11. Fejezet

A három Út

 

TI3Ways1.jpg (26230 bytes)

A HÁROM UT.—A SZÉLES UT, A KESKENY UT, A MAGAS UT.

—A megsemmisülésre vezető széles ut.
—Az életre vezető keskeny ut.
—Mi az élet?
—Az isteni természet.
—Az isteni és emberi természet közti viszony.
—A keskeny ut végén nerendő jutalom.
—A mennyei hivatás csak az evangyeliumi korra szoritkozik.
—A keskeny ut nehézségei és veszélyei.
—A szentség magas utja.

 

Narrow4.jpg (1847 bytes)
Kevesen találják meg ma az élethez vezető „keskeny utat“.

“Tágas kapu és széles ut, mely veszedelemre viszen, és sokan vagynak a kik azon járnak. 

“Mily szoros kapu és keskeny ut, a mely viszen az életre és kevesen vagynak azok, a kik azt megtalálják.” 

(Mát. 7:13,14.)

Path2A.jpg (16927 bytes)
A „szentség utja“ mindenkinek rendelkezésére fog állni.

És leszen ott ösvény és ut, és szentség utjának neveztetik; tisztátalan nem megy azon által, és azoknak utjokat járják, hogy a bolond is el ne tévedjen azon. 

Nem lészen ott oroszlán, és semmi kegyetlen vad nem jár azon, hanem járnak azon csak a megváltottak. 

(Ésa. 35:8,9.)

PKMud.jpg (33364 bytes)
A lefele vezető út egyre inkább simább és csuszamlósabb lett a bün folytán.
     A Szentirás figyelmünket ekképpen tereli ezen három utra, a “széles ut,” a “keskeny ut” és a “magas ut”-ra.

A MEGSEMMISÜLÉSRE VEZETŐ SZÉLES UT.

     Ezen ut azért neveztetik ekképpen, mert az a legkönnyebb az elfajult emberiségnek. Hatezer évvfel ezelőtt Ádám (és az általa képviselt emberiség) büne következtében a megsemmisülésre elitélve, indult meg ezen az uton és kilencszáz harminc év mulva máris elérte annak a végét, a megsemmisülést. 

     Az évek és (221) évszázadok multával ez a lefelé vezető ut mindinkább simára taposódott és igy az emberiség mind rohamosabban sietett a megsemmisülés felé, s az ut naponta simább és csuszamlósabb lett a bün folytán. 

     De nemcsak, hogy az ut sikamlóssága nőttön-nőtt, hanem az emberiség is naponta mindig jobban veszitett az ellenálló képességből is, ugy hogy ma az emberi élet átlagos hossza nem több mint harminc év. Manapság az emberek ezen utnak a végét—a megsemmisülést—kilencszáz évvel hamarább érik el, mint az első ember.

wpeB0.jpg (11048 bytes)

Hatezer éven keresztül a bün és a halál könyörtelenül uralkodott.

     Hatezer éven keresztül az emberiség állhatatosan csak ezt a széles lefelé vezető utat lepte el. Aránylag csak igen kevesen változtattak irányt és forditották vissza lépteiket. Tény, hogy lépéseket visszaforditani, azaz az eredeti tökéletességet elérni lehetetlenség volt, bár némelyeknek erre való kisérlete ajánlásra méltó volt és nem is volt jótékony hatás nélkül. Hatezer éven keresztül bün és halál uralkodott kérlelhetetlenül az emberiségen és terelte őket a megsemmisülés széles utjára. 

     És az evangyeliumi korig nem is volt egy ut sem nyilvánosságra hozva a menekülésre. Bár a remény sugarai már az előbbi korszakokban is homályosan láthatók voltak jelképekben és árnyékokban, mely reménysugarak kevesek által örömmel üdvözöltettek is, mégis az élet és a halhatatlanság világossága csakis Urunk és Megváltónk. 

