CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)

Adesua A t So Nnan

 

wpe740.jpg (5709 bytes)

ADESUA A T SO NNAN

MMER AHODO PTEE BI NE DE

DA ADI W ONYANKOPN TIRIMP MU

Onyankopn Tirimp y Fann ne Ppp
Mmer Ahodo Ptee Mminsa 
   Bi A fa Wiase Abaksm Ho
De da Nsono W mu Biara Ho
Wiase Bw H Afeb
Wiase A bba, soro Ne Asase Fofor
Saa Mmer Ahodo Ptee Mminsa 
  Yi Nkyekymu
Nnoma A di Mu W Onyankopn 
  Tirimp No Mu A Ada Adi
Nnoma Nnidiso A Yahunu 
  No Da Biakoy Adi
Kwanpa A Wbfa So Akyeky 
  Nokwasm No Mu.

 

God’s finished work will declare his infinite wisdom and power

 

 

God’s dealings
with men are not haphazard

     Sde ebinom nnim nimde ne nyansa a dansifo kunini bi w na ma wkasa tia no w nadwuma bi a nwiie ho no, saa ara nso na seesei nnipa binom nnim na wkasa tia Onyankopn w ne nnwuma bi a nwiie ho; nanso ber pa mu no s yi bne ntoatoaso a wama ho kwan nam so bsakra dasani, a awiie no btwam ama so aba no mfaso no firi h na hye bne ase a, h na Onyankopn nnwuma a way awie no bda ne nyansa ne ne tumi a nni kabea no adi; na dasani bhunu s nanimuonyam-su ne ne tirimp no siaa so.

     siane s Onyankopn akyer yn s ne tirimp y fann, na ne nyinaa nso bwie p y nti, s s y y ne mma yi, yde nsiy bisa hunu tirimp ptee a w na yatumi adi so. Hy sde Yehowa si ne botae a nhinhim no so dua no nso:

God1.jpg (7649 bytes)

Asafo Yehowa aka ntam, se, Ampa ara sde masusu no saa ara na bba mu; na sde mab me tirim no bgyina.

 Asafo Awurade ab ne tirim, hwan na bma no ay kwa? Mene Onyankopn, na obiara nni h bio; Mene Onyankopn na de te s me nni h bio, . . . . . . Me tirimp bgyina, [66] Na de s mani nyinaa my: . . . Aane, makasa na mma no aba mu; madwene ho na my. (Isa.14:24-27; 46:9-11)

     Yei nti sde Onyankopn ne dasani ntam nkutahodie te biara no, s y basaa anaa ahintasm, de s s wn a wdi Nasm no ho adanse no hunu ne s Onyankopn tirimp a firi tete na ntumi nsesa da no, te saa ara na gu so rek so ppp ksi s bwie p y.

DarknessA.jpg (4511 bytes)

"For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people..."
Isaiah 60:2

     siane s nnipa dm no ara nnim s wte sum mu rebubu fa so nti no, s s wtwn ksi s Onyankopn tirimp ptee no bda adi, ansa na wbte Onyankopn Onimuonyamfo dansifo no su ase yie, y adom ma Onyankopn ba s nam gyidie ne ne hann so bhunu animuonyam a wahy ho nkm s b ba daakye, na nam so ama wate ahintasm a atwam ne de rek so no ase yie. 

    Yei nti, s yy Onyankopn mma a yd no na wahy yn adedie bi ho b no, s s ydi yn Agya asm so na ama yate ne botae ne ne nhyehy a w ne tirimp a de ama yn no ase.

    Yei mu no, ybhunu s Onyankopn tirimp a fa dasani ho no, w mmer ptee mminsa bi mu, firi ber a hy ase b dasani de ksi daakye a nni awiie. Saa mmer ahodo yi na Petro ne Paulo ka ho asm s y Wiase Mminsa no, yei na yeakyer no w mfoni a di so yi mu no.

