Studijavimas 11

Trys Keliai: Platusis Kelias, Siaurasis Kelias Ir Vieškelis

TI3Ways1.jpg (26230 bytes)

Platusis Kelias Veda į Pragaištį. – Siaurasis Kelias – į Gyvenimą. – Kas Yra Gyvenimas? – Dieviškoji Prigimtis. – Giminystē Tarp Dieviškosios ir Žmogiškosios Prigimties. – Atlyginimas Siaurojo Kelio Gale. – Augštasis Pašaukimas Evangelijos Amžiaus Rybose. – Kliutys ir Pavojai ant Siaurojo Kelio. – Šventenybēs Vieškelis.

 

Narrow4.jpg (1847 bytes)
Few find the "narrow way" to life today.

[215] ”Platus yra pražuties vartai, ir platus tasai kelias, vedantis į juos; ir daugelis eina tenai.  Kaip siauri yra gyvenimo vartai! kaip sunkus kelias vedantis tenai! Ir kaip maža tų kurie jį randa!”– Mat.7:13, 14.

Path2A.jpg (16927 bytes)
The "highway of holiness" will be available for all.

”Ir bus tenai vieškelis, ir kelias, kuris bus vadinamas šventenybēs keliu; nešvarieji negalēs eitijuomi, nes jis bus vien keliaujantiems žmonēms, nors paikieji neklys jame.  Nei levas, nei kitas koks drąskantis žvēris nevaikščios juomi; o tie, kurie tuomi keliu eis – bus išganyti.” – Izaj 35:8, 9.

PKMud.jpg (33364 bytes)
The downward path is becoming more glazed and slippery with sin.
     Trys keliai: ”Platusis Kelias,” ”Siaurasis Kelias” ir ”Vieškelis” todel ir kreipia musų domę Šventraštyje.

PLATUSIS KELIAS Į PRAŽUTĮ.

     Šis kelias pavadintas plačiuoju keliu todēl, kad jis lengviausias ištvirkusiai žmonių veislei.  Prieš šešis tukstančius metų nuskirtasai sunaikinimui prasikaltēlis Adomas (jame atstovaujama žmonijos padermē) pradējo eiti tuomi keliu ir, po devynių šimtų [216] ir trisdešimties metų priējo to kelio galą – sunaikinimą.  

     Metams ir šimtmečiams bēgant, tasai žemynlik vedąs kelias tapo labai švelniai išlygintu ir žmonija greičiau ir greičiau juomi skubējo prie pragaišties, nuo ko kelias kasdien darēsi vis lygesniu ir slidesniu nuo nuodēmių.  

     Ir ne tik kad tasai kelias darēsi švelnesniu, bet ir žmonija kasdien darēsi silpnesne atsispyrime, taip kad dabar vidutinis žmogaus amžis yra apie trisdešimts penki metai.  Žmonēs dabar prieina to kelio galą – sunaikinimą – devynis šimtus metų greičiau, negu priējo pirmasis žmogus.

wpeB0.jpg (11048 bytes)

For 6,000 years, sin and death have reigned relentlessly.

     Per šešis tukstančius metų žmonija nuolat keliavo tuoju plačiuoju žemynlink vedančiu keliu.  Vos tik keletas bandē tą kelią pamesti ir savo žingsnius kreipti atgal.  

     Tiesą atžingsniuoti atgal prie originalēs tobulybēs nebuvo galima, nors kai-kurių pastangos prie to buvo labia pagirtinos ir pageidaujamų pasekmių duodančios.  Per šešis tukstančius metų nuodēmē ir mirtis žiauriai viešpatavo žmonijoje ir varē ją šiuo pragaišties keliu, kol evangelijos amžius neparodē budo, kaip pabēgti iš to kelio.  

     Nors pirmesniuose amžiuose ir buvo matomi vilties spinduliai neaiškiuose ženkluose ir šešēliuose, kurių džiaugsmingai kai-kurie stvērēsi ir elgēsi pagal juos; vienok gyvenimas ir nemirtinumas nebuvo aiškiai nušviesti kol neatējo musų Viešpats ir Išganytojas Jezus Kristus ir kol apaštalai nepareiškē geros naujienos apie atpirkimą ir nuodēmių atleidimą; ir kaipo pasekmē to, prisikēlimą iš to išnaikinimo. (2 Tim. 1:10) 

Narrow2.jpg (2783 bytes)

Jesus called the new way the "narrow way to life."

     Jezaus ir apaštalų mokslas nušvietē gyvybę, atgaivinimą arba sugrąžinimą į gyvenimą visos žmonijos per Atpirkējo nuopelnus ir pasiaukojimą; o tas juk buvo pareikšta daugelyje Senojo Testamento nurodymų. Tasai mokslas nušvietē taipgi nemirtinumą augščiausį Evangelijos Bažnyčios mokslo siekinį.

