IX. TANULMÁNY.

VÁltsÁgdij És helyreÁllitÁs

Jesus1DownCrossF.jpg (6870 bytes)

 

—A váltságdij által a helyreállitás biztositva lett.
—Nem örök élet, hanem egy azért való próba, mely az által
    lett biztositva.
—A próba feltételei és el’ónyei.
—Krisztusnak szükséges áldozata.
—Hogyan lehetett és lett is megváltva amaz egynek halála
    által az emberi faj.
—Hit és cselekedet még mindig megkivántatik.
—A készakarva elkövetett bünnek zsoldja bizonyos.
—A feltámasztott milliók részére lesz elég hely a földön?
—A helyreállitás ellenkezik a továbbfejlődés tanával.

 

Helyreállitás – az ésszerű következménye a váltságdijnak.
Jesus11Death.jpg (10555 bytes)
     Isten tervének eddig feltárt vázolatából bizonyosnak látszik az, hogy neki szándéka az emberiséget helyre- vagy visszaállitani a tökéletességre és dicsőségre, melyet elvesztett az Édenben. Ezen tárgynak legerősebb, és döntő bizonyitéka legtisztábban látszik akkor, mikor a váltságdijnak terjedelmét és természetét teljesen felismerjük. 

     Az apostolok és próféták által előre megmondott helyreállitás kell hogy kövesse a váltságdijat, mint annak igazságos és logikai következményét. Azon intézkedés szerint, melyet Isten a váltságdij készitésével tett, az egész emberiség, hacsak készakarva ellen nem áll a nagy Szabaditó mentő hatalmának, kiell hogy megszabaduljon a “rothadandóságnak rabságából,” a haláltól, mert máskülönben a váltságdij nem volna hasznára az egésznek.

Kriszuts váltságul adta önmagát minden emberért – hogy mindenkit megáldhasson.

 

wpe1E7.jpg (16290 bytes)

     Pál apostol következtetése e tárgyról legtisztább és legkielégitőbb. ‘ó ezt mondja (Róm. 14:9): 

“Mert azért holt meg, és azért támadott fel, elevenedett meg a Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.” 

     Vagyis, a mi Urunk halálának és feltámadásár ak nem csupán az volt a célja, hogy az élő emberiséget megáldja, uralkodjon felette és helyreállitsa, hanem hogy adjon neki Isten teljes hatalmat ugy a halottak felett, mint az élők felett, hogy  (160) (161) az ‘ó váltságdijának jótéteményét ugy az egyik, mint a másik részére egyformán biztositsa.*) ‘ó “adta önmagát váltságul (egy megfelelő árt) minden emberekért,” hogy mindnyáját megáldhassa, és hogy minden embernek az életért egy egyéni próbát adhasson.

   *) Habár mi mindig fenntartjuk az itt emlitett állitásnak igazságát hogy az Urnak halála felhatalmazta ‘ót az egész emberi nemzetség felett Urrá, Mesterré vagy uralkodóvá, mégis az Apostol szavainak jelenleg egy bővebb értelmét is elismerjük; t. i. azt, hogy a “halott” szó kifejezésben az egész emberiség volt foglalva. 

   Az Isteni szempontból a halál büntetése allatt az egész emberiség ugy értetődik, mintha már is meg volna halva. (Máté. 8:22); ennélfogva az “előkön” szó kifejezés az mberi nemzetség felett valakire használható, kik az ‘ó életüket nem játszották el—az angyalok.

     Azt állitani, hogy ő mindenkiért adott váltságdijat, és mégis a megváltottaknak csak egy maroknyi részének volna belőle haszna, az észellenes, mert az ilyen állitás vagy azt engedi következtetni, hogy Isten elfogadta a váltságdijat, és akkor igazságtalanul megtagadja a megváltottaknak felmentését, vagy pedig azt, hogy miután az Ur mindenkit megváltott, képtelen volt, vagy nem akarta eredeti jóakaratu szándékát keresztül vinni. 

     Az Isteni tervnek megváltozhatatlansága, nem kev sesbbé az Isteni igazságnak tökéletessége és szeretete az ilyen eszmét teljesen visszautasitja, és bizodalmat nyujt nekünk, hogy az eredeti jóakaró terv, melynek alapja a mindenekért adott váltságdij volt, Istennek a kellő idejében teljesen kereszt ül vitetik, és a hithü hivőknek az ádámi büntetés alóli szabadulásának áldását, és alkalmatosságot fog hozni, hogy az Isten fiainak szabadságaiban és jogaiban, melyet a bün és annak átka előtt élvezett, vissza térjenek.

A váltságdij minden ember részére biztosit egy lehetöséget az életre.

 

Grave16.jpg (5320 bytes)

 

Előbbi tapasztalat a gonosszal egy nagy elönyt fog jelenteni az uj próbaidő alatt.

     Lássuk csak meg tisztán a váltságdij tényleges jóságait és eredményeit, akkor az összes ellene felhozott kifogások mind eltünnek. A “váltságdij mindenekért,” mely “az ember Krisztus Jézus” által adatott, nem ad, vagy biztosit örök életet s boldogságot (162) senkinek, hanem csak egy másik alkalmat vagy próbaidőt biztosit minden embernek az örök élet elnyerésére. 

     Az embernek első próbálása, mely az először adott áldások elvesztését eredményezte, az engedelmes szivüknek a váltság által, melyet Isten készitett, a tapasztalatnak valóban egy áldásává változott át. De az a tény, hogy az ember meg váltatott az első büntetés alól, még nem biztositék arra, hogy mikor az örök életért egyéni próbára tétetik, nem mulaszthatja el az engedelmességet, mely nélkül senkinek nem engedtetik mg az örökké való élet.

TIPermissionEvilF.jpg (4316 bytes)

Az Ádámi proba – „Mert amiképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megelevenittetnek.“ 1 Kor.15:22

     Az ember a bün és annak keserü büntetésének következményei által eléggé intve van és ha mikor a váltságdij eredménye által egy másik egyéni próba idő adatik az embernek annak uralma és ellenőrzése alatt, a ki ugy szerette őt, hogy az ő életét adta érte, és a ki nem akarta, hogy csak egy is elvesszen hanem hogy megtérjen Istenhez és éljen, bizonyára biztosak lehetünk, hogy csakis a készakaró engedetlenek fogják elnyerni a második próbáltatás büntetését. 

     Az a büntetés a második halál lesz, melytől nem lesz megváltás, sem szabadulás, mert egy másik váltságdijnak vagy egy további próbának semmi célja többé nincs. A jót és gonoszt mindenki látta és megkóstolta, mindenki szemlélte és tapasztalta a Isten jóságát és szeretetét, mindenkinek meg volt egy teljes tiszta egyéni próba az életért, még pedig a legkedvezőbb állapotok alatt, többet nem lehet kivánni és több nem is adatik.

      Az a próba el fogja dönteni örökre, hogy akár ezer próbáltatás alatt is ki volna szent és igazságos; valamint azt is, hogy ki volna hamis, rossz erkölcsü és tisztátalan.

A váltságdij felszabaditja a bünöst az első itélettől.      Hasonló viszonyok mellett egy másik próbát az életért engedni hasztalan volna; de ha a megpróbáltaknak körülményei különbözők és kedvezőbb volna is, a személyes próba feltételei az életért ugyancsak a lenne, a mi az ádámi próbánál volt. Az Isten törvénye ugyanaz fog maradni—az nem változik, az (163) mindig azt fogja mondani: 

“A lélek, a mely vétkezik, annak kell meghalni”; 

és a mi akörüllevő helyzetet illeti, az ember állapota és körülményei nem lesz kedvezőbb, mint az első emberé volt édenben, de a nagy különbség a növekedő tudomány lesz. 

     A gonoszszal való tapasztalat ellentétben volt a jó felőli tapasztalattal, mely a jövő korszak próbáltatása alatt mindenkinek növekedni fog, és ez fogja képezni azt az előnyt, melyne’l fogva a második próba eredménye az elsőtől jóval különbözni fog, és az, hogy az Isteni bölcsesség és Szeretet gondoskodott a válotságdijról “mindenekért,” a mi által egy uj próba áldását biztositotta mindenki számára. Kedvezőbb próbát, sem kedvezőbb törvényt vagy állapotokat és körülm, ényeket nem lehet felfogni, sem egy másik váltságdijért vagy további próbáért senkinek nem fog meg engedtetni a Millenniumi korszakon tul.

