Nyolcadik Fejezet 

Az Itélet Napja 

TIJudgment1.gif (17728 bytes) Az általános vélemény az itélet napról. —Szentirás szerinti. —E az? Az itélet és a nap kifejezések értelmezése. —A Szentirásban több itélet napokra van hivatkozás. —Az első itélet nap és annak következményei. —Egy másik is van rendelve. —A biró. —Az eljövendő itélet jelleme. —Az első és második itélet hasonlatossága, és különbsége. —A világ jelenlegi felelőssége. —Két közbeső itélet, és annak céljai. —Nagy különböző felfogások a következő itéletroől. —Hogyan vélekedtek a próféták és az apostolok e felól?

 

Jesus2StainGl.jpg (4683 bytes)

“Mivelhogy Isten rendelt egy napot melyen igazán megitéli e földnek kerekségét a Férfiu—az igaz Jézus Krisztus’’ által. 

“Mert az Atya nem itél senkit, hanem a teljes itéletet a Fiunak adta.” (Csel. 17:31; I. Ján. 2:1; Ján. 5:22.)

Judgment2.jpg (4919 bytes)      Az itélet napjáról. egy igen téves és határozatlan fogalom van elterjedve. 

     A leginkább fenntartott vélemény az, hogy Krisztus le fog jönni a földer, egy nagy fehér trónra ülve, maga elé fogja idézni egymásután a szenteket és bünösöket, hogy nagy természeti jelenségek—földrengés, siroknak megnyilása, szkiklák meghasadása és hegyeknek leomlása között, megitélje őket; s hogy a reszkető bünös elő fog hozatni az örök kin mélyéből az ő büneiknek isméti meghallására, és azután ismét visszatérnek egy örök és könyörtelen helyzetbe; a szentek pedig az égből le fognak hozatni, hogy szemtanui legyenek az elitéltek nyomoruságának s kétségbeesésének, s hogy a saját személyükre vonatkozó határozatot ismét meghallják és azután ismét visszatérnek a mennybe. 

     Ez elterjedt vélemény szerint mindenki elveszi a büntetést és jutalmat halálakor; és ezen  (149) itélet, mely megkülönböztetésül az általános itéletnek nevzetetik, az előbb emlitett itéletnek csupán egy ismétlése, de egy megfoghatatlan célra, mivel ők azt állitják, hogy a halálkor egy végső és megváltoztathatatlan határozat hozatott.

Az itélet napja egy huszonnégy orából alló nap?     Az egész időt, mely alatt ez a bámulatos munka—a billiók feletti itélkezés végbe fog menni, egy huszonnégy órai napra teszik, egy a brooklyni templom szószékéről elhangzott predikáció ezen általános álláspontot képviselte. 

     Ezen szónoklat az itéletnapról és annak munkájáról egy a részletekre is kiterjedő értekezletet képezett, mely ugy tüntette fel a dolgot, hogy az egész dolog a szó teljes értelmében, egy nap alatt fog teljesen végbe menni.

Jelképes  nyelvezet

Sheep3.jpg (4123 bytes)
A juhokról és kecskékről szoló példabeszéd

    Ez egy igen fonák fogalom, mely a Szentirással teljesen ellentétben áll. és a mely Urunknak a juhokról és kecskékről mondott példabeszédének nagyon is betüszerinti értelmezéséből keletkezett. (Máté. 25:31-46.) Ez mutatja az észellenességet egy a szó teljes értelmében veendő magyarázatnak képleges beszédre való megpróbálására. 

    Egy példa vagy hasonlat sohasem képezi a valódi előadást, az csak egy magyarázat és arra szolgál, hogy a gondolatot vagy eszmét, melyre vonatkozik, érthetővé és megfoghatóvá tegye. Ha ezen példabeszédet az itéletnek mikénti vezetéséről a szó teljes értelmében vesszük, akkor magában értetődik, hogy ugy a mint olvassuk, tényleg juhokra és kecskékre, de nem az emberiségre vonatkozik. 

    De nézzünk most egy a Bibliával és a józan ésszel jobban megegyező nézetet az Isten által rendelt nagy Itélet Napnak munkájáról és eredményéről, mely meglehetősen a Szentirati következmények, példabeszédek és képletekkel kell hogy, és meg is egyezik.