     [217] Nors budą pabēgti iš plačiojo kelio, einančio į pragaištį, nurodē Evangelija, vienok labai didelē žmonijos dalis, nuodēmēs klaidinama ir priešingumo aklinama, nekreipia domēs į šią naudingą žinią. Tie, kurie su dēkingumu dabar priima gyvybēs prižadus bei žmogaus esybēs atnaujinimą per Kristų, parodē tai žmonijos daliai naują kelią kuriuo pašvęsti tikintieji gali eiti toliau už žmogiškąją prigimtį į augštesnią – dvasinę prigimtį.  

     Šitą naująjį kelią ”pašvęstąjį mums” – tai karališkai kunigijai (Ebr. 10:20) – musų Viešpats – pavadino taip:

Because of its narrowness, many prefer to avoid it.

Narrow3.jpg (2815 bytes)

 

 

What is life?

”SIAURASIS KELIAS Į GYVYBĘ.”

     Musų Viešpats sako mums, kad delei šio kelio siaurumo daugelis yra linkusių keliauti Plačiuoju Keliu į pragaištį.  ”Ankšti yra vartai ir siauras yra kelias vedantis į gyvybę, ir mažai yra tų, kurie randa jį.”

     Pirm svarstymo apie šį kelią bei jo pavojus ir sunkenybes, pažiurēkime į vietą, kurion jis vedą – į gyvybę.  Kaip žinoma, gyvybē gali buti vartota įvairiuose gyvenimo laipsniuose, taip augščiau, kaip ir žemiau žmogiškosios gyvybēs.  

     Gyvybē yra labai platus ir daug reiškiąs žodis, bet čia musų Viešpats vartoja jį augščiausios gyvenimo formos prasmēje, liečiančioje dieviškąją prigimtį – nemirtinumą – kurio jieškoti Jis mus pakvietē.  Kas yra gyvybē?  

     Mes ne vien jaučiame ją mumyse, bet matome ją veikiančią ir žemesniuose gyvunuose ir net augmenyse, o taipgi girdējome ją esančią augštesnēse formose – angēliškoje ir dieviškoje.  Kaip mes apibendrysime tokį plačiąprasmį žodį?

Jehovah is the great fountain of all life.      Nors gal mes ir visiškai negalēsime surasti slaptųjų gyvybēs šaltinių, vienok drąsiai galime sakyti, kad Dieviškoji Esybē – Jehova – yra ta didžioji gyvenimo versmē, iš kurios prisipildē anie [218] visi šaltiniai.  Visi gyvunai paeina iš Jo ir jų gyvybē Jo yra palaikoma.  

     Kiekviena gyvybē, ar tai Dievuje, ar Jo tvariniuose, yra ta pati: tai energijinē jiega, o ne medžiaga.  Tai jiega, kuri gyvuoja Dievuje ir kuri yra įteikiama Jo tvariniams sulig Jo tam tikrų patvirtinimų.  

     Todel tai Dievas yra tos gyvybēs priežastis, Tvērējas, versmē.  Gi tvariniai nēra paties Tvērējo esybēs ar prigimties dalimis, ar atžalomis, kaip kai-kurie mano, bet Dievo rankų padarai, apdovanoti gyvybe. 

Creation2.jpg (2468 bytes)

The divine nature is life independent, unlimited, exhaustless.

    Žinodami tikrenybę, kad tik dieviškoje prigimtyje gyvybē yra nepriklausoma, neapribota, nemažējanti, neužsibaigianti, neigi aplinkybių padaroma, nei valdoma, mes matome, kad Dievas yra virš visų fiziškų įstatymų ir versmių, kurias Jis teikia savo sutvērimams.  

     Tai ši yra toji kokybē, kuri priklauso tik dieviškąjai prigimčiai ir kuri vadinama žodžiu nemirtinumas.  Kaip pasakyta pirmesniąjame skyriuje, nemirtinumas reiškia atsispyrimas prieš mirtį, o su ją – prieš ligas ir skausmus.  Tikrenybēje nemirtinumas gali buti vartojamas žodžiaprasmēje dieviškumas.  

     Iš dieviškojo nemirtino šaltinio išeina visa gyvybē ir palaima, kiekviena gera ir tobula dovana, kaip kad iš saulēs eina žemei šviesa ir jiega.

Sun1.jpg (3030 bytes)
The sun is the fountain of light to the earth.
     Saulē yra žemei didžiąja šviesos versme, apšviečiančia visus daigtus, darančia visokių rušių spalvas ir šviesos šešēlius, priklausant nuo to daigto, kurį ji apšviečia.  Toji pat saulēs šviesa, apšviečianti deimantą, plytą, ar visokios rušies stiklus, teikia visiškai skirtingų išvaizdų.  

     Šviesa juk yra vis ta pati, bet daigtai, kuriuos ji apšviečia, skirtingi savo galimybe priimti ir perleisti ją.  Tas pat yra ir su gyvybe: ji išeina iš vienos neišsemiamos versmēs.  Ustrica (oysteris) turi gyvybę, bet jos organizmas yra toks, kad nēra galima parodyti daug gyvumo, lygiai kaip kad plyta negal [219] atšviesti daug saulēs šviesos.  