A bukás nem kárositótta egyformán Ádám minden gyermekeit.

CainAbel2.jpg (3641 bytes)

     Az adott váltságdij nem bocsátja meg a bünét senkinek; az nem szándékozik ugy számitani a bünösöket, mint a szenteket és a képen bevezesse őket az örök boldogságba. A váltságdij csupán felmenti az elfogadó bünöst az első itélet és annak eredményei alól, közvetve és közvetlenül, és az életért ismét próbára helyezi, mely próbánál az ő készakaró engedelmessége vagy engedetlensége fogja eldöntni, vajjon birhat-e örök élettel vagy nem.

     Sem azt ne tételezzük fel, mint azt sokan hajlandók feltenni, hogy mindazok, kik müvelt állapotban élnek és látnak, vagy birnak egy Bibliát, hogy ez által az életért egy teljes alkalom v agy próba van nekik. Azt gondoljuk meg, hogy az elesés ádámnak gyermekeit nem egyformán sértette meg.

      Némelyek oly gyengén és elromolva jönnek a világra, hogy e világ istene, a Sátán által igen könnyen elvakithatók és rabságba vezethetők az őket körülvevő bün által, és mindnyájan többé-kevésbbé ezen befolyás alatt vannak annyira, hogy még mikor jót akarnak is tenni, a gonosz jelen van és a körüllevő befolyás által hatalmasabb, és a jó, a mit akarnának tenni, majdnem (164) lehetetlen, mig a gonosz, a mit nem akarnának tenni, szinte elkerülhetetlen.

Most csak kevesen örvendenek a váltságdij hasznának, de végül is mindenki örvendeni fog.

 

 

 

Bible28JulieUp.jpg (3185 bytes)

 

     Valóban igen kevés azonknak a számuk, kik a jelenkorban igazán és gyakorlatilag tanulják a szabadságot, melylyel Krisztus szabaddá teszi azokat, kik elfogadják az ő váltságdiját, és a további vezérlés végett az ő ellenőrzése alá adják magukat. 

     Még csak ezen néhány, az Egyház, kik hivatva vannak és előre kipróbáltatnak azon különös célra, hogy a világ megáldásában Istennel együtt müködők legyenek, kik jelenleg tanubizonyságot tesznek, és a világ próbáltatási korszakában pedig kormányozni, itélni és megáldani fogja azokat, kik élvezik a váltságdij jkóléteit vagy vannak próbán az életért. 

     A helyreállitás mindamaz áldásai, melyek a világ részére ama jövő korszak alatt gondoskodva van, ezen néhánynak be van számitva (mit ők hit által vettek el). Ezek bár nem tökéletesek, az Ádám állapotjára nem állittattak vissza ténylegesen, mégis ugy tekintetnek, a mi a különbséget kiegyenliti. A Krisztusba vetett hit által ők tökéleteseknek vannak számitva, és igy visszaállitva a tökéletességre és az Isteni kegyelembe, tovább már nem mint bünösök.

      Tökéletlenségük és elkerülhetetlen gyengeségeik a váltságdij által ki van egyenlitve és nem számittatik nekik, mert a Megváltó tökéletessége által elfedeztetik. Ennélfogva az Egyház próbáltatása a Krisztusbani beszámitás által van olyan méltányos, mint a világé lesz az ő próbaidejében. 

     A világ minden népe az igazság teljes ismeretére lesz hozva, és mihelyt valaki elfogadja annak intézkedéseit és feltételeit, nem fog többé bünösnek tekintetni, hanem mint fiu, kinek a helyreállitás összes áldásai lettek szávna.

Az Egyház megpróbáltatása különbözik a világ megpróbáltatásától.

 


Arena.jpg (3015 bytes)

     A világ és az Egyház próbáltatásának tapasztalatai között egy különbség az lesz, hogy a világ engedelmesei észbeli, és testi gyengeségeiknek fokonkinti eltávolitása által részesülnek a helyreállitás áldásaiban, holott az Evangyéliumi Egyház, kik (165) mindhalálig az Ur szolgálatára szentelték magukat, tökéletességüket azonnal, az első feltámadáskor veszik el. 

     Egy másik különbség ezen két próbáltatás közt még az, hogy a jövő korszakban a mostanihoz hasonlitva a körülmények sokkal kedvezőbbek lesznek, abban a korban a társadalom, közigazgatás stb az igazság iránt sokkal kedvezőbb lesz, a hit és engedelmesség megjutalmaztatik, a gonoszság pedig megbüntettetik; mig jelenleg a világ fejedelme (a Sátán) alatt az Egyház próbáltatása olyan körülmények alatt van, melyek a hit és igazság stb. iránt nagyon kedvezőtlenek. 

     De ez, mint látjuk, az Isteni természetre való megtisztelés és dicsőségnek jutalmában, mely az Egyháznak az örök élet adománya felett lett felajánlva, pótolva van.

Az élet kioltása a bünnek zsoldja.

Doctor.jpg (3395 bytes)

 

Grave6AngelF.jpg (6021 bytes)

     Ádam halála, habár elérte is a kilencszáz harminc évi haldoklást, biztos volt. S mivel hogy ő maga is haldokló volt, igy minden gyermekei ugyanazon haldokló állapotban, az életre való minden jog nélkül születnek e világra; és valamint az ő szüleik, ők is mindnyájan az életnek hosszabb vagy rövidebb léte után meghalnak. 

     Azonban azt ne feledjük, hogy nem a haldoklásbani fájdalom és szenvedés, hanem a halál—az életnek eloltása—melyben a haldoklás betetőződik, a bünnek büntetése. A szenvedés csak esetleges, és a büntetés sokakra nehezedik kevés, vagy épen semmi szenvedés nélkül is, s továbbá ne feledjük, hogy mikor Ádám eljátszotta az ő életét, ő eljátszotta azt örökre; és az ő leszármazottjai közül egy sem volt képes az ő büneért eleget tenni, vagy az elveszett örökséget visszanyerni. 

     Az egész emberi faj vagy halott vagy haldoklik, és ha ők haláluk előtt nem tudtak eleget tenni az ő büneikért, akkor egész bizonynyal nem tehetik azt, mikor már holtak—és nincsenek létezésben. A bün büntetése nemcsak az volt, hogy meghalni, azzal az előjoggal, hogy azután ismét visszatérhet az életre, az elhangzott büntetésben nem volt semmi jelzés a szabadulásról. (I. Móz. 2:17). 

     A helyreállitás tehát Isten (166) részéről egy ingyen kegyelemnek a cselekedete. és mihelyt a büntetés fel lett véve, vagy csak hogy ki lett mondva, Istennek ingyen való kegyelme mindjárt volt jelezve, mely mikor el lesz ismerve, egész valójában fogja hirdetni Istennek szeretetét.

Az igéret még biztos – a helyreállitás ideje alatt mindenki megáldva lesz.

Family3.jpg (4362 bytes)

     Ne lett volna csak a reménység sugara, mely ama nyilatkozat által adatott, hogy az asszonynak magva meg fogja törni a kigyónak fejét, az emberi faj a teljes reménytelenségben maradt volna; de ezen igéret azt jelezte, hogy Istennek volt valami javunkra szolgáló terve. 

     Mikor Isten Ábrahámnak megesküdött arra, hogy az ő magvában a földnek minden nemzetségei meg fognak áldatni, ebből következtetni lehet egy feltámadást vagy az emberiségnek az eredeti állapotára való visszaállitás; mert sokan akkor már holtak voltak, és mások pedig azóta megáldás nélkül haltak el. Az igéret tehát még mindig biztos; mindnyájan meg fognak áldatni, mikor a helyreállitásnak vagy meghivesitésnek ideje eljön. (Csel. 3:19). 

     Továbbá, mivelhogy az áldás kegyelmet jelent, és miután Isten kegyelme a bün miatt elvonatott, s helyébe az átok lépett, igy a jövő áldásnak igérete magában foglalja az átoknak eltávolitását és következésképen az Isten kegyelmének viszszatéréset. 