History
can be divided
into three great periods of time

Great Epochs Called "Worlds"

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

World
That Was
The Present
Evil World
The World
to Come

"The World
that then was"

2 Peter 3:6

     Saa mmer mminsa ptee yi gyina h ma Onyankopn nsiesie pa sononko a w ma dasani. De di kan no, firi wiase ahyase k si [67] nsuyire ber so a na soro abfo na na biribiara hy wn nsa, na saa ber yi na Petro kyer s y 

WIASE A NA W H. 2 Pet. 3:6

"This present
evil World"

Galatians 1:4

     Ber ptee a t so mmienu no, firi nsuyire ber no akyi ksi ber a Onyankopn ahennie no bba, na hy bonsam a y wiase yi so hene a ne tumi w awiie no nsa, ne saa nti yfr no

NN WIASE A BNE AHY MU MA. Gal.1:4; 2 Pet. 3:7

"The World
to come"

Hebrews 2:5

     De t so mminsa no by wiase a nni awiie. (Isa.45:17) na no de Onyankopn na bdi so, no ne Onyankopn ahennie, na wfr no

WIASE A BBA a teneneey ahy mu ma. Heb.2:5; 2 Pet. 3:13

The Three Worlds
CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)
1st     2nd   3rd
     Ber a di kan anaa wiase a na hy soro abfo nsa no y kwa; de t so mmienu a hy bonsan, sisifo nsa no y wiase a bne ahy mu ma mapa; na de t so mminsa no by ber a teneneey ahy mu ma na de nhyira aba wn a wbtena asase so nyinaa so.

Evil has been permitted to dominate
"THE PRESENT EVIL WORLD"

Doctor.jpg (3395 bytes)
Sickness

wpe647.jpg (4459 bytes)
Death Bed

     Wiase mmienu a di akyire no na ytaa ka ho asm, na de yka w mu biara ho no b abira koraa. Yfr wiase anaa de t so mmienu no s nn wiase a bne ahy mu ma, ny s brapa biara nni mu, na mmom wama ho kwan ma bne di akotene w mu.

Na afei yn de ybu ahantanfo s ahotfo; aane, wn a wdi abnefosom no, wn ase atim, aane, wn a ws Onyankopn hw, wfiri mu firi nso. (Mal. 3 : 15).

     Yfr wiase anaa ber a t so mminsa no s WIASE A BBA a teneneey ahy mu ma, ny s bne biara renk so w mu na mmom bne ntumi nni mu akotene. Wde mfie apem a di kan no na btu bne ase nkakrankakra. Bne ntumi nk so saa ber no; nnya nkso bio; na atirimudenfo nnya ho mfef bio; na mmom

teneneeni by frmm (Psa. 72:7) na

setiefo nko ara na bdi asase no so nnepa (Isa 1:19), na

wbtwa nnebneyfo agu. 
Psa. 37:9.

 

 

Steven.jpg (13526 bytes)
Stoning of Steven

     Yei ma yhunu s, mmer a bba no by sononko na ne nn mmer yi bb abira w akwan hodo nyinaa mu. Yn Awurade asm kyer de nti a s s [68] Nsonsonoe bda nn mmer ne daakye de no ntam.

     firi s mmer a bba no mu de, no Awurade na bdi so anaa by so hene, na mu no, teneneey ne nokor bk so; na seesei no, siane s bonsam na di nn wiase a bne ahy mu ma yi so nti, bne k so na awurukasm y frmm. 

     Yei nti na Yesu kae s, na me de, asase yi so sodifo no nni me ho d biara saa ara nso na nni makyidifo ho d na mmom, s bsre atia wn, as wn ahw, ahy wn abufuo na wabob wn (John 14:30; 2 Cor. 12:7) yei nti obiara a de kronkrony btena nn wiase anaa ber a bne ahy mu ma yi mu no, bhyia tae, na atirimudenfo de wby frmm te s dua a anya asii pa. 2Tim. 3:12; Psa. 37:35

Jesus said, "My kingdom is not of this world"
John 18:36

Satan rules now –
He is "The god
of this world."
2 Cor. 4:4

     Yesu kae s, Mahennie ny asase yi so ahennie, na nksi s saa ber no anaa wiase a bba no bba no, Kristo ahennie no renni wiase yi so. Yei nti na kyer yn s, ynnya anidaso na yn mm mpae s, Wahennie mmra, de wop na ny h w asase so. 

