Studijavimas 3

Žvilgsnis Į Bibliją, Kaipo Į Dieviškąjį Apreiškimą Proto Šviesoje

 

bible.gif (26819 bytes)

 

Biblijos Tvirtinimai ir Paviršutinis Jos Patikētinumo Įrodymas. – Jos Senoviškuimas ir Užlaikymas. – Jos Moralē Įtaka. – Rašytojų Tikslai. – Abelnasai Raštų Pobudis. – Mozēs Knygos. – Mozēs Įstatymai. – Mozēs Įkurtosios Valdžios Ypatingumai. – Ji Nebuvo Kunigiškos Valdžios Systema. – Nurodymai Svietiškiems Valdovams. – Turtingojo ir Beturčio Lygybē Prieš Įstatymus. – Apsaugos Prieš Užgrobimą Žmonių Teisių. – Kunigija Nebuvo Išskiriamąja Klase, Kaip Ji Buvo Užlaikoma ir t. t. – Svetimžemių, Našlių, Pranašų ir Naujojo Testamento Rašytojų? – Stebuklai Nēra Nepatikētinumu. – Logišos Išvados.

 

TorchA.jpg (1266 bytes)
BibleRuthsB.jpg (7075 bytes)

A reasonable, thinking mind will examine God’s Word

     BIBLIJA yra civilizacijos ir laisvēs žiburiu. Josios geroji įtaka į visuomenę yra pripažinta didžiausiųjų valstybēs vyrų, net tų, kurie didžiumoje žiurējo į ją, per skirtingus kovojančių tikējimų akinius, –– tikējimų, kurie nors pripažino Bibliją, bet klaidingai aiškino jos mokslą. 

     Šią didžiąją senaknygę nors be blogų tikslų, bet per apsirikimą klaidingai aiškino jos rēmējai, kurių daugelis net savo gyvybę už ją padējo; o vienok jie jai daug daugiau pakenkē, negu jos priešai, nes tvirtino, jog jų senai gerbiami ir jiems po jų tēvų tradiciniai tekusieji klaidingi samprotavimai apie teisybę yra paremti ant Biblijos. 

     Jeigu toki asmens pabustų ir peržiurētų išnaujo knygą, tai tuomi pat ištrenktų ginklą savo priešu rankų!

Bible1.jpg (5795 bytes)
Gutenberg Bible,
printed 1452-1455 in Mainz, Germany, by Johannes Gutenberg

The Bible has been miraculously preserved

Bible33Tyndale.jpg (18877 bytes)
The Tyndale Bible

    [40] Kuomet gamtos šviesa liepia mums tikētis aiškesnių Dievo apreiškimų, negu tie, kuriuos mums teikia gamta, tai protaujančioji mintis turi buti prisirengusi ištyrti kiekvieną pareiškimą, kuris manomas esančiu dieviškuoju apreiškimu ir kuris iš paviršio išrodo panašus teisybei. 

     Biblija sakosi esanti tokiu Dievo apreiškimu ir ji, mums rodosi, turi užtektinai svarbių paviršutinių įrodymų, kad tas tikrai taip ir yra, todēl mes drąsiai galime stvertis nuodugnesnio jos tyrinējimo, kad suradus pilnesnio ir aiškesnio įrodymo, jog ji tikrai yra Dievo Žodžiu.

     Biblija yra seniausia iš esančių knygų skaičiaus: ji pergyveno trisdešimties šimtmečių audras. Žmonēs visokiais budais stengēsi nušluoti nuo žemēs paviršiaus: jie ją laikē paslēpę, degino, net baudē mirčia tuos, kurie ją pas save laikē; darē didžiausius persekiojimus tiems, kurie jos mokslui tikējo. 

     Vienok knyga išliko iki šiol. Šiandien, kuomet jos priešu daugybē miega mirties miegu, kuomet šimtai knygų prirašytų dēlei jos išpeikimo bei atmetimo, senai jau yra užmirštyje, Biblija surado kelią į kiekvieną ant šios žemēs tautą ir į kiekvieną kalbą, nes yra išleista suvirš du šimtu jos, vertimų.

     Patsai faktas, kad šioji knyga išsilaikē per tiek daug šimtmečių, neatsižvelgiant į tokius nesvietiškus bandymus ją sunaikyti, yra tvirtu įrodymo, kad Didžioji Esybē, kuri sakosi esanti jos, autoriumi, yra ir jos Užlaikytoju.

ISQumran.jpg (5924 bytes)
Qumran Caves

ISScroll2A.jpg (2453 bytes)
Dead Sea Scrolls

    Dating from 100 B.C. to 100 A.D., the Dead Sea Scrolls were preserved in clay urns in the Qumran caves until their discovery in 1948. 
   Every book in the Old Testament, except Esther, is represented.

ISStCatherinesA.jpg (12596 bytes)
St. Catherine's Monastery

ISCodex.jpg (3144 bytes)
Sinaitic Manuscript

    Priceless parchments of the Sinaitic Manuscript, 4th c. A.D., were preserved within the walls of St. Catherine’s Monastery in the heart of Sinai.  Discovered in 1859 A.D. by Count Tischendorf, the Codex Sinaiticus contains the New Testament and parts of the Old Testament.

Bible7GenevaA.jpg (3401 bytes)
The Geneva Bible

    Taipgi yra teisybē, kad moralē Biblijos įtaka yra tikrai gera. Tie, kurie tapa jos atydžiais tyrinētojais, neatbutinai pakilo į tyresnį gyvenimą. Kiti religiniai raštai ir visokios moksliškos knygos atnēšē daug gero ir apšvietē bei pagerino žmoniją iki tam tikro laipsnio; bet visos kartu paimtos knygos neįstengē suteikti tiek džiaugsmo, ramybēs ir palaimos vaitojančiam pasauliui, kiek suteikē Biblija turtingiems ir vargšams, mokytiems ir [41] tamsuoliams. 

     Biblija nēra tai knyga vien pasiskaitymui: ji yra knyga, kurią reikia atydžiai ir protingai studijuoti, nes Dievo mintys yra augštesnēs musų mintis, o Jo keliai yra augštesni musų kelius. Ir jei mes norime suprasti Amžinojo Dievo planą ir mintis, mes privalome sukuopti visas savo pajiegas tam svarbiam darbui, nes didžiausi teisybēs turtai nevisuomet guli paviršiuje.

The Bible points and refers to one prominent character:
Jesus of Nazareth.

Jesus13A.jpg (4363 bytes)

     Šioje knygoje nuolat nurodoma į vieną žymų asmenį, Jezu Nazareto, apie kurį joje sakoma, kad buvęs Dievo Sunumi. Nuo pradžios iki pabaigos Jo vardas, nuskyrimas ir darbai yra statomi žymioje vietoje. Kad žmogus vadintas Jezumi Nazareto gyveno ir net buvo pagarsējęs nurodytuoju Biblijos rašytojų laiku, tai tas yra priparodyta, greta Biblijos, dar ir istoriškais faktais, visokeriopai ir pilnai patvirtintais. 

     Kad šisai Jezus buvo nukryžiavotas todēl, kad pasipriešino žydams ir kunigijai –– yra taipgi faktu, kurį patvirtina istorija, nekalbant jau apie Naujojo Testamento rašytojų įrodymus. Naujojo Testamento rašytojai (išskiriant Paulių ir Luką) buvo to Jezaus Nazareto asmeniškais draugais ir mokiniais, ir Jo mokslus raštuose išdēstē.

   ISSiloamA.jpg (8766 bytes)
Pool of Siloam
Jesus healed a blind man at the Pool of Siloam John 9:11.

     The pool is one of the few undisputed localities in ancient Jerusalem. Waters from the Spring Gihon flow into the Pool of Siloam through a tunnel which was engineered by King Hezekiah in 715 BCE. Hezekiah's 1750 foot tunnel can still be traversed by foot today.

ISGolgothaA.jpg (6993 bytes)
Golgotha
And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha.
John 19:17

ISGardenTomb1A.jpg (5664 bytes)
Garden Tomb
Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre... John 19:41

 

The disciples were committed to an unpopular cause.

 

 

 

 

Jesus41Cross.jpg (3997 bytes)

    Kiekviena knyga parodo, kad rašydamas autorius turējo kokius nors tikslus. Dabar kįla klausimas, kokius tikslus turējo tie vyrai surašydami Jezaus moksla? Juk Jis buvo nuteistas myriop ir nukryžiavotas, kaipo piktadarys, kurio mirties, kaipo netinkančio gyventi, reikalavo giliausiai tikintieji žydai

     O globodami Jo darbus ir skleisdami Jo mokslą tie vyrai statē save į pavojų buti persekiojamais, niekinamais ir varginamais; jie statē į pavojų net savo gyvybę, ir kai kurie buvo net užkankinti. Sakysime, kad Jezus, gyvendamas, ir buvo ižymiu asmeniu kaip savo gyvenimu, taip ir mokinimu, vienok kokius tikslus tie vyrai galējo [42] turēti skleisdami Jo darbus jam numirus, ypač dar numirus tokia negarbinga mirčia? 

