Studijavimas 10

Dvasinē Ir Žmoginē Prigimtis Atskira Ir Skirtinga

TINatures3.jpg (6673 bytes)

Abelnas Nesupratimas. – Žemiška Arba Žmogiška ir Dangiška Arba Dvasinē Prigimtys. – Žemiškoji Garbē ir Dangiškoji Garbē. – Biblijos Nupasakojimai Apie Dvasines Esybes. – Mirtinumas ir Nemirtinumas. – Ar Gali Mirtina Esybē Turēti Amžiną Gyvenimą? –Teisingumas Malonių Teikime. – Menamojo Principo Ištyrimas. – Tobulumo Įvairybē. – Dievo Augščiausios Teisēs. – Dievo Nuskirtoji Dalis yra Patenkinanti. – Kristaus Kuno Rinkimas. – Kaip Prigimties Permaina Įvyksta?

 

Church1C.jpg (6458 bytes)      [181] Nenumanydami to, kad Dievo planas žmonijai, apskritai veda prie atsteigimo jų pirmojo stovio –– žmogaus tobulumo pražudyto Rojuje ––  ir kad Krikščioniška Bažnyčia, kaipo išimtis iš šito abelno plano, turēs permainyti savo prigimtį, iš žmoginio į dvasinį, krikščionys apskritai manē, kad nei vienas nebus išgelbētas, kas nepasieks dvasinēs prigimties. 

     Tačiaus Šventraštis, žadēdamas gyvenimą, paliminimą ir atsteigimą visoms žemēs šeimynoms, siulo ir prižada permainą į dvasinę prigimtį tik parinktinai Bažnyčiai Evangelijos gadynēje; ir nei vienos vietos negalima rasti, kuri suteiktų tokių vilčių kam nors kitiems.

Family8.jpg (66939 bytes)      Jei žmonijos minios bus išgelbētos nuo visokio nupuolimo, silpnybēs, skausmo, kančios ir mirties, kurie parējo iš nuodēmēs, ir bus atsteigtos į žmogaus tobulumo stovį, turētą prieš nupuolimą, tai [182] jos bus taip tikrai ir pilnai išgelbētos nuo to nupuolimo, kaip ir tie, kurie prie specialio "augšto pašaukimo" Evangelijos gadynēje tapo "dieviškos prigimties dalyviais."
What is a perfect man?

Jesus40Teaching.jpg (5587 bytes)

     Negalējimas suprasti kaip reikiant, kas yra tobulas žmogus, nesupratimas žodžių mirtinas ir nemirtinas ir klaidingos nuomonēs apie teisingumą, sykiu veda prie šitos paklaidos ir sumaišo daugelį raštų, kurie šiaip yra lengvai suprantami. 

     Paprastai yra manoma, nors to nepatvirtina jokis Šventraščio tekstas, kad tobulas žmogus niekuomet nēra buvęs ant žemēs; kad žmogus ant žemēs, kiek jis yra matomas, yra tik dalinai išplētotas žmogus ir kad tobulumo pasiekimui jis turi tapti dvasiniu. 

     Šita pažiura vietoje išplētojus tą sandermę ir grožį, kurie išeina iš "teisingo teisybēs žodžio padalinimo," tik Šventą Raštą sumaišo.

There were only two perfect men – Adam and Jesus.
Scales3.jpg (14707 bytes)
     Šventraštis mokina, kad buvo du, ir tiktai du, tubuli žmonēs –– Adomas ir Jezus. Adomas buvo sutvertas Dievo paveikslan: vadinas, su tolygiomis mintinēmis išgalēmis proto, atminties, sprendimo ir valios ir moralēmis kokybēmis teisingumo, gerumo, meilēs ir t. t. 

     "Iš žemēs, žemiškas," jis buvo žemiškas dvasinēs esybēs paveikslas, turįs tas pačias kokybes, nors jos plačiai skiriasi laipsniu, platumu ir matysena. Žmogus yra Dievo paveikslu iki tokio laipsnio, kad Dievas gali pasakyti net nupuolusiam žmogui, "Eik šian, pasikalbēkime."

Adam was made ruler over all earthly things...

GiraffF.jpg (4175 bytes)

...a little lower than the angels.

     Kaip Jehova yra visų daiktų valdytojas, taip žmogus buvo sutvertas valdyti visus žemēs daiktus –– Musų panašybe tegul jis viešpatauja ant žvērių, paukščių, žuvų ir t. t. (1 Moz. 1:26)  

     Mozē pasakoja mums (1 Moz. 1:31), kad Dievas žmogų, kurį Jis sutvērē –– ne tik pradējo tverti, o ir užbaigē –– ir Dievas pripažino, kad Jo sutvērimas "labai geras," vadinas, tobulas; nes Dievo akyse [183] tik tobulas yra labai geras, Jo išmintingų sutvērimų tarpe.

     Žmogaus tobulumas, po jo sutvērimui, yra išreikšta Psal. 8:5-9: 

"Tu jį sutvērei truputį žemesniu, negu angelus ir apvainikavai jį garbe ir šlove. Tu leidi jam viešpatauti ant savo rankų darbo; Tu pastatei visus daiktus po jo kojų: visas avis ir jaučius, net lauko žvēris, oro paukščius ir juros žuvis."

"All flesh is not the same; but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds."
I Cor.  15:39

Sheep2F.jpg (2924 bytes)

Bird4ParrotsF.jpg (2602 bytes)

Family1F.jpg (2160 bytes)

LionF.jpg (2749 bytes)

Fish1F.jpg (3039 bytes)

Family2F.jpg (2541 bytes)

     Kažkas, norēdamas sutaikyti Bibliją su evoliucijos teorija, patarē, kad žodis “truputį" Zyd. 2:7, galima suprasti reiškiančiu mažu laiku mažesnis, o ne mažu laipsniu mažesnis, negu angelai. Tačiaus tokiam aiškinimui nēra nei autoriteto, nei priežasties. 

     Šita ištrauka yra iš Psal. 8:6 ir kritingas palyginimas, žydų ir graikų tekstų nepalieka abejones apie reikšmę. Mintis aiškiai išreikšta, truputį žemesnis laipsniu, negu angelai.

 

 

 

 

 

 

Man.jpg (4290 bytes)

     Dovydas psalmēje kalba apie žmogų jo originaliame stovy ir pranašingai nupasakoja, kad Dievas neišsižadējo savo originalio plano turēti žmogų savo paties paveiksle žemēs karaliumi ir kad Jis atmins jį, atpirks jį ir atsteigs jį į  tąjį stovį vēl. 

     Apaštalas (Žyd. 2:7) kreipia domēs į tą patį dalyką –– kad Dievo pirmapradinis tikslas nebuvo išsižadētas; kad žmogus buvusis iš pradžių didis ir tob––ulas žemēs karalius, bus atmintas, aplankytas ir atsteigtas. Toliau jis priduria –– mes dar nematome šito pažadētojo atsteigimo, tačiaus mes matome pirmą žingsnį, kurį Dievas daro jo nuveikimo linkui. 

     Mes matom Jezų apvainikuotą šita tobulos žmogybēs garbe ir šlove, kad Jis, kaipo tinkamas atparkas ar įkaitas per Dievo malonę galētų paragauti mirties už kiekvieną žmogų ir tokiu budu patiekti kelią žmogaus atsteigimui į visa tai ką jis yra praradęs. Rotherham, vienas sąžiningiausių vertējų, šitą vietą išverčia šitaip:

[184] "Kas yra žmogus, kad tu jį atmeni;
Arba žmogaus sunus, kad tu jį aplankai?
Tu padarei jį šiek tiek mažesniu už pasiuntinius:
Garbe ir šlove tu apvainikavai jį,
Ir paskyrei jį ant savo rankų darbų."

"A little lower" does not mean a little less perfect.      Ir netenka manyti, kad truputį žemesnis laipsniu reiškia mažiau tobulas. Sutvērimas gali buti tobulas, tačiaus ant žemesnio esimo lygio už kitą; šitaipos, tobulas arklys bus žemesnis už tobulą žmogų, ir t. t.

     Šitam nušviesti mes paduodame sekamą lentelę:

 

Dangiško ar
Dangiško ar
mo Laipsniai

Żemisko ar
Gyvulinio Esi-
mo Laipsniai.

Augmenijos
Srity
Laipsniai

Mineralų
Srity
Laipsniai

SpiritF.jpg (1550 bytes)


Dieviškasis
-------
-------
Angēlinis

Bird3GeeseF.jpg (2699 bytes)


Żmogus
Gyvulys
Paukščiai
Żuvys

Tree1F.jpg (3217 bytes)


Medżiai
Krūmai
Żolēs
Samanos

EmeraldF.jpg (2559 bytes)


Auksas
Sidabras
Varis
Geleżis

 

Perfecting a nature does not  change a nature.

There is a variety in perfection.

Flower11A.jpg (6170 bytes)

     Kiekvienas paminētųjų mineralų gali buti grynas, bet auksas stovi aukščiausiai. Nors kiekviena augmenų eilē galima padaryti tobula, tačiaus jos skirias prigimtimi ir laipsniu. 

     Tas pats yra su gyvuliais: kiekviena veislē galima padaryti tobula, bet vis bus skirtumas; nes prigimties tobulinimas neatmaino prigimties.*)

*) Žodis prigimtis šitoj prasmēj reiškia palinkimą, budą, pav. suo yra žiaurios prigimties, žiauraus budo; arklys yra malonios prigimties, arba malonaus budo.

There are distinct differences of each nature.

The highest grade of mineral is a little lower than the lowest grade of vegetable, because in vegetable
there is life.

     Dvasinio esimo laipsniai, taipgi, nors tobuli, santykiuoja su vienas kitu kaipo augštesni ir žemesni prigimtimi ar budu. Dieviškoji prigimtis yra augščiausia ir pralenkianti visas dvasines prigimtis. Kristus, Jam prisikeliant, buvo padarytas "tiek geresniu" už tobuluosius angelus, kiek dieviškoji prigimtis viršyja angelinę prigimtį. –– Žyd. 1:3-5.

     [185] Įsidēmēkime gerai, kad klasēs augščiau paduotoje lentelēje yra skirtingos ir atskiros, tačiaus palyginus jas, jos galima nustatyti šitaip: Augščiausis mineralų laipsnis yra niekesnis, arba truputį žemesnis, negu žemiausis augmenijos laipsnis, nes augmenijoje yra gyvastis. 

