CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)

 

Isfundo Sesine

 

wpe740.jpg (5709 bytes)

The Epochs and
Dispensations Marked
in the Development
of the Divine Plan

Gods Plan Definite and Systematic
Three Great Epochs of the Worlds History
Their Distinctive Features
The Earth Abideth Forever
The World to Come, the New Heavens and Earth
Subdivisions of These Great Epochs
The Important Features of God's Plan
   thus Brought to View
Order Recognized Discloses Harmony
Rightly Dividing the Word of Truth

 

God’s finished work will declare his infinite wisdom and power

 

 

God’s dealings
with men are not haphazard

     Bakhe sekususiwe futhi ukugcola kuhlanziwe, umsebenzi ophelele kaNkulunkulu uzokwazisa izwelonke ngokusemthethweni ngokungabaleki kombuso wakhe wasezulwini kanye namandla ngokumangalisayo ngommangaliso wakhe.

  Selokhu uNkulunkulu Izikhathi eziqaphelekayo kanye nokuhlela izinto kukaliwe kwinqubekela  phambili  yohlelo lukaJehova  ngesikhathi, ekade salulindela.

     Uhlelo lukaJehova lubekwe ngokusobala futhi lahlelwa ngokucophelela okuthathu okuhle  ngesikhathi esiqaphelekayo ngomlando womhlaba ukwahlukanisa izinto kwezinye ngokubalulekile umhlaba uqhubeka ingunaphakade umhlaba ozayo, izulu elisha ukuhlukaniseka kwisiqeshana ezincane kulezikhathi eziqaphelekayo ezinhle ukubaluleka kokuqaphelekayo ngezinhlelo zikaJehova okulethwe ukuba  kubonwe okuceliwe kubonakale kwaziwe okuhlangene ngokufanele kahle  kuhlukanisa izwi eliyiqiniso.

God1.jpg (7649 bytes)

     “Kokunye ukunganaki nokwahlulela ngokungesikho nokwazi umbuso wezulu nokuhle nomhleli kanye nomakhi ngomsebenzi ongapheleli ngakho abaningi ekunganikini kwabo manje bahlulela ngokungesikho uNkulunkulu ngomsebenzi wakhe ongaphelele kodwa kungesikhathi singakanani kwikusasa uma isakhiwo sesikhashana esiyidlozana ngomoya omubi esesivunyelwe ukwahlulelwa kwamadoda futhi ekugcineni uzophikisa imibono ngobuhle esitshela thina ukuthi unenhloso ephelelisiwe futhi zonke  izinhloso sakhe sizophumelela, kusenza thina  njengezingane zakhe sifune ngokuzikhandla ukuthi iziphi lezozinhlelo lokhu singatholwa  ngokuhlaniswe ngokunyonico kunye nabo.

    Qaphela ukuthi uJehova ugcizelela kanjani futhi ukubeka ngokusobala nokuphelele ngenhloso yakhe.”

ISAYA 14:24-27; 46:9-11
DarknessA.jpg (4511 bytes)

For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people...
  Isaiah 60:2

 

     Kakhoke kodwake ngokungahlelekile noma ngokulukhuni ukuqonda ukwenza kukaNkulunkulu amadoda  angabonakala ngakho kulabo abakholwa kwimfakazo yezwi lakhe kumele bamukele ukuthi ngokwakha kwakuqala futhi ngeke kushintsheke uhlelo lilokhu likanje kanti futhi liyaqhubeka ngohlelo kwisiphetho kwaye iningi labantu, lizwa lingaqiniseki ebumnyameni bokunganaki,kumele silinde okwangampela  ukuqhubekela phambili kohlelo lukaNkulunkulu, ngaphambi kokubona umangaliso wesimo nokungoka Nkulunkulu umhleli kuyigunya kumntwana kaNkulunkulu ukubona ngokukholwa futhi nokukhanya kwesibani nokuzwa  isikhathi singakafiki ngezimangaliso zekusasa futhi ngalokho ukuthakasela kungenjalo ngokulikhuni ukuqonda izindlela  zakudala futhi namanje.

