CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)

Studijavimas 4

Žymesniosios Epokos 
Ir Paskirstymai Dieviškojo Plano Išsivystyme

 

wpe740.jpg (5709 bytes)

Dievo Planas Griežtas ir Systematingas. – Trys Didžiosios Epokos Pasaulio Istorijoje. – Jų Skirtingosios Ypatybēs. – ”Žemē Gyvuos Amžinai.” – Busiantis Pasaulis, Naujasis Dangus ir Žemē. – Šių Didžiųjų Epokų Išdalinimas. – Dievo Plano Svarbioji Ypatybē Tuomi Permatoma. – Pažintoji Tvarka Išaiškina Santaiką. – Teisingas Teisybēs Žodžio Padalinimas.

 

God’s finished work will declare his infinite wisdom and power

 

 

God’s dealings
with men are not haphazard

     [67] Kaip kai kurie gali klaidingai suprasti garsaus arkitekto sugabumus ir išmintį, bežiurēdami į jo nepabaigtą darbą, taip daugelis, dēlei savo nemokslingumo, klaidingai supranta Dievą, bežiurēdami į Jo neužbaigtą darbą

     Vienok, laikui einant, kuomet visos nelabo palaipos ir spyriai, žmogaus  drausmei leistieji ir jo gerovei skirtieji, –– bus prašalinti ir sąšlavos nuvalytos, –– Dievo užbaigtasis darbąs parodys visam pasauliui Jo begalę Išmintį ir Galybę; Jo planai tuomet bus matomi einantys taikiai su Jo garbinguoju pobudžiu.

     Kadangi Dievas pasako mums, jog Jis turi galutinai nustatytą tikslą, ir kad visi Jo tikslai pilnai išsipildys, mums, kaipo Jo vaikams, priklauso atydžiai ištyrti koki tie Jo planai yra, kad galētume prie prisitaikyti. Žiurēkime, kaip aiškiai Jehova patvirtina savo tikslų pastovumą:

God1.jpg (7649 bytes)

Galybių Vieš­patis prisiekē, sakydamas: Kaip aš sumislijau, taip tikrai ir atsitiks, o kaip sumaniau, taip ir bus.”

 ”Galybių Viešpatis taip nulēmē, tai kas gali tą pakeisti?” 

Aš esu Dievas, o niekas kitas; Aš esu [68] Dievas ir nēra kito tokio, kaip a aš... Mano sumanymas pasiliks ir aš veiksiu sulyg savo nuožiuros... Ką aš esu pasakęs, tam liepsiu ir įvykti, gi ką esu sumanęs, tą ir padarysiu.” 

(Izaj. 14:24-27; 46:9-11.)

     Todēl nors sunkiai suprantamais ir slaptingais gali išrodyti Dievo santykiai su žmogumi, bet tie, kurie tiki Jo žodžiui, turi pripažinti, kad Jo tikras ir nekeičiamasai planas buvo pirmiau ir yra dabar systematingai vykinamas.

DarknessA.jpg (4511 bytes)

"For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people..."
          Isaiah 60:2

     Kuomet žmonijos minios, grabinēdamos nežinotēs tamsumose, turi laukti Dievo plano tikrojo išsivystymo pirm, negu jos išgali suprasti Dieviškojo Arkitekto garbingąjį pobudį, mes, kaipo Dievo vaikai, tikējimo ir Jo žiburio šviesoje privalome pažinti pažadētąsias ateities garbes, bei tuomi apvertinti praeities ir dabarties slaptuosius darbus. 

     Todēl, kaipo susidomēję Dievo vaikai ir duotųjų pažadų paveldējai, privalome kreiptis į musų Tēvo žodį, kad galētume suprasti Jo tikslus iš Jo planų ir anuose duotųjų pažymējimų. Mes surandame, kad Dievo planas liečiantis žmogų, susidaro iš trijų didelių laikotarpių (periodų), prasidedančių nuo žmogaus sutvērimo ir siekiančių į ne aprubežiuotąją ateitį

     Petras ir Paulius vadina tuos laikotarpius ”Trimis Pasauliais”, kuriuos mes parodome sekamame piešinyje:

History can be divided into three great periods of time

DIDŻIOSIOS EPOKOS, VADINAMOS PASAULIAIS.”