     Augščiausis augmenijos laipsnis yra truputį žemesnis, negu žemiausis gyvijos laipsnis, nes gyvinē gyvastis, net savo žemiausioje formoje, turi tiek išminties, kad numano apie savo esimą. Taip pat žmogus, nors jis augščiausias tarp gyvulių, arba žemēs esybių, yra "truputį žemesnis, negu angelai", nes angelai yra dvasinēs, arba danginēs esybēs.

There is a great contrast between sinful and restored mankind.

 

 

Kingdom2.jpg (3913 bytes)

     Tarp žmogaus nupuldinto nuodēmēs, kokiu jį matome dabar ir tobulo žmogaus, kurį Dievas sutvērē savo paveikslan, yra didelis skirtumas. Nuodēmē pamažu permainē jo ypatybes ir jo budą. Paplitusios gentkartēs nežinybe, ištvirkimu ir aplamu nupuolimu taip subjaurojo ir sukaneveikē žmoniją, kad pas žmonių didžiumą, Dievo panašybē beveik visai išnaikinta. 

     Moralēs ir protinēs kokybēs sunyko; o gyvuliniams instinktams be galo tarpiai išaugus, augštesnieji jų neatsveria. Žmogus nustojo fizinių jiegų tiek, kad nežiurint visokios medikinio mokslo pagelbos, jo vidutinis gyvenimo ilgis dabar siekia apie trisdešimts penkerius metus, kuomet iš pradžių po ta pačia bausme jis galējo išgyventi devynis šimtus ir trisdešimti metų. 

     Tačiaus, nors jis šitaipos yra subiaurotas ir nupuldytas nuodēmēs ir baudos už ją –– mirties ––  veikiančios į jį, žmogus bus atsteigtas į jo pradinį proto ir kuno tobulumą ir į garbę, šlovę ir viešpatautę, Kristaus tukstantmetiniu valdymu. Daiktai, kuriuos Kristus per save atsteigs, yra tai daiktai, kurie buvo prarasti Adomo prasižengimu. (Rom. 5: 18, 19) 

     Žmogus prarado ne dangišką rojų, bet žemišką. Baudžiamas mirtimi, jis prarado ne dvasinį, [186] bet žmoginį esimą; ir visa, kas buvo prarasta, tapo atpirkta jo Atpirkējo, kuris pasakē, kad Jis atējo jieškoti ir išgelbēti tai, kas buvo prarasta. –– Luk. 19 :10.

Perfect man is not a spiritual being.      Be to, kas pasakyta augščiau, mes turime įrodymą, kad tobulas žmogus nēra dvasinē esybē. Mums yra sakoma, kad musų Viešpats pirma apleidimo savo garbēs, kad tapus žmogum, buvo “Dievo pavidale" –– dvasiniame pavidale dvasine esybe, bet kadangi atpirkimui žmonijos Jis turējo buti žmogum, tos pačios prigimties, ką nusidējēlis, kurio įkaitu per mirtį Jis turējo patapti, tai buvo reikalo, kad Jo prigimtis apkistų. 

     Ir Paulius pasakoja mums, kad Jis priēmē ne angelų prigimtį, vienu laiptu žemesnį už savo paties, o nužengē du laiptu ir priēmē žmonių prigimtį –– tapo žmogum;  Jis buvo "padarytas kunu". 
–– Žyd. 2 :16; Fil. 2 :7, 8; Jono 1: 14.

Jesus13A.jpg (4363 bytes)      Tenka pastebēti, kad šitas mokina ne tik to, kad angelinē prigimtis nēra vienintēlē dvasinių esybių rušis, o ir to, kad ji yra žemesnē, negu musų Viešpaties prigimtis pirma Jo tapimo žmogumi; o Jis pirma nebuvo tokis augštas, kokiu Jis dabar yra, nes "Dievas Jį augštai iškēlē," delto, kad Jis liuosu noru apsiēmē buti atpirkēju. (Fil. 2:8, 9) 

     Jis dabar yra augščiausios rušies dvasinē esybē, dieviškosios (Jehovos) prigimties dalyvis.

    Bet mes čia tik matome, kad dieviškoji, angelinē ir žmoginē prigimtys yra atskiros ir skirtingos, o dar ir tą, kad buti tobulu žmogum nēra reikalo buti angelu, lygiai taip, kaip angelinēs prigimties tobulumas nereiškia to, kad angelai yra dieviški ir lygųs Jehovai; nes Jezus priēmē ne angelų prigimtį, bet skirtingą žmonių prigimtį; ne tą netobulą žmogaus prigimtį, kurią mes dabar turime, bet tobulo žmogaus prigimtį.  

     Jis tapo žmogum; ne  [187] nupuolusia ir beveik numirusia esybe, kokiomis dabar yra žmonēs, bet žmogum pilnu tobulumo jiegos.

Jesus, being a perfect man, could keep a perfect law.

Scales2B.jpg (16161 bytes)

     Arba vēl, Jezus turējo buti tobulas žmogus, nes kitaip Jis nebutų galējęs išlaikyti tobulo įstatymo, kuris yra pilnu tobulo žmogaus sugebumo saiku. 

     Ir Jis turējo buti tobulas žmogus, nes kitaip Jis nebutų galējęs duoti atparką (atatinkamą kainą – 1 Tim. 2:6) už prarastą tobulo žmogaus Adomo gyvenimą; 

"Nes, kadangi per žmogų atējo mirtis, tai per žmogų atējo prisikēlimas iš numirusių." (1 Kor. 15:21) 

     Jei Jis butų buvęs bent mažiausiame laipsny netobulas, tai butų buvę įrodyta, kad Jis yra pasmerktas ir todel Jis nēra priimtinas kaipo auka; neigi Jis butų galējęs tobulai Dievo įstatymo laikytis. Tobulas žmogus buvo mēgintas, ir jis neišlaikē, ir buvo pasmerktas; ir tik tobulas žmogus galējo duoti atatinkamą kainą kaipo Atpirkējas.

Only a perfect man could give a corresponding price for a perfect man.      Dabar mes turime po savo akių klausimą visai kitoje formoje, butent, –– Jei Jezus kune buvo tobulas žmogus, kaip kad Šventraštis parodo, tai ar tas neparodo, kad tobulas žmogus yra žmoginē, kuninē esybē ne angelinē, bet truputį žemesnē už angelus? Loginē išvada yra neapsirinkama; be to dar mes turime įkvēpingą psalmininko pareiškimą (Psal. 8:5-8) ir Pauliaus priminimą apie tai rašte –– Žyd. 2:7-9.
 

 

 

 

Jesus35Baptism.jpg (8695 bytes)

     Neigi Jezus buvo dviejų prigimčių, žmoginēs ir dvasinēs, mišiniu. Maišant dvi prigimti nepasidaro nei viena, nei kita, o tik netobulas maišytas daiktas, kuris yra nepakenčiamas dieviškam patvarkymui. Kuomet Jezus buvo kune, tai Jis buvo tobula žmogine esybe; pirm to Jis buvo tobula dvasinē esybē; o po Jo prisikēlimui Jis yra tobula dvasinē augščiausio arba dieviškojo laipsnio esybē. 

     Iki to laiko, kuomet Jis pasišventē numirti, kuris yra vaizdinama Jo krikštu –– trisdešimts metų sulaukus (subrendimo laikas einant Įstatymu ir [188] todel tinkamas laikas pasišvęsti kaipo vyrui) Jis neapturējo savo dieviškosios prigimties pavildo užstato. (Mat. 3:16, 17) 

     Žmoginē prigimtis turējo buti pašvęsta mirčiai pirma, negu Jis galējo apturēti dieviškosios prigimties pažadą. Ir kol pasišventimas nebuvo išpildytas ir musų Viešpats Jezus aktualiai nepašventē žmoginēs prigimties mirčiai, tol Jis nebuvo pilnu dieviškosios prigimties dalyviu. 

     Tapęs Žmogumi, Jis buvo klausiu iki mirties; už ką Dievas Jį išaugštino iki dieviškosios prigimties. (Fil. 2:8, 9) Jei šitas tekstas yra teisingas, tai išeina, kad Jis buvo išaugštintas iki dieviškosios prigimties tik Jam paaukojus žmoginę prigimtį –– numirus.

Jesus was not a combination of two natures.

Twice, Jesus experienced a change of nature.

Jesus38BabeF.jpg (9282 bytes)

"But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son,
made of a woman, made under the law."
           Galatians 4:4

Jesus39Estelle.jpg (10351 bytes)

"And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father,) full of grace and truth."
              John 1:14

Jesus gave an equivalent for what Adam lost.

Jesus15SamaritanF.jpg (4397 bytes)

"For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens." Hebrews 7:26

     Tokiu budu mes matome, kad pas Jezų nebuvo prigimčių mišinio, o buvo tik du kartu prigimties mainymas; vieną sykį iš dvasinēs į žmoginę; paskui iš žmoginēs į augščiausią dvasinę prigimtį, dievišką; ir kiekvieną kartą viena buvo atiduodama už kitą.

     Šitame didžiąjame tobulos žmonijos pavyzdy, kuris stovējo prieš pasaulį be dēmēs iki pasiaukojimo pasaulio atpirkimui, mes matome tobulumą, nuo kurio musų padermē nupuolē Adome ir į kurį jį turi buti atsteigta. 

     Tapdamas žmogaus atperkamąja kaina, musų Viešpats Jezus davē tolygų tam, ką žmogus prarado; ir todel visa žmonija per tikējimą į Kristų ir klausydama Jo reikalavimų gali vēl gauti ne dvasinę, bet garbingą, tobulą žmogaus prigimtį –– "tą, kuri buvo prarasta."

     Tobuli tobulo žmogaus sugebumai ir jiegos gali buti vartojami begaliniai ir naujiems, įvairiems tikslams ir žinotē bei sugebumas gali labai padidēti; bet šitas žinotēs ar galybēs padidējimas nepermainys prigimties ir nepadarys jos jokia kita, kaip tik tobula. Tai bus tik tobulų žmogaus jiegų plētimas ir išvystymas. 

     Žinotēs ir sugebumo [189] padidējimas, be abejo, bus palaiminta žmogaus privilegija per visą amžinybę; tačiaus jis vis bus tik žmogus ir tik mokinsis pilniau naudotis jau turimomis žmoginēs prigimties jiegomis. Anapus jos plačių ribų, jis negali tikētis, ar norēti eiti, jo norai bus riboti jo jiegų platumu.