     bonsam ne wiase yi mu esum so sodifo, ne saa nti na esum kata asase so na sane kata asase yi so nnipa so. Seesei wn a wapirim wn akoma na wy asoden no akoma mu na te, na h na di ne dwuma. Eph. 2:2; 6:12

"...the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ; and he shall reign for ever and ever."
Rev. 11:15

Jesus7A.jpg (3410 bytes)

     dansifo kunini no w atirimp ptee bi fa dasani nkwagye ho a nnya nsii pi s nte saa a anka wada hene fofor ne mmer fofor no adi dadaada s ye a wtwe sensn de twn ber pa no, ne kwan a bfa so asesa afiri nn bne wiase a bonsam di so de ak teneneey a Kristo bdi so, no y nsm a som bo a bda adi akyire yi w nwoma yi mu. 

    Seesei de yntumi nka s, seesei y ber pa s wiase yi mu ahennie ahodo a hy bonsam nsa no by yn Awurade ne ne Kristo dea (Rev.11. 15) 

     da adi pefee s, saa nsesae yi bwie p y w ahohiahia ber mu. Yei na Yesu hw ho kae s, Na obi ntumi nk hodenfo fie nkse nafide gye s kyekyere [69] 

hodenfo no kane ansa na wase ne fie nnoma. (Mark 3:22-27) 

     Yei nti na wakyer yn s, ynni kan nkyekyere bonsam, ynnsi no kwan na ynntu no ade so ansa na Kristo teneneey ne asomdwoe ahennie no adi mu. Wada kyekyere a wbkyekyere bonsam no, adi s no ne adwuma a di kan a wby w mmer fofor no mu. Rev. 20:2

 

Heavens –
Powers of spiritual control

Earth –
Human governments
and social arrangements

"...we according to His promise, look for a new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness."
2 Peter 3:13

EarthRedA.jpg (2364 bytes)

    s s yhy no nso s asase yi y wiase ne mmer ahodo yi nyinaa ahyase, na w mu s mfirinhyia bebree btwam na mmer asesa de, nanso asase bk so atena h

Asase de tim h dabiara. (Eccl.1:4).

     Yei ho na Petro hw de fr saa mmer ahodo yi s soro ne asase sononko. S yka soro ho asm w ha a, na gyina h ma sunsum mu tumi a korn, saa ara nso na s yka Asase ho asm w ha a, na gyina h ma dasani amammuo ne asetenam nhyehy.

     Yei kyer s soro ne asase a na di kan no anaa nnoma nnidiso ne nhyehy a na w h saa ber no, dii ne dwuma bsii nsuyireber no. Nanso soro a yhunu yi (Ewiem ne Ahunum) ne asase a yte so yi de, antwam ank: tenaa h. Saa ara nso na nn wiase yi (soro ne asase) de dede, egya ne nnanne basabasay, haw ne ahennie-ntuguo btwam ak.

     Nanso hodenfo no (bonsam) a wakyekyere no no bpere s ne nsa bsan aka ne tumi no bio. nn mmer yi mu nnoma nnidiso anaa amammuo ne sde emu nnipa nhyehy te, a ny ewiem ne asase a yn ani tua yi, nyinaa btwam ak. s s nn mmer yi mu soro a yhunu yi (honhom mu a tumfo tumi) ma soro Fofor a Kristo honhom bdi so no kwan.