     Ngakhoke njengamadodana kaNkulunkulu alangazelele kanye nezindlalifa ezithenjiswe ifa sixhuma ezwini lika Baba wethu ngokuthi siyaqonda inhloso yakhe kwizinhlelo nokuqondene nesinikezwe kona.

     Lapho sifunda ukuthi uhlelo lukaNkulunkulu kuqonde  kwindoda kuyibanga phakathi kwezikhathi ezintathu ezihle,kuqala ekudaleni umuntu futhi ekudaleni umuntu futhi ekufikeni kwisikhathi esizayo esingakaleki Peter benoPaul babekhonjelwe kulezizikhathi imihlaba emithathu eyabe ikhonjisiwe kulodwebo.

 

History
can be divided
into three great periods of time

Izikhathi Ezinhlen Eziqaphelekayo Ezibizwa “Ngemihlaba”

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

Umhlaba
Njengoba
Unjalo
Lomhlaba
Wamanje
Omubi
Umhlaba
  Ozayo

Umhlaba
Njengoba
Unjalo

2 Peter 3:6

 

     Lezi izikhathi ezinhle eziqaphelekayo ezintathu zikhomba okuthathu okuhlukene nokubonisa ngokusobala ngesikhathi esizayo ekade sasilindela. Okokuqala kusukelwa kudalwa kuyakuzamcolo kwangungaphansi kwezinsiza  zezingelosi futhi kwabizwa uPeter  

“UMHLABA NJENGOBA UNJALO.  
2 Peter 3:6

Lomhlaba
Wamanje
Omubi

Galatians 1:4

     Okwesibili okuhle ngesikhathi esiqaphelekayo kuzamcolo ukubonisa ngeqiniso kombuso wasezulwini kuNkulunkulu kungaphansi kokukaliwe ukulawula kukasathane “indodana yenkosi yalomhlaba” futhi ingakho ibizwa ngakho

“LOMHLABA WAMANJE OMUBI”
Galatians 1:4; 2 Peter 3:7

Umhlaba
  Ozayo

  Hebrews 2:5

     Okwesithathu umhlaba ongayukuphela (Isa. 45:17) ungaphansi kwesikhathi ekade sasilindela nezinsiza zombuso wezuluka Nkulunkulu  futhi ubizwa ngokuthi

“UMHLABA OZAYO”
Hebrews 2:5; 2 Peter 3:13

 

The Three Worlds
CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)
1st    2nd    3rd

     Okokuqala kwalezizikhathi noma imihlaba kwakungaphansi kwezinsiza zezingelosi yahluleka okwesibili ngaphambi kokubusa kukasathane ukwengamela amandla ngokungemthetho kwakuvele kuwumhlaba wobubi kodwa okwesithathu kuzoba izikhathi sokumangalisayo futhi nezibusiso kuyoyonke  imindeni emhlabeni.

 

Evil has been permitted to dominate
THE PRESENT EVIL WORLD

Doctor.jpg (3395 bytes)
Sickness

wpe647.jpg (4459 bytes)
Death Bed

     Emibili yokugcina yalemihlaba eshiwo kakhulu futhi izinkulumo ezihlobene  nayo  zinamandla impela  lesikhathi samanje noma esilandelayo sibizwa ngomhlaba wobubi hhayi ngoba kungekho okuhle kuwo kodwa ngoba ngoba sigunyazwe ububi ngokungamandla, kepha  manje  siyakuthi babusisiwe  abaziqhenyayo, yebo abenza okubi byakhiwa noma bemlinga uNkulunkulu bayakukhululwa. (Mal. 3:5)

  Umhlaba wesithathu noma isikhathi  esiqaphelekayo simenyezelwe  njengomhlaba ozayo kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga  hhayi ngoba kungeke kungeke kubekhona ububi  kodwa ngoba ububi ngeke kubenawo amandla (Amahubo 72:7; Isa.1:19; Amahubo 37:9) lokhu kubonakala  kuwuhlelo  olulandelayo oluhlukile  ukuhlehlela kwisikhathi samanje cishe ngakunye.

   Amazwi kaNkulunkulu  wethu  asibonisa ukuthi kungani kuzoba nomahluko phakathi kwesikhathi samanje nesizayo nezinhlelo zezinto.

