Studier I Skriften

 

“DE RÄTTFARDIGÄS STIG ÄR SÅSOM LJUSET AF DEN UJPPGAENDE 

SOLEN, SOM LYSER MER OCH MER TILL DESS

 DAGEN HAR NÅTT SIN HÖJD.”

 

FÖRSTA DELEN.

 

Den gudomiliga tidsåldersplanen.

 

Öfversättning från 3,890:e tusendet.
 

ETT FÖRSVAR AF GUDS KARAKTÄR OCH STYRELSE, HVILKET 

GENOM ATT ERKÄNNA HELA SKRIFTEN OCH VISA DESS INRE 

HARMONI ADGALÄGGER, ATT TILLA Å TELSEN AF DET

 ONDA I FÖRFLUTEN OCH NÄRVARD]ANDE TID 

TJÄNAR TILL MÄNNISKOSLÄKTETS 

UPPFOSTRAN OCH FÖRBERE-

DELSE FÖR DESS INFÖ -

RANDE I

 

PROFETIANS GYLLNE ÅLDER,

 

I HVILKEN ALL JORDENS SLÄKTER SKOLA VÄLSIGNAS MED FULL’KUNSKAP OM GUD OCH FULLT TILLFÄLLE ATT ER-

HÅLLA EVIGT LIF GENOM ATERLÖSAREN, SOM

DA BLIR DEN STORE ÅTERSTÄLLA-

REN OCH LIFGIFVAREN.

 

 

 

 

INTERNATIONELLA BIBLESTUDIESALLSKAPET,

 

BROOKLYN, N. Y., U.S.A. OCH OREBRO, SVERIGE.

LONDON, VARMEN, MELBOURNE, KOPENHAMN,

KRISTIANIA, CONVERS

 

 

Konungen ofver all könungar och Herren

Ofver alla herrar,

 

till tjänst för

 

Hans invigda helgon,

som vänta efter barneskapet,

 

och för

 

alla dem, som på hvarje ort å kalla Herren,

 

«trons husfolk»

 

och för

 

den suckande skapelsen, som v å ndas

och bidar efter Guds barns uppenbarelse,

 

är detta arbete tilagnadt.

 

”Att låta hvar man se, hvad delaktigheten är i den hemlighet,

som från världens begynnelse har varit fördold i Gud.”

”Hvilken han har l å tit öfverflöda till oss i all vishet

och förstånd, i dent att han för oss har kungjort

sin viljas hemlighet, efter sitt välbehag, hvil-

ket han har föresatt sig inom sig själf,

på det han i hushallningen vid ti-

dernas full fordan måtte sam-

manfatta allting under ett 

hufvud, Kristus.”

 

Ef. 3: 4, 5, 9; 1: 8-10

 

STUDIER I SKRIFTEN.

Kristna människor blifva alltmer och mer vakna för det factum, att en stor tidvåg af otro bryter fram öfver kristenhete, icke en sadan hädisk ateism, som företrädes af Thomas Paine och Robert Ingersoll, utan den mera förfinade otro, som framträder i vår tids lärdom, hvilket gör faran så mycket mera försåtlig.

Förhållandet är, att icke blott de större högskolorna undergräfva tron hos de mera bildade, utan de allmänna skolböckerna, och i synnerhet de, som brukas i läroverken, inskärpa likaledes misstroende för bibeln, gensägelse mot dess läror.  Om en vår tids akademisk medborgare skulle förklara sin tro på skriftens inspiration, skulle detta bringa honom hans kamraters hån—ett han, som få ville vara föremål för eller kunde uthärda.  På sin höjd skulle ett fåtal påträffas, som förklarade, att de trodde, att Jesus och hans apostlar voro uppriktiga, ehuru de begingo ett groft misstag, nar de anförde från gamla testamentet såsom varande inspireradt.

En sådan tro på Jesus och hans apostlar är ingen tro alls, ty om vår tids »högre kritici» äro visa nog att forstå, nar och hvar Herren och hans apostlar togo miste i sina anföranden från gamla testmentet, då äro dessa vår tids visa män lämpliga att blifva våra ledare--mer inspirerade än Jesus och hans apostlar.

