Studijavimas 14

Dievo Karalija

Apkalbamojo Dalyko Aiškumas. – Karalijos Pobudis. – Karalija Evagelijos Amžiaus Laiku. – Klaidigos Pažvalgos Pauliaus Atitaisytos. – Kaidingų Apie Karaliją Nuomonių Paskmēs. – Dievo Karalijos Dvi Vaizdomaini. – Dvasinē Vaizdomaina ir Jos Veikmē. – žemiškoji Vaizdomaina ir Jos Veikmē. – Juodviejų Santaikus Darbas. – Žemiškosios Vaizdomainos Garbē. – Dangiškosios Vaizdomainos Garbē. – Sutarties Kelmas, Iš Kurio Šios Atžalos Auga. – Žemiškoji Karalijos Vaizdomaina. – Izraeliška. – Pražuvusios Giminēs. – Dangiškoji Jeruzalē. – Izraelius. – Pavyzdinga Tauta. – Izraeliaus Pametimas ir Atradimas. – Išrinktosios Klasēs. – Karalijos Paveldējai. – Geležinē Valdžia. – Pavyzdis Parodantis Tukstantmetinio Karaliavimo Tikslą. – Karalija Įteikiama Tēvui. – Dievo Pirmapradis (Originalis) Užbriežimas Pilnai Išsipildo.

 

     Kiekvienas, kuris šį  dalyką svarstē nepalygindamas jo su Biblija, tikrai nusistebēs, kuomet ras jo aiškumą Šventraštyje.  Senas Testamentas yra pilnas pažadējimų ir pranašavimų, kuriuose Dievo Karalija ir Jos Karalius Mesija užima žymiausią vietą. 

     Kiekvieno izraelito vilčia buvo (Luk. 3: 15) tas, kad jų, kaipo Dievo žmonių, tauta bus Mesijaus išauginta, kad kuomet Viešpats ateis pas juos, tai bus jų karaliumi, kad įsteigtų ant žemēs senai pažadētąją Dievo Karaliją.

Baptism2.jpg (6041 bytes)
John the Baptist,
the Forerunner
of Jesus

     Jonas, Viešpaties Jezaus pirmtakunas ir paskelbējas, pradējo savo pasiuntinybę paskelbimu:  ”Atgrįškite, nes Dangaus Karalija arti yra.”  (Mat. 3:2)  

     Viešpats pradējo savo mokinimą lygiai tokiu pat pareiškimu (Mat. 4:17); o apaštalai buvo pasiųsti [288]  skelbti lygiai tą patį.  (Mat. 10:7; Luk. 9:2) 

     Karalija buvo ne tik svarbiuoju dalyku, kuriuo Viešpats pradējo savo viešąjį mokinimą, bet ji buvo svarbiausiuoju dalyku visame Jo moksle (Luk. 8:1; 4:43; 19:11), kuriame kiti dalykai buvo minimi tik kaipo paprastai paliečiantys ir paaiškinantys apkalbamąją Karaliją. 

     Jo prilyginimų (palyginimų) didžiuma, tai arba vaizdavo tą Karaliją įvairiais žvilgsniais, arba buvo nurodymais, kad reikia visiško pasišventimo Dievui, idant tapti tos Karalijos dalyviais, o taipgi, kad žydai turējo klaidingą supratimą manydami, jog toji Karalija užtikrinta tik jiems, kaipo esantiems tikrais Abraomo vaikais, o tuomi ir tikrais pažado paveldējais.

Why didn’t Jesus set up his kingdom at his first advent?

Jesus3Feed5000.jpg (4863 bytes)
Jesus healing,
a foretaste
of his kingdom
on earth

 

Jesus4Emaus.jpg (2943 bytes)
Walking
to Emmaus

     Musų Viešpats Jezus, pasikalbējimuose su savo pasekējais, sudrutino ir padrąsino jų viltis link ateinančios Karalijos, sakydamas jiems:  

”Aš paskiriu Karaliją jums, kaip ir mano Tēvas paskyrē ją man, kad jus valgytumete ir gertumete prie mano stalo mano karalijoje ir sēdētumete ant sostų teisdami [valdydami] dvyliką Izraeliaus giminių.”  (Luk. 22:29, 30)  

     Ir dar:  ”Nesibijok tu, mažasis bureli, nes jusų Tēvui patiko duoti jums Karaliją.”  (Luk. 12:32)  

     O kuomet jų pripažintasis karalius, ažuot buti apkarunuotu ir pasodintu ant sosto, tapo nukryžiuotu, Jo mokintiniai jautēsi labai apsivylę.  Kaip du iš jų tarpo išsireiškē menamam keleiviui, einant į Emmaus po Jo prisikēlimui, kad ”mes tikējome, jog tai buvo tasai, kuris turējo atpirkti Izraelį” – butent, kad paliuosuos juos iš Romos jungo ir padarys iš Izraeliaus galingą ir garbingą Dievo Karaliją.  

     Bet atsitikusiais pirm keleto dienų įvykiais jie jautēsi sunkiai suviliotais.  Tuomet Jezus, primindamas jiems kas yra parašyta Šventraštyje, išaiškino, kad Jo auka buvo reikalinga pirmiau, negu Karalija galēs buti įsteigta. – Luk. 24:21, 25—27.

Why man’s redemption precedes
kingdom blessings.
     Dievas galējo duoti Jezui viešpatavimą ant žemēs ir be žmogaus atpirkimo; juk ”Augščiausis viešpatauja žmonių karalijoje ir duoda ją tam, kam tik panori.”  (Dan. 4:32)  Bet Dievas turējo didesnį užsibriežimą, negu šitokio plano įvykinimas.  

     Mat tokia karalija butų davusi nors ir gerų, bet tik laikino pobudžio palaimų, kadangi visi žmonēs buvo po mirties nuosprendžiu.  Kad Jo Karalijos palaimos butų pilnomis ir amžinomis, žmonija turējo buti pirmiaus atpirkta nuo mirties ir tuomi teisētai paliuosuota nuo bausmēs, kuri buvo Adome uždēta ant visų.

     Kad pranašavimų išaiškinimu Jezus atgaivino mokintinių viltį apie ateinančią Karaliją, tai pasirodo iš to, kad vēliaus, kuomet Jis, pagyvenęs su jais, skyrēsi, jie paklausē:  

     ”Viešpatie, ar dabar atsteigsi Izraeliaus karaliją?”  Jo atsakymas, nors neiaškus, neužginčijo jų vilties.  Jis pasakē:  ”Ne jums yra žinoti laiką ir valandą, kurią Tēvas savo galēje pasilaikęs yra.” – Apašt, Darb. 1:6, 7.

Is the kingdom
to be earthly?
or heavenly?

 

 

wpe691.jpg (3028 bytes)

     Tiesa, išpradžių mokiniai, kaip ir abelnai visa žydų tauta, turējo netikrą supratimą apie Dievo Karaliją, manydami, kad tai bus tiktai žemiškoji karalija, lygiai, kaip daugelis klysta šiandien atvirkščiai, manydami, kad tai bus išimtinai Dangiškoji Karalija.  

     Daugelis Viešpaties Jezaus prilyginimų ir neaiškių pasakymų buvo skirta tam, kad atatinkamu laiku išaiškintų tą klaidingą supratimą.  Bet Jis visuomet laikēsi minties apie karaliją, valstybę, kuri bus įsteigta ant žemēs ir apie viešpatavimą tarp žmonių.  

     Ir Jis ne vien įkvēpē jiems viltį buti tos karalijos dalyviais, bet taipgi išmokino melsti jos įsteigimo:  ”Ateik Tavo karalija; buk Tavo valia kaip danguje, taip ir ANT ŽEMĒS.”

Waiting for
God's kingdom seemed absurd
to the worldly-wise.

 

 

 

 

 


Jesus taught that his kingdom was not of this world and would not be established until after his suffering and death.
But zealot Jews rebelled against Rome, endeavoring to set up their kingdom prematurely
.

     Mokslingiesiems žydams Viešpats išrodē apgaviku ir fanatiku; Jo mokinius jie laikē paprasčiausiais neišmanēliais.  Jo išminties, takto, nei Jo stebuklų [290] jie negalējo užginčyti, nei tinkamai išaiškinti; vienok, žiurint jų netikējimo žvilgsniu, Jo pareiškimas, jog Jis esąs pasaulio paveldēju; kad atstatysiąs pažadētąją karaliją, kuri valdys pasaulį; kad Jo pasekējai, visi paeiną iš žemiausių gyvenimo sluogsnių, bus toje karalijoje sanpaveldējais – tas viskas išrodē perdaug paikiais dalykais svarstymui.  

     Roma, su išlavintais kareiviais, gabiais generolais ir neišsibaigiančiais turtais, buvo tuomet pasaulio valdove ir kasdien ējo stipryn.  Kuomi gi buvo tasai Nazarietis?  Kuomi buvo tie žvejai be pinigų, be įtakos, vien su pavargusiais pasekējais iš paprasčiausių žmonių?  

     Kuomi buvo jie, kad galētų kalbēti apie įsteigimą senai žadētosios karalijos, kuri bus didesnē ir galingesnē už visas kada nors pasaulyje buvusias karalijas?

ISMasada.jpg (19013 bytes)

The Masada

    The last outpost of Jewish rebellion in 73 A.D., is the famous location where 960 Jewish zealots chose to take their own lives rather than submit to a life of Roman slavery.


"The Kingdom
of God cometh not with observation"--

Yet it would be everywhere present
and powerful.

The spiritual kingdom
is being set up first
and will be
for a time
unrecognized.

     Farizējai, tikēdamiesi iškelti aikštēn menamąjį Viešpaties pareiškimų tuštumą, o tuomi ir išvesti iš paklaidos Jo mokinius, pareikalavo, kad Jis pasakytų, Kada pradēs rodytis toji karalija, apie kurią Tu mums kalbējai?  kada ateis Tavo kareiviai?  kada toji Dievo Karalija ateis?  (Luk. 17:20—30)  

     Musų Viešpaties atsakymas butų suteikęs jiems naujų minčių, jei jie nebutų buvę prietaruose prieš Jį ir apjakime delei savo pačių manomai didelēs išminties.  Jis atsakē, kad Jo Karalija niekad neateis tokiu budu, kaip jie tikisi.  

     Kad karalija, kurią Jis skelbia ir į kurią Jis kviečia savo pasekējus tapti sanpaveldējais, yra nematoma karalija, ir kad jie nesitikētų pamatyti ją.  ”Jis atsakē jiems ir tarē:  Dievo Karalija ne ateina regimai [matomu budu]; niekas nepasakys: štai ji čia, arba ten yra!  Nes Dievo Karalija yra [bus] jusų viduje.”*) 

     Žodižiu sakant, Jis parodē jiems, kad [291] kuomet Jo karalija ateis, tai ji visur bus ir visur turēs galę, bet niekur nebus matoma.  Tuomi Jis davē jiems supratimo apie dvasinę karaliją, kurią Jis skelbē; bet jie nebuvo prisirengę ir nesuprato. 

*)  Biblijos vertimuose pasakymas ”jusų viduje,” turi tos pačios reikšmēs, ką ir pasakymas ”jusų tarpe.”  Juk kiekvienam aišku, kad Karalija, apie kurios įsteigimą Jezus kalbējo, negalētų buti širdyse Farizējų, kuriuos Jezus vadino veidmainiais ir nubaltintais karstais (grabais).  Toji Karalija, kuomet įsteigta, bus visų klasių viduje ar tarpe, valdydama ir teisdama visus.

SkyStorm3F.jpg (2703 bytes)
     Žydų pasitikējimuose pažadētosios karalijos buvo dalelē ir tiesos, kuri savu laiku išsipildys, kaip vēliaus parodysime; bet Viešpaties žodžiai čia liečia tik dvasinę Karalijos vaizdomainą, kuri bus nematoma.  O kadangi ši Karalijos vaizdomaina bus įkuntyta pirmiausiai, tai ji liks nepastebēta ir išpradžių negažinta.  

