Hatodik Fejezet

Urunk Visszatérése

TIReturn1.jpg (13243 bytes)

 

URUNK VISSZATÉRÉSE - ENNEK CÉLJA, A MINDENEKNEK MEGÉPÍTÉSE, (HELYREÁLLÍTÁSA)

Urunk személyes, második és Millennium-előtti eljövetele.—Annak első eljöveteléhez való viszonya.—Az Egyháznak kiválasztása és a világnak megtérítése.—Kiválasztás és ingyen kegyelem.—A reménységnek fogjai.—A Prófétai bizonyíték a helyreállításra vonatkozóan.—Urunk nyilvánosan való visszatérése az Egyház és a világ reménysége.

 

Bible34WycliffeB.jpg (2693 bytes)

“És elbocsátotta azt, Aki nektek először hírdettetett, a Jézus Krisztust. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, amig újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden Ő szent Prófétájának szája által eleitől fogva.” (Csel. 3:20, 21)
Jézus második és személyes eljövetele

 

Jesus25Candlesticksa.jpg (15908 bytes)
Hogyha Jézus az Egyházal volt 2000 éven keresztül, miért igérte meg, hogy Ő ujból visszajön?

    Jézus Urunk azt óhajtotta, hogy tanítványai megértsék, hogy Ő ismét eljön egy bizonyos célból, egy bizonyos mód szerint és egy bizonyos időben és mi hisszük, hogy azt mindazok, kik a Szentírással ismerősök, elfogadják és hiszik. Jézus azt mondta:

“És íme, veletek vagyok minden nap a világ végeztéig.” (Máté 28:20).

Ő szellemével, valamint Ígéjével folyton az Egyházzal volt és szüntelen vezérelte Szentjeit, igazgatta, bátorította őket. Bár az Egyház tudja, hogy jólétéről az Úr gondoskodik és minden útjáról tudomása van, neki szánva állandóan szeretetét, mégis óhajtja és kívánja az Általa ígért személyes viszszajövetelt; mert mikor azt mondta:

 “És mikor elmegyek, ismét eljövök.” (Ján. 14:3.) 

Ő határozottan egy másodszori személyes visszajövetelre célzott.

Pünkösd NEM a második eljövetel.     Némelyek azt gondolják, hogy az Ő Szent Szelleme elküldésére utalt, mások, hogy Jeruzsálem elpusztulására stb., de ezek látszólagosan figyelmen (94) kivül hagyják azt a tényt, hogy a Bibliának utolsó könyvében, mely kb. hetven esztendővel később íródott az első Pünkösd és huszonhat évvel Jeruzsálem elpusztítása után, Ő, Aki halott volt, élt és az eseményről, mint jövőről beszélt, mondván: 

“És íme hamar eljövök; és az én jutalmam én velem van.” 

    És a Szent Szellemtől ihletett János ezt felelte:

“Jövel azért Uram Jézus.” (Jel. 22:12.20.)

    Sokan azt gondolják, hogy a bűnösöknek megtérítése képezi a Krisztus eljövetelének egy részét, és hogy az Ő eljövetele addig fog folytatódni, míg az egész világ meg nem lesz térítve. Akkor aztán azt mondják, hogy teljesen eljött.
Urunk második jelenléte ideje alatt, a világ távol lesz az Istenhez való megtéréstől.

Budda3.jpg (3239 bytes)
Budizmus

    Ezek nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyják a Szentírás bizonyítékait, mely várakozásuknak éppen az ellenkezőjét bizonyítja, hogy t. i. a világ Jézus második eljövetelekor az Istenhez való megtéréstől még igen távol lesz; “hogy az utolsó napokban ártalmas idők lesznek, mert az emberek magukat szeretők lesznek inkább, mintsem, hogy Istent.” (2 Tim. 3:1-4.), hogy 

“a gonosz embereknek, és a hitetőknek előmenetele lesz a gonoszban, másokat megcsalván, mivelhogy ők is megcsalattak. (13 vers).

    Ők elfelejtik a Mesternek a Kicsiny Seregnek tett azt a különös figyelmeztetését: “Megoltalmazzátok pedig magatokat, mert mint egy tőr, úgy veszem körül mindeneket, (a kik meg nem oltalmazzák magukat,) kik az egész földnek szinén lesznek. (Luk. 21:34-35). 

    Továbbá ismét biztosak lehetünk, hogy nincsen célozva a bűnösök megtérésére, amikor az mondatik: “és jajgatással sír Előtte a földnek minden nemzetsége,” mikor látni fogják Őt eljönni. (Jel. 1:7).

    Jajgatva sír-e az emberiség a bűnösöknek megtérése fölött? Nem, sőt ha ez a sírás,  ahogy szinte mindenki elfogad Krisztus földi jelenlétére vonatkozna, úgy azt tanítaná, hogy a földön nem mindenki (95) fogja szeretni az Ő megjelenését, úgy ahogy azt ők bizonyára szeretnék, ha meg volnának térve.

   Némelyek az Úrnak tényleges eljövetelét és jelenlétét várják, de ennek az eseménynek az idejét messzire teszik, és azt állítják, hogy az Egyház törekvése által a jelenlegi állapotában kell megtérítse a világot, és ekképen a Millenniumi Korszak be lesz vezetve.

     Ők azt állítják, hogy mikor a világ meg lesz térve, és a Sátán meg lesz kötözve s az Úrnak ismerete az egész földet betölti, és mikor a népek (nemzetek) többé nem fognak háborúzni, akkor az Egyház munkája az ő jelenlegi állapotában megszűnik; és mikor így az ő nagy és nehéz feladatát bevégezte, akkor fog eljönni Jézus, hogy a földi ügyeket elintézze, a hívőket megjutalmazza, és a bűnösöket megítélje.

Bible23BecsHands.jpg (2321 bytes)

  

 

 

Bride8.jpg (1942 bytes)

    Egy nehány összefüggéstelenűl kivett írásvers látszólag támogatja ezt a nézetet; de ha az Isten Ígéjét és Tervét, mint egy egészet szemléljük, azt találjuk, hogy ezek mind épp az ellenkező véleményt támogatják, nevezetesen azt, hogy Krisztus a világ megtérése előtt jön el, és acélból fog uralkodni, hogy a világot megtérítse; hogy most az Egyház van megpróbálva, és hogy a győzedelmeseknek ígért jutalom az, hogy a megdícsőülésük után részük lesz az Úr Jézussal abban az uralkodásban, mely az Isten által e világ megáldására rendelt eszköz, és így általuk az Úrnak tudománya minden teremtéshez eljut.

     Ilyenek az Úrnak különös ígéretei: “aki győzedelmes lesz, együtt ültetem velem az én királyi székembe.” (Jel. 3:21) “És (ezek) élnek és uralkodnak a Krisztussal ezer esztendeig.” (Jel. 20:4.)

 

 

 

A világ iránt tett tanubizonyság nem foglalja magában a világ megtéritését.

Witnessing.jpg (2566 bytes)

    Két versszak van, melyre azok főképpen hivatkoznak, kik azt vitatják, hogy az Úr csak a Millennium után fog eljönni.

Az egyik ez: “És prédikáltatik az Isten Országának Evangyéliuma az egész földön, hogy az minden pogánynak bizonyságúl legyen; és ezek után jön el a vég.” (Máté. 24:14).

     Ők azt állítják, (96) hogy ez az Evangyélium Korszak előtt végbemenő világ megtérésére vonatkozik. De bizonyságul lenni a világnak nem jelenti azt, hogy a világ megtéríttetik. Ez a vers nem mond semmit afelől, hogy a bizonyság miként lesz elfogadva, és a bizonyság máris megadatott. 

     A Bibliai társulatok 1861-ban kimutatták, hogy az Evangyélium a föld minden nyelvén ki volt adva, habár a föld milliói közül több millió nem fogadta el. Nem, az egy miliárd hatszázezer millió élő közül még a fele sem hallotta valaha a Jézus nevét. Mégis, amit a versről feltételeztünk, beteljesedett: az Evangyélium az egész világon prédikáltatott minden nép és nemzetek bizonyságául.

Mi a fő célja az evangéliumnak?      Az apostol (Csel. 15:14) azt mondja, hogy az Evangyélium fő célja a jelen korszakban, “hogy válasszon népet” a Krisztus nevének,  a győzedelmes Egyházat, mely az Ő másodszori eljövetelekor egyesülni fog Ő vele és az Ő nevét fogja elnyerni. A világnak bizonyságul lenni a jelen korszak folyamán, ez egy másodszerű cél.

ThroneA.jpg (5952 bytes)

“Isten jobb keze felől” – nem egy helymeghatározás, hanem tekintély és hatalom.

 

 

 

 

 

 

 

 Throne1.jpg (9185 bytes)
II Charles Király az ő saját trónján

     A másik vers ez: “Ülj az én jobb kezem felől, míg vetem a te ellenségedet a te lábaid alá zsámolyul. (Zsolt. 110:1). 

    E vers felől alkotott téves vélemény azt látszik mutatni, hogy Krisztus valahol az egekben egy bizonyos anyagból készült trónon ül addig, míg minden dolog leigázása az Egyház által el nem végeződik és akkor jön el uralkodni. Ez egy téves felfogás. 

     Az Isten trónusa amelyről itt szó van, nem anyagi, hanem legfensőbb hatalmát és uralmát jelöli és tünteti fel, és Jézus azért magasztaltatott fel, hogy ez uralkodásban részes legyen. Pál kinyilvánítja: 

“Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt (Jézust), és ajándékoza Neki oly nevet, mely minden név felett van.” (Fil. 2:9) 

    Ő adott neki olyan hatalmat, mely minden mást felülhalad, hatalom, mely az Atyához a legközelebbi. Ha Krisztus egy bizonyos anyagból készült trónon ülne, mindaddig míg ellenségei (97) lábainak zsámolyául tétetnek, akkor természetesen nem jöhetne el addig, míg minden alá nem lesz vetve.

