CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)

(68)

IV. TANULMÁNY.

AZ ISTENI TERV FEJLŐDÉSE KÖZBEN MEGJELÖLT IDŐSZAKOK ÉS FÖLMENTÉSEK.

 

wpe740.jpg (5709 bytes)

— (Istennek terve határozott és rendszeres.
—A világtörténetnek három nagy id
őszaka.
—Azoknak megkülönböztetett jellemvonásai.
—A föld mindörökké megmarad.
—A jövend
ő világ, az új mennyek és föld.
—A három nagy id
őszak osztályai.
—Isten tervének fontos jellemvonásai ilyképpen váltak
    fölismerhet
őkké.
—A felismert rend összhangot árul el.
—Az igazság beszédének igazságos elosztása).

 

Istennek bevégzett műve hirdetni fogja az Ő végtelen bőlcsességét és hatalmát

 

 

Isten eljárása az emberrel nem a véletlenre alapszik

     Amint némelyek tudatlanságukban félreismerik egy nagy építész és építőmester ügyességét és bölcsességét befejezetlen munkája nyomán, úgy sokan félreismerik most Istent befejezetlen műve révén;de lassanként amint a gonoszságnak durva állványa, mely az ember megfegyelmezésére tűretett meg, és végre is mellőztetni fog az ő javára, eltávolíttatott és az omladék elvitetett, Istennek bevégzett műve általánosan hirdetni fogja az ő végtelen bölcsességét és hatalmát,és láthatóvá fog válni, hogy tervei összhangban vannak az ő dicső jellemével.

     Minthogy Isten azt mondja nekünk, hogy neki egy határozottan megállapított célja van, és hogy mindezek a céljai megvalósítandók, illik hozzánk, mint az ő gyermekeihez, szorgalmasan kutatni, melyek azok a tervek, hogy mi is összhangban találtassunk velük. Nézzük csak, minő nyomatékosan erősíti meg Jehova szándékának határozottságát:

God1.jpg (7649 bytes)

“Sőt megesküdt a Seregeknek Ura, azt mondván! Ha úgy nem lészen, amint én elvégeztem, vagyis amint én gondoltam, úgy légyen, és mint én elvégeztem, úgy menjen véghez.” 

“A Seregek Ura végezte, és kicsoda teszi azt erőtlenné?”

“Én vagyok az Isten és nincs több Isten nálamnál, —Ki, valamit megmondok, az én tanácsom (69) megáll, és minden akaratomat véghezviszem . . . Szóltam és elhozom ezt; rendeltem és véghezviszem ezt.” (Ésaiás 14:24-27; 46:9-11.)

DarknessA.jpg (4511 bytes)

“Mert imé, sőtétség boritja a földet és éjszaka a népeket …” Ézsaiás 60:2

     Ennélfogva, bármily véletleneknek vagy rejtélyeseknek tűnjenek föl Istennek érintkezései az emberekkel, azok kik elhiszik az ő Igéjének ezt a bizonyságát, tartoznak elismerni, hogy az ő eredeti és változhatatlan terve rendszeresen haladt s halad most is a megvalósítás felé.

     Míg az emberiség nagy tömege, mely a tudatlanság sötétjében tapogatózik kénytelen bevárni Isten terveinek tényleges fejleményeit (mielőtt felismerhetnék az isteni Építész dicső jellemét, addig Isten gyermekeinek meg van az a kiváltságuk, hogy hitüknél fogva és az ő lámpájának világánál megláthatják a jövőnek előre megjósolt dicsőségeit, és így méltányolhatják a múltnak és jelennek egyébként rejtélyes részleteit is. 

     Ezért, mint Istennek érdekelt fiai és egy ígért örökség örökösei, folyamodunk Atyánk Szavához, hogy megértsük az Ő szándékait az azokban adott tervekből és részletezésekből. 

     Így megtanuljuk, hogy Istennek terve az embert illetőleg három nagy korszakot ölel át, melyek kezdődnek az ember megteremtésével és elhatnak a végtelen jövőbe. Péter és Pál ezeket az időszakokat “három világnak” nevezték, melyeket a következő ábrában mutatunk be.

NAGY IDŐSZAKOK, MELYEK “VILÁGOKNAK” NEVEZTETNEK.

A tőrténelem felosztható három nagy korszakba

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

Világ mely vala

Jelenvaló gonosz világ

Bekövetkezendő világ

“A világ mely vala” 
2 Péter 3:6

     Ez a három nagy időszak az isteni gondviselésnek három megkülönböztetett megnyilatkozását jelképezi. Az első, a teremtéstől a vízözönig, angyalok vezetése (70) alatt állott, és Péter így nevezi: 

“A világ mely vala.”
2.Pét. 3:6.

“E jelenvaló gonosz világ”
Gal. 1:4

     A második nagy időszak a vízözöntől Isten országának megalpításáig a Sátánnak korlátozott hatalma alatt állott, aki “e világnak fejedelme” és ennélfogva ez időszak 

“E jelenvaló gonosz világnak” neveztetik.
—Gal. 1:4; 2.Pét. 3:7.

“A bekövetke-
zendő világ”
Zsid. 2:5

     A harmadik egy “végnélküli világ” lesz, isteni kormányzás alatt Istennek országa és neveztetik a

 “Bekövetkezendő világnak,” melyben 
“lakozik az igazság.”

—Zsid. 2:5; 2.Pét. 3:13.

A három világ
CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)
1st     2nd   3rd
     Ez időszaknak, vagy “világoknak” elseje az angyalok kormányzása alatt kudarc volt;--a második Sátánnak, a bitorlónak kormányzása alatt valóban gonosz volt, de a harmadik, az igazságosság és áldás időszaka lesz, a föld valamennyi nemzetsége számára.

E “JELENVALÓ GONOSZ VILÁGBAN” a gonoszság túlnyomó.

Doctor.jpg (3395 bytes)
Betegség

wpe647.jpg (4459 bytes)
Halálos ágy

     Kiváltképpen a két utolsó említtetik e “világok” közül és azokra vonatkozó állítások erős ellentéteket mutatnak föl. A jelen, vagyis “második időszak” a jelenvaló, gonosz világnak neveztetik, nem azért, mintha semmi jó sem volna benne, hanem mivel megengedtetik a gonosznak, hogy túlnyomó legyen.

“Sőt inkább boldognak mondják a kevélyeket, mert nevekednek, akik hamisságot cselekesznek, és akik kísértik az Istent, megszabadulnak” (Mal. 3:15).

     A harmadik világ vagy időszak így említtetik: “A bekövetkezendő világ, melyben lakozik az igazság”, nem azért, mert nem lesz benne gonoszság, hanem mert a gonoszság nem lesz túlnyomó. A gonoszságnak kiírtása fokozatos lesz és az egész első évezredet igénybe fogja venni. Akkor nem fog a gonosz uralkodni,--az nem fog gyarapodni, sem virágozni,de

“virágzik az igaz.” (Zsolt. 72:7.)—

“Ha engedelemmel hallgatnátok engemet, e földnek javaiból éltek.” (Ésaiás 1:19),

és “a gonoszok kivágattatnak.”—Zsolt. 37:9.

 

 

Steven.jpg (13526 bytes)
István megkövezése

     Így tekintve a legközelebbi diszpenzáció (fölmentés) annyira különböző lesz, hogy éppen fordítottja (71) a jelen diszpenzációnak majdnem minden részletben. Urunk szavai mutatják, miért legyen különbség a jelen és a jövő korszak között. 

     Ez azért van, mert ő lesz a fejedelme vagy uralkodója a bekövetkezendő világnak, mely virágozni fog igazságosságban és igazban, holott mivel a Sátán a jelen gonosz világnak uralkodója, a gonoszság virágzik és a gonosz emberek gyarapodnak. 

     Mivel, mint Jézus mondta a világ fejedelmének “ellenem semmi hatalma nincsen”—és így nincs egyéb érdeke követői iránt, mint hogy ellenezze, kísértésbe vigye, bosszantsa és csúfolja őket (János 13:30; 2.Kor. 12:7), ezért van az, hogy a jelen gonosz világban vagy korszakban, mindenki aki kegyesen él, üldöztetésben fog részesülni, míg a gonosz virágozni fog, mint egy kiterjedt zöldellő fa.—Tim. 3:12; Zsolt. 37:35.

Jézus mondta: “Az én országom nem e világbol való” János 18:36

Sátán uralkodik ma – ö “e világ istene”  2Kor. 4:4

Sátán, e világ fejedelme

     Jézus mondta, “az én országom nem e világból való”,és míg a “bekövetkezendő más világ” nem érkezett el, Krisztus országa nem fogja uralni e földet. 

     És ezért taníttatunk, hogy reméljünk és imádkozunk, hogy “jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod e földön.” 

     Sátán “e föld sötétségének uralkodója” és ezért “sötétség borítja e földet és sűrű sötétség a népet.” 

     Ő uralkodik és működik most az engedetlenség gyermekeinek szíveiben.—Ef. 2:2; 6:12.

“… e világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökön örökké uralkodik.” Jelenések 11:15

Jesus7A.jpg (3410 bytes)

     Kell lenni valami nagyon fontos részletnek a nagy Építész tervében az ember megváltására nézve, mely még nincs teljesen kifejtve,--különben régóta érvényesült volna az új fejedelem és az új korszak.

     Miért halasztatott ez el egy kitűzött időre, úgyszintén annak módja, hogy mint változzék a gonosznak jelen uralma Sátán alatt, az igazságosság uralmává Krisztus alatt, oly érdekes kérdések, melyekre később bővebben visszatérünk. 

     Egyelőre érjük be azzal, hogy e világnak országai, melyek most a Sátánnak alá vannak vetve, az alkalmas időben a mi Urunkéi s a Krisztuséi lesznek. (Jel. 11:15.) A szavak fűzése mutatja, hogy a változást általános zavarnak az ideje (72) fogja kísérni. 

     Erre vonatkozólag mondta Jézus, “Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elébb az erőset megkötözi és azután rabolja ki annak házát”. (Márk 3:22-27.) 

     Így taníttatunk, hogy a Sátánt előbb meg kell kötni, megfékezni és méltóságától megfosztani, mielőtt létesíthető Krisztusnak uralkodása, ahol az igazságosság és béke megalapíttathatik. Ennek megfelelően a Sátánnak megkötözése tűntettetik föl az új korszak első munkájának.Jel. 20:2.

Mennyek – szellemi ellenőrzés hatalmak

Föld – emberi társadalom és szociális intézmények

“… új eget és új földet várunk az ő igérete szerint, amelyekben igazság lakozik.” 2 Péter 3:13

EarthRedA.jpg (2364 bytes)

     Nem szabad feledni, hogy ez a föld az alapja minden “világnak” és korszaknak és, hogy bár korszakok vonulnak el és változnak,--a föld csak megmarad továbbra is,--“a föld mindörökké megmarad.” (Préd. 1:4.) 

     Ugyanezt a képletet használva, Péter ez időszakok mindenikét külön mennynek és földnek nevezi. Itt a menny szó a magasabb vagy lelki ellenőrző hatalmat jelképezi, viszont a “föld” az emberi kormányzást és társadalmi berendezéseket. 

     Így az első menny és föld, vagyis az akkor létező dolgok rendje és berendezése betöltvén rendeltetését, megszünt az özönvízzel. 

     De a fizikai menny (ég és légkör) és a fizikai föld nem tűntek el, azok megmaradtak. Csakígy a jelen világ (menny és föld) el fog tűnni nagy zajjal, tűzzel, olvadással—zavarral és feloszlással. Az erős ember (Sátán) meg lévén kötözve, viaskodni fog, hogy megtartsa hatalmát. 

     A jelen mennynek (a lelki ellenőrzés hatalmának) helyet kell adnia az “új mennynek”,--Krisztus lelki ellenőrzésének. A jelen “földnek (emberi társadalomnak amint az most van szervezve a Sátánnak ellenőrzése alatt), föl kell olvadnia (jelképileg) és feloszolnia, az “Úr Napjának” kezdetekor, mely “égni fog, mint egy kemence.” (Mal. 4:1.) 

     Követni fogja “egy új föld”, vagyis olyan társadalom, mely újra van szervezve, összhangban a földnek új fejedelmével—Krisztussal.

(73) Igazságosság, béke és szeretet fognak uralkodni az emberek között, mikor a jelen berendezések helyet adnak az új és jobb országnak, melynek alapján legszigorúbb igazság lészen.

Pál Apostol és János Apostol prófétai látomásokban az “ELJÖVENDŐ VILÁGOT” látták

 John2.jpg (16231 bytes)
János Apostol a Patmos szigetén

     Pálnak bepillantás engedtetett a legközelebbi korszakba, vagyis, mint ő mondta, “a következendő világba”

     Ő “elragadtatott volt”—beszéli ő—(nem tudja megmondani, hogy “testben-é” avagy “test kívül,” vagyis mindkét módon, oly valódinak jelentkezett minden előtte), az időnek folyamán le a dolgoknak új állapotáig, az “új mennyig”, mely ennélfogva a “harmadik ég”

     Úgy látta tehát a dolgokat, amint azok Krisztusnak lelki uralma alatt lesznek, dolgokat, miket meg nem mondhat. (2.Kor. 12:2-4.)

     Ezek kétségkívül ugyanazok a dolgok voltak, melyeket utóbb János látott, akinek meg is engedtetett, hogy azokat kifejezze jelképekben”, melyek csak akkor lesznek megérthetők, mikor eljön ennek ideje. 

     János a jelenésben, melyet Urunk a Patmos szigetén adott vala neki, látomásban végig ragadtatott a Keresztény korszakon és annak változó jelenetein az egyháznak és az államnak ügyeit illetőleg, a jelen gonosz világ vagy időszak végéig, és ott látta prófétai látomásokban. Sátánt megkötözve, Krisztust uralkodva és az új eget és új földet létesítve—mert az első ég és az első föld elmúlt vala.—Jel. 21:1.

IDŐSZAKOK VAGY DISZPENZÁCIÓK.

     Vegyük mármost figyelembe a korszakokat, melyekbe ezek a nagy időszakok, mint alosztályok be vannak osztva, amint az alábbi ábra mutatja.


CHDispensationsEpochs.gif (9051 bytes)

Világ 
mely vala
Jelenvaló világ
Patriarkál Zsidó Evangélium
Bekövetkezendő világ
Millennium Korszaknak

AZ ELSŐ VILÁG  
Ádám bukásától a vizözönig tartott

 

A MÁSODIK VILÁG 
Noéval kezdödött és három időszakott tartalmazott

 

A HARMADIK VILÁG
Krisztus második eljövetelével kezdödik és nincs vége

    Eme nagy időszakok (“világok”) közül az elsőnek nem voltak osztályai; a módszer, mely szerint Isten elbánt az emberekkel nem változott mindez idő alatt—Ádám bukásától vízözönig. Isten megadta az embernek az ő törvényét, mely meg volt írva magában az ő természetében,--de miután az ember vétkezett, nagy mértékben átengedte őt a maga útjának,  (74) mely lefelé vezetett, “gonosz vala, mégpedig folytonosan”, hogy így az ember belássa a maga esztelenségét és hogy nyilvánvalóvá váljék Isten bölcsessége, midőn feltétlen engedelmességet parancsolt. 

     Az a korszak a vízözönnel végződött, mely mindenkit elpusztított a hűséges Noénak és családjának kivételével. Így az első korszak nemcsak a bűnnek vészes hatását nyilvánította, hanem azt is megmutatta, hogy a bűnnek irányzata lefelé vezet még nagyobb elfajuláshoz és nyomorhoz,és bizonyítja Jehova közbenjárásának szükségességét, hogy “annak mi elveszett”az ember első birtokának—visszanyerése valaha eszközöltessék.

     A második időszak, vagyis “jelenvaló világ”, három korszakot foglal magában mindenik egy—egy lépcső Istennek tervében a gonosznak legyőzéséhez. Mindenik lépcső magasabb, mint amelyik megelőzte, és mind közelebb viszi a tervet a megvalósítás felé.

     A harmadik nagy időszak—“a bekövetkezendő világ”—amelyik Krisztusnak második eljövetelét követi, felöleli a Milleniumi Korszakot, vagyis a “helyreállítás idejét”,és azt követik más “bekövetkezendő szakok”, melyeknek részletei nem nyilatkoztattak ki. A jelen kinyilatkoztatások az embernek a bűntől való megváltásával és nem az azt követendő örök dicsőséggel foglalkoznak.


Patriarkális korszak

 

 

 

Passover.jpg (4528 bytes)
Zsido korszak

      A “jelenvaló világ” első korszakát a Patriarkális korszaknak, vagy diszpenzációnak nevezzük, mert ez időszak alatt Istennek ténykedései és kegyei csakis egynéhány egyént illették, míg az emberiségnek többi része csaknem teljesen mellőztetett. 

     Ilyen (75) kedvezményezettek voltak Noé, Ábrahám, Izsák és Jákob. Úgy látszik, hogy ezek közül sorban mindenik Istennek kedveltje volt. Jákob halálával ez a korszak, illetve ténykedési rendszer bevégződött. Jákob halála után először neveztettek az ő leszármazottai “Izrael tizenkét törzsének”, és együttesen ismertettek el Isten által, mint az ő “saját népe”,és ők a jelképi áldozatok által jelképileg “egy szent nemzetté” lettek, mely a többi nemzetektől elkülöníttetett egy különös célra, és ennélfogva bizonyos különös kedvezményeket élveztek. 

     Az Isteni terv e részletének idejét, mely itt kezdődik és Krisztus halálával végződik, Zsidó korszaknak vagy Törvény-diszpenzációnak nevezzük. Ez idő során Isten különösen megáldotta ezt a nemzetet. Törvényt adott nekik,külön szövetséget kötött velük,a frigysátort adta nekik, melynek a shekinah dicsősége a Szentek-Szentében képviselte Jehovának, mint Vezérüknek és Királyuknak velük való jelenlétét. Elküldte nekik a prófétákat és végül az ő Fiát.

     Jézus közöttük végezte az ő csodatetteit, köztük tanított, és sem maga nem akart másokhoz menni, sem tanítványainak nem engedte meg, hogy a szomszédos nemzetekhez menjenek. Mikor kiküldte őket így szólt hozzájuk: 

“Az útra, mely a pogányok közé viszen ne menjetek és a szamaritánusok városaiba se menjetek. Hanem menjetek inkább az Izrael házának eltévelyedett juhaihoz.” (Máté 10:5, 6.) 

     Máskor pedig mondá: “Nem küldettem én, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz.” (Máté 15:24.) Hogy ama nemzetnek ez a kegyelte bevégződött azzal, hogy visszaútasították és keresztre feszítették Jézust, kitűnik Jézus eme szavaiból, melyeket öt nappal keresztre feszítése előtt mondott: “Íme, azért a ti házatok puszta lészen.” (Máté 23:38.)

Pentecost2.jpg (15319 bytes)
Evangéliumi korszak

     Akkor, Jézus halálakor, egy új korszak kezdődött,—a Keresztény Korszak vagy Evangéliumi Diszpenzáció, melynek során a megigazulás örömhíre nem (76) csupán a zsidóknak, hanem valamennyi nemzetnek adassék tudtul,—mert Jézus Krisztus Istennek kegyelméből, minden emberért megkóstolta a halált. 

     Ezen Evangéliumi Korszak alatt is van egy osztály, mely különös kegyben részesül és melynek különös ígéretek tétettek,—tudniillik azok, kik hitüknél fogva Jézus Krisztust fogadják el Megváltójuknak és Uruknak, az ő nyomdokaiba lépve. Az Evangélium hirdetése immár ezerkilenczszáz éven át ment végig a földön,—úgy, hogy elmondhatni, hogy immár többé-kevésbbé minden nemzetnek hirdettetett. 

     Nem térített meg nemzeteket,—nem volt rendeltetése, ezt eredményezni ebben a korszakban,—de kiválasztott egynehányat itt és amott, együttvéve a “kicsiny sereget,” mint Jézus előre megmondotta (Luk. 12:32), melynek az Atya, az ő jó kegyelméből meg fogja adni az ő országát a következő korszakban.

     Ezzel a korszakkal végződik a “jelen való gonosz világ,és jól jegyezzétek meg, hogy bár Isten így megengedte a gonosznak tulnyomóságát és uralmát, Isten ügyének látszólagos hátrányára, mindazáltal az Ő mély tervei állandóan előrehaladtak egy megállapitott, meghatározott terv szerint és az évadoknak abban a pontos sorrendjében, melyet Ő kijelölt. 

     E korszaknak végével és követőjének, a Millenniumi korszaknak hajnalhasadtával, a Sátán megkötöztetik és hatalma megbukik, előkészítve Krisztus uralkodásának létesitését és a “bekövetkezendő világnak, melyben igazságosság lakozik” a kezdetét.

TIChild1.jpg (15517 bytes)
Millenniumi korszak

     A Millennium szót,—mely ezer évet jelent, közös megegyezéssel annak a korszaknak nevéül használják, melyet a Jel. 20:4 említ,—értve ezalatt Krisztus uralmának ezer évét, a “bekövetkezendő” világnak első korszakát. 

     A Millenniumi korszak alatt vissza fognak állíttatni mindazok a dolgok, melyek elvesztek Ádám bukása folytán (Csel. 3:19-21) és bevégzése előtt minden könny le fog töröltetni. Határán túl, a boldogság korszakában, mely követni fogja, nem lesz többé halál, (77) sem gond, sem zokogás;— fájdalom se lesz többé. Az első dolgok elmúltak vala. (Jel. 21:4.) Istennek jelenései nem bocsátkoznak további részletezésekbe és így itt mi is megállunk.

Minden korszaknak fokozatosan be kell teljesittenie a saját részét

     Ezekben csakis futólagos pillantást vetettünk a korszakok e tervének puszta körvonalaira. Minél jobban vizsgáljuk, annál tökéletesebbnek fogjuk találni; összhangban, szépségben és rendben. Minden korszaknak megvan a maga elvégzendő feladata, a mely szükséges Isten tervének mint egésznek teljes kifejlesztéséhez. 

     A terv halad, fokozatosan tárul ki egyik korszak a másik után, fölfelé és előre, az Isteni Épitész eredeti tervének nagy befejezéséhez, “a ki mindeneket cselekszik az ő akaratjának tanácsából.” (Ef. 1:11.)

Machine.jpg (14744 bytes)
Ahogy egy bonyolult gépezet összezavarna egy gyermeket, épp úgy Istennek terve zavaroan jelenik meg egy tájékozatlan elmének.

     E nagy korszakoknak egyike sem hosszabb vagy rövidebb csak egy órával is a kelleténél, a cél megvalósitására. Isten bölcsen gazdálkodik úgy az idővel mint az eszközökkel, bár segédforrásai végtelenek,—és nincs az a hatalom, bármily rosszakaratú is legyen, mely csak egy pillanatra is késlelhetné vagy meghiúsithatná az Ő céljait. Az Ő Isten felügyelete és uralkodása alatt minden dolog, úgy gonosz mint jó, együtt működnek az Ő akaratának megvalósitása felé.

     A tanulatlan és fegyelmezetlen elmének, mely csak egy kicsiny részt képes meglátni Isten tervének bonyodalmas gépezetéből, mindez úgy tűnik föl, mint anarchia, zavar és kudarc, csakúgy, mint egy bonyodalmas gépezetnek egésze, vagy csak egy része jelentkezne egy gyermeknek. 

     Az ő éretlen és műveletlen elméje nem képes azt megérteni és a kerekek és szíjak ellentétes mozgását csupán nézné. De az érettség és vizsgálódás megmutatják, hogy a látszólagos zavar valójában gyönyörű összhang, mely jó eredményeket szül. De a gépezet ugyanolyan siker volt azelőtt is, mielőtt a gyermek megértette működését, mint azután.

    Hasonlóképpen Istennek terve ia, mialatt sikeres működésben van és volt korszakokon keresztül, az ember a szükséges fegyelmezésben részesült, nemcsak azért, hogy képes legyen (78) megérteni a tervnek bonyodalmas működését, hanem azért is, hogy kitapasztalja áldásos eredményeit.

“Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 2Tim. 2:15

Bible16Student.jpg (2762 bytes)

Egy korszakhoz tartozó Ige nem mindig alkalmazható egy másik korszakhoz.

     Amint folytatjuk az Isten tervének tanulmányozását, lényeges, hogy emlékezetünkben tartsuk ezeket a korszakokat és mindeniknek sajátosságait valamint céljait,—mert a terv nem látható egyikben sem, hanem valamennyiükben, épp ahogy egy láncszem nem képez láncot, csak több láncszem, egyesülten alkotja azt. Az egész tervről helyes fogalmakat nyerünk, ha megjegyezzük mindenik résznek megkülönböztető tulajdonságait és így képesek leszünk igazságosan elosztani az Igazság Szavát.

     Egy valamely korszakhoz vagy dispenzációhoz tartozó Szónak magyarázata nem alkalmazható egy másikra, mert valamely korszakról megállapított dolgok nem mindig állnak egy másikra. Példának okáért, nem volna igaz azt mondani a jelen korról, hogy Istennek tudománya betölti az egész földet, vagy hogy nincs arra szükség, hogy ne  mondjátok szomszédotoknak, Ismerjétek meg az Urat (Ézs. 11:9; Jer. 31:34.)

     Ez nem igaz ebben a korban és nem lehet való mindaddig, míg az Úr ismét eljön és nem alakítja meg az ő országát,mert ebben a korszakban mindvégig számos félrevezető megtévesztés akadt és meg van írva, hogy még e korszaknak legvégén is így leszAz utolsó napokban ... a gonosz embereknek és hitetőknek előmenetelük lesz a gonoszban, sokat megcsalván, mivelhogy ők is megcsalatnak.” (2 Tim. 3:1, 13.)

   A Messiás uralmának a Milleniumi korszak alatt lesz majd eredménye, amikor tudomány és igazság fogják borítani a földet ahogy a tenger vize boritja a földet.

     Hasonló és még mindig igen gyakori tévedés annak a föltételezése, hogy Istennek országa immár meglétesült és uralkodik a földön, és hogy immár az Ő akarata teljesül a nemzetek körében. 

     Ez nyilvánvalóan távol áll az igazságtól, mert a világ országait elnyomás, igazságtalanság és megtévesztés (79) uralja és gazdagítja oly mértékben ahogy azt a népnek fokozódó értelmessége megengedi. Sátán, a “világ jelen fejedelme,” eltávolíttatik és minden országnak, mely most az ő ellenőrzése alatt áll, Urunk és az Ő Fölkentjének országaivá válik, amikor Ő magára  ölti nagy hatalmát és uralkodását.

     A világosságnál, melyben most a hit háznépének van része, fölismerjük azt a rendszert és rendet, mely Istenünknek a múlt korszakokon át tett hatalmas lépteit jellemzi, és emlékeztetünk Cowpernek arra a gyönyörű soraira, melyeket az élő hit sugalmazott,—az élő hit, mely akkor is bízott mikor nem volt képes a Mindenható Jehova nyomait megtalálni.

 

PKGirlBending.jpg (18531 bytes)

Titokzatos erő az Isten
Alkot csodás művet;
Ott áll az óriás vizeken,
Jár a vihar felett.

A végtelen mélység takarja
Az
Ő mester-kezét;
De minden úgy van, mint akarja,
Egy pillantása lét.

Látjuk az örök tiszta elmét
Még a felh
őkön is;
Megérzi szentséges kegyelmét
Ki bízva benne hisz.

Szándékát gyarló mért kutatja?
Reméljük a kegyét,
Bár bölcsen rejti nyájas arca
Jósága várt jegyét.

A ködben a mesgyét mutatván,
Reá talál a bölcs;
Ha keserű a zsenge mag tán,
Édes lesz a gyümölcs.

Hitetlen tévelygő talán vak,
Művét nem érti meg;
Tolmácsa az Úr Önmagának,
S egykor világos lesz mindenkinek.

 

Hogy vissza térj a Home Page-re
kattincs a térképre

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

E-mail a

cimre
Csak angolul.