     Na nn wiase (a bonsam nam ne tumi so aboaboa emu nnipa ano) w Awurade mmae ahyase a bd te s fononoo mu no, bnane na watu agu. (Mal.4:1)

   Na asase fofor a no ne de wahyehy ama ne hene Kristo de siaa so no na bhy anan mu. Na s nn mmer yi mu nhyehy firi h ma ahennie fofor a ne nnyinaso ne atntenenee bhy anan mu a, teneneey, asomdwoe ne d na bdi akotene w nnipa ntam. [70]

Apostle Paul and Apostle John saw prophetic visions of
"THE WORLD
TO COME"

 John2.jpg (16231 bytes)
Apostle John
on the
Isle of Patmos

     Wdaa mmer a bba no kakra adi kyer Paul, anaa sde no ankasa too din no Wiase a bba. se na ay te s anisoadehunu bi (s y aniso, adwenem anaa ne mmienu nyinaa de ntumi nkyer, na hunuu no pefee) firi bersantene de bsi seesei tebea mu, soro fofor no merekyer soro a bt so mminsa no. Na hunuu sde s Kristo Honhom Tumi bdi Hene a nnoma bsi ay Ahintasm a ny ade a bda no adi. (2 Cor. 12:2-4)

     da adi pefee s saa anisoadehunu yi ara na Yohane hunuu no akyire yi, na wmaa no ho kwan s nka nkyer asafo no w abbuo kwan so no, na gye s ber no so ansa na wbte ase.

    Anisoade a yn Awurade daa no adi kyer Yohane w Patmo Sup so no, nyaa anisoadehunu de bsii nn Kristosom ber yi so ne Asafo ne man mu nsakrae ahodo so de ksi nn wiase anaa mmer a bne ahy mu ma yi mu; na anisoadehunu yi mu no, hunuu s wakyekyere bonsam, na Kristo redi hene, na kane soro ne Asase no atwam ama soro fofor ne Asase fofor no adi mu. (Rev.21:1)

Mfirinhyia Anaa Ber Ptee Ahodo

     Seesei de yhunu mfirinhyia a wakyeky ber ptee ahodo ak mu no sde te ara p w mfoni a w ase ha no mu.

World
That Was
World 
That Now Is
Patriarchal 
Age
Jewish
Age
Gospel
Age
World
to Come
Millennial 
Age
Ages to 
Come

    CHDispensationsEpochs.gif (9051 bytes)

THE FIRST WORLD
was from Adam’s fall to the flood

 

THE SECOND WORLD
started with Noah and included
three ages

 

THE THIRD WORLD
starts with Christ’s second advent
and has no end

    Saa ber ptee yi (wiase ahodo) mu de di kan no de, wankyeky mu. Kwan a na Nyankopn fa so ne adasamma di nkutaho no de wansesa no kwan biara so firi Adam ahwease de ksi nsuyireber no.

    Nyankopn de ne mmaransm a watwer no w ne sso no maa nnipa; nanso akyire yi a dasani y bne no, Nyankopn gyaee ne p mu maa no, saa p a gyaee mu maa no no maa no hwee ase maa y bne ntoatoaso baa no sei sde by a adasamma [71] bhunu ne mfomso, na ama Nyankopn Nyansa a hia Osetie mapa no ada ne ho adi.

     Saa ber ptee yi to twaa w nsuyire a faa adasamma nyinaa maa kaa Noah nokwafo ne nabusua nko ara no ber so. Na ber ptee a di kan no anna ne ho adi s bne so w akatua nko ara na mmom daa adi nso s bne ma nnipa hwe ase ma ne wer ho ne ho, na afei kyer s s adasamma nsa btumi asane aka de whweree s adasamma tebea a na ww mu kane no btumi asane adi mu a, nne na whia Yehowa ntamgyinafo no.

    Mfirinhyia mminsa na aka abm ay mmer ptee a t so mmienu anaa wiase a w h seesei no Na yei mu biara y Nyankopn tirimp a nam so btu bne ase. y nnidiso nnidiso, emu biara so sene de di h. Na de tirimp no k kan ara ma bn awiee.

     Mfirinhyia apem anaa ber a wbsan de biribiara asi nanan mu bio; ne de di akyire no a y mfe a bba; ne de bsisi a wnnaa no adi no, ka mmer ptee a t so mmins Wiase a bba no de bba Kristo mmae a t so mmienu no akyi no ho.

     nn mmer yi mu adiyism no da gye a dasani repre agye ne ho afiri bne mu no adi, na ny mmer santen mu animuonyam a bdi akyire.