     Paveldējimo teisēs į šią Dievo Karalijos dvasinę vaizdomainą buvo vienatiniu pažadu ir likosi vien tik musų augštojo pašaukimo vilčia viso Evangelijos Amžiaus laiku, kuris tuomet prasidējo.  Todel Jezus vien tik apie ją ir kalbējo. (Luk. 16:16)  Ji mums paaiškēs betęsiant jos apkalbējimą.

Nicodemus.jpg (7981 bytes)

"There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

The same came to Jesus by night, and said unto him,

‘Rabbi, we know that thou art from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.’"
John  3:1,2

Jesus46Healing.jpg (5034 bytes)
Jesus healing

     Turbut delei tokio viešojo abelno priešingumo, buvusio ypač Farizējų tarpe, Nikodemas ējo pas Jezų naktį, trokšdamas tos paslapties išaiškinimo, bet, matomai, gēdindamasis žmonių, kad toki dalykai užima jo mintis.  

     Jezaus su Nikodemu pasikalbējimas (Jono 3), nors tik dalinai užrašytas, suteikia mums progos giliau pažvelgti į Dievo Karalijos pobudį.  Matomai tik svarbiosios pasikalbējimo dalys yra paminētos, todel iš jų mes galime dasiprotēti ir abelną to pasikalbējimo turinį, kurį galime maž-daug perpasakoti šiaip:

Nikodemas. –  

”Rabbi, mes žinome, kad Tu esi mokytojas nuo Dievo atējęs; nes nei vienas negalētų daryti tų stebuklų, kuriuos Tu darai, jei nebutų su juo Dievas.”  

Vienok kai kurie Tavo pareiškimai išrodo man labai neaiškųs, todel aš atējau [292] prašyti paaiškinimo.  Pavyzdin, štai Tu ir Tavo mokiniai visur skelbiate:  

”Dievo Karalija jau arti,” bet jus neturite nei armijos, nei turtų, nei įtakos, taip kad šis pareiškimas išrodo visiškai neteisingu; išrodo, kad tuomi jus apgaudinējate žmones.  

Farizējai abelnai laiko Tave apgaviku, bet aš manau, kad Tavo mokinime yra truputis tiesos, nes ”nei vienas negalētų daryti tų  stebuklų, kuriuos Tu darai, jei nebutų su juo Dievas.”  

Mano atsilankymo tikslu yra sužinoti, kokia ir iš kur yra ir kada bus toji karalija, kurią Tu skelbi?  Taipgi kada ir kaip ji bus įsteigta?”

"Begotten"
and "Born"
of the spirit
Jezus. –

Tavo reikalavimas gauti pilno, supratimo apie Dangiškąją Karaliją, negali buti dabar patenkintu; ne todel, kad aš nežinočiau apie ją visko, bet todel, kad tu, dabartiniame tavo stovyje, negalēsi jos suprasti nei įvertinti, jei aš pilnai apie ją ir paaiškinčiau.  

”Jei kas nebus gimęs*) iš augštybēs, tas negalēs matyti [graikiškai eidon**) – pažinti, ar suprasti] Dievo Karalijos.”

*)  Graikiškas žodis gennao, kartais vertime sakomas ”pradētas,” o kartais ”gimęs”, ištikrųjų turi abi reikšmi, ir gali buti verstas vienu ar kitu žodžiu tinkamu sakiniui, kuriame vartojamas.  Abidvi reikšmi, pradējimas ir gimimas, tame žodyje telpa, nes jei vienas yra pasakytas, kitas yra jau suprantamas, kadangi gimimas yra gamtiško pradējimo (užvaisinimo) sekmē, lygiai kaip ir pradējimas yra gimimo priežasčia.  Kuomet vieksnys, kuriam pritaikomas žodis gennao, yra vyriškosios lyties, tai tą žodį reikia versti pradētas, o kuomet moteriškos – tai gimęs.  Todel Jono 1 laiške 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 18 gennao turi but išversta pradētas, nes tenai veiksnys Dievas – vyriškosios lyties.

Vienok kartais vertimas priklauso veikimo budui, neatsižiurint į lytį. Todel paimtas su priesaka ek, žodis gennao turi buti verstas užgimęs, kaip va Jono 3:5, 6 – užgimęs iš vandens, iš kuno, iš dvasēs.

**)  Šis graikiškas žodis vertime taipgi sakomas ”suprasti.”  Lietuviškoje kalboje žodis ”matyti” tankiai imamas prasmēje ”suprasti.”] – Net mano [293]mokiniai ikišiol turi vos neaiškių nuomonių apie karaliją, kurią jie skelbia.  Aš negaliu išaiškinti jiems del tos pačios priežasties, ką ir tau; ir jie nesuprastų del tos pat priežasties.  Bet, Nikodemai, vienu Dievo darbų ypatingumu yra tas, kad Jis reikalauja nusilenkti prieš tą šviesą, kokia jau yra, pirm suteiksiant daugiau šviesos; gi parinkime tų, kurie bus laikomi vertais dalyvauti karalijoje, žiurima, kad butų parodytas tikējimas.  Jie turi žingsnį, tankiausiai matydami prieš save tik vieną žingsnį pirmyn.  Jie eina tikējimo, o ne matymo vedami.

 

+This same Greek word is translated consider in Acts 15:6.
"The apostles and elders came together for to consider [know or understand] this matter."

The same word is rendered behold in Romans 11:22.
"Behold [consider, understand] therefore, the goodness and severity of God".

Also in 1 John 3:1--
"Behold [consider, know, understand] what manner of love the Father hath bestowed upon us."

How can a man
be begotten
when he is old?

Repentance
is not the
new birth.

Spiritual begettal precedes
spiritual birth.

Nikodemas. –

Bet aš nesuprantu tavo kalbos.  ”Kaip gal žmogus užgimti senas budamas?  Ar gi jis gal antru kart įeiti į motinos yščių ir vēl gimti?”  

Ar gal Tu manai, kad atvirtimas, kurį skelbia ”Jonas Krikštytojas” ir ženklinamas apkrikštijimu vandenyje, turi kokią nors gimimo reikšmę?  

Aš pastebējau, kad Tavo mokiniai panašiai skelbia ir krikštija.  Ar šis naujasis gimimas yra reikalingas tiems, kurie galēs matyti ar įeiti į Tavo karaliją?

Jezus. –

Musų tauta yra pašvęstoji tauta, su kuriąja Dievas yra sutartį padaręs.  Visi jos žmonēs buvo Mozēje apkrikštyti jura ir debesiu, kuomet išējo iš Egipto.  

Dievas juos priēmē Mozēje, kuris buvo jų sutarties tarpininku, ant Sinajaus kalno; bet jie užmiršo savo sutartį: kaip kurie viešai gyvena kaipo muitininkai ir nusidējēliai, o daugelis kitų pus-teisingieji veidmainiai; todel it Jonas ir mano mokiniai šaukia juos atsiversti – grįžti į Dievą ir padarytosios sutarties pripažinimą.  

Taigi Jono kirkštijimas reiškia tąjį atsivertimą ir širdies bei gyvenimo pertvarkymą, bet ne naują gimimą.  Jei virš to nepardarysi nieko daugiau, tai niekad Karalijos nepamatysi.  

Jei greta persitvarkymo, [294] kurį vaizduoja Jono krikštas, negausi dvasinio pradējimo nei užgimimo, tai mano Karalijos matyti negalēsi.  

Atsivertimas atves tave atgal į teisingumo stovį; tame stovyje tu galēsi pažinti mane, kaipo Mesiją, kurio pavyzdžiu buvo Mozē.  

Taip pasišventęs man tu busi Tēvo pradētas į naują gyvenimą ir dievišką prigimtį, kuri, jei vystysis ir bus skatinama, užtikrins tavo gimimą jau kaipo naujo sutvērimo, dvasinēs esybēs, pirmame prisikēlime; kaipo tokis, tu ne tik pamatysi, bet ir dalyvausi Karalijoje. 

– Atmaina, kuri įvyks per šį naują užgimimą dvasēje, yra tikrai didelē, Nikodemai, nes tas, kuris gimęs iš kuno – yra kunu, o kuris gimęs iš dvasēs – yra dvase.  

Todel nesistebēk mano pirmesniuoju pasakymu, kad tu turi buti pradētu iš augštybēs, idant galētum suprasti, žinoti ir įvertinti tuos dalykus, apie kuriuos tu klausi.  

”Nesidyvyk, kad tau sakiau: jus turite išnaujo užgimti.”  

Skirtumas tarp tavo dabartino stovio – gimusio iš kuno, ir stovio tų, kurie gimę iš dvasēs ir kurie įeis ar sudarys mano skelbiamąją Karaliją, – yra labai didelis.  

Štai aš tau pasakysiu pavyzdį, iš kurio tu igausi nors truputį nuovokos apie tuos, kurie, gimę iš dvasēs, sudarys tą Karaliją:  

”Vējas pučia kur nori, ir tu girdi jo užimą, bet nežinai iš kur jis ateina ir kur jis eina; tokiu yra kiekvienas gimęs iš dvasēs.”  

Nors vējas pučia šian ir ten – tu jo negali matyti, kad ir jauti

 apie save jo apsireiškimą ir įtaką.  Tu nežinai iš kur jis ateina ir kur jis eina.  

Šitas pavyzdis geriausiai vaizduoja gimusius dvasēje per prisikēlimą, tuos kurie ”įeis,” ar kurie sudarys tą Karaliją, kurią aš dabar skelbiu.  

Jie visi bus nematomi kaipo vējas, o žmonēs, kurie nēra gimę iš dvasēs, nežinos iš kur jie ateina ir kur eina.

Nikodemas. –

Kaip tas gali buti? – nematomos esybēs! [295]

Jezus. –

”Tu esi mokytojis Izraeliuje, o tų dalykų nežinai?” – kad dvasinēs esybēs gali buti čia, bet jų niekas nematys?  

Ar tu, kuris bandei mokinti kitus, niekad neskaitei apie Elišą ir jo tarną, ar apie Balaamo asilą? 

O taipgi daugelį kitų Šventraštyje nurodymų vaizduojančių, kad dvasinēs esybēs yra nematomos, bet gali buti žmonių tarpe?  

Pagaliaus, juk tu esi Farizējus, o juk Farizējai visi tiki į angelus, kaipo į dvasines esybes.  Bet tas viskas parodo tik tą, ką aš pasakiau pradžioje:  Jei kas nebus gimęs iš augštybēs, tas negalēs matyti (žinoti, pažinti, suprasti) Dievo Karalijos ir įvairių dalykų, kurie ją liečia.  

ElishaF.jpg (4628 bytes)
Elisha and his Servant

Jei tu norētum įeiti į tą Karaliją, kurią aš skelbiu, ir tapti anos sanpaveldējų su manim, tai turētum sekti paskui šviesą žingsnis po žingsnio.  

Tau taip einant pasidarys daugiau šviesos ir tai tokiu greitumu, kokiu tu spēsi prisirengti į ją.  

Aš skelbiu tuos dalykus, kurių laiką tu gali suprasti, ir darau stebuklus, sulyg kurių tu pripažinsti, kad aš esu mokytojis atējęs iš Dievo, bet tu neparodei dar savo tikējimo ir netapai viešai mano mokiniu ir pasekēju.

"The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth:
so is every one that is born of the Spirit." John 3:8

 

What is
spirit begettal?

 

 

 

 

 

 

 


*)  Žodžių ”kurs yra danguje” nēra seniausių ir patikētiniausių rankraščių 13-je eilutēje.

 

Tu negali tikētis matysiąs daugiau, jei negyvensi sulyg to, ką matai; tik taip gyvenant Dievas duos tau daugiau šviesos ir nurodymų kitam žingsniui.  

”Ištikro, ištikro sakau tau: mes kalbame ką žinome, o liudijam tą, ką matome, bet jus [Farizējai] musų liudijimo nepriimate.  Aš papasakojau tau apie žemiškuosius daigtus, o tu netiki, tai kaip tu galēsi tikēti, jei aš tau papasakosiu apie dangiškus daigtus?”  

Butų tik tuščia pastanga aiškinti tau dangiškus daigtus, nes tu neįtikētumei ir mano pamokslas išrodytų tau esąs dar didesne nesuomone.  