 

 

Steven.jpg (13526 bytes)
Stoning of Steven

     Kungoba uyobe eyinkosi noma ewumbusi  womhlaba ozayo lokhu ukulunga neqiniso lizophumelele  kwaye  ngoba  sathane uyinkosi noma umbusi wesikhathi samanje salomhlaba omubi.

     Umoya omubi uyaphumelela futhi noma ababi behluma njengotshani nezigangi  noma ziqhakaza  zonke kuyenzeka  ukuba babhujiswe kuze kube phakade.  

     Angisayukukhuluma okuningi nani, ngokuba  uyeza umbusi wezwe kepha akanalutho kimi (Johane 14:30; 2 Kor. 12:7) ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu bezambulo nganikwa iva enyameni ingelosi kasathane ukuba ingimukile ukuze ngingaziphakamisi. (2 Thim. 3:12; Amahubo 37:35)

Jesus said, My kingdom is not of this world
John 18:36

Satan rules now .

He is The god
of this world.

2 Corinthians 4:4

 

Satan the Prince of This World

    Ujesu wathi umbuso wami awukho kulomhlaba futhi kuze kube isikhathi eside umhlaba ozayo ufike umbuso kaKrestu ngeke ulawule umhlaba ngalokhu sifundisiwe ukumethemba futhi sikhuleke mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usathane uwumbusi walomhlaba omnyama  ngakhoke ubumnyama bumboza umhlaba okukhulu ubumnyama kubantu.

     Kumanje uhola futhi usebenza ezinhlizweni zabantwana abangalaleli. Eph. 2:2; 6:12

...the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.
Revelation 11:15

Jesus7A.jpg (3410 bytes)

     Kumele kube nendawo ebalulekile ngobuhle kohlelo lomhleli ngokuhlengwa okungafundisekile ngokugcwele okukanye ngenkosi entsha kanye nezikhathi ezintsha eziqaphelekayo okungabe kade zaziswa.

    Kwakungani zahlehliswa ngesikhathi esibekiwe nendlela okwashitsha nangendlela  manje  umoya  omubi  ngaphansi kuSathane kulokulunga  ngaphansi kukaKrestu kungamaphuzu ahehayo azobe eboniswa ngokugcwele la emva kwalaokho.

   Kuzobe kwanele ukusho okwamanje ukuthi  imibuso yalomhlaba isifundo kuSathane sekuyisikhathi sangampela ukuba imibuso yenkosi yethu kuKrestu (Rev. 11:15) lesiqephu sikhombisa ukuthi ukudluliselwa kuzophumelela ngesikhathi esijwayekile senhlupheko ukugcwalisela kokwashiwo  uJesu ayikho indoda  engengena emzini wendoda  eqinile  iphule izimpahla  zayo kaphandle kokuthi kuqala yabhangqa indoda eqinile ibese iphihliza umuzi wayo (Mark 3:22-27) yabamba uDrako  inyoka endala ngumhlebi nosathane yambopha iminyaka eyizinkulungwane.

    Lokhu bopha usathane kukhombisa ngokusobala okuqala ukusebenza  kwezinkathi ezintsha eziqaphelekayo. Isambulo 20:2

 

Heavens –
Powers of spiritual control

Earth –
Human governments and social arrangements

...we according to His promise, look for a new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.
2 Peter 3:13

EarthRedA.jpg (2364 bytes)

     Kumele kukhunjulwe  ukuthi lomhlaba uyibalo yelemihlaba futhi izikhathi eziqaphelekayo nalezo ezinzima zizodlula izikhathi eziqaphele kayozizo shintsha futhi umhlaba uzoqhubeka isizukulwane  siyamuka isizukulwane siyeza kepha umhlaba umi phakade.  Umshumaeli 1:4

     Kuphethe isibalo esifanayo uPetru ubiza ezinye zalezikhathi ukuhlukaniswa kwamazulu nomhlaba.

     Nakhu izwi lasemazulwini likhombisa ukuphakama noma imimoya ilawula amandla futhi umhlaba ukhombisa ohulumeni babantu kanye izindlela okulindele imiphakathi yenze ngazo kwaye umhlaba nezulu lokuqala noma okuhlukile kokwenzeka kwezinto kunokukhona kuzifezela izinhloso zakho ezaphela  ngozamcolo.