     Nors Jezus, kaipo žmogus, buvo tobulos žmogaus prigimties payeikslu, tos prigimties, kuri žmonijos minioms bus sugrąžinta, tačiaus po Jo prisikēlimo iš numirusių, Jis yra paveikslu garbingos dieviškos prigimties, kuria pergalējusi   Bažnyčia po prisikēlimo dalinsis su Juo.

"There are also celestial bodies, and bodies terrestrial; but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another."
I Corinthians 15:40
     Kadangi dabartinē gadynē daugiausiai yra pašvęsta auklējimui tos klasēs, kuriai yra siuloma pri­gimties permaina ir kadangi apaštaliniai laiškai yra pašvęsti mokinimui šito "mažojo burelio", tai nereikia delto manyti, kad Dievo planai šito parinktųjų burelio užbaigimu pasibaigia. 

     Antra vertus, mes neprivalome išeiti į kitą kraštą, ir manyti, kad specialiai prižadējimai dieviškosios prigimties, dvasinių kunų, ir t. t., duoti jiems, yra Dievo teikiami visai žmonijai. Jiems yra “nepaprastai dideli ir brangųs prižadējimai" be kitų ir augščiau kitų pažadējimų suteiktų visai žmonijai. 

     Norēdami kaip tinkama padalinti dieviškąjį tiesos žodį, mes turime pastebēti, kad Šventraštis pripažįsta dieviškos prigimties tobulumą pas "maząjį burelį," ir žmoginēs prigimties tobulumą pas atsteigtąjį pasauį kaipo du atskiru dalyku.

What is a spirit being?

SpiritF.jpg (1534 bytes)

     Dabar prisižiurēkime arčiau. Kas yra dvasinēs esybēs? kokios yra jų jiegos? ir kokie dēsniai jas valdo? Daugumas, nesuprasdami dvasinēs esybēs prigimties, matomai, mano, kad tai yra tik paprastas mytas ir tame dalyke yra daug prietarų. 

     Bet Paulius, matomai, taip nemano. Nors jis sako kad žmoginē esybē negali suprasti augštesnēs, dvasinēs prigimties (1 Kor. 2 :14), tačiaus jis aiškiai [190] pasako, lyg kad prasergēdamas nuo visokių įsivaizdinimų apie mytus ar prietarus, kad yra dvasinis kunas taip lygiai kaip gamtinis (žmoginis) kunas, danginis taip kaip ir žeminis ir žemiškoji garbē taip kaip ir dangiškoji. 

     Žemiškoji garbē, kaip mes matēme, tapo prarasta per pirmąją Adomo nuodēmę ir turi buti atsteigta žmonijai Viešpaties Jezaus ir Jo Nuotakos (Kristaus, Galvos ir kuno) per Tukstantmetinį viešpatavimą. 

     Dangiškoji garbē, kol kas, nēra matoma, išskiriant tiek, kiek ji yra Dvasios apreikšta per Žodį tikējimo akims. Šitos garbēs yra skirtingos ir atskiros. (1 Kor. 15:38-49)

     Mes žinome šiek tiek, kas yra gamtinis, žemiškas, žeminis kunas, nes mes dabar tokį turime, nors mes galime tik apgraibomis apskaitliuoti jo tobulumo garbę. Tai yra kunas, kraujas ir kaulai; nes “tas, kas iš kuno gimē yra kunas." 

     O kadangi tai yra dvi skirtingos kunų rušys, tai mes žinome, kad dvasinis, iš ko jis bebutų, nesusidaro iš kuno, kraujo ir kaulų: tai yra dangiškas, danginis, dvasinis ––  “Tas, kuris ira gimęs iš Dvasios, yra dvasia." 

     Bet kas dvasinis kunas yra, mes nežinome, nes "Tas dar neapsireiškē kuo mes busim; bet...mes busim tokie kaip Jis" –– kaip musų Viešpats Jezus. –– Jono 3:6; 1 Jono 3:2.

     Mes neturime užrašo nei apie vieną esybę, dvasinę ar žmoginę, kuri butų mainiusi vieną prigimtį ant kitos, išskiriant Dievo Sunų; o tas buvo išimtinas dalykas išimtinam tikslui. Kuomet Dievas sutvērē angelus, Jis be abejo, skyrē juos buti angelais ant visados, ir tas pats buvo su žmonēmis, abeji buvo tobulais savo plotmēse. 

     Bent Šventas Raštas nepaduoda jokios žinios apie kokį kitą tikslą. Kaip negyvuose daiktuose yra malonus ir beveik begalinis įvairumas, taip gyvuose ir protinguose daiktuose yra galimas tas pats tobulumo įvairumas. Kiekvienas sutvērimas sava tobulume yra [191] garbingas; bet, anot Pauliaus, danginē garbē yra vienos rušies garbē, o žeminē (žemiškoji) garbē yra kita, skirtinga garbē.

Spirit beings can be present, yet invisible.

ElishaF.jpg (4630 bytes)
Elisha's Servant
saw Angels in Chariots

Spirit beings can assume human forms.

GideonF.jpg (6148 bytes)
An Angel Appeared to Gideon

     Prisižiurēję faktams užrašytiems apie musų Viešpatį    Jezų po Jo prisikēlimo, ir angelams, kurie taipgi yra dvasinēmis esybēmis, šitaipos “palyginę dvasinius daiktus su dvasiniais" (1 Kor. 2 :13), mes galime įgyti apskritų žinių apie dvasines esybes. 

     Taigi, viena, angelai gali buti ir dažnai buna su mumis, bet jie nematomi. “Viešpaties angelas saugoja tuos, kurie Jo bijo;" ir "Ar jie ne visi yra tarnaujančiomis dvasiomis, pasiųstomis tarnauti tiems, kurie bus išganymo paveldētojais?" (Psal. 34:7; Žyd. 1:14) 

     Ar jie tarnavo matomi, ar nematomi? Be abejo, nematomi. Eliša buvo apsiaustas asyrų tytveikų; jo tarnas išsigando; Eliša meldēs prie Viešpaties ir tam jaunam žmogui akys atsivērē ir jis pamatē kalnus aplink save pilnus ugninių ratų ir ugninių (arba kaip ugnies) raitelių. Arba vēl, Balaamui angelas buvo nematomas, o asilas, kuriam akys buvo atidarytos, pamatē jį.

     Antra, angelai gali priimti žmoginius kunus ir pasirodyti kaipo žmonēs. Viešpats ir du angelu šitaip apsireiškē Abraomui, kuris pataisē jiems vakarienę ir jie valgē ją. Iš pirmo Abraomas manē juos esant trimis žmonēmis ir tik kuomet jie rengēsi išeiti, jis patyrē, kad vienas tarp jų yra Viešpats, o kiti du angelai, kurie po to nuējo į Sodomą ir išgelbējo Lotą. (1 Moz. 18 :1,2) 

     Angelas apsireiškē Gideonui kaipo žmogus, bet paskui pasisakē, kas jis yra. Angelas apsireiškē Samsono tēvui ir motinai, o jie manē jį esant žmogumi iki jis neįžengē į dangų su aukuro liepsna. –– Vald. 6 :11-22; 13:20.

Spirit beings are glorious and bright.

Paul2.jpg (12026 bytes)
Saul of Tarsus

   "At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.
   And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me?
   It is hard for thee to kick against the pricks."
Acts 26:13,14
Paul4.jpg (4600 bytes)
     Trečia, dvasinēs esybēs savo normaliame stovy yra garbingos ir dažnai sakoma jas esant gar [192] bingomis ir vaiskiomis. Veidas to angelo, kuris nurito akmenį nuo kapo durų, buvo "kaip žaib as." 

     Danieliui teko pamatyti dvasinį kuną, apie kurį jis sako, kad jo akys buvo kaip ugnies žiburiai, jo veidas kaip žaibas, jo rankos ir kojos savo spalva kaip poliruotas misingis, o jo balsas kaip balsas visos minios. Prieš, jį Danielius parpuolē kaip negyvas. (Dan. 10:6, 10, 15, 17) 

     Saulas iš Tarso išvydo tolygų garbingą Kristaus kuną saulēs šviesumu šviečiančiu vidurdieny. Saulo akys apjako ir jis parpuolē žemejē.

     Tokiu budu mes matome, kad dvasinēs esybēs yra tikrai garbingos; tačiaus jos yra nematomos žmonēms, jei žmonių akys nēra atidarytos jiems pamatyti, arba jei jos nepasirodo jiems kune. Šita išvada yra toliaus patvirtinama, mums arčiau prisižiurējus šitų reiškinių smulkmenoms. 

     Viešpats buvo matomas tik Saului, –– žmonēs keliavusieji su juo drauge girdējo balsą, bet nieko nematē. (Apašt. Darb. 9: 7) Žmonēs buvusieji su Danieliu­mi, nematē tos garbingos esybēs, kurią jis aprašo, bet didelē baimē ištiko juos ir jie pabēgo ir pasislēpē. Arba, šita garbingoji esybē pasakē, “Persų karalijos kunigaikštis išlaikē su manim dvidešimts vieną dieną." (Dan. 10:13)  

     Ar Danielius, Viešpaties dideliai numylētas žmogus, parpuolē kaip negyvas prieš tą, su kuriuo Persų kunigaikštis išlaikē dvidešimts vieną dieną? Kaip tas yra? Be abejo, Jis nepasirodē kunigaikščiui garbēje! Ne; arba Jis buvo su juo nematomas jam, arba pasirodē kaipo žmogus.

     Musų Viešpats po Jo prisikēlimo yra dvasinē esybē; todel Jis turi tas pačias ypatybes, kokias mes matēme turint angelus (dvasines esybes). Ir tas taip yra, kaip mes pilniau pamatysime sekamame skyriuje. [193]

Spiritual and human natures are distinct.      Tokiu budu mes matom, kad Šventas Raštas skaito dvasines ir žmogines prigimtis atskiromis ir skirtingomis, ir nepaduoda mums įrodymo, kad vie­na, kuomet išsivystys, ar išsiplētos į kitą; bet, priešingai, jis parodo, kad tik keli permainys žmoginę prigimtį į dievinąją, prie kurių Jezus, jų galva, jau tapo iškeltas. 

     Ir šitas įdomus ir nepaprastas dalykas Jehovos plane yra įdomiam ir nepaprastam tikslui, prirengti juos kaipo Dievo darbuotojus dideliam ateities darbui visiems daiktams atsteigti.

Ištirkime dabar šituos sakiuius:

Mortality means death is possible.

Grave1.jpg (10620 bytes)

MIRTINUMAS IR NEMIRTINUMAS.