     O jeigu mes daleisime, kad tie rašytojai tik patys sugalvojo savo papasakojimus ir kad Jezus buvo vien tik išmislytas didvyris, tai kaip butų kvaila manyti, kad pilno proto žmogus, parašes jog Jezus buvo Dievo Sunumi, jog buvo viršgamtiškai pradētu, jog turējo viršgamtišką galę raupuotus išgydyti, aklai gimusiems suteikti regējimą, kurtiems gražinti girdējimą ir net numirēlius atgaivinti, kaip, sakome, nesąmoninga butų manyti, kad jie nugalvoję tokią istoriją užbaigtu tuomi, kad mažas Jo priešu burelis nužudē , kaipo prasikaltēlį, kuomet Jo draugai ir mokiniai, o tarpe ir patys rašytojai, užmiršo ir pabēgo nuo Jo svarbiausiame momente?

What motivated the writers of Scripture?

Jeremiah.jpg (3780 bytes)
Jeremiah

    Jei svietiškoji istorija kai kuriuose dalykuose nesutinka su šiais rašytojais, tai tas neprivalo mus įtikinti, kad užrašai yra neteisingi. Tie, kurie taip mano, lai suranda ir parodo priežastis, kurių dēlei anie rašytojai butų raše neteisybę

     Kohi tikslai butų juos vedę taip daryti? Ar jie galējo to tikētis turtų, garsaus vardo, galingumo, ar kitokių žemiškų atlyginimų? Jezaus draugų skurdas ir net pačių Mokytojaus nepopuliariškumas tarp didžiųjų Judējos religionistų atmeta tokią mintį

     Patsai faktas, kad Jis mirē kaipo piktadarys ir ramybēs ardytojas, neišsidirbęs sau net gero vardo, visiškai negalējo teikti vilties tiems, kurie mēgintų palaikyti Jo mokslą, kad susilauks garsaus vardo, ar kitokių žemiškų gerybių

     Priešingai, jei tokis butų buvęs Jezaus mokslo skelbējų tikslas, tai ar nebutų jie kogreičiausiai pametę matydami, kad laukia juos pažeminimai, persekiojimai, kalējimai, plakimai ir net mirtis? 

     Jau patsai protas aiškiai sako, kad žmonēs, kurie paaukojo savo namus, reputaciją, garbę ir gyvybę; kurie gyveno ne dēlei laikinojo atlyginimo, bet kurių svar [43] biausiu tikslu buvo pakelti kiekvieną žmogų, ir ku­rie skiepijo augšciausios rušies doras, –– tie žmonēs ne vien turējo tikslus, bet tie tikslai buvo tyriausios ir augšciausios rušies

     Protas taipgi sako, kad mokslas žmonių, kurie veikē vien tyrais ir gerais tikslais, yra dešimtį kartų svarbesniu paprastųjų rašytojų mokslą. Nebuvo taipgi tie žmonēs fanatikais: jie buvo tyro ir tvirto proto vyrais ir kiekviename atsitikime jie parodē savo aiškų tikējimą ir viltį; jie iki pabaigos buvo ištikimais savo įsitikinimams.

The Biblical writers were honest and faithful to the Lord.

Prophets4A.jpg (4374 bytes)

    patį galima pasakyti ir apie Senojo Testamento rašytojus. Jie buvo abelnai žinomi kaipo žmonēs gilaus tikējimo Viešpačiui; ir ši istorija lygiai bešališkai užrašo ir nupeikia silpnumus ir nedateklius, kaip ir pagiria dorą ir ištikimumą

     Tas turi nustebinti tuos, kurie mano, jog Biblija yra tai tyčiomis padirbta istorija sukēlimui žmonēse pagarbos link religijos systemos. O čia išstatomasai pirmyn teisingumas rodo, jog Biblija yra teisinga.

      Apgavikai, norēdami parodyti žmogų dideliu, o ypač tokį žmogų, kurio raštai norima parodyti esančiais Dievo įkvēptais, be abejo butų nupieše tokio žmogaus pobudį nekaltu ir prakilniu iki paskiausio laipsnio. Taigi faktas, kad tokios taktikos Biblijoje neprisilaikyta ir yra rimtu įrodymu, jog ji nebuvo suklastuota apgaudinējimo tikslams.

Examine the character of the writings

     Suradę tad priežastį tikētis Dievo noro ir planų apreiškimo, ir suradą, kad Biblija, kuri sakosi esanti tuo apreiškimu, buvo parašyta žmonių, kurių tikslams mes nematome priežasties nepatikēti, bet priešingai –– matome juos priimtinais, mēginkime patyrinēti tuos raštus, kurie, sakoma, buvo Dievo įkvēptais, ir surasti ar ju mokslas atatinka tam pobudžiui, kokį mes protingai priskiriame Dievui, ir ar jie turi vidujiną teisingumo išvaizdą.

The writers were acquainted first hand with the facts

MatthewA.jpg (5256 bytes)

     Pirmosios Naujojo Testamento penkios knygos [44] ir keletas Senojo Testamento knygų yra vien apipasakojimai, arba istorijos apie tuos įvykius, koki buvo rašytojams žinomi ir pobudžiu patvirtinti.

      Kiekvienam aiškiai matoma, kad čia nereikējo turēti specialio įkvēpimo paprastuoju budu rašant teisybę apie tuos dalykus, apie kuriuos jie pilnai ir aiškiai viską žinojo

     Bet kadangi Dievas norējo daryti žmonēms apreiškimus, tai šiose istorijose apipasakojimai apie einamuosius atsitikimus turi panašumo į tuos apreiškimus, kas duoda tvirtos priežasties manyti, jog Dievas taip sutvarkē, kad teisingasai rašytojas, kurį Jis šiam darbui išrinko, butų apsipažinęs su reikalingiausiais įvykiais

     Šių istoriškųjų Biblijos dalių teisingumas beveik visiškai remiasi ant tu rašytojų pobudžių ir tikslų. Dievo žmonēs melagysčių nepasakos, kaip ir tyras šaltinis neduos sudrumsto vandenio. Šių raštų abelnas turinys prašalina visokią, nuožvalgą, buk autoriai norējo pasakyt ar padaryt , nors negero, idant to išeitų gerovē.

Jesus5BabeTempleA.jpg (5431 bytes)

     Kai kurių Biblijos knygų, kaip va Karalių, Kronikų, Teisējų ir kt. teisingumas nei biskį nesumažeja, kuomet mes pasakome, jog jos yra paprastąja teisinga ir atydžiai užrašytąja istorija apie žymesniuosius laikų įvykius ir asmenis. 

     Yra žinoma, kad žydų Šventraštyje telpa kaip istorija, taip ir įstatymai bei pranašystēs, ir kad istorijos, genealogijos ir tt., ypač smulkmeniškai išdēstytos, nes buvo tikimąsi, kad Mesija ateis vien parinktosios Abraomo padermēs. Tos priežasties dēlei mes matome šio dvidešimtojo amžiaus šviesoje kai kuriuos tos istorijos įvykius gana nemandagiai užrašytus

     Pavyzdin, aiškus užrašas apie Moabitų ir Ammonitų tautų atsiradimą bei giminingumą, Abraomui ir Izraelitams, buvo, matomai, istoriko nuomone, pilnu atsiradimo apipasakojimu. (1 Moz. 19:36-38.) 

     Taip pat labai smulkmeniškas [45] aprašymas paduodamas apie Judos vaikus, kurių paējo karalius Dovidas ir kurio išvedama Jezaus motinos Marijos, o taipgi ir Jos vyro Juozapo paējimas (Luk. 3:23, 31, 33, 34; Mat. 1:2-16), siekiantis atgal net Abraomą

     Tokio padermēs įrodymo reikalingumas buvo labai svarbus, nes šios giminēs (1 Moz. 49:10) turējo ateiti Izraelių valdantysis Karalius, jis gi pažadētasai Mesija. Todēl tai kituose atsitikimuose tokių smulkmenų nēra paduodama. (1 Moz. 38).

We find a reason for details

     Gali but del panašių ar kitokių priežasčių yra paduoti ir kiti istoriškieji faktai, kuriuos mes su laiku pažinsime ir pamatysime naudingumą, o kurie, jei nebutų istoriškais, bet paprastais doros pamokinimais, galētų buti be nuostolių aplenkti. 

     Niekas negali tyra sąžine pasakyti, kad Biblija kame nors paremia nepadorumą. Taipgi reikia žinoti, kad tie patys įvykiai gali buti atpasakoti kitose kalbose daug mandagiau, bet kadangi Biblijos vertējai buvo perdaug sąžiningais, ir tai visai teisingai, kad kame nors neatsitolinti nuo užrašytosios minties, ir kad jie gyveno tais laikais, kuomet nebuvo tiek daug paisoma apie parinkimą gražių sakinių, kaip kad musų laikuose yra; o patį galima pasakyti ir apie senuosius Biblijos laikus ir apie laikų išsireiškimo budus, todel ir randame įvykius užrašytus tokioj formoje, kokia mums išrodo nemandagi. 

     Vienok Naujame Testamente nei didžiausis priekabių jieškotojis nesuras panašių išsireiškimų.

 

Moses1A.jpg (14827 bytes)


Moses4A.jpg (10734 bytes)
Moses Leading Israel Out of Egypt

MOZĒS KNYGOS IR JOSE PASKELBTIEJI ĮSTATYMAI.