     Ebből azt is következtethetjük, hogy Isten vagy meg fog engedni, vagy megváltoztatja az ő határozatát és az emberiséget a büntetés alól felmenti, vagy pedig, hogy volt valami terve, mely által az emberiség megváltható, büntetése egy másik által megfizethető.

Ábrahám fia, Izsák, Jézus Krisztust jelképezte.


Ábrahám és Izsák

     Isten nem hagyta Ábrahámot kétségben a felől hogy mi volt az ő terve, mert mutatva volt a különféle jelképi áldozatokban, melyet mindenkinek, a ki ő hozzá közeledett, hozni kellett, hogy ő meg nem engedhet és nem is engedte, sem meg nem bocsátotta a bünt, s hogy a bün és büntetése csakis egyedül egy áldozatnak kielégitése által, mely a büntetésért megfeleljen, törölhető el. és ez Ábrahámnak egy igen jelentékeny képben lett megmutatva: Ábrahám (167) fiának, kiben az igért áldás összepontosult, előbb egy áldozattá kellett lenni, mielőtt áldani tudott volna, és Ábrahám fiát, képletben értve, a halálból nyerte vissza. (Zsid. 11:19).

      Abban a képletben Izsák jelképezte az igaz magot, Jézus Krisztust, ki azért halt meg, hogy az emberiséget megválthassa, és igy a megváltottak elnyerhessék az igért áldást. Gondolta volna csak Ábrahám, hogy az Ur megbocsát, vagy felmenti a bünöst, akkor ugy érezte volna, hogy az Isten változható, és azért nem lehet teljes bizalma a neki tett igéretben. ő gondolta volna, ha Isten megváltoztatta az ő szándékát egyszer, miért nem változtathatná azt meg ismét? 

     Ha az átokra nézve megbánást érzett, miért ne tehetné ugyanazt az igért kegyelem és áldással is? Csakhogy Isten nem hagyott bennünket olyan bizonytalanságban. ő kielégitő bizonyságot hagyott nekünk ugy igaz ságossága, mint változhatatlansága felől. Habár annyira szerette is a bünöst, hogy “az ő tulajdon Fiának sem kedvezett, hanem adta azt (halálra) mi érettünk mindnyájunkért,” a büntetés alól még sem menthette fel.

Jézus egy teljes kielégülést adott minden ember részére.      Valamint az egész emberiség ádámban volt akkor, mikor elitéltetett, és igy általa az egész elvesztette az életet, azonképen, mikor az Ádám élete az ember Krisztus Jézus által meg lett váltva, az ő ágyékában levő meghalt emberi fajé is, és igy az igazságnak minden emberekért egy kielégitő-ár lett szolgálva, a ki pedig ily módon megváltotta az egészet, teljes hatalommal bir arra, hogy mindazokat, kik általa Istenhez járulnak helyreállithassa.
ScalesA.jpg (14998 bytes)

 

 

 

 

 

Jesus6A.jpg (5209 bytes)

“Bizonyára azért miképen egy eset által, az itélet minden embereknek kárhozatjukra eláradott; azonképen az egynek igazsága által, a jótétemény eláradott minden emberekre, életnek igazulására. Mert miképen hogy egy embernek engedetlensége által sokan bünösökké lettek, azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” (Róm. 5:18-19.)

     A feladat egyszerü és világos: Hogy ahányan az ádám büne miatt részesültek a halálban, mindnyájan alkalmat fognak (168) nyerni a mi Urunk Jézus által felajánlt élet elnyerésére, ki az ő büntetésüket a Birónak megfizette s igy ádámnak a megszegett törvény előtti helyettese lett, és e képen “adta önmagát váltáságul minden emberekért.” 

     Ki igaz lévén a hamisakért meghalt, hogy minket Istenhez vinne. (I. Pét. 3:18) Azonban azt soha ne feledjük, miszerint Istennek az emberiségért tett minden intézkedése mellett is az oly bőségesen gondoskodott Isteni kegyelemnek megszerzésére az emberi akarat, mint tényező elismertetik. Némelyek az előbb idézett Róm. 5:18-19. Megvizsgálásánál ezt a részt figyelmen kivül hagyják. 

     Az Apostol állitása azonban az, hogy valamint a kárhozatnak itélete ádámnak az öszszes magjára kihatott, azonképen a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Isten tervéhez való engedelmessége, és az érettünk való feláldozása által egy ingyen ajándék—a megbocsátás ajándéka kiterjed mindenkire, mely ha elfogadtatik, egy megigazulást vagy alapot fog képezni az örök életre. 

“Mert miképen, hogy egy embernek engedetlensége által sokan bünösökké lettek, azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek (nem voltak).” 

     Ha a váltságdij egymagában, anélkül, hogy mi azt elfogadnánk, bennünket igazakká tenne, akkor annak igy kellene olvasódni; az egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. De bár a váltságdij a Megváltó által megadatott, és a Jehova által elfogadtatott, mégis az Evangyeliumi korszak alatt csak egy néhányan (bár a Millenniumi korszak alatt sokan lesznek) lettek igazakká—megigazultak— “az ő vérében való hit által.” S mivel, hogy Krisztus az egész világnak büneiért engesztelő áldozat, azért minden ember ő általa az Ádám bünének büntetése alól az Uj-Szövetség alatt feloldatik és, felmentetik.

A mi büntetésünk Krisztus által van kifizetve.


Jesus37Resur.jpg (4278 bytes)
„Ő feltámadott“.

     Istennél nem lehet igazságtalanság, azért “Ha megvalljuk a mi büneinket, hiv és igaz az Isten, hogy megbocsássa nekünk a mi büneinket, és megtisztitson minket minden hamisságtól.” (I. Ján. 1:9.) 

     A hogy igazságtalan lett volna bennünket az elhangzott büntetés (169) alól szabadulni engedni, mielőtt teljes kielégités nem szolgáltatott, azonképen értésünkre adja, miszerint hasonlóképen igazságtalan volna ha a mi helyreállitásunkat megtiltaná, holott az ő tulajdon intézkedése által büntetésünk érettünk megfizettetett. 

     Ugyanaz a megdönthetetlen igazság, mely egyszer az embert halálra itélte, áll jelenleg is zálogul mindazok szabadulására, kik megvallják büneiket, és Krisztus által életért folyamodnak.

 “Az Isten az, a ki megigazit.—Kicsoda a ki kárhoztatna? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki feltámadott is, ki az Istennek jobbján is vagyon; ki esedezik is mi érettünk.”—Róm. 8:33-34.

 

Sheep6F.jpg (3510 bytes)

 

Cross.jpg (14755 bytes)

     A váltságdijnak teljessége a lehető legerősebb bizonyiték arra, hogy mindazok, kik a helyreállitást a felajánlott időben elfogadják, helyreállitatnak. (Jel. 22:17.) 

     Istennek jelleme az igazságra és tiszteletre áll kötelezőleg erre, és minden igéret a mit tett magában foglalja ezt, valamint minden jelképi áldozat erre a nagy és kielégitő áldozatra, az Istennek Bárányára mutatott, ki elvészi e világnak büneit, és a ki a mi (az Egyház) büneiért engesztelő áldozat, nem csak a mi büneinkért, hanem az egész világnak büneiért is. (Ján 1:29; I. Ján. 2:2.)

    Mivelhogy halál a büntetése vagy zsoldja a bünnek, azért mikor a bün eltöröltetik a büntetés is kell, hogy megszünjön és minden más nézet észellenes és igazságtalan volna. 

     Az a tény, hogy habár két ezer év mult el mióta a mi Urunk meghalt, és az ádámi elvesztés visszanyerése még sem teljesedett be, nem több bizonyiték a helyreállitás ellen, mint az a tény, hogy Isten a megváltást a világ felvettetése előtt tervezte, mégis négyezer év mult el az ő halála előtt bizonyságul arra, ugy a két ezer esztendő azóta és a négyezer év Krisztus halála előtt egy rendelt időszakok voltak a munkának más részeire, előkészitő a mindenek megépitésének idejére.

Egyesek részben, és mások teljesen vannak a Sátán által megvakitva.

 

Mindenkinek egy teljes alkalma lesz bebizonyitani a saját érdemességét vagy érdemetlenségét az örök életre engedelmesség vagy engedetlenség által.