     Tas pat ir su augštesniais gyvybēs apsireiškimais gyvuliuose, žuvyse ir paukščiuose.  Kaip skirtingų rušių stiklai po saulēs spinduliais, taip šie įvairųs gyvunai parodo skirtingas savo organiškas jiegas, kuomet gyvybē gaivina jų organizmus.

Man does not possess inherent life.

Grave9A.jpg (37183 bytes)

     Nušveistas deimantas yra taip pritaikytas prie šviesos, kad išrodo, jog šviečia jis pats, lyg kad butų jis mažulytē saulutē.  Tas pats yra su žmogumi, tuo augščiausiu Dievo tvariniu, sutvertu tik ”truputį žemesniu už angelus.”  

     Jis tapo taip tobulai suformuotas, kad galējo gauti ir užlaikyti visą Dievo jam skirtąją gyvybę ir niekad neduoti jai aptemti.  Tokiu buvo Adomas pirm jo nupuolimo, butent, tobulesniu už visus kitus tvarinius ant žemēs, ne delei jam suteiktų gyvybēs principų skirtumo, bet delei jo tobulesnio organizmo.  

     Vienok nepamirškime, kad kaip deimantas tegali spindēti tiktai tuomet, kai į jį šviečia saulēs šviesa, taip ir žmogus gali turēti ir naudotis gyvybe tik tuomet, kuomet gyvybēs šaltinis jam teikiamas.  Žmogus nēra gyvybēs esybe: jis nēra gyvybēs versme, kaip deimantas nēra šviesos versme.  

     Aiškiausiu įrodymu, kad mes nasame neišsemiamu gyvybēs šaltiniu mumyse, ar, kitaip kalbant, kad mes nesame nemirtinais, yra tai, kad kuomet nuodēmē tapo padaryta, mirtis krito ant visos žmonijos.

The beginning of human life –

Adam1F.jpg (3944 bytes)

     Dievas buvo taip sutvarkęs, kad žmogus Rojuje galētų prieiti prie medžių palaikančių gyvybę; ir Rojus, kuriame žmogus gyveno, ”buvo pilnas [visokių] medžių” maistui ir pasidžiaugimui. (1 Moz. 2:9, 16, 17)  Tarp medžių skirtų maisto teikimui, vienas buvo uždraustas medis.  

     Laiku, kuriame buvo žmogui uždrausta valgyti vaisių nuo Pažinties medžio, jam buvo leista valgyti vaisius nuo medžių palaikančių jo gyvybę; ir jis buvo nuo anų atskirtas tiktai po prasižengimo, kad mirties bausmē galētų jį pasiekti – I Moz. 3:22.

As the diamond loses its beauty when light is withdrawn, so man loses life without God.      [220] Tokiu budu žmonijos garbē ir grožis yra priklausanti nuolačiam gyvybēs šaltiniui, kaip kad deimanto grožis priklauso nuolačiam saulēs šviesos šaltiniui.  Kuomet nuodēmē atēmē žmogui teises prie gyvybēs ir šaltinis tapo sustabdytas, tai jis, kaipo tasai deimantas, pradējo netekti savo grožio ir blizgējimo ir galop visiškai sunyko grabe.  

     Jo grožis išnyksta, savo grožio ir blizgējimo, kuomet negauna šviesos, taip žmogus netenka gyvybēs, kuomet Dievas liauja teikęs jam tos gyvybēs palaikymo. 

Grave7.jpg (2626 bytes)
"There is no work... nor knowledge... in the grave..."

”Taip, žmogus atidavē dvasę (gyvybę) ir kur jis yra?” (Job. 14:10)  

”Jo vaikai garbingais tapo, bet jis to nežino; ar jie varguosna įpuolē – jis to nemato.” (Eil. 21)  

”Nes nēra nei darbo, nei prietaisų, nei žinojimo, nei protavimo grabe, į kurį tu atsigulsi.” (Sal. Mok. 9:10)

Man is to have
his beauty restored.

Girl3F.jpg (3515 bytes)

     Bet kuomet atpirkimas tapo surastas, kuomet Atpirkējas užmokējo mirtina bausme, deimantas atgauna savo grožį ir gali vēl aiškiai atspindēti savo Sutvertojo paveikslą, kai Teisybēs Saulē užtekēs ir skleis savo gaivinančius spindulius. (Mal. 4:2)  

     Juk už nuodēmes Kristus kentējo ir pasiaukojo, ”Kad visi kapuose gulintieji prisikeltų.”  Įvyks atnaujinimas visų daigtų; pirmiausiai proga visiems atgimti, o paskui galimybē įgyti žmogiškąjį tobulumą visiems, kurie Atpirkējo klausys.

 

 

Divine nature was originally the possession of God.

