabanjalo kuze kube manje konke lokho igama kusho ukuthi okungavuliwe isambulo okwamanje njengoba amabandla akuqala bekukhathelele kusobala neyodwa eqonda noma iyiphi ingxenye yalencwadi. Nembala uJohane owabona imibono kusobala akazange wakunaka lokhu akubona.

Wayengumphrofethi aphinde abengumphostoli ngesikhathi ewumphostoli wayeqonda futhi wayecabanga ukuthini ngalesiyasikhathi inyama efike ngesikhathi esifanele njengomphrofethi wayesho kakhulu izinto ezaziletha inyama esikhathini esizayo yemizi.

 

Bible6RuthsA.jpg (7134 bytes)

Ngesikhathi samaKrestu abanye abakhethelwe okungcwele bazama ukuthola baqonde ikusasa lamabandla ngoluhlola lencwadi eyizinkomba ngokungangabazi bonke abafunda baqonda nembala nengxenye yezimfundiso zabusiswa njengesithembiso Isambulo1:3 incwadi yayilokhu ikuveza lokhu ezinsukwini zenhlangano ngokuhlukumeza Amakhatholika yabe ibalulekile kuLuther ekukhetheni abaBhishopi, ekubeni futhi babefisa ukwenza kahle nabakhethelwe ukuhola okwenkolo, empeleni yabe yimelene nobuKrestu yashiwo abaphostoli ukufunda ngezinto esezadlula futhi manje siyabona igcwalisa indawo enkulu ngesiprofetho.

Kodwa kwenzeka kancane ngokungajahi uNkulunkulu usivulela iqiniso wambula ingcebo edlulele yomusa wakho ngokulandelayo kuningi ukukhanya okuzayo manje kunokunye kwezikhathi zamabandla nokudlule.


“Futhi ubuhle obusha sizobubona futhi buzokwandisa ukukhanya.”

Beauties.jpg (14495 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

To Send E-Mail