Då vårt sällskap inser behofvet, soker det med all sin makt att hejda floden och lyfta upp Herrens »banér för FOLKET».  Det har utgifvit en serie bibelsturdier (hvaraf denna del är en) för kristna människor af alla samfund att brukas såsom en hjälpande hand för alla förvirrade frågare, med hvilka dessa böcker, genom guds försyn, må domma i beröring.  De lämmas till kostnadspris och [page 4] kunna fås direkt från sällskapets förlag eller af dess kolpörtorer, som efter hand sprida dessa hjälpande händer när och fjärran.

Såsom en kristen man eller kvinna har du barn eller släktingar, grannar eller vänner, öfver hvilka du utöfvar inflytande, och som kanske bedja om råd, sägande:  »Huru kunna vi veta, att det finnes en Gud?»  eller »Hvilka bevis hafva vi för att bibeln är inspirerad?» Det är icke längre vist att kalla detta oförståndiga frågor, ej heller att säga:  »Är du en tviflare?»

Huru kompetent du än måtte vara att besvara dessa frågor samt ett tjogtal andra, kanske du icke har den behöfliga tiden eller tillfälle därtill.  Huru lämpligt att då gå til din bokhylla, taga ned den med hansyn till ämnet passande delen och säga till den frågande:  Sitt ned och läs detta, och hela frågan skall fullt och tillfredsställande vara besvarad, och om dina tvifvel någonsin mera uppstå, kom då åter och las detsamma på nytt.

Mojligen är du medlem af epworthforbundet, kristna endeavorforeningen eller någon baptistisk ungdomsförening och kanske uppmanas till att kort afhandla något bibliskt ämne.  Huru lämpligt att då utvälja en af dessa studier (som afhandla nästan all ämnen) och att däri finna de passande skriftställena citerade.  Predikanter använda dem på detta sätt, när de förbereda särskilda predikningar och föredrag.

Vi inbjuda kristna människor af all samfund att förena sig med oss i verket att räcka dessa »hjälpande händer» till det uppväxande släktet.  En enda vän eller släktinge, som blifvit räddad från tvifvel eller otro, skulle uppväga kostnaden af dessa studier et tusen gånger.

Internationalla Bibelstudiesällskapet

 

INNEHALL.

 

FÖRSTA KAPITLET.

JORDENS NATT AF SYND KOMMER ATT SLUTE I EN MORGON AF JUBEL.

En natt af gråt och en jublets morgon. – Två metoder att söka efter sanning. – Den här följda metoden. – Arbetets begränsning. – Ett vördnadsfullt studium af skriften och den farliga spekulationsvanan äro två skildasaker. – Profetians ändamål. – Världens närvarande religiösa tillstånd, sedt från två synpunkter. – Egyptiskt mörker. – En löftets båge. – De rättfardigas stig kännetecknas af framåtskridande. – Orsaken till det stora affalet. – Reformationen. – Samma orsak hindrar återigen verkligt framåtskridande. – Fulländning i kunskap tillhör icke det förflutna utan framtiden.-------9

 

ANDRA KAPITLET.

TILLVARON AF EN HOGST INTELLIGENT SKAPARE FASTISTALLD.

Bevis utom bibeln, granskade i förnuftets ljus. – En ohållbar teori. – En förnuftig teori. – Guds karaktär ådagalagd. – Logiska slutledningar. -------31

 

TREDJE KAPITLET.

BIBELN SÅSOM EN GUDOMLIG
UPPENBARELSE, BETRAKTAD 
I FÖRNUFTETS LJUS.

Bibelns anspråk och dess yttre bevis på trovärdighet. – Dess höga ålder och bevarande. – Dess sedliga inflytande. – Författarnes bevekelsegrunder. – Skirfternas allmänna Karaktar. – Moses böcker. – Moses lag. – Engendomligheter i det af Mose införda styrelsesättet. – Det varf icke ett system af prästlist. – Förhållningsregler för civila styresmän --Rik och fattig på samma nivå inför lagen. – Säkerhetsåtgärder emot ingrepp i folkets rättigheter. – Prästeståndet ej en gynnad klass, sättet for dess underhåll m. M. – Skydd mot förtryck af främlingar änkor, faderlösa och tjänare. – Bibelns profeter. – Finnes ett gemensamt föreningsband mellan lagen, profeterna och nya testamentets författare? – Underverk ej stridande mot förnuftet. – Den slutsats, vi måste draga. -------39

 

FJARDE KAPITLET.