 Creation1.jpg (1664 bytes)

"Who only hath immortality..."
I Timothy 6:16

     Vienok šis nēra dar atlyginimu, apie kurį Jezus mini, kaipo siaurojo kelio pabaigą.  Kitoje Šventraščio vietoje mes randame, kad žadētasai atlyginimas tiems, kurie eina siauruoju keliu, yra ”dieviškoji prigimtis” – tikroji gyvybē, gyvybē augščiausiojo laipsnio, kurį gali turēti tik dieviškoji prigimtis – tai nemirtinumas.  

     Ak, kokia tai viltis!  Ar drįstame mes tikētis tokios augštos garbēs?  Tikrai negali niekas teisētai to tikētis be tikro ir aiškaus prižadējimo.

     [221] Randame parašyta 1 Tim. 6:14-16, kad nemirtinumas, arba dieviškoji prigimtis pirmapradžioj buvo tik dievystēs savasčia.  Ten skaitome: 

”Jisai [Jezus] Jo laikuose [Tukstantmetiniame Amžiuje] parodys kas yra palaimintu ir galingu – karalių Karalius ir viešpačių Viešpats, kuris tik vienas yra nemirtinu, gyvenąs nei vienam žmogui nepasiekiamoje šviesoje, kurio žmogus niekad nematē ir negali matyt.”  

     Visi kiti tvariniai: angelai, žmonēs, gyvuliai, paukščiai, žuvys, ir kt. yra tik lukštai laikantys savyje savo gyvybēs saiką ir skiriantiesi vienas nuo kito pobudžiu, gale ir kokybe atatinkama tam organizmui, kuriuos Sutvertojas teikēsi kiekvieną apdovanoti.

    Toliau mes randame, kad Jehova, kuris tik vienas pirmapradžioje turējo nemirtinumą, augštai iškēlē savo Sunų musų Viešpatį Jezų į tą patį dieviškumą – nemirtiną prigimtį; todel Jezus ir išreiškia savo Tēvo asmens paveikslą. (Žyd. 1:3)  Taigi mes ir skaitome:

Immortality is now offered to the Bride of Christ.

Bride2.jpg (3336 bytes)

”Kaipo Tēvas turi gyvybę savyje [Dievo nemirtinumo apibendrinimas – gyvybē savyje – reiškia gyvybę ne paimtą iš kitų šaltinių, ne priklausančią aplinkybēms, bet savistovę, įgimtą gyvybę], taip Jis davē Savo Sunui gyvybę Jame.” (Jono 5:26) 

     Tuo budu, prisikēlus Viešpačiui Jezui, dvi esybēs tapo nemirtinomis; o net toji pat malonē yra suteikta Avinēlio Sužiedotinei, išrinktai Evangelijos amžiuje!  

     Vienok ne visi iš tos didelēs šeimynos, kuri iš vardo priklauso Bažnyčiai, susilauks tos didelēs dovanos, bet tik tasai ”mažas burelis” pergalētojų stengsis to gauti, kurie artymai seks Mokytojo pēdomis, kurie, kaip Jis, eis siauruoju pasiaukojimo keliu, nesibijodami net mirties.  

     Tie, kuomet atgims prisikeldami iš numirusiųjų, turēs dievišką prigimtį ir formą.  Šis nemirtinumas, nepriklausomas, savistovis, dieviškoji prigimtis ir yra toji gyvybē, į kurią siaurasis kelias veda.

The Church class is to be raised with spiritual bodies.      [222] Šitoji klasē nebus prikelta iš kapų žmogiškais kunais, nes Apaštalas mums pasako, kad nors grabuose pasēta žmogiškųjų kunų sēkla, vienok išdigs dvasinių kunų vaisiai. Tie vaisiai bus ”atsimainę”, ir nors jie pirmiau bus turēję žemišką žmogaus prigimties paveikslą, tuomet jie jau turēs dangiškąjį paveikslą.  

     Bet ”dar nepasirodo, kuomi mes busime” – kokis dvasiškasis kunas bus, tik ”mes žinome, kad kuomet Jis pasirodys, tai mes Jam lygųs busime, ir ”dalyvausime apreikštoje garbēje.” – 1 Jono 3:2; Kol. 1:27; 2 Kor. 4:17; Jono 17:22; 1 Pet. 5:10; 2 Tesal. 2:14.

The Gospel Age is designated exclusively for this call.      Šis augštasis pašaukimas į prigimties pakeitimą yra pareikštas vien tik evangelijos amžiuje, ir reiškiamas išimtinai šiame amžiuje.  Todel primintieji šio straipsnio pradžioje Viešpaties žodžiai priskiria prie einančių platuoju keliu į pragaištį, visus nejieškančius dabar siųlomo vienatinio atlyginimo.  

     Iš pasmerkties užējusios ant visos žmonijos, išsigelbējo tik tie, kurie pasisavino tą atlyginimą; gi kiti visi vis dar keliauja plačiuoju keliu.  Gi vienatiniu į gyvybę  keliu, delei jo sunkenybių, drįsta keliauti vos tik kai-kurie.  Žmonijos minios, delei savo silpnumų, pasirenka sau platųjį kelią parankų saviems užganēdinimams.

