ŠVENTRAŠČIO 
STUDIJA VIMAI


”Teising
ųjų takas kaipo žibančioji šviesa, 
kuri juo tolyn, tuo
šviečia daugyn į 
tobulyb
ēs dieną.

SERIJA I

Arnžių Planas

5,645,000 Laida

(Lithuanian Translation "The Plan of the Ages")

 

Įšaiškinimas Dievo pobudžio ir valdžios, parodant
 pripa
žinimu ir sutaikymu viso šventraščio, kad
 praeities ir dabarties blo­gyb
ēs buvo leistos
 i
šauklējimui ir priren­gimui žmonijos į

PRANAŠAUTĄJĮ AUKSO AMŽĮ

Kuriame visos pasaulio tautos bus palaimintos Dievo pažinimu ir pilna proga įgyti amžiną gyvenimą per Atpirkēją, kuris tuomet
 bus Didžiuoju Atsteigēju ir Gyvenimo Davēju. 
– Apašt. Darb. 3:19-21.

 

INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION

BROOKLYN, LONDON, MELBOURNE, CAPE TOWN, ZURICH,
MAGDEBURG, OREBRO, COPENHAGEN, CLUJ, WARSAW.

1924

 

Karalių Karaliui ir Viešpačiccu Viešpačiui,

Naudai

 

JO PAŠAUKTŲJŲ ŠVENTŲJŲ

LAUKIANČIŲ PRIĒMIMO

– ir –

“Visų, kurie kiekvienoje vietoje šaukiasi Viešpaties.”

 

“TIKINČIŪJŲ NAMAMS.”

– O TAIPGI – 

VAITOJANČIAI ŻMONIJAI, KANKINANČIASISI IR

LAUKIANČIAI APSIREIŠKIMO DIEVO SŪNU.

ŠIS VEIKALAS PAŠVENČIAMAS

 

”Kad visi suprastų, kokia yra bendratē paslapties, kuri

nuo pat pradžių buvo paslēpta Dievuje.”    ”Kurioje

Jis gausiai mums apsireiškē visoje savo Išmintyje

Ir Gabume, parodydamas mums savo valios 

slaptybę, Kurią savo garbei buvo sudaręs, 

kad Atējus laikui sukuopti visus 

daigtus Kristuje.”

Efez. 3:4, 5, 9; 1:8-10

 

Copyright 1886

Parašē Pastorius Russell 1886 m.

 

Pastaba: šį tomą galima gauti taipgi Arabų, Armenų, Danų-Norvegų, Finų, Francūzų, Graikų, Holandų, Išpanų, Italijonų, Lenkų, Rumunų, Rusų, Slovakų, švedų, Ungarų (Vengrų), Vokiečių ir Ukrainų kalbos.

 

 

“Dieviškasis Amžių Planas”

Autoriaus Įžanginis Žodis.

 

Autorius ir leidējai šiuomi viešai pareiškia, kad Dievas yra sutiekęs jiems didelių malonių, leisdamas paskleisti žmonēse šią knygą, o su ja ir šviesą, džiaugsmą, rambyę ir susidraugavimą su Dievu daugelio Išalkusių bei klaidžiojančių sielų tarpe. Pirmoji šios knygos angliškoji laida buvo atspausta 1886 metais. Vēliaus viena laida greitai sekē kitą net dvidešimtyje įvairių kalbų ir dabar jau yra arti penkių milijonų jos egzempliorių skaitytojų rankose visose pasaulio šalyse.

Tiesa, mes negalime tikētis, kad visos tos knygos jau perskaitytos; vienok, sulyg gaunamų visur laiškų, sprendžiame, kad jos daro didelēs į­takos žmonių širdyse ir protuose visur. Tukstan­čiai rašo mums, kai kurie net toki, ką jau visiškai netikējo į Bibliją, kaipo į Dievo įkvēptąjį žodį, jog musų knyga padarē į juos didelio įspudžio. Kiti rašo, kad jie buvę bedieviais, ar šiaip neti­kēliais tik todel, kad pirmiau neapžinojo Tikrojo Dievo nei Jo tikrų, plantų, apie amžius, tat negalēję patikēti, ar įvertinti tų, mokslų, kuriuos jiems siulē tikējimai.