Patriarchal Age

 

 

 

Passover.jpg (4528 bytes)
Jewish Age

      Mfirinhyia a di kan a w Wiase a w h yi mu no, yfr no TETE AGYANOM MMER anaa mmer ptee bi, firi s saa mmer no mu no, na Onyankopn ne nnipakuo kumaa bi na di nkutaho a na nadom w wn so, na dodo a aka no de na wapo wn. Wn a nadom no w wn so no ne yn Nana Noah, Abraham, Isaac ne Jacob. Yhunu s na Onyankopn adom w yeinom biara so.

     Jacob wuo akyire no, saa mfirinhyia anaa Onyankopn ne dasani ntam nkutahodie no to twae. Ber a Jacob wuii no, na nasefo a di kan no, wfr wn Isreal Mmusuakuo Du-mmienu, na Onyankopn kaa wn bm s ne mamfo sononko, na nam wn afreb so nti na wy man kronkron a wapaw wn asi nkyn s man sononko w aman a atwa wn ho ahyia no mu, siane botae ptee bi nti, yei nti na wnya dom sononko.

     Mmer a da Onyankopn tirimp yi adi a, hy ase firii ha de k si Kristo Wuo ber mu no, yfr no YUDAFO MMER anaa [72] Mmaransm mmer no.

    Saa mmer no mu no, Onyankopn hyiraa saa man no sononko. de ne mmaransm no maa wn; ne wn y apam sononko; de apam adaka a Shekinah animuonyam w mu a kyer s Yehowa Kronkroni ka wn ho s wn kandifo ne wn hene no maa wn. 

     somaa adiyifo baa wn nkyn na akyire yi no, maa ne ba-barima nso baa wn nkyn. Yesu y anwanwade w wn mu na maa wn nkyerkyer, na no ankasa de wank afofor nkyn na wamma nasuafo no kwan ma wank aman a atwa wn ho ahyia no nso mu.

     Yesu somaa wn na hy wn s

Mma mo mmane mfa amanfrafo kwan so, na mo nnhyne samariafo kuro biara mu; na mmom mo nk Isrealfie nnwan a wayera no nkyn. (Matt. 10:5,6)

    Na hy wn bio s,

Na Isrealfie nnwan a wayera no nko ara nkyn na wsomaa me. (Matt. 15:24)

    dom a w man no so no to twaa w ber a wpoo Yesu sane b no asndua mu no, yei da adi w Yesu nsm a kae w nna nnum akyi ansa na wreb no asndua mu, s,

Wbgya mo fie fituo ama mo. Matt. 23:38

Pentecost2.jpg (15319 bytes)
Gospel Age

     Yesu wuo ber mu no, mfirinhyia fofor hy ase KRISTOFO BER anaa ASMPAKA BER, na no mu no, s s wpae mu ka nnoma a ho w adasamma mfaso, ny s Yudafo nko ara na mmom amansan nyinaa; siane s nam Onyankopn adom so na Yesu Kristo wu maa dasani biara.

     W nn asmpaka ber yi mu no, nnipakuo bi w h a, ww dom sononko, na wn de wahy wn b sononko; saa nnipa yi ne wn a wnam gyedie so agye Yesu Kristo s wn Agyenkwa ne wn Awurade na wdi nananmntuo akyi. 

     Asmpatr no ak so w asase yi so firi tire dek tire by s mfirinhyia apem ne ahankron nie, na yei nti, ybtumi aka s asmpa no de waka w aman nyinaa so.

    Asm no ntumi nsakraa adasa ny saa na Awurade hy s ny w nn ber yi mu; na mmom, wapa wn mu bi a wn ne Nnwankuo Ketewa, sde Yesu hy ho nkm ber bi no (Luke 12:32) s by Agya no f s de nahennie no bma wn w nna a di akyire no mu. [73]

     Na saa mmer yi nn Wiase a bne ahy mu ma no to btwa; na hy no nso yie s, ber a ay s Onyankopn ama bne ho kwan ama abunkam afa wiase so, sde rebse ne botae no, na natirimp a mu d yie no rek so ppp sde wahyehy no ara p, na saa ara na watoto no nnidiso- nnidiso ama ne ber a wahyehy ato h. 