     Pirmosios penkios Biblijos knygos yra paprastai vadinamos Penkiomis Mozēs Knygomis, nors jo vardo, kaipo autoriaus, jose niekur neminima. Kad [46] tos knygos buvo ar tai paties Mozēs, ar sulyg jo paliepimo parašytos, nēra reikalo abejoti; o jo mirties ir palaidojimo apipasakojimas buvo jo sekretoriaus pridurtas. 

     Ir nors nēra jose aiškiai pasakyta, kad jas paraše Mozē, vienok tas dar neirodo, kad ne jo jos parašytos; juk jei kas kitas tąsias knygas butų parašes, kad apgauti ir suvilioti skaitytojus, tai, be abejo, butų paminējęs, jog jas paraše didysai Izraeliaus vadas ir valstybininkas, nes tokiu pasakymu butų sudrutinęs savo viliugystę. (Žiur. 5 Moz. 31:9-27.) 

     Vieną dalyką mes žinome tikrai, kad Mozē išvedē žydų tautą Egipto. Jis suorganizavo žydus į tautą sulyg tose knygose surašytų įstatymų, ir žydų tauta liuosu noru per tris tukstančius metų laiko tas knygas Mozēs dovaną ir taip šventai jas saugoja, kad anei mažiausia atmaina ar pataisa nēra leistina jose daryti. Tas užtikrina, kad turinys yra teisingas.

Earth1A.jpg (3719 bytes)

 

"He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing."
Job 26:7

     Tie Mozēs raštai todēl pasako mums vien tei­singą laikų istoriją. Chiniečių istorija bando taipgi pradēti nuo pasaulio sutvērimo, butent, kad Dievas išplaukē luotelyje pasivēžinti ant vandens, pasiēmē rankon žemēs grumtą ir metē į vandenį. Tasai grumtas, sakoma, užaugo į ši žemēs kamuolį ir tt. Bet visa toji istorija yra taip nesutinkanti su grynu protavimu, kad net kiekvienas protaujantis kudikis gali lengvai pamatyti jos neįtikētinumą.

     Kaip tik skirtinga yra Pirmoji Mozēs Knyga: ji pradeda protinguoju daleidimu, kad Dievas Tvērējas, toji Pirmoji Išmintinga Priežastis jau buvo nuo amžių. Joje nerašoma apie Dievo pradžią, bet apie Jo darbų pradžią systematinēje ir tvarkioje eisenoje: Pradžioje Dievas sutvērē daugų ir žemę. 

     Paskui, neįsigilinant į žemēs atsiradimo smulkmenas, pasakojama apie šešias dienas (epokas), kurių laiku toji žemē buvo prirengta žmogui. Toji pažvalga pasitvirtino surinktoje per keturis [47] tukstančius metų mokslo šviesoje

     Todēl daug protingiau yra tikēti, jog tosios knygos autorius Mozē buvo Dievo įkvēptu, negu manyti, kad vieno žmogaus protas buvo didesniu visų kitų žmonių pastangas ir tyrinējimus per tris tukstančius metų, remiamus naujaisiais išradimais ir pinigų milijonais.

The Mosaic Law was unequaled.
Today we base our laws on the Law of Moses

     Paskui pažiurēkime į tvarką, tuose raštuose išdēstytų įstatymų. Tikrai joki įstatymai negali su jais susilyginti taip jų laikų, kaip ir šiame dvidešimtame šimtmetyje. O šio šimtmečio įstatymai yra pamatuojami ant padētojo Mozēs įstatymais pa­mato ir tvarkomi abelnai žmonių, kurie pripažino, kad Mozēs įstatymai turi dievišką, pradžią.

Moses6A.jpg (15596 bytes)
Moses Teaching the People of Israel

     Dešimtis Dievo Prisakymų yra trump a visų įstatymų sątrauka. Šie Prisakymai taip gražiai apglobia ir apeigų ir doros įstatymus, kad turi nustebinti kiekvieną tyrinētojį; ir jei jie nebutų buvę žinomi ankšciau, ir butų dabar surasti Graikijos, Romos ar Babylonijos (tai tautos, kurios iškilo ir griuvo daug vēliau po įstatymų davimo) griuvēsiuose, ar likučiuose, tai butų laikomi stebētiniausiu, jei jau ne viršgamtišku daigtu. 

     Bet pažini­mas ir nuolatus vartojimas šiek tiek sumažino susidomējimą jaisiais, taip kad svarba darosi žmonēms (išskiriant tik keletą) beveik neįmatoma. Tiesa, tie Prisakymai nemokina apie Kristų; bet jie buvo duoti ne krikšcionims, tik žydams ir tai ne mokinti juos tikējimo į atpirkimą, bet kad įtikinti juos, jog yra nuodēmēs stovyje ir reikalingi atpirkimo. 

     Ir Prisakymų svarbą Šviesusis Krikšcionybēs Įsteigējas aiškiai pabrieže šiais žodžiais

Mylēsi savo Viešpatį Dievą visa savo širdimi, visa savo siela, visa savo minčia ir visa savo pajiega, o taipgi 

Mylēsi savo artymą, kaipo patį save. (Mork. 12:30, 31.)

The Israelites lived under the government of God

TABPriesthood.jpg (3735 bytes)
The Levitical Priesthood

     Įsteigtoji Mozēs valdžia skiriasi nuo kitų senovēs ir dabarties valdžių tuomi, kad ji buvo laikoma [48] paties Tvērējo valdžią, ir žmonēs buvo atsakomybēje stačiai prieš . Tos valdžios svietiškieji ir tikējimiškieji patvarkymai ir įstaigos buvo laikoma paeinančiais nuo paties Dievo ir, kaip mes dabar pamatysime, buvo pilnoje santaikoje su Dievo pobudžiu, apie kurį mus protas mokina. 

     Žydų stoveinēs viduryje parengtoje Šventinyčioje buvo Švenčiausioji vieta reiškianti Jehovos, kaipo karaliaus, buveinę, kuomet viršgamtiškais budais jie gaudavo nurodymų, kaip atinkamai tvarkyti tautos reikalus.

The Tabernacle, in the center of the Camp, had a manifestation of God’s presence in its Most Holy apartment.

TABMostHoly.jpg (2336 bytes)
Ark of Covenant in the Most Holy

TabPurpCourtA.jpg (19601 bytes)

      Buvo įsteigta kunigija, išimtinai prižiurēti šventinyčią, ir tik vien per kunigiją, buvo galima su Dievu susižinoti ir prie Jo prieiti. Kalbant apie , gali ateiti pirmiausia mintis tokia: 

The privileges of the priests were limited

TabPriestMercy.jpg (3967 bytes)
Priest in
Most Holy

Štai va kaip sutvarkyta organizacija! Pas juos, kaip ir pas kitas tautas, kunigai valdē žmones panaudodami lengvatikystę ir baimingumą, sau garbēs ir pelno įgijimui. 

     Bet palaukite, mielieji, nesiskubinkite daryti neprielankių išvadų. Turint geros progos ištyrti ši dalyką faktais, nēra reikalo staiga šokti į išvadas be faktų

     Yra daug priešingų tokioms išvadoms įrodymų. Kunigų teisēs ir privilegijos buvo aprubežiuotos; jie neturējo jokios pasaulinēs valdžios ir jiems nebuvo duota jokių progų panaudoti savo tarnybą žmonių sąžinēs ir teisių išnaudojimui. O tokia tvarka buvo nustatyta paties Mozēs, kuris irgi buvo kunigijos nariu.

A theocratic government was established

Moses3A.jpg (4436 bytes)
Moses

 

 

 

 

EldersA.jpg (6063 bytes)
Elders of Israel

     Kaipo Dievo atstovas žydų išvedime Egipto verguvēs, švelnusis Mozē, dēlei susidariusiųjų aplinkybių ir valdžios susicentravimo į jo rankas, tapo neapribotu valdytoju, bet per savo pobudžio švelnumą jis ištikrųjų buvo darbšciausiu žmonių tarnu, nenuilstamai dirbusiu labui iki pat savo gyvenimo galui. 

     Tuomi tai laiku ir tapo įsteigta pasaulinē valdžia, kuri ištikrųjų buvo demokratija. Bet čia prašome nesuklysti supratime: Netikinciųjų žvilgsniu butų skaitoma Izraeliaus valdžia [49] kaipo demokratinē, kuomet ji pati apie save sako buvusi teokratinē, tai yra Dievo valdžia; mat Dievo duotieji per Mozę įstatymai buvo nekeičiami: nei prie pridēti, nei atimti nieko nebuvo galima. Taigi matome, kad Izraelitų valdžia buvo skirtinga nuo visų pirmesniųjų ir vēlesniųjų pasaulinių valdžių.

“Ir tarē Viešpats Mozei: Surink man septyniasdešimtis vyrų Izraeliaus seniunų, kuriuos žinai esant žmonių vyresniaisiais ir valdininkais, ir atvesk juos į susirinkimą šventinyčioje, kad jie stovētų ten drauge su tavim. 