TIDSSKEDEN OCH HUSHÅLLNINGAR UTSTAKADE I UTVECKLINGEN 
AF DEN GUDOMLIGA PLANEN.

Guds plan bestämd och systematisk. – Tre stora tidsskeden i världens historia. –Deras utmärkande drag. – ”Jordan blifver evinnerligen”. – Den tillkommande världen, de mya himlarna och den nya jorden. – Underafdelningar af dessa stora tidsskeden. –De väsentliga hufvuddragen af Guds plan sålunda tydliggjorda. – Ordningen, då den inses, later oss skåda harmoni. – Ett rätt delande af sanningens ord. -------69

 

FEMTE KAPITLET.

»DEN HEMLIGHET, SOM FRÅN TIDSÅLDRARNAS OCH SLÄKTERNAS BEGYNNELSE HAR VARIT FÖRDOLD, 
MEN SOM NU BLIFVIT UPPENBARAD 
FÖR HANS HELIGA.»  KOL. 1: 26.

Det första löftet endast en svag strimma af ljus. – Löftet till Abraham. – Hoppet utdraget på tiden. – hemligheten börjar uppdages vid pingsten. – Hvad hemligheten är. – Hvarför den så länge var fordold. – Ännu fortfarande en helighet, för världen. – Skall i sinom tid blifva uppenbarad för alia. – Nar hemligheten skall hafva nått ett slut. -------81

 

SJÄTTE KAPITLET.

VÅR HERRES ÅTERKOMST OCH DESS ÄNDAMÅL ALLTINGS ÅTERSTÄLLELSE.

Vår Herres andra tillkommelse personlig och inträffande före tusenårsåldern.— Dess forhållande till den första tillkommelsen. – Utväljandet af församlingen och världens omvändelse. – Utkorelse och fri nåd. – Hoppets fångar. – Profetiornas vittnesbörd om återställelse. – Vår Herres återkomat, tydligen församilngens och världens hopp. -------93

 

SJUNDE KAPITLET.

DET ONDAS TILLSTÄDJANDE OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL GUDS PLAN.

Hvarför det onda tillstaddes. – Rätt och orätt såsom principer. – Människans rättsmedvetande. – Gud tillstadde det onda och konner att låta det lända till godo. – Gud är ej syndens upphof. – Adams pröfning ingen kikt. – Hans frestelse var af svår beskaffenhjet. – Han syndade uppsåtligt. – Syundens straffdom ej orättvis, ej heller för sträng. – Guds visdom, kärlek och rättfärdighet visa sig i allas fördömande i Adam. – Guds lag gäller för allt och alla. -------123

 

ATTONDE KAPITLET.

 DOMENS DAG.

Den vanliga åsikten om domens dag. – Är den skriftenlig? – Uttrycken dom och dag definierade. – Åtskilliga domsdagar omtalas i skriften. – Den första domsdagen och dess resultat. – En annan fastställd. – Domaren. – Karaktären af den kommande domen. – Likhet och olikhet mellan den första och andra domen. – Världens närvarande ansvarighet. – Två mellanliggande domar och deras ändamål. – Mycket olika uppfattningar af den kommande domen. – Huru profeterna och apostlarna betraktade densamma. -----145

 

NIONDE KAPITLET.

 LÖSEN OCH ÅTERSTÄLLELSE.

Återställelse garanterad genom en lösen. – Icke evigtvarande lif utan pröfning därfor är oss tillförsäkrad genom en lösen. – Villkoren vid och fördelarna af pröfningen. – Kristi offer nödvändigt. – Huru släktet kunde blifva och blef återlöst genom ens död. – Tro och gärningar fortfarande nödvändiga. – Den uppsåtliga syndens lön är viss. – Kommer det att finas utrymme på jorden för de återuppväckta millionerna? – Återställelse gentemot evolution. ------ 157

 

TIONDE KAPITLET.

ANDLIGA OCH MÄNSKLIGA NATURER 
OLKIA OCH TYDLIGT ÅTSKILDA.