     Saa mmer a yw mu yi awiei a diadefo no bba, a y mfirinhyia apem mu no, wbkyekyere bonsam na wagye ne tumi no afiri ne nsam, yei ne Kristo ahennie ne Wiase a bba no, ahyase; mu na teneneey ahy mu ma.

TIChild1.jpg (15517 bytes)
Millennial Age

     Mfirihyia apem yi a yreka ho asm yi y mmer a wka ho asm w Adiyism 20:4 h no s, mfirinhyia apem a Kristo bdi hene, a y ber a di kan w Wiase a bba no mu. W saa mfirinhyia apem yi mu no, nnoma a nam Adam asehwe so nti dasani hweree no, (Acts 3:19-21) wbsan de ne nyinaa ahy ne nsa, na ansa na wbtwam no, wbpepa obiara aniwam nisuo.

     De ka ho bio ne ber a nhyira ahy mu ma, na owuo nni h bio;awerho anaa osu nni h bio; na yeaa biara nso nnih bio. Kane nnoma no nyinaa atwam. (Rev. 21:4) Na Onyankopn adiyism no renna nnoma titire adi bio, na h na yde bsi.

Each age has its part to accomplish progressively

     ha yi de, yde yn ani abu natirimp a wahyehy ato h w mmer ahodo no mu. Na ber dodo a ydwendwene ho no, no na yhunu ne nsaaso-pa, ne f ne ne nnidiso a te.

     Ber ptee biara ne dwuma titire a bsie, na ho hia w Onyankopn atirimp no nkso no nyinaa mu. Atirimp no y nnidiso-nnidiso, na de nkakrankakra reda nkso ne kankor a w Onyankopn dansifo no p a wab ato h s bse ne nhyehy a way dada no sde de y nnoma nyinaa, ne p agyinatuo so no hyehy too h no adi ber-ano-ber-ano.

Machine.jpg (14744 bytes)
As an intricate machine would confuse a child,
so God’s plan appears confusing to an uninformed mind.

     Saa mmer ahodo ptee yi mu biara ny dnhwere a ware anaa y tia s saa botae yi bwie p y. Onyankopn y mmer ne [74] Akwan hodo mu ahwyie ho nyansafo, firi s nahonyade dso boro so; na sde tumi biara te no, ntumi nsi natirimp kwan anaa nse no w sima baako mpo mu. 

     Ade nyinaa mu no, papa o! bne o!, ne nyinaa Onyankopn na hw so, sane di so, na ne nyinaa rey adwuma ama ne p no adi mu.

    W obi a nnyaa nkyerkyer na nni ahohyso adwene mu no, Onyankopn atirimp hwanyann kakra bi p a hunu no y nani so s, y basabasa, na ntease mpo nni mu na afei, y kwa sde abfra bhunu afidie nwanwaso akwaa bi anaa afidie no nyinaa no. 

     Afei nso siane s nadwene mu nne na nnyaa nkyerkyer biara nti no, nte ase, na sde afidie no twa ne ho ne ho nhoma no nyinaa y hwanyann. 

     Na osuahunu ne nhwehwmu bda no adi s saa atirimp yi a ay s de ntease nni mu yi, siaa so na ho bba mfaso. Mpo ansa na abfra no bte sde afidie no y adwuma ase no, na di mu yie. 

     Nti sde Onyankopn atirimp te, na atena h mfirinhyia bebree, na gu so renya nkso no, dasani nsa aka ahohysopa biara a s s nya, s ny s bboa no ama wate nnwuma hwanyan no ase nko ara na mmom s bnya nhyira a w mu nso.

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth."
2 Timothy 2:15

Bible16Student.jpg (2762 bytes)

Scriptures that belong to one age, do not always apply to another.