Apie penketą metų pirm šios knygos pirmo­sios laidos atspausdinimo, mes buvome išleidē šį veikalą kitokiu vardu ir kitaip sutvarkytą. Toji knyga vadinosi ”Penas Protaujantiems Krikščio­nims.” Jos sutvarkymas skyrēsi tuomi, kad pir­miausia ji užsipuolē paklaidas naikino jas, o paskui, jų vieton, statē teisyę. Kaip paskiau mes patyrēme, tas nebuvo geriausiuoju budu, nes kaj kurie skaitytojai pradējo baimintis, matydami sa­vo paklaidas griuvančiomis, ir neišdrįso skaityti knygos toliau, kad pamatyti visą grožį teisybēs, pastatytos ant paklaidų griuvēsių.

Šitas tomas yra parašytas kitoje tvarkoje. Ja­me pirmiausiai parodoma teisybē pilnoje jos jiego­je ir grožyje, o paskiau jau pasiuloma panaikinti paklaidas, kurios yra ne vien tik nereikalingomis, bet ir labai kenksmingomis. Tokiu budu ”Dieviš­kojo Amžių Plano” skaitytojas, žingsnis po žings­nio, ras savo tikējimo sustiprinimą, ir kaskart didesnį prie Dievo prisiartinimą o tuomi ir užsitikri­nimą kad jis eina teisingu keliu. Kuomet jau kartą, buna pamatyta teisybē, tai paklaidos kas­kart rodosi niekesnēmis, bevertēmis, kenksmingo­mis ir todel jos noriai atmetamo.

Didžiąjam žmonijos priešui, šētonuj, žinoma, nepatinka viskas, kas tik atidaro žmonēms akis, kas didina juose nusilenkimą Dievui ir kas atitrau­kia nuo žmogiškų prietarų. šētonas, todel, kaip mes ir galime tikētis, yra labai priešingas šiai knygai. Mažai kas tesupranta šētono jiegą ir gudrybę; mažai kas tesupranta apaštalo žodžių reikšmę apie tą Tamsybių Kunigaikštį, kuris pasiverčia net į švie­sos skelbēją, kad kovoti prieš teisybę ir naikinti jos įtaką. Mažai kas numano, jog piktoji dvasē stveriasi gudriausių įmonių, kad ”Dieviškasis Amžių Planas” nesiskleistų žmonēse.

Nedaugelis  žino, kad nuo to laiko, kuomet ti­kējimo organizavimas prasidējo, 325 metais po Kris­taus, beveik nebuvo Biblijos studijavimo per 1260 metų. Nedaugelis žino, kad tais laikais tikējimai buvo įkalami į milijonų galvas, kartu su didžiau­ siomis paklaidomis, apjakinančiomis žmones link tikrųjų Dievo pobudžių, kaip Išmintis, Teisingumas, Meilē ir Galybē. Nedaugelis žino, kad nuo Reformacijos pradžios, kuomet Biblija pradējo grįžti į žmonių rankas, anieji gerų norų, bet galintys klys­ti reformatoriai buvo apjakinti ir suvaržyti praei­ties paklaidomis; jie neįstengē galutinai išvesti žmo­nių iš tamsybēs. Nedaugelis supranta, kad tikrasis­ Biblijos studijavimas, toks, kaip buvo daromas pirmųjų krikščionių ir apaštalų laikais, atsinaujina tik dabar Biblijos studentų tarpe.