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

Buvusiuoju Pasauliu

Dabartiniu Nedoru Pasauliu

Busiančiu Pasauliu

                                             

"The World
that then was"

2 Peter 3:6

     Šie trys didieji laikotarpiai parodo tris Dieviškosios Apveizdos aiškius apsireiškimus. Pirmasis [69] laikotarpis nuo Tvērimo iki Tvano, buvo po angelų valdžia, ir Petras jį vadina

 ”Buvusiuoju Pasauliu” 
 
2 Pet. 3:6.

"This present
evil World"
Galatians 1:4

     Antrasis didysis laikotarpis nuo Tvano iki Dievo Karalijos Įsteigimo yra po aprubežiuotąja Šetono, ” šio pasaulio kunigaikščio” valdžia, ir todēl vadinamas

 ”Dabartiniu Nedoru Pasauliu.” 
Gal. 1:4;  2 Pet. 3:7.

"The World
to come"

Hebrews 2:5

  Trečiasis laikotarpis bus ”Nesibaigiančiuoju Pasauliu” (Izaj. 45 :17) po dieviškąja valdžia, –– tai Dievo Karalija, ir yra vadinamas 

”Busiančiu Pasauliu –– 
kuriame teisybē vie
špataus.”
 
 Zyd. 2:5; 2 Pet. 3:13.

The Three Worlds
CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)
1st    2nd    3rd
     Šių laikotarpių, ar ”pasaulių” pirmasis, po angelų valdžia, buvo nepasisekimu; antrasis, po Setono, neteisaus paglemžējo, viešpatavimu, buvo tikrai ”Nedoru Pasauliu;” bet trečiasis bus teisingumo ir palaimos gadyne visoms žemes tautoms.

Evil has been permitted to dominate
"THE PRESENT EVIL WORLD"

Doctor.jpg (3395 bytes)
Sickness

wpe647.jpg (4459 bytes)
Death Bed

     Pastarieji du ”pasauliu” yra ypač smulkmeningai minimi, o juodviejų aprašymai yra labai vienas kitam prieštaringi. Dabartinis, arba antrasis, laikotarpis yra vadinamas ”Dabartiniu Nedoru Pasauliu,” ne todēl, kad jame nēra nieko gero, bet todēl, kad nelabui yra leidžiama viešpatauti. ”Dabar didžiuojančiuosius mes vadiname laimingais: bet blogą darantieji didžiuojasi, o tie, kurie Dievą gundo, yra liuosi.” (Mal. 3:15.) 

     Trečiasis pasaulis, arba laikotarpis, yra minimas, kaipo ”Busiantis Pasaulis –– kuriame teisybē gyvens,” ne todēl, kad tuomet nebus nieko nelabo, bet todēl, kad nelabas neturēs viršenybēs. Nelabo išnaikinimas eis laipsniškai, užimant visą pirmąjį tukstantmetį

     Nelabas neviešpataus tuomet; jis ne bujos; blogą darantieji nesididžiuos tuomet, bet ”didžiuosis teisingieji” (Psal. 72:7), bei ”paklusnieji valgys žemes gērybes” (Izaj. 1:19), o ”blogą darantieji bus prašalinti.” –– Psal. 37:9.

 

 

Steven.jpg (13526 bytes)
Stoning of Steven

     [70] Taigi matome, kad ateinantis laikotarpis bus taip nepanašus į dabartinąjį, kad net bus jam visiškai skirtingu beveik kiekvienoje smulkmenoje. 

     Musų Viešpaties žodžiai pasako kodēl turi buti tokis skirtumas tarp dabartinio ir ateinančio nuskyrimo: todēl, kad ateinančiame pasauly Jis pats bus jo valdytoju ir kunigaikščiu ir todēl teisybē ir tiesa bujos, kuomet sįame nedorame pasaulyje, kurio kunigaikščiu (valdonu) yra Šētonas, nedora bujoja ir nelabas tarpsta, o tai todēl, kad, kaip Jezus pasakē, šio pasaulio kunigaikštis ”nieko netur su manim” –– ir, žinoma, nieko su Jo pasekējais, kaip tik jiems prieštarauti, juos gundyti ir persekioti (Jono 14:30; 2 Kor. 12:7) –– todēl šiame nedorame pasauly, ar epokoje, kiekvienas dorai gyvenantis yra persekiojamas, o nedorēliai bujoja, kaip žali šakoti medžiai. –– 2 Tim. 3:12; Psal. 37:35.