Az itélet magában foglal egy vizsgálatot, valamint a határozatót amely a tárgyalásra alapszik.      Az itélet szó többet jelent, mint egy itélet hozatalnak kimondását. Ez magában foglalja egy vizsgálatnak tárgyalásnak az eszmélyét, valamint a határozatot, mely a tárgyalás alapján alakult. És ez nemcsak a magyar (150) itélet szóra értetődik igy, hanem a görög eredeti szóra is, melyről ez a szó lefordittatott.

PKDayA.jpg (4840 bytes)

Egy “nap” jelképezhet egy időszakot.

 

God2F.jpg (3876 bytes)

     A nap szó kifejezés ugy a Szentirásban mint a közönséges használatban gyakran használódik egy tizenkét vagy huszonnégy ‘orai idő megjelölésére, tulajdonképpen pedig egy bizonyos meghatározott vagy különös időszakot fejez ki. Igy például, beszélünk a Nóé napjáról, Luther napjáról, és igy neveztetik a teremtés ideje is a Bibliában a teremtés napjának, holott azok mind egy-egy hosszu időszakok voltak.

     Továbbá olvasunk a “kisértésnek napjáról a pusztában”, mely 40 évig tartott (Zsid. 3:8-9.); aztán “az idvességnek napja”, mely az egész Evangyeliumi kor (2. Kor. 6:2); és a “nyomoruság napja”, a “bosszuállás napja”, a “harag napja” és a “háboruság napja”—ezek mind olyan kifejezések, a mely a Zsidó korszak végén beállt 40 évi időszakra és egy hozzá hasonló, az Evangyéliumi korszak végén bekövetkezendő időszakra vonatkozik. 

    Aztán még olvasunk a “Krisztus napjáról,” az “itélet napról” és az “ő napjáról”—ezek mind alkalmazhatók a Milleniumi korszakra, melyben a Messiás fog uralkodni kormányozni és itélni fogja a világot izazságban, adva annak próba időt, valamint kihirdeti az itéletet is. Ezen időről vagyon irva: 

    “Mivelhogy rendelt egy napot, melyen igazán megitéli e földnek kerekségét, . . . Kit az ő idejében megmutat ama boldog és egyedül Hatalmas, a Királyoknak Királya és az Uraknak Ura. (Csel. 17:31; I Tim. 6:15.) 

    Miért is, a ki azt gondolja, miszerint ez az itélet nap egy tizenkét vagy huszonnégy ‘orás nap lesz, mig hasonló esetekben ezen nap szónak bővebb értelmét elismeri, az minden felfogás, és helyes bizonyiték, vagy megvizsgálás nélkül a hagyományok befolyása által feltett véleményen alapszik.

Az Irásban több mint egy Itélet Nap létezik.      Azok, kik ‘ovatosan megvizsgálnak egy teljes Bibliai betüsoros szótárt az itélet napra vonatkozólag és megfigyelik az azon időben végbemenendő munkának minémüségét és összességét, mindjárt fogják látni ama közönséges nézetnek észellenességét és a szükségességét (151) annak, hogy a nap szónak egy bővebb jelentőséget adjanak.
A világ első Itélet Napja az Éden Kertbe volt.

      Mig a Szentirás egy nagy itélet vagy próba napról beszél, mely még a jövőben van, és kimutatja, hogy az emberiség nagy tömegének azon napon lesz meg a teljes megpróbáltatásuk, és az utolsó itélet, addig azt is tanitja, hogy más itélet napok is vannak, mely alatt bizonyos kiválasztott osztályok voltak vagy vannak próbán.

    Az első nagy itélet (tárgyalás és itélet) kezdetben édenben volt, mikor is az egész emberiség ádámban képviselve állott Isten előtt próbán. Annak a próbának az eredményére a határozat volt—Bünös, engedetlen, az életre érdemtelen; és a kiszabott büntetés volt halál—“Haldokolva fogsz meghalni.” (1. Móz. 2:17.) 

    És igy ádámban mindnyájan meghalnak. Azon édenben történt próba idő volt a világ első itélet napja, és a Birónak (Jehovának) határozata azóta mindvégig végrehajtatik.