     Mes pamatysime, kad jų tikra reikšmē yra pilnoj saudermēj su tuo, ką mes sužinojom iš musų palyginimo Biblijos pareiškimų apie žmogines ir dvasines esybes ir žeminius bei danginius pažadē­jimus. 

     Šitiems žodžiams paprastai duodama labai neaiški prasmē, o klaidingas jų prasmių supratimas suteikia klaidingas pažvalgas į tą dalyką, su kuriuo jos rišasi paprastame ir šventraštiniame vartjime.

     “Mirtinumas" reiškia numirti galējimo stovį, ar sąlygą; ne mirties sąlygą, o tą sąlygą kur mirtis yra galimybe.

     "Nemirtinumas" reiškia negalējimo numirti stovį; ne tik sąlygą buti liuosu nuo mirties, o ir sąlygą, kur mirtis yra negalima.

     Paprastai, bet klaidingai mirtinumas yra skaitoma stovis ar sąlyga, kur mirtis yra ne išvengiama, o nemirtinumo reikšmē paprastai yra suprantama beveik teisingai.

Immortality means death is impossible.

There is confusion on mortality and immortality.

     Žodis nemirtinas reiškia nemirštantis; todel patsai žodžių sudējimas parodo jų tikrąją prasmę. Klaidingai suprasdami žodį mirtinas daugumas susimaišo, bebandydami nusistatyti, ar Adomas pirma [194] savo prasižengimo buvo mirtinas, ar nemirtinas. 

     Jie samprotauja, kad jei jis buvo nemirtinas, tai Dievas negalējo pasakyti, “Tą dieną, kuomet tu valgysi nuo jo, mirte numirsi;" nes nemirtinai esybei negalima numirti. Tai yra logine išvada. 

     Antra vertus, anot jų, jei jis butų buvęs mirtinu, tai kame čia yra pagrumojimas, ar bausmē žodžiuose, "Tu mirte numirsi," Nes jei jis mirtinas (sulyg jų klaidingų supratimų), tai jis vis tiek negalējo išvengti mirties.

Mortal life is sustained by external elements.

 

     Kaip matysime, kliutis yra klaidingoj prasmēj, priduodamoj žodžiui mirtinumas. Išaiškinkime jį kaip reikia ir viskas bus aišku. Adomas buvo mirtinas, jis buvo tokioj sąlygoj, kur mirtis buvo galimybē. Jis turējo pilną ir tobulą gyvybēs saiką, bet ne paveldžiamąjį gyvenimą. 

     Jo gyvybę palaikē “kiekvienas daržo medis," išskiriant uždraustąjį medį; ir kol jis klausē savo Kurējo ir buvo su Juo sandarmēje, tol jo gyvybē buvo apdrausta –– palaikantieji elementai nebutų buvę jam ginami. Tokiu budu yra aišku, kad Adomas turējo gyvenimą ir mirtis buvo visai išvengiama, tačiaus jis buvotokioj sąlygoj, kur mirtis buvo galima –– jis buvo mirtinas.

     Taigi, klausimas kįla, jei Adomas buvo mirtinas ir jis buvo tiriamas, tai ar jis buvo tiriamas nemirtinumui gauti? Dažnas atsakys į tai, kad taip. Mes sakome, –– ne. Tyrimas jo buvo tam, kad pamačius, ar jis vertas tolesniojo gyvenimo ir jau turimųjų palaiminimų, ar ne. 

     Kadangi niekur nebuvo žadēta, kad jis taps nemirtinu, jei bus klausus, tai mes visas tokias spēliones priversti esame pasakyti tuščiomis. Jam buvo žadēta tolesnis palaikymas turimųjų palaiminimų, kol jis bus klausus ir pagrumota praradimu visa to –– mirtimi, jei bus neklausus. 

     Tik klaidingas supratimas žodžio mirtinas apskritai veda žmones prie išvados, kad visos esybēs,  [195] kurios nemiršta, yra nemirtinos. Todel jie, prie šitos rušies priskaito musų dangiskąjį Tēvą, musų Viešpatį Jezų, angelus ir visą žmoniją. 

     Bet tai yra klaida: didžiosios žmonijos minios, išgelbētos nuo puolimo ir dangiškieji angelai visuomet bus mirtinais; kad ir tobulumo bei palaiminimo stovy budami, jie visuomet bus tos mirtinosios prigimties, kur jiems nusidējus, juos ištiks mirtis, bausmē už nuodēmę. 

     Jų esimo apdraustis, taip kaip ir Adomo, pareis nuo jų klausymo visųišmintingiausiojo Dievo, kurio teisingumas, meilē ir išmintis ir kurio išgalē priversti visus daiktus veikti išvien labui tų, kurie myli Jį ir tarnauja Jam, bus pilnai įrodoma Jo pažvalga į nuodēmę dabartiniu laiku.

Only the Divine Nature is immortal. The great mass of mankind will always be mortal.

Satan is to be destroyed, which proves that angels are mortal.

     Niekur Šventrašty nēra pasakyta, kad angelai yra nemirtini, ar kad žmonija bus atsteigta nemirtinuman. Priešingai, nemirtinumas yra priskaitomas tik dieviškai prigimčiai –– iš pradžių tik Jehovai; toliaus musų Viešpačiui Jezui Jo dabartinēj augštai iškeltoj padēty; ir galiaus yra prižadējimu Bažnyčiai, Kristaus kunui, kuomet jis bus pagarbintas sykiu su Juo. 1 Tim. 6 :16; Jono 5:26; 2 Pet: 1:4; 1 Kor. 15 :53, 54.

     Ne tik mes turime įrodymų, kad nemirtinumas priklauso tik dievinąjai prigimčiai, bet dar mes turime įrodymų, kad angelai yra mirtini, tame, kad Šētonas, kuris kadaise buvo vyriausias tarp jų, bus sunaikintas. (Žyd. 2:14)  Tas, kad jis gali buti sunaikintas, parodo, kad angelai kaipo klasē, yra mirtini.

     Šitaipos mes matom, kad nepataisomiems nusidējēliams tapus išnaikintiems, nemirtinosios esybēs gyvens amžinai džiaugsme, laimēje ir meilēje –– pirmieji turēdami prigimtį negalinčią numirti, turēdami įgimtą gyvenimą –– gyvybę savyje (Jono 5:26); antrieji turēdami prigimtį pasiduodančią mirčiai, bet del esybēs tobulumo ir blogo bei ne [196] doros nuodēmēs pažinimo nesiranda mirčiai priežasties. 

     Jos, budamos Dievo įstatymo pripažintomis, bus amžinai aprupinamos tais elementais, kurie yra reikalingi joms palaikyti tobulume ir jos niekuo­met nemirs.

Man being mortal – destroys the doctrine of eternal torment.

"The soul that sinneth, it shall die."

     Atatinkamas pažinimas prasmēs žodžių mirtinas ir nemirtinas ir jų vartojimą Šventrašty sunaikina patį pamatą mokslo apie amžinas kančias. Jis yra paremtas nešventraštine teorija, kad Dievas sutvērē žmogų nemirtinu, kad jis negali paliauti gyvuoti ir kad Dievas negali jo sunaikinti; taigi delto yra tvirtinama, kad nepataisomieji turi gyventi kur nors, ir kaip nors, ir kadangi jie yra be sandermēs su Dievu, tai jų amžinumas turi buti kančiose. 

     Bet Dievo Žodis užtikrina mus, kad Jis apsaugojo nuo tokio nuodēmēs ir nusidējēlių palaikymo: kad žmogus yra mirtinas ir kad pilna bausmē už nusidējimą liuosa valia pilnai šviesai ir žinotei bus ne amžinas gyvenimas kančiose, bet antroji mirtis. 

“Toji siela, kuri nusideda, turi numirti.”

"KAS TU ESI, KAD ATSIKALBI 
PRIEŠ DIEVĄ?"
ROM. 9:20.

    Klaidingu kaikurių žmonių supratimu teisingumas reikalauja, kad Dievas neturētų daryti skirtumo tarp savo sutvērimų, apteikdamas juos savo malonēmis; kad jei Jis iškelia vieną į augštą vietą, tai del teisingumo Jis turētų tą patį padaryti su visais, jei nēra galima įrodyti, kad jie neatsisakē nuo savo teisių; jei kurie atsisako, tuos teisingai galima priskirti žemesniai vietai.

God had a right to create Jesus higher than the angels.      Jei šitas principas butų teisingas, tal išeitų, kad Dievas neturējo teisēs sutverti Jezų augštesniu už angelus ir paskui išaugštinti Jį iki dieviškosios prigimties, jei Jis nenorējo to paties padaryti au angelais ir visais žmonēmis. 

     Ir, einant šituo prince [197] pu dar toliau, jei kaikurie žmonēs tenka augštai iškelti ir padaryti dieviškos prigimties dalyviais, tai ir visi žmonēs ilgainiui turi buti išaugštinti iki tos pačios augštybēs. 

     Ir kodel neējus šituo principu iki pačiam jo kraštui ir nepritaikius to paties pirmyneigos dēsnio prie gyvulių ir vabzdžių ir nepasakius, kad jiems visiems esant Dievo sutvērimais, jie visi galų gale turi pasiekti pačios augščiausos esimo augštybēs –– dieviškosios prigimties? 

     Tai yra aiški nesuomonē, bet tiek pat gera, kaip ir kiekvienas išvedimas iš šito priimto principo.

Galalxy7.jpg (15555 bytes)

     Tur but nei vienas nenorēs nueiti taip toli šituo klaidingu daleidimu. Tačiaus, jei tai butų principas paremtas vien teisingumu, tai kur jis galēt'ų apsistoti ir vis buti teisingu? Ir jei ištikro butų tokis Dievo planas, tai kur butų malonus įvairumas visuose Jo darbuose? 

     Bet Dievo planas nēra tokis. Visa gamta, gyva ir negyva reiškia dieviškosios  galybēs ir išminties garbēs ir įvairumo. Ir kaip –– "dangus reiškia Dievo garbēs ir padangēs rodo Jo rankų darbą" stebuklingu įvairumu ir grožiu, taip dar labiau Jo išmintingi sutvērimai turi rodyti įvairybēje augštesnę Jo galybēs garbę. Mes šitą išvedam –– iš aiškaus Dievo Žodžio mokinimo, iš proto ir iš gamtos tolygybių.