The path from death to life is a "Narrow Way" today.

Narrow5.jpg (2549 bytes)

     Siaurasis kelias, nors jis baigiasi gyvybe, nemirtinumu, vienok gali buti pavadintu mirties keliu, kadangi juomi pasiektasai atlyginimas gaunamas paaukojimu žmogaus prigimties ir net pasiaukojimu mirčiai.  Tai yra siaurasis mirties į gyvybę kelias.  

     Laikydamas save liuosu nuo Adomo nuodēme užtrauktosios mirties bausmēs, pasišventēlis liuosu noru atiduoda ar paaukoja tąsias žmogiškas teises, laikomas savomis, kurias atatinkamu laiku jis, kartu su visu pasauliu butų gavęs.  

     Kaip ”žmogus Kristus Jezus” atidavē, ar paaukojo už pasaulį savo gyvybę, taip ir šie tampa Jo pasiaukojimo dalyviais. [223]  Ir ne todel, kad Jo pasiaukojimas nebuvo užtektinu, ar kad kitų pasiaukojimas butų reikalaujamas, bet, kuomet Jo pasiaukojimas yra pilnai užtektinu, šitiems yra leistina tarnauti ir kęsti su Juo, kad tapti Jo sužiedotiniais ir paveldējais su Juo.  

     Todel, kuomet pasaulis yra po mirties prakeiksmu, ir miršta su Adomu, šitas ”mažas burelis” savo čia aprašytuoju pasitikējimu ir pasišventimu, kaip sakoma, miršta su Kristumi.  Jie pasiaukoja ir miršta su Kristumi, kaipo žmogystos, kad tapti Kristaus dieviškosios prigimties ir garbēs dalyviais; nes mes tikimēs, kad jei mes mirsime su Juo, tai ir gyvensime su Juo.  Jei mes kenčiame su Juo, tai mes ir busime pagarbintais su Juo. – Rom. 8:17 ir 2 Tim. 2:11, 12.

With the end of the Gospel Age, the Narrow Way will close.      Pradžioje Tukstantmetinio amžiaus tie, kurie dabar eina siauruoju keliu, susilauks didžiojo atlyginimo, prie kurio jie bēga, – nemirtinumo, ir tuomet, aprēdyti dieviškąja prigimčia ir galybe, jie bus prirengti didžiąjam darbui – pasaulio atgaivinimui ir palaimai tame amžiuje.  

     Baigianties Evangelijos amžiui, siaurasis kelias į nemirtinumą užsidarys, nes parinktasis ”mažasis burelis”, skirtas išmēginimui ir išbandymui, bus jau surinktas.  

     ”Dabar yra priimtinas laikas” – laikas, kuriame pasiaukotojai, pridengti Jezaus nuopelnu ir numirę Jame, yra Dievui priimtinais, kaipo malonaus kvapo auka.  Mirtis, kaipo bausmē Adomui, nebus palikta ant visad: ji bus panaikinta Tukstantmetiniame amžiuje; tačiaus kaipo pasiaukojimas, ji bus priimtina ir atlygintina tik Evangelijos amžiaus laiku.

"For if ye live after the flesh, YE SHALL DIE; but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, YE SHALL LIVE.

"For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God."
Romans 8:13,14

     To amžiaus šventieji, eina į gyvenimą tiktai kaipo ”nauji sutvērimai”; mes esame paaukoti kaipo žmogystos.  Jei, kaipo žmogystos, mes mirsime Kristuje, tai kaipo naujos dvasinēs esybēs, mes gyvensime su Juo.  (Rom. 6:8)  Dievo mintis, atnaujintoji [224] mintis mumyse, yra naujosios prigimties gemalu.

     Naujasis gyvenimas bus lengvai užslopinamas; Paulius mums sako, kad mes, pradēti iš dvasios per teisybę, jei gyvensime sulig kuno, tai mirsime (neteksime gyvybēs), bet jei per dvasią numarinsime kuno darbus (žmogiškosios prigimties palinkimus), tai (kaipo nauji tvariniai) gyvensime; nes Dievo vaikai yra tie, kuriuos Dievo Dvasia vadovauja.  (Rom. 8:13,14)  

     Šis tai yra didžiausios svarbos mokslu visiems pasišventusiems; nes jei mes pasisiųlēme Dievui paaukoti žmogiškąją prigimtį, ir jei tasai pasiaukojimas buvo Jo priimtu, tai butų bergdžia imti jį atgal.  

     Dievas laiko musų žmogystą mirusia, ir ji turi mirti, kad daugiau neatgyti.  Viskas, ką galima laimēti, tai, grįžtant į kuniškąjį gyvenimą, gauti biskį žmogiško smagumo naujosios dvasinēs prigimties lēšomis.

There is another class; it is partially overcome by the world, the flesh, or the devil.      Vienok yra daugelis pasišventēlių trokštančių to atlyginimo ir tarp tų nekurie buvo pradēti iš dvasios, kurie dalinai apgalēti pasaulio vilionēmis, kuno geismais, ar velnio išmislais.  