Grave5.jpg (3782 bytes)

 

 

 

 

 

A halál olyan mint az alvás. A feltámadás mint az ébredés.

Lazarus.jpg (4477 bytes)
“Lázár, jőjj ki!”

     “Mert nyilván vagyon az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlenségek és hamisságok ellen.” 

    A mit minden temetési menetnél láthatunk, és a minek minden sirhely bizonysága. érezzük azt minden fájdalomnál és szenvedésnél, mely bennünket ér—mely mind az első próbának és itéletnek—Isten igazságos itéletének az eredménye, érezzük, hogy mi az életre és az áldásokra, melyek az embernek eredetileg feltétetett, hogy ha engedelmes és az Isteni hasonlatosságban meg marad, érdemetlenek vagyunk. 

    De az emberiség ezen első próbának az itéletétől az egy áldozat által, melyet a nagy Megváltó mindenkiért hozott, megvbáltatott. Mivel mindnyájan meg vannak váltva a sirból, és a halál itéletétől—megsemmisüléstől—igy ezzel a megváltással szemben tovább immár nem tekinthetők a szó teljes értelmében vett oly halálnak, mely örökké tart, hanem inkább csak mint egy ideiglenes álomnak; mert a Millennium reggelén mind fel fog ébresztetni az élet-adó (152) által, a ki mindnyáját megváltotta. 

    Még csak az Egyház, a Krisztusban hivők vannak némi értelemben felmentve vagy megszabadulva az eredeti itélet és büntetés alól; és ezeknek is a megszabadulások még nem tényleges csakis hit által van ugy számitva. “Mert reménység által tartattunk meg.” 

    A mi tényleges szabadulásunk ezen halál büntetéstől, (mely ádámban jött reánk, és a Krisztusban való bemenetel által megszabadultunk) teljesen nem lesz tapasztalható a feltámadás reggeleig, midőn a Megváltó hasonlatosságában felserkentve megelégittetnek. 

    Habár tény az, hogy mi, kik Isten kegyes tervének ismeretéhez jutván Krisztusban, “kimenekedvén a romlottságból, mely (még mindig) a világon vagyon,” távol áll tőlünk azt bizonyitani, hogy mások részére ne volna jövő remény arra, hogy megszabadulhatnak, mert a mi megszabadulásunk épen az ellenkezőjét bizonyitja ennek; mi Isten teremtményének első zsengéjek vagyunk. (Jak. 1:18.) Ádám halálából a Krisztusbani életre való szabadulásunk, csak egy elő-ize mindazok szabadulásának, kik a rothadandóság szolgaságából—a halálból szabadulni akarnak az élet ama szabadságára, mely mindazoknak valóbn meg lesz, kiket Isten, mint fiait elismer. 

    Mindnyájan, akik akarnak, megarra, hogy Isten milyen külömbségütermészetet készitett a fiai részére a különféle lény-fokozatokban. Az Evangyéliumi korszak csak azoknak életre és halálra való próbaidő, kik az Isteni termeészetre vannak meg hiva.

Egy más Itélet Napról volt gondoskodva.

 

 

 

Jesus11Death.jpg (10555 bytes)

     De Isten egy napot rendelt, melyen megitéli a világot. Hogyan lehetséges ez? Talán megváltoztatta Isten az elhatározását? Avagy belátta talán, hogy határozata és itélete az első ember próbálásánál igazságtalan, vagy tulszigoru volt, és hogy jelenleg elhatározta, miszerint megitéli a világot egyenként? Oh nem; ha ez ugy volna, ugy a jövendő próbára sem volna jobb biztositék egy igazságosabb határozatra, (153) mint a bultan. 

     Az első itéletben hozott határozatát Isten nem tekinti igazságtalannak, de hogy gondoskodott egy kiváltásról az első itéletnek büntetése alól ezt azért tette, hogy az egész emberiségnek egy kedvezőbb állapotok alatt, mikor a bünnel és annak következményeivel való tapasztalatot megszerezték, egy másik itéletet (próbát) adhasson. Isten eredeti szándékából, melyet e világ kezdete előtt elhatározott volt, egy jottát sem változtatott meg. 