Justice understood.      Yra labai svarbu, kad mes suprastume teisingumą kaip reikiant. Malonē niekuomet neprivalo buti skaitoma teisingai užpelnytu atlyginimu. Ir paties teisingumo veiksmas nēra proga nepaprastam dēkingumui ir nēra jokiu meilēs įrodymu; bet Dievas teikia savo didelę meilę savo sutvērimams begaline neužtarnautų malonių eile, kuri savo keliu iššaukia jų meilę ir garbinimą iš jų pusēs.
Mouse.jpg (34144 bytes)      Dievas turējo teisę, jei Jis butų norējęs, sutverti mus tik trumpo laiko sutvērimais, net jei mes ir nebutume nusidēję. Šitaipos Jis sutvērē savo žemesniųjų sutvērimų. 

     Jis galējo leisti mums kaikurį [198]  laiką gerētis Jo palaiminimais, o paskui be jokio neteisingumo mus visus iš esimo prašalinti. Ir net tokis trumpas esimas butų malone. Jei mes turime kokį esimą, tai tik ačiu Jo malonei.

   Aspiration of Lucifer--
   "How art thou
fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!
   "How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
   "For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God:

   "I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north."
   Isaiah 14:12,13
     Kaip gi daug didesne malone yra atpirkimas esimo kadaise prarasto per nuodēmę! Toliaus gi, tai yra Dievo malonē, kad mes esame žmonēmis, o ne gyvuliais; tai yra grynai Dievo malonē, kad angelai savo prigimtimi yra truputį augštesniais už žmones; ir taipgi yra Dievo malonē, kad Viešpats Jezus ir Jo nuotaka tapo dieviškosios prigimties dalyviais. 

     Todel visiems Jo išmintingiems sutvērimams pridera priimti su dēkingumu visa tai, ką Dievas teikiasi duoti. Visokis kitas manymas teisingai užsitarnauja nupeikimo ir, jo prisilaikant, tenka prieiti nupuolimo ir sunaikinimo. Žmogus neturi teisēs trokšti buti angelu, nebudamas nekuomet pašauktu užimti tą vietą; nei gi angelas turi teisę siekti prie dieviškosios prigimties, kuri jam niekuomet nebuvo siulyta.

     Šētono troškimas garbēs nuvedē jį prie nupuolimo ir nuves prie jo sunaikinimo. (Izaj. 14:14) "Kas tik save išaugština, tas bus nužemintas; ir tas, kuris save nužemina, bus išaugštintas" (Luk. 4:11), bet nebutinai iki augščiausios vietos.

 

 


Abraham

     Iš dalies del klaidingo teisingumo supratimo, iš dalies del kitų priežascių, išrinkimo dalykas, kaip jis yra mokinama Šventame Rašte, buvo proga daugeliui ginčų ir nesusipratimų. Kad Šventraštis mokina išrinkimą, tai nedaug kas tą užginčys, bet kokiu principu tas išrinkimas ar pasirinkimas yra remiamas, tai yra skirtingų nuomonių apie tai; vieni sako, kad tai yra savarankus, beišlyginis pasirinkimas, o kiti sako, kad jis yra išlyginis. 

     Mes manome, kad yra dalis tiesos abiejose šitose pažiurose. Išrinkimas iš Dievo pusēs yra išraiška Jo noro tam tikram tikslui, vietai ar sąlygai. Dievas pasi [199] rinko, arba panorējo, kad vieni Jo sutvērimų butų angelais, kad kiti butų žmonēmis, kad treti butų gyvuliais, paukščiais, vabzdžiais, ir t. t. ir kad kaikurie butų Jo paties dieviškosios prigimties. 

     Ir nors Dievas pasirenka pagal tam tikras sąlygas visus tuos, kuriems bus suteikta dieviškoji prigimtis, bet negalima pasakyti, kad jie užsipelnytų to daugiau, negu kiti; nes kiekvienas sutvērimas turi savo esimą, kokios jis nebutų plotmēs, grynai iš Jo malonēs.

    “Taigi tas nēra iš to, kuris nori, ir ne iš to, kuris bēga, o iš Dievo, kuris parodo pagailą" –– malonybę, ar malonę. (Rom. 9 :16)  Ne delto, kad pasirinktieji buvo geresni už kitus, Dievas davē jiems pakvietimą dieviškojon prigimtin, nes Jis praleido angelus, kurie nenusidējo, ir pašaukē kaikuriuos atpirktųjų nusidējēlių į dieviškąją garbę. 

     Dievas turi teisę daryti kaip Jam patinka su savaisiais; ir Jis pasirenka pasinaudojimą šita teise savo planų įvykinimui. Taigi tad, jei visa tai, ką mes turime, yra dieviškąja malone, tai

Potter1.jpg (7009 bytes)

Hath not the potter power
over the clay?

Potter2.jpg (6651 bytes)

“Kas esi tu, o žmogau, kuris atsikalbi prieš Dievą? Ar padarytasis daiktas gali sakyti tam, kuris jį padarē, kodel tu mane tokiu padarei? Ar puodžius neturi galios ant molio padaryti vieną indą garbei, o kitą negarbei" –– arba mažesnei garbei? (Rom. 9 :20, 21)

     Visi buvo sutverti tos pačios dieviškosios galybēs, vieni tam, kad turētų augštesnę prigimtį ir didesnę garbę, o kiti kad turētų žemesnę prigimtį ir žemesnę garbę.

"Taip sako Viešpats, Izraeliaus Šventasis, jo [žmogaus] sutvertojas: Prašyk manęs tų daiktų, kurie bus ateity. Ar apie mano vaikus ir apie mano rankų darbą tu įsakai man?  Aš įkuriau žemę ir leidau žmogų ant jos: Aš, savo rankomis ištiesiau dangų ir prisakinējau jo minioms."  

“Taip sako Viešpats, kuris sutvērē dangų, pats Dievas, [200] kuris įvaizdavo žemę ir įkurē ją; Jis įsteigē ją, Jis įkurē ją neveltui, Jis įkurē ją tam, kad ji butų apgyventa: Aš esu Viešpats ir kito nēra." (Izaj. 45:11, 12, 18)

     Nei vienas neturi teisēs diktuoti Dievui.  Jei Jis įsteigē žemę ir jei Jis įkurē ją neveltui, o tam, kad ji butų apgyventa atpirktų tobulų žmonių, tai kas esame mes, kad mes galētume atsikalbēti prieš Dievą ir sakyti, kad tai yra neteisinga nepermainyti jų prigimties ir nepadaryti jų visų dalyviais dvasinēs prigimties, panašios angelų, arba Jo paties dieviškąjai prigimčiai? 

     Kaip daug geriaus priderētų ateiti nužemintai pas Dievo Žodį ir "prašyti" tų daiktų, kurie bus ateity, o ne "įsakinēti," ar liepti, kad Jis turi įvykinti musų idējas? Viešpatie, sulaikyk savo tarnus nuo atkaklumo nuodēmių: tegul jos neviešpatauja ant musų. 

     Manome, kad nei vienas Dievo vaikų, žinodami, nediktuos Viešpačiui; tačiaus kaip lengvai ir beveik nenumanydami to daugelis įpuola į šitą paklaidą.

The human race are God’s children by creation – the work of his hands.      Žmonija, tai Dievo vaikai pagal sutvērimą –– Jo rankų darbas –– ir Jo planas santykyje su jais yra aiškiai apreikštas Jo Žodis. Paulius sako, kad pirmasis žmogus (kuris buvo pavyzdžiu to, kuo bus tobuloji žmonija) buvo iš žemēs, žemiškas; ir jo ainiai, išskyrus Evangelijos Bažnyčią, prisikēlę bus žemiškais, žmogiškais, pritaikytais prie žemēs. (1 Kor. 15 :38, 44)

     Dovydas sako, kad žmogus buvo sutvertas tik truputį žemesnis už angelus ir apvainikuotas garbēs, šlovēs, viešpatautēs ir t. t. (Psal. 8 :4-8) O Petras ir musų Viešpats ir visi pranašai nuo pasaulio pradžios sako, kad žmonija bus atsteigta į tą garbingą tobulumą ir vēl viešpataus žemēje taip, kaip viešpatavo jos atstovas Adomas. –– Apašt. Darbai 3 :19-21.

     Ir sitą dalį Dievas išrinko duoti žmonēms. Ir [201] kokia garbinga toji dalis!

 

Close1.jpg (4491 bytes)
Close2.jpg (6357 bytes)
Close3.jpg (4255 bytes)

     Užmerk savo akis valandēlei nuo tų skurdo ir vargo, nuopuolio ir rupesčių, kurie tebesiranda del nuodēmēs ir įsivaizduok sau proto akimis tobulosios žemēs vaizdą. 

     Jokia nuodēmēs dēmē neteršia tobulos visuomenēs sandermēs ir ramybēs; jokia pikta mintis, jokis nemalonus pažiurējimas ar žodis; meilē, tekanti iš kiekvienos širdies atranda tolygų atsiliepimą kiekvienoj kitoj širdy ir labdaringumas pažymi kiekvieną darbą. 

     Ligos nebus daugiau; nei gēlimo, nei skausmo, nei jokio ženklo puvimo –– nei baimēs tokių daiktų. Prisimink sau visus žmogaus formos ir išvaizdos palyginamosios sveikatos ir grožio paveikslus, kokie kada teko matyti ir žinok, kad tobuloji žmonija bus dar puikesnē. 

     Vidujinis tyrimas ir protinis bei moralis tobulumas pažymēs ir pagarbins kiekvieną nušvitusį veidą. 

     Tokia bus žemēs visuomenē; ir verkentiems atsiskyrusių bus nušluostytos ašaros, kuomet jie pritirs prisikēlimo darbą pilnai. –– Apr. 21:4.

 

Man will be absorbed and enraptured with the glory on the human plane.

FlowerRose3.jpg (15468 bytes)

As God rejoices
in perfection, so will it be with man.

 

 

Flower9.jpg (2124 bytes)
Flower7.jpg (2137 bytes)
Flower10.jpg (15686 bytes)
FlowerRose4.jpg (30082 bytes)

     Tai tokia permaina įvyks visuomenēje. Mes primename taipgi, kad žemē, kuri buvo "įkurta tam, kad butų apgyventa" tokios esybių padermēs, turēs buti tinkamu ir patinkamu jiems bustu, kuris yra atvaizdinamas Rojaus darže, kur žmogaus atstovas buvo pirmiausiai padētas. 

     Rojus bus atnaujintas. Žemē neišduos daugiau erškiečių ir dagių ir nereikalaus žmogaus veido prakaito duonai pasidaryti, o  "žemē [lengvu ir naturaliu budu] išduos savo vaisius." 