Jesus said, "My kingdom is not of this world"
John 18:36

Satan rules now –
He is "The god
of this world."
2 Corinthians 4:4

     Jezus pasakē:  ”Mano karalija, tai ne šio pasaulio karalija,” ir kol ”Busiančiojo Pasaulio” gadynē neateis, tol Kristaus karalija nevaldys žemes. Šio mes esame išmokyti tikētis ir melsti: ”Ateik Tavo Karalija, buk Tavo valia ant žemes.” 

     Šetonas yra šio pasaulio tamsybių valdovu,” ir todēl ”tamsybēs apdengia žemę, o didelē tamsa –– žmonēs.” Jis dabar viešpatauja ir veikia nepaklauso­ mybēs vaikų širdyse. –– Efez. 2:2; 6:12.

"...the kingdoms
of this world
are become
the kingdoms
of our Lord
and of his Christ;
and he shall reign for ever and ever."
Revelation 11:15

Jesus7A.jpg (3410 bytes)

     Turbut kokia nors labai svarbi Didžiojo Arkitekto plano dalis apie žmogaus išganymą nēra dar galutinai išvystyta, nes kitaip naujasis kunigaikštis ir naujasis nuskyrimas senai jau butų buvęs įgyvendintas. 

     Kodēl tas buvo nukelta iš nuskirtojo laiko tolyn, o taipgi busimoji tvarka Šētono valdomosios nedoros pakeitimui į Kristaus valdomąji teisingumą –– yra įdomiais dalykais, apie kuriuos plačiau pakalbēsime vēliaus. Dabar užteks pasakyti, kad šio pasaulio karalijos, dabar esančios Šētono valdžioje, atatinkamu laiku taps musų Viešpaties [71] ir Jo Kristaus karalijomis. (Apr. 11:15.) 

     Raštai parodo, kad toji permaina įvyks didžiųjų sumišimų laiku. Toje linkmēje Jezus pasakē: ”Jokis žmogus negal drutuolio namų užpulti, nei jo turto išplēšti pirm, negu jis drutuolį suriš, ir tuomet jo turtą iš­plēs.” (Mor. 3:22-27.) 

     Tuomi mums pasakoma, kad Šētonas pirmiaus bus surištu, suvaržytu ir prašalintu pirmiau, negu Kristaus teisingumo ir ramybēs viešpatavimas galēs buti įsteigtu. Taigi Šētono surišimas bus pirmuoju šio nuskyrimo veiksniu. ––  ­Apr. 20:2.

 

Heavens –
Powers of spiritual control

Earth –
Human governments
and social arrangements

"...we according to His promise, look for a new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness."
2 Peter 3:13

EarthRedA.jpg (2364 bytes)

     Reikia atminti, kad ši žemē yra pamatu visiems tiems ”pasauliams” ir nuskyrimams ir kad nors amžiai praeina ir nuskyrimai vienas kitą keičia, žemē vis tebegyvuoja, –– nes ”žeme gyvuos amžinai.” (Sal. Mok. 1:4.)

      Toje reikšmēje Petras vadina tuos laikotarpius atskirais dangumis ir žeme. Čia žodis ”dangai” symboliškai vaizduoja augštąsias arba dvasines valdančiąsias jiegas, o ”žemē” vaizduoja žmoginę valdžią ir visuomeninį sutvarkymą. Tokiu budu pirmieji dangai ir žeme, ar tuomet buvusiųjų dalykų tvarka ir eisena, pasiekę tikslą, kuriam buvo skirti, užsibaigē visuotinuoju tvanu. 

     Bet fiziškieji dangai (matomoji padangē ir atmosfera), bei fiziškoji žemē –– neišnyko: jie pasiliko. Lygiai taip ir dabartinas pasaulis (dangai ir žeme) išnyks didžiose perversmēse, ugnyje ir sutirpime, maišatienēje, nelaimēse ir pakrikime. Drutuolis (Šētonas), rišamas, kovos, kad palaikyti savo galybę. 