    De ha „a jobb kéz” ebben versben nem egy bizonyos, pontosan meghatározott helyet vagy ülést jelent, hanem mint ahogy mi állítjuk, hatalmat, fensőséget és uralmat, akkor az következik, hogy ez vers semmiképpen nem áll ellentétben a másik verssel, ami azt tanítja, hogy Ő azért jön el, hogy „mindeneket az Ő birodalma alá vessen” (Fil. 3:21) az a hatalom által, amellyel Ő felruháztatott.

    Hogy ezt megmagyarázzuk: Tegyük fel, hogy Vilmos császár Németország trónján ül. Mégis mikor ezt mondjuk nem célzunk arra a királyi székre amelyet tény, hogy ritkán foglal el. Mikor azt mondjuk, hogy Ő a trónon van, akkor azt értjük, hogy Ő Németországot kormányozza. 

    A „jobb kéz” a legelőkelőbb  helyet jelenti, kitüntetés vagy kegy által elnyert állást, a legmagasabb uralkodóhoz legközelebb. Így lett Bismarck herceg a német császár által felmagasztalva, vagyis a hatalom jobb keze felől felemelve; és József is (nem szószerint, hanem a közönséges szólásmód szerint) a Faraó jobb keze felől ült Egyiptom királyságában.

     Ezen gondolattal egyeznek Jézusnak Kajafás előtt mondott szavai: „Ez idő után meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján és eljönni az égnek felhőiben. (Máté. 26:64) Jobb kéz felől lesz mikor eljön, és ott marad a Millenniumi Korszakon keresztül – és mindörökre.

Az első eljövetelnek (jelenlétnek) műve a MEGVÁLTÁS.

Jesus11Death.jpg (10555 bytes)

A második eljövetelnek (jelenlétnek) műve a HELYREÁLLITÁS.

     Az Isten által kinyilatkoztatott tervnek további megvizsgálása egy tartalmasabb magyarázatot ad nekünk Urunk első és második eljövetelének céljáról amelyet emlékezetben kell tartsunk. Mindkét esemény azon egy tervnek egy-egy része, amelyek egymással teljes összhangban állnak.

    Urunk első eljövetelének különös műve az emberiség megváltása volt; a második pedig, hogy helyreállítsa, megáldja és felszabadítsa a megváltottakat. Miután életét váltságdíjul  (98) adta mindenkiért, Megváltónk felemelkedett, hogy ezzel az áldozattal az Atya előtt megjelenjen és ezáltal kiengesztelést nyerjen az ember bűneiért. (Zsid. 9:12-24).

    Ő még késik egy ideig és megengedi „e világ fejedelmének”, hogy folytassa a gonoszság uralkodását addig amíg a „Menyasszony, a Bárány feleségének” kiválasztása meglesz, mivel azokra, akik ilyen méltóságra érdemesíttetnek, le kell győzniök e jelenlegi gonosz világ befolyásait.

    Akkor aztán kezdetét veszi az a munka, miszerint az egész világnak megadatik az a nagy áldás, amelyet áldozata árán Urunk részünkre szerzett, és így másodszor fog eljönni, hogy a föld minden nemzetségét megáldja.

     Igaz, hogy a helyreállítás és megáldás megkezdődhetett volna azonnal mihelyt a váltságdíj a Megváltó által lefizetődött, és akkor  Messiás eljövetele csak egy esemény lett volna, ahogy azt az apostolok eleinte várták. (Csel. 1:6)

     De „az Isten mi felőlünk (a keresztyén Egyház felől) jobb dolgokat rendelt, (Zsid. 11:40) azért a mi javunkra szolgált, hogy a Krisztus uralkodása, a FŐ szenvedésétől e tizennyolc évszázad által el van választva.

A két jelenlét között közbeeső időszak az egyház kifejlődésére van szánva.

PKBride1.jpg (2763 bytes)

Az egyház kiválasztása …

     Ez az első és második eljövetel közti idő a váltságdíjtól a megáldásig az Egyház (mely a Krisztus Teste) kiválasztására és megprobálására volt szánva; máskülönben nem lett volna csak egy eljövetel, és a munka amely a másodszori jelenlét alkalmával, a Millenniumban fog véghezvitetni, az mindjárt Urunk feltámadása után következett volna.

     Vagyis, a második eljövetelnek a munkája az elsőnek a nyomában következett volna, ha Jehovának nem lett volna szándékában a „Kicsiny Seregnek” „a Krisztus Testének” kiválasztása, úgy az első eljövetel nem történt volna meg akkor amikor történt, hanem a második eljövetelkor, (99) és így nem lett volna csak egy eljövetel.

    Mert Isten nyilvánvalóan éppen úgy szándékozta megengedni a gonosznak uralkodását hatezer évig, mint ahogy a megtisztítás és mindennek helyreállítása végbe fog menni a hetedik ezer évben.

Az oka annak, hogy az áldások látszolag késnek.      Ekképen látjuk, hogy Jézus eljövetele mint a bűnösökért tett áldozat és váltságdíj, a megáldás és helyreállítás ideje előtt annyi idővel történt, hogy a „Kicsiny Sereg”, az „örökös-társ” kiválasztására elég idő legyen.

    Ez némiképpen megmagyarázza az Isten részéről történt halasztást az ígért áldásra vonatkozóan, ami a váltságdíjban vált lehetővé. Az áldás, ami kezdettől fogva tervezve volt, a kellő időben fog eljönni, habár annak díja – egy felette dicső cél miatt sokkal előbb lett megfizetve, mint ahogy azt az emberek várták.

Az Egyház feladata az, hogy az Evangéliumot mintegy bizonyságul prédikálja.

Witnessing2.jpg (2534 bytes)

 

Isten még nem kisérelte meg a világ megtéritését.

     Az Apostol felvilágosít minket, hogy Jézus, az egész időköz alatt, mennybemenetelétől a helyreállítás idejének kezdetéig, vagyis a Millenniumi Korszakig távol volt földtől, a mennyben lakott. „Kinek az égtől be kell fogadtatni mind az időkig, míg megépíttetnek mindenek.” (Csel. 3:21)

    Mivel a Szentírás így tanít minket, mármint, hogy Urunk második eljövetelének célja a „minden dolgok megépítése (helyreállítása)”  és hogy megjelenésének idejében a népek még igen távol lesznek a megtéréstől, hogy ők inkább haragosak és vele ellenkezésben lesznek (Jel. 11:18).  

     Így azt kell elfogadjuk, hogy vagy az Egyház mulasztotta el feladatát teljesíteni s ezáltal az Isten Terve meghiúsultt, vagy pedig amint mi állítjuk és kimutatjuk, hogy a jelen korszakban nem váratott el az Egyháztól a világ megtérítése, hanem csupán az, hogy az Evangéliumot az egész világon bizonyságúl prédikálja, és önmagát az Isteni vezetés alatt a jövő nagy munka teljesítésére elkészítse. Isten még egyáltalán nem merítette ki hatalmát a világ megtérítésére. Nem, sőt ellenkezőleg, a világ megtérítését még csak meg sem kísérelte.

Egy jövőbeli helyreállités minden férfi, nő és gyerek részére …

Family5.jpg (1890 bytes)
Family6.jpg (1964 bytes)

     (100) Némelyeknek talán különösnek tűnik ez az állítás, de gondolják csak meg jól - ha Isten csakugyan megkísérelt volna olyan dolgot, hát nem feltűnően rosszul sikerült-e ez Neki?

    Mert amint látjuk, a föld billióinak csak egy kis töredéke hallott valaha is Arról a névről, amely által kell nekik magtartatniuk. Mi csak egy kissé nyomatékosan fejeztük ki egy néhány vezető felekezetnek –a Baptistáknak, Presbiteriánusoknak és mások nézeteit és tanításait, t.i. hogy Isten a világból választ egy „Kicsiny Sereget”, egy Egyházat.

     Ők  azt hiszik, hogy Isten többet nem szándékozik tenni, mint kiválasztani ezt az Egyházat, míg mi úgy találjuk, hogy a Szentírás az Isteni Tervnek egy további fejleményéről is tanít, - a világnak megépítéséről, mely a kiválasztott Egyház által, mihelyt ez teljes számban és felmagasztalva lesz, lesz megvalósítva.

    A „Kicsiny Sereg”, az Evangéliumi Korszak győzedelmesei, a „Mag”-nak csak a Teste, aki által megáldatnak a föld összres nemzetei.

Budda4.jpg (4703 bytes)

     Mennyire nehéz lesz azoknak, akik azt állítják, hogy Jehova már hatezer éve igyekszik megtéríteni a világot és még mindig nem sikerült Neki olyan nézetet hozni összhangba a Biblia bizonyításával, mely azt mondja, hogy Istennek minden szándéka véghez megy s Szava nem tér Hozzá üresen vissza, hanem megcselekszi amit akar, és szerencsés lesz mindazoknál, akikhez azt elküldte. (Ézsaiás 55:11) 

     Az a tény, hogy a világ még nincs megtérve és hogy az Úrnak tudománya még nem töltötte be az egész földet, azt bizonyítja, hogy arra a célra még nem volt elküldve.

 

 

Bible25Kindigs.jpg (3221 bytes)
“Helyesen hasogatva az igazságnak beszédét”

 

Két gondolatvonal szétválasztja a keresztyéneket:

     Ez két hitelvhez vezet el minket, melyek a keresztyénséget évszázadokon át választotta szét. Ezek pedig a Választás és az Ingyen Kegyelem. Hogy e két tannak - dacára a látszólagos ellentétességüknek - mégis van Szentírási alapuk, azt egy Bibliát tanulmányozó sem fogja tagadni.