     "Tyruma žydēs kaip rožē;" žemesnieji gyvieji sutvērimai bus tobuli, širdingi ir paklausųs tarnai; gamta visu savo malonum įvairumu šauks žmogų iš visų pusių prie jieškojimo ir pažinimo Dievo garbēs, galybēs ir meilēs; ir protas bei širdis džiaugsis Jame. 

     Neramus pageidavimas ko tai naujo, kuris dabar apsireiškia, yra ne naturali, o nenormalē sąlyga, pareinanti iš musų netobulumo ir iš musų dabartinio nesitenkinimo apystovo [202] mis. Neramiai geisti ko tokio naujo nēra dieviška.

     Daugiausia daigtų Dievui yra seni; ir Jis gērisi daugiausia tais daigtais, kurie yra seni ir tobuli. Tas pats bus su žmogum, kuomet jis bus atsteigtas į Dievo paveikslą. Tobulas žmogus nežinos, ar neįvertins pilnai ir todel nenorēs dvasinēs esybēs garbēs del prigimties skirtumo, kaip žuvys ir paukščiai del tos pačios priežasties gērisi ir džiaugias daugiausia savo pačių prigimtimi ir elementu. 

     Žmogus bus taip atsidavęs tai  garbei, kuri apsiaučia jį žmoginēj plotmēj ir taip užžavētas jos, kad jis neturēs noro, ar palinkimo prie kitokios prigimties ar kitų sąlygų, kaip tos, kuriose jis, tuomet bus. Žvilgsnis į dabartinį Bažnyčios prityrimą išaiškins. "Kaip sunkiai," su kokia sunkenybe tie, kurie yra turtingi šito pasaulio gērybēmis įeis į dangaus karalystę. 

     Keli geri turimi daigtai, net dabartiniam blogui ir mirčiai beviešpataujant, taip pagauna žmogaus prigimtį, kad mums reikalinga specialē Dievo pagelba, kad mes galētume laikyti savo akis ir tikslą atkreiptus linkui dvasinių pažadējimų.

What is God’s plan for the Christian church?      Kad Kristaus Bažnyčia, Kristaus kunas yra išimtimi iš apskrito Dievo plano surengto žmonijai, tai tas aišku iš pareiškimo, kad jos parinkimas buvo nuspręstas dieviškąjame plane pirma pasaulio įkurimo (Efez. 1:4, 5), kuomet Dievas ne tik numatē zmonijos nupuolimą į nuodēmę, o ir patiekē išteisinimą, pripažinimą ir išaugštinimą šitos klasēs, kurią Evangelijos gadynę, Jis šaukē iš pasaulio prisitaikyti prie Jo Sunaus vaizdo, buti Jo dieviškos prigimties dalyviais ir buti bendrais Kristaus Jezaus Tukstantmetinēs Karalijos paveldētojais visuotiniam teisingumui ir ramybei įsteigti. - Rom. 8:28-31.
The Church is being selected for a purpose.

The church class is chosen by an individual trial and by individually overcoming.

     Tas parodo, kad išrinkimas, ar pasirinkimas Bažnyčios buvo išanksto Dievo nutartas daigtas; tačiaus pastebēkime, kad tai nēra beišlyginis išrin­ [203] kimas Bažnyčios individinių narių. Pirma pasau­lio įkurimo Dievas nusprendē, kad tokia bendrovē turi buti parinkta tokiam tikslui tam tikro laiko ––  Evangelijos gadynēs –– ribose. 

     Nors mes negalime abejoti, kad Dievas galējo numatyti kiekvieno individinio Bažnyčios nario veiksmą ir galējo išanksto žinoti, kas bus vertais ir todel bus to “mažo burelio" nariais, tačiaus ne šitaip Dievo Žodis paduoda pasirinkimo mokslą. 

     Apaštalai stengēsi pabrēžti ne mintį apie individinį prilikimą, o tai, kad klasē buvo išanksto nuspręsta Dievo tikslu užēmimui garbingos vietos, kurios išrinkimas remtųs aštrių tikējimo ir paklusnumo tyrimų ir žemiškų privilegijų paaukavimo ir net mirties išlygomis. 

     Tokiu budu individiniu tyrimu ir individiniai “pergalēdami" išanksto nuspręstos klasēs nariai yra renkami, ar priimami į visus išanksto Dievo nuspręstus palaimi­nimus ir gerumus šitai klasei.

"Glorified" signifies "Honored."

 

Jesus7EstellePlanet.jpg (7982 bytes)

    Žodis “pagarbintas" Rom. 8:30, iš graikų kalbos doxazo, reiškia pašlovintas. Vieta, į kurią Bažnyčia yra išrinkta, yra didelēs garbēs. Jokis žmogus negalētų įsigeisti tokios didelēs garbēs. 

     Net musų Viešpats Jezus buvo pakviestas pirma, negu Jis jieškojo to, kaip kad skaitome: "Ir taipgi Kristus pagarbintas [doxazo –– pašlovintas] ne tam, kad Jis pats pasidarytų Vyriausiu Kunigu, o kad Jį padarytų tas, kuris pasakē Jam, "Tu esi mano Sunus, šiandien aš tave pradējau’." 

     Dangiškasis Tēvas šitaip pagarbino musų Viešpatį Jezų; ir visa išrinktoji draugija, kuri su Juo bus bendra paveldētoja, bus šitaip apteikta Jehovos malone. Bažnyčia, taip kaip jos Galva, patiria "šlovēs" pradžią, kuomet per tiesos žodį ji yra Dievo pradēta, dvasinēj prigimty (Jok. 1:18) ir pilnai bus įvesta, šlovēn, kuomet gims iš Dvasios –– dvasinių esybių pagarbintosios Galvos paveiksle. 

     Tie, kuriuos Dievas šitaip pašlovins, turēs buti tobulais ir tyrais; o kadangi mes per paveldējimą buvome nusidējēliais, [204]  tai Jis ne tik pašaukē, ar pakvietē šlovēn, o dar, patiekē išteisinimą iš nuodēmēs per savo Sunaus mirtį, kad davus mums galimybēs gauti tą šlovę, kurion Jis mus šaukia.

Called, chosen, and faithful.

Bible17JulieF.jpg (2439 bytes)

     Pasirinkdamas mažąjį burelį, Dievas daro labai aplamą šaukimą –– "daugelis yra pašauktų." Vi­si nēra šaukiami. Šaukimas iš pradzių, musų Vieš­paties tarnavimo laiku, lietē Izraelių pagal kuną; bet dabar, kiek Dievo tarnų susirenka (Luk. 14 :23), jie yra akstinami ateiti, arba sulaikomi (ne verčiami) nuo atējimo į šitą tyčia patiektą malonēs puotą. 

     Bet net iš tų, kurie išgirsta ir ateina, ne visi yra verti. Vestuviniai rubai (priskaitomas Kristaus teisumas) yra parupinami, bet kaikurie jų nedēvi ir jie turi buti atmesti; o tie, kurie apsisiaučia išteisinimo rubais ir kurie priima garbę buti pradētais naujoje prigimtyje, ne visi savo pašaukimą užtikrina ištikimumu savo sutarčiai. 

     Apie tuos, kurie yra verti pasirodyti su Avinēliu garbēje, yra pasakyta, "Jie yra pašaukti ir išrinkti ir iš­tikimi." –– Apr. 14:1 ir 17:14.

The call is conditional.

Bible19Jerry.jpg (3525 bytes)

     Pašaukimas yra teisingas; Dievo nusprendimas pasirinkti ir išaugštinti Bažnyčią yra neatmainomas; bet kas bus šitoj išrinktųjų klasēj –– yra lygtinis dalykas. Visi tie, kurie norētų dalintis išanksto nulemtomis šlovēmis, turi išpildyti pašaukimo sąlygas. 

"Todel bijokimēs, kad pažadējimui esant paliktam mums įeiti į Jo pasilsį, kuriam iš jusų jo nepritruktų." (Žyd. 4:1) 

     Nors didēji malonē pareina ne iš to, kuris nori, ne iš to, kuris bēga, bet yra tam, kuris nori ir tam, kuris bēga, kuomet yra pašauktas.

     Šitaip, tikimēs, aiškiai įrodę Dievo absoliucią teisę ir tikslą daryti su saviškiais, kaip Jam patinka, mes atkreipiame domēs į tai, kad principas, kuris budina visų Dievo malonių teikimą, yra aplama gerove visiems. [205]
There is no blending of natures.      Taipgi, kuomet mes pasiremdami Šventu Raštu skaitome įrodytu faktu (tikrenybe) tai, kad žmoginē ir dvasinē prigimtys yra atskiros ir skirtingos –– kad maišymas šitų dviejų prigimčių yra ne Die­vo noras, o butų netobulumas ir kad keitimas vienos prigimties kita –– yra ne taisyklē, o išimtis, vienintēliame Kristaus atsitikime –– tai daros labai įdomus dalykas sužinoti, kaip permaina įvyksta, kokiomis išlygomis ji gali buti pasiekta ir kokiu budu ji  gali buti įvykinta.
The change of nature from human to divine is a reward.

Jesus37Resur.jpg (11749 bytes)
"He is risen."

     Išlygos, kokiomis Bažnyčia gali buti išaugštinta su jos Viešpačiu į dieviškąją prigimtį (2 Pet. 1:4), yra lygiai tos pačios, kuriomis Jis ją daro; lygiai taip sekant Jo pēdomis (1 Pet. 2:21) teikti save gyvąja auka, kaip Jis kad darē, ir paskui ištikimai vykinti tą pasišventimo apžadą kol auka pasibaigs mirtimi. 

     Šita prigimties permaina iš žmoginēs į dieviškąją yra teikiama kaipo atlyginimas tiems, kurie Evangelijos gadynēs laiku paaukojo žmoginę prigimtį taip, kaip musų Viešpats paaukojo, su visais jos dalykais, viltimis ir tikslais, dabartiniais ir busimais –– iki pat mirties. 

     Per prisikēlimą tokie prisikels ne tam, kad dalintis su likusiąja žmonija palaimintąja atstaiga žmonių tobulumo ir visais su ja sujungtais palaiminimais, dalintis Viešpaties panašybe ir garbe ir džiaugsmu, kaipo bendri dievinosios prigimties dalyviai. –– Rom. 8:17; 2 Tim. 2 :12.

The New Nature: Begetting, and then a Birth.