Vanliga missuppfattningar. – Jordiska eller mänskliga och himmelski eller andliga naturer. – Jordisk härlighet och himmelsk härlighet. – Bibelns vittnesbörd rörande andevarelser. – Dödlighet och odölighet. – Kunna dödliga varelser hafva evigt lif? – Rättvisa vid förlänandet af nådegåfvor. – En förment princip undersökt. – Mångfald i fullkomlighet. – Guds envåldsrättigheter. – Gud har sörjt för människosläktet på ett tillfredställande sätt. –Utväljandet af Kristi kropp. – Huru deras naturförändring åstadkommes. -------183

 

ELFTE KAPITLET.

DE TRE VÄGARNA: DEN BREDA 
VÄGEN, DEN SMALA VÄGEN OCH 
DEN BANADE VÄGEN
.

Den breda vägen till fördärfvet. – Den smala vägen till lifvet. – Hvad är lifvet? – Den gudomliga naturen. – Förhållandet mellan den gudomliga och den mänskliga naturen. – Belöningen vid den smala vägens slut. – Den höga kallelsen begränsad till den evageliska åldern. – Den smala vägens svårigheter och faror. – Helighetens allmänna väg. -------217

 

TOLFTE KAPITLET.

FÖRKLARING AF KARTAN 
ÖFVER TIDSÅLDRARNAS PLAN.

Tidsåldrarna. – Skördetiderna. – Olika plan af verklig och tillräknad ställning. – Vår Herre Jesu väg till härligheten. – Hans efterföljares väg  till härligheten. – Tre Klasser i namnförsamlingen. – Åtskiljandet vid skördetiden. – Den smorda klassen förhärligad. – Den stora bedröfvelsens klass. – Ogräset uppbrändt. – Världen välsignad. – Utgången härlig. -------233

 

TRETTONDE KAPITLET.

DENNA VÄRLDENS RIKEN.

Det första herravaldet. – Dess förverkande. – Dess återlösande och återstallande. – Guds förebildliga rike. – Inkräktaren. – Det närvarande herraväldets tvenne sidor. – De myndigheter, som finnas, förordnade af Gud. – Nebukadnessars syn. – Daniels syn och uttydningen. – Denna världens riken sedda ur en annan synpunkt. – Församlingens rätta förbålande till den världsliga makten. – Krönta hufvudens gudomliga rätt i korthet undersökt. – Kristenhetens anspråk falska. --- Bättre ting att hoppas i det femt världsriket. -------261

 

FJORTONDE KAPITLET.

GUDS RIKE.

Åmnets framstående plats i skriften. – Rikets karaktär. – Riket under evangelii ålder. – Oriktiga uppfattningar rättade af Paulus. – Följderna af falsk föreställningar rörande riket. – Guds rikes två sidor. – Den andliga sidan; dess bestämmelse. – Den jordiska sidan; dess bestämmelse. – Deras harmoniska samverkan. --- Den jordiska sidans härlighet. – Den himmelska sidans härlighet. – Den förbundsrot, från hvilken dess grenar växa. – Rikets jordiska sida israelitisk. – De förlorade tio stammarna. – Det himmelska Jerusalem. – Israel ett typiskt folk. – Israels fall och upprättelse. – De utvalda klasserna. – Rikets arfvingar. – Järnspiran. – Ändamålet med tusenårsregeringen belyst genom ett exempel. – Riket öfverlämnadt åt Fadern. – Guds ursprungliga uppsåt till full utfördt. -------291

 

FEMTONDE KAPITLET.

JEHOVAS DAG.

»Herrens dag», »hämndens dag», »vredens dag». – En tid af stor nöd. – Dess orsak. – bibelus vittnesbörd beträffande densamma. – Des eld och storm, dess skakande och smältande visade vara bildliga. – Davids vittnesbörd. – Johannes’ vittnesbörd. –Den närvarande ställningen och utsikterna för framtiden, sådana de te sig för de båda fientliga lägren, kapitalister och arbetare. – Ett botenedel, som ej vill lyckas. – Beviset härför. – Helgonens tillstånd under nöden och deras ratta förhållande gent emot densamma. -------327

 

SEXTONDE KAPITLET.

SLUTTANKAR.

Vår plikt mot sannigen. – Hvad den kostar; dess värde och nytta. -------365

 

For att gå tilbaka till 
hemsidan klicka 
kar
tl
ägger på.

.    

Överf ör e-post till