     Kodwa izulu elibonakalayo nomhlaba obonakalayo awuzange wadlula kulokhu kukhona njengalokhu umhlaba wamanje uzodlula ngomsindo omkhulu umlilo nokuncibilika ukudideka izinkinga kanye nokudingiswa.

     Indoda eqinile (uSathane) eboshiwe uyothwala kanzima ukubuyisa amandla akhe.Izinhlelo zamanje zikahulumeni kanye nenhlanganisela yabantu okwesibhakabhaka esibonakalayo nomhlaba kuzodlula.Izulu lamanje amandla emimoya ilawula kumelwe indawo kwizulu elisha umoya kaKrestu ulawule.

    Umhlaba wamanje nenhlanganisela yabantu njengamanje uhlelwengaphansi kokulawula kukaSathane kumele kubonakale kuncibilika futhi kudingiswe ekuqaleni kosukuluka Nkulunkulu luyakuvuma njengohhavini (Mal. 4:1) kuzophumelela ngomhlaba omusha inhlanganisela yabantu uzophinde uhlele ungubona ngasolinye  kumhlaba  omusha nenkosi entsha uKrestu ukulunga, ukuthula, uthando lokubusa phakathi kwamadoda izinhlelo zamanje sezinikiwe indawo kulombuso ongcono omusha, okusempeleni kuzoba umthetho uqinisiwe impela uPawuli wayenikwe ingcosana yesikhathi esizoqapheleka noma ngendlela akubiza ngakho umhlaba  ozayo uthi wayethathekile ngokwenyama noma ngokwengqondo noma kokubili ngeke asho izinto zabe zingokwempela ngokubona kwakhe  kusuka phansi ukugeleza kwesikhathi kuyisimo ezisha  sezinto izulu elisha kwaye lesithathu.

Apostle Paul and Apostle John saw prophetic visions of
THE WORLD
TO COME

 John2.jpg (16231 bytes)
Apostle John
on the
Isle of Patmos

     Wayebona izinto ngendlela  eziyiyo ngaphansi komoya ulawula kuKrestu izinto okungeke akwazi ukuzikhuluma (2 Korinte 12:2-4) kokungangabazi lezinto zizifana nezinto uJohane azibona emva kwalokho futhi wabe evunyelwe ukuchaza kumabandla  ngezinkomba eziyoqondakala njengoba sezisondele.

     uJohane kwizambulo ezanikezelwa  kuye nguNkulunkulu wethu iphatmose yabe kuwumbono owacekelwa  kulesikhathi sikeKrestu futhi kushintsha izigameko zamabandla kanye nesimo ekupheleni kwalomhlaba wamanje omubi nesikhathi esiqaphelekayo futhi kuwumbono womphrofetho wabona uSathane eboshwe, uKrestu uyobe enamandla futhi izulu elisha nomhlaba omusha uyophumelela umhlaba omdala nezulu sekudlulile. Isambulo 21:1

Isikhathi eside noma ukuhlela izinto

     Kumanje siyasiqaphela isikhathi eside esikade sasilinda kulezikhathi ezinhle eziqaphelekayo zihlukanisiwe, njengoba zichaziwe kulombhalo ongezansi.

Umhlaba
Njengoba
Unjalo
Umhlaba
Njengamanje
Umhlaba
Ozayo

    CHDispensationsEpochs.gif (9051 bytes)

  Patriar-
chal 
Age
Jewish
Age
Gospel
Age
Millennial 
Age
Ages
to 
Come

THE FIRST WORLD
was from Adam’s fall to the flood

 

THE SECOND WORLD
started with Noah and included three ages

 

THE THIRD WORLD
starts with Christ’s second advent and has no end

    Okokuqala okuhle ngalezikhathi eziqaphelekayo (imihlaba) wawungahlukanisiwe indlela  uNkulunkulu ayesebenza ngayo namadoda yayingahlukile ngasosonke  lesiyasikhathi kusuka kuAdam kuwela kuzamcolo.  