     Ne tételezze fel senki, hogy ezen véleményben bármi is volna, mely ellenkezne a Szentirás tanitásával, mi szerint az Istenbe vetett hit, a bünbánás, és az emberi jellemnek átalakulása elengedhetetlen kellékek az üdvözlésre. (170) 

     Ezen rész ezután lesz bővebben megmagyarázva, itt csak azt akarjuk megjegyezni, hogy idáig csak egy néhánynak volt annyi világossága, hogy teljes hitet, megbánást és átalakitást idézett elő. Némelyek részben, némelyek pedig teljesen meg vannak vakitva e világ istene (a Sátán) által, és igy, hogy őket a vakságtól, valamint a haláltól előbb meg kell szabadi tani, hogy mindegyiknek önmagának teljes alkalom lehessen engedelmessége vagy engedetlnség által be bizonyitani érdemességüket vagy érdemetlenségüket az örök életre. 

     Akkor azok, kik magukat érdemtelennek bizonyitják az életre, ismét meghalnak—a második halállal—honnan nincs többé megváltás, és természetesen sem feltámadás. Az a halál, mely az ádám büne miatt következett és minden tökéletlenségek, mely abból következett az abból való feltámadáskor a megváltás által, mely a Jézus Krisztusban vagyon, el lesz távolitva; de az a halál, mely az egyéni, készakarva lett hithagyás, eredményként fog következni, utolsó lesz. 

     Azon bünért soha sincs megbocsátás, és annak a büntetése a második halál lesz mind örökre, —nem örök haldoklás—kinzás, hanem örök halál—egy halál, melyből nincs feltámadás többé.

Grave11.jpg (3814 bytes)

A megváltás Krisztus által ép oly messze menő lesz mint az Ádám büne.

     A megváltás tervének bölcsessége a következő kötetben lesz magyarázva. Itt csak is azon tényt állapitjuk meg, hogy a Krisztus Jézus által lett megváltás és annak áldásos következményei, valamint alkalmatosságai ép oly messze menő lesz, mint az ádám büne, és annak pusztitása—romlása, s hogy mind a kik az egy miatt elitéltettek és szenvedtek, ép oly biztosan “a kellő időben” azon betegségekből a másikért (Krisztusért) szabaddá tétetnek. 

     Azonban, senki nem foghatja fel a Szentirásnak ezt a bizonyitékát, a ki nem fogadja el a Szentirás állitását, hogy a halál—az életnek kioltása—a bünnek zsoldja. Azok, kik a halálról mint gyötrelembeli életet gondolnak, nem csak hogy nem veszik figyelembe a halál és élet szavak értelmét, melyek ellenkezők, hanem magukat két lehetetlenséggel fogják körül. észellenes feltételezni azt, hogy Isten (171) az Ádám létezését ha bármilyen bünt is, a milyet csak elkövethetett az örök gyötrelemben megörökitette volna, mennyivel kevésbbé azon csekély sértésért, hogy a megtiltott fának gyümölcséből evett. és ismét, ha a mi Urunk Jézus megváltotta az emberiséget, érettünk meghalt, váltságdijunk lett, a halálba ment, hogy bennünket abból megszabaditson, hát nem bizonyos-e, hogy a halál, melyet ő szenvedett a hamisakért épen olyan halál volt, melyre az emberiség volt itélve? 

     Vagy az örök kint szenvedte-e Jézus érettünk? Ha nem, akkor a milyen bizonyos, hogy ő a mi büneinkért meghalt, büneinkért a büntetés halál volt, és semmi értelemben vagy állapotban nem élet.

Az örök gyötrelem tana nem egyesztethető össze a Bibliával és a Váltságdijnak megértésével.      De különös azonban, hogy sokan az örök gyötrelemről szóló tant összeegyezhetetlennek tartják amaz állitással, miszerint “az Ur mindnyájunknak álnokságát ő reá vetette,” és hogy “Krisztus meghalt a mi büneinkért,” és látják, hogy vagy az egyiket vagy a másikat el kell ejteniök mint összeegyezhetlent, mégis némelyek annyira ragaszkodnak hozzá, és annyira felbecsülik, mint valami édes falatot tekintet nélkül a Szentirásra, és ezt, habár ezen igazságot, hogy Jézus megfizette a váltságdijat az egész világért, a Bibliának minden levele tanitja, szánt szándékkal tagadják.
 

EarthSheepA.jpg (9276 bytes)

KIVIHETŐ-E A HELYREÁLLITÁS?

     Némelyek azt következtetik, hogy ha a halottak billiói feltámasztatnának, nem volna hely a földön számukra; és azt, hogy ha volna is elég hely a részükre, a föld nem volna képes azt a nagy népességet kitartani Némelyek mág azt is állitják, hogy miután a föld egy nagy terjedelmü temető, s igy az abban nyugvó halottak feltámadásuk esetén helyszüke miatt egymáson taposnának.

    Ez egy igen fontos pont. Milyen különös és szomoru dolog volna, ha csakugyan azt találnánk, hogy mig a Biblia minden ember részére hirdet egy feltámadást, és a föld tényleges felmérése után pedig megállapittatnék, (172) hogy nincsen még egy lábnyi hely sem nekik! 

     Ám de lássuk: számoljuk csak ki, és meg fogjuk találni, hogy az egy alaptalan félelem. és meg fogjuk találni a miről “Isten minden ő szent prófétáinak szájok által szólott,” hogy lesz elegendő hely mindnyájuk helyreállitására.

Hogyha minden halott feltámasztva volna, lenne elég hely a földön?

EarthGrn2F.jpg (2902 bytes)

     Tegyük fel, hogy az ember teremtése ‘ota hatezer év telt el és hogy jelenleg ezernégyszáz millió nép él a földön. Az emberi faj egy párral kezdeődött, de tegyünk egy bővebb számitást, és tegyük fel, hogy kezdetben ugyanannyi volt a népesség, mint jelenleg; és továbbá, hogy az a létszám nem volt kevesebb soha sem, habár a vizözön leapasztotta a népességet nyolc személyre. és ismét legyünk bőkezüek, számitsunk három emberkort egy századra, vagyis harminchárom évet egy ember korra, holott I. Mózes. 5. rész szerint ádámtól a vizözönig, ezerhatszázötvenhat évi időszak alatt csak tizenegy emberi kor volt, vagyis minden ember korra vagy százötven év esik. 

     Ezek előre bocsátása után most már nézzük: hatezer év hatvan évszászad; három emberkort számitva egy századra nyerünk ezernyolcszáz emberkort ádámtól fogva; ha pedig egy ember korra ezernégyszázmilliót veszünk, ugy az emberi faj a teremtéstől fogva mostanig (1886, mert ez a könyv angolban akkor jelent meg), ezen bő számitás szerint ki tenne kétszázötvenkét billiót, (252,000,000,000), mely lehetséges kétszer több, mint a tényleges létszám.

Grave10B.jpg (23359 bytes)

 

     Hol találunk ezen nagy sokaságnak elég területü helyet? Mérjük fel a földet és lássuk. Az Egyesült államok Texas nevü állama kétszázharminchét ezer angol négyszög mértföld terjedelmü. Egy mértföldben van huszonhét millió nyolcszázhetvennyolc ezer négyszög láb, s igy akkor, Texasban van hat trillió hatszázhét billió ezer nyolcszáz millió nyolcszáz ezer négyszög láb (6,607,180,800,000). 

     Hagyjunk minden halott sirhelyére tiz négyszög lábat, ugy azt találjuk, hogy Texas temnetésül mint egy hatszázhatvan billió hétszáz tizennyolc millió nyolcvan ezer testet foglalhat (173) magában, vagyis majdnem háromszor annyit, mint a mennyit a mi tulzott számitásunk szerint az emberi faj tényleg kitesz.

EarthGrn1F.jpg (3805 bytes)      Egy álló személy körülbelül egy és kétharmadnégyszöglábnyi helyet foglal el. Ezen térmérték szerint a föld jelenlegi népessége (egy billió ne’gyszáz millió) nyolcvanhat négyszög mértföld területen megállhat, mely terület sokkal kisebb, mint London vagy Philadelphia városok területe. és Irország sziget pedig (harminckét ezer négyszög mértföld terület) elég álló helyül szolgálna két annyi népnek, mint a mennyit mi nagyon is tul becsültünk, hogy élt a földön.