Jeigu tas, apie ką aš mokinau ir kas buvo tik žemiško pobudžio, ar vaizdavo žemiškus dalykus, kuriuos tu gali suprasti ir supratai, [296] dar neįtikino užtektinai tavo minties, kad atvirai tapti mano mokiniu ir pasekēju, tai nedaugiau bus įtikinančiu tave ir tas, jei aš bučiau pasakojęs tau apie dangiškus daigtus, apie kuriuos tu neiko nežinai; nei vienas žmogus niekad neužžengē į dangų, todel nei vienas negal patikrinti mano žodžių.  

Aš, kuris nužengiau iš dangaus, vienas tik galiu suprasti dangiškus dalykus.  ”Nei vienas neužžengē į dangų, kaip tik Tas, kuris atējo iš dangaus, butent žmogaus Sunus.”

*)  Žinotē apie dangiškus dalykus gali but įgaunama vien per pradējimą iš Dvasēs; o dangiškieji dalykai gali buti pažinomi gimus iš dvasēs, esant dvasine esybe. 

Taigi matome, jog Viešpačiui reikējo turēti daug kantrybēs, kad išaiškinus karalijos ypatybes tiems, kurių prietarai ir išlavinimas neleido jiems kitaip, kaip tik iškraipytuoju žvilgsniu žiurēti į tos karalijos žemišką vaizdomainą.  

Vienok visgi išrinkimas atatinkamos klasēs dalyvauti Mesijaus karalijoje ējo savo keliu, nors vos keletas buvo išrinktų iš Izraeliaus, kuriam tas buvo teikta per septynerius metus.  

Kaip Dievas ir buvo anksčiau numatęs, delei jų neprisirengimo ir nesugabumo pasinaudoti duotąja proga ir prisitaikyti prie teikiamų išlygų, prievolēs dalyvauti Mesijaus karalijoje buvo atimtos iš jų, kaipo iš tautos, kurios tik dalelē tas prievoles gavo, ir pavestas pagonams, kad paimti ir iš jų ”žmonių Jo vardui.”  

Tarp tų taipgi vos menka dalelē, ”mažasis burelis,” įvertino tą prievolę ir tapo paskaityti vertais buti sanpaveldējais Jo Karalijoje ir Garbēje.

Jesus40Teaching.jpg (5906 bytes)
Jesus taught
about an earthly
kingdom.
     Svarbi buvo paklaida vardinēje krikščioniškoje bažnyčioje, klaidingai išaiškinusioje, kad pažadētoji karalija reiškia vien tik vardinę bažnyčią jos dabartiname stovyje, ir kad jos darbu esąs vien [297] mielaširdystēs viekimas tikinčiųjų širdyse; šitoji paklaida išsiplētē iki to laipsnio, kad dabartinas nedoras susijungimas ir viešpatavimas vardinēs bažnyčios su pasauliu yra daugelio laikomas Dievo Karalija ant žemēs.  

     Tiesa, tulu atžvilgiu bažnyčia dabar yra Dievo Karalija ir mielaširdystē dabar viekia tikinčiųjų širdyse; bet priimti tą viską, o atmesti tikrąją busimą Dievo Karaliją, kuri privalo buti įsteigta po visu dangumi, kurioje Dievo valia bus taip, kaip ir danguje, – tai reikštų paversti tuščiu ir bereikšmiu tą svarbiausį ir aiškiausį pažadą, kurį užrašē Viešpats, apaštalai ir pranašai, kad mus paskatinti ir mums pagelbēti apgalēti pasaulį.

The kingdom
of God
has not yet
reigned on earth.

 

     Viešpaties pasakytuose prilyginimuose bažnyčia tankiai pavadinama Karalija; apaštalas taipgi kalba apie ją kaipo karaliją, kurioje Kristus dabar viešpatauja, sakydamas, kad Dievas perkēlē mus iš tamsybių karalijos į savo Brangiausiojo Sunaus karaliją.  

     Mes, kurie priimame Kristų, dabar pripažįstame Jo pirktąsias viešpatavimo teises ir reiškiame Jam dēkingos ir liuosos pavaldinystēs (nuolankumo) pirm, negu Jis priverstinai įsteigs valdymą pasaulyje.  Mes pažįstame skirtumą tarp teisingųjų įstatymų, kuriuos Jis įgyvendins, ir tamsybēs karalijos, kurią palaiko valdžios pasisavintojis, dabartinasis šio pasaulio kunigaikštis.  

Christian allegiance.
SeatoSeaF.jpg (4167 bytes)
Christ's earthly kingdom will reach the whole earth.
     Tokiu budu tikējimas į Dievo pažadus pakeičia musų pavaldinystę, ir mes laikome save pavaldiniais naujo kunigaikščio ir, per Jo malonę, sanpaveldējais su  Juomi toje Karalijoje, kuri bus įsteigta galybēje ir didēje garbēje.

     Vienok šis įvykis visiškai ne panaikina tų pažadų, sulyg kurių Kristaus Karalija bus ”nuo jurų iki jurų, o nuo upių iki žemēs galų” (Psal. 72:8); kad visos tautos tarnaus Jam ir klausys Jo; ir kad prieš Jį kiekvienas kelys lenksis, kaip nusilenks visi daigtai kaip danguje, taip ir ant žemēs. (Dan. [298] 7:27; Pil. 2:10)  Priešingai, surinkimas dabar ”mažojo burelio” patvirtina tuos pažadus.

"He said therefore,
‘A certain nobleman went into a far country
to receive
for himself
a kingdom
and to return.’"
Luke 19:12

 

     Kuomet atydžiau patyrinējame Viešpaties prilyginimus, tai surandame, kad jie aiškiai parodo, jog Dievo Karalijos atējimas ar įsteigimas pilnoje galēje yra ateitis; o suprantama, ne anksčiau, negu ateis Karalius.  

     Taigi prilyginimas apie jauną didžiuną, išējusį į tolimą šalį kad užimti karaliją ir sugrįžti ir t. t. (Luk. 19:11—15) , aiškiai nurodo, kad Karalija bus įsteigta Kirstui grįžus.  O paskelbimas Viešpaties pasiųstas bažnyčiai daug metų vēliau, sako:  ”Buk ištikimu iki mirties, o aš duosiu tau gyvenimo karuną.”  (Apr. 2:10)  

     Iš šio aišku, kad karaliai, kurie karaliaus su Juomi nebus karunuoti, neigi karaliaus kaipo karaliai šiame gyvenime.

God’s kingdom
is not yet set up
in glory and power.

Jesus45BeholdF.jpg (3460 bytes)

     Dabartinē bažnyčia, todel, nēra Dievo Karalija pastatyta garbēje, bet ji yra tik prasidējus, užsivaisinimo stovyje.  Ir taip mokina visi Naujojo Testamento pasakymai apie ją.  Ši dangaus karalija dabar kenčia persekiojimus iš pasaulio rankų; karalius buvo kankintas ir nukryžiuotas; ir kuris tik seks Jo pēdomis, tas kentēs persekiojimus ir skriaudas kame nors.  

     Bet, reikia pastebēti, kad tas bus tik tikrąjai, o ne vardinei bažnyčiai.  O pažadas sako, kad jei mes (Bažnyčia, užsivaisinusiame stovyje Karalija) dabar kentēsime su Kristumi, tai taipgi, atatinkamu laiku, kuriame Jis pasiims savo didelę galybę ir karaliaus, mes busime pagarbintais ir karaliausime su Juomi.

PublicanF.jpg (5088 bytes)
Parable of the Publican  and Sinner

 

 

 

 

 

"And again
I say unto you,
It is easier
for a camel
to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God." Matthew 19:24

     Santaikoje su Viešpaties mokinimu Jokubas (2:5) sako mums, kad Dievas išsirinko šio pasaulio vargingiausius ir neapkenčiamiausius žmones ne tam, kad karaliautų dabar, bet kad taptų ”paveldējais tos karalijos, kurią Jis yra pažadējęs.”  Viešpats sako:  ”Kaip sunkiai turingieji įeis į Dievo Karaliją!”  (Mork. 10:23)  

     Taigi aišku, kad Jis neturējo [299] mintyje vardinēes bažnyčios, kuri dabar viešpatauja su pasauliu, nes joje turuoliai susikuopē. Petras bara karalijos paveldējus, kad butų kantrybēje, susivaldyme, doroje ir tikējime, sakydamas:  

     ”Broliai, budēekite, kad užtikrintumet jusų pašaukimą ir išrinkimą; jei jus taip elgsitēs, tai niekad neupulsite; todel bus gausiai jums suteiktas įējimas į amžinąją musų Viešpaties ir Išganytojo, Jezaus Kirstaus Karaliją.” – 2 Petr. 1:10, 11.

ISNeedlesEye.jpg (22282 bytes)

Needles Eye Gate --
Humans could pass through easily; but large animals, such as camels, had to be unloaded and kneel to get through.

JaffaGate.jpg (16704 bytes)

Jaffa Gate -- Located at the west side of Jerusalem, the Jaffa Gate has a "needle’s eye," a small opening used as a security entrance at night when the large gate was safely shut.

Christian liberty      Kai kurie mano, kad Pauliaus pasakymas Rom. 14:17 liečia prilyginamąją karaliją; bet svarstant jį pamatinēje šviesoje, pasirodo, kad tas pasakymas stačiai reiškia štai ką:  Mes, broliai, esame dabar perkeltais į Dievo Brangiausiojo Sunaus Karaliją, turime kai kurių laisvių link musų maisto ir kitų, kokių mes, kaipo žydai, pirmiau neturējome sulyg įstatymų (eil. 14) ; bet verčiau mes nesinaudokime tomis laisvēmis, jei jos klaidins ir ves į papiktinimą sąžines tų musų brolių, kurie dar tų laisvių nepažįsta.  

     Savo laisve link maisto nepražudykime musų brolio, už kurį Kristus numirē; atminkime, kad prievolēs karalijoje, kaip dabar taip minkime, kad prievolēs karalijoje, kaip dabar taip ir ateityje, yra daug didesnēmis palaimomis, negu laisvē link maisto, butent:  laisvē link gerų darbų, ramybē link Dievo per Kristų, ir linksmybē dalyvavime Šventoje Dievo Dvasēje.  

     Šitos laisvēs (dabar ir visuomet) yra taip didelēmis, kad mažesnę laisvę, kaip va apie maistą, privalome dabar paaukoti musų brolių gerovei.

CrossCrown1.jpg (3364 bytes)
Christians must be
overcomers
to sit with Jesus
in His Father's throne and reign
over the nations
of earth.

Arena.jpg (3009 bytes)
Overcoming  requires death in the Lord's service.

     Taigi neatsižiurint į tą, kokiu Šventraščio žvilgsniu mes žiurēsime, tai rasime, kad mintys apie tą, buk karalijos pažadai yra vien pasakiškais apgaudinējimais, ar kad buk musų dabartinis stovis yra tų pažadų išsipildymu, yra klaidingos.

     Pažadai apie Karalijos garbę ir sanpaveldystę joje su Viešpačiu, ankstybąjai bažnyčiai buvo tvirtais paskatinimais į ištvermę bandymuose ir persekiojimuose, [300] apie kurių perkentimą išanksto buvo pasakyta; o iš visų suraminimo ir paskatinimo žodžių, duotų Apokalipse (Apreiškimuose) septynioms bažnyčioms, nei vieni nešviečia taip aiškiai ir stipriai, kaip šis pasakymas:  

     ”Tam, kuris pergalējo, aš leisiu sēdēti su manim ant mano sosto, taip kaip ir aš pergalējau ir esmi pasodintu su mano Tēvu ant Jo sosto;” taipgi ”Tam, kuris pergalējo, aš duosiu galę ant visų tautų.”

     Šie yra tokiais pažadais, kurių be išklaipymo negalima pritaikyti prie dabartino malonēs veikimo širdyse, neigi prie karaliavimo ant tautų dabartiniame gyvenime, kadangi pergalētojais gali tapti tik per mirtį tarnyboje ir tuomi gauti dangaus pagarbas. – Apr. 20:6.

"Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you."
I Corinthians 4:8

 

 

 

 

 

Paul6.jpg (9784 bytes)
Paul preached that
present suffering
would be followed
by future reigning.