“O ateisiu ir kalbēsiu ten su tavim, ir paimsiu tavo dvasēs, kuri yra ant tavęs, ir uždēsiu ant , kad jie drauge su tavimi nešiotų tautos naštą, o ne kad tu vienas nešiotu­mei. (4 Moz. 11:16, 17. Žiur. taipgi eiles 24 iki 30 primenančias teisingą, neklaidingą ir nuolaidų valdytoją.) 

     Ši reikalą pakartodamas, Mozē sako: Ir išrinkau jusų giminių vyresniuosius, išmintingus ir žinomus vyrus ir paskyriau juos jusų viršininkais: tukstantininkais, šimtininkais, penkdešimtininkais ir dešimtininkais, kad valdininkautų jusų giminēse. (5 Moz. 1:15; 2 Moz. 18:13-26.)

This form of government was calculated to cultivate the spirit of true liberty

 

 

 

If Moses had been ambitious, he would have misused his power

 

Moses8Aaron.jpg (12676 bytes)
Moses anointing Aaron High Priest

     Taigi matome, kad šisai garsusis įstatymdavis visai neturējo minties padaryti nuolačią ar padauginti savo galę pavedant tautos valdžią savo artymiems giminaičiams, ar kunigijai, kurie, pasinaudodami tikējimo prievolēmis, slopintų žmonių teises ir laisvę.

     Joki tautų ir valdovų istorija neturi šiam panašumo: valdovai visuomet stengiasi padidinti ir išplēsti savo galę. Net steigiant respublikas, kaip parodē paskesni atsitikimai, buvo stvertasi tokių priemonių, kad įgyti žmonių prielankumo tik tam, kad paskui sudrutinti savo galę

     Kiekvienas kitas Mozēs vietoje, ypač toks, kuris trokšta garbēs, butų pasistengęs palaikyti žmones paklydime, kad sucentruoti valdžią į savo, ar savųjų giminaičių rankas, ypač [50] kad tas buvo lengva padaryti turint religine valdžią savo giminēs rankose ir įrodant, kad tautą valdo patsai Dievas savo šventinyčios

     Negalima nei manyti, kad toks žmogus, kuris galējo suformuoti tokius įstatymus ir valdyti tokią, tautą, nebutų permatęs šiojo palinkimo pasekmių. Valdžia buvo pačių žmonių rankose net iki tokio laipsnio, kad nors buvo pasakyta idant svarbesnieji reikalai, kurių tie valdininkai negali išrišti, turi buti įteikti Mozei, vienok žmonēs patys galējo nuspręsti, kuriuos reikalus reikia pavesti Mozēs svarstymui. 

“Bylas, kurios persunkios jums butų, atneškite man, o išklausysiu jas. –– 5 Moz. 1:17.

The people asked for a king

SamuelA.jpg (5905 bytes)
Samuel anointing Saul king

     Todēl matome, kad Izraeliaus valstybē buvo respublika, kurios valdininkai veikē Dievo paliepimais. Ir sugēdinimui nesusipratēlių, kurie sako, kad Biblija užgiria tokią, valdžią, kuri karališkai valdo žmones, o ne “žmonių ir per žmones valstybę, reikia pastebēti, kad ši respublikinē pasaulinēs valdžios forma gyvavo per suvirš keturis šimtus metų

     Toji valdžios forma buvo pakeista į karaliją, tik sulyg Seniunų reikalavimo, be Viešpaties pritarimo, nes Viešpats tarē Samueliui, buvusiam tuomet viršininku, panašiu į informalį prezidentą

“Išklausyk žmonių balso visame, jie tau sakys, nes jie ne tave atmetē, bet mane, kad nekaraliaučiau ant . 

     Dievui liepiant, Samue­lius išaiškino žmonēms, kaip teisēs ir laisvēs bus nepaisomos ir kaip jie dēlei tokios atmainos taps tik pavaldiniais (vergais); bet jie buvo pamēgę pasklidusias įdējas ir kaimyniškų tautų pavyzdžius. (1 Sam. 8:6-22.) 

     šio atsitikimo matant, kad žydai norējo karaliaus, kiekvienam aišku, kad Mozē be mažiausių kliučių butų galējęs tapti tos didžiosios imperijos karaliumi.


Prophets1A.jpg (3847 bytes)

Judges –
"Ye shall hear the small as well as the great..."
Deuteronomy 1:17

TabBreastplateA.jpg (2806 bytes)

Breastplate of the High Priest which had the Urim and Thummim

TABPriestHigh.jpg (13543 bytes)
The High Priest

     Nors Izraelius ir sudarē vieną abelną tautą, bet toji tauta buvo paskirstyta į šeimynas po Jokubo [51] mirties. Kiekviena šeimyna, ar giminē abelnuoju sutikimu išrinkdavo savo narių tarpo sau atstovus, ar valdininkus. Tasai paprotys neišnyko net ju vergavimo laikais Egipte. 

     Toki išrinktieji vadinosi viršininkais, ar vyresniais, ir tai tiems vyresniems Mozē suteikē garbę ir galę tvarkyti valstybę. Jei jisai butų norējęs pasilaikyt valdiškąją galę sau, ar savo šeimynai, tai šitie vyresnieji butų buvę paskiausiais gavime kokios nors reikšmēs valdžioje. 

    Duotieji tiems naujiems valdininkams įsaky­mai, kaipo paeiną, nuo Dievo, yra aiškumo ir tyrumo pavyzdžiais. Mozē pasakē žmonēms, tiems teisējams girdint; 

paliepiau tuomet jusų teisējams: Išklausykite bylas tarp jusų brolių ir išduokite teisingą nuosprendį taip tarp žmogaus ir jo brolio, kaip ir tarp svetimžemio ir to, kuris su jumi bus. 

Teismuose nepaisykite asmenų, bet išklausykite vienodai taip didį, kaip ir mažą; neigi bijokitēs jokio žmogaus, nes nuosprendis Dievo yra; gi bylas, kurios persunkios jums butų, atneškite man, o išklausysių jas. (5 Moz. 1:16, 17.) 

     Mozei mirus, tokios sunkiosios bylos buvo paduodamos per Augšciausijį Kunigą stačiai Viešpačiui, į kurias atsakymas budavo “taip ar “ne, budu taip vadinamu, Urim ir Thummim.

     Tokių faktų akyvaizdoje gi mes galime pasakyti tiems netikēliams, kurie spēlioja, buk Mozēs knygas paraše gudrųs kunigai norēdami įgyti galēs ir įtakos į žmones?

      Nejaugi tie kunigai butų buvę ant tiek nesumanųs, kad suklastuoti raštus kenkiančius pačių tikslams, –– raštus, kurie aiškiai parodo, kad Didysai Izraeliaus Vadas, paeinąs pačių giminēs, sulyg Dievo reikalavimo atskyrē kunigiją, nuo pasaulinēs valdžios, pavesdamas valdžią į žmonių rankas? Ar kas nors palaikytų tokią išvadą protingą?

Jubilee
– the economic leveler

 

Jubilee.jpg (15907 bytes)
Blowing the Jubilee Trumpets

     [52] Taipgi turime pastebēti, kad net pažangiausiųjų valstybių įstatymai šiame dvidešimtame šimtmetyje taip aiškiai nepabriežia, idant turtingas ir varguolis butų lygioje atsakomybēje prieš pasaulinius įstatymus

     O Mozēs įstatymai aiškiai pažymi. Kas link apsaugojimo žmonių nuo pavojaus vieniems tapti dideliais beturčiais, o kitiems pasidaryti didžiausiais turtuoliais, jokios tautos įstatymuose nēra tokio aiškaus nustatymo, kaip Mozēs įstatymai, sulyg kurių yra nuskirtas turtų išlyginimas kiekvienais penkiasdešimtais metais, tai yra jubilējaus metais. 

     Tasai įstatymas, apgindamas visuotiną turto nusavinimą, apsaugoja tuomi didelių turtų patekimą į atskirų asmenų rankas. (3 Moz. 25:9, 13-23, 27-30.) 

     Tuomi žmonēs buvo mokinami laikyti vienas antrą savo broliu ir sulyg to atatinkamai elgtis: pagelbēti vienas kitam atsiteisime ir neimti vienas nuo kito nuomų. –– Žiur. 2 Moz. 22:25; 3 Moz. 25:36, 37; 4 Moz. 26:52-56.

All the laws were read aloud

ReadLawB.gif (14414 bytes)

God’s government protected Israel from dictatorship.

     Visi įstatymai buvo viešai skelbiami, kad tuomi apsaugoti žmonių teises nuo išnaudojimų. Įstatymai buvo prieinami visiems, taip kad kiekvienas galējo juos sau persirašyti (nusikopijuoti); o kad juos galētų žinoti net vargingiausieji ir nemokyčiausieji, tai kunigams buvo įsakyta tuos įstatymus viešai perskaityti žmonēms septynmetēse šventēse. (5 Moz. 31:10-13.) 

     Argi protinga butų ma­nyti, kad tokius įstatymus ir tvarką sustatē blogi žmonēs liaudies apgaudinējimui ir jos teisių ir laimēs išveržimui? Toks manymas butų tikra paikyste.