    Ez a tény arra kell rávezessen , hogy minkét tannak valami módon igaznak kell lennie; (101) de et ők semmi más módon nem hozhatják összhangba, csakis a mennyei törvény-rend, „és az igazság beszédének helyes hasogatása” által.

    Míg ez a rend - mint ahogy a Korszakok Tervében is tisztán megfigyelhetjük - a jelen és a múlt Korszakok választásait mutatja, addig a megkülönböztetés végett feltüntetett Ingyen Kegyelem, Istennek kegyes előregondoskodását ábrázolja a világ számára, és ami a Millenniumi Korszak alatt válik valóra.

    Ha emlékezetben tartjuk, megvizsgáljuk és helyesen alkalmazzuk az időszakok és felmentési korszakok előbbi fejezetekben vázolt különböző részeit, és azokat a verseket amelyek a Választásra és Ingyen Kegyelemre vonatkoznak, akkor azt fogjuk találni, hogy mindazok a dolgok, amelyek a Választást tárgyalják, csakis a jelenlegi és az elmúlt Korszakokra alkalmazhatók, ellenben azok, melyek az Ingyen Kegyelemről tanítanak, teljesen alkalmazhatók a következő Korszakra.

Kiválasztás

Ingyen Kegyelem

ellenében

     Ahogy azonban a Biblia tanítja a Választást, az nem egy kényszerítés vagy egy elkerülhetetlen sors - ahogy azt szószólói tanítják -, hanem egy kiválasztás, képesség és alkalmazhatóság a célból melyet Isten rendelt el magában, az Általa kirendelt időszakra.

     Az Ingyen Kegyelem tana is, amelyet az Armeniánusok hirdetnek, szintén az Isten gazdag kegyelmének egy sokkal nagyszerűbb megnyilatkozása mint ahogy azt a legbuzgóbb szószólók valaha is tanították. Isten Jézus Krisztusban levő kegyelme és jóakarata mindig ingyen van. Abban az értelemben, hogy nem érdemeljük ki. 

     A bűnbeesés óta egész a jelen korig, Istennek bizonyos kegyei csak különös egyénekre, népekre és osztályokra szorítkoztak, míg a következő Korszakban az egész világ meg lesz hívva, hogy részesüljön az akkor felajánlott kegyelemben azzal a feltétellel, mely akkor ismertetve lesz (102) mindannyiuk előtt, „és aki akarja, vegye az életnek vizét ingyen.” – Jel. 22:17.

ISJewsRead.jpg (3670 bytes)

Izráel kiválasztása Isten által egy jelképe a nagy munkának a világért.

 

Jesus29TeachingA.jpg (15833 bytes)
“Én nem küldettem, hanem csak Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” Máté 10:5,6

 

 

Az ókori érdemesek kiválasztása

     Tekintsünk vissza, és észre fogjuk venni Ábrahámnak és néhány utódjának a kiválasztását mint azt az utat, amelyen keresztül az ígért Magnak, a föld minden nemzete megáldójának jönni kellett. (Gal. 3:29)

    Megfigyelhetjük továbbá Izraelnek a többi nép közüli kiválasztását amelyben Isten jelképileg megmutatta, hogy a világért tett nagy munkának hogyan kell bevégződnie – Egyiptomból való kiszabadulásukat, Kanaánjukat, szövetségeiket, törvényeiket, bűnért való áldozataikat hibáik eltörlésére és a nép meghintésére, valamint az ezeknek véghezvitelére szükséges papságukat - mindezt egy kicsinyitett és egy jelképi magyarázatban tette ami a valódi papságot és áldozatot illeti a világ emberiségének megtisztítására.

    Mikor Isten a néphez szólt ezt mondta: 

„Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül.” (Ámos 3:2).

     Amíg Krisztus el nem jött, csak ez a nemzet volt elismerve egyedül; sőt még azután is, mert az Úr terve csak rájuk szorítkozott, és tanítványainak sem engedte meg, hogy másokhoz menjenek – ezt mondva:

„Az útra, mely a pogányok közé visz, ne menjetek, és a szamaritánusok városaiba se menjetek.”

    Miért ne Uram? Mert, mondta Ő: „nem másokhoz küldettem csak Izrael elveszett juhaihoz”. (Máté. 10:5,6; 15:24). Minden idejét nekik szentelte, egész haláláig, és csak azután kezdte el első munkáját a világért, ingyen és mindent felülmuló kegyelmének első kimutatását, amely „a kellő időben” mindenkinek áldásként fog szolgálni.

Istennek ajándéka határtalan.      Istennek e legnagyobb adománya nemcsak egy nemzetre vagy csak egy osztályra volt korlátozva, nemcsak Izraelért, hanem az egész világért; „mert Jézus Krisztus Isten kegyelméből mindenkiért megkóstolta a halált. – Zsid. 2:9
     (103) És most is, az Evangéliumi Korban, egy bizonyos választás történik. A világ némely része jobban kedveli az Evangéliumot (mely mindazoknak, akik hallani akarják, ingyen áll rendelkezésükre), mint mások. 

     Tekintsünk csak a világ térképére és nézzük meg mily csekély az a rész, mely csekély részben, de meg van áldva Krisztus evangéliumával.  Hasonlítsuk össze magunkat és előnyeinket azzal a millió pogánnyal, aki manapság is sötétségben van, aki soha sem hallotta a meghívást, és aki természetesen soha nem is volt meghívva. 

     Mikor az elhívott sereg (akik arra hivattak el, hogy Isten fiai, Istennek örökösei, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökös társai legyenek – akik elhivatásukat és választásukat megerősítették) teljes számú lesz, akkor fog csak Isten Terve a világ üdvözítéséért megkezdődni.

A második Ádám és a második Éva

 

Bride2.jpg (3167 bytes)
“A Lélek és a Menyassony ezt mondják: Jövél!”

     Mindaddig nem töri meg a Mag a kígyó fejét, amíg nem lesz kiválasztva, kifejlődve és felmagasztalva.

 „A békességnek Istene pedig megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar.” (Róm.16:20; 1.Móz. 3:15). 

    Az Evangéliumi Korszak előkészíti a tiszta szűzet, a hívő Egyházat, az eljövő vőlegény részére. És a Korszak végén, mikor „az Ő felesége elkészítette magát” (Jel. 19:7), eljön a vőlegény, és akik készek voltak, bementek Ővele a lakodalomba – a második Ádám és a második Éva eggyé lesznek, és akkor megkezdődik a megépítés (helyreállítás) dicső munkája.

    A következő korszakban az új egek alatt, és az új földön az Egyház többé nem az eljegyzett szűz, hanem a Menyasszony lesz; és akkor 

„a Szellem és a Menyasszony ezt mondják: Jövel. És aki hallja is, ezt mondja: Jövel. És aki szomjuhozik jöjjön el. És aki akarja, vegye az életnek vizét ingyen.” – Jel. 22:17

     Az Evangéliumi Korszak, távol, hogy befejezze az Egyház elhivatását, csak a jövő nagy munka egy szükséges előkészülete. Ez ígért áldás (104) után fohászkodik minden teremtett lény, és együtt mind ezidáig ... keseregnek, várván az Isten fiainak dicsőséges megjelenését. (Róm. 8:22,19). 

     És áldott az a tény, hogy Atyánk előre látta Tervében a jövő Korszak Ingyen Kegyelmét, nemcsak az élők számára de a meghaltak részére is.

A sirban lévők a “reménység foglyainak” neveztetnek.

Grave1.jpg (2917 bytes)

     Mindazok, akik az áldásokból, melyet az Úr második eljövetele hoz, csak valamennyit is látnak, és akik bizonyos mértékben méltányolni tudják azt a tényt, hogy Ő azért jön, hogy a halála által szerzett üdvözlési kincset kiossza, nem tudják átlátni ezt az utolsó tényt, t.i. azt, hogy azokat is, akik a sírban vannak, éppen úgy érinti a Messiás dicső Uralkodása mint azokat, akik abban az időben nem lesznek csak részben a romlandóság, a halál uralma alatt.

    De amilyen biztos, hogy Jézus mindenkiért meghalt, éppoly biztos az is, hogy mindenkinek részesülnie kell az áldásokban és lehetőségekben, amelyet Ő vett meg drága vérével. Tehát, áldásra kell számítsunk a Millenniumi Korszakban, úgy azokra akik a sírban lesznek, mint azokra akik élni fognak.

     Erre vonatkozólag sok bizonyítékot találunk, ha mélyebben betekintünk az Úr bizonyságtételeibe. Isten tervében elhatározott szabadításuk miatt, a sírban levők - „a reménység foglyainak” neveztetnek.

Az emberiség többsége soha sem hallott Jézusról.

Family7.jpg (4846 bytes)

Mi lett azzal a sokasággal amely meghalt? 

Mi az ők állapotjuk?

 

Létezik reménység a Ki-Nem-Választottak részére?

     Körülbelüli becslés szerint a hatezer év alatt, Ádám teremtésétől, kb. száznegyvenhárom milliárd emberi lény élt e földön. Ezek közül, a legmesszemenő számítás szerint, amit észszerüen lehetünk, azt mutatja, hogy alig egy milliárdot számíthatunk Isten szentjei közé.

    E becslés szerint száznegyvenkét milliárd marad hátra, (142.000.000.000) akik bármely hit és reménység és annak az egyetlen névnek hallása nélkül haltak meg, mely egyedül adatott az ég alatt és az emberek között, mely által nekünk meg kell tartatnunk.