     Bet žmogaus prigimtis stengiasi apsilenkti kentējimų ir visuomet prisirengus stvertis pagarbų ir galybēs; todel mes randame atsitikimų, kad net apaštalų laikuose kai kurie bažnyčioje buvo linkę pritaikyti busiančiosios garbēs ir galēs pažadus prie dabartinio gyvenimo, ir buvo pradēję elgtis taip, lyg kad manydami, kad jau atējo laikas, idant pasaulis duotų bažnyčiai pagarbą ir net klausytų jos.  

     Apaštalas Paulius parašē šios klaidos pataisymą, nes žinojo, jog tokis manymas bus bažnyčiai kenksmingas, kaipo auklējantis pasididžiavimą ir šalinantis nuo pasišventimo.  Jis pašiepiančiai sako tokiems:  ”Jųs jau pasotinti, jus jau turtingi’ jus jau karaliaujate be musų.”  

     O paskui jis priduria jau ne juokais:  ”Duok Dieve, kad jus karaliautumete, idant ir mes (persekiojamieji apaštalai) galētume taipgi su jumis karaliauti.”  (1 Kor. 4:8)  Mat, džiaugdamiesi savo krikščionybe, žmonēs mēgino gauti iš jos kodaugiausiai sau pagarbos; gi apaštalas gerai žinojo, kad, norint buti ištikimais Viešpaties pasekējais, jie neprivalo buti tokiame stovyje.  

     Todel jis primena jiems, kad jei jau ištikrųjų [301] tas nuo senai laukiamas karaliavimas prasidējo, tai ir jis pats norētų karaliauti nemažiau už juos, o taipgi primena, kad jis, kaipo tikintysis, kenčia už teisybę, kas parodo, kad jų karaliavimas yra perankstybas ir greičiau žabanga, negu garbē.  

     Paskui, truputį pašiepdamas, jis sako:  ”Mes (apaštalai ir ištikimi tarnai) esame bepročiais delei Kristaus, bet jus esate išmintingais Kristuje; mes silpni, bet jus stiprųs, jus gerbiami, o mes paniekinti.”  

     Aš rašau šiuos dalykus ne todel, kad vien užgēdinti jus, nes aš turiu geresnį ir garbingesnį tikslą – PERSPĒTI JUS, nes dabartinos garbēs takas ne veda į tą garbę ir pagarbą, kuri bus apreikšta; tik dabartini kentējimai ir savęs išsižadējimai yra siauruoju taku į garbę, pagarbas, nemirtinumą ir karalijos sanpaveldystę.  

     Todel prašau jusų buti mano pasekējais.  Kentēkite ir bukite žeminamais ir persekiojamais dabar, kad galētumete su manimi kartu gauti gyvenimo karuną, kurią teisingasis teisējas ir Viešpats anoje dienoje duos man; ir ne man vienam, bet visiems tiems, kurie myli Jo atējimą. – 1 Kor. 4:10—17; 2 Tim. 4:8.

The true church has not yet reigned over the earth.

Charlemagne.jpg (11933 bytes)
The Pope crowning Charlemagne

     Po daugelio persekiojimų, kuriuos ankstyboji bažnyčia ištikimai perkentējo, pradējo skleistis mokslai, kad bažnyčia buvo siųsta apgalēti pasaulį, įsteigti dangaus karaliją ant žemēs ir karaliauti tautose pirm Viešpaties antrojo atējimo.  

     Toki mokslai padējo pamatą svietinēms intrygoms, pasididžiavimui ir puikybei, iškilmingoms parodoms ir ceremonijoms bažnyčioje, nuskirtoms tam, kad padaryti įspudžio, patraukti pasaulį prie savęs ir įkvēpti jam paklausumo baimēs; tas viskas, žingsnis po žingsnio, vedē prie didžiųjų popiežijos užreiškimų, kad, kaipo Dievo karalija ant žemēs, ji turinti teisēs reikalauti idant visos giminēs, tautos ir žmonēs kalusytų jos įstatymų ir jos valdininkų ir butų jiems nuolankųs.  

     Šituo kalstingu reikalavimu [302] (kuriuo, matomai, apgaudinējo kaip kitus, taip ir save) popiežija vienais laikais karunavojo Europos karalius ir atiminējo iš jų karunas, o dar ir dabar savinasi tą galę, nors ir negali jau jos vykinti.

 

 

 

Wheat5A.jpg (5162 bytes)

     Toji mintis per popiežiją perējo ir į protestantizmą, kuris taipgi sako, nors ir ne taip aiškiai, kad kaip nors bažnyčios karaliavimas vis progresuoja; o kaipo korintiečiai, jos pasekējai yra ”pasotinti” ir ”turtingi”, ir karaliauja ”lyg karaliai”, anot Viešpaties žodžių.  (Apr. 3:17, 18)  

     Tokiu budu ir pasidarē tas, kad esančių vien iš vardo bažnyčios narių – toki nēra pilnai atverstais, nēra kviečiais, tik kukaliais, kviečių pamēgždžiotojais – yra jau daug daugiau, negu tikrųjų Kristaus tarnų.  

     Ir toki labai priešinasi kiekvienam tikram pasišventimui ar išsižadējimui, ne kenčia persekiojimų už teisybę, kurių vieton daugiausiai prisilaiko vien pasninkavimo formos ir t. t.  Toki tikrai karaliauja su pasauliu ir nēra eilēse prisirengenčiųjų prie dalyvavimo tikrojoj karalijoj, kurią Viešpats įsteigs antrame atējime.

There can be
no kingdom
without a king.
     Kiekvienam uoliam tyrinētojui yra aiškus nesuderinimas šios pažvalgos su Jezaus ir apaštalų mokslu.  Jie mokino, kad nebus karalijos, kol neateis karalius.  (Apr. 20:6; 3:21; 2 Tim. 2:12)  Todel dangiškoji karalija turi kentēti skriaudas ikitol, kuomet ji bus įsteigta garbēje ir galybēje.
"To him that overcometh
will I grant
to sit with me
in my throne,
even as I also overcame,
and am set down with my Father
in his throne." Revelation 3:21

DIEVO KARALIJOS DVI VAIZDOMAINI.

     Nors tas tiesa, kad, kaip pasakē Viešpats, Dievo Karalija neateis viešai – nepasirodys išpradžių savo paviršutinoje išvaizdoje, bet atatinkamu laiku ji apsireikš visiems matomais ir tikrais ženklais.  Pilnai įsteigtoji Dievo Karalija susidarys iš dviejų dalių:  dvasinēs, ar dangiškos vaizdomainos ir žemiškos, ar žmoginēs vaizdomainos.  

     Dvasinē vaizdomaina [303] visuomet bus nematoma žmonēms, o tie, kurie ją sudarys, bus dieviškos, dvasinēs prigimties, todel jokis žmogus nematē ir negalēs jos matyti (1 Tim. 6:16; Jono 1:18) ; vienok jos esybē ir galybē tvirtai apsireikš daugiausia per jos žmogiškuosius atstovus, kurie sudarys žemiškąją Dievo Karalijos vaizdomainą.

 

 

 

 

 

 

     Dvasinę karalijos vaizdomainą sudarys pergalētojai, Evangelijos Amžiaus šventieji – Kristus, galva ir kunas, – kurie bus pagarbinti.  Jų prisikēlimas į garbę ir galybę bus pirmesniu už visus kitus, nes per šią rušį visi kiti bus palaimintais.  (Žyd. 11:39, 40)  Jų yra pirmasis prisikēlimas.  (Apr. 20:5*) [304] 

     Didžiąjam darbui, kurį pagarbintoji ir pateptoji draugija – Kristus – turēs atlikti, reikalingas jos iškēlimas į dieviškąją prigimtį, nes niekas kitas, kaip tik dieviškoji galybē gali tą darbą padaryti.  Jųjų darbas bus ne vien tik link šio pasaulio, bet link visų daigtų danguje ir ant žemēs, kaip tarp dvasinių, taip ir tarp žmogiškų esybių. – Mat. 28:18; Kol. 1:20; Efez. 1:10; Pil. 2: 10; 1 Kor. 6:3.  

*)Toje eilutēje žodžiai ”Bet kiti numirusieji neatgijo iki pereis tukstantis metų” yra netikri.  Jų nerandame seniausiuose ir patikētiniausiuose rankraščiuose:  graikiškame, sinatiškame, vatikaniškame No 1209 ir 1160, neigi syriškame.  

     Turime atsiminti, kad daugelis straipsnelių, randamų naujausiose Biblijos kopijose, yra tik priedai, kurie ištikrųjų Biblijai nepriklauso.  Kadangi paliepta yra, kad nieko nebutų pridedama prie Dievo Žodžio, tai musų pareiga yra tuoj nurodyti tokius priedus, kaip tik jų netikrumas bus susektas.  

     Čia minimieji žodžiai turbut įsiskverbē į Biblijos turinį išnetyčių tik penktame šimtmetyje, nes ankstesniuose rankraščiuose (nei graikiškame, nei syriškame) jų nēra.  Gal but, kad iš pradžių juos užrašē koks skaitytojas, kaipo pastabą lapo krašte, išrieškiančią jo mintį link turinio; perrašydamas visą knygą. vēlesnis raštininkas neatskyrē tos pastabos nuo abelnojo turinio ir įrašē viską paeiliui.

     Vienok šios pasargos atmetimas neturi svarbos aprašomame ”Plane”, nes kiti numirusieji – abelnasis pasaulis – negyvęs vēl pilnoje prasmēje, tobulumo prasmēje, kaip kad gyveno Adomas pirm nusidējimo ir pakliuvo po nuosprendžiu ”mirdamas, tu numirsi.’  

     Dievas pripažįsta gyvenimu tik tokį gyvenimą, kuriame nēra nei ligų, nei mirties.  Tuo žvilgsniu visas pasaulis yra netekęs gyvenimo, yra mirštančiu, ir apie jį tinkamiau galima pasakyti, kad jis miręs, negu kad gyvas. – 2 Kor. 5:14; Mat. 8:22.

     Žodis prisikēlimas (graikiškai anastasis) reiškia atgijimą.  Liečiant žmogų jis reiškia atsikēlimą į tokį pat stovį kokiame buvo atsigulęs, parpuolęs.  Adomas buvo tobulu žmogumi, bet parpuolē nuodēmēje.  Žmogui prisikelti, reiškia vēl įeiti į žmogiškąjį tobulumą, kurį Adomas buvo praradęs.  Tobulumas, kurio žmonija buvo netekusi, yra tobulumu į kurį ji laipsniškai prisikels Tukstantmetiniame atsteigimo ar prisikēlimo Amžiuje.  

     Tasai Amžius yra ne vien bandymo amžiumi, bet taipgi ir palaimos amžiumi, nes per prisikēlimą are atsteigimą į gyvenimą viskas, kas tik buvo prarastu, bus atsteigtu visiems, kas tik, pažinęs ir proga pasinaudojęs, liuosai pareikš savo paklausumą.  Prisikēlimas bus laipsnišku – reikēs viso amžiaus laiko jo išsipildymui, nors paprastasis atbudimas į gyvybēs ir sąvokos laipsnį bus, žinoma, tik momento darbu.  

     Todel ne greičiau, kaip už tukstančio metų, žmonija bus pilnai atgavusi pilną gyvenimo saiką prarastąjį Adome.  O kadangi kiekvienas trukumas tobulame gyvenime reiškia mirties dalį tai iš čia išvada yra ta, kad nors augščiau suminētieji žodžiai nēra tikrosios Biblijos dalimi, bet neklystant galima pasakyti, kad liusieji kiti numirusieji ne atgis (ne įgaus netektojo gyvenimo pilnybēs) kol atsteigimo ir palaimos tukstantmetis nebus užsibaigęs.


wpe6EB.jpg (2619 bytes)

 

What does "resurrection"
mean?

 

wpe6F8.jpg (5846 bytes)

 

"Marvel not at this: for the hour
is coming, in the which all that are
in the graves shall hear his voice, and shall come forth;

"They that have done good, unto the resurrection
of life; and they that have done
evil unto the resurrection
of judgment (Greek "krisis")."
John 5:28,29

 

 

 

The kingdom work of Jesus
and the Church

 

Who are the "Ancient Worthies"?