     Link svetimžemių ir priešu teisių ir reikalų nusistatymo, tai Mozēs įstatymai pralenkē savo laikus net trisdešimts dviem šimtmečiais, jeigu pripažintume, kad šių laikų civilizuotų šalių įstatymai gali aniems lygintis teisingumu ir bešališkumu. Mes skaitome: [53]

Laws displayed love for the stranger

RuthA.jpg (5088 bytes)
Ruth and Boaz

Jus turite prisilaikyti vienos rušies įstatymų taip link ateivių [svetimžemių], kaip ir link savųjų, nes esmi Viešpats jusų Dievas. –– 2 Moz. 12:49; 3 Moz. 24:22.

O jei ateivis gyvens su tavim jusų žemēje, –– nekenk jam; ateivis, kuris gyvena su jumis, turi buti laikomas tokiu, kaip ir gimęs jusų tarpe, o tu mylēk taip, kaip patsai save; nes jus buvote ateiviais Egipto žemēje. –– 3 Moz. 19:33, 34.

Animals were not forgotten, but were protected by laws of kindness.
PKYokedA.jpg (3738 bytes)
Animals were not to be unequally yoked.

Jei sutiksi tavo priešo paklydusį asilą ar jautį, butinai nuvesk pas savininką. Jei tu pamatytum tojo, kuris tavęs neapkenčia, asilą parpuolusį po jo našta, tai ar nepamestum savo darbo ir negelbētum jo? Tu tikrai taip padarytum ir eitum pas . –– 2 Moz. 23:4, 5.

     Taigi net nekalbantieji gyvuliai nepamiršti. Žiaurumas link gyvulių, kaip ir link žmonių buvo aštriai draudžiama. Kuliant javus nebuvo leistina užrišti jaučiui snukį, nes kiekvienas darbininkas užsipelno savo maistą. Net nebuvo leistina užkinkyti į vieną jungą asilo su jaučiu, o tai dēlei juodviejų nevienodos pajiegos ir eisenos: tas butų kankinimu. Taipgi buvo apsaugotas pasilsis. 5 Moz. 25:4; 22:10; 2 Moz. 23:12.

 

Tithing was voluntary.

Jesus10WidowsMite.jpg (2813 bytes)
The Widow's Mite

 

     Kai kas gali pasakyti, kad kunigija buvo godulių rušis, nes levitų giminē buvo užlaikoma metinēs dešimtinēs duoklēmis, kurias turēdavo sudēti broliškųjų giminių žmonēs savo metinio uždarbio

     Taip pasakytasai faktas yra neteisingu aiškinimu, kokio paprastai prisilaiko netikēliai, kurie, gal per nežinojimą, tuomi klaidingai aiškina ši žymiausį Dievo dalyvavimą šios systemos suorganizavime, parodantį, kad tas nebuvo godžiosios kunigijos darbu. 

     Tiesa, neretai atsitinka, kad dešimtinēs tvarką klaidingai bando pamēgždžioti ir dabartinē kunigija, kuri reikalauja prisilaikyti tos systemos ir dabar, nepaminēdama tikrojo dalykų stovio, sulyg [54] kurio toji dešimtinē buvo įsteigta, ir tos tvarkos, sulyg kurios ji buvo mokama.

The Priests had no inheritance in the land.

 

TABPriestB.gif (20904 bytes)
The High Priest

 

     Ištikrųjų dešimtinē buvo remiama aštriausiąja lygybe. Kuomet Izraeliui teko Kanaano žemē, tai levitai turējo lygiai tiek teisių naudotis tąja žeme, kaip ir kitos giminēs; vienok sulyg Dievo aiškaus paliepimo jie negavo jos nei biskio, neskaitant keleto miestų ir kaimų, kuriuose jie turējo gyventi išsklaidyti tarp visų giminių, kurioms jie turējo tarnauti tikējimo reikaluose. 

     Šis uždraudimas buvo išleistas devynis sykius prieš žemēs išdalinimą. Vieton žemēs jiems turējo buti duota tolygaus ko kito, ir todēl dešimtine kaip tik atsvērē , kiti buvo gavę žeme. Bet to dar negana: dešimtinē nors, kaip matēme, buvo tikra skola, veinok ji nebuvo priverstina mokestimi, tik buvo duodama kaipo liuosa auka. Ir nebuvo jokios prievartos auką duoti: ji buvo duodama sulyg žmogaus sąžinēs. Vienatinu apie žmonēms priminimu buvo šie žodžiai: ––

Sergēkis, kad neapleistum levito taip ilgai, kol tu gyveni ant žemēs.” (5 Moz. 12:19.) 

“Ir ne­apleisk levito, kuris yra tavo vartuose, nes jis netu­ri dalies [žemēs] paveldystēje su tavim.” –– 5 Moz. 14:27.

     Dabar klausiame, ar gi galima manyti, kad šitokią tvarką galējo nustatyti saumyliai ir godus kunigai? –– tvarką, sulyg kurios jie prašalinami paveldystēs ir pastatomi priklausomais nuo savo brolių savo užlaikyme? Ar nesako mums protas, kad taip negalējo but?

No provision was made for honoring the priests.

 

Protection for widows and orphans

Wage protection...

Honor for the elderly

 

wpe682.jpg (2669 bytes)

Thou shalt rise up before the hoary head and honor the face of the old man, and fear thy God: I am the LORD.
Leviticus 19:32

     Tiems panašus ir lygiai neišaiškinamas kitais žvilgsniais, kaip tik tuo, kad Dievas yra įstatymų autoriumi, –– yra faktas, kad niekur nerandame paliepimo gerbti kunigiją.

      O juk klastoriai nieko taip aiškiai nebutų pažymēję, kaip , kad juos visi gerbtų ir jiems nuolankautų, o to nepildymą [55] bu nuskyrę baudas ir prakeikimus. Bet nieko panašaus nematome: nei specialių pagarbų, nei išaugštinimų, nei apsaugojimų nuo užpuolimų ar įžeidimų nēra nuskirta.

      Tik paprastieji įstatymai, nedarantys skirtumo tarp klasių, buvo vienatinē apsauga. Tuomi labiau tas tēmytina, kad įstatymuose buvo specialiai nurodyti santykiai net su tarnais, ateiviais ir seneliais. Pavyzdin:

“Neskriausk ir nevargink nei ateivio, nei našlēs, nei kudikio, kuris neturi tēvo, nes jei jie šauksis į mane Dievą], tikrai išgirsiu balsą; o piktumas mana įkais ir užmušiu jus kardu, o jusų moterys liks našlē­mis, o jusų vaikai liks našlaičiais.” (2 Moz. 22:21-24; 23:9; 3 Moz. 19:33, 34.) 

“Nedarysi priespaudos samdytam tarnui, kuris yra varge ir skurde, ar tai jis butų tavo brolių paeinąs, ar ateivių, kurie yra tavo žemēje, viduj tavo vartų. Jo die­noje užmokēsi jam jo algą pirm saulēs nusileidimo, nes jis yra pavargęs ir deda ant to savo širdį; kad jisai neskustų tavęs Dievui ir kad tau nuodēmēs nebutų.” (3 Moz. 19:13; 5 Moz. 24:14, 15; 2 Moz. 21:26, 27.) 

“Atsistok prieš žilą galvą ir pagerbk senelio veidą.” (3 Moz. 19:32. Žiur. taipgi 3 Moz. 19:14.)

     Viskas tas visiškai neliečia nei kunigų, nei levitų, nei dešimtinēs.

Scientific sanitation

Sanitation3.jpg (16103 bytes)

     Sanitariškieji įstatymų patvarkymai, taip reikalingi tai skurdžiai ir ilgai prislēgtąjai tautai, kartu su nurodymais švarių ir nešvarių gyvulių, kurių mēsą galima, ar negalima valgyti, yra taipgi labai įdomųs ir verti, jei butų vietos, patyrinēti, nes tuoj pamatytume, kad tie įstatymai lengvai susilygina su vēliausiomis medicinos mokslo išvadomis, o gal ir pralenkia jas. 

     Mozēs įstatymai taipgi turējo vieną typišką reikšmę, apie kurią pakalbēsime vēliaus. Tuo tarpu manome, kad nors paviršutinis ir skubus į tuos įstatymus žvilgsnis užtektinai irodo, kad jie sudaro tikrus apreikštosios religijos [56] pagrindus, ant kurių stovi visa likusioji Biblija, ir kad jie parodo stebētiniausią išminties ir teisybēs išreišką, ypač jei prisiminsime kokiais laikais tie įstatymai buvo duoti.

All this is evidence of a wise, just and loving God.

LawA.jpg (2937 bytes)

     Kiekvienas sveikai protaujantis turi pripažinti, kad tie įstatymai visiškai neišrodo esą nedorų ar viliugingų žmonių darbu, bet kad jie pilnai atatinka tam, gamta mokina esant Dievo pobudžiu. Jie parodo Jo Išmintį, Teisybę ir Meilę. Net ir patsai dorasis ir prakilnusis įstatymdavis Mozē užginčyja, jog tie istatymai yra jo; jis sako, kad jie yra Dievo. (2 Moz. 24:12; 5 Moz. 9:9-11; 2 Moz. 26:30; 3 Moz. 1:1.) 