    (105) Valóban, a legnagyobb többség ezek közül soha sem tudott vagy hallott Jézusról, és így természetesen nem is hihetett abban, akiről soha nem hallottak.

    Mi lett ezzel a nagy tömeggel, kérdezhetjük, melynek számáról csak egy határozatlan fogalmunk van? Mi és mi lesz az ő sorsuk? Nem tett Isten semmi intézkedést számukra? Hisz állapotukat és körülményeiket előre látta!? 

     Avagy a világ fundamentomának felvettetésétől fogva intézkedett reménytelen örök kinzatásukról, ahogyan azt sokan az Ő gyermekei közül állítják? 

     Vagy van talán részükre Tervének magasságában, mélységében, hosszúságában és szélességében még egy alkalom, hogy mindenki megismerhesse ezt az egyedüli nevet, hogy a feltételeknek engedelmeskedve örök életet élvezhessen?

 

 

Ateizmus

 

Kálvinizmus

 

Armeniánizmus
     Erre a kérdésre, melyet minden gondolkodó keresztyén feltesz magában, és amelyre választ vár - Jehova jellemével összhangban lévő választ- , többféle válasz érkezik.

Az Ateizmus (Isten tagadás) ezt válaszolja: Ők örökre meghaltak: ez élet után nincs más élet: ők élni soha többé nem fognak.

A Kálvinizmus ezt válaszolja. Ők nem voltak megmentésre kiválasztva. Isten előre elrendelte és elhatározta, hogy elvesszenek – hogy a pokolba jussanak – ahol most is vannak, s kínban vergődnek, és ahol reménység nélkül örökre ott is maradnak.

Az Arminianizmus (Örmény) válasza pedig ez: Mi hisszük, hogy Isten soknak megbocsát ezek közül, tudatlanságuk miatt. Azok, akik legjobb akaratuk szerint megtették a tőlük telhetőt, bizonyosak lehetnek az „elsőszülöttek Egyházában”, mégha nem is hallottak soha Jézusról.
Krisztus az üdvözülés egyedüli alapja

 

Jesus26Peter.jpg (2864 bytes)
Péter hite

     Ez utóbbi nézethez csatlakozik a kereszténység legtöbb felekezete, (106) (némelyek ellentétes hitnézete ellenére) abból az érzésből kiindulva, hogy minden más nézet Isten igazságosságával összeférhetetlen. 

    De támogatja-e a Szentírás ezt a nézetet? Vagy tanítja-e, hogy a tudatlaság az üdvözülés egy alapja? Nem. Az üdvözülés egyedüli alapja, amelyről a Szentírás beszél, nem más mint a Krisztusba mint Megváltónkba és Urunkba vetett hit.

„Mert kegyelemből tartattunk meg hit által.” (Eféz. 2:8) 

    A hit általi megigazulás az egész keresztyénség fő alapja. Mikor az apostolokat megkérdezték: Mit kell tennem, hogy megtartassam? Ők ezt felelték: Higyj az Úr Jézus Krisztusban.

„Mert nem adatott emberek közt az ég alatt más név, amely által nekünk meg kell tartatnunk” (Csel. 4:12) és

„valaki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” (Róm. 10:13)

 

Paul6.jpg (9786 bytes)
A Pogányokhoz küldött Evangélium

 

Meg fogja menteni a tudatlanság az embereket?

 

Moses7Law.jpg (5152 bytes)
A törvény nem hozott életet Izráelnek

     Pál is ekképen gondolja: az embernek előbb hallani kell az Evangéliumot mielőtt hinne: 

„Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? És mi módon higyjenek abban, aki felől nem hallottak?” – Róm. 10:14

     Némelyek azt állítják, hogy Pál azt tanítja: a tudatlanság meg fogja menteni az embereket. Mert így szól:

„noha nekik (a pogányoknak) törvényük nincsen, mindazáltal ő maguk maguknak törvényük.” (Róm. 2:14) 

    Ők azt következtetik ebből, hogy az a törvény, melyet lelkiismeretük sugall elégséges arra, hogy megigazítsa őket. De egy ilyen személy félreérti Pált.

    Mert ő ehelyett éppen azt bizonyítja, hogy Isten előtt az egész világ bűnös (Róm. 3:19), hogy a pogányok, kiknek írott törvényük nem volt, ítélet alá estek, nem pedig megigazultak a lelkiismeret világánál, ami vagy megbocsátott nekik vagy vádolta őket, az bizonyította, hogy nem voltak tökéletesek és méltók az életre mint a zsidók, akiknek írott törvényük volt, és azáltal ítélet alatt álltak; „mert a bűnnek ismerete által van a törvény.” (Róm. 3:20)

    (107) A zsidóknak adott törvény célja az volt, hogy feltárja gyengeségüket, és megmutassa nekik képtelenségüket az Isten előtt való megigazulásra.

„Mert a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg Isten előtt.”

    A zsidókat elítélte az írott törvény, a pogányok pedig a világosság elég lelkiismeretével rendelkeztek ahhoz, hogy a törvény ítélje el őket, és így minden száj elzáratik attól, hogy követelje az élethez való jogot, mert Isten előtt az egész világ bűnös.

Sok keresztyény tévesen álitja, hogy Isten nem fogja a tudatlanokat elkárhoztatni.      Emlékezzünk csak meg Jakab apostol nyilatkozatáról, (2:10) hogy ha valaki az egész törvényt megtartja, de vétkezik egy dologban, az egész törvényt megrontotta és nem tarthat ígényt a szövetségbeli törvényben ígért áldásokra, És mi elismerjük, hogy valóban „nincs csak egy igaz se”. (Róm. 3:10) 

    Ezáltal elzár a Szentírás minden reményt-nyújtó ajtótól vagy attól, hogy egy is megmeneküljön, sőt azt mutatja, hogy az elítélt faj közül egy sem képes jutalomra méltó cselekedettel az örök életet magának biztosítani, és hogy hasonló módon egészen hasztalan a tudatlanságot az üdvösség alapjául mentségül használni. 

     A tudatlanság senkit sem jogosít fel a hit és engedelmesség jutalmára.

Istennél egy jobb módon van áldás fenntartva mindenki részére.      Sok keresztyén nem tudja elhinni azt, hogy annyi milliárd gyermekek és pogány örökre elvesz, (amelyre ők maguk tanítva vannak, éspedig arra, hogy létezik egy hely, ahol reménytelen és örök gyötrelem honol, és ahova ők kerülhetnek) és határozottan állítják – nem véve figyelembe maga a Biblia erre vonatkozó tanításait - hogy Isten a tudatlanokat nem kárhoztatja el. 

     Mi csak csodáljuk nagyszívüségüket, és az Isteni jóság iránti elismerésüket, de figyelmeztetjük őket, hogy ne igen siessenek a Szentírás állításait eldobni vagy megvetni. Mert Isten mindenki részére fenntart egy áldást, ezt pedig egy jobb úton mint a tudatlanság.

Heathen1.jpg (12703 bytes)
Heathen2.jpg (8487 bytes)
Heathen3.jpg (7076 bytes)
Mi fog történni a pogányokkal?

     De vajon hitük szerint cselekszenek-e ők? Nem. Dacára annak, hogy azt hirdetik: (108) a hitetlenek épp hitetlenségük által fognak megmenekülni. Ők továbbra is hittérítőket küldenek több ezer élet és több millió pénz feláldozása árán is. 

     Ha mindannyian vagy csupán a fele megmenekülhetne a tudatlanság által, akkor valóban csak kárukra lenne hittérítőket küldeni a pogányokhoz azért, hogy Krisztust tanítsák; mert úgy is alig akad egy az ezer közül aki hinne bármely hittérítő szavára. 

     Ha ez az eszme helyes, akkor sokkal jobb volna őket tudatlanságban hagyni, mert akkor sokkal nagyobb rész menekülhetne meg. Ezt a gondolatmenetet folytatva, nem következtetjük-e, hogy ha Isten az egész emberiséget tudatlanságban hagyta volna, úgy mind megmenekült volna? 

     Ha ez pedig így lenne, úgy Jézus eljövetele és halála is szükségtelen lett volna, valamint az apostolok és szentek prédikálása és szenvedése is hiába való volt, és úgyszintén az Evangélium, a jó hír. 

     Azok részéről, akik a kálvinizmusban vagyis egy előre elrendelt kiválasztásban hisznek, és abban, hogy minden egyénnek még mielőtt létezett volna örök végzete változhatatlanul meg volt jelölve, azok számára még illetlenebb és esztelenebb lenne hittéritőket küldeni a pogányok közé.

A kellő időben telyes ismeret lesz ÉS méltánylás.

Jesus36AngelsA.jpg (23136 bytes)
Hogyan lesz a “jó hir nagy öröm” “MINDEN NÉP” számára?

     De a Biblia, ami tele van hittérítési szellemmel, nem tanítja, hogy többféle út létezik az üdvözüléshez, - egy a hit által, a másik cselekedet és a harmadik tudatlanság által. Sem a fatalizmusról, az Istent megszégyenítő tanról nem tesz említést. 

     Míg a Biblia a reménynek minden más ajtaját zárva jelzi az emberiség előtt, addig az egyedüli egy ajtót tágra nyitja előttünk, és hirdeti, hogy aki akar, bemehet az életre: valamint azt is kimutatja, hogy mindazok, akik a jelenben nem látják az áldott alkalmat a bemenetelre, vagy nem méltányolhatják, a kellő időben annak teljes megértésére és méltányolására fognak hozatni. 

     Az egyedüli út, mely által az elítélt emberiség közül bárki, vagy az egész Istenhez jöhet, nem jutalomra méltó cselekedet, (109) vagy tudatlanság által van, hanem a Krisztus drága vérébe vetett hit által, mely elveszi a világnak bűneit. (1.Pét.1:19; Ján.1:29)

    Ez az az Evangélium, az az örömteljes hír, „amely az EGÉSZ NÉPNEK örömére lesz”.