Baptism1.jpg (13827 bytes)
Water Baptism

     Naujos prigimties pradžia ir plētotē yra prilyginama prie žmogaus gyvenimo pradžios ir plētotēs. Kaip viename atsitikime yra prasidējimas ir paskui gimimas, taip ir antrame. Šventieji, sakoma, yra prasidēję iš Dievo per tiesos žodį. (1 Pet. 1:3; 1 Jono 5:18; Jok. 1:18)  Reiškia, jie gauna pirmą pastumējimą dieviškan gyveniman nuo Dievo per Jo Žodį. 

     Kuomet, budami dykai išteisintais tikējimu į atpirkimą, jie išgirsta šauksmą, “Teikite [206] savo kunus kaipo gyvą auką, šventą, [atpirktą, išteisintą –– ir todel] priimtiną Dievui, kas yra priderama jusų tarnyba" (Rom. 12:1); ir kuomet, klausydami šito šauksmo, jie pilnai pašvenčia savo išteisintą žmonybę Dievui, kaipo gyvą auką greta su Jezaus auka, tai ji yra Dievo priimta; ir tuo pačiu veiksmu prasideda dvasinis gyvenimas. 

     Tokie tuojaus pradeda manyti ir veikti taip, kaip naujas (perkeistas) protas liepia, net žmoginius geismus nukryžiuodami. Nuo tos pasišventimo valandos Dievas juos skaito “naujais sutvērimais."

Embryo "New Creature" development

Bible16Student.jpg (2841 bytes)

     Tokiu budu šitiems užsimezgusiems "naujiems sutvērimams" senieji daigtai (žmogaus pageidimai, viltys, sumanymai, ir t. t.) praeina ir visi daigtai tampa naujais. Užsimezgusis  “naujas sutvērimas" auga ir plētojas toliaus, o senoji žmogaus prigimtis su jos viltimis, tikslais, pageidimais ir t. t., yra kryžiuojama. 

     Šitie du procesai eina savaime nuo pasišventimo pradžios iki žmogaus numirimo ir dvasinēs sekmēs užgimimo. Dievo Dvasiai per Jo Žodį vis daugiau ir daugiau beatidengiant Jo planus, Jis šituo  budu paskubina net musų mirtinus kunus (Rom. 8:11), padēdamas šitiems kunams Jam patarnauti; bet savo laiku mes turēsime naujus kunus –– dvasinius, danginius, visais žvilgsniais pritaikytus prie naujo dieviškojo proto.

The First Resurrection      "Naujo sutvērimo" gimimas yra prisikēlime (Kol. 1:18); ir šitos klasēs prisikēlimas yra skaito­mas pirmuoju (arba parinktinu) prisikēlimu. (Apr. 20:6) 

     Reikia atminti, kad mes aktualiai nesame dvasinēmis esybēmis kol neprisikelsime, nors nuo to laiko, kada mes priimame dvasią, mes skaitomēs dvasiniais. (Rom. 8:23-25; Efez. 1:13, 14; Rom. 6:10, 11) 

     Kuomet mes aktualiai patapsime dvasinēmis esybēmis, vadinas, kuomet mes užgimsime iš Dvasios, tai mes jau nebusime kuninēmis esybēmis; nes “tas, kuris gimē iš Dvasios yra dvasia." [207]

Consecration      Pirma šito dvasinēs prigimties gimimo prisikēlime, turi eiti Dvasios pradējimas pasišventime, lygiai taip, kaip prieš kuno užgimimą eina kuno pradējimas. Visi, kurie gimē iš kuno pirmojo Adomo panašybēje, žemiškieji, pirma prasidējo iš kuno; ir kaikurie tapo pradēti vēl Dievo Dvasios per tiesos žodį, kad savo laiku galētų užgimti iš Dvasios į dangišką panašumą pirmame prisikēlime: "Kaip mes nešiojome žemiškąjį paveikslą, taip mes [Bažnyčia] nešiosime dangiškąjį paveikslą" –– jei nebus atskilimo. –– 1 Kor. 15:49; Žyd. 6 :6.
Renewing your minds – a transforming work
"I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service."
Romans 12:1
     Nors priēmimas dangiškojo pašaukimo ir musų pasišventimas einant tuo pašaukimu turi buti nuspręstas vienu tam tikru momentu, tačiau kiekvienos minties sutaikymas su Dievo mintimi yra palengvas darbas ; tai yra palengvas lenkimas dangauspi to, kas naturaliai linksta žemēsp. 

     Apaštalas šitą procesą vadina keitimo darbu, sakydamas, "Neprisilyginkite šitam pasauliui; bet bukite jus keičiami [į dangišką prigimtį] savo proto atnaujinimu, kad galētumēte ištirti, kas yra toji gera ir priimtina ir tobula Dievo valia." –– Rom. 12 :2.

     Tenka pastebēti, kad šitie Apaštalo žodžiai yra sakomi ne netikinčiųjų pasauliui, bet tiems, kuriuos jis skaito savo broliais, kaip tas galima matyti iš pirmesniųjų žodžių –– Todel aš prašau jus, broliai... kad jus teiktumēt savo kunus kaipo gyvas aukas, šventas ir priimtinas Dievui."

Transformation of character and nature.

TabAltar.jpg (7871 bytes)
Altar of Sacrifice

 

 

 

 

Church1C.jpg (6466 bytes)

     Yra paprastai manoma, kad žmogaus atsivertimas, ar atsimetimas nuo nuodēmēs į teisumą ir nuo netikējimo ir priešinimosi Dievui į pasitikējimą Juomi, yra tuoju persikeitimu, kurį Paulius turējo omeny. Tiesa, tai yra didelē permaina –– apkitimas, bet tai ne tas apkitimas, apie kurį Paulius čia kalba. 

     Tai yra budo apkitimas, o Paulius kalba apie apkitimą prigimties, pažadētos tikintiems Evangelijos gadynēs laiku, tam tikromis sąlygomis, ir jis [208] ragino tikinčius pildyti tas sąlygas. Jei tokis budo apkitimas nebutų buvęs jau įvykęs pas tuos, į kuriuos jis kalba, tai jis nebutų vadinęs jų broliais –– ir dar tais broliais, kurie turi ką tokio  “švento ir priimtino Dievui" pasiulyti kaipo auką; nes tik tie, kurie yra išteisinti tikējimu į atpirkimą, yra Dievo skaitomi šventais ir priimtinais. 

     Prigimties apkitimas įvyksta pas tuos, kurie, kaip Jezus, Evangelijos gadynēje atiduoda savo išteisintą žmonybę, kaipo gyvąją auką, išsižadēdami visokios teisēs prie busimojo žmoginio esimo ir reikalavimo jos ir nepaisydami dabartine žmogine gērēsena, privilegijomis, teisēmis ir t. t. Visų pirmiausia yra pašvenčiama žmogaus valia; ir todel mus gali vesti ne musų pačių, ar kieno kito valia, o tik dieviškoji valia. 

     Dieviškoji valia tampa musų valia ir mes skaitome žmogaus valią ne musų valia, o kieno kito, kurios tenka nepaisyti ir kuri tenka pašvęsti. Dieviškai valiai tapus musų valiai, mes pradedam manyti, samprotauti ir spręsti žiurēdami dieviškuoju žvilgsniu: Dievo planas tampa musų planu ir Dievo įmonēs tampa musų įmonēmis. 

     Nei vienas negali pilnai suprasti šito apkitimo, kuris gera valia nēra pasiaukavęs ir todel nēra prityręs to. Pirmiau mes galējome gerētis kuo nors, kas aktualiai nēra nuodēminga; nes pasaulis ir visi jo gerieji daiktai buvo sutverti žmogaus pasigerējimui, vienintēle sunkenybe buvo nuodēmingų palinkimų suvaldymas. 

     Bet pasišventusieji, apkitusieji, be pastangos nuodēmei suvaldyti, turi pašvęsti dabartinus geruosius daiktus ir visas savo energijas panaudoti tarnavimui Dievui. Ir jie, budami ištikimais tarnybai ir pasišventimui, patirs kasdien, kad šitas pasaulis nēra jų pasilsio vieta ir kad čia jie neturi nuolatinio miesto. 

     Bet jų širdys ir viltys bus nukreiptos į tą “pasilsį, kuris pasilieka Dievo žmonēms." Ir ta palaimintoji viltis savo keliu pagreitins ir įkvēps nuolatinį pasiaukojimą.

"And be not conformed to this world; but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God."
Romans 12:2

 

 

The "earnest" of our inheritance

SpiritF.jpg (1519 bytes)

     [209] Tokiu budu, per pasišventimą protas yra atnaujinamas, arba keičiamas ir norai, viltys ir tikslai pradeda kilti linkui dvasinių ir nematomų prižadētų daiktų, o žmoginēs viltys, ir t. t. numiršta. Šitaip apkitusieji, ar besikeičią yra skaitomi "naujais sutvērimais," pradētais iš Dievo ir iki to laipsnio dieviškos prigimties dalyviais. 

     Įsidēmēkime gerai skirtumą tarpe šitų "naujų sutvērimų" ir tų tikinčiųjų ir "brolių", kurie yra tik išteisinti. Šitie antrieji dar vis tebepasilieka žemiškais, žeminiais ir, neskaitant nuodēmingų pageidimų, jų viltys, troškimai ir tikslai yra tokie, kurie pilnai bus patenkinti prižadētoj visų daiktų atstaigoj. Pirmieji ginēra iš šito pasaulio, taip kaip ir Kristus nēra iš šito pasaulio ir jų viltys susikaupia apie nematomus daiktus, kur Kristus sēdi po Dievo dešinei. 

     Žemiškos garbēs laukimas, taip žavintis žmogaus prigimtį, jau negali, patenkinti tų, kurie yra pradēti šitos dangiškosios vilties, tų kurie mato dangiškų pažadējimų garbes ir kurie brangina jiems paskirtą dalį dieviškame plane. Šitas naujas dieviškas protas yra musų pilnos dieviškos prigimties –– proto ir kuno pavildo rankpinigiai. 

     Kiti gal kiek nu­sistebēs šituo išsireiškimu, dieviškuoju kunu; tačiaus mums sako, kad Jezus yra dabar tikras savo Tēvo asmens paveikslas ir kad pergalējusieji bus tokie kaip Jis ir matys Jį tokiu, kokiu Jis yra." (1 Jono 3:2) "Yra gamtinis [žmogaus] kunas ir yra dvasinis kunas." (1 Kor. 15:44)  

     Mes negalime isivaizduoti sau musų dieviškojo Tēvo, ar musų Viešpaties Jezaus vien kaipo didelių protų be kunų. Yra garbingų dvasinių kunų, nors dar nesimato, kaip didelē yra garbē ir ji nebus matoma iki mes nebusime dievinos prigimties dalyviais.