 

MapWorld.jpg (11411 bytes)
A népességnek liberális felmérése

Hogyha mindenki aki valaha élt, az Egyesült Államok területére volna téve …
     "X" acres/person
     "X" sq. miles/person
     "X" sq. ft/person

MapUS.jpg (11765 bytes)


6000 év a teremtéstől  =  60 évszázad

 33 év/generáció =  3 generáció/évszázad

     60 évszázad
x     3 generáció
= 180 generáció a teremtés óta

wpe107.jpg (9384 bytes)

NÉGYSZÖG LÁB TEXAS-BA

27.878.400 négyszögláb / mérföld

x 237,000 négyszög mérföld Texas-ba

= 6,607,180,800,000 négyszögláb Texas-ba


1,400,000,000 ember a földön most

x  180 generáció
=  252,000,000,000
           Az összes emberek száma akik valaha a földön éltek.

MapTX2.jpg (15446 bytes)

HA TEXAS EGY TEMETŐ LENNE

    10 négyszöglábat használva minden személy részére a temetöbe:

     6,607,180,800,000 

négyszögláb Texas államába

osztva 10-zel

= 660,718,080,000
    ember a temetöbe


Majdnem háromszor annyi embernek, mint amennyit a tulzott számitásunk szerint az emberi faj kitesz, 10 négyszögláb helye volna Texas álamban.

 

FlowerRose2F.jpg (2656 bytes)

     Ezen kifogást tehát nem kerül nagy nehézségbe megdönteni. és ha még figyelembe vesszük ézsaiás prófétálását (35:1-6), hogy a föld meghozza az ő gyümölcsét; és hogy a puszta örülni és virágozni fog, mint a rózsa; a pusztában, pedig vizek fakadnak és a kietlenben patakok, akkor azt fogjuk látni, miszerint Isten jelezni igyekszik nekünk, hogy ő tervének minden szükségleteit előre látta, és teremtményeinek szükséges ellátásáról egy legtermészetesebb uton módon bőségesen gondoskodni fog.
Az ős ember értelmisége hiányban volt?

PrimevilMan.jpg (20921 bytes)

A HELYREÁLLITÁS A TOVÁBBFEJLŐDÉSSEL SZEMBEN.

     Némelyek által talán óvás lesz téve, hogy a Szentirás bizonyitása az emberi helyreállitást illetőleg az eredeti állapotra a tudomány tanitásával és bölcsességével ellentétben áll, mely tudomány látszólagos okoskodással igyekezik mutatni nekünk a huszadik század magasabb értelmiségét, és azt állitják, hogy ez mint döntő bizonyiték arra, miszerint az ős ember a jelenlegihez hasonlitva az értelmiség fokán sokkal alacsonyabban állt, mely értelmiséget ők a továbbfejlődés eredményének tulajdonitanak. 

     Igy tekintve a dolgot, egy helyreállitás az eredeti állapotra sokkal távolabb áll, mintsem hogy az kivánatos volna, és természetesen az áldásnak, pedig épen az ellenkezője. (174)

Ádám felfelé bukott?      Az első tekintetre az ilyen okoskodás elfogadhatónak tünik fel és sokan minden óvatos megvizsgálás nélkül hajlandónak látszanak azt mint igazságot elfogadni és Brooklyn város (Amerikában) egyik ünnepelt predikátorával azt mondják, ha Ádám bukott, mindenesetre csak felfelé bukhatott és mennél jobban és gyorsabban esünk el az eredeti állapottól, annál jobb reánk nézve.
Evolution2.jpg (14559 bytes)      Eképen igyekezik a bölcsesség, mégt pedig a szószékről Isten Igéjét előttünk értéktelenné tenni, és ha lehetséges meggyőzni bennünket arról, hogy az apostolok bolondok voltak, mikor azt nyilvánitották, hogy a halál és minden nyomoruság az első ember engedetlensége által jött az emberiségre, és hogy ez egy váltságdij által eltávolitható s az ember Isten kegyelmébe az életre visszaállitható. (Róm. 5:10,12,17-19,21; 8:19-22; Csel. 3:19-21; Jel. 21:3-5.) 

     De azért ne hamarkodjuk el a dolgot, és ugy tüntessük fel, mintha ez a bölcsesség megdönthetlen volna; mert akkor kötelezve vagyunk az apostolok tanitásait az eredeti bün és halál valamint az eredeti tökéletességre való helyreállitásra vonatkozót elcsapni, és őszintén kötelvezve vagyunk az ő bizonyságaikat minden tárgyról, mint nem Istentől ihletettet s igy természetesen mint különös suly és tekintély nélkül valókat egészen megvetni. 

     Vizsgáljuk meg azért röviden ezen növekedő népszerü nézetet a tények igazi világánál, és lássuk milyen mély annak bölcsessége.

Evolution.jpg (12711 bytes)

 

Brain1.jpg (4489 bytes)

     Ezen most vázolt elméletnek egyik képviselője és ügyvivője azt mondja: —“Az ember elsőben a létnek egy oly fokán állt, melyben az ő állatias természete tulnyomólag volt benne, és majdnem tisztán az érzékiség kormányozta őt; azután csendesen egyik fokról a másikra emelkedett egészen a jelenlegi állapotáig, mikor is az ember átlag elérte azt az állapotot, melyben elmondható róla, hogy az ész kormányzata alatt áll. 

     Ezért tehát a jelenkor az ész korszakának tekinthető és nevezhető. A kor minden vállalatait az ész irányitja. Az ész tartja kezében a kormányzás gyeplőjét; és a (175) föld, levegő, valamint a viz összes elemei az ész uralma alá hajtatott.

    Az ember ráteszi a kezét a természet minden erejére-és lassan, de biztosan olyan hatalmat fog elérni a természet uralma fölött, hogy biztos a kilátás arra, miszerint végre is igy kiálthat fel a Selkrik Sándor szavával, “Uralkodó vagyok minden fölött, a mit csak szemeimmel áttekinthetek.”

A tudományos kutatás nem csalhatatlan      Az a tény, hogy ezen elmélet az első tekintetre helyesnek tünik fel, bennünket nem szabad, hogy elhamar kodva annak elfogadására vezessen, és hogy megkisérreljük a Bibliát azzal öszhangzásba fonni. Megpróbáltuk a Bibliát ezerképen, és kétséget kizárólag tudjuk, hogy az ember fölötti bölcsességet foglal magában, mely állitásait tévedhetlenné teszi. 

     Habár tudományos kutatások is ajánlatosak és azoknak véleményei figyelembe veendők, mégis azoknak következtetései semmiesetre sem lehet csalhatatlan. és mit csodálkozhatunk azon, ha saját elméleteiket ezerszer is helytelennek biszonyitották, mikor ha meggondoljuk, hogy a valódi tudós is csak egy tanuló, a ki megkisérli sok kellemetlen  körülmények, alatt, és küzd majdnem áthághatlan nehézségek ellen, hogy megtanulja a Természet nagy könyvéből az embernek történetét, sorsát és hazáját.

Bible7GenevaA.jpg (3401 bytes)
Genfi Biblia

     Mi nem akarjuk ellenezni vagy akadályozni a tudományos vizsgálódásokat, de mikor a Természet könyvének tanulóitól hallunk sugalmazásokat, igyekezzünk gondosan összehasonlitani az ő következtetésüket, mely gyakorta részben vagy egészen tévedésnek bizonyult az Isteni Kinyilatkoztatás könyvével, és a tudósok tanitásait bizonyitsuk be, vagy cáfoljuk meg a törvény és annak tanitása által, “Valaki nem szóland annak beszéde szerint, nem lészen annak világossága.” (ézsai. 8:20.) 

     Egy pontos ismeret mindkét könyv felől befogja bizonyitani, hogy azok egymással nem egyeznek; de a mig olyan ismerettel birunk, az Isten Nyilatkozata kell, hogy elsőbbséget foglaljon el, és kell, hogy Isten gyermekeinek szabályozója legyen, mely által embertársának a netáláni tévedését megitélhesse. (176)

Az Ész Korszaka a mult korszakokból tanul.