    Most pedig vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat úgy, mint ahogy Isten beszél nekünk azokról, és az Ő jellemének tisztázását hagyjuk Őrá. Kérdezzük meg inkább, hogy mi történt a száznegyvekét milliárd emberrel?

Miért van az emberiség a szenvedés álapotában?      Akármi is történt velük, de afelől biztosak lehetünk, hogy jelenleg nincsenek a szenvedés állapotában; mert a Szentírás nemcsak azt tanítja, hogy az Egyház teljes jutalmát Krisztus második eljövetelekor fogja elenyerni, hanem azt is, hogy a gonoszok is akkor fogják büntetésüket megkapni, amikor minden egyenes lelkű ember cselekedete szerint lesz megfizetve. (Máté. 16:27) 

„Az Úr megtartja ... a hamisakat az ítélet napjára, hogy megbüntetésse”.

“Isten szeretet.”

Jesus34Cross.jpg (5390 bytes)

     De az a gondolat, hogy embertársaink közül oly sokan elvesztek volna, mert nem volt tudomásuk az üdvözülésről, bárkinek is, akiben csak egy szikrányi szeretet vagy könyörületesség van, borzasztónak kellene tünnie. 

     Aztán számos olyan szentírási vers létezik, mely mindezekkel ellentétben áll. De lássuk: Ha elfogadjuk, hogy ez az élet az egyedüli üdvözülési idő, és félre tesszük a következendő Korszakban történő helyreállításra való minden reménységet, hogyan értsük akkor a múlt és a jelen világánál a következő mondatokat:

 „Isten szeretet”, és „ mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne el ne vesszen”? (1 Ján. 4:8; Ján. 3:16)

    Nem úgy látszik-e, hogy ha Isten annyira szerette a világot, akkor Ő nemcsak azt akarja, hogy a hívők tartassanak meg, hanem azt is, hogy mindnyájan hallhassanak hogy hihessenek?

Nem minden ember lett felvilágositva most.      (110) Majd, amikor azt olvassuk, „Ez volt az az igazi világosság, mely megvilágosít minden e világra született embert”, (Ján. 1:9) erre a mi megfigyelésünk azt mondja: Nem, nem mindenki lett megvilágosítva, mert amint láthatjuk, Jézus a föld milliárdjaiból alig néhányat világosított csak meg. 

     Még a jelenlegi felvilágosodott napokban is, millió pogány még csak jelét sem mutatja a felvilágosodottságnak ahogy a Sodomabeliek sem mutattak és a múlt Korszakok sokasága sem.

A megváltás egy sikertelenség volt?

Jesus30AngelsA.jpg (22907 bytes)
“Imé, hirdetek néktek nagy örömöt, amely az EGÉSZ NÉPNEK öröme lészen.” Lukács 2:10

Krisztus Meghalt Mindenkiért

     Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus az Isten kegyelméből mindenekiért megkóstolta a halált. (Zsid. 2.9) Ha tehát, Ő a száznegyvenhárom milliárdért halált kóstolt, és ez az áldozat valami okból csak egy milliárdért volt hatásos, ebben az esetben nem egy balul ütött cselekedet lenne ez a megváltás? 

     És ebben az esetben nem volt-e igen nagy az apostol nyilatkozata amikor ezt olvassuk: „Íme hirdetek nektek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme lészen”? (Luk. 2:10)

    És ha körültekintekintünk azt látjuk, hogy csak egy „Kicsiny Sereg” öröme nagy. Nem pedig az egész népé. Ez nem kelthet-e kétséget bennünk afelől, hogy az angyalok felnagyították híradásukkor a Messiás jóságát, nagyságát és annak a munkának a jelentőségét, melyet véghez fog vinni?

Mindenki hasznot fog venni Krisztus halálából?     Egy másik állítás ez: „Egy az Isten, egy a Közbenjáró is, Isten között és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta magát váltságúl minden emberért”. (1.Tim. 2:5,6) Egy váltság mindenkiért? 

     Miért ne lenne hát akkor az összes megváltottnak valami haszna Krisztus halálából? Miért nem jöhetnének akkor mindannyian az Igazság ismeretéhez hogy hihessenek?

A kulcs a váltságdijba van: “tanubizonyság a KELLŐ IDŐBEN.”

 

Jesus31Nailed.jpg (4310 bytes)
A Keresztrefeszités

     A kulcs nélkül milyen sötétnek és összeegyezhetetlennek tűnik ez az állítás, de ha megtaláljuk a kulcsot az Isten Tervéhez, akkor ezek a versek (111) egyhangúlag ezt nyilvánítják: „Az Isten szeretet!” 

     Ez a kulcs a fent idézett vers utolsó részében található – „Aki adta önmagát váltságul minden emberért, aki bizonyos időkre rendeltetett, tanúbizoyság volt.”

    Istennek mindenre meghatározott ideje van. Ő ezeket be tudta volna bizonyítani mindazoknak akik az ő idejében éltek, de mivel nem tette, ez azt bizonyitja, hogy a kellő idő erre a jövőben lesz. 

     Azoknak, akik az Egyházhoz fognak tartozni, a Krisztus Menyasszonya, és az uralkodási dicsőségben részesülnek, azok számára a jelen kor a „bizonyos idő” a hallásra. 

     Akinek jelenleg van füle a hallásra halljon és vigyázzon, mert aszerint fog megáldatni. Habár Jézus lefizette váltságdíjunkat még mielőtt megszülettünk volna, azért a mi „bizonyos (vagy kellő) időnk”, hogy arról halljunk, csak sok évvel később jött el, és akkor is csak akkora mértékben  amennyire mi azt méltányolni tudtuk, képességünk és fogalmunk mértéke szerint. 

     Ugyanez az alapelv alkalmazható mindenkire: ez az idő az Istentől meghatározott percben mindenki számára tanúbizoyság lesz, és akkor mindenkinek alkalma lesz a hivésben, hogy ezáltal megáldathasson.

A halál minden reménynek véget vet?      A túlnyomó vélemény az, hogy a halál minden próbaidőnek véget vet viszont egy szentírási szakasz sem tanítja ezt, ha így lenne, akkor a fenti versek mind és számos más is jelentéktelen lenne ha a halál a világ minden reménységének véget vetne.

    Az egyedüli bibliai bizonyíté amit erre vonatkozóan idéznek, hogy ezt az általánosan fantartott nézetet bebizonyítsák a következő: „amely helyre leesik a fa, ott marad”. (Préd.11:3)

Grave2A.jpg (16352 bytes)
Hogyan fog “minden ember” az igazság megismerésére jönni?

 

 

 

A Biblia két Ádámja – Ádám és Jézus.

 

      Hogyha ennek van valami vonatkozása az ember jövőjére, akkor azt mutatja, hogy bármi is legyen az ember állapota, mikor a sírba megy, nem történik felette semmi változás, amíg abból fel nem ébresztetik. 

     És ez az egyhangú tanítása minden bibliai versnek, ami e tárgyat (112) illeti, mint ahogy kimutatjuk majd a következő fejezetben. 

     Mivel Istennek nem az a szándéka, hogy az embert megmentse tudatlansága miatt, hanem „hogy az igazságnak ismeretére juttasson el” mindenkit, (1.Tim. 2:4) mivel az emberiség legnagyobb része tudatlanságban halt meg, „mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a koporsóban (a sírban), ahova megy”, (Préd. 9:12) éppen ezért gondoskodott Isten a halottak feltámadásáról, hogy tudományhoz, hithez és üdvözüléshez jusson minden ember. 

     Az Ő terve az, hogy „miképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen Krisztusban mindnyájan megeleveníttessenek, minden ember az ő rendje szerint” – az Egyház, a Menyasszony vagyis a Krisztus Teste először; aztán a Millenniumi Korszak alatt mindazok, akik jelenlétének ezer esztendeje alatt az Övéi lesznek (tévesen van jövetelnek fordítva) és az Úr kellő idejében, mindnyájan a legkisebbtől a legnagyobbig megismerik Őt. – 1 Kor. 15:22,23

     Amiképpen a halál az első Ádám által jött, azonképen jön az élet második Ádám – Krisztus által. Mindazt, amit az emberiség – azáltal hogy Ádámban volt –  elveszített, akik a második Ádámban hisznek, vissza fogják nyerni. 

     Mikor felébrednek – és rendelkezni fognak a gonosz tapasztalatával, ami Ádámnak hiányzott – mindazok akik hálával fogják fogadni a megváltást, az engedelmesség feltétele mellett örökké tovább élhetnek. 

     A béke Fejedelme igazságos uralkodása tökéletes engedelmességet fog követelni, amihez azonban tökéletes képesség is fog adatni. Ez az az üdvösség, mely a világ részére van felajánlva.

Isten nem fog örök életet adni az ember akarata ellenére.      Hadd figyeljünk meg egy másik verset, ami az úgynevezett univerzalistákon kívül (ők az általános megtartásban hisznek) általában figyelmen kívül van hagyva. És bár mi nem vagyunk univerzalisták, mégis élünk azzal a joggal, hogy Isten Ígéjének minden bizonyítékát megvizsgáljuk, (113) és higyjük valamint örvendjünk benne. 

    Így olvassuk: „bízzunk az élő Istenben, Aki minden embernek megtartója, mindenek felett pedig a hívőknek.” (1.Tim. 4:10)

    Isten meg fog menteni minden embert, de nem fog „csodával határos módon” senki üdvözülni, csak az, aki Krisztus által jön Hozzá. Isten önkénti üdvözítése nem kerül összeütközésbe az emberek szabad akaratával, szabad választásuk ellenére is életet adva nekik; „Íme ma elődbe adtam életet és halált; válaszd annakokáért az életet, hogy élhess.”