     Jézua Krisztus megjelenése alkalmával lett világosságra hozva, és csakis az apostolok által hirdetett örömhir által nyertünk tudomást a megváltásról, a bünöktől való szabadulásról és evvel kapcsolatban a megsemmisüléstől való feltámadásról. (2. Tim. 1:10.)

Narrow2.jpg (2783 bytes)

Jézus „az életre vezető keskeny utnak“ nevezte az új útat.

     Jézus és az apostolok tanitásai hozzák nyilvánosságra, hogy az emberiség vissza helyeztetik az életre, a mint az a Megváltónk érdemein és önfeláldozásán alapszik. Ugyan ezek a tanitások világitják meg az Ó-Testamentum képleteit, ugyszintén a halhatatlanságot is, mely az Evangyeliumi korban a kiválasztottaknak lesz jutalma.

     Ámbár az evangyélium által világosságra lett hozva egy ut, melyen a megsemmisülésre vezető széles utról (222) menekülhetünk, mégis az emberiség nagy tömege nem fordit elég gondot e jó hirre, mert büne következtében el van romolva és a Sátán által elvakitva. 

     Azok számára, kik a jelenben hálásan fogadják az örök életre szóló igéretet és Krisztus által a tökéletes emberi létre való visszahelyezést, egy uj ut nyilt meg, melyen haladva a felszentelt hivők emberi természete átváltozhatik magasabb természetté—szellemivé. Ezt az uj utat, melyet “nekünk (az ő királyi papságának) szentelt” (Zsid. 10:20.) az Ur ekképpen nevezte el:

A keskenysége miatt, sokan inkább elkerülik.

Narrow3.jpg (2815 bytes)

AZ ÉLETRE VEZETŐ KESKENY UT.”

     Mielőtt ezt az utat annak veszélyeivel és nehézségeivel megvizsgálnók, hadd pillantsunk először oda, a hová ez az ut vezet—az életre. A mint azt már láttuk, életet lehet élvezni különféle faju lényeknek, melyek lehetnek vagy magasabbak vagy alacsonyabbak, mint az emberi lény. 

     Maga a szó: élet, igen tág és tartalmas fogalom, de Urunk e szóban itt csakis az élet legmagasabb fogalmát érti, t. i. az isteni természetet,—a  halhatatlanságot, —a  jutalmat, melyre bennünket meghivott, hogy érte fussunk. 

Mi az élet?      Mi az élet? Mi az életet nemcsak önmagunkban észleljük, hanem látjuk jelenségeit az alacsonyabb állatoknál, sőt még a növényeknél is, ugyszintén meg vagyunk győződve arról is, hogy az egy magasabb formában is létezik, angyali és isteni formában. Hogy fogjuk ezen egy tág fogalmat kellőkép megmagyarázni.
Jehova az életnek nagy kutfője.     Mig mi még nem vagyunk képesek az életnek titkos forrásait általánosságban felfedezni, másrészt azt bátran elfogadhatjuk, hogy az Isteni Lény, Jehova, minden életnek kutfeje, mely ezen forrásokat táplálja. Minden élő lénynek a léte tőle függ és tőle ered. Az élet mind egyforma, legyen az akár az Istenben akár (223) teremtményeiben: t. i. az egy erőt adó elem, és nem egy anyag. 

Creation2.jpg (2468 bytes)

Az isteni természet egy független, határtalan és kiolthatatlan élet.

    Ez egy elem, mely Istenben pontosul össze de teremtményeinél csak bizonyos Ő általa rendelt okozatok következményei, milyeneknek tehát Ő az okozója, a szerzője vagy kutfeje. Ennélfogva a teremtmények semmiképpen sem részesei vagy sarjai a Teremtő lényegének vagy természetének, mint azt némelyek képzelik, hanem csak egyszerüen Isten keze munkája, melybe Ő életet csepegtett.  

