Užbaigiamosios Mintys

Studijavimas 16

 

TIConcluding2.jpg (12661 bytes)

– Musų Pareigos
 Link Teisybēs.
 – Jų Kaina, Jų Vertybē, Jų Planas.

 

StarBlueMtnRockF.jpg (6111 bytes)

"...the LORD shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee."
Isaiah 60:2

     Pirmesniuose skyriuose mes matēme, kad taip gamtos šviesa, kaip ir apreiškimai aiškiai parodo, jog protingas, išmintingas, visagalintis ir teisingas Dievas yra visų daigtų tvērēju ir kad Jis yra augščiausiu ir teisētų visko Viešpačiu; kad visi gyvieji ir negyvieji daigtai priklauso Jo valdymui; kad Biblija yra Jo pobudžio ir planų  apreiškimu ant tiek, ant kiek Jis malonējo tą duoti žmonēms suprasti. 

     Iš jos mes sužinojome, kad nors nedora turi viršenybę tarp kai kurių Jo sutvērimų, tai vienok tas yra tik aprybotam laikui ir iki apryboto laipsnio bei iš Jo leidimo, Jo išanksto numatytam išmintingam tikslui. 

     Mes taipgi sužinojome, kad nors tamsybēs dabar apsiauēia žemę, o didelē tamsa visus žmones, vienok atatinkamu laiku Dievas išsklaidys tamsybes, o visa žemē prisipildys Jo garbe.

God’s great plan required ages for its accomplishment -- another age
will be required to complete it.
     Mes suradome, kad Jo didžiojo plano išsipildymui reikējo ikišiol net daugelio amžių, o užbaigimui reikēs dar vieno amžiaus; kad pastarųjų tamsių amžių laiku, kuomet išrodē, jog Dievas visiškai užmiršo savo sutvērimus, Jo planas apie žmonių ateinančias palaimas tyliai, bet iškilmingai vykinosi, nors tais visais amžiais to plano paslaptys buvo išmintingai nuo žmonių slepiamos. 

     Taipgi mes matēme, kad toji diena, ar amžius, kuris dabar prasidēs pasauly, bus tai pasaulio bandymo ar (362) teisimo diena ir kad visi pirmesnieji prirengimai buvo leisti tam tikslui, kad abelnai suteikus žmonijai taip geros progos, kiek tik tas galima, kuomet kiekvienas, kaipo pavienis, bus statomas teisman del amžino gyvenimo. 

     Ilgas šešių tukstančių metų laikotarpis didžiai padaugino žmoniją, kurios grumimąsi ir kančios po blogo viešpatavimu davē jiems priyrimo, kuris išeis jų naudai teisimo laiku. Ir nors visai žmonijai buvo leista kentēti per šešis tukstančius metų, bet žmonēs, kaipo pavieniai, turējo perbēgti savo kelią keliais trumpais metais.

PKForgotten1.jpg (8969 bytes)

While God seems to have forgotten his creatures,
his plan for their future blessing has been silently, but grandly, working out.

     Mes matēme taipgi, kad žmonijai pergyvenant tą neatbųtiną lavinimąsi, Dievas, atatinkamu laiku, atsiuntē savo sunų, kad žmones atpirktų; kad didelēs žmonijos minios nepripažino Atpirkējo Jo nusižeminime ir netikējo, kad Viešpaties Pateptinis taip ateis jų išgelbēti, o vienok iš tų, kurių širdys buvo linkusios prie Dievo ir kurie tikējo į Jo pažadus, Dievas, tų amžių laiku, rinko du buriu tų, kurie turēs gauti Jo karalijos garbę – garbę dalyvauti Dievo plano išpildyme. 

     Mes matēme, kad šiuodu parinltuoju buriu turēs sudaryti Dievo Karalijos dvi vaizdomaini. O iš pranašysčių mes sužinojome, kad toji Karalija jau greitai bus ant žemēs įsteigta; kad po jos išmintinga ir teisinga valdžia visos žemēs šeimynos bus palaimintos duotąja geriausia proga pasirodyti vertais amžinojo gyvenimo; kad jų Brangiausiuoju Kristaus Krauju atpirkimo pasekmēje bus atviras jiems didysis šventenybēs vieškelis, kuriuo galēs vaikščioti Viešpaties atpirktieji (visa žmonija – Žyd. 2:9); kad tas bus viešuoju vieškeliu, kuriuo galēs liuosai vaikščioti visi, kurie tik tikrai gaidžia tapti nekaltais, šventais; kad visi suklupimo akmenys bus prašalinti, visos žabangos, vilionēs ir duobēs išnaikintos ir visi bus palaiminti, kurie tik eis juomi į tobulumą ir amžiną gyvenimą.