     Dabartinēs valdžios ir visuomenēs tvarka ir eisena, bet ne matomasai (fiziškas) dangus ir žeme, išnyks. Dabartiniai dangai (dvasinio valdymo jiegos) turēs užleisti vietą ”naujiems dangams” –– Kristaus dvasinei valdžiai. Dabartinioji žeme (žmoginē visuomenē, dabar sutvarkytoji po Šētono valdžia), turēs (symboliškai) ištirpti ir išnykti pradžioje ”Viešpaties Dienos,” kurį ”degs, kaipo kakalys [72] [pečius].” (Mal. 4:1.) 

     Po jos ateis ”nauja žeme,” butent, visuomenē, suorganizuota pritinkančiai naujam žemēs kunigaikščiui Kristui. Tiesa, ramybē ir meilē viešpataus žmonių tarpe, kuomet dabartinioji tvarka užleis vietą naujai ir geresnei karalijai, kurios pamatu bus tikriausioji teisybē.

Apostle Paul and Apostle John
saw prophetic visions of
"THE WORLD
TO COME"

 John2.jpg (16231 bytes)
Apostle John
on the
Isle of Patmos

     Pauliui buvo duota truputį pažvelgti į tą  nau­jąjį nuskyrimą, ar, kaip jis pats vadina, į ”busimąjį pasaulį.” Jis sako, kad buvęs ”pagautu” (fiziškai, ar protiškai, ar vienaip ir kitaip kartu, jis pasakyti negal, dalykai buvo jam labai aiškus) laiko upeliu tekančiu į naują dalykų stovį, į naująjį dangų, butent į ”tretyjį dangų.” 

     Tokiu budu jis pamatē dalykus, kokiais jie bus Kristaus dvasinēs valdžios laikais, –– dalykus, kurių jis negalējo apsakyti. (2 Kor. 12:2-4.) Beabejo tai buvo tie patys dalykai, kuriuos paskiaus matē Jonas, ir kurie jam buvo leisti apsakyti bažnyčiai tik symboluose (pavyzdžiuose), galimuose buti suprastais tik tuomet, kai jiems ateis laikas.

     Jonas, Viešpaties duotame jam ant salos Patmos apreiškime, buvo nuneštas regējimuose per šiuos Krikščionybēs Amžius su jų bažnyčios ir valstybēs keičiamaisiais vaizdais, iki pačiam šio nedorojo pasaulio, ar gadynēs, galui, ir tuomet jis, pranašinguose regējimuose, matē Šētoną surištu, Kristų viešpataujančiu ir naują dangų ir naują žēme įsteigtą, nes buvusis dangus ir žēme jau buvo išnykę. –– Apr. 21:1.

AMŽIAI ARBA NUSKYRlMAI.

     Dabar pažiurekime į amžius, į kuriuos tos didžiosios epokos (gadynēs) yra išdalintos, kaip braižinēlis parodo.

                                                                  CHDispensationsEpochs.gif (9051 bytes)

Buvusiuoju Pasauliu Dabartiniu Nedoru Pasauliu
Patriarchal
Age
Jewish
Age
Gospel
Age
Busiančiu Pasauliu
Millennial
Age
Ages
 to Come

 

THE FIRST WORLD
was from Adam’s fall to the flood

 

THE SECOND WORLD
started with Noah and included three ages

 

THE THIRD WORLD
starts with Christ’s second advent and has no end

     Šių didžiųjų gadynių (”pasaulių”) pirmoji nebuvo padalinta: Dievo patvarkymai link žmogaus buvo vienodi tuo visu laiku –– nuo Adomo iki tvano. Dievas teikē žmogui savo įstatymų, užrašydamasjuos [73] pačioje gamtoje; bet kuomet žmogus nusidējo, tai Dievas paliko jį eiti savu keliu, vedančiu žemynlink, į nuolatinį blogą”, kad tuomi patsai žmogus suprastų savo neišmanymą, ir kad Dievo išmintis, reikalaujanti pilno paklusnumo, aiškiai pasirodytų. 