Abraham

MtOlives.jpg (12213 bytes)

Jewish hope --
Believing that God’s Kingdom would be established in Jerusalem and all nations would come to the "house of the God of Jacob," Jewish tombs thickly cover the slopes of Olivet, giving evidence to the Jewish faith in God’s promises of a kingdom and the resurrection of the dead.

ISMoslemTomb.jpg (15135 bytes)

Moslem hope --
When Messiah comes, he will enter Jerusalem through the Golden Gate; hence, the resurrection and judgment will begin from here.
Those who cannot walk the line of justice will fall into the Valley of Death below.  Moslem tombs  surround the Golden Gate, waiting for the Messiah.

ISChristianTomb.jpg (17096 bytes)

Christian hope --
A Christian cemetery lies in the Kidron Valley between the Jewish cemetery (on Mt. Olivet to the east) and the Moslem cemetery (on Mt. Moriah to the west).   
When Christ returns, he will judge the world in righteousness.

    [304] Žemiškoji Dievo Karalijos vaizdomaina skiriama veikti šiame pasaulyje ir žmonijoje.  Ir tie, kuriems bus suteikta augštoji garbē dalyvauti joje, bus Dievo išaugštintais ir pagerbtais virš visų žmonių.  Jie yra tais, apie kuriuos minima Studijavime VIII (pusl. 151) ir kurių teismo diena buvo pirm Evangelijos Amžiaus.  

     Kartą išmēginti ir rasti teisiais, jie, atbudimo laiku, nebus statomi vēl teisimui, bet antsyk gaus dovaną už savo teisumą – umą prisikēlimą į tobulus žmones.  (Visi kiti [305] kartu su dvasine rušia bus laipsniškai pakeliami į tobulumą  Tukstantmetinio Amžiaus laiku.)  Todel šie, kaipo žmogiškieji Kristaus atstovai, susyk galēs pradēti tą jų laukiantį darbą atsteigti ir palaiminti likusiąją žmoniją.  

     Kaip dvasinē prigimtis yra reikalinga atlikimui Kristaus darbo, taip tobula žmogiškoji prigimtis yra reikalinga busiančiam darbui žmonių tarpe.  Taigi jie darbuosis žmonēse ir bus matomi, kuomet jų tobulumo garbē bus nuolatum pavyzdžiu ir paskatinimu kitiems žmonēms, kad trokštų įgyti tokio pat tobulumo. 

     O kad toki senoviški teisieji irgi dalyvaus žmoginēje Karalijos vaizdomainoje ir bus žmonijai matomi, tą pilnai liudija Jezaus žodžiai, pasakyti žydams nepripažinusiems Jo:  ”Jus pamatysite Abraomą, Izaoką ir Jokubą, ir visus pranašus Dievo Karalijoje.”  Taipgi reikia pastebēti, kad Viešpats visai nemini, jog Jis, ar apaštalai bus matomi su Abraomu.  

     Tikrenybēje žmonēs matys žemiškąją Karalijos vaizdomainą ir maišysis joje, bet nematys dvasinēs vaizdomainos; be abejo, daugelis labai gailēsis suradę, kad jie atmetē taip didelę garbę.

How will the
two phases
of the kingdom
operate?

 

Moses3A.jpg (4435 bytes)
Moses

     Mums nēra duota aiškių informacijų kaip šiuodvi dangiškosios karalijos vaizdomaini santaikoje veiks, bet mes turime nurodymų, kaip juodvi turēs veikti, pažvelgdami į Dievo darbus Izraeliuje atliktus per atstovus Mozę, Aroną, Jozuą, pranažus ir kt., nors busiantieji dieviškosios galybēs apsireiškimai labai daug viršys tuos, koki buvo pavyzdžio amžiuose, nes atainančio amžiaus veikmē bus visų numirusiųjų prikēlimas ir nuolankiųjų atsteigimas į tobulumą.  

     Šiai veikmei bus reikalingas tobulos valstybēs įsteigimas žmonēse, su tobulais žmonēmis valdžioje, kad galētų tinkamai tvarkyti valstybēs reikalus.  Bus reikalinga nuskirti lengviausius budus kiekvieno pobudžio lavinimui, o taipgi įvairias labdarybēs priemones.  

     Tokis prakilnus darbas laipsniškam[page 306] žmonijos pakēlimui (po nematomųjų dvasinių tos pat karalijos narių priežiura) yra augšta  garbe, kuri bus teikiama senovēs teisiesiems, kurie stos į tą darbą prisirengę taip greitai, kaip tik šio pasaulio karalijos bus galutinai sugriautos ir jų kunigaikštis Šētonas surištas.  

     O kaipo dieviškai nuskirtieji Dangiškosios Karalijos atstovai, jie greitai gaus visų žmonių pagarbą ir pritarimą.

When mankind stands holy
and righteous
at the end
of the 1,000 years, the kingdom
will be returned
to God.
     Gauti vietą žemiškoje Dievo Karalijos vaizdomainoje reikš išsipildymą kiekvieno žmogaus tobulos širdies troškimo ir palinkimo. Tai bus garbinga ir patenkinanti dalis nuo pat įstojimo į ją, o toji garbē didinsis laikui einant ir palaimos darbui žengiant pirmyn.  

     O kuomet, tukstančio metų pabaigoje, Kristus užbaigs atsteigimo darbą (kurio didelē dalis bus atlikta su pagelba tų garbingų žmogiškųjų sandarbininkų) ; kuomet visa žmonija (išskiriant nepasitaisusius – Mat. 25:46; Apr. 20:9) stos kaipo priimtina, be jokios dēmēs, riaukšlēs ar kitokio trukumo, prieš Jehovos akis, -- tie, kurie buvo veikējais tame darbe, ”amžinai žibēs, kaipo žvaigždēs” (Dan. 12:3) tarp visų žmonių ir prieš Dievą, prieš Kristų ir prieš angelus.  

     Jų darbas ir meilēs skleidimas niekad nebus dēkingųjų žmonių užmirštas. Jie bus laikomi amžinoje atmintyje. –Psal. 112:6.

Universe3F.jpg (3221 bytes)

     Nors didelē bus tų tobulųjų žmonių garbē žemiškoje Karalijos vaizdomainoje, bet dangiškoje vaizdomainoje garbē bus dar didesnē.  Kuomet pirmoji žibēs, kaipo žvaigždēs, amžinai, tai pastaroji švies dangaus šviesa –kaipo saulē. (Dan. 12:3) 

     Kaip dangaus taip ir žemēs pagarbos bus padētos po Kristaus kojomis.  Žmogaus protas gali numanyti, bet negali aiškiai suprasti tos visos garbēs, kokia apsireikš Kristuje per nesuskaitomus amžinasties laikus. –Rom. 8:18; Efez. 2:7—12.

The earthly seed and the heavenly seed of Abraham’s promise

Universe4.jpg (47000 bytes)
SandSea.jpg (19067 bytes)

     Per šiuodvi karalijos vaizdomaini bus patikrintas [page 307] pažadas, kuris buvo duotas Abraomui – ”Tavyje ir tavo sēkloje bus palaimintos visos žemēs šeimynos.”  ”Tavo sēkla bus kaip marių smiltys ir kaip dangaus žvaigždēs” –žemiškoji ir dangiškoji sēkla, du Dievo įrankiai laiminti pasaulį.  

     Abidvi pažado vaizdomaini buvo aiškiai Dievo numatytos ir nuskirtos iš pat pradžių, bet tik žemiškoji buvo Abraomui matoma.  O kadangi Dievas išrinko iš paprastosios sēklos dvasinēs klasēs vadovus (apaštalus ir kitus jiems tolygius) ir pasiulē viršiausią – dvasinę – palaimą visiems tos tautos gyviemsiems dangiškojo pašaukimo laiku, tai tas perviršijo visas tas malones, kokių tik Abraomas galējo tikētis sulyg pažado.

The earthly (human) and heavenly (spiritual) resurrection      Paulius (Rom. 11:17) kalba apie Abraomo  sutartį, kaipo apie kelmą, iš kurio augo kuniškasis Izraelius gamtiškai, bet į kurį įsiskiepijo pagonai, kuomet tikrosios šakos buvo nukirstos delei netikējimo. Tas parodo dvigubą pažado išsipildymą išsivystymu dviejų sēklų, žemiškos (žmoginēs) ir dangiškos (dvasinēs), kuriuodvi sudarys dvi karalijos vaizdomaini.  

     Šis kelmas-pažadas augina dviejų skirtingų rušių šakas, kurių kiekviena duos prisikēlime savo skirtingus tobulus vaisius – žmoginē ir dvasinę ruši karalijos galybēje.  Išsivystymo tvarkoje pirmiau buvo gamtiškoji (žemiškoji, prigimtoji), o paskui dangiškoji eilē; bet tvarkoje, einančioje sulyg stovio svarbos ir įsteigimo laiko, pirmiau bus dvasiškoji, o paskui gamtiškoji; tokiu budu paskutiniai bus pirmaisiais, o pirmieji bus paskutiniais.—Mat. 19:30; Luk. 13:30.

Stephen’s sermon shows that Israel was yet to receive their earthly promise.

ISLand1F.jpg (3743 bytes)

 

 

 

 

Steven.jpg (8415 bytes)

This gate is traditionally
the location
where Stephen
was stoned
while giving his
sermon of  Acts 7.

     Duotasis Abraomui pažadas, apie kurį kalba Steponas (Apašt. Darb. 7:5), ir kuriame Izraelius turējo viltį, buvo žemiškas: jis lietēsi žemēs.  ”Dievas pažadējo, kad ją duosiąs jam valdyti,” sako Steponas.  

     O Abraomui Dievas pasakē: ”Pakelk dabar tavo akis ir pažiurēk iš tos vietos, kurioje [page 308] dabar esi, į pietus ir į žiemius, į rytus ir į vakarus; nes visą žemę, kurią tu matai, atiduosiu amžinai tau ir tavo sēklai.  O tavo sēklą padauginsiu kaip žemēs dulkes, taip, kad jei žmogus galēs sukaityti žemēs dulkes, tai galēs suskaityti ir tavo sēklą. Kelkis ir pereik tą žemę skersai ir išilgai, nes tau aš ją duosiu.” (1 Moz. 13:14—17) 

     Steponas parodo, kad tasai pažadas dar turi išsipildyti, nes, kaip jis sako, Dievas nedavē Abraomui ”jokios paveldējystēs anoje (žemēje), net nei  tiek, kad galētų savo koją padēti.”

StephensGate.jpg (8923 bytes)

Stephen’s Gate --
On the east side of Jerusalem is Stephen’s Gate, also called "The Lion’s Gate" because of the carvings of lions in the stones above.
ISStephensGate.jpg (18688 bytes)

The Church’s completion
must precede
Israel’s receiving
the promise.

ISHebronF.jpg (3409 bytes)
Tombs of Abraham, Isaac and Jacob
in Hebron

     Apaštalas, rašydamas apie tos pat rušies senovēs teisiuosius, o tarp jų ir apie Abraomą, pritaria Stepono pareiškimui, kad duotasis Abraomui pažadas dar nebuvo išpildytas; jis eina dar toliau, aiškindamas, kad tie žemiškieji pažadai negali but ir nebus išpildyti, kol neišsipildys dar augštesni dangiški pažadai apie Kristų (Galvą ir Kuną).  

     Apie juos jis sako:  ”Tie visi numirē tikējime negavę (t. y. nesulaukę išsipildymo) pažada, nes Dievas prirengē mums geresnį dalyką (Kristų), kad jie be musų netaptų tobulais.” (Žyd. 11:13, 39, 40) 

     Tuomi vēl parodoma, kad Atpirkējas ir Atsteigējas yra dvasinis, atidavęs savo žmogybę kaipo auką už visus, ir kad iš šios dvasinēs rušies, kuomet ji bus išauginta, turēs išeiti visos palaimos per tuos, kurie tik bus nuskirti jos veikējais, ar atstovais. –Rom. 12:1; Gal. 3:29.