     S ygu so resua ade fa Onyankopn atirimp ho no, ho hia s ybhy saa mfirinhyia ahodo yi, de y sononko w mu ho ne ne botae, nso; firi s mu biara nni h a atirimp no bda adi w mu, ne nyinaa mu, firi s, p baako ntumi ny nknsnknsn na mmom no apap bebree na y nknsnknsn. Ynya nimde pa w atirimp no nyinaa ho w ber a yrehy de bsi w mu biara mu no nso, na yei boa yn ma ytumi kyeky nokwasm no mu ppp.

     ns s yfa no s de Asmpa no aka afa ber ptee anaa mfirihyia bi ho s bsi w mu no btumi asi w ber fofor bi mu, firi s ny de waka afa ber ptee bi ho no na bsi w ber fofor mu. S ebia, ny nokor s ybka s, nn mmer a yw mu yi, Awurade ho nimde ahy asase so ma, anaa ho nhia s obi bka akyer nafipamfo s, s s whunu Awurade. [75] (Isa. 11:9; Jer. 31: 34)

     Yei ny nokor w saa mmer yi mu, na ny nokor ksi s, Awurade bba bio de nahennie no bba; firi s saa mmer a yw mu yi, nnaadaa ak so bebree, na yate nso s, w mmer a di akyire no

W mmer a twa to mu no . . . . . . nnipa asisifo bk wn anim w bne mu, wredaadaa nnipa no na wredaadaa wn bi. (2 Tim. 3:1, 13)

   Yei by Msiah ahennie no ho nsunsuanso w mfirinhyia apem no mu a nimde ne teneneey bhy asase so ma sde nsuo ahy po mu ma no.

    Mfomso baako bi te sei nso ne s, ebinom bsusu s Onyankopn ahennie no abduru na redi wiase so, na ne p rey adwuma w amanaman so. Yei da adi pefee s, ne nokor no ntam ware koraa, firi s asase yi so ahennie ahodo no nyinaso ne ne d gyina nhyso, asisie ne nnaadaa so de ksi mpmpnso a nnipa nyansa ma ho kwan. 

     bonsam a y nn wiase so hene no, wbtu no ade so, na saa ahennie ahodo yi a hy nase no aby yn Awurade a wasera no ngo no dea, na h na bfa ne tumi no de adi hene.

     Seesei a hann no abduru agyidifo fidua mu no, ytumi te saa nhyehy ne nnoma nnidiso a waka afa Onyankopn anamntuo ho a da h mfirinhyia bebree a atwam no ase yie, na Cowper anwonsm a wahyehy no fff yi hy yn ma ynam gyidie so gye Otumfo Yehowa di:

 

PKGirlBending.jpg (18531 bytes)

bma mu ada h fann

Onyankopn y biribiara w
ahintasm kwan so,
Anwanwa dwuma a y:
nante w po so,
Na tena asorkye so.

W amena donkudonku mu
hw Ne nyansa a nt sini no a,
Nani s adwinipa a wadie,
Na y nadwuma ne tumi mu.

Mo ahotefo ahufo, mo nnya 
akokoduro fofor
Saa mununkum a mosuro yi,
mu w ahummbor kse, 
na de nhyira bba mo so.

Mommfa moadwene a mu 
nn no mmu Awurade atn,
Na mmom, monnyina nadom 
no so nnye no nni.
Abufuo mu ma akyi na 
de sere anim no ahinta.
Naduaba bbere ntm,
W dnhwere biara mu.

btumi aba s aduaba no by nwono
Nanso ne nhwiren no de 
by fenemfenem.

w mu s gyidihunu b y mfomso,
Na wabu nadwuma s y kwa
Onyankopn y no ara ne 
ho asekyerfo,
Na bma mu ada h fann.

 

Flower4.jpg (5968 bytes)

Mennim kwan a da manim no so,
S anigye anaa apenesie a mhyia,
Mununkum bn na kata daakye so,
Nhwiren bn na bfef w kwankyn.
Na obi w h a ne ne btu kwan yi,
S y apira anaa amanne mu no, nnya me h;
Na yei ne manigyesm ne mawerkyekyer,
nim kwan a menam so.

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail 

English Only