    UNkulunkulu  wanika indoda umthetho wawubhalwe ngendalo yakho kodwa  emva kokube onile yamshiya ehlazekile ngokwenza kwakhe  okwakungaphansi  umoya omubi  kanye  nokuqhubeka  kulokho indoda yaingabona ubuwula bayo futhi umbuso kaNkulunkulu ukhomba ngempela ukwenza abayalelwe ukukwenza kwakungenziwa kube okusobala.

     Lokho kuhlela izinto kwaphela ngozamcolo owathatha konke kodwa ukwethembeka kukaNoah nomndeni wakhe kepha ukuhlela okokuqala akuzange kuphela kukhombise ngokusobala umphumela womonakalo wokona, kodwa wabonisa ukuthi injwayezi yokona ingaphansi kohlelo lokwehliswa nokungathokozi neze futhi kugcizelela isidingo sikaJehova ethatha  indawo uma kubuyela lokho okwalahleka nobudoda bokuqala buyophumelela.

    Okwesibili ngezikhathi eziqaphelekayo noma umhlaba  esikuwo manje uhlanganisa lesikhathi lesi esikade sasilindela  ibanga ngalinye kuhlelo lukaJehova ukulahlwa komoya omubi okukanye uSathane ibanga ngalinye liphakeme kunokufika ngaphambi kwesikhathi futhi iyangamele uhlelo yaluqhubeza futhi luya ekupheleni.

     Esesithathu isikhathi esihle esiqaphelekayo esomhlaba ozayo. Ikusasa elivela kwisikhathi sesibili sonyaka wamabandla kaKrestu eyenziwe izizukulwane sesikhathi sesibili noma isikhathi sokubuyisela obekuthathiwe futhi okualndelayo kona isikhathi ekade sasilindela esizayo ngokusempeleni esambuliwe.

     Izambulo zamanje indlela aphethe ngayo amadoda nokwabuyisa ekoneni futhi ingunaphakade yobuhle kulandelwe.


Patriarchal Age

 

 

 

Passover.jpg (4528 bytes)
Jewish Age

      Isikhathi sokuqala emhlabeni ilesi esikuso sisibiza ngesikhathi  sokubusa kwamadoda noma ukwenza ngohlelo ngoba ngalesisikhathi izindlela zikaJehova futhi ziazikhetha abayingcosana abathile abasalayo kulabo babenganakwa. Abanye babo babengamadoda anjengo Noah, Abraham, Isaka noJakobe. Abanye balaba babengabakhethekile kuNkulunkulu.

     Ekufeni kukaJakobe abavela edlozini lakhe babizwa okokuqala  izizwe ezingamashumi amabili akaIsrael ayendawonye aziwa njenga kaNkulunkulu isizukulwane  esikhethiwe nesizwe esingcwele. 

    Ngokuba ilolohlobo labantu  nokuthwala nzima babewuhlobo labantu nesizwe esigcwele  sihlukile kwezinye izizwe ngesizathu  esithile  ngalokho ukuthokozela izinto ezisezengeni. Isikhathi esinikezelwe  kwinhloso yohlelo lukaJehova ngesikhathi ekade sasilindela.

     Kuqala la futhi kuphele ekufeni kukaKrestu  sabelwe umsebenzi kwibanga lamaJuda noma imithetho noma ukuhlela izinto ngaleso s ikhathi  uNkulunkulu isikakhulukazi wayebusisa lesosizwe wabanika bona  umthetho wakhe  wenza isivumelwano esisemthethweni nabo.

   Wabanika itende elabe lisetshenziswa ngamaJuda ehlane esikabani isibonakaliso esahlala kubungcwele obumele ubukhona bukaJehova kanye nabo njengomholi nenkosi kubona wathumela  iziprofetho futhi ekugcineni indodana yakhe uJesu wenza izimangaliso wabafundisa bephakathi kokuthile futhi ngeke kuye kwabanye uqobo lwakhe kwakunganamvume  kubafundi   ukuba behambe  bezungeza izizwe.