     Sőt világosan azt mondja nekünk, hogy ő sohasem változik meg, és semmi esetre nem hagyja büntetlenül a vétkest. ő követlni fogja azt a teljes birságot, melyet ő igazságosan kihirdetett, és a teljes birság megfizettetett vagy helyettesittetett a Megváltó által, kiről az Isten maga gondoskodott—a Jézus Krisztusról, ki “Isten kegyelméből megkóstolta a halált minden emberekért.” 

     Miután a mi Urunk saját élete árán megvásárolta ádámot és az ő leszármazottjait, törvényesen és igazságosan adhat egy uj ajánlatot mindenkinek az életre. és ezen mindenkinek leendő ajánlat neveztetik az Uj-Szövetségnek, mely a Jézus Krisztus halálával lett megpecsételve, megerősitve, vagy hatályossá téve.—Róm. 14:9; Ján. 5:22; Zsid. 10:16,29; 13:20-21.

Az Itélet Napja – semmi amitől rettegni kellene

 

Jézus jelleme egy igazságos és kegyelmes vizsgálatot garantál.

    Továbbá, értesitve vagyunk, hogy mikor Isten a világnak ezen egyéni próbaidőt megadja, az mint Krisztus Birósága alatt lesz, kit Jehova a mi megváltásunkért tett haláláig való engedelmességeért e képen fog megtisztelni. Isten őtet nagyra felmagasztalá egészen az Isteni természetre, hogy legyen egy Fejedelemmé és megtartóvá (Csel. 5:31), s hogy képes legyen a haláltól is szabaditani, valamint azoknak, kiket az ő drága vérén megváltott, itélet adhasson. 

     Mert az Isten a teljes itélet a Fiunak adta, és teljes hatalom adatott neki mennyen és a föld…on—Ján. 5:22. E szerint a világnak igért próba idejében felmagasztalt és megdicsőült Krisztus, ki ugy szerette a világot, hogy az ő életét adta azért váltságdijul, lesz (154) a Biró, és Jehova maga, a ki őt erre a hivatalra és bizonyos célra rendelte. Mivel theát ilyenek a Szentirás nyilatkozatai, nincs mitől félnünk, sőt ellenkezőleg, mindnyájunk részéről nagy okunk van örülve nézni ama nagy Itélet nap elibe. 

     A leendő Birónak jelleme elég biztositék arra, hogy az itélet igazságos és könyörületes, valamint mindnyájunk gyengeségeinek a tekintetbe vételével lesz, mindaddig, mig az akarók és engedelmesek vissza nem hozatnak az eredeti tökéletességre, mely az édenben elveszett.

Az elnyomottak számára igazságosság és megkönyebbülés lesz.

Samson.jpg (5613 bytes)
Samson, az Izráel birája

Slavery.jpg (21054 bytes)
Egyiptomi rabszolgaság

     Az ‘o-korbana biró egy olyan személy volt, a ki igazságot szolgáltatott, és az elnyomottat felmentette; igy például, midőn Izráel népe az Ur iránti vétkeik miatt ellenségeik által elnyomatva és sanyargatva voltak bizonyos ideig, ismételten támasztott nekik az Ur birákat,, a ki által őket felmentette és megáldotta. A mint olvassuk: 

“Kiáltának pedig Izráel fiai az Urhoz, és támaszta az Ur megszabaditót… Othnielt… 

“Es mivelhogy ő rajta az Urnaki lelke vala, megitélé az Izráelt és bosszut álla érte… és megnyugovék a föld negyven esztendeig. (Birák. 3:9-11.) 

     S igy bár a világ hosszu ideje, hogy Sátánnak hatalma és elnyomása alatt van, mégis nemsokára az, ki az ő ártatlan vérével megfizetett a bünért magához fogja venni nagy hatalmát és uralkodni fog, és azokat, kiket annyira szeretett, hogy megváltott, kiszabaditja és igazságosan meg fogja itélni.

    És ezzel a végzettel az összes próféták nyilatkozatai megegyeznek. Mint irva vagyon: “Itéli e világot igazsággal és a népeket felette igazán.” Zsolt. 98:9.

 

wpe6A6.jpg (3883 bytes)


Krisztus uralma az ember oktatása, nevelése és fegyelmezése végett lesz.

 

 

 

 

 


Engedetlensége által Ádám lejátszotta az életre való jógot.