Israel’s prominence
in the earthly kingdom

 

 

"And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD’s house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills;

And all nations shall flow unto it.
And many people shall go and say, ‘Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob;

And he will teach us of his ways,
and we will walk in his paths:
For out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem..."
Isaiah 2:2,3

     Žemiškoji Karalijos vaizdomaina išrodo busianti izraelitiška, nes tokia yra mintis daugelio pranašyščių, liečiančių tos tautos svarbą Dievo plane apie busiančias pasaulio palaimas, kuomet jos šventinyčia, pražuvusi dulkēse, bus atsteigta ir Jeruzalē bus garbe visam pasauliui.  

     Mes randame ir pranašų ir apaštalų pareiškimus aiškiai parodančius, kad atsteigimo laikuose Izraelius, kaipo tauta, bus tarp visų tautų pirmuoju prisitaikyme prie naujosios [page 309] tvarkos; kad žemiškoji Jeruzalē bus atstatyta ant senųjų griuvēsių; kad jos valstybē bus atsteigta, kaip ir pradžioje prie kunigaikščių, ar teisējų. (Izaj. 1:26; Psal. 45:16; Jer. 30:18)  

     Ir ko gi teisingesnio galima tikētis už tą, kad Izraelius pirmutinis turētų laimę pripažinti pranašus ir patrijarkus? ir kad jo susipažinimas su paklausumu (disciplina) įstatymams, kuriame jis išbuvo per ilgus laikus, prirengē jį buti nuolankiu ir paklusniu naujai Karalijos valdžiai? Ir kuomet Izraelius bus pirmąja tauta, kuri taps pripažinta ir palaiminta, apie jį yra taipgi parašyta, kad ”Viešpats pirmiausiai išgelbēs Judos šētras.”

ISGateGolden.jpg (9806 bytes)

Ezekiel 47:1-12 identifies this gate as the one through which flows the river of waters of life.

Golden Gate --
The sole eastern gate of the Temple area is kept permanently closed until Messiah comes.
When Jerusalem was rebuilt by Suleiman the Magnificent in 1538-41 A.D., he had the gate sealed in the hope of postponing the "day of judgment" and the end of the world.


 

 

 

 

ISBarMitzveh.jpg (3529 bytes)
Israel's promises
will be fulfilled
in Messiah's
earthly kingdom.

     Nematome reikalingu čia pakelti apkalbējimus apie tą, kur reikia jieškoti ”pasimetusių Izraeliaus giminių.” Gal tas buti tiesa, o gal ir ne, kad, kaip kurie sako, tas ”pasimetusias gimines” galima susekti kai kuriose šių laikų civilizuotose tautose. 

     Nors kai kurie tų įrodymų ir nēra be pamato, bet paimti abelnai, jie yra tik spēliojimu. Bet nors butų aiškiai prirodyta, kad kai kurios civilizuotos tautos paeina iš tų pasimetusių giminių, tai tas joms nesuteiks jokios pirmenybēs ”dangiškame” ar ”augštąjame pašaukime,” nežinančiame, nuo laiko jų atmetimo, jokio sirtumo tarp žydo ir graiko, tarp baudžiauninko ir liuoso žmogaus. 

     Jei tokis priparodymas bus kada nors aiškiu (jis dabar nēra aiškiu), tai jis kaip tik atatiks pranašystēms ir pažadams apie tą tautą, kuri dar laukia išsipildymo Karalijos žemiškoje vaizdomainoje.

      Tikras prisirišimas ir užsilikusi dalis vilties link ilgai neišsipildančių pažadų, o taipgi visi įgimtieji prietarai bus naudingi izraelitų prisitaikymui prie naujų valdovų; taipgi jų papročiai link nuosaikaus nusilenkimo prieš įstatymus pagelbēs jiems  greitai įeiti į santaiką su naujosios valstybēs nusistatymais.
ISJerus1F.jpg (2799 bytes)
The Law will
go forth from Zion,
and the Word
of the Lord
from Jerusalem.
     Kadangi Jeruzalē buvo pavyzdinēs Dievo Karalijos sostine, tai ji ir vēl užims savo vietą ir bus ”Didžiojo Karaliaus miestu.” (Psal. 48:2; Mat. 5:35)  Miestas yra karalijos ar viešpatystēs reiškiniu (symbolu), todel Naujoji Jeruzalē vaizduoja Dievo Karaliją – naująją karaliją, ateinančią iš dangaus ant žemēs.  

     Iš pradžių ji susidarys vien iš dvasinēs klasēs, Kristaus Nuotakos, kuri, kaip ją matē Jonas, laipsniškai nusileis ant žemēs, tai yra, laipsniškai įeis į galę, kuomet dabartinos valstybēs sutrupēs į sklypelius Viešpaties Dienos laiku.  Vienok atatinkamu laiku bus įsteigta žemiškoji šio miesto ar valstybēs vaizdomaina, kurios nariais bus senovēs teisieji.  

     Nebus tuomet dviejų miestų (valstybių), bet bus tik vienas miestas, viena dangiška valstybē, toji, kurios Abraomas laukē,  ”miestas, kuris turi pamatus,” –valstybē įsteigta teisingume, pastatyta ant tvirto pamato, sudaryto iš Kristaus Atpirkējo teisingumo akmens, ant vertēs to atpirkimo, kurį Jis davē už žmogų, ir ant tvirtumo dieviškosios teisybēs, kuri negali daugiau pasmerkti atpirktųjų, kaip negalējo pirmiau dovanoti nusidējēliams. – Rom. 8:31—34; 1 Kor. 3:11.

"Beautiful
for situation,
the joy of the
whole earth,
is mount Zion,
on the sides of the north, the city of the great King."
Psalms 48:2
     Garbingasis Ramybēs Miestas, kurio sienos reiškia išganymą, apsaugą ir palaimą kiekvienam, kuris įeis į tą miestą, kurio padētieji teisingumo  pamatai niekad nebus išgriauti ir kurio statytoju ir sumanytoju yra Dievas! 

     Tai iš šio garbingojo Viešpaties miesto (karalijos) eis šviesa, nušviečianti tautoms žmonēms) šventenybēs vieškelį, kuriuomi jos keliauja į tobulumą ir į pilną santaiką su Dievu. –Apr. 21:24.*)

 

*)Seniausiuose rankraščiuose yra aplenkiami šioje eilutēje žodžiai ”iš jų, kurie yra išganyti” ir ”šlovę.” Pastarasis žodis yra taipgi aplenktas eilutēje 26.
"In that day
shall this song
be sung in the
land of Judah;
We have a strong city; salvation will God appoint for walls and bulwarks.

"Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in.

"Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee."
Isaiah 26:1-3

ISTowers4.jpg (26390 bytes)

ISTowers3.jpg (10540 bytes)

ISTowers2.jpg (8634 bytes)

      Kuomet žmonija pasieks tobulumo baigiantēs Tukstantmetiniui Amžiui, kaip tas jau buvo paro-[page 311] [311]dyta, tai ji bus įleista į dalyvaviną Dievo Karalijoje ir bus jai suteiktas žemēs valdymas, kaip išpradžių nuskirta – kiekvienas žmogus bus valdovu, karaliumi. 

     Tas aiškiai parodyta symboliškoje Jono pranašystēje (Apr. 21:24-26); tame regējime jis matē ne tik žmones vaikščopkamčius jos (Karalijos) šviesoje, bet jis matē karalius garbēje į jąįeinančius; bet nei vienas negalējo jon įeiti, kuris bjaurino ją. 

     Nei vienas negali priklausyti tam miestui (Karalijai), kuris pirmiau nebuvo nuodugniai išbandytu, -- nei vienas, kuris mēgtų ar darytų prigavimą ar neteisybę; tik vien tie, kuriuos Avinēlis užrašys užsipelniusiais amžinąjį gyvenimą ir kuriems Jis pasakys: “Ateikite mano Tēvo palaimintieji ir paveldēkite jums prirengtąją Karalinją.”

ISTowers1.jpg (14828 bytes)

"Walk ye about Zion and go round about her: tell the towers thereof.

Mark ye well her bulwarks, consider her palaces: that ye may tell it to the generation following.

For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death."
Psalms 48:12-14

Walls --
The present walls
(much of which are on the site of earlier walls) were built by Suleiman II about 1540 A.D.

The walls extend for 2-1/2 miles, with an average height of
38 feet.

Some of the stones from the wall of the temple enclosure at Jerusalem still exist.

They measure 30 feet long, 8 feet wide and 3-1/2 feet high, weighing over 80 tons.

Josephus tells of 60-foot long stones in the temple of Solomon.

Jerusalem,
literal
and symbolic

     Todel reikia suprasti, kad nors, be abejo, tikrasis Jeruzalēs miestas bus atstatytas ir gal but taps pasaulio sostine, vienok daugelis pranašyščių, kalbančių apie Jeruzalę ir jos busiančią, garbę, liečia po tuo pavyzdžiu Dievo Karaliją, kuri bus įsteigta didēje garbēje.

     Apie tos karalijos, kurią vaizduoja Jeruzalē, žemiškosios vaizdomainos busuančią garbę, pranašas kalba augštais žodžiais,sakydamas: “Džiaugkitēs ir giedokite jus, Jeruzalēs tyrai, nes Viešpats suramino savo žmones – Jis atpirko Jeruzalę.:

“Štai aš sutversiu Jeruzalę pasilinksminimui, o jos zmones dziaugsmui.”

 “Džiaugkitēs su Jeruzale ir linksminkitēs su ja,...kad pasitenkintumēt jos garbēs gausumu; nes pasakē Viešpats:  Štai aš suteiksiu jai ramybę, kaipo upę, o pagonų garbę, kaipo tenkantį upelį.” 

“Tuo laiku jie vadins Jeruzalę Viešpaties sostu, ir visos tautos susirinks anoje.” 

“Ir daug zmonių eis ir sakys: Ateikite ir eikime mes į Viešpaties kalną (karaliją), ų Jokubo Dievo namus; Jis parodys mums Jo kelius, o mes eisime [312] Jo takais; nes išeis iš Siono (dvasinēs vaizdomainos) įstatymai, o iš Jeruzalēs – žemiškosios vaizdomainos – Viešpaties žodis.” 

– Izaj. 52:9; 65:18; 66:10 - 12; Jer. 3:17; Izaj. 2:3.


ISHora3.jpg (15909 bytes)


Israel,
literal
and symbolic

ISLand2F.jpg (3143 bytes)
Samaria
"...plant them
upon their land..."

     Imdami atydon daugelį tų svarbių pažadų, duotųjų Izraeliui apie busiančias palaimas, ir tikēdami kad tie pažadai tikrai bus tiems žmonēms išpildyti, privalome atsiminti, kad izraelitai buvo ir pavyzdžio ir tikrenybēs žmonēmis. 

     Vienu atžvilgiu jie buvo viso pasaulio žmonijos pavyzdžiu, o jų įstatymai apie nuolankumą ir gyvenimą buvo pavyzdžiu Naujojo Įstatymo, kuris bus įvestas pasauly Tukstantmentiniame Amžiujme ir busiančiuose laikuose.

The Law Covenant,
typical of the
New Covenant
     Permaldavimo kraujas sulyg jų vaizduojančių įstatymų, ir kunigija pritaikiusi jį tai tautai, vaizdavo Najojo Testamento kraują ir Karališkąją Kunigiją, kuri Tukstatmetiniame Amžiuje pritaikys jį viso pasaulio apvalymui ir palaiminimui. 

     Taigi, jų kunigija vaizdavo Kristų, o jų tauta vaizdavo visus, už kuriuos tikroji auka buvo duota ir kuriems tikrosios palaimos ateis, -- “kiekvieną žmogų,” “visą pasaulį”.

Israel will be
a firstfruits
among the nations.

ISJewFirstfruit.jpg (7737 bytes)

     Todel atsiminkime, kad nors busiančios palaimos, kaip ir buvusios, pirmiausia teks žydams, o paskui ir pagonams, tai bus tik laiko klausimas kol žydai turēs pirmenybę dieviškose malonēse; o tas, kaip mes parodēme, bus tik nuoseklumu delei jų išsiauklējimo įstatymuose, kas atatinkamu laiku paternaus jų atsivertimui į Kristų. 