Transforming of the mind –
gradual

Change of the body – instantaneous

     Kuomet šitas proto apkitimas iš žmoginio į dvasinį yra laipsniškas darbas, permaina iš žmogaus į dvasinį kuną bus ne laipsniška, bet staigi. (1 Kor. 15:52)  Dabar, kaip Paulius sako, mes turime ši [210] tą lobį (dieviną protą) žeminiuose induose, bet atatinkamu laiku tas lobis bus jam tinkamame garbingame inde ––  dvasiniame kune.
Spiritual natures have a wider range of faculties than the human.

Sky4.jpg (24453 bytes)

     Mes matēme, kad žmoginē prigimtis yra dvasinēs prigimties lygmuo. (1 Moz. 5:1) Pav., Dievas turi valią, taip pat turi ją žmonēs ir angelai; Dievas turi protą ir atmintį, taip pat turi juos Jo išmintingieji sutvērimai –– angelai ir žmonēs. Kiekvieno protinių veiksmų budas yra tas pats. 

     Tais pačiais daviniais samprotavimui ir prie tolygių aplinkybių šitos skirtingos prigimtys gali ateiti prie tų pačių išvadų. Nors dievinos, angelinēs ir žmoginēs prigimties protiniai sugebumai yra tolygųs, tačiaus mes žinome, kad dvasinēs prigimtys turi galybes anapus ir viršum žmoginių galybių –– galybes, kurios, mums regis, pareina ne nuo skirtingų sugebumų, o nuo platesnēs tų pacių sugebumų siekmēs ir skirtingų apystovų, kuriose jos veikia. 

     Žmo­gaus prigimtis yra tobulas žeminis dvasinēs prigimties vaizdas, turįs tuos pačius sugebumus, tačiaus jie uždaryti žeminēje sferoje, ir turį gabumo ir palinkimo pažinti tik tiek anapusy, kiek Dievas mato tinkamu apreikšti žmogaus naudai ir laimei.

We catch only glimpses of the divine wisdom, power and goodness.

Universe2.jpg (12908 bytes)

     Dievinoji yra augščiausis dvasinēs prigimties laipsnis; ir koks neišmatuojamas yra tolumas tarp Dievo ir Jo sutvērimų! Mes sugebame pagauti dievinosios išminties, galybēs ir gerumo garbēs tik švystelējimus, kaip panoramoje, kurioje Jis parodo mums kaikuriuos savo galingus darbus. Bet mes galime išmatuoti ir suprasti tobulos žmonijos garbę.

     Turēdami šitas mintis aiškiai galvoje, mes galime numanyti, pav., kaip įvyksta permaina iš žmoginēs į  dvasinę prigimtį, perkeliant tas pačias protines jiegas į augštesnes sąlygas. Apsidengę dangiškuoju kunu, mes turēsime dangiškas jiegas, kurios tam garbingam kunui priklauso; ir mes turēsime minties siekmę ir jiegos plotą,  kurie joms priklauso.

    [211] Proto permaina, ar apkitimas iš žeminio į danginį, kurią pasišventusieji čia pritiria, yra tos pri­gimties permainos pradžia. Tai nēra smegenų permaina, nei stebuklas jų apkitusiame veiksme, o persimaino tik valia ir proto palinkimas.      

     Musų valia ir jautimai yra musų individualumu; todel musų valioms ir jautimams šitaipos apkitus, mes esame perkeisti ir skaitomēs tikrai priklausančiais dangiškai prigimčiai. Tiesa, tai yra tik labai maža pradžia; bet pradējimas, kaip tas yra pavadinta, visuomet buna maža pradžia; tačiaus tai yra užbaigtojo darbo rankpinigiai, arba užtikrinimas. –– Efez. 1:13, 14.

A change of nature does not cause a loss of identity.

 

     Kažkas yra klausęs, kaip mes žinosime, kuomet mes esame permainyti? Kaip mes žinosime, kad mes esame tos pačios esybēs, kurios gyvenom ir kentējom ir pasišventēm tam, kad galējus buti šitos garbēs dalyviais?  

     Ar mes busime tomis pačiomis sąmoningomis esybēmis? Tikrų tikriausiai, taip. Jei mes busime numirusiais su Kristumi, tai mes ir gyvensime su Juomi. (Rom. 6:8) Tos permainos, kurios kasdien atsitinka musų kunuose, nepriverčia mus užmiršti praeities, arba savo tapatybēs nustoti.*)

    *) Musų žmoginiai kunai tolydžio mainos. Mokslas sako, kad kas septyni metai įvyksta pilna permaina tuose atomuose, kurie padaro musų kuną. 

   Taip pat pažadētoji permaina iš žmoginių į dvasinius kunus nesunaikins nei atminties, nei tapatybēs, o dar padidins jų jiegą ir siekmę. 

   Tas pats dievinasis protas, kuris dabar mums priklauso, su ta pačia atmintimi, tomis pačiomis samprotavimo jiegomis, ir tt., išvys savo jiegas išplēstas iki neišmatuojamų augštybių ir gilybių, sandermēje su jo nauju kunu; ir atmintis galēs priminti visą musų karjerą nuo pačios žmoginēs kudikybēs ir pagal kontrastą galēs pilnai pamatyti garbingą atlyginimą už musų pasišventimą. 

   Bet to negalētų buti, jei žmogus nebutų dvasios paveikslu.

 

 

 

 

Jesus12Praying.jpg (8892 bytes)

     Šitos mintys gali pagelbēti mums suprasti taipgi, kaip Dievo Sunus, permainytas iš dvasinių į [212] žmogines sąlygas –– į žmoginę prigimtį ir žemiškus suvaržymus –– buvo žmogus; ir nors tai buvo ta pati esybē abiejuose atsitikimuose, pirmosiose ji buvo dvasinē, o antrose sąlygose ji buvo žmoginē. 

     Kadangi šitos dvi prigimtys yra atskiros ir skirtingos, tačiaus viena yra panašybe kitos, todel tiems patiems protiniams sugebumams (atminčiai, ir tt.) esant bendrais abiejose, Jezus galējo numanyti apie savo pirmesniąją garbę, kurią Jis turējo pirma tapimo žmogumi, bet kurios Jis neturējo tapęs žmogum, kaip tą Jo žodžiai pasako –– "Tēve, pagarbink mane savo paties garbe, kurią aš turējau su tavim pirm, negu buvo pasaulis" (Jono 17 :5) –– savo dvasinēs prigimties garbe. Ir toji malda yra daugiau, negu atsakyta Jo dabartiniu išaugštinimu į augščiausią dvasinēs esybēs, dievinos prigimties formą.

You who are consecrated, to which influences are you submitting?

"...Be ye transformed."

wpe6C3.jpg (3212 bytes)

     Grįždami vēl prie Pauliaus žodžių, mes pastebime, kad jis sako, –– nesitaikykite prie šito pasaulio, o keiskitēs į dievinąją panašybę; ar sulyg kito vertimo, "Nebukite sutaikomais, o bukite perkeisti."  

    Tas yra gerai išreikšta; nes mes patys nei prisitaikome, nei keičiamēs; mes arba leidžiame save taikyti prie pasaulio pasaulinēms įtakoms, mus apsiaučiančiai pasaulio dvasiai, arba leidžiame Dievo valiai, šventai valiai, arba Dvasiai mus perkeisti per dangiškąsias įtakas, su Dievo Žodžio pagalba. 

    Jus, kurie esate pasišventę, kurioms įtakoms pasiduodate?  Keičiančios įtakos veda prie pasiaukojimo ir kančių, bet pabaiga yra garbinga. Jei plētojies šitose keičiančiose įtakose, tai kasdien parodai tą kas yra toji gera ir priimtina ir tobula Dievo valia.

     Tegul tie, kurie padējo visa, ką jie turējo, ant pasišventimo aukuro, visuomet atmena, kad nors Dievo Žodis apima žeminį ir danginį pažadējimus, bet tik pastarasis mums priklauso. Musų lobis yra [213] danguje: tegul musų širdys visuomet buva ten. Mes šaukiamēs ne tik prie dvasinēs prigimties, bet ir prie augščiausio dvasinio laipsnio, dievinos prigimties –– "tiek daug geresnēs už angēlus." (2 Pet. 1:4; Žyd. 1:4)

Sky3F.jpg (2214 bytes)      Šitas dangiškasis šauksmas siekia Evangelijos gadynę: jo niekuomet, nebuvo pirma ir jis pasibaigs su jos pabaiga. Žeminis šaukimas buvo daromas, nors netobulai suprastas, pirma dangiškojo šaukimo ir, sako, jis bus atkartojamas po Evangelijos gadynēs. 

     Gyvenimas (tiems, kurie atsteigti kaipo žmoginēs esybēs) ir nemirtinumas (dovana, kurią Kristaus kunas stengiasi gauti) buvo išvesta į šviesą šitą gadynę. (2 Tim. 1 :10)  Abidvi prigimtys, žmoginē ir dvasinē bus garbingos savo tobulume, bet atskiros ir skirtingos. 

     Nei vienas nežymus Dievo užbaigtojo darbo garbēs dalykas nebus gražiu įvairumu be nuostabios sandarmēs visų daigtų, –– gyvų ir negyvų –– sandermēs vieno su kitu ir sandarmēs su Dievu.

 

StarBlueMtnRockF.jpg (6112 bytes)

TU PRIGULI MUMS.

Tu sakei, mielasis Jezau,
"Imk kryżių, sekiok mane."
Priżadą nuo taves gavau;
Su tavim valdysime.
Viešpats imsiu,
Gelbēk man tave pasekt.

 Kol dar mirtis ir tamsybē,
Šaltas kapas viešpataus;
Tave seksiu aš maldose,
Gyvastis iš taves plauks.
Aš įeisiu,
Taip kaip tu į Jordaną. 

Puikus żenklas mane traukia,
Viešpats, prie tavo meilēs,
Ir derējimas tas riša,
Savo ryšiais prie taves;
Ak, koks dżiaugsmas,
Būt tavo draugystēje.
 Nors reikētu mano meilēs,
Nors kentēčiau aš gēdą;
Bet tas kvapas tos linksmybēs –
Prie Jezaus būsiu tada;
Tad atgysiu,
Kad apalpsiu po kryżiaus.

Universe1F.jpg (10592 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

English Only