     Jie dalinai pamiršo siųlomąjį mums atlyginimą ir bando eiti vidurinuoju keliu – prisilaikyti Dievo malonių ir pasaulio malonumų, užmiršdami, kad ”draugavimasi su pasauliu yra priešinimasi Dievui” (Jok. 4:4), ir kad pamokinimu tiems, kurie skubinasi prie atlyginimo, yra nemylēti pasaulio, nejieškoti tuščios garbēs, bet jieškoti tos garbēs, kuri vien iš Dievo išeina. – 1 Jono 2:15; Jono 5:44.

Fire.jpg (3024 bytes)
Purified by the fire of affliction.
     Tie, kurie myli dabartinį pasaulį, bet neužmiršo visiškai ir Dievo, kurie nelaiko savo sutarties, yra baudžiami ir valomi susikrimtimo ugnia.  

     Kaip Apaštalas sako, jie yra atiduodami Šētonui, kad jų kunas butų sunaikintas, idant dvasia (naujai pradētoji prigimtis) butų išgelbēta Viešpaties Jezaus dienoje. (1 Kor. 5:5)  Ir jei gerai pereis drausmēs [225] lamdymus, jie bus įleisti į dvasinį stovį. 

The rugged, steep, narrow way of the Christian

Narrow1F.jpg (4331 bytes)

The difficulties of the narrow way are a separating principle, refining the people of God.

     Jie bus tuomet amžinai gyvenantys dvasine gyvybe, kaip ir angelai, bet negaus nemirtinumo atlyginimo.  Jie tarnaus Dievui Jo šventinyčioje, stovēdami prieš Jo sostą ir laikydami palmas jų rankose (Apreiš. 7:9-17), ir nors tas bus garbinga, bet ne taip, kaip tiems anojo ”mažojo burelio,” kurie bus karaliais ir kunigais Dievui, sēdēs su Jezumi soste, kaipo Jo sužiedotiniai ir paveldējai ir bus su Juomi apvainikuoti nemirtinumu.

     Musų kelias yra duobētas, nelygus ir siauras, ir jei mes neturēsime naujos jiegos kiekvienam naujam žingsniui musų kelionēs, tai mes niekad neprieisime to kelio galo.  Bet musų Mokytojaus žodis yra padrąsinantis: Buk drąsus; aš pergalējau; mano malonē yra tau užtektina, nes mano pajiega yra stipri silpnybēje.  (Jono 16:33; 2 Kor. 12:9)  

     Šio kelio sunkumai yra veikmēje išskirti, pašvęsti ir apvalti ”ypatingus žmones,” kad jie butų ”Dievo sunais ir Jezaus Kristaus dalyviais paveldējime.”  

     Atsižvelgiant į šiuos dalykus, drąsiai eikime prie malonēs sosto, kad galētume gauti mums reikalingų malonių ir pagelbos sunkiose mums valandose, kuomet mes kovosime teisēta, tikējimo kovą ir jieškosime ”garbēs vainiko” – nemirtinumo, dieviškosios prigimties. – 2 Tim. 4:8; 1 Petro 5:4.

The way to the world’s restitution will not be sacrifice, but proper enjoyment of human rights.

ŠVENTENYBĒS VIEŠKELIS.

     Kadangi specialē Evangelijos Amžio viltis yra taip daug garbinga, o kelias į ją yra tiek pat sunkus – siauras, pilnas kliučių ir pavojų ant kiekvieno žingsnio, taip, kad mažai kas jį teranda ir prieina prie didžiojo atlyginimo esančio jo gale, tai ateinančiuose amužiose dalykų tvarka bus visiškai kitokia.  

     Kaip skirtingos vilties yra laikomasi, taip ir skirtingas kelias veda į ją.  Kelias į nemirtinumą buvo keliu reikalaujančiu paaukojimo, [226] paprastai esančiu teisētomis, vilčių, troškimų ir palinkimų – visiško žmogaus prigimties atsižadējimo.  

     Vienok kelias į žmogiškąją tobulybę, atsteigimą, tą pasaulio viltį, reikalauja tik atsikratymo nuo nuodēmēs: ne žmogaus teisių ir privilegijų paaukojimo, tik atatinkamo jų vartojimo.  Tas prives prie asmeniškos skaistybēs ir atgimimo į Dievo paveikslą, kokiu buvo Adomas prieš užtraukimą ant žmonijos nuodēmēs.

There will be a highway, specially prepared for easy travel.

Path1.jpg (4912 bytes)

 

 

 

 

 

 

BibleChart.jpg (7199 bytes)

Path4Geth.jpg (26065 bytes)
Garden of Gethsemane

The Narrow Way is a pathway of sacrifice and "Gethsemane"
experiences.