     A jövendő itélet épen azon alapelvek mellett fog lefolyni, mint az első. Ugyanaz az engedelmességnek törvénye lesz feltéve, s ugyan az élet jutalmáért, viszont az engedetlenségért ugyanaz a büntetés lesz a halál. és valamint az első megpróbáltatásnak volt kezdete, haladása, és betetőz dött az itélettel, azonkép lesz a második is; és az itélet az igazságnak lesz élet, a hamisoknak pedig halál. 

     Az első megpróbáltatás eredményei alatt nyert tapasztalat folytán, a második (155) megpróbáltatás sokkal kedvezőbb lesz az emberre. Az elsőtől eltérőleg, a második, oly próba lesz, hol mindenki magáért fogja klállani a próbát és nem másért. Senki sem fog az ádám büne, vagy az átör..klött tökéletlenség miatt meghalni. 

     Azt senki sem fogja mondani, “Az atyák ették meg az egrest, és a fiaknak foguk vásik meg bele,” “hanem minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik meg bele.” A mely le’lek vétkezik, annak kell meghallnia.” (Ezék. 18:4; Jer. 31:29-30.) és a mint van jelenleg az Egyházzal, azonképen lesz akkor a világgal, hogy az ember nem fog megitéltetni ahoz képest a mivel ő nem bir, hanem ahoz képest, a mivel bir. (2. Kor. 8:12.) 

     A Krisztus uralkodása alatt az emberiség fokonként nevelve, tanitva és irányitva lesz mindaddig, mig el nem éri a tökéletességet. és mikor igy eléri a tökéletességet, akkor az Istennel való tökéletes összhang is megkivántatik, és a ki akkor nem felel meg a tökéletes engedelmességnek, kivágattatik, az életre érdemtelennek itéltetik. A bün, mely ádám által az emberiségre halált hozott, csak egy engedetlen cselekedet volt, de azon egy cselkedet által elesett a tökéletességtől.

      Istennek, mivel ádám tökéletesnek volt teremtve, joga volt tökéletes engedelmességet követelnie, és mikor a helyreállitás nagy munkája rajtok végbe megyen, ugyanaz fog megköveteltetni. Senkinek sem lesz megengedve akkor, hogy öroök élettel birjon, ha a tökéletességtől legkevésbbé esik is el, rövidnek lenni a tökéletességben akkor, a teljes világosság és a tökéletes képesség elleni készakarva elkövetett bün lesz.

     A ki a teljes világosság és tökéletes képesség ellen készakarva vétkezik megsemmisittetik a második halálba, és a ki azon korszak próbálása alatt, annak lobogó fényénél, megveti a felajánlott kegyelmet, és ha a tökéletesség felé semmi haladást nem mutat száz éves korában az életre érdemtelennek fog tekinttetni és kivágattatik, habár száz éves korában (156) a gyermekkori idővel összehasonlitható lesz is. 

     Mert ez vagyon irva ama napról: “mert a gyermek száz estendös korában hal meg, és a bünös pedig ha száz esztendős is, megátkoztatik.” (Ézsai. 65:20).*** E szerint legalább száz év kell mindenkinek próbáltatásul, és a ki nem lesz olyan makacs, hogy az előhaladást vissza utasitsa, azonknak próbáltatások folytatódni fog Krisztusnak egész (itélő) napján kereszül, és a tetőpont csakis annak végén lesz elérve.

A juhokról és a kecskékről szóló példázat

Sheep5.jpg (5417 bytes)

     A világ jövendő itéletének következménye tisztán ki van mutatva a juhokról és a kecskékről szóló példában. (Máté 25:31-46; Jel. 20:15; 21:8; I Kor. 15:25). Ezek és más versek mutatják azt, hogy annak végén a két osztály teljesen el fog választódni—az engedelmesek és az engedetlenek; azok, kik Isten törvényének ugy szellemével, mint betüjével összhangzásban lesznek, és azok kik azzal ellentétbe jönnek.

      Amazok bemennek az örök életre, az utóbbiak pedig a halálba, a megsemmisülésbe (a második halálba), ugyanaz az itélet lesz, mint az első itéletkor, melytől megszabadultnak voltak számitva Krisztus által, ki az ő halálával megfizette a váltságdijat, és megnyerte a jogot, hogy őket megszabadithatta. 