Stainglass.jpg (3222 bytes)
David1.jpg (17493 bytes)
TajMahal.jpg (2179 bytes)

     De mig ezen alapelvhez ragaszkodunk, lássuk vajjon nincsen-e az ember növekedő tudományának, ügyességének és hatalmának valami más méltányosabb megfejtése, mint a Továbbfejlődés tana,—mely szerint habár az ember eredetileg egy igen alacsony foku lényből fejlődött ki, jelenleg elérte a legfőbb, vagyis az ész-kort. 

     Mindezek után természetesen azt találjuk, hogy feltalálások, kényelmek, az általános nevelés és a tudománynak növekedése és szétterjedése nem egy nagyobb mennyiségü agyvelőnek tulajdonitható, hanem az ész használására a kedvezőbb körülményeknek. 

     Hogy az agyvelő mennyisége ma több volna, mint a mult korszakokban, azt tagadjuk; de azt szivesen megengedjük, hogy az előnyök és körülmények következtében használatára az emberi ész képessége ma által’nosabb, mint bármelyik előbbi korban volt, és ennéfogva szembetünőbb. ám de lássuk: Az ész korszakának tanulói avagy nem mennek-e vissza a mult korok nagy mestereihez a festészet és szobrászat tanulmányozásánál? 

     Nem elismerik-e ezzel amazok észbeli tehetségét, és a tervezet eredetiségét, valamint munkájuknak utánzásra méltó ügyességet? Nem veszi-e nagy mértékben az ész korszaka épitészeti rajzait az elmult korszakok eredeti terveiről? N

     em tanulják-e a jelen ész kornak szónokai és logikusai a mult kor Platók Aristotle, Demosthenes és mások tanmordorait és észleleteit? Avagy a mai népszónokok nem kivánják-e egy Demosthenes vagy egy Apolló szónoki képességét, és még sokkal inkább Pál apostolnak tiszta gondolkodó tehetségét?

A mult korszakok ésszerűsége és törvénye egy csodálatos bölcsességnek a megtestesülése.      Tovább vissza menve: mig néhány próféta szónoki tehetségére, és azon magasztos költői képirásra, mely a Zsoltárokban közé van szórva utalunk, felhivjuk ezen ész-kor bölcseit Jób és vigasztalóinak bölcsességére, elméleteikre, és nem különben azoknak gyöngéd erkölcsi érzelmeikre. és mit mondjunk Mózesról, a ki az “Egyipitomiak minden bölcsességében tanitva  vala? 

     A törvények, mely általa adatott alapja az egész müvelt világ törvényeinek, és még mindig egy csodálatos bölcsesség megtestesülésének tekintetik. (177)

Az ősi gyártási eljárások megoldhatatlanok másolat érdekében.      A régi eltemetett városok romjainak kiásása alkalmával az akkori idő müvészete és tudománya oly nagyságban tárul elénk, hogy azok az ugynevezett ész-korszak bölcseit bámulatba ejtik. 

     A halottak bebalzsamozásának régi módja, a réz edzése és lágyitása, a hajlitható üveg és a Damaskusi acél készitése mind a régmult idők vivmányai közé tartozik, melyet a jelen észkor minden előnyei decára sem tudja, sem felfogni, sem utánozni.

Pyramid1A.jpg (11305 bytes)

A bámulatos Nagy Piramis

Pyramid7F.jpg (2976 bytes)

     Menjünk vissza vagy négyezer évvel körülbelül az Ábrahám idejéhez, megtaláljuk a nagy Piramist (kuposzlop) égyiptomban, a csodálatnak egy oly tárgyát, melyet a mai legtanultabb tudósok is megbámulnak. Annak épitése pontos összhangban van a jelen ész legelőre haladottabb vivmányaival, melyet a mennyiségtan és a csillagászat terén elérhet.

     Az határozottan tanit igazságokat, mely csakis a mai eszközök által lehet megközelithető. Oly meglepő és tiszta ezen Pyramis tanitásai, hogy a világ legelső csillagászai közül némelyek egyszeribe Isteni eredetünek lenni nyilvánitották. és ha épen a mai ész-kori továbbfejlődés tant hirdetőink is elismernék, hogy az Isteni intézkedés folytán ép ült, és hogy bölcsessége ember fölötti, azt is el kell ismerniök, hogy az mégis emberi épités. 

     És az a tény, hogy azon messzemenő napokban bármely embernek is volt az az észbeli képessége, hogy egy olyan Isteni intézkedést, mit ma mintával előtte és a mai tudomány minden készülékeivel is csak igen kevés ember volna képes megtenni,--véghez tudta vinni, azt bizonyitja, hogy a mi ész-korunk több önhittséget fejt ki, mint a mennyi körülmények és tények feljogositják.

 

Pyramid2.gif (19322 bytes)

  Piramis folyosói 

Pyramid3.gif (8925 bytes)

 Piramis tudományos vonásai.

 


A mai észbeli képesség nem nagyobb mint az elmult időkben.

Brain2.jpg (3303 bytes)

     Ha tehát, bebizonyitottuk, hogy az észbeli képesség ma sem nagyobb mint az elmult korszakokban, sőt lehetséges, hogy kevesebb, hogyan értsük tehát az általános tudomány és az uj talámányok stb., növekedését? 

     Bizunk, hogy képesek leszünk ezt méltányosan, és a Szentirással öszhangzóan kimutatni. A találmányok és felfedezések, melyek jelenleg oly értékeseknek (178) bizonyulnak, és mely bizonyitéknak tekintetik arra, hogy ez az ész-korszaka, tényleg igen ujak—majd nem mind ebben a században, és a mely közöttük a legfontosabb, az utolsó hatvan évben keletkeztek; például, a gőz és villany alkalmazása, a távirda, vasut és gőzhajók épitésénél, valamint a gépészetnél, és annak különféle munkálatainál. 

     Ha tehát, ezek az ész tehetség növekedésének bizonyitékai, ugy az ész-korszak kell, hogy csak a kezdetén legyen, és a logikai következtetés ebből az, hogy egy másik század minden alaku csodái csak ugy fognak tekintetni, mint mindennapi események; s egy hasonló irányu növekedés végre hova vezetne?

Csak egy kevés szám az emberiségből rendelkezik nagy észképességel vagy zseni.

 

A felfedezések sokszor véletlenül történnek.

     De nézzük ismét: Avagy minden ember feltaláló?  Milyen kevesen vannak azok, kiknek találmányaik valóban hasznos és alkalmas azokkal szemben, kik a találmányt csak elösmerik és használják. 

     Távol legyen tőlünk, mintha ama felette hasznos és tiszteletreméltó, a közt szolgálók osztályáról kicsinylőleg beszélnénk, mikor azt mondjuk, hogy az emberiségnek csak egy kisebb része nagy ész-tehetségü. A világ legeszesebb emberei és legmélyebb gondolkozói nem gépészeti feltalálók és a feltalálók közül némelyek értelmileg oly lassuak, hogy mindnyájan csodálkoznak felettük, hogy miképen botolhattak bele felfedezéseikbe. 

     Ama nagy alaptételek (villamosság és gőz-erő stb) melylyel annyi ember, annyi meg annyi éveken át próbálkozott, azokat alkalmazták ismét és ismét tökéletesbitették általánosan látszólag a legcsekélyebb véletlenség által, a nagy észtehetségnek minden gyakorlata nélkül, és osszehasonlitólag váratlanul fedeztettek fel.

Gutenberg1.jpg (3920 bytes)
A Gutenbergi Könyvnyomda

A nyomtatás felfedezésével kezdödött az ismeret növekedése.

 

Modern felfedezések egy élesebb felfogásra és egy fokozott oktatásra mutatnak, de NEM egy fokozott agy képességre.

     Emberi szempontból az ujkori találmányokat eképen jelezhetjük. A könyvnyomtatás feltalálását. K.u. 1440-ben a kiindulás pontjának tekinthetjük. A könyvek nyamtatásával a gondolatok és a gondolkodók, figyelők felfedezései jegyzetbe jöttek, melyek ezen feltalálás nélkül az ő utódaik előtt soha sem lettek volna ismeretesek. 