     Atsižvelgiant į jo abelną pobudį ir jo paliepimus žmonēms neliudyti neteisingai ir saugotis veidmainiavimo ir melavimo, argi galima tikētis, kad tokis žmogus darē neteisingus liudymus ir savo pažvalgas ir įstatymus skelbē Dievo esančiais

     Reikia taip pat atminti, kad mes tyrinējame tik dabartines Biblijos kopijas, todēl teisingumas, taip aiškiai pasirodąs originale, priklauso ir Mozēs ainiams; nes nors ainių tarpe buvo ir blogų žmonių, jieškančių savo, o ne žmonių gerovēs, tačiaus jie neiškraipē šventų raštų, kurie likosi tyrais iki musų dienų.

 

"Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering affliction and of patience." James 5:10

Elijah1.jpg (12801 bytes)

Elijah Reproves King Ahab

BIBLIJOS PRANAŠAI.

     Pažiurēkime dabar į abelną Biblijos Pranašu pobudį su pranašystēmis. Pastebētina čia tas, kad pranašai, išskiriant vos keletą, buvo ne kunigų klasēs; ir kad tais laikais pranašavimų neapkentē nei išgaminga bei tvirkstanti kunigija, nei prie stabmeldystēs linkę žmonēs

     Svarbiausi užduotis buvo atpasakoti žmonēms Dievo žodžius papeikiančius nuodēmes ir persergējančius apie ateinančias baudas, kurių tarpuose randama kai kada įpintus pažadus busimųjų palaimų, kuomet žmonēs bus apsivalę nuo nuodēmių ir sugrįš į Dievo malonę. [57] 

     prietikiai tankiausiai buvo labai neužvydētini: Jie paprastai budavo koliojami, kalējimuose kankinami, o net ir mirčia baudžiami. (Žiur. 1 Kar. 18:4, 10, 17, 18; 19:10; Jer. 38:6; Žyd. 11:32-38.) 

     Kai kuriuose atsitikimuose tikrasai pobudis, kaipo Dievo pranašu, buvo pažintas tik po daugelio metų jiems mirus. Cia kalbame apie tuos rašytojus, kurių pranašystēs išrodo esančiomis tikruoju Jeho­vos įkvēpimu

ReadLaw2A.jpg (4061 bytes)
The Prophets

     Tas vēl mums primena faktą, kad Izraeliui suteiktieji įstatymai nebuvo duoti per ku­nigų tarpininkystę: juos teikē Dievas žmonēms per Mozēs rankas. (2 Moz. 19:17-25; 5 Moz. 5:1-5.), Greta to žmonēms buvo uždēta pareiga, kad kiekvienas, matydamas , nors neprisilaikantį įstatymų, persergētų prasikaltēlį. (3 Moz. 19:17.) 

     Todēl vi­si turējo teisę mokinti ir pabarti; bet kadangi, kaip ir musų laikuose, dauguma buvo užimti savais reikalais ir tapo nepaisančiais ir nereligiškais, tai tik keletas prisilaikē šio paliepimo, papeikdami nuodēmes ir paskatydami prie dievotumo.

      Tai šituos pamokslininkus ir vadino “pranašais taip Senąjame, taip ir Naujame Testamente. Paprastai vartojamasai žodis pranašas, reiškia viešajį aiškintojį, ir stabmeldžių liaudies mokytojai buvo taip vadinami, pavyzdin “Baalo pranašai ir tt. –– Žiur. 1 Kor.14:1-6; 2 Petr. 2:1; Mat. 7:15; 14:5; Neem. 6:7; 1 Kar. 18:40; Tit. 1:12.

Prophets2A.jpg (4455 bytes)

Exhorting the Israelites
to Repentance

Prophets5DebA.jpg (4506 bytes)

Deborah
Reproving and Warning

DanielA.jpg (5177 bytes)

Daniel in the Den of Lions

For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit.
2 Peter 1:21

     Pranašavimas paprastoje mokinimo reikšmēje vēliaus išsiplētē tarp tulos klasēs ir iškrypo į Farizeizmą mokinanti ne sulyg Dievo įsakymų, bet sulyg senoviškųjų papročių (tradicijų). Toki mokytojai buvo priešingi teisybei ir tapo netikrais pranašais ir netikrais mokytojais. –– Mat. 15:2-9.

     didelio vadinamų pranašais burio, Jehova, laiks nuo laiko, išsirinkdavo keletą tokių, kuriuos specialiai pasiųsdavo skelbti žmonēms Jo pranešimus liečiančius kartais artymus reikalua, o kartais [58] liečiančius ir ateities įvykius. Tai į šios rušies ra­šytojus, kalbējusius ir rašiusius sulyg Šventosios Dvasēs įkvēpimo, mes dabar savo domę kreipiame, nes jie tikrai yra tie

 

Prophets3A.jpg (3842 bytes)
Prophets of God

DIEVO SIŲSTIEJI PRANAŠAI 
IR REGĒTOJAI.

     Imant domēn kad šie pranašai buvo daugiausia ne kunigiškos klasēs, negaunančiais dešimtinēs, kokia priklausydavo kunigų luomui, ir predominant dar , kad jie tankiai peikdavo (bardavo) ne vien karalius ir teisējus, bet taipgi ir kunigus (nors jie nepeikdavo urēdo, bet tik asmeniškas tame urēde esančiųjų nuodēmes), tai įsitikinsime, kad tie pranašai nebuvo nariais jokios kunigijos ar kitokios partijos, kad Dievo vardu skleisti melus. Patsai protas, įvykių akyvaizdoje, atmeta tokį ma­nymą.

The link between the Old and New Testaments

     Todēl, jeigu mes nerandame priežasties apkaltinimui įvairių Biblijos rašytojų, ir matome, kad tikslu visur buvo teisingumas ir tiesa, tai pažiurēkime, ar nēra kokio bendratēs ryšio tarpe Mozēs užrašu, pranašu raštų ir Naujojo Testamento rašytojų

     Jei mes surasime vieną bendrą mintį nutiestą per Mozēs įstatymus, Pranašystes ir Naujojo Testamento raštus, apimančius penkiolikos šimtmečių lai­kotarpį, ir jei prijungsime prie to pačių rašytojų pobudį, tai tikrai pripažinsime, kad jie buvo Dievo įkvēptais, ypač kad abelnoji jų visų tēma yra didi ir garbinga bei pilnai atatinkanti tam, ką tyras protas mokina apie tikrąjį Dievo pobudį ir Jo ypatybes.

The Bible has one plan, one spirit, one aim, and one purpose

Bible34A.jpg (2713 bytes)
The Wycliffe Bible

The Bible contains more than morals, maxims, and words of comfort.

The Bible was written by many pens at various times under different circumstances.

     Taigi randame, kad vienas planas, viena dvasia vienas tikslas ir siekinys tęsiasi per visą knygą. Jos pirmieji lapai kalba apie žmogaus sutvērimą ir jo puolimą; paskutinieji lapai pasako apie to žmogaus prisikēlimą iš to puolimo; jos gi vidujiniai lapai kalba apie tvarkią Dievo planų eiseną to tikslo [59] įvykinimui. 

     Santaika, o ir skirtumas, tarp trijų pirmųjų ir trijų paskutiniųjų Biblijos skyrių yra labai aiškus. Pirmuosuose aprašytas pirmasai sutvērimas, o pastaruosuose atnaujintasai ar atgaivintasai sutvērimas, paliuosuotasai nuo nuodēmēs, kaipo nuo puolusios ant jo baudos; pirmuosuose Šetonas ir blogas įeiną į pasaulį apgaudinēti ir naikinti, gi pastaruosuose parodoma, kad tasai jo darbas lieka suardytu, sunaikintieji atgaivinami, blogas išnaiki­nama, o patsai Šetonas nužudomas; Pirmuosuose parodoma Adomo prastotoji viešpatystē, pastaruosuose gi –– ji grąžinama ir amžinai Kristaus užtvirti­nama, o Dievo valia įvyksta ant žemįs, kaip ir danguose; pirmuosuose parodoma, kaip nuodēmē užtraukē pažeminimą, gēdą ir mirtį, o pastaruosuose nurodoma, kad atlyginimu teisingiemsiems bus garbē, išaugštinimas ir gyvenimas.

     Nors Biblija parašyta daugelio žmonių, labai skirtingais laikais ir skirtingose apystovose, vienok ji nēra vien paprastuoju moralių patarimu, išminties išsireiškimų ir suraminimo žodžių rankiumi. 

     Ji yra daugiau, negu tokia: ji aiškiai moksliškai ir tvarkiai atpasakoja šio pasaulio blogybių priežastis, bei vienatinius prieš jas vaistus ir jų galutinas pasekmes, kokias numatē Dieviškoji Išmintis, kuri jau žinojo to plano pabaigą pirmiau, negu jį pradējo; ji taipgi pažymi Dievo žmonių kelią palaikydama ir sustiprindama juos tais didžiais ir brangiais pažadais, kurie turēs išsipildyti, kuomet jiems ateis laikas.

There is the redemption theme...