Jesus32Simeon.jpg (4989 bytes)
Simeon és Jézus

     Simeon ellentétbe helyezte ezt a két üdvözítést, miközben ezt mondta:

„látták az én szemeim a te Üdvözítődet, ... a pogány népeknek megvilágítására való világosságot, és a te népednek, az Izráelnek (a volóban Izráelitáknak) dicsőségét.” 

    Ez összhangzsásban van Pál apostol nyilatkozatával, miszerint a közbenjáró Jézus Krisztus mindenkiért adta magát váltságdíjul és a kellő időben mindenkinek bizonyságul lesz. Ez az, amiben minden ember – hitre vagy akaratra való tekintet nélkül- A KELLŐ IDŐBEN részesül. 

    Ez a Megváltóról szóló örömhír minden népnek szól, (Luk. 2:10,11) de a bűnből és halálból való különös megmentés csak népéhez fog jönni (Máté. 1:21) – azokhoz, akik hisznek Őbenne – mert ahogy olvassuk, az Istennek haragja a hitetleneken marad. – Ján. 3:36.

Az általános üdvözülés és a különös üdvözülés.      Tehát, az általános üdvözítés, amely minden egyénhez eljön, az igaz világosságból eredő világosságból fog állni és egy alkalom lesz az élet választására; és mivel az emberiség tulnyomó része a sírban van, szükséges őket onnan kihozni, hogy a Megváltóról való jó hír bebizonyítassék nekik. 

     Ezenkívül még azt láthatjuk, hogy a különös üdvözülés, amelyet a hívők jelenleg hit által élveznek (Róm. 8:24) és amelynek valósága a Millenniumi Korszakban fog feltárulni, azoknak is szól, akik „azon a napon hinni fognak”. 

     Szabadulásuk lesz a bűn szolgálata alól és a halálnak rothadatlanságából (114) egy teljes, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. 

     De ezeknek az áldásoknak az elérése a Krisztus Országa iránti szívbeli engedelmességtől fog fügni, -és gyorsaságuk fogja mutatni szeretetük fokát Királyuk szeretettörvénye iránt. 

 

 

Az igaz világosság végül is felvilágositani fog minden embert.

Candle.jpg (2946 bytes)

    Ha valaki az Igazság által megvilágosodott, az Isten szeretetének megismerésére jutott,  s így az emberi tökéletességre visszaállt (legyen az tényleges, vagy csak annak számított) és azután „félni fog” vagy „kivonja magát”, (Zsid. 10:38,39) akkor az ilyen a hitetlenekkel együtt ki fog vágattatni. (Csel. 3:23) Ez a második halál. (Jel. 21:8)

     Láthatjuk tehát, hogy az eddig nehezen érthető versek ezzel a nyilatkozattal, hogy „kellő időben tanubizonyság lesz”, meg van magyarázva. Mert a kellő időben az igaz világosság minden e világra született embert meg fog világosítani, és a kellő időben, a jó hír „minden embernek örömére lesz”. 

    És ezek a versek, hacsak el nem csavarjuk, másképp nem magyarázhatók. Pál ezen vonalon tovább haladva, nagy nyomatékkal bizonyítja ezt a Rómabeliekhez írt versekben. Róm. 5:18,19. 

     Ő azt következteti, hogy amiként az egész emberiség Ádám engedetlensége miatt halálra ítéltetett, azonképpen Krisztus igazságossága és halálig tartó engedelmessége a megigazulásnak lett alapja; és ahogy az első Ádámban az egész emberiség elvesztette életét, úgy mindenki, eltekintve a személyes hiányosságoktól, a második Ádám elfogadása által, életet nyerhet.

Izráel helyreállitása

 

 

 

Restitution Minden Szent Próféták által tanitva

     Péter apostol azt mondja, hogy erről a helyreállításról minden szent Próféta szólt nekünk. (Csel. 3:19-21) Mindenik tanít róla. Ezékiel a mezőn elszáradt csontokról így beszél, „Ezek a tetemek az Izrael egész háza”.

    És Isten így szólt Izraelhez: „Íme én megnyitom a ti koporsóitokat, és kihozlak titeket az Izrael földére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor ... az én lelkemet adom (115) ti belétek, és éltek, és megnyugosztlak titeket a ti földeteken; és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekszem, ezt mondja az Úr!” – Ezék. 37:11-14.

Isten mondja Izráelnek, “Imé, én megnyitom a ti sirjaitokatand és kihozlak titeket a ti sirjaitokból, én népem! S beviszlek titeket Izráel földjére.

"És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor … adom az én lelkemet belétek, és leteszlek titeket a ti földetekre,

"és megtudjátok, hogy én, az Úr, szoltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.” Ezékiel 37:11-14

wpe68D.jpg (11899 bytes)

Ezékiel látomása – a mező az elszáratt csontokkal

 

ISMenorah.jpg (6353 bytes)
Menorah Izráelben

 

 

ISVineyard.jpg (4664 bytes)
Szőlőskert Izráelben

     Ezzel egyeznek Pál szavai is (Róm. 11:25,26) – „hogy e megkeményedés, mely rész szerint van, csak addig lesz Izraelen, míg a választott pogányok (a választott Seregnek, a Krisztus Menyasszonyának) száma be nem telik, és így az egész Izrael megtartatik”, vagyis kivetett állapotából visszahozatik; mert „nem vetette el Isten az Ő népét, melyet öröktöl fogva ismert.” (2. vers)

      Mialatt Krisztus Menyasszonya választódik, ők ki vannak vetve az isteni kegyelemből, de ha ez a munka be lesz fejezve, akkor ismét visszafogadtatnak. (28-33 vers) 

    Próféták írásai tele vannak olyan állításokkal, amelyek arról szólnak, hogy miképp fogja őket Isten ismét beültetni, és hogy többé soha ki nem szakíttatnak. 

„Ezt mondja az Izrael Ura, Istene, ... és vetem az én szemeimet ő reájuk, hogy jót tegyek velük, és a földre visszahozzam őket, hol megépítem őket és el nem rontom, és beplántálom őket és ki nem szaggatom.

 És szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr, és ők az én népem lesznek, és én nekik Istenük; és megtérnek én hozzám teljes szívükből.” (Jer. 24:5-7; 31:28; 32:40-42; 33:6-16) 

     Ezek nem előbbi visszatérésükre vonatkoznak (babiloni, szíriai stb. fogságukból), mivel azóta ők ismét kiszaggattattak.

Mindazok akik a Millenniumban meghalnak, saját büneik miatt fognak meghalni.

Grave15.jpg (2607 bytes)

     Továbbá azt mondja az Úr: „Azokban a napokban többé nem mondják: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott bele. Sőt inkább, ki-ki a maga gonoszságáért hal meg”. (Jer. 31:29-30) 

     Ez a jelenben nincs így, most senki sem a maga, hanem Ádám bűnéért hal meg – „Ádámban mindnyájan meghalnak”. Ő ette meg a bűnnek savanyú egresét, atyáink pedig folytatták, mindig több (116) és több betegséget és nyomorúságot hozva gyermekeikre, ezáltal siettetve a bűn megbüntetését – a halált. 

     Az a nap, amelyen „mindenki (aki meghal) a maga gonoszságáért hal meg” a Millennium, vagyis a Helyreállítás Napján lesz.

Az Izráel számára tett igéreteknek egy bővebb alkalmazásuk van.
TabPriest2.gif (14856 bytes)
     Habár a prófétálások és a jövő áldásaira vonatkozó ígéretek úgy látszik, mintha csakis Izraelre vonatkoznának, azt azért ne feleddjük, hogy Izrael egy jelképi nép volt, és ezért, ha a nekik tett ígéretek különösen csak rájuk vonatkoztak, mégis általánosan egy nagyobb vonatkozással vannak az egész világ emberiségére, amelyet ők mint nemzet jelképeztek. 

     Míg Izrael, mint nemzet, az egész világnak jelképe volt, addig annak papsága a kiválasztott „Kicsiny Seregnek”, a Krisztus Fejének és Testének, a „Királyi papság”-nak volt jelképe, és az áldozatok, tisztulások és engesztelődések pedig, amelyek érettük tétettek, jelképezte a „jobb áldozatok”-at, a teljesebb tisztulást és a valódi kiengesztelődést „az egész világ bűneiért”, melynek ők egy részét képezték.

Helyreállitás az egész emberiség részére van igérve, beleértve a Sodomabelieket is.

 

 

ISLotsWife.jpg (19649 bytes)
Lót Sodomában élt

     És nemcsak így, hanem Isten még nevén is megemlíti e nemzetet, és megígérte helyreállításukat. Meggyőző példaként említjük meg a Sodomabelieket. 

    Ha a Sodomabeliek helyreállításáról szóló tanítást elég világosan látjuk, úgy egészen biztosan fogjuk érezni magunkat a dicsőséges Helyreállítási tan igazsága felől, melyről az összes szent próféta szólt.

     És miért ne legyen a Sodomabelieknek egy alkalma a tökéletesség elérésére és az örök életre éppúgy mint Izraelnek, vagy akármelyikünknek? 

    Igaz, hogy ők nem voltak igazak, de Izrael sem volt, és mi sem voltunk kik jelenleg az evangéliumot halljuk. „Mert nincsen csak egy igaz is”, eltekintve a beszámított Krisztus igazságosságától, aki mindenkiért meghalt. 