     Elismerve tehát azt a tényt, hogy csakis az isteni természetben független, határtalan, kiolthatatlan és mindörökké tartó az élet mely a körülmények által sem előidézve sem korlátolva nincsen, látjuk azt is, hogy Jehova szükségképpen is fölötte áll mind azon természeti törvényeknek, és készleteknek, melyeket Ő teremtményeinek a fenntartására elrendelt. 

     A minőség az, mely csakis az isteni természethez tartozik, mely minőség a halhatatlanság szóban van körülirva. A mint azt már az előző fejezetben kimutattuk, a hatatlanság szó halálmentességet jelent és következetesen betegség és fájdalommentességet is. És tényleg a halhatatlanság fogalma nem más, mint az istenség hasonmása. Ezen isteni halhatatlan kutfőből ered minden élet és az áldás minden jó és tökéletes adomány, valamint a naptól kapja a föld világosságát és életerejét.

Sun1.jpg (3030 bytes)
A nap a föld világosságának a kutforrása.
     A föld világosságának nagy kutforrása a nap, mely megvilágit minden dolgot, és előidézi a fény és árnyék különféle árnyalatait, a szerint, hogy mily természetü azon tárgy, a melyre süt. Ugyanazon napsugár különféle hatásokat ér el ha gyémántra, téglára vagy   üvegre esik. 

     A világosság minden esetben ugyanaz, csak a tárgy, melyre süt, különbözik, azaz nem egyformán veszi fel és adja ismét vissza a napnak sugarait. Igy van ez az élettel is, mert minden életnek az okozója azon egy kimerithetetlen kutforrás. Az osztrigában is van élet, de az osztrigának a szervezet olyan, hogy az életet nem igen használhatja, épp ugy mint a tégla nem sugározhat vissza sokat a napnak fényéből. (224)

     Igy van ez az életnek magasabb megnyilvánulásaiban is, igy van ez a vadállatoknál, halaknál és madaraknál. Valamint a napsugárnak hatása különböző üvegfajtáknál különböző, ugy az élet is különféle képpen eleveniti meg az állatok szervezetét, mely különbözet az általunk birt organikus erőtől függ.
Az ember nem rendelkezik önmagából kifolyó élettel.

Grave9A.jpg (37183 bytes)

     A csiszolt gyémánt ugy löveli ki a fénysugarakat, mintha azok csakugyan benne volnának, vagyis mintha a gyémánt maga is egy kis nap volna. Ilyen az ember is, Isten teremtési munkájának mestermüve, ki csak kevéssel alacsonyabb mint az angyalok.” Az ember oly nagyszerüen lett alkotva, hogy képes Isten által rendelkezésére bocsátott szervei révén az életet magába felvenni és azt meg is tartani. Eképpen volt Ádám is mielőtt bünbe esett volna, nagyobb volt mint bármely más földi teremtmény, de nem azért, mintha talán más életkutfővel rendelkezett volna, hanem csak azért, mert szervezete megfelelőbb volt. 

     De ne felejtsük el, hogy valamint a gyémánt is csak akkor fénylik, ha reá esik a nap sugara, ugy az ember is csak addig birhatja és élvezheti az életet, mig életereje ujabb és ujabb táplálékot kap. Az embernek nincs önmagából kifolyó élete; ő épp oly kevéssé kutforrása az életnek, mint a gyémánt kutforrása a fénynek. A legjobb bizonyitéka annak, hogy bennünk nincs kimerithetetlen életerő, vagy más szavakkal, hogy mi nem vagyunk halhatatlanok, mert mióta a bün bejőtt, a halál eláradott az egész emberiségre.