     Ez nekik második haláluk lesz. ő érettek több váltságdij nem adatik, és az ő számukra több szabadulás vagy feltámadás nincsen, az ő vétkek készakarva elkövetett egyéni bün a teljes világosság és alkalmatosság ellen egy legkedvezőbb egyéni próbálás alatt.

 

A jelenlegi cselekedetek igazságos jutalmukat fogják megkapni.

Samaritan.jpg (5763 bytes)
A jó Samaritánus

     Nem akarjuk, hogy bennünket ugy értsenek, mintha nem ismernők el a világ jelenlegi felelősséget, mely minden emberre, a milyen mértékben élvezi a világosságot, hárul, legyen az sok vagy kevés, a természetnek vagy a kinyilatkoztatásnak világossága. “Minden helyeken vagynak az Urnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat,” és “Mert minden cselekedetet az Isten itéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.” (Péld. 15:3; Préd. 12:16). 

     A jelenlegi jó és gonosz cselekedet igazságos jutalmának kárpótlását elnyerendik jelenleg (157) is, és aztán is. 

“Némely embereknek büneik elein kijelennek, előbb az ő büntetéseknél, némelyeket pedig az ő büneik hátul követnek.” (I. Tim. 5:24.) 

     Senki más, mint az Ur kedvelt “kicsiny serege” bir jelenleg annyi világossággal, hogy az utolsó büntetést, a második halált vonhatja magára. E tárgyat a világ jelenlegi felelősségét illetőleg itt csak megkezdjük, s a részleteket a következő megtekintés tárgyává hagyjuk.

Isten a jövő biráit választja ki      Körülbelül egy hatezer évi időköz van a világ első és második itélet napjai között, és ezen hosszu idő alatt Isten két k..lönös osztályt választ ki az emberiség közül, s azokat különösen megpróbálva, fegyelmezve neveli, hogy azon időszak alatt vagy a világ itélet napján ő neki, mint méltó eszközei lehessenek.
Szolgai Ház

Passover.jpg (11806 bytes)

És

Fiui Ház

Pentecost2.jpg (15319 bytes)

     Ezen két osztály Pál apostol által a Fiui háznak és a szolgai háznak van nevezve. (Zsid. 3:5-6). Az első azokból a győzedelmesekből áll, kik a Keresztyéni korszak alatt kipróbáltattak és hüeknek találtatnak, a másik pedig azokból a győzedelmesekből kik a Keresztyéni korszak előtt éltek. 

     A két időszak mely alatt ezen két különböző sereg lett meghiva, kipróbálva és kiválasztva, két különböző, itéletnap volt; nem a világnak, hanem csak ezen két különös osztálynak. Azok, kik ezen két különös osztály bármelyikéhez tartozó próbáján sikeresen áthaladtak, nem fognak a világgal jönni az itéletre, hanem mikor a világ fog jönni az itéletre, ők jutalmoknak a birtokába jutnak. ők a világ megáldásában Istennek közegei lesznek, az embereknek az utolsó megpróbálás és itélethez való szükséges oktatás és nevelés megadásában. 

“Avagy nem tudjátok, hody a szenteg megitélik a világot?”—I. Kor. 6:2.

 

E két osztály megprobáltatása sokkal szigorubb mint a világ megprobáltatása.

Persecution1.jpg (3035 bytes)

     Ezen előbb megitélt osztályok is, mint az emberiség többi része, egyszer az ádám büntetése alatt volt, de hit által a Krisztus halála jótéteményeinek részeseivé lettek, és miután először megigazulván hit által, az ő meghivásuknak felt’teleit hiven betöltötték, meltóknak számittattak felmagasztalni a magas hivatalra és méltóságra. (158) 

     Ennek a két osztálynak a próbáltatása vagy itélete sokkal szigorubb volt, mint a világ próbáltatása lesz az ő itéletnapján: mert ezeknek a Sátánnak, e világ fejedelmének, az ő ámitásai és ravaszságai ellen is kellett állaniok, mig a világ itélet napján Krisztus uralkodni fog, és a Sátán meg lesz kötve, hogy a népet el ne csalhassa. (Jel. 20:3). 