     Urunk saját szavai mondják nekünk, hogy habár Isten az ő gonoszságukért tüzes esőt bocsátott rájuk a mennyből és elpusztította őket, azért Isten előtt még sem (117) voltak olyan nagy bűnösök, mint a zsidók, akik több ismerettel bírtak. (1.Móz. 19:24; Luk. 17:29) 

     A Kapernaumbeli Zsidókhoz így szólt: „mert ha Sodomába azok az isteni erők lettek volna, melyek te benned voltak, mind a mai napig megmaradt volna.” – Máté. 11:23

Mindeki részére lesz egy alkalom az Itélet Nap folyamán.

 

 

ISCapernaum1.jpg (2606 bytes)
Zsinagóga romok Kapernaumba.

Jövő áldások a Sodomabeliek részére

     Ekképen Urunk azt tanítja, hogy a Sodomabelieknek nem volt teljes alkalma az üdvözülésre; és biztosít nekik egy olyan alkalmat, midőn (a 24-ik versben) hozzáteszi: „a Sodoma földjének könnyebb lesz dolga az Ítélet Napján, mint neked”. 

     Hogy milyen egy nap lesz az, és hogy mi fog azon történni, azt a következő oldalakon mutatjuk ki, itt csak arra a tényre hívjuk fel a figyelmet, hogy a Kapernaumbelieknek egy elviselhető ideje lesz, de a Sodomabelieknek még türhetőbb lesz a sorsa; mert, habár egyiküknek sem volt teljes ismerete, sem áldásai melyeket a „Mag” tervezett el, az eljövetelével kapcsolatban, mégis Kapernaum több világosság ellen vétkezett, mint a Sodomabeliek.

Az “Új Szövetség”

     És ha Kapernaumról és az egész Izraelről emlékezünk meg, hogy ők a Jézus vére által megpecsételt „Új Szövetség” alatt fognak megáldatni, miért ne áldassanak meg a föld összes nemzetségei között a Sodomabeliek is? 

    Egész bizonnyal ők is meg lesznek áldva, mert ne feleddjük, hogy habár Isten tüzet bocsátott rájuk az égből és elpusztította őket, sok évszázaddal Jézus ideje előtt, mikor helyreállításukról van szó ez felébresztésükre, a sírból való visszatérésükre vonatkozik.

ISSodomSalt.jpg (2957 bytes)
Só a Holt Tengernél közel Sodoma és Gomora területéhez

 

 

ISSodomRuins.jpg (3548 bytes)
Romok Sodoma területén

     Most vizsgáljuk meg Ezékiel (Ezék. 16:48-63) prófétálását, de olvassuk figyelmesen. Isten itt Izraelről beszél és összehasonlítja azt szomszédjával, Samáriával, és a Sodomabeliekkel, akikről ezt mondja: „és eltettem őket, ahogy én jónak láttam.” (angol fordítás) 

    Se Jézus, se a Próféta nem ad felvilágosítást Istennek ez igazságtalannak látszó cselekedetéről, hogy Sodomát elpusztította, és másokat, (118) sokkal vétkesebbeket mint ő, büntetlenül hagyta. 

    Mindez azonban érthetővé fog válni, mikor a „kellő időben” az Ő nagy célja nyilvánvalóvá válik. A Próféta egyszerűen csak megjegyzi, hogy Isten „jónak látott” úgy tenni, és Jézus hozzá teszi, hogy az Ítélet Napján könnyebb lesz dolguk, mint más bűnesebbeknek. 

     De ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy a halál minden próbaidőnek véget vet, és hogy azután senkinek se lehet alkalma, hogy az igazságnak ismeretéhez jusson és annak engedelmeskedjen, nem jogosan kérdezhetjük-e, miért látta Isten jónak ezt a népet megsemmisíteni anélkül, hogy megadta volna nekik az alkalmat az egyedüli név megismerésére, mely által üdvözülhetnek? 

     A válasz erre ez: mert nem akkor volt a kellő idejük. A kellő időben majd felébresztetnek a halálból és az igazságnak ismeretére hozatnak, és így a föld összes nemzetségével együtt az ígért „Mag” által megáldatnak. Csak akkor lesznek az örök élet próbája alatt.

Az emberi faj minden tagjának van egy helye Isten tervében.

 

     Ezzel a gondolattal és nem mással érthejük csak meg Istennek, mint a szeretet Istenének eljárását, hogy mily módon járt el az Amalekitákkal és más nemzetekkel, amelyek elpusztítását nemcsak hogy megengedte, hanem megparancsolta Izráelnek: 

„Most azért menj el, és verd meg az Amalekitákat, és valamijük van, mindent elveszessetek és semmit neki ne kedvezzetek; hanem megöljetek férfit, asszonyt, gyermeket, és ökröket, juhokat, tevéket, szamarakat.” (1 Sám. 15:3) 

     Az élet e meggondolatlannak látszó elpusztítása szinte össze nem egyeztethetőnek látszik az Istennek tulajdonított szeretettel és Jézus azon tanításával, hogy „szeressétek ellenségeiteket” stb., mindaddig míg Istennek rendszeres Tervének ismeretéhez nem jutunk, és arra a megértésre, hogy a Terv minden egyes részének bevégzésére „kellő idő” van rendelve, valamint arra a tényre, hogy benne az emberi nemzetség minden tagjának helye van.

     Láthatjuk tehát, hogy az Amalekiták, Sodomabeliek és mások, mint Isten igazságos haragjának (119) példájaként állíttattak fel, és arra szolgáltak, hogy Istennek azt a határozatát szemléltesse, miszerint a végén a gonoszokat és gonosztevőket el fogja pusztítani – példa ez tehát nemcsak másoknak, hanem nekik is, ítéletük vagy megpróbálási napukon.

     Ezek a népek meghalhattak volna betegségben vagy különböző csapásokban, kevésbé számított volna ez nekik, mivelhogy csak a gonoszt cselekedték, de a kellő próba alkalmával megtanulhatják az igazságot, és képesek lesznek megismerni és választani a jót, azért, hogy életet nyerhessenek.

Hasznos példák Isten igazságos haragjáról.

BattleAmalikites.gif (32266 bytes)
Az Amalekiták elpusztitása

Krisztus visszajön, hogy felnyissa a sirnak ajtojat.

wpe69B.jpg (3494 bytes)

     De vizsgáljuk meg továbbá a prófétálást, miután összehasonlította az Úr Izraelt Sodomával és Samáriával, Izráelt a legmegfedendőbbnek nyilvánítva (Ezék. 16:48-54):

„Ha megtérítem azért fogságukat, azaz Sodomának és az ő leányainak fogságát: a te foglyaidnak is megszabadítom fogságukat ő velük együtt.” 

     A fogság, amelyről itt szó van, nem lehet más, mint a halálból való fogság, mert azok, akiket itt említ, akkor már mind halottak voltak. A halálban mindnyájan foglyok, és Jézus azért jön, hogy a sírnak ajtaját megnyissa, és a foglyokat szabaddá tegye. (Ézsaiás 61:1; Zak. 9:11) 

    Az 55-ik versben ez ”régi állapotukhoz való visszatérésként” van megemlítve, azaz helyreállításnak.

Istennek igéretei bizonyosak – “Megerősitve Isten által Kriszutsban”

 

 

 

Law2.jpg (5296 bytes)
A Törvény Ó Szövetsége helyetesitve lesz egy Új Szövetség által

     Némelyek, akik hajlandók Isten könyörületességét a Krisztus általi nagyobb világosság és ismeret ideje alatt elfogadni, -vétkeiknek és gyengeségeiknek megbocsátása révén-, nem tudják felfogni, hogy ugyanaz a kegyelem az Új Szövetség alatt másokra is alkalmazva lesz; habár elfogadják az apostol állítását, miszerint Jézus Krisztus Isten kegyelméből mindenkiért megkóstolta a halált. 

     Némelyek ezek közül azt állítja, hogy az Úr ebben a prófétálásban csak gúnyosan beszél a zsidókhoz, és úgy értelmezik, hogy Ő éppen olyan kész volna a Sodomabelieket visszahozni, (120) mint őket, de helyreállítani egyiküket sincs szándéka. 

     De nézzük csak meg, hogyan egyezik ez az eszme a következő versekkel. Az Úr mondá: 

„De mindazonáltal én megemlékszem fogadásomról, melyet tettem veled a te gyermekségednek idején, és örökké való frigyet kötök veled. 

És megemlékezel a te útaidról, és megszégyeled magad, mikor hozzád veszed a te nénéidet a te húgaiddal együtt ... 

És megerősítem az én frigyemet veled: és megismered, hogy én vagyok az Úr, hogy megemlékezzél és megpiruljál, és meg ne nyissad többé a te szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindendekben, valamiket cselekedtél, azt mondja az Úr.” 

     Mikor egy ilyen ígéret a nagy Jehova által meg van erősítve, akkor mindazok, akik azt vallják, hogy Isten igaz, annak valódiságában egész bizonnyal örvendhetnek; különösen azok, akik elismerik, hogy az Új Szövetség áldásai Isten által Krisztusban merősíttettek, akinek drága vére által ezt a szövetséget megpecsételi. 

Izráel szeretve van atyjáik miatt.


Ábrahám atya

     Ehhez még hozzáadja Pál apostol bizonyítékát, mondván: „És így az egész Izráel (élő és halott) megtartatik (helyreállíttatnak az ő vakságukból), ahogy meg van írva: 

„Eljön Sionból a Szabadító és elveszi a Jákob bűneit. És ez nekik az én szövetségem, hogy eltörlöm bűneiket ... mert az Isten szereti őket az atyákért; az Istennek ajándékai és az Ő kegyelme pedig olyanok, hogy Ő azokat soha meg nem bánja.” Róm. 11:26-29

     Nem kell csodálkozzunk azon, hogy úgy zsidók, mint a Sodomabeliek és Samariabeliek, valamint az egész emberiség, megszégyenülnek és zavarban lesznek, mikor Isten a kellő időben kegyelmének nagy és gazdag adományát megmutatja. 