     A könyvekkel egy általánosabb nevelés keletkezett, és végre népiskolák. Iskolák (179) és tanintézetek nem növelik az emberi képességét, de igenis az észbeli gyakorlatot általánosabbá teszik és igy a már meglevő képességet elősegitik tovább fejleszteni. 

     A mint a tudomány általánosabb lett, és a könyvek mind közönségesebb, az a nemzedék, mely ezeket birja, az előbbi nemzedék felett egy határozott előnyben van; nem csak abban, hogy a mult korszakban levő egygyel, jelenleg ezer gondolkodó áll szemben, kik egymást javaslataikkal élesitik és ösztönzik, hanem abban is, hogy az utóbbi nemzedék a könyvek által birtokában van ugy a mult összeszedett tapasztalatának, mint a saját magáénak. 

     Nevelés és a mi ezzel jár, dicséretes nagyravágyás, vállalat, és amaz ‘ohaj, hogy kitüntetést és egy jó megélhetést szerezzen, mely a napisajtóban a találmányokról hirdetett jegyzetek és elirások által segitve van, az ember észrevehető tehetsége ösztönözve és fel van, az ember észrevehető tehetsége ösztönözve és fel van keltve annyira, hogy mindenkit abba az ébrékeny helyzetbe juttat, miszerint, ha lehetséges, valamit, mely a társadalomra jó és alkalmatos, felfedezzen vagy feltaláljon.

     Ennél fogva mi azt mondjuk, hogy az uj találmány tisztán emberi szempontól tekintve, nem tanit egy észképességi növekedést, hanem természetes okokból csakis egy élesebb észrevevést.

 

Az utolsó időkben a tudás meg fog növekedni. – Dániel 12:4

Oktatás
      Educ1.jpg (5700 bytes)     Educ2.jpg (6677 bytes)       Educ3.jpg (5730 bytes)      
IKEduc4.jpg (6519 bytes)


Kommunikáció
          Phone.jpg (2783 bytes)           Letter.jpg (2932 bytes)            wpe123.jpg (4782 bytes)             EMail.jpg (8025 bytes)  


Információ robbanás
     Disk.jpg (4835 bytes)        wpe12B.jpg (9242 bytes)         TV.jpg (6834 bytes)          wpe127.jpg (7841 bytes)


Munkamegtakaritó alkalmatosságok az otthonban     
LtBulb.jpg (4465 bytes) Faucet.jpg (3021 bytes) AC.jpg (5392 bytes)  IKIron.jpg (13517 bytes) Micro.jpg (3363 bytes) SewMach.jpg (8778 bytes)  wpe11B.jpg (6446 bytes)  Stove.jpg (3654 bytes) wpe111.jpg (2781 bytes)


Szállitás
IKTransportation3.jpg (15085 bytes)IKTransportation2.jpg (16849 bytes)IKTransportation4.jpg (26995 bytes)IKTransportation1.jpg (8485 bytes)
IKTransportation5.jpg (9328 bytes)IKTransportation6.jpg (16399 bytes)IKTransportation7.jpg (15052 bytes)IKTransportation9.jpg (19684 bytes)IKTransportation10.jpg (12936 bytes)
IKTransportation11.jpg (13960 bytes)
IKTransportation8.jpg (12214 bytes)IKTransportation12.jpg (12646 bytes)IKTransportation13.jpg (21044 bytes)IKTransportation14.jpg (10531 bytes)


Kutatás
wpe29D.jpg (6557 bytes)IKSpace3.jpg (5646 bytes)
Space.jpg (8570 bytes)IKSpace5.jpg (5727 bytes)
IKUndersea1.jpg (26902 bytes)IKUndersea2.jpg (33943 bytes)IKUndersea4.jpg (24065 bytes)IKUndersea3.jpg (26743 bytes)


 

BibleChart.jpg (7199 bytes)

 

Sokan fognak szaladni erre és arra.
IKTransportation15.jpg (8533 bytes)

„Nagyobb lesz a tudás.“
IKSpace.jpg (14753 bytes)

„Egy nyomorúságos idő, amilyen még soha nem volt“
Bomb.jpg (5142 bytes)

     És most már térjünk a Szentiráshoz, lássuk az mit tanit a tárgyról; mig mi elhisszük, mint azt fentebb mondottuk, hogy találmányok és a tudománynak stb. növekedése az emberek között természetes okok következményei, mégis mi azt hisszük, hogy ezen természetes okok Jehova Isten által régtől fogva tervezve és rendezve volt, és hogy azoknak az ő ellenőrző gondviselése által, melylyel “mindeneket cselekszik az ő akaratának tanácsából” (Eféz. 1:11). 

     A kellő időben létre kellett jönni. A terv szerint, mely Isten igéjében vagyon feltárva, ő elhatározta a bün és nyomoruságnak megengedését, hogy a világot kormányozza és elnyomja hat ezer évig, és azután a hetedik ezer évben Jézus Krisztus által, a kit arra a munkára rendelt, mindenek helyreállittassék. (180)

     A gonosz pedig és annak következményei kiirtassék és megsemmisittessék. A midőn tehát a gonosz hatezer évi uralma végéhez közeledett. Isten az ő Kinyilatkoztatása és az ő Természet könyveinek tanulása által megengedte a körülményeket a felfedezések javára, valamint a gépészet és vegyészeti készülékek előkészitését, mint az emberiség megáldásában és felemelésében a Millenniumi korban, mely jelenleg körülbelül bevezetődik, mint hasznos dolgokat. 

     Hogy Istennek ez volt a terve, tisztán ki van mutatva a prófétai nyilatkozat által: 

“Te pedig, Ó Dániel zárd be e beszédeket, és pecsételd be e könyvet a végső ideig, (és akkor) sokan fognak futni ide s tova, (angol forditás) és az értelem (nem a képesség) bővebben leszen,” 

És a hitetlenek semmit sem értenek, (Isten tervét és utját), de az értelmesek értenek”; 

És leend a nyomoruságnak ideje, melyhez hasonló nem volt attól fogva, hogy a nép kezdett lenni mind az ideig.”—Dán. 12:4,10, I.

Az emberiség teljes mértékben fogja méltányolni az átkot.      Valakinek talán különösnek tünik fel, hogy Isten nem ugy intézkedett, miszerint a jelenlegi feltalálások és áldások nem előbb jöttek az emberiséghez, hogy az átkot enyhitette volna. Gondoljuk meg azonban, hogy Isten terve az volt, miszerint az átkot az emberiséggel teljesen megismertesse, hogy igy mikor az áldás az egészre eljő, a gonosz értéktelensége fölött örökre határozva legyenek. 

     Továbbá, Isten előre láta és megmondotta, a mit a világ még nem ismer el, t. i. hogy legkiválasztottabb áldásai csak nagyobb gonoszságokat idézne elő, ha azonknak adományozná, kiknek szivük a mindenség igazságos törvényeivel nincsenek összhangban. 

     Végre mindenki által el lesz ismerve, hogy Istennek jelenleg megengedő növekedett áldásai egy alkalmas lecke a tárgyról, mely lecke mindörökre mint például fog szolgálni ezen alapelvről—ugy az angyaloknak, mint a helyreállitott emberiségnek. Hogyan lesz ez lehetséges, mi csupán ajánljuk:

Az önzésük uralkodik jelenleg mindehol.


Poverty.jpg (16494 bytes)
A szegény még szegényebb.

     Először: A mig az emberiség jelenlegi bukott, romlott állapotában van, hathatós törvény és büntetés, (181) valamint elég erős kormány nélkül, melyet rajtuk végrehajtson, az emberiséget többé-kevésbbé az önzési hajlandóság fogja uralni, és mindenekben vezérelni. és az aránytalan egyéni képességgel tekintve az embert, másképen nem lehetséges, hogy történjék, minthogy a munkát megtakaritó gépek feltalálása eredménye, a nagy roham és igyekezet szerint, mely a gépek gyártása által okozódik, a gazdagot gazdagabbá, a szegényt pedig szegényebbé tegye. 

     A nyilvános hajlam az egyedáruság és önfelmagasztalás felé irányul, mely a hasznot közvetlenül azok kezébe helyezi, kiknek képességük és természetes előnyeik már is a legkedvezőbb.

A tétlenség káros.