     Ezek az igazságért üldözést szenvedtek, mig az emberek akkor az igazságért jutalmazva lesznek, és csakis a hamisságért lesznek büntetve. Ezeknek utjában botránkozás kövek és tőrök voltak, ellenben, mikor a villág próbára lesz téve, el lesz távolitva. De mivel ezen két különös sereg megpróbálása sokkal szigorubb volt, mint a világé lesz, a jutalom is ahoz megfelelőleg nagyobb és dicsőbb lesz.

     Sátánnak, a nagy csalónak, hamis tudománya folytán ugy a világ, mint a névleges keresztyén Egyház meg lettek fosztva, hogy a jövő itélet idejében biznának. ők tudják, hogy a Biblia szól egy jövő itéletnapról, de félelemmel és rettegéssel tekintenek elébe; és e félelem miatt, nekik nincs kedvetlenebb dolog, mint az Ur eme napjának elérkezése. ők maguktól azt eltették távolra, és nem ‘ohajtják még az emlitését sem hallani. ő nekik halvány fogalmuk sincs az áldásokról, mik a világ részére készletben vannak annak uralkodása alatt, kit Isten rendelt, hogy a világot igazságban megitélje. 

     Amaz elámitási befolyások között, mit a Sátán kigondolt, hogy az embereket az igazság felől tudatlanságban tartsa, illetőleg az itéletnap felől, a legnagyobb azon tévedések, melyek a különböző felekezetek és felekezeti énekes könyveibe becsuszott, és a melyet többen felettébb és fontosabbnak tartanak, mint az Isten Igéjét.

     Mennyire másképen tekintették a prófeták és az apostolok az igért itéletnapot. Figyeld meg Dávidnak prófétái örvendezéseit, a hol ezt mondá: (I. Krón. 16:31-34) örüljenek az egek, és örvendezzen a föld; és mondjátok a pogányok között; (159)

 

StarHeavenOK.jpg (8699 bytes)
“Örüljenek az egek!

TICreator1.jpg (19263 bytes)
És örvendezzen a föld!

És mondjátok a pogányok között: Uralkodik az Úr!

Sea2.jpg (2893 bytes)
Zengjen a tenger és az ö teljessége.

wpe1E7.jpg (2622 bytes)
Örvendezzen a mezző és minden ami benne van.

Trees1A.jpg (39971 bytes)
Akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fái az Úr előtt,

MIKOR ELJÖVEND MEGITÉLNI A FÖLDET. 
Tiszteljétek az Úrat mert igen jó,
mert örökkévaló az ő irgalmassága.”

 

A próféták és az apostolok az Itélet Napját áldásként tekintették az ember számára …

Egy dicsőséges és kivánatós nap!

    Ugyancsak erre a napra mutat az Apostol is, biztosit bennünket, hogy az egy dicső és kivánatos nap lesz, és hogy azért a napért minden teremtett állatok fohászkodnak és keseregnek—vár a nagy Biróra hogy megszabaditsa és megáldja a világot, hogy felmagasztalja és megdicsőitse az ő Egyházát.—Róm. 8:21-22.

     Ján. 5:28,29, versben e drága igéret a világnak, mely a jövő itélet-próbakor az örök életért lesz, a helytelen forditás által sokakra borzalmas hatással van. A görög forditás szerint azok, kik gonoszt és az Isten ellen cselekedtek, előjönnek az itélet feltámadására (a fegyelem, a büntetés és a tanulás által tökéletességre), nem pedig kárhozatra juthatnak, ha engedelmesek lesznek.


AZUTÁN

Várom egyre, mindig várom
Azt a tisztább, job napot,
Melyen felhőm tomva szálljon
S ne lássak gyászt, bánatot,


Tudom, üdvöt és fényt szór rám
S a világra az a nap,
Mikor, ülve Dávid trónján.
Igazságot Krisztus ad.


A világ most csupa bánat,
Kiki jajgat, kesereg,
Szivre gond és nyomor támad,
A szemekből köny pereg.

SkyStormF.jpg (8379 bytes)

Siralomnak sötét sirja,
Bünök rabja most a föld;
De én várok: hajnal pirja
Fényözönnel majd betölt!

wpe6AE.jpg (6379 bytes)

Hogy vissza térj a Home Page-re kattincs a térképre

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

E-mail a cimre

Csak angolu