     Még azok is, akik jelenleg Isten gyermekei, csodálkozni fognak és meglepődnek, ha majd látni fogják, hogy mennyire szerette Isten a világot, és mennyivel feljebb voltak az Ő gondolatai és tervei az övékétől.

Istennek gondolatai és tervei magasabbak mint a miénk.      (121) Keresztyén népek általában azt hiszik, hogy Istennek minden áldása csakis a kiválasztott Egyház részére van szánva, de mi láthatjuk, hogy Isten Terve sokkal terjedelmesebb, mint ahogy azt előbb gondoltuk, és habár Egyházának „nagy és becses ígéreteket” tett, a világról is gondoskodott, mert annnyira szerette, hogy megváltotta.

     A Zsidók is egészen hasonló tévedést követtek el, mivel azt következtették, hogy Istennek minden ígérete csak nekik és érettük van; de mikor eljött a „kellő idő” és a Pogányok lettek a kedveltek, ekkor Izráel maradéka, azok akiknek szivük elég nagy volt arra, hogy Isten kegyelmének e terjedelmesebb bizonyítékában gyönyörködjék, részt kaptak a növekedő kegyelemben, míg a többiek az emberi előitélet és hagyomány által megvakítattak.

    Vigyázzanak azért azok, akik az Egyháznak tagjai, és jelenleg látják a Millenniumi Korszak pitymalló fényét s annak e világra nézve gazdag előnyeit, hogy ne találtassanak ellentétben a fénylő világossággal, és így egy időre annak dicsőségével és áladásaival szemben megvakíttasanak.

Az igazság elferditése.      Milyen különböző Istennek e dicsőséges Terve, - hogy jelenleg egynéhányat kiválaszt, csak azért, hogy azután sokat megáldhasson- , attól a tantól, mely ezeket az Igazságokat eltorzítja, éspedig a két ellenkező nézet – a Kálvinizmus és az Ármenizmus (Örmény) által. 

     Az első nemcsak hogy tagadja az Ingyen Kegyelem tanát, de nyomorultan eltorzítja a Kiválasztást is; az utóbbi pedig tagdja a Kiválasztás tanát, és nem képes megérteni Isten Ingyen Kegyelmének áldott teljességét.

A Kálvinizmus azt mondja, hogy Isten bölcs és hatalmas, de mellőzi a szeretetet és az igazságoságot.      A Kálvinizmus ezt mondja: Isten mindentudó; Ő tudta a véget kezdettől fogva; és mivelhogy minden szánéka be lesz végezve, soha nem lehetett szándékában többet mint egy néhányat – az Egyházat megmenteni.

    Ezeket Ő kiválasztotta, (122) és előre elrendelte, hogy örökké megtartassanak; a többiek is hasonlóan előre el voltak rendelve és kiválasztva, de nem hogy megtartassanak, hanem hogy az örök gyötrelemre menjenek, mert „Tudja az Isten öröktől fogva minden Ő cselekedetét.”

     Ennek a nézetnek megvannak a jó részei. Elismeri Isten mindenhatóságát. És ez kell hogy legyen a mi eszményünk egy nagy Istenről, ha az Ő nagyságából két lényeges tulajdonság, névszerint a Szeretet és Igazság nem hiányozna: e két tulajdonság közül egyikről sem ismerhető fel, hogy száznegyvenhét milliárd ember a világra jött, és azok, még mielőtt megszülettek volna, örök kínzásra ítéltettek. 

    Mert ez csak gúny tárgya lenne. Mivelhogy Isten szeretet, és az Ő trónjának Igazság az alapja, ilyen semmiképp nem lehet az Ő jelleme.

Az Armeniánizmus azt mondja, hogy Isten szerető és igazságos, de mellőzi a bölcsességet és a hatalmat.      Az Ármeniánusok pedig ezt mondják: Igen, Isten szeretet; és amikor az emberiséget a világra hozta, nem volt rájuk nézve semmi rossz szándéka, csakis jó. 

    De a Sátánnak sikerült az első pár embert megkísérteni és így jött a bűn a világra, és a bűn által a halál. És azóta Isten mindent megtesz, hogy az embert ellenségétől megszabadítsa, sőt még a Fiát is odaadta érte. 

     És habár jelenleg, hatezer év után, az Evangélium az emberiség csak kevés részéhez ért el, mégis reméljük és bízunk benne, hogy az Egyház törekvése és nagylelküsége által, a következő hatezer év alatt Isten annyira fogja gyógyítani a Sátán által behozott gonoszt, hogy legalább mindazok, akik akkor élni fognak, legalább felismerik az Ő szeretetét, és alkalmuk lesz arra, hogy higyjenek és így megtartassanak.

People4A.jpg (15717 bytes)

Isten Mestere az Ő szándékainak.

 

     Míg e nézet szerint Isten úgy van feltüntetve, mint egy olyan lény, aki teljes szeretettel és jóakaró szándékkal van teremtményei iránt, addig még azt is magában foglalja, hogy jóakaró szándékának befejezésére hiányzott a megfelelő képesség és az előrelátás; hogy elégtelen bölcsességben és hatalomban.

     (123) E nézet szerint úgy tűnik fel a dolog, hogy míg Isten el volt foglalva azzal, hogy újonnan teremtett gyermekei részére minden jót elrendezzen és kigondoljon, addig Sátán becsúszott, és egy mestervágással Isten Tervét oly mértékben feldöltötte, hogy Neki, minden hatalmat felhasználva, tizenkétezer évet kell eltöltenie, hogy az igazságosságot visszaállíthassa, hogy az akkor életben levő maradék, kiknek meg lesz az alkalma a jó és rossz közötti választásra, épp oly készségesen válasszák a jót, mint a gonoszt. 

    De az elmúlt hatezer év alatt 142 milliárd ember élt, és a következő ezer évben ugyanannyi élő. Tehát e nézet szerint, -dacára az Isten szeretetének, mely érettök mindent megtett-, örökre el vannak veszve, mert Sátán beleavatkozott Isten Tervébe. Ekképp feltehető, hogy Sátán ezreket ejt örök gyötrelembe egy helyett, melyet Isten a dicsőségre ment meg.

Örüljetek! A ti megváltásotok közeledik!

 

     E nézet felmagasztalja a Sátán bölcsességét és hatalmát, és csökkenti az emberiség becsülését Isten tulajdonságai iránt, amelyről a Zsoltáríró ellenkezőleg azt nyilvánítja: „Mert Ő mondotta és lett; Ő parancsolta és előállt”. 

    De nem, Istent nem haladta meg ellensége, nem is érte utól, és Sátán semmilyen formában nem hiúsította meg Isten Tervét. Isten teljesen Ura a helyzetnek és mindig is az volt, és végül nyilvánosságra is jön, hogy minden együtt működött céljainak befejezésére.

     Míg a Választás és Ingyen Kegyelem tana, ahogy azt a Kálvinizmus és Ármenizmus tanítja, soha nem hozhatók összhangba egymással, a logikával vagy a Bibliával, addig ez a két dicsőséges bibliai tan teljesen összhangban van és gyönyörűnek látszik, ha a Korszakok Tervének szempontjából szemléljük őket.

    Miután tehát látjuk, hogy Isten Tervének több nagyszerű és dicső része a jövőben fekszik, mely az emberiségnek a bűnből és halálból való megmentését célozza és hogy Urunk Jézus második (124) eljövetele az első lépés a már oly régóta megígért és várt áldások véghezvitelére, nem kell-e nekünk nagyobb igyekezettel vágyakozni az Ő második eljövetele után, mint ahogy a kevésbbé felvilágosodott Zsidók az Ő első eljövetele után vágyakoztak? 

    S miután látjuk, hogy a gonoszság, igazságtalanság és a halál ideje uralmának hatalma által vége lesz, és hogy az igazságosság, igazság és béke általános lesz, ki ne örülne az Ő napjának? 

     És azok, akik jelenleg a Krisztussal szenvednek, és e drága ígéret által vígasztaltatnak: hogy „ha Vele tűrünk, úgy Vele országlunk is”, ne emelék-e fel fejüket és ne örvendezzenek-e a Mester közeledésének bármi jelében, tudva azt, hogy a mi szabadulásunk és az Vele együtt való megdicsőítésünk közeleg? 

     Egész bizonnyal, mindazok, akik együtt éreznek megáldatásának küldetésében, és az Ő szeretetének szellemében, üdvözölni fogják jövetelének minden bizonyítékát „mely minden népnek örömére lesz”.


Church1B.jpg (7616 bytes)

“Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket;
mert elközelget a ti váltságotok.” Lukács 21:28

 

Várjátok még, míg eloszlik
Teljesen a szürkület;
Várjatok még, míg az árnyak
Eltünnek a föld felett.
Minden árny semmivé lesz,
Ha az üdv szent napja kél,
A világon ama reggel
Csodálatos fénye él.

Várjátok még, míg a teljes
Igazságnak napja majd
Káros ködöt, észhomályt és
Balvéleményt messze hajt,
Míg a Millennium Napnak
Verőfénye felragyog,
S minden sötét hatalomnak
Éje végkép tünni fog.

Várjátok még, míg felénk az
Égi szent szó harsog át,
És a tévedt megtért ember
Megismeri otthonát.
Jézus által szeretet, jog
Lesz a törvény egyedül
Él az Isten mindegyikben
S minden Istenben egyesül.

 

Hogy vissza térj a Home Page-re kattincs a térképre

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

E-mail a cimre
Csak angolu

l