     Šitas nuskyrimas užsibaigē tvanu, kuris nuskandino visus, išskiriant teisųjį Nojų ir jo šeimyną. Taip šis pirmasis nuskyrimas parodē ne vien pragaištingąsias nuodēmēs pasekmes, bet ir tą, kad palinkimas į nuodēmę vedą į dar didesnį pažeminimą ir vargą, ir kad Jehovos tarpininkavimas butinai yra reikalingas idant butų kada nors galimu atgauti tą, kas pražuvo” –– žmogaus pirmąjį stovį.

     Antroji gadynē, ar Dabartinis nedoras pasaulis”, paskirstytas į tris amžius, kiekvienas amžius sudarąs žingsnį Dievo plane nelabo apgalējimui. Kiekvienas sekantis žingsnis yra augštesnis už pirmesnyjį, ir veda planą arčiau prie tikslo.

     Trečioji Didēji gadynē –– ”Busimasis Pasaulis” –– esąs dar ateityje po Kristaus antrojo atējimo, susidaro iš Tukstantmetinio Amžiaus, arba Atsteigimo Laikų,” o paskiaus seka Busiantieji Amžiai,” kurių smulkmenos nēra apreikštos. Dabartiniai apreiškimai liečia tik žmogaus atpirkimą nuo nuodēmēs, o ne garbēs amžinybę, kurį bus paskiau.


Patriarchal Age

 

 

 

Passover.jpg (4528 bytes)
Jewish Age

      Pirmutinį ”dabartinio pasaulio” amžių vadiname Patriarkų Amžiumi, ar nuskyrimu, kadangi tuo laikotarpiu Dievo santykiai ir malonēs buvo taikomi tik vien keletui asmenų, gi likusioji žmonija buvo beveik ignoruojama (nepaisoma). Tokiais parinktaisiasis [74] Buvo  patriarkai  Nojus,  Abraomas,  Izaokas  ir  Jokubas. Kiekvienas jų, rodosi, buvo Dievo  numylētiniu. 

     Tasai santykiu amžius užsibaigē Jokubo mirtimi. Jokubui mirus, jo ainiai pirmiausiai buvo vadinami ”Dvylika Izraeliaus Giminių,” ir buvo draugēje vadinami Dievo ”išrinktaisiais žmonēmis;” jie, dēlei pavyzdingų aukų, buvo laikomi pavyzdingai Šventąja tauta”, atskirtąja nuo kitų tautų tam tikram tikslui ir todēl gaunančiąją kai kurių specialių malonių.

      Nuskirtąjį Dieviškame plane šiam dalykui laiką, prasidedantį čia ir užsibaigiantį Kristaus mirtimi, mes vadiname Žydų Amžiumi, arba Įstatymdavystēs nuskyrimu. To amžiaus laikais Dievas ypatingai laimino anąją tautą. Jis davē jai savo įstatymus; Jis padarē su ja specialę sutartį; Jis davē jai Šventinyčią, kurios skyrius, vadinamas Švenčių-Švenčiausiuoju, liudijo, jog Jehova buvo nuolat su tąja tauta, kaipo jos vadas ir karalius. 

     Jai siuntē Jis savo pranašus, o ant galo ir savo Sunų. Jezus toje –– tautoje darę savo stebuklus ir skleidę savo mokslą nei pats neidamas į kitas tautas, nei savo mokinių į apielinkēs tautas neleisdamas. Jis pasiuntē juos, sakydamas: 

”Neikite į pagonų kelius, neigi į kurį nors samaritēnų miestą bet, verčiau, eikite pas paklydusias aveles iš Izraeliaus namu”. (Mat. 10:5, 6.) 

     Ir vēl Jis pasakē: ”Aš neesu siųstas kitur, kaip tiktai pas Iz­raeliaus paklydusias aveles”. (Mat. 15:24.)  Kad ši tauta neteko tų malonių dēlei Jezaus nepripazi­nimo ir nukryžiavimo, parodo Jezaus žodžiai, ištarti penkiomis dienomis prieš nukryžiavima: ”Jusų namai yra tuščiais palikti jumyse.” –– Mat. 23:38.

Pentecost2.jpg (15319 bytes)
Gospel Age

     Jezaus mirtimi prasideda naujas amžius ­ –– Krikščionybēs Amžius, arba Evangelijos Nuskyrimas, kuriuo laiku turējo buti skelbiamos išteisinimo linksmosios naujienos, ir tai ne vien žydams, bet ir visoms tautoms, nes Dievo leidimu Jezus [75] Kristus paragavo mirties už visus žmones. 