ThroneYel.jpg (6797 bytes)      (363) Aišku, kad šis teisingumas, ar valdymas, neprasidēs pira,iau, negu Kristus, kurį Dievas paskyrē pasaulio Teisēju, ar Valdovu, vēl ateis – jau ne nusižeminime, bet galybēje ir didžioje garbējē: ne vēlei atpirkti pasaulio, bet teisti (valdyti) pasaulį teisingume. Jokioje byloje teisimo negal buti, kol teisējas neatsisēda teisme nuskirtuoju bylai laiku, nors pirm to laiko gali buti daryta didelių bylai prisirengimų. 

     Taip ir Karalius atsisēs ant Jo garbēs sosto, prieš Jį bus surinktos visos tautos, kurias Jis teis tame amžiuje sulyg jų darbų, atverdamas joms Šventraščio knygas ir pripildydamas žemę Viešpaties pažinojimu. O iš jų pasielgimo tokiose patofiose aplinkybēse ir paramose, Jis nuspręs, kurie yra vertias amžino gyvenimo ateinančiuose garbēs ir laimēs amžiuose. – Mat. 25:31; Apr. 20:11-13.

A glad day
for the world,
will be when the Church becomes the Bride

 

"They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain:
for the earth
shall be full of the knowledge of the LORD,
as the waters
cover the sea."
Isaiah 11:9

     Taip mes pamatēme, kad antrasis Mesijaus atējimas įsteigti ant žemēs savo karaliją, yra įvykiu, kuriame visos žmonių klasēs gali turēti, gerų vilčių, įvykiu, kuris, pilnai suprastas, pripilso džiaugsmu ir linksmybe kiekvieną širdį. Tai bus diena, kurioje Viešpaties šventųjų ”mažasis burelis” turēs didžiausio džiaugsmo. 

     Tai bus liksmybēs diena, kurioje sužieduotiji pana Bažnyąia džiaugsmingai taps nuotaka, Avinēlio motere, kuomet ją, atējusią iš tyrų, jos Numylētasis paims už rankos ir įves į savo tēviškę. 

     Tai bus diena, kurioje tikroji Bažnyčia, pagarbinta su savo Galva, įgaus dieviškos galēs ir galybēs, ir pradēs pasaulyje didyjį darbą, kurio pasekmēmis bus pilnas visų daigtų atsteigimas. Ir bus tai linksmybēs diena visam pasauliui, kuomet didysis priešas bus surištas, kuomet pančiai, kurie laikē surištą žmoniją per šešis tukstančius metų, bus sųtraukyti ir kuomet Viešpaties pažinimas pripildys visą žemę, kaip vanduo pripildo mares.

Bird2F.jpg (1560 bytes)

"And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh." Luke 21:28

 

wpe720.jpg (2085 bytes)

     Šių dalykų pažinimas ir įrodymai, kas jie yra (364) jau arti, pas pat duris, privalētų turēti didelēs štakos į visus, o ypač į pašvęstuosius Dievo vaikus, kurie jieško dieviškosios prigimties dovanos. Mes patariame jiems, kuomet jie pakelia savo galvas ir džiaugiasi suprasdami, jog jų atpirkimas jau arti yra, kad jie mestų į šalį  visas sunkenybes ir suvaržymus, ir kantriai bēgtų pirmyn tose lenktynēse, kurias jie pradējo. 

     Nežiurint į save ir savo neišvengiamus silpnumus ir netobulumus, žinodamas, kad visi tie silpnumai yra pilnai atlyginti tuo atpirkimu, kurį davē Viešpats Kristus Jeyus ir kad tavo pasišventimas ir pasiaukojimas yra Dievui priimtinas vien tik per mušu Atpirkēją ir Viešpatį, o ne kitaip. 

     Atsiminkime, kad Dievo pažadētoji mums pajēga yra pakaktina, kad ja naudodamiesi mes taptume ”pergalētojais”, ir kad ji užtikrinta mums Jo Šodyje. Tai yra pajiega įgaunama iš Jo pobudžio ir planų pažinimo ir iš išlygų, kokiomis mes dalyvausime juose. Petras išreiškia tą sakydamas: 

”Malonē ir ramybē lai dauginasi jumyse per Dievo ir Musų Viešpaties Jeyaus Kristaus pažinimą, sulyg to, kaip visus kalykus liečiančius gyvenimą ir dievotumą davē mums Jo dieviška galybē per pažinimą To, kuris pašaukē mus į garbę ir dorą, tuomi duodamas mums neapsakomai didelius ir brangius pažadus, PER KURIUOS jus galite buti dalyvaujančiais dieviškoje prigimtyje.” – 2 Petro 1:2-4.