     Grįžti prie tikrosios žmogaus tobulybēs bus galima labai lengvai; taip lengvai, kad niekas negalēs paklysti; taip lengvai, kad ”keliaujantis žmogus ir tie, ką nepažįsta jo, nesuklys.” (Izaj. 35:8 – Leeser): taip lengvai, kad niekam nereikēs mokinti savo kaimyno, kad pažintų Viešpatį, nes Viešpatį visi pažinos, nuo mažiausio iki didžiausio.  (Jer. 31:34)  

     Ažuot buti siauru ir mažai kam terandamu keliu, jis pavadintas ”vieškeliu” – ne siauru, vingiuotu, duobētu, sunkiu, pilnu kryžkelių, – bet tam tikrai prirengtu lengvai, parankiai ir patogiai keleivių kelionei.  Aštuntoji ir devintoji eilē parodo, kad tai yra viešasis kelias, atviras visiems atpirktiemsiems, kiekvienam žmogui.  

     Kiekvienas žmogus, už kurį Kristus mirē, kuris tik laiko save vertu naudotis palaimomis, nupirktomis Brangiausiuoju Krauju, gali eiti šiuo Šventenybēs Vieškeliu link didžiojo atlyginimo – sugrąžinimo į žmogiškąją tobulybę ir nesibaigiantį gyvenimą.

     Bet šis nebus dar laikomu teisētu ir patvirtintu stoviu šventenybēje ir tobulybēje Dievo akyse.  Įstojusieji į šį vieškelį galēs tik juomi eiti į tikrąją tobulybę, kuri bus jų pastangų ir paklusnumo išdava; jiems tik Atpirkējas, kuris tuomet viešpataus visoje galēje, teiks visų palengvinimų.  Kiekvieną atskirą asmenį, sulig jo reikalų, aprupins tobuloji naujosios karalijos valdžia.  

     Tas, kaip kuriems atrodo, bus teisētoji atlyginimo sekmē.  Kadangi [227] musų Viešpats, Žmogus Kristus Jezus, paaukojo save visų atpirkimui, ir trokšta, kad visi prieitų prie tiesos pažinimo, o tuomi ir tikrosios tobulybēs; tai kodel Jis nepadarē antsyk plataus ir gero vieškelio visiems?  Kodel Jis neišmetē iš to kelio visų kliučių, klupdinančių akmenų, neužlygino duobių ir kitų žabangų?  

     Kodel nepagelbējo nusidējēliams laikytis pilnoje santaikoje su Dievu, nedarant siauro, duobēto, erškiečiuoto kelio, kurį taip sunku surasti, o dar sunkiau juomi eiti?  

     Neįstengimas teisingai padalinti teisybēs Žodį ir įmatyti, kad dabartinas siaurasis kelias veda prie tam tikrojo atlyginimo ir yra išbandymui ir parinkimui to Kristaus kuno paveldējų mažojo burelio, kuris, kuomet bus išrinktu ir išaukštintu su savo Vadu, palaimins visas tautas, įvedē kai-kuriuos į neaiškumus dalyko supratime.  

     Negalēdami matyti Dievo plano, daugelis bandē skelbti šventenybēs vieškelį esantį lengvu keliu į gyvenimą jau šiuose laikuose, kuomet tokio kelio nēra, ir jie sumaišo dalyką kad sutaikius faktus ir Šventraštį su jų klaidingomis išvadomis.  

     Ant vieškelio, kuris neužilgo bus atviru, tik nuodēmingi dalykai bus draustini; gi tie, kurie keliauja siauruoju keliu, privalo atsisakyti nuo daugelio dalykų nenuodēmingų, o taipgi kovoti nuolat prieš artinančiąsias nuodēmes.  Tas yra pasiaukojimo takas, kuomet ateinančio amžiaus kelias yra teisingumo vieškeliu.

Ignorance and superstition will be past.

Mtn5.jpg (8365 bytes)

"They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain." Isaiah 11:9

Righteousness will finally receive its due reward.

 

 

     Apie tą vieškelį yra aiškiai pasakyta symboliškąja kalba, kad ”Nei levas, nei kitas koks draskantis gyvunas nevaikščios juomi ir nebus tenai.” (Izaj. 35:9)  

     O kiek daug baisiųjų levų yra dabar ant kelio tų, kurie džiaugsmingai norētų pamesti nuodēmių kurie kelius ir sekti teisingumą! Išsigimusio viešojo sentimento levas nubaido daugelį nuo elgimosi sulig sąžinēs įsakymų kasdieniniuose reikaluose – parēduose, naminiuose bei vertelgystēs dalykuose [228] ir tt.  

     Gundantis prie stipriųjų gēralų levas kliudo tukstančiams tų kurie tikrai nori tų gēralų prašalinimo.  Drausmininkai (prohibicijonalistai) ir blaivybēs veikējai turi apgalējimui neapsakomai sunkią užduotį, kurią tik ateinančio amžiaus valdžia ir galē įstengs prašalinti.  O tą patį galima pasakyti ir apie kitas moralēs reformos pastangas.  

”Nei levas,  nei kitas koks drąskantis gyvunas nevaikščios juomi.”  