     Šiuo Evangelijos Amžiaus laiku taipgi buvo apdovanota specialēmis malonēmis viena klasē, kuriai specialis pažadas buvo duotas, butent, visi tie, kurie įtikēs į Jezų Kristų kaipo jų Atpirkēją ir Viešpatį ir seks Jo pēdomis. Evangelijos skelbimas sklido ant žemēs ir šian ir ten per devynioliką šimtų metų, taip, kad dabar galima jau pasakyti, jog ji buvo skelbiama maždaug kiekvienai tautai. 

     Ji neatvertē tautų –– tas nebuvo nuskirta įvykti šiame amžiuje; bet jį surinko tai vienur, tai kitur ”mažąjį burelį”, kaip Jezus buvo pasakęs (Luko 12:32), kuriam tai bureliui Dangiškasai Tēvas malonēs suteikti Karaliją ateinančiame pošio amžiuje.

     Su šiuo amžiumi ”Dabartinis Nedoras Pasaulis” pasibaigia. Pažymētina čia tas, kad nors Dievas ir leido blogui viešpatauti ir matomai kenkti Jo reikalams, vienok Jo augštieji pasiryžimai nuolat stumēsi pirmyn sulyg nustatyto ir galutino plano ir atatinkamoje laikams tvarkoje, kaip buvo nuskirta. 

     Šiam amžiui baigiantis, ir jo pasekējui, Tukstantmetiniui Amžiui, prasidedant, Šētonas bus suristas ir jo galybē sunaikinta, kas bus prirengimu įsteigti Kristaus Karaliją ir pradžia ”busimojo pasaulio, kuriame teisybē gyvens.”

TIChild1.jpg (15517 bytes)
Millennial Age

     Tukstantmetis, reiškiantis tukstantį metų, yra paprastai vartojamas vadinti tą laikotarpį, kurisai minimas Apr. 20:4 –– Kristaus viešpatavimas per tukstantį metų pirmame ”Ateinančiojo Pasaulio” amžiuje. 

     To Tukstantmetinio Amžiaus laiku bus atsteigti visi daigtai, kurie buvo Adomo nuodēme pražudyti (Apašt. Darb. 3:19-21), o prieš jo užsibaigimą visų ąsaros bus nušluostytos. Jam pasibaigus, sekamuose palaimos amžiuose, nebus daugiau mirties, nei liudēsiu, nei verksmų; taipgi nebus daugiau jokių skausmų. 

     Visi buvusieji dalykai bus išnyke. (Apr. 21:4.) Dievo apreiškimai toliaujau [76]  nieko nesako, todēl mes čia ir apsistojame.

Each age has its part to accomplish progressively

     Čia mes tik paviršutiniai pažiurējome į Dieviškojo plano sąstatą. Juo daugiau mes jį tyrinēsime, tuo daugiau rasime jame tikros nuosekmēs, grožio ir tvarkos. Kiekvienas amžius turējo jame atlikti jam nuskirtą veikmę, koki buvo reikalinga abelnam Dievo planui vykinti. 

     Planas yra progresy­vis, laipsniškai atsiskleidžiąs iš amžiaus į amžį, augštyn ir pirmyn link užbaigimo to didžiojo darbo, kurį pirmapradžioje buvo suplanavęs Didysis Arkitektas, ”kuris dirbo visus dalykus sulyg savo paties valios patarimo.” (Efez. 1:11.)

Machine.jpg (14744 bytes)
As an intricate machine would confuse a child,
so God’s plan appears confusing to an uninformed mind.

     Nei vienas šiu didžiųjų laikotarpių anei valanda nēra perilgu, ar pertrumpu Jo nuskirtąjam tikslui pasiekti. Dievas yra išmintingu ir laiko ir budo taupytoju, nors Jo ištekliai yra neišsibaigiantys; ir joki, kad ir smarkiansioji, jiega negali nei valandēlei sustabdyti Jo tikslų. Kaip geri, taip blogi dalykai, Dievo užžiurimi, veikia draugēje Jo valios išpildymui.