PKGirlHowMuchF.jpg (3222 bytes)

 

If you HAVE consecrated all your time, all your talents,
to the Lord:
the question is, How much of it ARE you giving?

     Bet įgavimas to pažinimo ir tos pajiegos, ką Dievas žada teikti kiekvienam bēgančiam prie dangiškos dovanos, bus tikru jusų pasišventimo pažadų išmēginimu. Jus pašventēte Viešpačiui visą jusų laiką, visus jusų talentus; dabar kįla klausimas: kiek to viso jus atiduodate? 

     Ar vis dar norite, sulyg jusų pasišventimo pažasų, atiduoti viską? – atisuoti jusų pačių planus ir sumanymus bei savo ir kitų teorijas, kas priimti Dievo planą ir budą, pašvenčiant laiką Jo didžiąjam darbui? 

     Ar norite (365) tą visą padaryti žemiškojo draugiškumu ir draugijonoų ryšių lēšomis? Ar norite atitraukti laiką nuo viso kito ir pavesti jį vien tyrinējimui šių garbingų dalykų, kurie taip linksminą visų tikrai pasišventusiųjų širdis, tikrai žinodami, kad tas lešuos jums išsižadējimo savęs? 

     Jei nebus pašvęstu tas viskas, ar jei menēte tik pusę, kuomet atidavēte Viešpačiui viską, tai jus gailēsitēs laiko ir pastangų reikalingų surasti Viešpaties Žodį, kaipo paslēptą turtą, kad tuomi įgyti pajiegą reikalingą tikējimo išbandymui dabar (Tukstantmetinio Amžiaus pradžioje) daugiau, negu kitais laikais.

The truth will beget such a love for God and His plan
that it will become the all-absorbing theme of life.
     Bet nemanykite, kad atsidavimas (pasiaukojimas) pasibaigia pašventimu reikalingo šiam tyrinējimui laiko ir energijos: ne taip yra. Jusų pasišventimo tikrumas bus pilnai išmēgintas ir parodys, ar jus esate vertais tapti pergalētojų bažnyčios (”mažojo burelio”) nariais, kurie turēs gauti Karalijos garbę, ar ne. 

     Jei atydžiai tyrinēsite Dievo Žodį ir įtikēsite Jo teisingumui savo širdies gerume, teisingume ir pašventime, tai jusų  širdyse prasidēs tokia meilē link Dievo ir Jo plano, ir tokis troškimas skelbti Gerąją Naujieną, skelbti Evangeliją, kad tas taps viso jusų gyvenimo užduočia; o tas ne vien tik atskirs jus nuo svieto ir daugelio verdinių krisščionių dvasēje, bet ir ves jus prie atsiskyrimo nuo jų visiškai. 

     Jie laikys jus keistais ir išskirs iš savo draugijos, ir jus tapsite nekenčiamais ir laikomais už kvailius delei Kristaus, nes jie nepažįsta musų, taip kaip nepažinojo ir Kristaus. – 2 Kor. 4:8-10; Luk. 6:22; 1 Jono 3:1; 1 Kor. 3:18.

Are you willing
to follow the Lord through evil and good report? 

Are you willing
to forsake all,
to follow as
He may lead?


Quickened to
fresh zeal and fervent spirit.

     Ar jus norite eiti į Viešpaties pažinimą neatsižvelgdami nei į geras, nei į blogas kalbas apie jus? Ar norite užmiršti viską ir sekti paskui Jį, kaip Jo žodis veda? – nepaisyti nei susų draugų, nei jusų pačių noro? 

     Yra tikimąsi, kad daugelis pašvęstųjų, kurie perskaitys šią, knygą, bus taip paskatinti (366) naujame uolume ir dvasēs pakilime delei dieviškojo plano aiškesnio pažinimo, kad jie galēs pasakyti: 

”Iš Dievo malonēs aš stengsiuosi pažinti Viešpatį ir tarnauti Jam neatsižiurēdamas kokių pasiaukojimų tam reikēs.” 

     Panašiai prakilniems berečiams (Apašt. Darb. 17:11), toki tegul pasistengia patikrinti tą, kas šioje knygoje parašyta. Tegul patikrina tą ne priešgyningomis žmonių pasakomis (tradicijomis) ar tikējimais, bet vienatinai tiesotu ir Dievo nustaytuoju budu – paties Dievo Žodžiu. Kad palengvinti tokį patikrinimą, mes ir paminējome tiek daug ištraukų iš Šventraščio.