     Didžiosios korporacijos, suorganizuotos pastumējimui saumylybēs tikslų, asmeniškam pasinaudojimui kitų geru, nebus pakenčiamos.  

”Nebus kenkiama, nei užmušinējama visame mano šventąjame kalne [karalystēje]” pasakē Viešpats. (Izaj. 11:9) 

     Nors ir bus sunkumai veikime apgalēti palinkimus į blogybę ir tt., bet palyginamai su šio amžiaus siauruoju keliu, – tas bus jau lengvas kelias.  

     Akmenys (klupdinanti akmenys) bus nurinkti, ir teisingumo vēliava bus iškelta del žmonių. (Izaj. 62:10)  Neapsišvietimas ir prietarai bus likę praeities dalykais, teisingumas gaus sau priklausomą atlyginimą, gi nedorai bus atsaikuota tas, ko ji užsipelnē. (Mal. 3:15, 18)  

     Abelnu pabaudimu, tinkamais paskatinimais ir aiškiais pamokinimais, kaipo grižtantys suklydēliai, žmonija bus išlavinta ir disciplinuota iki didžiosios tobulybēs, kurią buvo pralaimējęs tēvas Adomas.  Tokiu budu 

 

 

 

 

Broad Road
People4.jpg (31767 bytes)

Highway of Holiness
Path3.jpg (10147 bytes)

Narrow Way
Narrow1.jpg (13823 bytes)

”Viešpaties atpirktieji sugrįš [išpragaišties, didžiuoju šventenybēs vieškeliu] …su giesmēmis, o nesiliaujanti linksmybē bus virš jų galvų; jie gaus džiaugsmą iri liksmybę, o liudēsiai ir dusavimai pabēgs nuo jų.” (Izaj. 35:10)  

     Musų Viešpats paminējo tik šiuodu du keliu, kadangi atidaryti tretyjį kelią dar nebuvo atējęs laikas, – taip, kaip ir paskelbdamas gerąsias naujienas, Jis pasakē: ”Šis raštas išsipyldē jusų ausyse,” bet paliko nepaminējęs ”atkeršijimo dienos,” nes jos laikas dar nebuvo atējęs. (Palygink Luk. 4:19 ir Izaj. 61:2)  

     Bet dabar, kuomet [229] siaurasis kelias jau arti galo, didysis teisingumo vieškelis pradeda matytis vis aiškiau ir aiškiau prasidedančiosios dienos šviesoje.

     Taip tai mes radome ”Platųjį Kelią,” kuriuomi dabar keliauja žmonijos minios, kurias vilioja ”šiopasaulio kunigaikštis” ir veda sugedęs skonis.  Mes radome, kad jis tapo atdaru ir musū padermē pradējo keliauti visu jo ilgumu tik delei ”vieno žmogaus nepaklusnumo.”  

     Mes suradome, kad ”Šventenybēs Vieškelis” bus atidarytas musų Viešpaties, kuris atidavē save visų atpirkimui ir atpirko visus nuo pragaišties, į kurią ”Platusis Kelias” veda, ir kad, atatinkamu laiku, tas kelias bus pasiekiamas ir lengvas visiems atpirktiemsiems, kuriuos Jis atpirko savo brangiuoju krauju.  

     Toliaus mes suradome, kad dabartinas ”Siaurasis Kelias”, atidarytas to paties brangiojo kraujo kaina, yra specialiu keliu vedančiu į specialį atlyginimą, ir kad jis yra padarytas specialiai siauru ir sunkiu išbandymui ir išlavinimui tų, kurie dabar yra išrinkti buti dalyviais dieviškosios prigimties ir sanpaveldējais su musų Viešpačiu Jezumi garbēs Karalijoje, kuri greitai bus apreikšta visų palaimai.  

     Tie, kurie turi šios vilties – kurie pažįsta šį atlyginimą – gali viską kitą, palyginant su šiuo, laikyti už atmatas ir šąšlavas. – Fil. 3:8-15.

Dvas Šventa mus vadauk,
Ir prie savęs mus laikyk;
Savo rankoj mus turēk,
Pilgrimystēs keliu vesk;
Silpnųs mes bet dżiaugsmas tas
Tavo balsas girdimas,
Sako,  Namie tu keliauk!
Paskui savo vado eik.

 

 
[230] DANGIŠKI PATRAUKIMAI

Savo širdis pakelkime,
Rūpesčius tuos palikime,
Uż użkabos żiūrēkime
Į garbę mūsų amżiną.

 Svieto linksmybē yr’ niekai,
Sutraukiami svieto ryšiai,
Kam imti żaislus nykstančius,
Kad dangaus garbē laukia mus?

 Ar galime paklysti mes,
Kad Dievas siauru keliu ves?
Ar svietą taip mylētume,
Prie Jo gyvent negeistume?

 Ak, Viešpatie dangaus dżiaugsmas,
Tavo darbuose randamas!
Eisme tuo siauruoju taku,
Kurs ved’ prie dangaus linksmybių.

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-mail

English Only