Jesus9Stripesa.jpg (3594 bytes)

...with his stripes we are healed.
Isaiah 53:5

 

Jesus24APilate.jpg (4482 bytes)
Before Pilate

Jesus24Nailed.jpg (6421 bytes)

Jesus48Resurrection.jpg (4332 bytes)
Jesus' Resurrection

     Pirmoji Knyga sako, kad žmogus buvo išbandytas viename asmenyje buvusiame pradinēje tobulybēje, ir kad tasai žmogus nusidējo, ko pasekmēmis yra dabartinē netobulybē, ligos ir mirtis, bet kad Dievas jo neužmiršo ir galutinai atnaujins jį per Atpirkēją, kuris gims iš moteriškēs (1 Moz. 3:15). 

     Toji mintis yra palaikoma ir pervedama iki [60] pat galo. Reikalingumas Atpirkējo mirties, kaipo aukos už nuodēmes, ir Jo teisingumo, kaipo atlyginimo už musų nuodēmę yra nurodytas Adomo ir Jievos kailiniais rubais aprengime, Abelio aukos priēmime, Izaoke ant altoriaus aukoje, mirtyje vi­sokių aukų, per kurias patriarkai galēdavo prie Dievo prieiti ir visokiuose aukojimuose, koki buvo įstatymų užgirti ir palaikyti Žydų Amžiaus laiku. 

     Nors pranašai patys, kaip sakoma, tik dalinai suprasdavo kai kuriuos savo pranašavimus (1 Pet. 1:12), vienok kalba, kad nuodēmēs yra dedamos ant asmens, o ne ant nebylių gyvulių ir savo pranašiškuose regējimuose jie mato Tą, kuris atpirks ir išgelbēs pasaulį, vedamą, kaipo avinēlį ant užmu­šimo, kad musų ramybēs bausmē buvo ant Jo ir kad Jo nuplakimu mes esame išgydyti. 

     Jie vaizdavo Jį kaipo neapkenčiamą ir visų atmestąjį žmogų, pilną nuliudimo ir širdoperšu, sakydami, kad Viešpats uždējo ant Jo visas musų kaltes. (Izaj. 53:3-6.) Jie pasakē, kur šis Atpirkējas gims (Mika 5:2), ir kuomet Jis mirs, pažymēdami, kad Jis mirs ne už save. (Dan. 9:26.) 

     Jie kalba apie Jo visokias ypatybes –– kad Jis bus teisingas ir liuosas nuo visokių apgavysčių, žiauru mų ar kokios nors priežasties mirčiai (Izaj. 53:8, 9, 11); kad Jis bus parduotas už trisdešimtį sidab­rinių pinigų (Zak. 11:12); kad Jis bus priskaitytas prie piktadarių mirimo laiku (Izaj. 53:12); kad Jo kaulai nebus laužyti (Psal. 34:20; Jon. 19:36); ir kad nors Jis mirs ir bus palaidotas, bet Jo kunas nesuges ir Jis nepasiliks kape. –– Psal. 16:10; Apašt. Darb. 2 :31.

The ransom price...

Jesus6A.jpg (5209 bytes)

     Naujojo Testamento rašytojai aiškiai ir tvirtai, nors labai paprastai, pažymi tų pranašavimų apie Jezų iš Nazareto išsipildymą, ir išmintingai priparodo, kad toki atpirkimo kaina, kokią Jis davē, buvo reikalinga kaipo įstatymų ir pranašu jau nusakytoji [61] pirm, negu pasaulio nuodēmēs galējo buti nuplautos. (Izaj. 1:18.)

      Jie ištisai seka tą planą visiškai logingu ir įtikinančiu budu, nesišaukdami nei į savo klausytojų prietarus, nei į palinkimus, bet vien tik kreipdamiesi į jų apšviestąjį protą savo aiškiau­siomis išvadomis ir įtikrinančiais protavimais apie kiekvieną dalyką ir kiekvienoje vietoje. Žiur. Rom. 5:17-19 ir toliau iki 12-jo skyriaus.

The blessing for ALL...

Scales2B.jpg (14516 bytes)

     Mozē, savo įstatymuose, nurodē nevien į auką, bet ir į nuodēmių atleidimą ir žmonēms palaimą, kokią suteiks tas Didysis Atpirkējas, kurio jiega ir gelē bus daug didesnē, negu jo paties, nors ji ir bus panaši į aną. (5 Moz. 18:15, 19.) Pažadētasai Atpirkējas turi palaiminti ne vie tik Izraelių, bet per Izraelių visas žemēs tautas. (1 Moz. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4.) 

     Ir nepaisant to, kad žydų tauta turējo tam priešingų prietarų, pranašai skelbti panašioje linkmēje, sakydami, kad Mesija bustaipgi šviesa, kuri apšvies pagonis (Izaj. 49:6; Luk. 2 :32); kad pagonai ateis pas Jį nuo žemēs kraštų (Jer. 16 :19); kad Jo vardas bus didis pa­gonų tarpe (Mal. 1:11); ir kad apsireikš Viešpaties garbē ir visas kunas kartu ją pamatys. –– Izaj. 40:5. Žiur. taipgi Izaj. 42:1-7.

The selection of a little flock...
Jesus17SheepA.jpg (4119 bytes)

     Naujojo Testamento rašytojai sako, kad jie gautuoju nuo Dievo patepimu galējo suprasti išsi­pildymą pranašyšcių apie Kristaus auką. Jie, kaipo žydai, linkusieji tikēti į prietarą, buk visos pa­laimos yra skirtos tik jų tautai, (Apašt. Darb. 11:1-18), jau galējo suprasti, kad kuomet bus palaiminta jų tauta, tai ir visos kitos pasaulio tautos bus per juos palaimintos. 

     Jie taipgi suprato, kad pirm atējimo palaimos ar tai Izraeliui, ar tai visam pa­sauliui, bus surinktas mažasai burelis taip iš žydų, kaip ir iš pagonų, kuris, po išmēginimo, bus rastas tinkamu buti dalyviais ir paveldējais Didžiojo [62] Atpirkējo garbēje ir didybēje, bei Jo dalyviais gar­bēje teikti palaimą Izraeliui ir visoms tautoms. –– Rom. 8:17.

     Šie rašytojai parodo šios pažvalgos santaiką su tuomi, kas yra parašyta Įstatymuose ir Pranašystēse; o jų nurodomojo plano puikumas ir platu­mas viršyja visas augšciausias svajones apie tą, kas jame pranašauta ––

Gera žine didžiausios linksmybēs, 
kuri bus visiems žmonēms.

The Bible tells of Messiah and his kingdom...

 

 

 

And how death and sorrow will be wiped away

     Paduotoji Mozēs knygose mintis, kad Mesija bus ne tik Izraeliaus, bet ir visa pasaulio viešpačiu, yra visų pranašu palaikoma. Mintis apie Karaliją statoma pirmoje vietoje ir apaštalų mokinimuose. 

     Ir patsai Jezus mokino mus melsti: Ateik karalystē Tavo ir pažadējo; kad joje dalyvaus tie, kurie pirmiau yra nukentēję už teisybę ir tuomi parodę save jos vertais esančiais.

   Šitoji ateinančios šlovingos karalijos viltis suteikē tikintiemsiems jiegų perkęsti persekiojimus ir kentēti panieką, skurdą, kančias, nuostolius ir net mirti. Teisingai yra atvaizdinta alegoriškoji pranašystē Naujojo Testamento pabaigoje, kad vertingasai Avinēlis, kuris tapo užmuštu (Apr. 5:12), su vertingaisiais “pergalētojais, kuriuos Jis padarys karalijos karaliais ir kunigais, bei visi bandymai ir kliutys, kokias tik reikējo pergalēti, kad tapti vertais dalyvauti toje karalijoje, –– viskas labai aiškiai atvaizduota.

    Paskui yra symboliškai vaizduojamos visokios palaimos, kokios susikuops pasauliui Tukstantmetinio viešpatavimo laiku, kuomet Šetonas bus surištas, o Adomiškoji mirtis ir liudēsis panaikinti, ir kuomet visos žemēs tautos vaikšcios dangiškosios karalijos šviesoje  –– naujoje Jeruzalēje.

The Bible gives the hope of the resurrection...

ISTombIn.jpg (3504 bytes)
Interior of
Jesus Tomb

 

 

Jesus7EstellePlanet.jpg (14878 bytes)
...in Christ shall all be made alive

     Biblija nuo pradžios iki pabaigai laikosi mokslo, kokio neužtinkame niekur kitur ir kuris priešin gas visų pagoniškųjų tikējimų mokslams, butent [63] kad busiantis numirusiųjų gyvenimas ateis per numirusiųjų prisikēlimą. 

     Visi įkvēptieji rašytojai pareiškē savo pasitikējimą Atpirkējuje, o vienas sako, kad tą rytą, kuomet Dievas pašauks juos iš kapų, jie ateis; piktieji neturēs daugiau valdžios ant žemēs, nes Teisingasis viešpataus ant jų tą rytą. (Psal. 49:14.) 

     Apie prisikēlimą iš numiru­siųjų kalba pranašai; Naujojo Testamento rašytojai visas savo viltis ateinančiam gyvenimui ir palaimai pamatuoja ant tų pranašyšcių. Paulius sako taip: 

Jei nebutų prisikēlimo iš numirusių, tai nei Kristus neprisikēlē; o jei Kristus nēra prisikēlęs, tai musų mokslas yra nereikalingas ir jusų tikējimas yra nereikalingas; ... tokiu budu tie, kurie užmigo Kristuje, yra pranykę. 