     Neapšviestam ir neišlavintam protui, galinčiam matyti tik mažą painiosios mašinerijos dalelę Dievo plane, tas viskas išrodo lyg kokia anarkija, maišatienē ir nepasisekimas, taip kaip ir mažam kudikini išrodo kokia nors paini mašina, ar bent jos dalis; jo neužaugęs ir neišmokytas protas negali apglēbti visos mašinerijos, kurios priešingi ratų sukimaisi ir diržų vaikščiojimai jam rodo tik maišatienę. 

     Bet snbrendimas ir prityrimas parodys, kad tas, kas buvo laikoma vien maišatienē, yra gražiausioji sandermē padaranti geriausių pasekmių. Vienok tokia mašina buvo lygiai tokiu jos sumanytojo pasisekimu pirmto, negu kudikis įsteigē pažinti jos veikimą, kaip ir po tojo pažinimo.

     Taip ir Dievo planas vyksta ir per amžius pirmiau vyko pilnoje tvarkoje ir nuoseklume, gi žmogus, gaudamas reikalingo išsilavinimo, įgyja jiegos ne tik snprasti jo painią [77] veikmę, bet taipgi ir naudotis jo geromis pasekmēmis.

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth."
2 Timothy 2:15

Bible16Student.jpg (2762 bytes)

Scriptures that belong to one age, do not always apply to another.

     Kadangi mes tyrinējame (studijuojame) Dievo planą, tai mums svarbu laikyti atmintyje tuos amžius ir jų paeilius ypatingumus ir tikslus, negalima matyti plano, kuriame viename, bet visuose, lygiai taip, kaip viena rinkutē nēra dar retežis, bet kelios sujungtos rinkutēs padaro retežį. Teisingą viso plano supratimą gausime tik tuomet, kai įsitēmysime žymesnius kiekvienos dalies apsireiškimus ir tik tuo budu įstengsime teisingai padalinti teisybēs žodį.

     Šventraščio pasakymas priklausantis vienai gadynei, ar nuskyrimui, neprivalo buti pritaikytas kitai gadynei, nes dalykai pasakyti apie vieną, amžių, nevisuomet atatinka kitam amžiui. Štai butų neteisinga pasakyti apie dabartiną laiką, kad Viešpaties pažinimas pripildo visą žemę, ir kad jau nēra reikalo sakyti savo kaimynui: Pažink Viešpatį. (Izaj. 11:9; Jer. 31:34.)

    Tas nēra teisybē šiame amžiuje, ir negali but teisybē tol, kol Viešpats, antrukart atējes, įsteigs savo karaliją, nors šio amžiaus laikais buvo daug suviliojančių apgavysčių, vienok yra pasakyta, kad net pačioje šio amžiaus pabaigoje –– ”paskutinēse dienose... nedori žmonēs ir prigavikai elgsis blogyn ir blogyn, apgaudinēdami ir tapdami apgaudinētais.” (2 Tim. 3:1, 13.) 

     Tik Mesijaus karaliavimo pasekmēmis Tukstantmetinio Amžiaus laikais bus tas, kad žinotē ir teisybē apdengs žeme, kaip vanduo apdengia jurą.

     Panaši ir labai paprasta paklaida yra manyti, kad Dievo karalija jau dabar įsteigta ir viešpatauja ant žemēs, ir kad Jo valia jau išsipildžiusi tarp tautų. Tas yra labai toli nuo tiesos, kadangi pasaulio karalijos yra palaikomos ir turtingos vien tik per priespaudas, neteisybę ir apgavystę iki tokio [78] laipsnio, kokio tik gali pasiekti žmonių didējantis išsilavinimas. 

     Šētonas, dabartinas ”pasaulio kunigaikštis”, dar turi buti prašalintu, o šios karalijos, dabar po jo valdžia esančios, turi tapti musų Viešpaties ir Jo Pateptinio karalijomis, kuomet Jis paims į save savo didžiąją galybę ir karaliaus.

     Su pagalba tos šviesos, kurį dabar ateina į tikinčiųjų namus, mes įžiurime tą systemą ir tvarką, parodančią musų Dievo žingsnius nužengtus praeitais amžiais.

PKGirlBending.jpg (18531 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

English Only