 

„Az Előkészület Napja“

 

     Másodszor: Ha lehetséges is volna, a mi teljesen lehetetlen, egy olyan törvényt hozni, mely a jelenlegi gazdagságot és annak napi növekedéset az öszszes néposztályok között egyenlően elosztaná, mégis az emberi tökéletlenség vagy egy természetfölötti kormány nélkül, mely az ember ügyeit szabályozná, az eredmény még sokkal károsabb volna, mint a jelenlegi állapot. 

     Ha a munkát megtakaritó gépek, és minden uj készülékek előnyei egyenlően elosztatnának, az eredmény nemsokára a munkaidőnek kevesbedése, a szünidőnek pedig növekedése volna. A henyélés pedig a bukott lényekre a legártalmasabb dolog. A szükséges dolgok beszerzését ne kellett volna csak arc-veritékes munkával megszerezni, fajunknak rosszabbodása még gyorsabban haladt volna, mint most.

      Henyélés a bünnek anyja; és biztos, hogy észbeli, erkölcsi és testi lealacsonyitás követi. Ezért az Isteni bölcsesség és jóság jónak látta ezen áldásokat visszatartani addig, mig annak a kellő ideje a bevezetésre, mint egy előkészitése a Millenniumi uralom áldásainak—el nem jött. Isten országának természetfölötti kormányzása alatt, nemcsak az összes áldások fognak egyenlően elosztatni az emberek között, de a szünidő is aképen lesz elrendezve és irányitva azon természetfölötti kormány által, hogy annak eredményei az erényt fogja előidézni, és az észbeli, erkölcsi és testi tökéletesség (182) ápolás felé lesz irányitva. 

     A jelenlegi találmányok szaporodása, és más a tudománynak növekvő áldásai, mely ezen “készületek napján” engedtetett meg, olyan természetes uton jön létre, miszerint az emberek azzal hizelegnek maguknak, hogy ez az ész-kor vivmányai, holott ez nagy mértékben azért engedtetik meg, hogy egy módon véghez vigye azt, miben ezen okos világi bölcsek kétségkivül nagyban csalódnak. 

     Az áldásoknak ez a növekedése, mely máris kezdődik, hozza a világra a nyomoruságnak az idejét, mely olyan lesz, mint a milyen soha nem volt, mióta a nép kezdett lenni.

A tudomány növekedése előidézi az előre megjósolt nyomoruságnak idejét.

 

Poverty2.jpg (22969 bytes)

     Dániel próféta, mint fentebb emlitett.uk az ismeret növekedését és a nyomoruságának idejét összekapcsolja. Az emberi faj romlottsága miatt, az ismeret (tudomány) okozza a nyomoruságot. 

     A tudomány növekedése a világnak nem csak csodálatraméltó munkamegtakaritó gépeket és alkalmatosságokat adott, hanem a gyógyászati ügyességben is elővezetett, mely által ezerre menő élet hosszabbittatik meg, és az emberiséget annyira felvilágositotta, hogy az emberi mészárlás, a háboru, mindig népszerütlenebbé válik, a mi által szintén ezrek mentetnek meg az emberi faj további gyarapitására, mely ma talán jobban növekedik, mint a történelem bármelyik időszakában. 

     Mig tehát, az emberiség ily gyorsan növekedik, az ő munkájának szükségessége is oly arányban csökken; és igy az ész-korszak bölcsei előtt egy feladat áll ezen nagy és gyorsan növekedő osztály alkalmazásáról és megélhetéséről gondoskodni, kiknek szolgálatai legnagyobb részt a gépek által helyettesitve van, dee kiknek szükségletei és követelései határt nem ismernek. Ezen világi bölcsek kell, hogy végre beösmerjék, miszerint e feladat megfejtése, felül haladja az ő észbeli képességüket.

Önzés és önfenntartás.      A gazdagokat, kiknek kezükben van a hatalom és előny, továbbra is az önzés fogja uralni, és ez ugy az igazsággal, mint a józan észszel szemben, meg fogja őket vakitani; viszont hasonló önzés kapcsolatban az (183) ön-fentartás ösztönével és jogaik felismerésének növekedésével a szegényebb osztály némelyikét haragra, és másokat pedig dühre fog lobbantani, és az eredmény az lesz, hogy a fentebb emlitett áldások egy ideig borzasztónak—a nyomoruság idejének fog bizonyulni, egy olyannak, mely valóban nem volt, mióta a nép kezdett lenni, és miért? mert az ember jelenlegi bukott állapotában Isteni vezetés és felügyelet nélkül ezen áldásokat nem tudja helyesen használni. 

     Csak mikor a Krisztus ezerévi uralma az Isten törvényet, a helyreállitott emberi szivbe ismét be fogja irni, lesz képes az ember teljes szabadságot veszély nélkül élvezni.

A nyomoruság napja a kellő időben véget ér.      A nyomoruságnak ideje a kellő időben véget fog érni. Mikor a Békeségnek Fejedelme uralomra lép, és a háborgó emberi szenvedélynek, mint egykor a háborgó Galileai tengernek szólott, parancsolni fog, mondván: 

     “Hallgass! és mulj el!” ekkor egy nagy csend fog bekövetkezni. és akkor az emberiség háborgó és ellenkező elemei el fogják ismerni Jehova Felkentjének tekintélyét,

     “Hogy az Urnak dicsősége megjelenjék, és minden test egyenlőképpen meglássa, hogy az Urnak szája szólott” és e képen kezdetét vév e a Krisztus uralkodása, “megáldatnak a földnek minden nemzetiségei.”

Az emberek meg fogják látni Istennek könyörületét és szeretetét.

KingdomF.jpg (4812 bytes)

     Akkor meg fogja az emberiség látni, hogy az, mit a továbbfejlődés vagy a természet kifejlődésének és az ész-korszak bölcsességének tulajdonitott, semmi egyéb nem volt, mint Isten villámainak fénye (Zsolt. 77:19), melyek “az ő előkészületük napján” az emberiség megáldására világitottak. 

     De még most mindezeket csak a szentek láthatják, és csakis a mennyei bölcsesség bölcsei érthetik meg; mert “Az Urnak titkai azoknak adatik, kik őket félik: és az ő frigyét megjelenti nékik.” (Zsolt. 25:14.)

     Hála legyen az Istennek, hogy mig az általános tudomány növekedett, ő intézkedett arról is, hogy gyermekei ne legyenek tudatlanokká a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében, és az ő tervének méltánylásában. és csakis (184) Isten Igéjének és tervének ezen méltánylása által vagyunk képesek megkülönböztetni, és ellene állani az Isten Igéjével ellenkező hiu bölcsek, és az emberek esztelen hagyományainak.

     A Biblia beszámolása az ember teremtéséről az, hogy Isten az embert tökéletessé és igazzá, magához, mint egy földi képmássá teremtette; (1. Móz. 1:27; Róm. 5:12; Préd. 7:29.) hogy az ember különféle feltalálásokat kitalált és elrontotta magát, és igy mindnyájan bünösökké lettek, hogy az emberi faj képtelen volt magán segiteni, és az ő testvérét semmiképen senki meg nem válthatta, sem meg nem adhatta Istennek az ő váltságának árát: (Zsolt. 49:8-16.), hogy Isten könyörületből és szeretetből maga gondoskodott erről, hogy megfelelőleg az Isten Fia emberré lett, és megfizette az emberért a váltságdijat; hogy jutalom fejében ezért az áldozatért és az engesztelés nagy munkájának befejezéseért ő felmagasztaltatott, még pedig az Isteni természetre; és hogy a kellő időben ő egy helyreállitást juttat az emberi fajnak, az eredeti tökéletességre és minden áldások birására, melylyel akkor birt. 

     Ezen dolgok tisztán vannak tanitva a Szentirásban eleitől végig, és egyenes ellentétben állanak a továbfejlődés tanával; vagy inkább az ugynevezett tudomány fecsegéseivel, mely össze nem egyeztethető és ellenkezik az Isten Igéjével.

Örök szikla, üdv alapja,

Rejts el engem, zárj magadba!

 Nem hoz e kéz nem, dijbért,

Üdv kereszted által ért.
     the heathen's scorn.

SkyStorm2F.jpg (9581 bytes)

 

Hogy vissza térj a Home Page-re kattincs a térképre

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

E-mail a cimre

Csak angolu