     Nors pirmame atējime tas atvertē tik jų dalelę, bet antrame atējime atvers juos, kaipo tautą, ir kaipo tauta jie bus pirmuoju vaisiumi visų tautų tarpe. Pasekmēse, kiekviena pažadētoji Izraeliui palaima, išskiriant tik tąsias, kurios skirtos išrinktosioms rušims, tikrenybēje išsipildys ne vien toje tautoje, bet ir visose žemēs tautose. 

     Toje valstybēje “Die[313]vas suteiks kiekvienam žmogui, sulyg jo darbų, garbę, pagarbą ir ramybę kiekvienam gerą dariusiam, pirmiausiai žydui, o paskui pagonui; nes Dievas nedaro skirtumo asmenyse.” – Rom. 2:6, 10, 11.

"What then?
Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded."
Romans 11:7


ISWall1F.jpg (4153 bytes)

     Apaštalas Paulius, ypač kreipia musų domę į duotųjų Izraeliui Dievo pažadų tikrenybę ateityje, bei parodo kokių malonių jis neteko per netikējimą ir kokios malonēs dar likosi užtikrintomis. Jis sako, kad delei piukybēs, širdies užkietējimo ir netikējimo Izraelius, kaipo tauta, negavo to, ko jis jieškojo – svarbiausios vietos Dievo malonēje ir tarnyboje. 

     Paulius čia kalba ne apie visas Izraeliaus gentkartes, pradedant nuo Abraomo, bet apie tas gentkartes, kurios gyveno Pirmojo Atējimo laiku; o tie žodžiai pritiks visoms Izraeliaus gentkartēms, gyvenusioms Evangelijos Amžiaus laiku, tuo laiku, kuriame siuloma svarbiausioji malonē – augštasis pašaukimas į dievinę prigimtį ir į sanpaveldējystęsu Jezumi. 

     Šios malonēs Izraelius, kaipo tauta, neįstengē pazinti ir ją pralaimējo. Ir nors Dievas apsilankē pas pagonus ir jų daugelį pašaukē per Evangeliją, jie, kaipo kuniškasis Izraelius, neįstengs gauti dangiškos dovanos. Vienok viena rušis, dalelē, mažasis burelis iš visų pašauktųjų, supranta tą pašaukimą ir, savo nuolankumu ir pasišventimu daro tą savo pašaukimą ir išrinkimą tikru. 

     Tokiu budu tas, ko neįstengē gauti Izraelius, kaipo tauta, ir ko neįstengē taipgi gauti vardinē Krikščioniška Bažnyčia, bus duotas išrinktai ar surinktai rušiai, ištikimam “Kristaus Kunui” – išrinktam, ar parinktam (sulyg Dievo ankstybesnēs žinios) per dvasēs pašventimą ir įtikējimą į teisybę. – 2 Tes. 2:13; 1 Petro 1:2.

"And they also,
if they abide not still in unbelief, shall be grafted in: for God is able to graft them in again.

"For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree?" Romans 11:23,24

 

     Nors atmesdamas Mesijų Izraelius pralaimējo visas išimtinąsias malones, vienok Paulius parodo, kad tuomi jis neišmestas visiškai iš malonių, nes izraelitai vis dar turi tų pačių prievolių vuti [314] pašauktais į Kristų ir ų dvasines malones, kuriomis likusioji žmonija naudojasi, jeu tou laiku, kuomet bus pašaukti, jie priims Jį tikējime; nes, kaip sako Paulius, Dievas juk gali juos vēl įskiepyti, kaipo skiepus į laukines šakas ir kaipo pageidaujamus, jei jie liausis buti netikējime. – Rom. 11:23, 24.

ISJew1.jpg (5174 bytes)ISJew2.jpg (3117 bytes)ISJew3.jpg (3358 bytes)

     Toliaus Paulius aiškina, kad nors Izraelius pralaimējo svarbiąją palaimą, “kurios jis jieškojo,” – svarbiausią vietą Dievo Karalijoje, vienok lieka dar daug didžiųjų pažadų, kurie turi tai tautai išsipidyti; jis sako, kad Dievo dovanos, pašaukimai, sutartys ir pažadai negali pasilikti neišsipildžiusiais. 

     Dievas žinojo pabaigą iš pradžių; Jis žinojo, kad Izraelius atmes Mesijų; savo permatyme duodamas tokius nedviprasmius pažadus, Dievas parodo, kad Izraelius bus dar panaudotas Dievo tarnyboje, kaipo įrankis, per kurį bus palaimintas pasaulis, nors “Izraelius negavo to, ko jieškojo” – svarbiosios malonēs.

God knew
Israel would reject the Messiah
and lose the chief blessing.

 

 

Israel was temporarily
cast off from
God’s favor.

 

    Paulius toliaus šrodinēja, kad Dievo sutarties pažadai, duotieji Izraeliui, yra tokios rušies, kad palieka atviru ir neužbaigtu klausimą, ar jis, kaipo tauta, bus dangiškąja, ar žemiškąja sēkla – ar jis paveldēs ir pildys augštesniąją, ar žemesniąją tarnybą, minimąją pažaduose. 

     Dievas laikē paslaptyje augštąsias dvasines malones iki atatinkamo laiko, o duotieji Izraeliui pažadai minējo mien apie žemiškąsias malones, nors Jis teikē anam pirmuoju pasiulymu ir dvasinių malonių, taigi teikē jam net daugiau, negu buvo pažadējęs. 

     Šitie pažadai, sako Paulius, negali nešsipildyti, ir pasiulymas pirmiau paslēptosios malonēs, o Izraeliaus aklas anos atmetimas, jokiu budu nepanaikina nei nepadaro beverčiais kitų pažadų. 

     Todel, apaštalas sako, nors Izraelius, kaipo tauta, yra išmestas iš malonēs tam laikui, kuriame Kristaus nuotaka bus renkama taip [315] iš žydų, kaip ir iš pagonų, vienok ateis laikas, kuomet, kaip jau bus sudarytas Atpirkējas (Kristus, Galva ir Kunas), dieviškoji malonē sugrįš pas kuniškąjį Izraelių, o Diviškasis Atpirkējas prašalins bedievybę nuo Jokubo,* ) ir taip visas Izraelius bus išganytas (atverstas į malonę), kaip pranašo parašyta. Apaštalo žodžiai yra toki:--

Israel’s blindness will be removed
by the Deliverer.

ISJew4.jpg (5196 bytes)

ISReadLaw2.jpg (4935 bytes)

     “Broliai! Nenoriu jums užtylēti šios paslapties, kad nepasididžiuotumēte: dalinis apjakimas atsitiko Izraeliui iki pagonų pilnybē įeis [iki pilnas išrinktųjų iš pagonų skaičius bus užbaigtas]. 

     Ir šitaip visias Izraelius bus išganytas, kaip yra parašyta: ‘Ateis Atpirkējas [Kristus, Galva ir Kunas] iš Siono ir nukreips bedievyę nuo Jokubo. Ta yra mano sutartis su jais, kad aš atimsiu jų nuodēmes.’ 

     Sulyg Linksmųjų Naujienų [Evangelijos] aš juos laikau priešais jusų delei, bet sulyg išrinkimo aš [vis dar] juos myliu tēvų delei, nes Dievo gausios dovanos ir pašaukimas yra dalykais, kurių neprivaloma gailētis. 

     Nes lygiai kaip ir jus [pagonai] kartą netikējote į  Dievą, bet dabar gavote mielaširdystę per anų netikējimą, taip ir jie dabar netikējo, kad gautų mielaširdystę per jusų mielaširdystę (iš pagarbintosios Bažnyčios rankų). 

     Nes Dievas uždarē visus drauge del netikējimo, kad ant visų galētų susimilti [Palyginkite Rom. 5:17-19] O, kokia didi Dievo turtų, išminties ir pažinimo gilybē!—Rom. 11:25-33.

*Dvasinis Izraelius niekad nevadinamas “Jokubu.”
ISTemple2F.jpg (6262 bytes)
"Who shall ascend
into the hill
of the LORD?"

KARALIJOS PAVELDĒJAI.

“Kas užeis ant Jehovos kalno [reiškiančco Karaliją? ar kas stos Jo šventoje vietoje [šventinyčioje]? Tas, juris turi švarias rankas ir nekaltą širdį.” – Psal. 24:3,4.

     Jeruzalēs miestas buvo pastatytas ant kalno [316]viršaus – dvilypio viršaus, nes jį skyrē Tyropeono klonis į dvi dali. O vienok tai buvo vienas miestas, aptvertas viena siena, su tiltais jungiančiais abi pusi. Ant vienos to kalno viršunēs buvo pastatyta šventinyčia. 

     Tą buvo galima suprasti reiškiančiu vienybę tarp karališkosios ir kunigiškosios kokybēs pagarbintoje Bažnyčioje; ar vieną Dievo Karaliją dviejose vaizdomainose – dvasinę šventinyčią, ne žemiškos pradžios, bet naują, dangiškos ar dvasinēs prigimties (Žyd. 9:11), skirtingą, vienok suvienytą su žemiškąja vaizdomaina.

    

Holyland Hotel Model of Jerusalem

     One of the most detailed models of ancient city, this was designed by a team of historians, archaeologists and builders to make the model painstakingly accurate. Made from Jerusalem’s famed orange-pink stone, it portrays the city as it would have been in Herodian times.

ISModel.jpg (19921 bytes)

ISTyropean.jpg (32618 bytes)
Tyropean Valley

ISTemple.jpg (13775 bytes)
The Temple

ISTowers5.jpg (28063 bytes)
Herod's Three Towers

TabPriestMercy.jpg (6090 bytes)
The Most Holy,
in the sacred
precincts
of the Temple.
     Dovidas mini apie abidvi vieti. Buvo didelē pagarba įeiti abelnai į miestą, bet dar didesnē pargarba – įžengti į šventinyčią  į šventus užtvarus, kuriuosna tik kunigams buvo leista įeiti. Ir Dovidas parodo, kad kiekvienas, kuris nori tos garbēs gauti, turi buti nekalto gyvenimo ir teisios širdies. 

     Iš tų, kurie ketina buti Karališkoje Kunigijoje, yra reikalaujama tyrumo, taip kaip tyru yra musų pašaukimo aukštasis kunigas, kad jie butų vertais tapti sanpaveldējais su Juo. O tas, kuris turi savyje tokią viltį, tuomi apvalo save ir tampa taip švarui, kaip ir Jis yra. 

     Tas, kaip parodyta, yra pasiryžimo nekaltybē, kuri yra laikoma musų pilna ir tikra nekaltybe, Kristui priklausančiąja nekaltybe, papildančia musų neapsilenkiamus nedateklius, bei stiprinančia musų neapsilenkiamus silpnumus, kuomet mes einame paskui dvasę, o ne paskui kuną.

Entire consecration to God
will be essential
in the earthly kingdom.

Bible8A.jpg (2403 bytes)

     Bet neužmirškime, kad nekaltybē, nuoširdumas ir visiškas Dievui pasišventimas yra neatbutinas visiems tiems, kurie turēs įeiti į Dievo Karaliją kokioje nors vaizdomainoje. Tas buvo ir su tais senovēs teisiaisiais, kurie paveldēs žemiškąją karalijos vaizdomainą po Kristumi. 

     Jie mylējo teisingumą, neapkentē neteisybēs ir giliai liudējo ir gaiējosi, jei kada buvo paklaidos apgalēti, ar jei suklupo per silpnumą. Tas taipgi buvo ir su tikinčiaisiais [317] Evangelijos Amžiuje, o tas taipgi bus ir Tukstantmetiniame Amžiuje, kuomet Dievo teisybēs dvasē, bus išlieta ant visų kunų. 

     To Amžiaus pergalētojai taipgi turēs stengtis užlaikyti širdies ir gyvenimo nekaltybę, kad gauti teisių, sulyg Dievo patvarkymų, įeiti į miestą – į karaliją parengtą jiems nuo pasaulio pradžios, --  atsteigtąją pirmapradę viešpatystę

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The iron rule
will grant no liberty
to do wrong.