Pirmesnēse šios knygos laidose buvo vartoja­mas antgalvis ”Tukstantmetinē Aušra.” Bet mes sužinojome, kad kai kurie žmonēs apsirinka many­dami, jog tai yra tokio užvardinimo apysaka. Kad nebutų daugiau jokių apsirikimų ir kad pirkējas aiškiai žinotų, ką jis perka, mes šios rušies leidi­nius užvardyjame ”Šventraščio Studijavimai.”

Daugelis klausia, kodel šios knygos neparsida­voja knygų krautuvēse. Mes atsakome, kad nors mums ir butų malonu, idant šios knygos parsidavo­tų krautuvēse koplačiausiai, vienok yra daug reli­ginų pritarēų, kurie jaučiasi užgautais, matydami šios rušies knygas viešame turguje, ir gąrsina boikotu. Išpradžių tas gal išrodytų lyg piktos dva­sēs darbu –– kliudyti teisybēs skleidimąsi. Vienok Dievas teikēsi pakreipti dalyką taip, kad šiandien, turbut, nei jokia kita knyga nēra taip plačiai pas­klidusi pasaulyje, kaip šioji musų knyga. Tie, kurie, delei prietarų, atsisako šią knygą skaityti, ar kovoja prieš ją, daro taip todel, kad jie tiki į neteisingus mokslus ir apsirikimus.

Daugelį šios knygos egzempliorių sudegino tie žmonēs, kurie niekad jos neskaitē. Jie tą padarē po įtaka melo ir klaidingo pamokinimo. Juk lygiai taip buvo ir Tamsybēs Amžiuose link Jezaus pase­kējų, tapusių, kankintiniais. Taip, net patsai Je­zus kentējo rankose tų, kurie nesuprato Jo, nei Jo mokinimo, ką ir šv. Petras prisimena, sakydamas: ”Dabar, broliai, aš matau, kad jus tą darēte delei savo nežinojimo, kaip tą darē ir jusų vadai;” (A­pašt. Darb. 3 :17) ”nes jei jie butų žinoję, tai jie ne­butų nukryžiavę Garbēs Viešpačio.” –– 1 Kor. 2 :8

Bet jei šios knygos priešai yra aršųs, neteisingi, pikti, tai jos šalininkai yra uolųs ir prielankųs. Šios knygos egzempliorių milijonai perējo skaitytojams per rankas jos draugų, kurie nepasi­gailējo savo laiko nei energijos, nes mylējo Teisybēs skleidimą. Rašydami šiuos žodžius mes žinome faktą, kad apie šeši šimtai krikščionių visokio amžiaus yra pametę visus žemiškus užsiēmimus ir ra­mina save tąja minčia, kad jie gali garbinti Viešpatį skleidimu šios knygos tarp alkstančių Dievo pašvęstųjų. Tokiais skleidējais yra daktarai, mokytojai, auklēs, kunigai, skutējai, mechanikai –– visokio amžiaus ir stovio žmonēs, turintys savo šir­dyse meilę link Dievo ir yra palinkę suteikti tos palaimos kitiems.

Ši knyga yra parduodama už žemiausią kainą, ir tie pardavējai, kurie skleidžia ją žmonēse, vos-ne­vos gali apmokēti savo Išlaidas. Vienok jie, neat­sižvelgia į tą, jog kartais kenčia ir nedateklius, džiaugiasi, kad turi progos patarnauti savo broliams teikime jiems teisybēs žodžio. Geri darbai nemirš­ta; pareiškimas apie gyvenimą Kristuje eina iš ran­kų į rankas. Šioji laida yra labai didelē. Lai ji atneš tiek naudos ateityje, kiek atnešē praeityje. Autorius ir leidējai negal reikalauti nieko daugiau. 

Geriausių linkējimų šios knygos skaitytojams reiškia, 

 Jusų tarnas Viešpatyje

 CHARLES T. RUSSELL

 

To Return to Home Page click on Chart.
          

Send E-Mail

English Only