    Wabathumela ngaphandle ethi ningangeni emzini wamaSamariya kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrael Math. 10:5,6 kodwa waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekile endlini yakwa Israel. (Math. 15:24)

   Lokhu loluzwelo olwaziwayo izwelonke laphela ngokungavumi kwabo nokunqanyulezwa kukaJesu kubonakala ngamazwi kaJesu ngezinsuku esiyihlanu ngaphambi ngokunqanyulezwa  kwakhe wakumemezela  Bhekani indlu yenu isisala nani. Math. 23:38

Pentecost2.jpg (15319 bytes)
Gospel Age

     Ilapho ekufeni kukaJesu isikhathi esisha saqala isikhathi esisha saqala isikhathi samaKrestu noma izambulo zikaKrestu nokuhlelwa  kwezinto  ikuphi lapho bekumele kube nesibonakaliso sokuthile okungenzeka izindaba ezinhle ezibonisa  ngokusobala hhayi  kumaJuda kuphela kodwa kuzozonke izizwe ngoJesu Krestu ngomusa kaNkulunkulu ezizwakala ngokufa  kuwowonke  amadoda.

    Ngalesikhathi salesimfundiso noma izambulo zikaKrestu futhi kunebanga elibizelwe  kwezibalulekile akushintshanga izizwe kwakungazange kwakhelwe  ukwenza njalo kulesikhathi kodwa kukethiwe lapha futhi nalapha kuwowonke umhlambi waprofetha (Luke 12:32) ungesabi mhlambi omncane  ngokuba kwathandeka kuyihlo ukuninika umbuso.

TIChild1.jpg (15517 bytes)
Millennial Age

     Sivele  sabuka ngokushesha ngokungekho ngaphezulu kokwahleliwe ngalesisikhathi.uma silokhu  sikuhlola ingesikhathi sizothola injabuloephelele ubuhle futhi nangohlelo.  

     Isikhathi  ngasinye sinokumele sikufeze empeleni kokuphelele kwinqubekela phambili yohlelo lukaNkulunkulu luphelele.

Each age has its part to accomplish progressively

     Uhlelo lokungoluqhubekayo luyavula kancane ngokungajahi kusuka kwisikhathi kuya kwesinye kuyaphezulu kuyaqhubekela koze kufikele kumdwebo wangampela okad sakulindela kumhleli Efesu 1:11 kuyena esabelwa futhi ifa kuye esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto ngokunquma kwentando yakhe.

Machine.jpg (14744 bytes)
As an intricate machine would confuse a child,
so God’s plan appears confusing to an uninformed mind.

     Hayi ukuthi ezinye zalezikhathi ezinhle zingaphezu kwehora  ukuba  mude noma kufushane kakhuluukufinyelela noma ukuthola ababekelwe ukukwenza.   

    Ujehova unguhwebi ohlakaniphile zezikhathi zombili futhi ngakho konke ukwenza noma izinsiza zakhe aziyikuphela futhi akunamandla kepha ukwenza sakuhlukumeza umuzuzwana kubambezela mayelana nenqubekela phambili noma ukuvimbela ukufinyelela kwizinhloso zakhe.

     Zonke izinto okubi kanye nokuhle, ngaphansi kokwalusa kokuka Jehova kanye nokuphatha okungaphezulu,ukusebenza ndawonye ukufinyelela kwintando yakhe.

    Kwingqondo engalawulwa nengalolongiwe ngendlela engabona kuphela kancane kokunzima kakhulu kumshini kaJehova nezinhlelo zakhe, kuvela njengepolitiki engahlelekile ngenxa yokungabi khona kukahulumeni, ukudideka kanye nokwahlulela njengokuphelele noma ingxenye yomshini onzima kakhulu ongavela enganeni.

     Ekungakhulini noma kwingqondo engafundisekile ayvumi ukuqondakala futhi ukuphambana kwendlela amasondo namabhande ahamba ngayokodwa ayindida kodwa uhlelo lokuvuthwa futhi nokuhlolisisa kuyobonisa ukba ngathi kuyadida ubuhle nobumtoti benza imiphumela emihle.

   Umshini kepha eqinisweni wawuyimpumelelo  ngaphambi kokuba ingane iqonde indlela okwenzeka ngayo kamuva.

    Kepha ngesikhathi uhlelo lukaJehova lunjalo, futhi belunjalo iminyaka ekusebenzeni okuyimpumelelo amadoda abethola ukuqeqeshwa okufanele hhayi kuphela ukwenza ukuqonda  ubunzima bemisebenzi kodwa futhi ukufunda imiphumela yokubusiswa.