 

ISWall2F.jpg (4765 bytes)

GELEŽINĒ VALDŽIA

     Daugelis klaidingai mano, kad kuomet ateis Kristaus Tukstantmetinē Karalija, tai kiekvienas bus patenkintas jos valdžia. Bet taip nebus. 

     Jos patvarkymai bus daug daugiau reikalaujantys, negu kokioje nors pirmesnēje valdžioje, o žmonių laisvēs bus aprubežiuotos iki tokio laipsnio, kuris, be abejo erzins daugelį tų, ką daba rekalauja laisvių praplētimo. 

     Laisvē pasigerti ir persivalgyti, ar kitus nugirdyt bei pervalgydinti, ar kitokiu budu apsilenkti su padorumu, nebus duodama niekam. Laisvē ar leidimas daryti ką nors negero nebus teikiama nei vienam. 

     Vienatinē laisvē, kokia bus duota kiekvienam, tai bus tikroji ir garbingoji Dievo sunų laisvē, -- laisvē daryti gerą sau ir kitiems visokiais budais; bet nieko nebus leista daryti, kas galētų kenkti ar įžeisti ką nors Dievo Karalijoje. (Izaj. 11:9; Rom. 8:21)

     Tokią valdžią, be abejo, daugelis jaus peraštria esant, kaipo laužančią visus jų pirmesniuosius papročius ir palinkimus, ir kaipo griaujančią visas esančias įstaigas, pamatuotas tais klaidingais papročiais ir klaidingais supratimais apie laisvę. 

     Tokia valdžia, del jos tvirtumo ir gyvumo, symboliškai yra vadinama geležine valdžia – “Jis valdys juos geležine lazda.” (Palyginkite Apr. 2:26; Psal. 2:8—12 ir 49:14) 

     Tuomi [318] išsipildys pasakymas: “Teisimą išpildysiu sulyg šniuro, o tesisingumą sulyg liudēs., (Dailydēs šniuru suranda tiesumą, o liude – statumą. Vert.) 

     Ir ledai [teisingasis nuosprendis] sukuls melų prieglaudą, o vandenys [teisybē] užlies jų pasislēpimo vietą,” o kiekvienas pasēptasis daiktas turēs but parodytas. – Izaj. 28:17; Mat. 10:26.

None will live
at the expense
of others.
     Daugelis jausis priešais link tos tobulos ir bešališkos valdžios; nes jie priprato praeityje, po dabartinio kunigaikščio valdžia, višpataut ant savo mirtinųjų sandraugų ir gyvent vien iš kitų naudos, neduodant atlyginančio patarnavimo. 

     Kad pritaikyti dabartinį sau-pataikavimo ir pasitenkinimo gyvenimą prie tos valdžios, tuomet tikrai reikēs, ir bus duota, daug skaudžių rykščių, kol bus išmokti tos Karalijos reikalavimai – teisių lygybē, teisybē ir teisingumas. (Psal. 89:32; Luk. 12:47, 48) Lekcija apie šiuos dalykus pirmiausiai ateis gyvenančiai kartai ir jau yra netoli. – Jok. 5.

Laws
of righteousness and equity
will be firmly enforced.
     O, palaiminta valanda, kurioje Gyvenimo Kunigaikštis savo geležinia valdžia įgyvendins teisingumo ir bešališkumo įstatymus! Tuomet žmonija supras, kad “Teisingumas iškelia tautas, o nuodēmē pažemina žmones.” 

     Jie supras kad Dievo planai ir įstatymai pabaigoje yra geriausi visiems, kuriuos tik liečia ir galutinai išmoks mylēti teisingumą ir neapkęsti neteisybēs. (Psal. 45:7; Žyd. 1.9) 

     Visi, kurie tame karaliavime nebus išmokę mylēti teisybę, bus laikomi nevertais amžinojo gyvenimo ir bus išrautais iš žmonių tarpo – Apašt. Darb. 3:23; Apr. 20:9; Psal. 11:5-7.

Jehovah
will be king;
Christ will be his vicegerent.

 

 

"For he must reign, till he hath put all enemies under his feet."

"And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him,
that God may be all in all."
I Corinthians 15:25,28

AMŽINOJI KARALIJA.

“Juhova bus karaliumi ant visos žemēs toje dienoje.” (Zach. 14:9)

    Karalija, kurią Jehova įsteigs Kristaus rankose Tukstantmetinio Amžiaus laiku, bus Jehovas Karalija, bet po tiesioginiu Kristaus, [319] Jo vice-karaliaus, valdovu, beveik tokioj tvarkoj, kaip kad buvo Suvienytų Valstijų valdomos Pietinēs Valstijos po sukilimo. 

     Pietinēs Valstijos kai kuriam laikui buvo paliktos valdytis savaimi išrinkimu savo valdininkų kurie nesutinka su konstitucijiniais Suv. Valstijų įstatymais, tik buvo jose pastatyti gubernatoriai pilnoje galēje veikti ir pertvarkyti tų valstijų valdžias, kad atvesti jas vēl į pilną santaiką su centrale valdžia. 

     Todel ir specialis Kristaus karaliavimas ant žemiškų dalykų yra tik nuskirtam laikui bei nuskirtam tikslui, ir jis užsibaigs, kuomet tikslas bus atsiektas. Žmogus per pasipriešinimą neteko Dievo duotųjų jam teisių – tarp jų ir teisēs valdyti save santaikoje su Jehovas įstatymais. 

     Dievas, per Kristų, atgrąžino visas tas teises ir užtikrino teisę ne vien žmogui sugrįžti į savo pirmesniąją nuosavybę, bet ir sugrįžti į savo pirmesnįjį stovį – buti žemēs karaliumi. 

     Vienok žmogaus sugražinimui, sulyg Dievo patvarkymo, tuo budu, kad jis turētų pasimokinimą iš dabartinų prityrimų, butent – reikalaujant, kad jis pats darytų pastangų link savo atgrižįmo – reikēs stiprios ir tobulos valstybēs.Ir šitoji laimē užbaigti žmogaus atgrąžinimą, teisē, kurios gavimui Jis numirē, yra pavesta Kristui; o “Jis turēs karaliauti pakol bus padējęs visus prišus po savo kojomis” – pakol neliks nei vieno Jo nepripažinančio, negarbinančio ir neklausančio. 

     Tuomet, užbaigęs, savo pasiuntinybę žmonijos patvarkymo ir atsteigimo reikale, Jis įteiks Karaliją Dievui Tēvui ir žmonija, kaip ir pradžioje, bus tiesioginiuose santikiuose su Jehova, nes žmogaus Kristaus Jezaus tarpininkstē bus pilnai pasibaigus ir didysis sutaikymo darbas visiškai užbaigtas. – 1 Kor. 15:25—28

     Įteiktoji Tēvui Karalija vis bus Dievo Karalija ir jos įstatymai visada bus tie patys. Tuomet [320] visa žmonija, tobulai atsteigta, sugebēs parodyti pilno paklausumo taip darbu, kaip ir dvasēje; kuomet dabar žmonēs gali parodyti to paklausumo, ar pastangos pildyti Dievo įstatymus, vien tik dvase, o daugiau nieko. 

     Pilnoji to tobulo įstatymo reikšmē susyk pasmerktų juos už tai myriop. (2 Kor. 3:6) Dabar mes priimami vien per Kristaus atpirkimą. 

     Neesančiam pilnai tobulu “yra baisus dalykas patekti į Gyvojo Dievo rankas.” (Žyd. 10:31) Dabar ir iki tikrojo tobulumo pasiekimui, niekas negal stoti prieš pilno teisingumo įstatymą: visiems reikalinga mielaširdystē, dovanai teikiama už Kristaus nuopelnus ir auką. 

     Bet kuomet Kristus ąteiks Karaliją Tēvui, Jis įteiks visus nesuklydusiais preiš Jį tinkančius ir sugebančius naudotis amžinomis palaimomis sulyg Jehovos tobulų įstatymų. Visa baimē tuomet pražus ir Jehova bei Jo atsteigti sutvērimai bus pilnoje santaikoje, kaip kad buvo pradžioje.

     Kuomet, besibaigiant Tukstantmetiniui Amžiui, Kristus įteiks žemēs viešpatavimą Tēvui, tai Jis įteiks jį visai žmonijai, kaipo Tēvo atstovei, kuri buvo nuskirta šiai garbei nuo pat pradžių. (1 Kor. 15:24; Mat. 25:34) 

     Taip Dievo Karalija gyvuos amžinai. Ir taip mes skaitome Viešpaties žodžiuose: “Tuomet Karalius tars tiems, kurie bus Jo dešinēje [tie, kurie Tukstantmetiniame viešpatavime bus užsipelnę tos vietos sutikimu ir nuolankumu], Ateikite jus, mano Tēvo palaimintieji [tie, kuriuos mano Tēvas paskyrē tam palaiminimui], paveldēkite Karaliją surengtą jums nuo pasaulio sutvērimo.”

Perfect man
will be capable
of obeying
God’s perfect law.
     Šios parengtosios žmogui karalijos ir garbēs nereikia sumaišyti su dar augštesne Karalija ir Garbe parengtąja Kristui, kuri buvo “nuskirta prieš pasaulį musų garbei (1 Kor. 2:7), ir į jurią mes buvome išrinktais

      Kristuje prieš pasaulio sutvēri[321]mą. Ir nors specialis Kristaus tarmininkavimas ir karaliavimas ant žemēs pasibaigs, kaip buvo parodyta, bet mes neprivalome manyti, kad Kristaus garbē, viešpatavimas ir galybē tuomet pasibaigs. 

     Ne, Kristus yra amžinai įjungtu į visą dieviškąją garbę ir galybę Jehovos malonēs dešinēje; o Jo Nuotaka ir sanpaveldējai amžinai dalyvaus Jo didējančioje garbēje. 

     Apie tuos stebuklingus darbus, kurie laukia to išaugštintojo Jehovos Atstovo galybēs kituose pasauliuose, mes čia nekalbēsime virš priminimo dieviškosios galybēs nesibaigimo ir veiklumo, bei pasaulio neišmatuotumo.

Athena.jpg (25355 bytes)      Taigi neatsižiurint, kurioje karalijos vaizdomainoje musų dalyvumas susikuops, jis vis yra “visų tautų pageidavimu;” nes juomi mes visi busime palaimintais. Todel visi privalo pasiilgēdami laukti to laiko ir visi privalo melstis: “Ateik Tavo karalija, buk Tavo valia kaip danguj, taip ir ant žemēs.” 

     Šis ir yra tuomi, ko visas sutvērimas, savo nežinotēje, taip ilgai laukē, dejuodamas, -- laukē Dievo Sunų pasirodant, bei laukē karaliljos, kuri sunaikins nedorą, o palaimins ir išgydys visas tautas. – Rom. 8:19; 16:20.

MESIJO VIEŠPATAVIMAS

“Štai dangaus debesiuose pasirodo,
Dievo mielasis Sūnus,
Jis geresnius laikus įvyking pradējo,
Jo Karalija veik įsteigta bus.
Jis ateina žmoniją palaiminti atsteigti,
Ir malonę ir tiesą ant żemēs įsteigti.

“O Tēve paskubink tą priżadētą valandą,
Kuomet po Jo kojų padēta bus
Visa valdżia ir galybe bei pagarba Jam duota;
Jį gerbs emē ir dangus:
Nes Jis valdys visus kraštus,
Ir Išganytoju visu żmonių bus.

“Tuomet visi Jo balso klausys,
Ir kas diena Jo vedami
Mokinsis iš Jo ir Jo prisakymus użlaikys,
Ir stangsis gyventi Jį sekdami,
Kuomet Tas, kuris pergalējo mirtį,
Apgalēs nuodēmę ir pabaigs ją naikinti.

Kaipo Dievo atstovas Jis karaliaus,
Nedorą ir mirtį sunaikins,
Visus iš kapų iškels ir išgydys, vadaus,
Ir visus gyvuosius laimins:
Tai Dievo Karalija, palaiminta,
Ant żemēs įsteigta ir visur išplatinta.

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail

English Only