Bet dabar Kristus yra pri­sikēlęs iš numirusių ir yra pirmtakunu tiems, ku­rie dar miega;... nes kaipo Adome visi miršta, taip Kristuje visi atgis. –– 1 Kor. 15:13-22.

The Old Testament is confirmed by the New Testament writers, written 2,000 years apart, as well as by other Old Testament writers.

 

Bible35A.jpg (2780 bytes)
Dead Sea Scrolls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus16HealingB.jpg (24224 bytes)
Jesus Healing

 

     Kaip laikrodis, kurio daugelis ratelių, pirmu žvilkterējimu, gali išrodyti nereikalingais, bet kurių mažiausis pasisukimas yra svarbiu, taip ir Biblija, sudaryta iš daugelio dalių bei prirengta daugelio rankų, yra pilna ir santaiki vienatēs knyga. 

     Nei viena jos dalelē nēra bereikalinga, ir nors kai kurios dalys yra veiklesnēs ir svarbesnēs už kitas, visos jos yra reikalingos ir naudingos. Tarp šiolaikinių taip vadinamų Pažangiųjų mintytojų ir Didziųjų teologų yra pasklidęs paprotys menkai domēs kreipti, ar ir visiškai nepaisyti, jei jau neatmesti daugelio Senojo Testamento stebuklų, pavadinant juos “senų bobų pasakomis

     Tokiomis pasakomis jie laiko Jono su bangžuve prietikį, Nojų su jo arka, Jievą su žalčiu, saulēs sustojimą Jozuai liepiant ir Balaamo kalbantį asilą. Matomai, šie protuoliai pražiopsojo tą faktą, kad Biblija taip supinta ir suausta visomis savo dalimis, kad išplēšus iš jos, ar atmetus tuos stebuklus, reikētų sunaikinti [64] ar atmesti ją visą. 

     Nes jei pradiniai pareiškimai yra klaidingi, tai tie, kurie pakartojo juos, butų arba apgavikais, arba kvailiais, ir tokiuose atvējuose mes negalime jų raštų laikyti Dievo įkvēpimu, neigi jų priimti. Išmesti iš Biblijos minētuosius stebuklus –– reikštų daryti beverčiais jos svarbiausiųjų rašytojų, o kartu ir musų Viešpaties Jezaus, mokslą.

      Istorija apie žmogaus puolimą yra Pauliaus liudijama (Rom. 5:17); žalčio pagunda į Jievą (2 Kor. 11:3; 1 Tim. 2:14), Žiur taipgi Viešpaties paminējimą apie tą patį dalyką Apr. 12:9 ir 20:2. Saulēs sustojimas laiku Amoritų apgalējimo, kaipo Viešpaties galybēs išraiška, buvo priminimu, turbut, tosios galybēs, kurią Viešpats turēs parodyti ateinančioje Viešpaties Dienoje. Trys pranašai tą liudija. (Izaj. 28:21; Abakuk 2:1-3, 13, 14 ir 3:2-11; Zak. 14:1, 6, 7.) 

     Apipasakojimą apie kalbantį asilą patvirtina Judas (eil. 11) ir Petras (2 Pet. 2:16). Gi Didysis Mokytojas Jezus patvirtina apipasakojimus apie Joną su bangžuve ir Nojų su tvanu. (Mat. 12:40; 24:38, 39; Luk. 17:26. Taipgi žiur. 1 Pet. 3:20.) 

     Tiesa, šie nēra taip di­deliais stebuklais, kaip tie, kuriuos darē Jezus ir apaštalai, kaip va: vandenio pavertimas į vyną, ligonių išgydymas ir kt., gi už visus didžiausiu buvo numirēlių prikēlimas.

To eliminate the miracles from the Bible would invalidate the testimony of its principal writers.

Noah2A.jpg (3652 bytes)
NOAH
Genesis 6 and 7 &

Matthew. 24:38

Jonah.jpg (3252 bytes)
JONAH
Jonah 1:17 &
Matthew 12:40


ADAM AND EVE
Genesis 2:7,19 &

1 Corinthians 15:45

JoshuaA.jpg (5235 bytes)
JOSHUA
Joshua 10:12 &
Isaiah 28:21 & 
Habakkuk 3:11 &

Zechariah 14:1,6,7

BalaamA.jpg (5093 bytes)
BALAAM
Numbers 22 & 31:16 &
2 Peter 2:15,16 & 
Jude 11

PK2SeedsA.jpg (5982 bytes)
Seeds grow –
we cannot tell how... nor can the wisest philosopher explain the miracle.

     Šie stebuklai, budami nepriprastais musų protui, stebina mus, nors jiems panašus atsitikimai pasikartoja kasdien apie mus, tik mes jų nepastebime, kaipo paprastų dalykų. Padaryti gyvus organizmus ar tai gyvunui, ar augmeniui –– yra virš musų išminties, o taipgi virš musų galēs –– todēl yra stebuklu.

      Mes galime matyti apsireiškiančios gyvybēs principą, bet negalime tos gyvybēs nei suprasti, nei jos padaryti. Mes galime pasodinti du grudu greta; apystovos, oras, vanduo ir žemē bus vienodi; išdigs diegai, mes negalime žinoti kaip, [65] ir net nei protingiausis filosofas negali išaiškinti šio stebuklo. 

     Tuodu grudu išvystys skirtingo palinkimo organizmus; vienas slinks pažeme, kitas augs stačiai augštyn; juodu bus skirtingu ir formoje, ir žydējime, ir spalvoje, žodžiu –– visame, nors aplinkybēs abiem buvo visiškai vienodos. Šitoki stebuklai yra mums paprastais dalykais, ir mes liaujamēs jais stebējąsi, kaip liaujamēs stebējąsi visu tuomi, kas mus stebino kudikystēje; o vienok jie parodo galę daug didesnę už musų galę ir už musų aprubežiuotąją išminti.

      Biblijoje minimi stebuklai tuo tikslu, kad parodyti mums Tvērējo galybę ir galējimą pergalēti visas kliutis, ir išpildyti savo norą siekiantį iki prižadējimo prikēlimo iš numirusiųjų, blogo išnaikinimo ir nesibaigiančios teisybēs galutino užviešpatavimo.

Hourglass2A.jpg (2968 bytes)      Čia tai ir sustosime. Kiekvieną žingsnį išbandēme protu. Mes radome, kad yra Dievas, Augščiausis Visagalis Tvērējas, kuriame išmintis, teisingumas, meilē ir galybē talpinasi pilniausioje santaikoje. Mes radome galimu tikētis, kad Jo planai bus apreikšti Jo sutvērimams norintiems ir galintiems juos pažinti. 

     Mes suradome, kad Biblija turi buti laikoma Dievo apreiškimu. Mes ištyrēme jos rašytojus ir jų tikslus toje šviesoje, kurios jie mokino; mes nustebome; musų protas pasakē mums, kad tokios išminties ir tokių tyrų tikslų žmonēs negalējo buti apgavikais ir saumyliais. 

     Protas taipgi mums pasakē, kad toki teisingi, geradējingi patvarkymai ir įstatymai greičiau buvo Dievo, o ne žmonių, ir nurodo, kad jie negalējo buti apgavingų kunigų darbu, Mes matēme didelę santaiką apsakymuose apie Jezų, apie Jo Atpirkimo –– Auką ir jos pasekmēse –– prisikēlimą ir palaiminimą visiems ateinančioje Jo garbēs karalijoje; galop protas mums pasakē, kad taip didelis ir aiškus sumanymas, viršyjantis viską, ko tik mes galime tikētis, [66] o vienok sudarytas ant taip išmintingo pamato, turi buti vien Dievo planu, kurio mes jieškome. 

     Jis negali buti žmogaus išmislu, nes jis net tada, kuomet jau išaiškintas, yra beveik peraugštu žmogaus supratimui.

The Bible’s own testimony convinces us that God is its Author

 

Bible6.jpg (8473 bytes)

     Kuomet Kolumbas atrado upę Orinoco, tuli pa­sakē, kad jis radęs salą. Jis atsakē: Negali toki upē tekēti iš salos. Tokią galingą srovę gali sudaryti tik sausžemio vandenys. Taip ir Biblijos gilybē, galē, plotis ir išmintis įtikrina mus, kad ne žmogus, bet Visagalis Dievas yra tų planų ir apreiškimų autoriumi. 

     Mes metēme tik skubotą žvilgsnį į Šventrašcio pavirši, kad pamačius, ar tikrai jis turi dieviškąją pradžią, ir suradome, kad taip. Sekami skyriai mums atskleis skirtingas Dievo Plano dalis ir, tikimēs, užtektinai priparodys kiekvienam pilnam protui, kad Biblija yra dieviškųjų įkvēpimų apreiškimu, ir kad jos apreiškiamojo plano ilgis ir plotis, augštis ir gylis garbingai atšviečia dieviškąjį pobudį, ikišiol tik neaiškiai įžiurimą, bet dabar jau aiškiai matomą prašvintančiosios Tukstantmetinēs Dienos šviesoje.

 

Gleaners.jpg (23530 bytes)z

 

To Return to Home Page click on Chart HomeSymbol.jpg (6039 bytes)
Send E-Mail to

 English Only