The Divine Plan -- in perfect harmony with God’s character--
is a marvelous display of wisdom, justice, love and power.
     Butų bergždžiu darbu banyti sutaikyti čia apkalbētąjį Dievo Planą su daugeliu pažvalgų, kurios pirmiaus buvo laikomos šventraštinēmis, bet paskiaus pasirodē ne tokiomis. Yra matoma, kad Dievo Planas yra pilnas ir santaikus visose savo dalyse, ir esantis pilnoje santaikoje su jo Dodžiojo Autoriaus pobudžiu, kuris Šventraštyje aprašytas. 

     Tai pastebētinas išminties, teisingumo, meilēs ir galybēs paskirstymas. Jis savaimi parodo viršžmogišką apibriežimą, budamas augščiau už žmogaus sumanumą ir beveivk augščiau už žmogaus supratimo galę.

BibleChart.jpg (7213 bytes)      Be abej kils daug klausimų liečiančių įvairius čia paduotame plane paženklinimus reikalaujančius išaiškinimo. Atydus ir protingas Biblijos pastudijavimas greitai paaiškins daugelį tų dalykų; o visiems mes galime draugiškai pasakyti: Nei vieno pakelto klausimo nereikia palikti be atatinkamo atsakymo, esančio pilnoje santaikoje su čia išreikštomis pažvalgomis. 

     Sekami tomai paaiškins šio plano įvairias šakas, parodydami kiekviename žingsnyje tą santaiką, su kuria negal niekas daugiau sulgti, kaip tik gryna teisybē. O reikia žinoti, kad nei jokis kitas teologijos mokslas neįstengē ir nei nebandē sutaikyti visus Biblijos pareiškimus (367) Tarp savęs, bet nieko panašaus nestokuoja mums šiose pažvalgose. 

     Šita santaika ne vien su Biblija, bet ir su dieviškuoju pobudžiu ir su pašvęstu paprastuoju protavimu turējo atkreipti į save sąžiningo skaitytojaus domę ir įkvēpti jam šventos baimēs, o taipgi vilties ir pasitikējimo. Tas tikrai yra stebētinu, vienok ir lygiai tuomi, ko mes galime tikētis iš teisybēs ir iš Dievo begaliniai išmintingo ir maudingo plano.

 

 

 

 

 

 

 

PKCandles1.jpg (6565 bytes)

Responsibility:
Lift up the light!
Lift up a standard for the people!

     Ir kuomet Biblija šiuomi žvilgsniu atsiskleidžia ir parodo mums šiuos nuostabius dalykus (Psal. 119:18), šių dienų šviesa, švieęianti žmonių įvairiems tikējimams ir tradicijoms, sukelia priešingos veikmēs. Jie yra laikomi net jų prisilaikoma, tai jais retai tesirupinama vien del gēdos. 

     O toji gēda, prilipusi prie žmonių tikējimų ir tradicijų, užmetama ir Biblijai, kuri, kaip manoma, laiko tokias iškrypusias mintis paeinanęiomis iš Dievo. Iš čia atsiranda toji laisvē, kuria naudojasi visoki taip vedinami pažangieji mintytojai, atmesdami įvairias Biblijos dalis nesutinkančias su jų pažvalgomis. 

     Kaip nuostabi yra Dievo Apveiyda, kuri kaip tik šiuomi laiku atskleidžia prieš Jo vaikus šį tikrai garbingą ir santaikų planą, – tokį planą, kuris nieko neatmeta, bet gražiai sutaiko kiekvieną Jo Žodžio dalį ir pasakymą. Teisybē, laikui atējus, taps maistu tikinčiųjų namuose, kad jie augtų nuo jo. (Mat. 24:45) 

     Kas tik susiduria su teisybe, suprasdamas jos pobudį, tampa pastatytu atsakomybēn link jos. Ji turi buti arba priimta ir vartojama, dar nepaliuosuoja tokių nuo atsakomybēs. 

     Todel jei mes patys ją priimsime, tai mes esame taip ir atsakomybēje PRIEŠ , nes tikinčiųjų namai yra visiems; o jei jis yra ištikimu maisto užveizdu, tai privalo (368) dalinti ją ir kitiems Dievo šeimynos nariams. 

     Te šviečia jusų šviesa! Nes jeigu vēl užstos tamsa, tai kaip labai bus tamsu! Iškelkite augštyn šviesą! Iškelkite vēliavą žmonēms!

 

To Return to Home Page
click on Chart.

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

English Only