     Njengoba siqhubeka nezifundo zethu ngezinhlelo zikaJehova kubaluleke ngaloluhlobo zikugcine zikukhumbule lezizikhathi kanye ngokuhloniphekile ngokungajwayelekile futhi nokungavumelani namunye kubona angahlela ukubonwa kodwa kubobonke noma ngokuhlangene hhayi ngokuxhumene kodwa okuhlangene kwenza ukuxhumana.

     Sithola imibono emihle ngohlelo oluphelele ngokugcina kokuseqopheleni eliphezulu kwingxenye ngayinye, sizokwaxi ukuhlukanisa kahle izwi leqiniso.

Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
2 Timothy 2:15

Bible16Student.jpg (2762 bytes)

Scriptures that belong to one age, do not always apply to another.

     Ukubalula okucacile kwezwi elingelinye lezikhathi  eziqaphelekayo noma ukuhlelwa kwezinto akumele kufaniswe nokunye njengoba izinto zicacise esinye sezikhathi akunjalo kuyiqiniso kokunye.

     Isibonelo kuyakuba okungasilo iqiniso kulesikhathi samanje lokhu ulwazi lukaNkulunkulu lokugcwalisa umhlaba wonke, noma akunasidingo ukusho kumakhelwane wakho. Yazi uNkulunkulu. Isa 11:9; Jer 31:34

     Akusilo iqiniso kulesikhathi samanje futhi ngekuze kube yiqiniso  kuze kube uNkulunkulu uyeza futhi afinyele kumbuso wakhe ozayo.

     Kusosonke lesikhathi sekukuningi ukuholela ophathe futhi sitsheliwe kepha ukuthi nasekupheleni kwalesisikhathi.Ezinsukwini zokugcina kepha  abantu ababi nabakhohlisi bazakuqhubekela phambili ebubini bedukisa bedukiswa. (2 Thim. 3:1,13)

  Kuyoba ukuholela kuMesiya ebusa njengenkosi  ngesikhathi siminyaka eyizinkulungwane ukwazi nokulunga kuyomboza umhlaba  njengoba  amanzi eyomboza ulwandle.

     Iphutha elifayo nelijwalekile okusho ukuthi  umbuso ozayo kaNkulunkulu usufikile futhi uyabusa phezu komhlaba, futhi intando yakhe yenziwe manje kwizizwe ngokusobala sikude kuneqiniso kulemibuso yalelizwe engamelwe futhi ecebile phakathi kokubi kwahluleka ngokulingana futhi baphambanisa iqiniso kuze kufike ezingen lapho ubuhlakani kwabantu kuyokwamukelwa uSathane inkosi yomhalba wamanje kumele ngokushesha ususwe endaweni yawo futhi lemibuso ngaphansi kwesandla sakhe kumele babe yimibuso yenkosi yethu kanye nokugcotshwa kwakhe kunini lapho eyothatha kuyena amandla akhe nokubusa njengenkosi njengokukhanya okulindeleke kwimizi yokukholwa sibona ngalowombono lolohlelo olukaliwe ngokusobala kungenela ezinyathelweni zikaNkulunkulu wethu.

 

PKGirlBending.jpg (18531 bytes)

God moves in a mysterious way,
His wonders to perform:
He plants his footsteps in the sea,
And rides upon the storm.

Deep in unfathomable mines
Of never-failing skill,
He treasures up his bright designs,
And works his sovereign will.

Ye fearful saints,
fresh courage take;
The clouds ye so much dread
Are big with mercy, and shall break
In blessings on your head.

Judge not the Lord by feeble sense,
But trust him for his grace.
Behind a frowning providence
He hides a smiling face.

His purposes will ripen fast,
Unfolding every hour.
The bud may have a bitter taste,
But sweet will be the flower.

Blind unbelief is sure to err,
And scan his work in vain.
God is his own interpreter,
And he will make it plain.

 

Flower4.jpg (5968 bytes)

I know not the way that's before me,
The Joys or the griefs it may bring;
What clouds are o'erhanging the future,
What flowers by the wayside may spring.

But there's One who will journey beside me,
Nor in weal nor in woe will forsake;
And this is my solace and comfort,
He knoweth the way that I take.

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail