14. Fejezet.

Az Isten Országa.

Kiemelése a tárgynak.—Jelleme az országnak.—Az ország az Evangyéliomi korban.—A hamis nézet helyreigazittatott Pál által.—Eredménye a hamis nézetnek az országban.—Két részei az Isten országának.—A szellemi rész és annak a munkája.—A földi rész és annak a munkája.—Azoknak összeegyező müködése.—A földi résznek a dicsősége.—A mennyei résznek dicsősége.—A szövetkezetnek gyökere, melyből ezek az ágak kinőnek.—A földi része az országnak Izráelitás.—Az elveszett nemzetségek.—A mennyei Jeruzsálem.—Izráel képleti nép.—Izráel elveszése és felfedezése.—A választott osztály.—Az országnak örökösei.—A vaskormányzat.—Magyarázata a tárgynak az ezer eves uralkodása alatt.—Az ország az Atyának átadatik.—Isten kezdetbeni szándéka teljesen bevégeztetett.

 

     A ki ezt a tárgyat szótárral és bibliával a kezében esetleg még nem vizsgálta volna meg behatóan, és ha megteszi, az meg lesz lepve annak fontosságáról. Az Ó-Testamentum telve van igéretekkel és próféciákkal, melynek velejét Isten országa és annak királya, Messiás képezi. 

     Minden Izraelitának az volt a reménye, (Luk. 3:15) hogy Isten az ő népüket magasztalná fel a Messiás alatt; és midőn Jézus hozzájuk jött, mint az ő királyuk, jött, hogy Istennek ezt a rég igért országát a földön megalapitsa.

Baptism2.jpg (6041 bytes)
Keresztelő János, Jézus Előhirnöke

     Jézus hirnöke és előhirdetője, Keresztelő Szent János, küldetését azzal a jelentéssel nyitotta meg: “Térjetek meg, mert elközelitett a mennyeknek országa.” (Máte 3:2) Jézus hivatását ugyanezzel a hirdetéssel kezdte (Máté 4:17) és az apostolok is azon célzattal küldettek szét, hogy ugyanezt az üzenetet hirül adják. (Máté 10:7; Luk. 9:2) 

     Jézus nyilvános müködését nemcsak hogy megkezdte Isten országának a tanitásával, hanem ez volt az ő összes prédikálásának a főtartalma is (Luk. 8:1; 4:43; 19:11) és minden egyéb dolgok csak összekötetésben ezzel, vagyis ennek a megmagyarázására lett felemlitve. 

     Az ő példázatai nagyobbrészt (291) csakis ezen királyságot világitották meg több oldalról, vagy anak a kimutatására szolgáltak, hogy az Istennek való teljes felszentelésw okvetlen szükséges, ha részesedni akarunk az ő királyságában, és hogy helyreigazitsa azt a zsidó fólreértést, hogy a zsidók, mint természetes fiai ábrahámnak és örökösei a neki adott igéreteknek, már természetszerüleg is biztosak lehetnek ez országról.

Miért nem állitotta fel Jézus az Ő országát első jelenléte ideje alatt?

 

Jesus3Feed5000.jpg (4863 bytes)
Jézus gyógyitó munkája, egy izelitő az Ő országának a földön.

 

Jesus4Emaus.jpg (2943 bytes)
Az út Emáusba.

     Urunk a követőivel folytatott beszélgetéseiben csak megerősitette és bátoritotta a jövendőbeli ország iránti reményeiket. Azt mondta nekik: “Én azért adok nektek, miképpen az én Atyám adott nékem országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban, és üljetek székeken, megitélvén (uralkodván) az Izraelnek tizenkét nemzetségét. (Luk. 22:29,30) 

     És ismét: “Ne félj kicsiny sereg: mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy adjon néktek országot.” (Luk. 12:32) És midőn a király a koronázás és trónraültetés helyett keresztre lett feszitve, tanitványai fájdalmasan megcsalódtak. A mint közülük ketten az Emausba vezető uton egy idegennek gondolt előtt kijelentették, ők “azt remélték, hogy ő az, a ki megszabaditaná az Izraelt,” ki összetörve a római rabigát, Izraelből fogja megalapitani Isten országat dicsőségel és hatalommal. 

     De a legutóbbi néhány nap eseményei miatt ők szomoruan meg voltak csalatva. Ekkor világositotta fel elméjüket Jézus azáltal, hogy bebizonyitotta előttük a szent irásból, miszerint az ő áldozata mindenek előtt szükséges volt, még mielőtt az országot meg lehetett volna alapitani. (Luk. 24:21; 25:27)

Miért előzi meg az ember megváltása Isten országának áldásait?      Isten oda adhatta volna Jézusnak a föld feletti uralmat anélkül, hogy az emberiséget megváltotta volna: mert a “felséges Isten uralkodik az emberek birodalmokon és annak adja azt, a kinek akarja.” (Dan. 4:29) De Isten szeme előtt nagyobb cél lebegett, mint a mely ilyen terv által el lehetett volna érve. 

     Egy ilyen uralomnak az áldásai, akár mily nagyok lettek volna is azok, mégis csak ideiglenes jellemüek lehettek volna, miután az egész emberiség a (292) halál büntetése alatt álott. Hogy országának áldásai örökké valók és teljesek legyenek ahhoz okvetlenül kellett, hogy az emberiség először meg legyen váltva a halától, fel legyen oldva az elkárhoztatástól, mely Ádám büne következtében mindnyájunkra szállott.

     Hogy Jézus ezen proféciák magyarázása által követőinek a jövendőbeli ország iránti szeretetét és reményét ujból felélesztette, kiviláglik azon tényből, hogy később mennybemenetelekor, mikor itt akarta hagyni őket, megkérdezték tőle: “Uram: avagy nem ez időben épitetted-e meg Izráelnek az országát?” 

     Jézus felelete, ha nem is volt egész határozott, mégsem mondott ellen reményeiknek. Azt válaszolta: “ Nem a ti dolgotok az időket tudnotok és az alkalmatosságokat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett.” (Csel. 1:6-7)

Isten országa földi vagy mennyei lesz?

 

 

wpe691.jpg (3028 bytes)

     Igaz, hogy eleinte ugy tanitványainak, de az egész zsidó nemzetnek is csak halvány fogalma volt Isten országáról, mert azt hitték, hogy az kizárólag földi ország lesz, épp ugy, mint manapság igen sokan az ellenkező irányban tévednek, mert azt hiszik, hogy Isten országa kizárólag csak mennyei lesz. És Jézus igen sok példázatai és homályos kijelentései is csak azon célból mondattak, hogy kellő időben ezen tévedés helyre igazitassék. 

     De ő mindig ragaszkodott egy, a földön megállapitandó országhoz és az emberek fölött uralkodó kormányzat gondolatához. És ő nemcsak hogy azon reménynyel kecsegtette követőit, hogy valaha ezen országnak részesei lesznek, hanem egyenesen arra tanitotta őket, hogy ezen ország megalapitásáért imádkozzanak:—Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, ugy itt a földön is.”

A világ szerinti bölcseknek Isten Országát várni képtelenségnek látszott.

 

 

 

 

 


Jézus tanitotta, hogy az Ő országa nem e világból való és nem lesz felállitva csak az Ő szenvedése és halála után. De buzgó zsidók Róma ellen lázadtak, kivánván hogy királyságukat idő előtt felállitsák.

     A zsidók világi bölcseinek Jézus egy csalónak vagy rajongónak látszott; azok pedig, kiket tanitványainak tekintettek, megcsalatottnak. Jézus bölcsességét és csodáit nem tudták ugyan letagadni, sem megmagyarázni, de mégis, hitetlenségüknél fogva, Krisztusnak amaz állitása, hogy ő az örököse a vivlágnak és hogy ő (293) alapithatja meg azt az ig ért királyságot, mely a világot fogja uralni, és hogy az ő követői, kiket igen szerény életviszonyok között vett magához, vele együtt fognak uralkodni, oly annyira képtelennek látszott előttük, hogy arra sem tartották érdemesnek, hogy azzal foglalkozzanak. Róma, edzett katonáival, tanult hadvezéreivel, tömérdek kincseivel volt a világ ura és hatalma naponta növekedett. 

     De ki volt hát ekkor ez a Nazarenus? Kik voltak ezek a halászok, pénz és befolyás nélkül, kiknek kevés követői mind az alsóbb néposztályból kerültek ki? Kik voltak ők, hogy merészkedtek beszélni a régen igért országnak megalapitgásáról—oly birodalomról, a melyről mondva volt, hogy az lesz a legnagyobb, a leghatalmasabb az egész világon?

ISMasada.jpg (19013 bytes)

Massada

    Az utolsó előőrs a zsidó fellázadásnak Kr.u. 73-ban a hires hely ahol 960 buzgó zsidók inkább az öngyilkoságot választották, mintsem alávessék magukat egy római rabszolga életnek.


“Isten Országa nem szemmel láthatólag jön el.” 

– De mindenhol jelen lesz és hatékony.

 Előszőr a szellemi Ország lesz felállitva és egy ideig felismerhetetlen marad.

     Azon reményben, hogy csuffá tehetik Krisztus állitásainak látszólagos gyengéit és hogy ezáltal követőit eltántoritsák, azt kérdezték tőle a farizeusok: Mikor fog kezdődni ez az általad hirdetett ország? mikor jönnek el katonáid? mikor jelenik meg ez az Isten országa? (Luk. 17:20-30)

      Urunknak a válasza uj irányt adhatott volna gondolataiknak, ha nem lettek volna annyira elvakitva saját bölcsességüktől. 

     Azt felelé nekik, hogy az ő országa sohasem fog az általuk gondolt móldon megjelenni. Azon ország, melyet ő hirdet és a melyben követői ő vele, mint örökös társak lesznek, egy láthatatlan ország és ők ne is várják, hogy azt látni lehetni lesz. 

“És felelé nekik, mondván: Nem jő el ugy az Istennek országa, hogy ember eszébe vehetné. És nem mondják ezt: Ime, itt, vagy ime ott vagyon: mert ime Istennek országa ti köztetek vagyon.”*

*A diagolott és Rotherham-féle forditás használja ezt a szót “bennetek, mely egyenértelmü azzal, hogy “köztetek.” 

Bizony nem lehet összeegyeztetni semmiféle tannal, ha ragaszkodnánk ahoz, hogy Isten országa, melyet Jézus prédikált és fel akart állitani, a farizeusok szivében már meg lett volna, kiket Jézus maga is szineskedőknek és fehéritett koporsónak nevezett el. 

De ha meg lesz állapitva ez az ország, akkor az minden osztály “között” lesz, kormányozni és itélni fog mindenkit.


SkyStorm3F.jpg (2703 bytes)
     Egy szóval, ő megmutatta, hogy ha (294) elérkezik Isten országa, az mindenütt hatalmas, de sohasem látható lesz Ekkép adott nekik fogalmat a szellemi (lelki) országról, a melyet hirdetett, de mivel azok nem lévén előkészitve, azt nem értették meg. Az igért országot illetőleg, a zsidók várakozásában is volt egy kis igazság, mely a kellő időben el lesz ismerve és látható lesz; de az, a mire az Ur itt vonatkozik, az ez országnak ama szellemi része, mely láthatatlan lesz. 

     És minthogy ez országnak ez a része, lesz először megalapitva, igy annak jelenléte láthatatlan lesz és rövid ideig ismeretlen marad. Isten országának eme szellemi részében örökösödési joggal birni, volt az az egyedüli ajánlat, mely csak akkor tétett és az egyedüli remény a mi mennyei hivatalunknak az egész Evangyeliumi kor idejében, mely kor azon időben vette kezdetét. Természetes, hogy Jézus kizárólag csakis erre vonatkozhatott (Luk. 16:16), a mint azt későbben még tisztábban fogjuk látni.

Nicodemus.jpg (7981 bytes)

“Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:

Ez jöve Jézushoz éjjel és monda néki:

Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.“ János 3:1,2

Jesus46Healing.jpg (5034 bytes)
Jézus gyógyit

     Valószinü, hogy ezen, a farizeusok által támogatott közvélemény és Krisztus tanitása közti külőmbség, eltérés késztette Nikodemust arra, hogy éjnek idején Jézushoz ellátogatott. Szeretett volna ennek a titoknak a nyomára jönni, de szégyenkezett a nyilvánosság előtt bevallani, hogy Jézus kijelentései elméjére bárminemü sulylyal birnak. 

     Azon beszélgetés, melyet Jézus Nikodemussal folytatott (Jan. 3) bár kétségkivül csak részleteiben lett feljegyezve, mégis némi világosságot derit Isten országának a mibenlétére. Ezen beszélgetés főpontjai mindenesetre meg vannak emlitve, ugy, hogy ezáltal könnyen magunk elé idézhetjük az egész beszélgetést, melyet a következőkben irjuk körül:

Az Úr és Nikodémus közötti beszélgetés

Nikodemus.—  

Mester. Tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanitó Mesterül, mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, “hanem, ha Isten leénd azzal,” de mégis kijelentéseid oly összeegyeztethetetlennek látszanak nekem és igy jöttem, hogy felvilágositást kérjek tőled. Például, te és tanitványaid körüljártok (295) és azt tanitjátok: Elközelitett a mennyeknek országa, de nektek sem hadseregtek, sem gazdagságtok, sem befolyástok nincsen, miért is állitástok valótlan: és ebben a tekintetben ugy látszik, hogy megcsalod a népet. 

A farizeusok majdnem mind csalónak tartanak téged, de én meg vagyok arról győződve, hogy tanitásaidban kell, hogy igazság legyen, mert senki sem müvelheti azokat a csodákat, mint a melyeket te müvelsz, kivéve, ha Isten van vele. Látogatásom célja az hogy megkérdezzelek, milyen lesz, mikor és honnan jön az a királyság, melyet ti hirdettek? mikor és hogyan lesz az megalapitva?

“Fogantatott” és a Szellem által “Születve” Jézus:—

Kérésedre, a mennyeknek országát illetőleg, hogy teljesen megértsed, most még kielégitő választ adni nem lehet: nem azért, mintha magam sem tudnám egészen, hanem csakis azért, mert te, a te jelenlegi állapotodban meg nem értenéd, azt felfogni nem tudnád, ha azt bárhogy is megmagyaráznám. Kivéve, ha valaki onnan felülről nem fogantatott* (296) (genao) nem láthatja (görögül (eidon** tudni vagy ismerős lenni) az Istennek országát.’

*A görög szó genao és az ezekből eredt szavak néha fogamzást, néha pedig szülést jelent, és tulajdonképpen mindkét fogalmat foglalja magában.

 Leforditandó tehát azon magyar szavak egyikével, mely az értelemnek az összefüggésben jobban meg felel. 

Ez a két fogalom, fogamzás és születés, mindig benn foglaltatik e szóban, ugy, hogy ha az egyik adva van, a másik is hozzá értetődik, mert hiszen a születés csakis természetes következménye a fogamzásnak, és a fogamzás természetesen megelőzi a születést. 

Ha a cselekvő személy, mely genao-val van kapcsolatban, himnemü, akkor fogamzás használandó, ha pedig nőnemü, akkor a születés szó fog jobban megfelelni. 

Igy 1. Jan. 2:29; 3:9; 4:7; 5:1. és 18-ban a genao szó fogamzásnak forditandó, mert a cselekvő személy Isten himnemü. 

Néha azonban a forditást a cselekvés természetével kell összhangzásba hozni, akár him, akár nőnemü. És ha ek szócskával van összekapcsolva, a mi tól—től jelent, ugy kell forditani, hogy született. Ján 3:5-6-ban a genao születésnek forditandó, mert ott van az ek szócska, “viztől,” “testtől,” “szellemtől,”

 

**Ugyanezen görög szó Csel. 15:16 versben “végezni” van forditva.

 Összegyülekeztek az apostolok és az Atyák, hogy a dolgok felől végezzenek.” (hogy tudják és megismerjék) Ugyancsak Róm. 11:22 versben “tekinteni” van használva.

 “Tekintsd meg azért Isten kegyelmességét,” valamint 1. Ján. 3:1 versben “Lássátok (tekintsétek, értsétek meg) minémü szeretet adott nekünk az Atya.”

 

Mimódon fogantattik az ember ha vén?

 

A bűnbánat nem jelenti az ujraszületést.

 

A szellemi fogamzás megelőzi a szellemi megszületést.

Még tanitványaimnak is csak határozatlan fogalmaik vannak annak az országnak a létéről, melyet hirdetnek. Ugyanezen okból, hogy neked nem mondhatom meg, őket sem világosithatom fel; és e miatt nem érthetik meg sem.

 Mert azt tudd meg Nikodemus, hogy az Isten cselekedeteinek egy különlegessége az, hogy Ő, az adott világosság iránti engedelmességet követel, mielőtt több világosságot adna; és azoknak a kiválasztásánál, kik méltóknak tekintetnek az uralkodásban részt venni, Ő megköveteli, hogy hitüknek tanujelét adják. 

Kell, hogy azok Isten vezetését lépésről-lépésre kövessék, még akkor is, ha előttük csak egy lépés is tisztán kivehető. Ők hit átal járnak és nem látás által.

Nikodemus.— 

De én nem értelek. Mit gondolsz Te? Mimódon fogantathatik az ember, mikor már vén; nemde be mehetne az ő anyjának méhéber másodszor, hogy születhessék? 

Vagy talán azt gondolod, hogy a Ker. Szt. János átal hirdetett megtérés, mely a vizbemártás által volt jelezve, valamiképpen egy uj születésnek a jele? Vettem észre, hogy tanitványaid is ugyanezt prédikálják és ők is keresztelnek. Ez azon ujjászületés, mely szükséges mindazoknak, kik látni vagy részesedni akarnak a Te országodban?

Jézus:—

A mi nemzetünk egy megszentelt nemzet, mely frigyet kötött Istennel. Ők mind keresztelve lettek Mózes által a tengerben és a felhőkben, mikor elhagyták Egyptomot, Isten elfogadta őket közbenjáróik, (297) 

Mózes által a Sinai hegyen; de ők meg elfelejtkeztek a kötött frigyről, és némelyek egész nyiltan ugy élnek, mint a publikánusok és bünösök, mig igen sokan pedig magukat igaznak tartó képmutatókká váltak, innen van az, hogy János is, tanitványai is megtérést hirdetnek, vagyis visszatérést Istenhez éz az elismerését az Istennel kötött szövetségnek; a János keresztsége jelezte ezen megtérést a szivnek és az életnek megujitását, de nem az uj születést. 

De azok részére, a kik látni akarják Isten országát, ez még nem elegendő. Ha csak a János keresztelése által jelképezett megujhodáson kivül meg nem leszel fogamzva és szülve a szent lélek által, nem fogad látni az én királyságomat. 

A megtérés vissza fog téged állitani a megigazult állapotra, mely állapotban könnyen leszel engem képes megismerni Messiásnak; és a Mózes valódi jelképének, ha nekem feláldozod magad, az Atya által fogamzva leszel egy uj életre, és az isteni természetre, mely ha kifejlődik és élővé leszen biztositva lényed, hogy egy uj teremtménnyé fogsz születni, szellemi lénynek az első feltámadás alkalmával: és mint ilyen, te nemcsak látni fogod az országot, hanem abban részt is fogsz venni.

A változás, melyet ezen szellemi ujjászületés előidéz, valósággal nagy, Nikodemus! mert, “Ha mi testtől született, test az, de a mi a szellemtől (lélektől) született, az szellem.” 

Ne csodálkozzál azért azon első kijelentésem fölött, hogy először kell felülről fogamzva lenni, mielőtt mind azon dolgokat megérthetnéd és megismerhetnéd, a mit kérdeztél, ne csu dálkozzál, hogy azt mondám néked, szükség nektek ujjonnan születnetek. 

A külömbség a te jelenleg testtől született állapotod és azoknak az állapota között, kik a szellemtől (lélektől) születtek és a kik el fogják érni vagy képezni fogják az általam hirdetett országot, igen nagy. Hadd adjak még egy felvilágositást, melynek alapján legalább fogalmat alkothatsz magadnak azon lényekről, kik mikor a szellemtől (lélektől) születtek, fogják alkotmányozni ezen (298) országot. 

A szél, a hová akar fujni, fuj és annak zugásat hallod, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Igy van ez mindenkivel, a ki a szellemtől (szent lélektől) születik. Bárhol fuj is a szél, te nem vagy képes őt meglátni, ámbátor mindenütt érezheted a hatását, még sem tudod, hogy honnan jön és hová megy. 

Ez a legjobb fölvilágositás, melyet adhatok neked azokról, kik a feltámadás alkalmával a szellemtől (lélektől) születnek és a kik eljutnak és alkotmányozni fogják azt az országot, a melyet én hirdetek. Láthatlanok lesznek, mint a szél és az emberek, kik nem ekképpen születnek, nem fogják tudni honnan jönnek, hová mennek.

ElishaF.jpg (4628 bytes)
Elizeus és szolgája

 

 

 

„A szél fúj ahová akar és annak zugását hallod, de nem tudod honnan jőn és hová megy: igy van mindenki, aki Lélektől született.“ 
János 3:8

Nikodemus.— 

Hogyan lehetséges az? Láthatlan lények!

Jézus:—

Te mester vagy Izraelben és nem tudod ezeket? Te nem tudod, hogy szellemi lények lehetnek és mégis láthatlanok? Soha sem olvastál te, a ki arra vállalkozol, hogy másokat tanits Elizeusról vagy szolgájáról vagy Bálám szamaráról? 

Vagy a Szentirás ama számtalan helyéről, melyek mind azt bizonyitják, hogy szellemi lények jelen lehetnek az emberek között és mégis láthatlanok? Továbbá Te azon farizeusokhoz tartozol, kik hisznek az angyalokban, mint szellemi lényekben. 

De éppen ez mutatja annak az igazságát, a mit annak előtte emlitettem, hogy csakis azok, kik felülről lettek fogamzva, láthatják, érthetik és tudhatják Isten országát és mindazt, a mi ezzel összefügg.

Ha te el akarsz jutni az általam hirdetett országba és velem együtt annak örököse akarsz lenni, akkor lépésről lépésre követned kell a világosságot. Ha megteszed ezt, akkor mind több és több világosság fog reád áradozni oly mértékben, a mily mértékben magad erre előkészitetted. 

Én prédikáltam ezen dolgokról és ezek hiteléül csodákat is müveltem, te el is ismered bennem, hogy Istentől küldött tanitó vagyok, de te mégsem cselekedtél hited szerint és nem lettél nyilvánosan is az én tanitványommá, az én követőmmé.

*Ezen szavak: “ki a menyben vagyon,” hiányzik a legrégibb és megbihatóbb kéziratokból.

 

Mit jelent a szellemi fogamzás?

 

 

 

 

 

 

 


 

(299) Te nem várhatod, hogy többet lássál, mig mind annak, a mit már láttál, meg nem feleltél; ha ezt megteszed, akkor Isten a következő lépésedre több világosságot is fog adni. 

“Bizony-bizony, mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk: és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot, de a mi tanubizonyságunkat ti (farizeusok) nem veszitek be.” 

“Ha földi dolgokat mondottam néktek és nem hiszitek: mi módon hiszitek, ha mennyei dolgokat mondándok néktek?” Hiába volna, ha megpróbálnám neked mennyei dolgokról beszélni, mert téged mégsem győznélek meg, és tanitásom csak annál balgábbnak tünnék fel előtted.

 Ha az, a mit nektek a földi dolgokról tanitottam és a mit földi dolgokkal meg is magyaráztam, ha az nem győzött meg téged és nem birt rá arra, hogy nyilvánosan is tanitványom és követőm légy, akkor annál kevésbbé tudnálak meggyőzni menynyei dolgokról, a melyekről amugy sem tudsz semmit, mert senki sem ment föl még a mennyországba és ezért senki sem tudja szavaimat megerősiteni. 

Csak én egyedül, ki a mennyből szállottam alá a földre, értem a mennyei dolgokat. “Mert senki sem ment föl a mennybe, hanem az, ki leszállott a mennyből, tudni-illik az embernek fia.”*

Csak akkor leszünk képesek a mennyei dolgok megismerésére, ha fogamzva lettünk a szellemtől (lélektől); és a mennyei dolgokat csak akkor érthetjük meg, ha a szellemtől (lélektől) már születve vagyunk, mint szellemi lények.

Jesus40Teaching.jpg (5906 bytes)


Jézus egy földi királyságrol tanitott.

     Ekképpen türelmet kivánt az Urtól, hogy azoknak megmagyarázza annak az országnak a lényegét, kiket az előitélet és a nevelés meggátolt abban, hogy valamit is meglássanak abból, kivéve a földi résznek öszszezavart nézeteit, mely a Messiás országában előbbre halad. A mint Isten azt előre látta, ugy történt. 

     Nem voltak reá elkészülve, az eléjükbe terjesztett (300) fel tételeket nem fogadták el és igy történt, hogy ők, mint nép, elvesztették az Isten országára vonatkozó előjogaikat. Csak egy maradék lett közülök kiszemelve és azután az alkalom a pogányoké lett,” hogy azok közül népet választana ő magának. 

     “És még azok közül is csak egy töredék, egy “kicsiny sereg” tudja kellőképpen méltatni ezt az előjogot, miáltal méltókká lesznek arra, hogy ez országnak és dicsőségének örökösei legyenek.

Isten Országa még nem uralkodik a földön.

 

     Sulyos hiba volt az, mikor azt a tévedést osempészték be a névleges keresztyén egyházba, hogy az igért ország nem más, mint a jelenlegi egyház jelenlegi állapotában és hogy az ő munkája egyedül a kegyelet munkája a hivők szivében. Annyira a legvégsőig ment ez a tévedés, hogy sokan azt gondolják, hogy e névleges egyháznak szentségtelen egyesülése a világgal, máris Isten országának uralkodása e földön. 

     Tény az, hogy az egyház egy bizonyos értelemben már most is Isten országa, tény az is, hogy a hivők szivében már most is a kegyelet munkája érezhető, de hogy az egészet ennyinek tekinteni és tagadni azt, hogy Isten jövendőbeli valóságos országa, mely az egész ég alatt még csak meg lesz alakitva, a hol Isten akarata mindenben ugy fog lenni a földön, mint a mennyben, nem jelent egyebet, minthogy Jézus Krisztus az apostolok és próféták legerősebb és legtisztábban érthető igéreteit, melyek a mi bátoritásunkra és segitségünkre irattak, hogy e világot meggyőzzük, semmibe sem vennők.

Keresztyén hüség

 

 

 

 


SeatoSeaF.jpg (4167 bytes)


Kriszuts földi Királysága betölteni fogja az egész földet.

     Urunk példabeszédeiben az egyházat gyakorta nevezte Isten országának, és az apostol is e felől mint olyan országról szól, melyen Krisztus uralkodik, mikor mondja: Isten által vitt bennünket a sötétség országából az ő szerelmes fiának országába. Mi, a kik elfogadtuk Krisztust, elismerjük az ő megvett uralkodási jogát is és hálásan és önkénytelenül engedelmeskedünk neki már akkor is, mielőtt még megalapitotta volna e világon az ő hatalmát. 

     Mi ismerjük a külömbséget, mely létezik az ő általa hirdetett (301) igaságnak törvényei között és a sötétség zsarnoksága között, melyet a jelenben e világ “fejedelme, istene” a bitorló támogat. Az Isten igéretében vetett hitünk megváltoztatja alattvalói helyzetünket és ugy mi magunkat már az uj fejedelem alattvalónak, az ő kegyelme folytán, közös örököseinek tekintjük a jövendőbeli országban, a mely még csak fel lesz állitva hatalomban és dicsőségben.

     Ez a körülmény azonban semmiképpen sem semmisiti meg azt az igéretet, hogy végül Krisztus uralkodása “egyik tengertől a másik tengerig és az Eufrates folyamtól a földnek határáig” fog terjedni. (Zsolt. 72, 8) 

     És hogy az összes nemzetek fogják szolgálni és neki engedelmeskedni; és hogy “nevére minden térd meghajol, mennyeieknek, földieknek és föld alattvalóknak térde.” (Dan. 7:2. Fil. 2:10) És ezt az igéreteket annál is inkább az éppen most végbemenő “kicsiny seregnek” a kiválasztása megerősiti.

„Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen.“ Lukács 19:12

 

     Ha figyelemmel kisérjük. Urunk példabeszédeit, azt fogjuk találni, hogy azok egész határozottan tanitják azt, miszerint Isten országának hatalomban való megállapitása csak a jövő munkája és természetesen csak akkor fog meglenni, ha eljön a király stb. 

     Ime a nemes emberről való példabeszéd, ki messze tartományba megy vala, hogy venne magának országot és megtérne (Luk. 9:11-15) az ország megalapitásának idejét tisztán arra az időre helyezi, mikor Krisztus ismét eljön. És az üzenet, melyet Jézus küldött az egyháznak, igy hangzik: “Légy hiv mindhalálig és neked adom az életnek koronáját.” (Jel. 2:10) 

     Ebből következik az is, hogy mindazon királyok, kik Jézussal együtt uralkodni fognak, nem ez életben koronáztatnak meg és nem ez életben fognak uralkodni.

Isten Országa most nincs felállitva dicsőségben és hatalomban.

 

Jesus45BeholdF.jpg (3460 bytes)

     Az Egyház a jelenben azért nem a hatalomban és dicosőségben felállitott Isten országa, hanem annak csakis kezdetleges állapota, és igy tanitják tényleg az Uj Testamentumnak minden erre vonatkozó kifejezései azt. A menyeknek országa jelenleg háboruságot (302) szenved a világtól, ennek királyát bántalmazták és keresztre feszitették és a ki az ő nyomdokain halad, annak is el kell, hogy valami uton-módon üldöztetést és bántalmazást szenvedjen. 

     Ez azonban, a mint azt észre is fogjuk venni, csak az igaz Egyházra vonatkozik és nem a nagy tömegre, mely csak névleg tartozik az egyházhoz. Az igéret elénk tétetett, hogy ha mi (az igaz egyház) most Krisztussal együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk uralkodni és deicsőülni a kellő időben, mikor magához veszi az uralkodói nagy hatalmát.

PublicanF.jpg (5088 bytes)


Példázat a farizéus és a vámszedőről.

 

 

 

 

 

„Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.“ 
Máté 19:24

     Jakab (2:5) mondja Urunk tanitásával összhangzásban, hogy Isten e világ szegényeit és megvetetteit választotta ki magának, nem hogy ők uralkodjanak, hanem hogy örökösei legyenek annak az országnak, melyet igért.” 

     Az Ur pedig mondja: “Mily nehezen mennek az Isten országába, a kiknek gazdagságok vagyon.” (Mark. 10:23) Nyilvánvaló, hogy ő ezzen nem a mostani világgal uralkodó névleges egyházat érti, mert mostanában a gazdagok, ugyszólván, bele vannak ölelve. 

     Péter ez országnak az örököseit türelemre, kitartásra, bátorságra és hitre inti, mondván: “annak okáért atyámfiai igyekezzetek inkább a ti hivataltokat s választástokat megerősiteni, mert ha ezeket cselekszitek, soha meg nem ütköztek. Mert ilyen módon adatik nékik bőséggel a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.—2. Pet. 1:10-11)

ISNeedlesEye.jpg (22282 bytes)

Kapú mint Tűnek Foka – 
Emberek könnyen át tudnak menni rajta, de nagy állatok, mint a teve, le kell legyenek üresitve a tehertől és le kell térdepelniük, ahhoz hogy átmehessenek.

JaffaGate.jpg (16704 bytes)

Jaffa Kapú
Jeruzsálem nyugati részén található, a Jaffa Kapú egy “tűnek fokával” rendelkezik, egy kis nyilás, amely mint egy biztonságos bejárat van használva mikor a nagy kapú biztonságosan be van zárva.

Keresztyéni szabadság      Pál kijelentése a rómaiakhoz irt levelének 14. rész, 17. versében némelyek véleménye szerint egy képleges országra vonatkozik, de ha ezt a szöveget behatóan tanulmányozzuk, akkor mindjárt látjuk, hogy ezen rész egyszerüen a következőket tartalmazza: 

     Mi testvérek, a kik most az ő szerelmes fiának országába által vitettünk, mi élvezzünk bizonyos szabadságot az eledelre vonatkozólag, mely szabadságot mi, mint zsidók törvényeink értelmében nem élvezhettük (vs. 14) de inkább ne éljünk ezzel a szabadsággal, ha egyik testvéünk ezáltal megbotránkozna és megsértenők (303) az ő lelkiismeretét, ne engedjük meg, hogy ezen szabadságaink által testvérünk, a kiért Krisztus meghalt, elvesszen, hanem inkább azt vegyük eszünkbe, hogy az ország áldásai és előjogai ugy most, mint a jövőben is sokkal nagyobb áldást tartalmaz, mint az élelemre vonatkozó szabadság, azaz névszerint; szabadságunkban, mint jóltevők, a mi békeségünk Krisztus által Istenhez és a mi örömünk, hogy Isten szent szellemének (lelkének részesei lehetünk. 

     Ez országnak szabadságai (most és mindörökké) oly nagyok, hogy az eledel iránti alárendelt szabadságot, testvérünk jóléte érdekében, a jelenben bátran feláldozhassuk.

CrossCrown1.jpg (3364 bytes)


A keresztyének gyözedelmeseknek kell lenniük, ahhoz hogy Jézussal üljenek az Ő Atyja tronusán és hogy uralkodhassannak a nemzetek fölött a földön.

 

Arena.jpg (3009 bytes)


A gyözedelmeskedés a halált követeli az Úr szolgálatába.

     Eképpen a Szentirás bármely szempontjából is nézzük a dolgot, annak a gondolatnak mindenütt ellentmondását fogjuk találni, mintha ez országra vonatkozó igéretek csak titkos ámitások volnának, vagy hogy a mi jelenlegi állapotunkban ezen igéretek már beteljesedtek volna.

     Ezen országról szóló igéretek, a Krisztussali örökösség az első Egyház idejében, annak üldöztetései és viszontagságai közepette erőt nyujtottak a hüségre és kitartásra, mert arra előre intve voltak, hogy várhatják, a hét gyülekezethez küldött vigaszthozó és bátoritó szavak közül egyik sem fénylik erősebben és tisztábban, mint a következő: 

“A ki győzedelmes lészen, együtt ületetem velem az én királyi székemben (trónusomban), valamint én is győzelmet vettem és ülök az én atyámmal az ő királyi székében” és “a ki diadalmas leénd, annak hatalmat adok a pogányokon.” 

     Ezen igéret semmiképpen nem magyarázható ugy, hogy jelenleg a szivekben véghez menő kegyelem munkájára vonatkoznának, vagy hogy talán a jelen életben uralkodnának a nemzetek fölött, mert hiszen azoknak, a kik győzedelmesek akarnak lenni, halálig hivnek kell maradniok az Isten szolgálatában és csak akképpen nyerhetik el annak az országnak méltóságait. (Jel. 20:6)

Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra jutottatok. Vajha csakugyan uralkodásra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk.“ 1Kor. 4:8

 

 

 

 

 

Paul6.jpg (9784 bytes)


Pál azt prédikálta, hogy a jelen szenvedést a jövöbeli uralkodás fogja követni.

     (304) Az emberi természet azonban ki akarja kerülni a szenvedéseket és mindenkor kész megragadni a hatalmat és tiszteletet; innen van az, hogy már az apostolok idejében is némelyek erre az életre akarták vonatkoztatni a jövendőbeli hatalom és dicsőseg jövendőléseit és ugy cselekedtek, mintha már elérkezett volna annak az ideje, hogy a világ megtisztelje az Egyházat, vagy pedig neki engedelmeskedjék. 

     Ezen tévtan terjedését meggátlandó, irta Pál apostol a maga levelét, mert jól tudta, hogy mily káros következmények fejlődhetnek ebből az Egyházra, mert ily gondolatok ébresztik föl a gőgöt és téritik el az Egyház tagjait az önfeláldozástól. Gunyosan mondja nekik: “Immár megteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül országot vettetek,” majd komolyan hozzá teszi: 

“Vajha pedig uralkodnátok, hogy mi (üldözött apostolok) veletek egybe uralkodhatnánk. (I. Kor. 4:8) 

     Örültök a keresztyénségünknek és igyekeztek annyi tiszteletet szerezni, a mennyire csak szert tehettek; és az apostol nagyon is jól tudta, hogy ők ha hü követői volnának az Urnak, akkor nem lennének ilyen állapotban. Ezért figyelmezteti őket arra, hogy ha a régen várt uralom már tényleg bekövetkezett volna, akkor ő is uralkodna; és az a tény, hogy neki az igazsághoz való ragaszkodása miatt annyit kellett volna szenvednie, a legjobb bizonyiték arra nézve, hogy az ő uralkodásuk korai, hogy az inkább csalétek volt, mintsem tisztelet vagy dicsőség. 

     Majd ismét gunynyal szól: “Mi, az apostolok (és hü szolgák) bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig bölcsek vagytok a Krisztusban, mi erőtlenek, ti erősek; ti dicséretesek, mi pedig gyalázatosak vagyunk.” 

     Nem azért irom ezeket, hogy benneteket megszégyenitselek, sokkal jobb és nemesebb az én célom—hogy benneteket figyelmeztesselek, mert nem a jelenlegi tiszteletnek ösvénye vezet el a jövendőbeli tisztelet és dicsőséghez, hanem a jelenlegi szenvedések és önmegtagadás keskeny ösvénye az, mely a dicsőséghez és halhatatlansághoz és az országban való közös örökösödéshez (305) vezet. 

     Kérlek ezért titeket, legyetek az én követőim. Szenvedjetek most és türjétek a szitkozódásokat és üldöztetéseket, hogy velem együtt részesedjetek az élet koronájaban, “melyet megád nekem az Ur ama napon, amaz igaz biró nemcsak nekem pedig, hanem mindeneknek is, kik várandják amaz ő dicsőséges eljövetelét.” (I. Kor. 4:10-17; 2 Tim. 4:8)

Az igaz egyház még nem uralkodott a földön.

 

Charlemagne.jpg (11933 bytes)


A Pápa megkoronázása Charlemagne-be.

     Miután azonban a korai Egyház már sok üldöztetésen hüségesen keresztül ment, oly bibliai ellenes tanitások kezdtek lábra kapni, mintha az volna az Egyház feladata, hogy az Urnak még második eljövetele előtt meghóditsa a világot, megállapitsa népe már e földön a menyországot és hogy uralkodjék az összes nemzetek fölött. 

     Ez vetette meg alapját az Egyházban a földi ármányoknak, fénynek, gőgnek és tartalomnélküli ceremóniáknak, melyeknek csak az volt a céljuk, hogy a világot megfélemlitsék és megijeszsék. Ez vezetett lépésről-lépésre a pápaság azon merész önhittségéhez, hogy neki, mint Isten földi országa helytartójának joga van az összes nemzetek és népek tiszteletét, engedelmességét az ő törvényeivel szemben követelni. 

     Ezen hamis követelés alapján (valószinüleg, hogy nemcsak másokat, hanem magukat is megcsalták) a pápaság hosszu időn keresztül koronázta meg és fosztotta meg koronájuktól Európa királyait és még a jelenben is megköveteli ezt a fölényt, habár ma már képtelen annak kierőszakolására.

 

 

 

Wheat5A.jpg (5162 bytes)

     Ugyanezt az eszmét átvette a protestantismus is a pápaságtól. Ő is azt állitja, bár nem oly határozott módon, hogy valamiképpen az egyháznak hatalma növekedőben van, ők is hasonlóan a korintusiakhoz, már “megteltek, elgazdagodtak” és uralkodnak, mint a korintusiak, “mint királyok,” a mint azt annak idején Urunk és apostolai egész érthetően leirták. (Jel. 3:17-18. I. Kor. 4:8). 

     Innen van az, hogy a kik az Egyháznak csak névleg tagjai, azok nem valódi megtérők, ők nem az igazi gabona, hanem konkoly, a gabonának csak hamisitása, kik számra nézve Krisztus valódi követőinek számát nagyban fölülmulják.

     (306) Tényleges önfeláldozásról és önmegtagadásról ezek semmit sem akarnak tudni és épp oly kevésbbé az igazság érdekében üldözéseket szenvedni. E helyett ők a legjobb esetben a bőjt formát tartják. Ők tényleg a világgal egyetemben uralkodnak és nem készitik elő mugukat örökös társul arra az országra, mely föl fog állittatni Urunk által az Ő második jelenlétekor.
Nem létezhet királyság király nélkül.      Minden figyelmes megfigyelőnek föl kell tünni egy nyilvánvaló ellentmondásnak, ha ezt a tant Jésus és az apostolok tanitásaival összehasonlitja, kik azt tanitották, hogy az ország nem létezhetik, mielött a király meg nem jelenik. (Jel. 20:6; 3:21; 2 Tim. 2:12) És ennélfogva a mennyországnak türnie kell mindaddig, mig dicsőségben és hatalomban föl nem lesz állitva.
„Aki győz, megadom annak hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.“ Jelenések 3:21

ISTEN ORSZÁGÁNAK KÉT RÉSZE.

     Habár igaz, hogy Urunk határozottan kijelentette, miszerint Isten országa nem fog külsőleg mindjárt a kezdetben föltünni, mégis a kellő időben mindneki külsőleg is észre veszi, látható és félre nem magyarázható jelek által. És mikor Isten országa végleg meg lesz alakitva, az két részből fog állani: egy szellemi vagy mennyei részből és egy emberi vagy földi részből. 

     A szellemi rész mindig láthatatlan lesz az emberiség előtt, mert hisz azokból fog állani, kik az isteni a szellemi természethez tartoznak, kiket ember még nem látott és nem is láthat. (Tim. 6:16; Jan. 1:18). Jelenlétük és annak hatalma azonban nyilvánvaló lesz, különösen emberi képviselői által (Zsolt. 45:17) kik Isten országának a földi részét fogják képezni.

 

 

 

 

 

 

     Az ország szellemi (lelki) része az Evangyéliumi korszak győzedelmes szentei, a megdicsőült Krisztus, a fej és az ő testének tagjaiból fog állani. Az ő feltámadásuk és hatalomra való felmagasztalásuk megelőz minden mast, mert a többiek mind csak ez osztály (307) által lesznek megáldva (Zsid. 11:39-40). Övék lesz az első feltámadás (Jel. 20:5.)*

     A nagy munka mely ezen megdicsőült seregre vár, megköveteli az isteni természetre valo felmagasztalásukat, mert semmi más, csakis isteni hatalom képes e munkát elvégezni. Munkájok nemcsak a földre vonatkozik, hanem minden dologra mennyben és földön, szellemi és emberi lényekre (Máté 28:18; Kol. 1:20; Eféz. 1:10; I Kor. 6:3).

     * Ebben a versben e szavak: “A halottaknak pedig többé meg nem elevenednek, mignem bételnek az ezer esztendők,” nem eredetiek. Nem találhatók a legrégibb és legmegbizhatóbb görög kéziratokban, sem a Sinaiakban, sem a Vatikánéban 1209 és 1160, sem pedig a Syriai kéziratokban. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az ujabb leirásokban található némely helyek csak toldalékok.


wpe6EB.jpg (2619 bytes)

 

Mit jelent a Feltámadás?

 

wpe6F8.jpg (5846 bytes)

 

Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a kopórsókban vannak, meghallják az ő szavát.

És kijönnek, akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, az itélet (görögül „krisis”) feltámadására.” János 5:28,29

 

 

 

Jézus és az egyház munkája Isten Országában.

 

Kik az „ókori érdemesek“?


Ábrahám

MtOlives.jpg (12213 bytes)

Zsidó remény
Abban a hitben, hogy Isten Országa Jeruzsálembe lesz felállitva és hogy minden nemzet “Jákob háza Istenéhez” fog jönni, zsidó sirkővek vastagon boritják be a lejtőket az Olajfák hegyén. Ez a zsidó hitről tanuskodik, hit az Isten igéreteibe az Országáról és a halottak feltámadásáról.

ISMoslemTomb.jpg (15135 bytes)

Muzulmán remény –
Amikor Messiás jönni fog, Ő az Arany Kapún fog Jeruzsálembe bemenni; igy a feltámadás és az itélet itt fog elkezdődni.
Azok akik nem tudnak az igazságosság vonalán járni alá fognak esni a Halál Völgyébe. Muzulmán sirkővek körbeveszik az Arany Kaput, várva a Messiást.

ISChristianTomb.jpg (17096 bytes)

Keresztyén remény –
Egy keresztyén temető található a Kidron Völgyében a Zsidó temető (az Olajfák Hegyén kelet felé) és a Muzulmán temető (Moria Hegyén nyugat fele) között.
Mikor Krisztus visszajön, igazságosságban fog uralkodni.

    Az Isten országa földi részének munkája e világon csakis az emberiségre szoritkozik. És a ki abban a nagy tiszteletben fog részesülni, hogy e munkában részt veszen, az az emberek között Isten által a legjobban meg lesz tisztelve és fölmagasztalva. 

     Ez azon osztály, a melyről a 8-ik fejezetben szóltunk és a kinek itéletnapja megelőzte az evangyeliumi kort. Mivel hogy ők meg lettek próbálva és hiveknek találtattak, ennélfogva a feltámadás alkalmával nem jönnek elő ismét itéletre, hanem azonnal elnyerik hüségük jutalmát, egy azonnali feltámadást az emberi tökéletességre.

      A többiek, a szellemi osztálytól eltérőleg, a millenniumi korban fokonkint fogják elérni a tökéletességet. Igy ezen osztály az emberiség többi részének megáldását és szellemi tökéletességének viszszaállitását, mint Krisztus müködői, megkezdik. A mint a Krisztus munkájának keresztül vitelére szellemi természet okvetlenül szükséges volt, ugy az emberek között a jövő munkájának véghez viteléhez is megfelelő emberi természet szükséges. 

     Ezek láthatóan fognak müködni az emberek között, miáltal tökéletességük (308) dicsősége állandó példánykép lesz az emberiségre nézve, hogy ugyanazt a tökélyt ők is elérjék. És hogy ezen ókori érdemesek azon ország földi osztályához fognak tartozni, eléggé bizonyitja Jézusnak, az őt megvető hitetlen zsidókhoz intézett szava:

 “Fogjátok láthatni Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétákat Istennek országában.”

      Figyeljük meg, hogy a Mester arról nem emlit semmit, miszerint őt is, meg az apostolokat is látni fogják Ábrahámmal. Hisz magától értetődik, hogy az emberek ez országnak csakis a földi részét fogják látni, nem a szellemi részét; és némelyek bizonyára nagyon is fognak sopánkodni azon, hogy ezt a nagy kitüntetést megvetették.

Hogyan fog működni a Királyságnak két fázisa?

 

Moses3A.jpg (4435 bytes)
Mózes

     Nincsen kimeritő adatunk éppen arra, hogy mi módon fog a mennyországnak ez a két része egymással összhangzásban müködni, de némi felvilágositást mégis szerezhetünk azáltal, ha megfigyeljük miként bánt el Isten Izraellel az ő képviselőjük Mózes, Áron, Józsua és a többi próféták által, bár az isteni hatalom eme nyilvánulásai nagyban felül fogják mulni azon képleti körét: mert hisz a jövendőbeli kornak a munkája az összes halottak feltámadása, az összes emberiség, kik engedelmesek lesznek, visszaállittatnak a tökéletes állapotban. 

     Ennek a munkának a keresztülvitele egy tökéletes kormánynak a fölállitását teszi szüségessé és ez ismét szükségképpen magával hozza azt, hogy az uralkodói hatalomban tökéletes emberek üljenek, kik az állam ügyeket megfelelően vezethessék. Ugy szintén szükségessé válik, hogy az emberi nevelés mindenféle neme a leghelyesebben felállittassék, valamint az emberszeretetnek több féle intézkedései is. 

     És a nemes munka, mely ekképpen az emberiséget biztos állandósággal emeli fel, (annak a hasonló ország láthatatlan szellemi tagjainak utasitása szerint) az a nagy megtiszteltetés, melyre az ókori érdemesek kineveztettek és a melyre ők e világ birodalmainak végső romba dőlte és a Sátánnak, mint a világ fejedelmének (309) megkötözése után nemsokára elkészülve előjönnek. 

     És ők a mennyországnak, mint istenileg megtisztelt képviselői, nemsokára meg is kapják ezt a megtiszteltetést és az összes emberek közremüködését.

Amikor az emberiség szentségben és igazságosságban fog állni az 1.000 év végén, az Ország vissza lesz adva Istennek.      A ki Isten országa eme földi részében akar helyet nyerni, annak kell, hogy kedvtöltése minden kivánságai és vágyai a tökéletes emberi szivhez méltónak találtassék. Gyönyörü, szivet boldogitó sors vár rájok belépsök pillanatától kezdve és mégis az idők multával és a munka előhaladásával ez a dicsőség még csak fokozódni fog. 

     És mikor az ezer év végével a visszaállitás nagy munkája Krisztus által be lesz fejezve (nagy részben ezen nemes emberi közegek közremüködése által), mikor az egész emberi nem (kivéve a javithatatlanok, Matt. 25:46; Jel. 20:19) helyesnek találva, folt vagy más efféle nélkül áll Jehova előtt, akkor azok, kik részt vettek a munkában, embertársaik, Isten, Krisztus és az angyaok előtt fénylenek, “mikén a csillagok örökön örökké.” (Dan. 12:3). 

     Munkájok és szerelmük szolgálata hálás embertársai altal sohasem lesznek elfelejtve. Örökös emlékezetben maradnak. Zsolt. 112:6.

Universe3F.jpg (3221 bytes)

     De bármily nagy legyen is ezen tökéletes emberek dicsősége, kik ez országnak földi részét képezik, mégis a mennyeieknek dicsősége fölülmulóbb lesz. Mig az előbbiek örökké fognak fényleni, mint a csillagok, az utóbbiak pedig fénylenek, “mint az égnek fényessége,” “mint a nap.”—Dan. 12:3; Mat. 13:43

     Ugy a földi, mint a mennyei dicsőség Krisztus lábai előtt lesz letéve. Az ember felfogó képessége mind azt a dicsőséget, mely Krisztusban fog feltárulni az örökkévalóság számlálhatatlan korszakain keresztül, csak megközelitheti, de azt tisztán felfogni nem tudja.—Róm. 8:18; Eph. 2:7,12

Ábrahámnak adott igéretnek két része: földi mag és a mennyei mag

 

Universe4.jpg (47000 bytes)
SandSea.jpg (19067 bytes)

     Az ország ezen két része által fog megvalósulni Ábrahámnak adott igéret: hogy “Te benned és a te magodban megáldatnak a földnek minden nemzetségei.” 

     “Megsokasitom a te magodat, mint az égnek csillagait és mint a tenger partjain való homokot"— (310) egy földi és egy mennyei mag, mindkettő Istennek eszköze a világ megáldásánál. Az igéret mindkét része tisztán látható és Isten által eleitől fogva el lett határozva, Ábrahám ezek közül csak a földi igéretet látta meg. 

     Az igéret teljesitésekor Isten tehát még többet tett, mint a mennyit Ábrahám látott. Ábrahám természetes magvából választotta ki a szellemi (lelki) osztály legelsőit (az apostolokat és másokat) és felajánlotta a fő áldást, a szellemit, annak az egész nemzetnek, mely a mennyei hivatalra való hivatásakor élt, és ez pedig sokkal több volt, mint a mennyit ő az ó-szövetségben látott—kegyelmet kegyelem követte.

A földi (emberi) és a mennyei (szellemi) feltámadás      Pál (Rom. 11:17) az Ábrahámi szövetségről, mint egy gyökérről bexzél, melyből a testi Izrael mintegy természetszerüen nőtt ki és melyből mikor a természetes ágak hitetlenségük miatt levágódtak a pogány hivők oltattak be. Ez mutatja az igéret kettős beteljesülését mind két mag kifejlődésében, a földi (emberi és a mennyei rész (szellemi), melyek képezni fogják az ország két osztályát.

      Ezen szövetségi gyökér hajt két különböző ágat, melyek közül mindegyik a feltámadás napján meghozza a maga különféle gyümölcsét, az emberi és a szellemi osztályt királyi hatalomban. 

     A kifejlődést illetőleg a természetes, vagyis (a földi) volt az első és azután a mennyei, de a mi a rangfokozatot és a beiktatási időt illeti, a szellemi lesz az első és azután a természetes, innen van az, hogy “az elsők pedig utolsók, az utolsók pedig elsők.”—Máté 19:30; Márk 10:31; Luk. 13:30

István prédikálása mutatja, hogy Israel a földi igéretét  kell megkapja.

ISLand1F.jpg (3743 bytes)

 

Steven.jpg (8415 bytes)

Ez a kapú az a hely, ahol hagyományosan István meg volt kövezve miközben prédikált. Csel. 7. fejezet

     Az Ábrahámnak adott igéret, melyre István hivatkozik, (Csel. 7:5) és a melyben Izrael bizott, földi volt, az a földre vonatkozott. Isten “igérete, hogy azt neki adná örökségül,” mondá István. Az Ur pedig mondá Ábrahámnak: Emeld fel mostan a te szemeidet és tekints a helyről, a holott vagy északra, délre, napkeletre és napnyugatra. 

     Mert mind az egész földet, a melyet látsz, neked adom és a te magodnak mindörökké. És olyanná teszem a te magodat, mint (311) a földnek pora, hogy ha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámláltathatik. Kelj fel és járd el ez országot az ő hosszára és szélességére: mert neked adom azt.” (Móz. 13:14-17). 

     István mutatja, hogy ezen igéret, be kell, hogy teljesedjék, mert kijelenti, hogy Isten Ábrahámnak nem adott abban örökséget, még egy lábnyomot sem.”

StephensGate.jpg (8923 bytes) István Kapuja
Jeruzsálem keleti oldalán van az István Kapuja, amely “Oroszlán Kapunak” is van elnevezve, a kőben metszett oroszlánok miatt, amely felül található.
ISStephensGate.jpg (18688 bytes)
Az egyház számának beteljesedése meg kell előzze az igéretek beteljesülését Israel számára.

 

ISHebronF.jpg (3409 bytes)


Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak sirkőve Hebronba.

     Az apostol, ki ezen ókori érdemesek ugyanezen osztályáról—többek között Ábrahámról is szól, csatlakozik István ama kijelentéséhez, hogy az Ábrahámnak adott igéret még nincs beteljesedve, sőt még tovább is megy és kimutatja, hogy ezen földi igéretnek előbb nem lehet és nem is lesz beteljesedve, mig a Krisztusra vonatkozó nagyobb és magasabb igéretek, (Fej és test) be nincsenek teljesedve.

      Ezekről azt mondja: Ezek mind hitben haltak el, (t. i. az igéret nélkül) és nem vették el az igéretet. Mivelhogy az Isten mi felőlünk valami jobb dolgot rendelt el, (a Krisztust) hogy nállunk nélkül a tökéeltességre ne jutnának. (Zsid. 11:13,39,40) 

     Ebből ismét mutatkozik, hogy a megváltó, helyreállitó szellemi lény, minthogy emberi természetét váltságdij gyanánt mindenekért feladta és hogy ebből a felmagasztalt szellemi csoportból ered ki minden áldás, bárki is legyen megtisztelve azáltal, hogy annak, mint eszköze vagy közege legyen.

Israelnek kiválósága a földi királyság alatt

 

 

“Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette és magasabb leszen a halmoknál és özönleni fognak hozzá minden pogányok.

És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához,

Hogy megtanitson minket az Ő útaira és mi járjunk az Ő jösvényein, mert tanitás Sionból jőn és Jeruzsálemből az Urnak beszéde …” Ézsaiás 2:2,3

     Látjuk tehát, hogy ezen országnak földi része Israelita lesz, és ezen tény körül forog ama sok jövendőlés is, melyek eme nemzetésg kiváltságos helyzetére vonatkoznak, Isten tervében a világ jövendőbeli megáldását illetőleg, mikor porba omlott sátoruk ismét fel lesz állitva, és Jeruzsálem lesz az egész világ dicsérete. 

     Ugy a prófétáknál, mint az apostoloknál találunk kijelentésekre, melyek tisztán és határozottan bizonyitják, hogy a visszaállitás idejében Izrael mint nép, a legelső nép lesz, mely a dolgok uj rendjével összhangzásba jön, és hogy a földi Jeruzsálem ismét fel lesz épitve a régi halmokon és hogy a kormányuk is ismét helyre lesz állitva, a mint volt a birák (312) s fejedelmeknek idejében. (Ezsa. 1:26; Zolt. 45:16; Jer. 30:18) 

     És mit lehetne inkább várni, mint hogy Izrael mindenek előtt örömmel fogja elismerni patriarkáit és prófétáit? és hogy a törvénynyel való ismeretségök és azon hosszu idői fegyelem kell, hogy elkészitse őket azon ország fensőbbsége alatt az engedékenységre és engedelmességre? 

     És Izrael lesz az első nemzet, mely meg lesz áldva, ugy Izraelről az is irva vagyon: “És Jehova meg fogja menteni Juda sátrait legedőszőr.”

ISGateGolden.jpg (9806 bytes)

Ezékiel 47:1-12 ezt a kaput avval a kapuval azonositja, amely által az élet vizének folyója folyik.

Arany Kapú –
Az egyedüli keleti kapú a Templom területén állandóan zárva van tartva addig amig Messiás jönni fog. Mikor Jeruzsálem ujra volt épitve Kr.u. 1538-41 Szuleimán által, ő lezárta a kaput abban a reményben, hogy ezáltal az “itélet napja” és a világ vége elhalasztva lesz.


 

 

 

 

ISBarMitzveh.jpg (3529 bytes)


Israelnek adott igéretek beteljesülni fognak a Messiás földi országában.

     Mi nem tartjuk fontosnak annak a fejtegetését, hogy hol keresendők “Izrael elvesztelt törzsei.” Igaz lehet és nem is, mint azt némelyek állitják, hogy ezen elvesztett törzsek leszármazottjai még a jelen világ bizonyos nemzetei között kinyomozhatók volnának. Bár az előterjesztett bizonyitékok némelyike nem teljes alaptalan, de egészben véve mégis csak következtetések, gyanitások. 

     De ha valaha mégis határozottan be lenne bizonyitva, hogy a civilizált nemzetségek némelyike utódjai ezen elvesztett törzsöknek, ez még mindig nem járna reájok nézve semmi előnynyel a “mennyei” a “magas hivaltal” alatt, kik mióta megszüntek önálló nemzet lenni, már nem ismer külömbséget az, hogy valaki zsidó-e vagy görög, szolga-e vagy szabados. 

     Ha ennek bizonyitéka valaha sikerülne, (a mi eddig még meg nem történt), akkor ez csak teljes öszshangzásban lenne az ezen népre vonatkozó próféciákkal és jövendőltésekkel, a mely még ő rájók vár beteljesedés végett azon ország földi részében.

     A zsidók természetes hajlama, valamint az oly régen várt és még mindig be nem teljesedett igéretek iránti bizalom kedvező lesz arra nézve, hogy ők hamar el fogják ismerni az uj uralkodót, viszont a törvények iránt már megszokottá vált engedelmességök szintén elő fogják segiteni az uj uralom alapvonásaival való egyesülésöket.

ISJerus1F.jpg (2799 bytes)


A törvény Sionból fog jönni, és az Urnak szava Jeruzsálemből.

     Valamint Jeruzsálem volt az uralkodó székhely Isten képleges országa idejében, igy ugyanezt az állást fogja ismét elfoglalni és ismét lesz “a nagy király (313) városa.” (Zsolt. 48:3; Máté 5:35) Valamint egy város jelképez egy országot vagy egy uralmat, ugy Isten országa is az “uj Jeruzsálem” által lesz jelképezve, mint a mennyből földre jött uj uralom. 

     Eleinte csak a szellemi osztályból, Krisztus menyasszonyából fog ez állani, és csak fokról-fokra fog e földre jönni, mint azt János látta, azaz csak fokról-fokra fog hatalomra szert tenni a mily mértékben a jelenlegi birodalmak tönkre fognak menni az Ur napja alatt. A kellő időben azonban meg lesz alapitva ezen városnak vagy kormányzónak földi része is, melynek tagjai vagy részei az ókori érdemesek lesznek. 

     Nem lesz két város hatóság, kormányzók), hanem csak “egy város-, egy mennyei kormányzó,” egy város, melynek fundamentuma van, város, melyet Ábrahám várt, egy igazságosabban megalapitott kormányzót, mely alapittatott Krisztuson, a megváltón, az Ő igazságosságának biztos kőszikláján. 

     A Megváltónk által adott váltságdij értéke és az Isteni igazságosság ereje épp oly kevésbbé fogja a megváltottat kárhoztatni, mint a hogy előbb felmenthette a bünőst. (Róm. 8:31-34; I Kor. 3:11)

„Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa.“ 
Zsolt. 48:3
     Békének dicső városa! Melynek falai üdvözlést és áldást jelentenek mindazoknak, kik abba bemennek, az igazságosságon épitett alapjai nem dönthetők fel. kinek épitőmestere maga az Isten! Az Isten ama dicsőséges városából (országából) kiáradó fényben fognak haladni a nemzetek (népek) a szentség utján a tökéletesség felé, mely Istennel való teljes összhangzásra vezet. (Jel. 21:24)*
*E versnek következő szavai, “a kik mettartattak,” hiányoznak a legmegbizhatóbb régi kéziratokból, valamint a 26-ik versben ezen szavak is “és tisztességek.”
„Ama napon ez éneket énekelik Júda földén: Erős városunk van nekünk, szabaditását adta kőfal és bástya gyanánt:

Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője.

Kinek szive reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bizik.“ Ézsaiás 26:1-3

 

ISTowers4.jpg (26390 bytes)

 

ISTowers3.jpg (10540 bytes)

 

ISTowers2.jpg (8634 bytes)

     A mikor a millemiumi kor végével az emberiség ismét elérte a tökéletességet, mint a hogy azt már kimutattuk, akkor fel fognak vétetni tagokul Isten országaban és visszaadatik nekik az összes hatalom a földön, a mint az eredetileg volt szándékozva—minden (314) ember uralkodó, király lesz. 

     Ezt egészen tisztán mutatják János képleges jövendőlései (Jel. 21:24-46) mert látképében nemcsak a népet látta a város fényében haladni, hanem királyokat is látott annak dicsőségben, de senki sem mehetett annak a fényébe, a ki azt esetleg bemocskolhatta volna. 

     Senki sem lehet ezen város (ország) tagjává, ki előbb alaposan meg nem lett próbálva senki, a ki csalást vagy igazságtalanságot szeretne gyakorolni—csakis azok, kiket a bárány az örök élet könyvébe beir, hogy méltó az örök életre és kihez azt fogja mondani: 

“Jöjjetek el, Atyámnak áldottai és birjátok az országot, mely nektek készittetett.”

 

ISTowers1.jpg (14828 bytes)

“Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait.

Jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek.

Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ö vezet minket mindhalálig.“ Zsolt. 48:12-14

Falak –

A jelenlegi falak (amelynek több része a korai falnak részei) 2. Szuleimán által voltak épitve Kr.u. 1540 körül.

A falak hossza 2-1/2 mérföld, és az átlagos magassága 38 láb.

Valamennyi a templom keritése falainak kőveiből Jeruzsálemben még találhatóak.

Ezeknek hossza 30 láb, szélessége 8 láb és magassága 3-1/2 láb, és 80 tonna fölött mérnek.

Josephus 60 láb hosszú kövekről beszél a Salamon Templomjában.

Betű szerinti és szimbolikus Jeruzsálem

Sionból Fog Jönni a Törvény és az Urnak Szava Jeruzsálemből

     Nem szabad figyelmen kivül hagyni azt, hogy ha fel is lesz épitve ismét Jeruzsálem városa és mint ismét a világ fővárosa is lesz, mégis igen sok jövendőlés, mely Jeruzsálemmel és annak jövendőbeli dicsőségével foglalkozik, csak képleges értelemben értendő, mert ezek csak fogalmat akartak adni a még nagyobb fénynyel megalapitandó Isten országárol.

     Az ország jövendőbeli földi dicsőségéról, mely Jeruzsálemben van jelképezve, a próféták lángoló szavakkal tesznek emlitést:


“Énekeljetek, örvendezzetek Jeruzsálem pusztaságai, mert megvigasztalta az Ur az Ő népét, megszabaditotta Jeruzsálemet”. . . . 

Mert ime, én megujitom Jeruzálemet vigazsággal és annak népét örömmel. . . .

 Örvendezzetek Jeruzsálemmel és örvendezzetek abban mindnyájan. . . örvendezzetek ő vele nagy örömmel. Mert ezt mondja az Ur: Ime én kiárasztom ő reá a békeséget, mint a folyó vizet és mint egy kiáradott patakot, a pogány népek dicsőségeknek. . . az időben Jeruzsálemet hivják az Ur királyi székének, és minden nemzetségek odagyülnek az Ur nevében.” 

És sok népek elmenjenek, ezt mondván: Jertek el, menjünk fel az Urnak hegyére, az országba, a Jákob Istenének hőzába, hogy megtanitson minket az ő utaira és járjunk az ő utaiban: 

Mert Sionból, a szellemi részből megyen ki (315) törvény és az Urnak beszéde Jeruzsálemből.”

 (Ézsa. 52:9, 65:18, 66:10-12; Jer. 3:17; Ézsa. 2:3)


ISHora3.jpg (15909 bytes)


Israel, betű szerint és jelképes

ISLand2F.jpg (3143 bytes)
Szamária „...földükre ültetve...“

     Ha figyelembe vesszük azt a sok érdekes igéretet, mely Izraelnek adatott a jövendőbeli áldást illetőleg, és elvárjuk, hogy ezen igéretek mindegyike be is teljesüljön, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez a nép épp oly képleges, mint tényleges értelemben van véve.

      Ők maguk egy bizonyos mértékben képlegesek voltak az egész emberiségnek, az engedelmességök és életük törvényszerinti szövetségek jelképezi az uj szövetséget, mely a milleniumi korban és az azontuli korokban az emberiséggel meg fog alakittatni.

A Törvény Szövetsége, az Új Szövetség mintaképe      Az engesztelő vér az ő jelképi szövetségünkben, valamint a papságuk, mely ezt a népre alkalmazta, előképei vagy árnyékai voltak az uj szövetség vérének, a. királyi papságnak, mely azt a vért a milleniumi korban az egész világ tisztitására és megáldására fogja felhasználni. 

     Igy tehát az Izraeliták papsága Krisztusnak volt az előképe, az Izrael népe pedig előképe mindazoknak, a kikért az igaz áldozat lett hozva és kikhez a valódi áldás fog jönni. “Mindnyájunkhoz,” “az egész világhoz.”

Israel egy első gyümölcs lesz a nemzetek között.

 

ISJewFirstfruit.jpg (7737 bytes)

     Azért ne tévesszük most szem elől, hogy ha a jövendőbeli áldás ugy mint a multban is először a zsidókat és csak azután a többi nemzetségeket illeti és csakis sorrend szerint fognak az isteni áldásban részesülni és ez csak természetes következménye ama törvény alatti nevelésüknek, mely a kellő időben el fogja érni a célját, hogy őket Krisztushoz vezesse. 

     Bár az Ur első eljövetelekor közülök csak egy igen kis maradékot birt magával vonni, a második eljövetele alkalmával az egész nép fog köréje csoportosulni és mint az első csoportot fogják képezni a többi népek között. Végül minden áldást, mely Izraelnek lett igérve, kivéve azokat, melyek csak a kiválasztott osztályra vonatkozik, nemcsak azon a népen lesznek tényleg beteljesedve, hanem annak másik képletén is beteljesedik a föld minden nemzetségén. 

     Ezen uralkodás (316) alatt Isten: “Meg fizet mindennek az ő cselekedeti szerint: Dicsőség pedig tiszteség, és békeség minden jó cselekedőnek, zsidónak először azután görögnek, (a többi nemzeteknek) Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. (Róm. 2:6,10,11)

„Micsoda tehát? Amit Israel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményit-
tettek.“ Róma 11:7


ISWall1F.jpg (4153 bytes)

     Pál apostol figyelmünket klönösen Izrael népének a jövőre nézve adott igéretek biztonságára tereli és mutatja, hogy mily kegyeket veszitettek ők el hitetlenségük következtében és hogy micsoda kegyelem biztos nekik. Ő azt mondja, hogy Izrael mint nép, büszkesége, keményszivüsége és hitetlensége miatt nem nyerte el azt, a mit keresett—Isten kegyében és szolgálatában az első helyet. 

     Pál itt nem vonatkozik Izrael minden nemzetségére, ábrohámtól lefelé, hanem csakis azon nemzetségre, mely Krisztus első földrejövetele alkalmávál élt, de azért az apostol szavai mind azon népekre alkalmazhatók, kik az Evangyeliumi korban éltek, azon korban, mikor a legfőbb kegy lett felajánlva—az isteni természet a mennyei hivatalnak elnyerése, az örökös társaság Jézussal. 

     Ezt a kegyet Izrael, mint nép, nem tudta felismerni és nem tudta magának biztositani. És bár Isten azután meglátogatta a pogányokat és ugyanezt a kegyet a többi nemzetségeknek is felajánlotta, és az Evangyélium által is sokakat meghivott magához, ezek közül is igen sokan, akárcsak mint testi, Izrael el fogják hibázni a mennyei jutalom elnyerését. 

     Mindazonáltal az összes hivatalosok közül egy osztály, egy maradék, egy “kicsiny sereg” vigyáz a meghivásra és engedelmessége és önfeláldozása által igyekszik hivatalát, választását megerősiteni. A mit Izrael népe eltévesztett s a mit a névleges Egyház sem tudott megszerezni, adatott a kiválasztott osztálynak, “Krisztus testének,” mely a Szentlélek megszentelése és az igazságba vetett hit által (Isten elővégzete szerint) ki lett választva (2 Thess. 2:13; 1 Pet. 1:2).

“Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenség-
ben, beoltatnak
; mert az Isten ismét beolthatja őket.

Mert ha a te természet szerint való vadolajfából kivágattál és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.“ Róma 11:23,24

 

     Bár Izrael a Messiás megvetése által ezt a különös kegyet mind elveszitette, mégis azt mondja Pál, hogy ez nem jelenti azt, hogy ezen kegytől ők teljesen elestek (317) volna, nekik ugyanazon joguk van, hogy Krisztusban beoltassanak és szellemi (lelki) kegyelemben részesüljenek, mint a többi emberiségnek, ha a meghivási idő alatt azt hit által elfogadják, igy okoskodik Pál: Isten őket épp ugy beolthatja, mint a hogy beoltja a vad ágakat, és ő hajlandó is arra, ha nem maradnak meg hitetlenségükben. (Róm. 11:23,24)

ISJew1.jpg (5174 bytes)ISJew2.jpg (3117 bytes)ISJew3.jpg (3358 bytes)

„Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.“ Gal. 3:24

     Sőtg mi több, Pál kimutatja, hogy bár Izrael azt, “a mit keresett, a főáldást, az első helyet, Isten országában elveszitette, erre a népre még mindig igen sok igéret vár, mely igéretek be is lesznek teljesitve: mert—igy fejezi be—Isten adományai, hivatalai, frigyei és igéretei nem maradhatnak teljesitetlenül. 

     Isten kezdettől fogva tudta a véget, ő tudta, hogy Izrael meg fogja vetni a Messiást, és ha ennek dacára is igéreteket adott neki, akkor ez a legjobb bizonyitéka annak, hogy Izrael az Urnak szolgálatában, mint az ő eszköze fog szerepelni a népek megáldatásában, bár Izrael azt, a mit keresett—a legfőbb kegyet—nem nyerte el.

Isten tudta, hogy Israel el fogja utasitani a Messiást és a fő áldást elvesziteni fogja.

 

 

Ideiglenesen Israel ki volt vágva Isten kegyelméből.

 

    Pál tovább is megy és kimutatja, hogy Isten Izraelnek tett igéretei oly természetüek voltak, mely eldöntetlenül hagyta azt a kérdést, hogy ők, mint nép, a mennyei vagy földi mag lesznek-e—vagyis, hogy ők a magasabb vagy alacsonyabb szolgálatot öröklik vagy töltik be, mely az igéretben volt emlitve. 

     Isten a magasabb, a szellemi kegyet vagy adományt, a megállapitott időig titokban tartotta és igéretei, melyek nekik tétettek, csakis a földi kegyről tesznek emlitést. És ha ennek dacára mégis nekik ajánlotta fel először a szellemi kegyeit, az csak azt jelenti, hogy többet ajánlott fel nekik, mint a mennyit igént volt. Egyszóval Ő elrejtette a mennyei igéreteket a földiekbe.

      Ezen igéretek—mondja Pál–nem bukhatik meg és hogy ezen elrejtett kegy, először nekik ajánltatott fel, de Izrael vaksága által elvetettetett attól, ezen igéretnek másik részét azért nem teheti semmivé, értéktelenné. Ennélfogva kijelenti, hogy bár Izrael, mint nemzet, azon időben, mikor Krisztus menyasszonya választódott, zsidókból és minden nemzetekből, (318) a kegytől el volt zárva, mégis el fog érkezni azon idő, mikor a szabaditó (Krisztus, a test és a fej, teljes számmal ki lesz már választva) az isteni kegy vissza fog térni a testi Izraelhez, mikor a dicsőséges szabaditó el fogja venni Jákobnak büneit (Szellemi, lelki Izrael sohasem neveztetett “Jákobnak”)* —és igy az egész Izrael megtartatik (a kegyelembe visszaállittatik), a hogy ez a prófétánál irva vagyon. 

     Az apostol szavai különben ezek:

Israel vaksága a Szabaditó által eltávolitva lesz.

 

ISJew4.jpg (5196 bytes)

 

ISReadLaw2.jpg (4935 bytes)

“Mert akorom, hogy tudtokra legyen Atyám fiai e titok, (hogy magatok el ne higyjétek,) hogy e megkeményedés, mely rész szerint vagyon, csak addig vagyon az Izraelen, mig a választott pogányoknak száma bételik, (mig a pogányok közül kiválasztottak teljes száma betelik). 

“És igy az egész Izrael megtartatik, mint meg vagyon irva: Eljön Sionból a Szabaditó (Krisztus, a fej és test) és elveszi Jákobnak büneit. És ez nekik én tőlem a Szövetség: Hogy eltörlöm az ő büneiket. 

“Mert az Isten a ajándékai és az ő hivatala olyanok, hogy soha ő azokat meg nem bánja. Annak okáért az Evangyélumra nézve ellenségek a zsidók ti érettetek, a választásra nézve pedig még mindig szereti Isten őket az Atyákért. 

“Mert miképpen ti is (pogányok) régen nem engedtetek Istennek, most pedig kegyelmet találtok azoknak vakmerőségei által: Azonképpen most ők is nem engedtek, hogy ők is kegyelmet nyerjenek, az Istennek veletek tett kegyelme által (dicsőitett egyház kegyeiből). 

“Mert rekesztett Isten mindeneket bün alá, hogy mindeneken könyörüljön. Hasonlitsd összes (Róm. 5:17-19). Ó Isten bölcsességének és tudományának meélységes gazdasága.” (Róm. 11:25-33)

*A lelki Izrael Jákobnak soha sem neveztetett.
ISTemple2F.jpg (6262 bytes)
„Ki mennyen fel az Urnak hegyére?“

AZ ORSZÁG ÖRÖKÖSEI

“Kicsoda megy fel az Urnak hegyére? (tényleges hegy, országnak a jelképe) És kicsoda áll meg az ő (319) szentségének helyén? (templomában). Az ártatlan kezüek és tiszta szivüek. Zsolt. 24:3,4.

     Jeruzsálem város egy hegycsucson volt felépitve, egy kettős hegycsucson és a Tyroponn völgye választotta azt ketté. De azért egységes város volt, fal által körülvéve és hidakkal, mely e város két részét összekötötte. E hegycsucsok magasabbikán lett felépitve az Istennek temploma. 

     Igy eme képleges város az Isten országát jelképezte, annak mindkét részével,—rámutatva a szellemi rész magasabb állására—a szellemi templomra, mely nem volt földi eredetü, hanem mennyei vagy szellemi természetü (Zsid. 9:11) elválasztva ugyan a földi résztől, de mégis vele összekötve.

    

Jeruzsálem Szent Földének Mintaképe

     Egyik a legrészletesebb modell az ókori városokról, ez egy történész, archeológus és épitész csoport által volt tervezve és kivitelezve, hogy a mintakép minél pontosabb legyen. Jeruzsálem nevezetes narancssárga-rozsaszin köveiből készülve, ez a mintakép ugy tükrözi vissza a város képét, mintha a Herodes idejéböl volna.

ISModel.jpg (19921 bytes)

ISTyropean.jpg (32618 bytes)
Tyropean Völgy

ISTemple.jpg (13775 bytes)
A Templom

ISTowers5.jpg (28063 bytes)
Herodes három Tornya

TabPriestMercy.jpg (6090 bytes)
A Szentek Szentje, a Templom falain belül.
     Dávid ezen város mindkét részére hivatkozik. Egyáltalán tiszteletszámba ment a városhoz tartozni mindenütt, és még egy nagyobb tisztelet volt a szent templomba felmenni, a szent kerületbe, a mi csak a papoknak volt megengedve, hogy bemehetnek. És Dávid mutatja, hogy az élet tisztaságát és a sziv őszinteségét követelik meg mindazoktól, kik e megtiszteltetés bármelyikét el akarják érni.

      Azok, kik a királyi papsághoz akarnak tartozni, azokat tisztaságra inti, miként vallásunk főpapja is tiszta, ha azt akarjuk, hogy vele örökös társak legyünk. Valakinek ily bizalma vagyon ő benne, megtisztitja az ő magát, miképpen az is tiszta. 

     Ez, a mint már kimutattuk, az érzület,--a szándék tisztasága, mely tényleges vagy tökéletes tisztaság gyanánt vétetik, mert Krisztus tisztasága pótolja a mi elkerülhetetlen gyarlóságainkat és kiegyenliti a mi elkerühetetlen gyengéinket, minthogy mi a szellem (lélek) és nem a test szerint járunk.

Teljes felszentelés Istennek alapvető lesz mindenki részére a földi országban.

Bible8A.jpg (2403 bytes)

     De ne felejtsük el, hogy tisztaság, őszinteség és éltünk teljes felszentelése nélkülözhetetlen kellék arra nézve, hogy Isten országa bármelyik részébe kerülhessünk. Igy volt ez amaz ókori érdemesekkel is, kik örökölni fogják. Krisztus alatt az ország földi részét. 

     Ők szerették az igazságot, gyülölték a gonoszságot (320) és szomorkodtak, ha hibáztak, vagy ha gyengeségök következtében, bünös szokásaik által elbuktak. Igy volt ez az Evangyéliumi kor hü embereivel is, és ugy lesz ez “mindenkivel” a milleniumi korban is, mikor az Istennek, az igazság szelleme (lelke) kitöltetik “minden testre.” 

     Azon kor győzedelmeseinek is a sziv és az élet tisztasága után kell törekedniök, ha Isten rendelete következtében be akarnak jutni a városba—és birni akarják az országot, mely számokra lett készitve a világ felvetése óta,—az eredeti uralom helyreállitva.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A vas vessző nem fog szabadságot adni a gonosz cselekvésére.

 

ISWall2F.jpg (4765 bytes)

A VAS (ERŐS) URALOM

     Sokan abban a tévedésben leledzenek hogy midőn meg lesz állapitva Krisztus ezer éves uralkodása, akkor annak szabályaival mindenki teljesen meg lesz elégedve. De nem ugy van. Igaz, hogy sokkal szigoruabban fogják megtartani az ő törvényeit, mint bármely más előbbi kormányéit, és a népszabadság oly mértékben lesz korlátolva, hogy az kényelmetlennek fog látszani mindazoknak, kik most is annak kibővitését célozzák. 

     A szabadság, csalni, árulkodni, a gyengébbeket elnyomni teljes lehetlenség lesz. Azon szabadság, melylyel most magunkat étellel, itallal megbecstelenitjük, vagy bármily módon jó erkölcsöket elrontunk, teljesen meg lesz tagadva mindenkinek. Szabadság vagy engedély a rossz cselekedetre megengedve senkinek sem lesz. 

     Az egyedüli szabadság, mely akkor meg lesz engedve, csakis az Isten fiainak igaz és dicső szabadsága lesz, azon szabadság, hogy magunkkal és másokkal minden tekintetben jót tegyenek, de semmi sem lesz megengedve az Istennek szent országában, a mi sértene vagy ártana. (Ezsa. 11:9; Rom. 8:21)

     Ebből ködvetkezik az is, hogy ezen uralkodást sokan szigorunak és kemények fogják tartani, mert az összes előbbi szokásaikat összetöri, valamint jelenlegi összes intézményeiket is, mely a szabadságnak hamis szokásain és elméletein alakittatott. (321) Emez ereje és erőssége miatt képlegesen vasuratlomnak is nevezik:—

“Birni fogja őket vasvesszővel.”

     (Hasonlitsd össze Jel. 2:26,27; Zsolt. 2:9-12; 49:14) Eképp beteljesül eme jövendőlés:—

“Es az itéletet mértékre vonzom, és az igazságot mértékre, és a kőeső (az igaz itélet) elsepri a hazugságban való reménységeteket, és az árvizek elboritják a ti oltalmatokat, és minden elrejtett dolog megjelentetik.”—Ézsa. 28:17; Máté 10:26

Senki nem fog élni mások költségére.      Sokan lázadásra fognak gondolni ezen tökéletes uralom ellen, mert előbb “ezen világ fejedelme” alatt hozzá voltak szokva embertársaikon uralkodni és teljesen mások költségén élni, anélkül, hogy megfelelő ellenértéket szolgáltattak volna érte. 

     Sok és sulyosak lesznek ama verések, melyeket az életben az önkielégités és kedvtöltés élete természetszerüleg megkiván, a mit el fognak nyerni azon uralom alatt, mig megtanulják azon országnak tudnivalóit, a méltányosságot, tisztességet és igazságot, mely tulajdonságokat tulajdonképpen minden kormányformának kellene tanitani. (Zsolt. 89:33; Luke 12:47,48)

      Ezekre élőször az élő emberiség lesz tanitva, és ez idő már közel az ajtó előtt áll. (Jak. 5:1-5)

Igazságosságnak és méltányos-
ságnak törvénye határozottan végrehajtva lesznek
.
     De boldogitó tudat, mikor az élet fejedelme vaskezével érvényt szerez az igazság és méltányosság tövényének, akor az emberiség tömegjei meg fogják tanulni, hogy az igazság felmagasztalja a nemzetet, a bün pedig “gyalázatokra van a népeknek.” 

     Meg fogják tanulni, hogy végül is Isten tervezte és Isten törvényei a legjobbak az összes érdekeltekre nézve, és végül még azt is meg fogják tanulni, hogy szeressék az igazságot és gyülöljék a hamisságot. (Zolt. 45:8; Zsid. 1:9)

      Mindazok, kik azon uralom ideje alatt nem tanulják meg szeretni az igazat, azok nem lesznek örök életre méltók és ki lesznek törülve a népek sorából. (Csel. 3:23; Jel. 20:9; Zsolt. 11:5-7)

Jehova lesz a Király; Krisztus lesz az Ő helyetesittője.

 

 

“Mert addig kell neki uralkodnia, mignem ellenségeit mind labia alá veti.

Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.” 1Kor. 15:25,28

AZ ORSZÁG ÖRÖKKÉ TARTÓ

És az Ur lészen királya az egész földnek az napon. (Zak. 14:9)

    Azon ország, melyet ő fog megalapitani, (322) a Krisztus kezében, a milleniumi korban a Jehova országa lesz, bár közvetlenül Krisztus fennhatósága alatt fog állani, ki, mint az ő helytartója, épp ugy, a hogy az Egyesült Államok kormánya cselekedett a déli államok lázadása után. 

     Egy ideig a déli államoknak nem volt megengedve, hogy hivatalnokaik választása által ők maguk kormányozzák magukat, mert félő volt, hogy nem fognak megfelelni az Unio alkotmányos törvényeinek. Teljhatalmu kormányzók lettek akkor kinevezve, hogy ezek épitsék fel ujra az államkormányt és vezessék vissza a déli államokat a központi kormánynyal való összhangzatba. 

     Igy tehát Krisztusnak a különös uralma is csak egy bizonyos időre fog szoritkozni, és mivelhogy csakis egy bizonyos célra lett elrendelve, a cél elérésével meg is fog szünni. Fellázadása által az ember elveszitette Isten adta jogait, a többiek között az önuralmat, Jehova törvényeiveli összhangzást. Isten Krisztus által mindeme jogokat visszavásároltatta, miáltal az embert nemcsak arról biztositotta, hogy vissza fog térni az előbbi állapotába, hanem visszakapja ama hivatalát is, hogy ő a földnek királya lesz. 

     De viszszahozni az embert, mint az Isten szándékozta volt, a legjobban megfelelt, hogya jelen tapasztalatok benyomást gyakoroljon rá, t. i. követelni tőle, hogy maga is törekedjék saját visszaállitásán, s ez egy tökéletes és erős uralmat követel. 

     És ezzel a dicsőseges munkával, az emberek visszahozásával, lett Krisztus megbizva, a ki csak azért halt meg, hogy erre való jogat biztositsa, és “kell neki uralkodni, mignem minden ellenséget lábai alá veti” mindaddig, mig nincs egy sem, ki őt el nem ismerné, ne tisztelné és neki ne engedelmeskedne. 

     Aztán—ha majd elvégezte az emberiség visszaállitásának nagymunkáját—ismét vissza fogja adni a birodalmat az Atyának, és az emberiség, ugy, mint kezdetben, ismét közvetlenül fog Jehovával érintkezni—mert az ember Jézus Krisztus közbenjárása által a kibékités nagy munkája teljesen befejeztetett. . . . (I Kor. 15:25-28)

     (323) Mikor az ország át lesz adva ismét az Atyának, még akkor is megmarad az Isten országának, és ugyazon törvények fognak érvényben maradni. Az akkor ismét a tökeletességre állitott emberiség képes lesz a törvényeknek, ugy betüit, mint szellemét illetőleg engedelmeskedni, mig most a lelki engedelmességet vagy igyekezni Isten törvényét megtartani csak annyiban teljesül, a mennyiben az emberiség képes. 

     Ezen tökéletes törvénynek teljes betüje őket azonnal halálra itélné. (2 Kor. 3:6) Hogy mi most mégis elfogadhatók vagyunk, azt csakis Krisztus váltságdijának köszönhetjük.

     Mindaddig, mig az ember tényleg nem tökéletes, “rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni” (Zsid. 10:31) Mindaddig, mig el nem értük a tényleges tökélyt, senki meg nem állhat az igazság tökéletes törvénye előtt. Mindenkinek szüksége van bünbocsánó kegyelemre, melyről Krisztusnak áldozata oly bőségesen gondoskodott. 

     De mikor Krisztus az országát át fogja szolgáltatni ismét az atyának, akkor a világ hiba nélkül fog előtte állani, és képes is lesz arra, hogy Jehova tökéletes törvényei alatt az örökké tartó boldogságnak örüljön. A rettegésnek vége lesz és Jehova a helyreállitott teremtményeivel ismét teljes összhangban lesz.

     A milleniumi kor végén, Krisztus a föld feletti uralmat oly módon fogja visszaszármaztatni az Atyának, hogy azt átadja az emberiségnek, mely amugy is kezdettől fogva, mint Isten helytartója, e magas tiszteletre ki volt szemelve. (I Kor. 15:24; Máté 25:34) Ily állapotban azután Isten országa örökkétartó lesz. 

     És ugy olvassuk az Ur szavait is: Akkor azt mondja a király azoknak, kik az ő jobb keze felől vannak, (kik a milleneumi korban engedelmességük által elérik e nagy kitüntetést) Jertek az én Atyámnak áldottai. . . birjátok az országot, mely megkézitetett nétek e világ fundamentumának felvettetése előtt.”

Tökéletes ember képes lesz, hogy Istennek tökéletes törvényét betartsa.      Ezt az országot és ezt az emberre váró tiszteletet nem szabad összetéveszteni ama magasabb országgal (324) és ama magasabb tisztelettel, melynek részesévé Krisztus leend, mert azt, “melyet Isten elrendelt vala e világ előtt, a mi dicsőségünkre,” “miképpen választott minket őbenne, minek előtte e világnak fundamentoma felvétetnék.” ( Kor. 27) 

     És bár, a mint mondtuk, vége is szakad Krisztus különös közbenjárásának és uralmának, abból még nem szabad azt a következtetést vonni, hogy evvel megszünne Krisztus dicsősége és hatalma is. Oh, nem! Krisztus a Jehova kegyelméből az ő jobb kezén örökké egyesitve van az isteni dicsőséggel és hatalommal, és menyasszonya is örökké fog részesedni növekedő dicsőségben. 

     Hogy mily csodálatos munkálatok várnak a másvilágokban Jehova felmagasztalt eszközének a hatalmára, azt itt nem kell sejtenünk, hanem elég, ha rámutatunk az isteni hatalom végtelen munkaerejére és a mindenség nagyságára és kiterjedésére.

Athena.jpg (25355 bytes)      Valóban, akkor azon ország bármely részében forditjuk is tekintetünket, az mindenütt “a minden nemzetek kivánsága” lesz, mert az alatt mindnyájan megáldatnak. 

     Azért hát kell, hogy mindenki kivánkozzék ezen dicső idő után, és mindnyájunk kell, hogy imádkozzunk: Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.” 

     Ez után kivánkozik, ez után sóhajtozik már régtől fogva az egész teremtés—várva az Isten fiainak a megjelenését—várva azt országot, mely meg fogja áldani, gyógyitani az öszes nemzotségeket, és ki fog irtani minden gonoszt. (Róm. 8:19; 16:20)

Mi lesz velünk, ha végre célhoz érünk,

Még egy utólsó harcot harcolunk,

Az idegenből aztán haza térünk,

Az üdvnek városába vonulunk!

Ha lábainkról a port letöröjük,

Megmossa izzadt arcunkat a nap;

A vőlegényt meglátjuk és üdvözöljük,

Ki biztatott a vándorlás alatt?

 

Mi lesz velünk, ha majdan mindenünnen 

Örök fényt áraszt ránk sugár-özönt (325)

És—óh mily üdv!—először életünkben 

Szabad, büntelen tisztaság köszönt;

Ha nem lesz lelkünknek szelplőpecsétje,

Elhágy a bün, mely pályának üldözé,

S mig ég polgári, Isten háza népe 

Belépünk Isten fiai közé?

 

Mi lesz velünk, ha majd a földre nézünk,

A völgy ködébe, lábaink alatt,

És látva annyi régi tévedésünk, 

Mi ellen fegyvert ég irgalma ad, 

Megérezzük felségét a kiráynak, 

A béke üdve hódolatra kelt,

Mig szeretetünk virágai szállnak 

Ahhoz, ki felségébe fölemelt?

 

Mi lesz velünk, ha égi magasságba,

Az örök hatalomba olvadunk

Lét áramát ömlesztve a világba,

Áldást szövő erőket mozgatunk;

Az ifju emberiség nem vénül meg,

A meglevőt nem éri elmulás,

El nem borul szem szivek ki nem hülnek,

Gond, fájdalom, halál több sirt nem ás?

 

Mi lesz velünk? A mit szem sohse látott,

Fül nem hallott és sziv nem érzett,

Az lesz velünk, az fog majd várni ránk ott,

Az utunk az igéret honig vezet!

Előre hát szük uton összefogva,

Méltó azért izzadni, küzdeni,

Mit Isten ád az örök állapotba,

Oly üdv, hogy meg sem tudjuk érteni!

 

Hogy vissza térj a Home Page-re kattincs a térképre

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

E-mail a cimre

Csak angolu