Az emberi élet kezdete

Adam1F.jpg (3944 bytes)

     Isten elrendelte, hogy Ádámnak rendelkezésére álljanak az életfentartó fák, és a paradicsom, a hová ő el volt helyezve, bőségesen el volt látva mindenféle fával melyeknek gyümölcsei eledelre jók voltak és a melyekben az embernek a szeme gyönyörködhetett is.” ( I Móz. 2:8,16,17.) Az életfák között volt egy fa, mely től el volt tiltva. Mig neki meg volt tiltva, hogy a tudás fájáról egyék, ő szabadon ehetett mindazon fákról, melyek által az élet tökéletesen fentartható volt és ezektől is csak a parancsolat áthágása után lett elválasztva, (225) hogy azáltal a halálbüntetés életbe léphessen.—I. Móz. 3:22.
Ahogy a gyémánt elvesziti szépségét amikor a világosság nélkül, úgy az ember is elvesziti életét Isten nélkül.      Ekképpen látjuk, hogy az emberiség dicsősége és szépsége a folytatólagos életerőtől függ, ugy mint a gyémántnak szépsége is csak a folytatólagosan reáeső napsugaraktól függ. 

     A mint a bün megfosztotta az emberiséget az élethez való jogától és az életfentartó kellék elvonatott, az a drágakő azonnal kezdte elvesziteni szépségét és csillogását, mig végre a sirban az életnek az utolsó nyomától is meg van fosztva.

Grave7.jpg (2626 bytes)
„Semmi cselekedet ..., tudomány ... nincs a koporsoban ...

Az ő szépsége el lesz emésztve, mint a moly.” (Zsolt. 39:12) 

     Valamint a gyémánt azonnal elvesztette szépségét és ragyogását, ha el lesz vonva tőle a napsugár, ugy az ember is elvesziti az életét, ha Isten nem szolgáltat neki több életerőt. 

És mikor kimulik az ember, hol vagyon?” (Jób. 14:10) 

“Ha megboldogulnak is az ő fiai: nem tudja, ha megszégyenülnek, azt sem veszi eszébe (vers 21.) az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit sem tudnak . . . mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcseség nincs a koporsóban, a hova menendő vagy.” (Predi. 9:7,12.)

Az embernek szépsége helyre lesz állitva.

Girl3F.jpg (3515 bytes)

     De mióta egy váltságdij találtatott és a halálbüntetes. Megváltónk által ki lett fizetve, a drágakőnek szépsége is helyre lett állitva és ismét tökéletesen fogja visszatükrözni a Teremtő képmását, a mikor felkel az Igazságosság Napja “és egészség lészen az ő szárnyai alatt.” (Mal. 4:2.) És ez csakis Krisztusnak a bünért való önfeláldozásának köszönhető, hogy “mindazok, kik a sirban vannak előjönnek.” 

     A helyreállitása mindennek meg lesz, először meg lesz adva az alkalom mindenkinek a visszatéritésre, végül mindazok, kik engedelmeskednek a Megváltónak, el is fogják érni az emberi tökéletességet. Mindazonáltal ez nem azon jutalom, melyet Jézus igért a keskeny ut végénél. 

     A Szentirás más helyeiről tudjuk, hogy azoknak kik a keskeny uton haladnak, jutalom gyanánt igérve lett “az isteni természet” önmagában levő életerő, élet azon legmagasabb értelemben, melyet csakis isteni természet birhat—a halhatatlanság.—Micsoda remény!

 

 

Eredetileg csak Isten rendelkezett isteni természettel.

 Creation1.jpg (1664 bytes)

“Akié egyedül a halhatatlanság …” 1Tim. 6:16

     (226) Merészkedünk-e egyáltalán vágyódni is a dicsőség ezen magaslatára? Bizonyára tényleges és félreérthetetlen meghivás nélkül arra jogosan senki sem vágyódhatik.

     Pál apostolnak Timótheushoz irt levele 6-ik részének 14-16-ik verseiből tudjuk, hogy a halhatatlanság eredetileg csakis Istennek a tulajdona volt. Ezeket olvassuk: 

Ő (Jézus) az Ő idejében (a milleniumi korszakban) meg fogja mutatni, ki legyen ama boldog és egyedül Hatalmas, a Királyoknak Királya, és az Uraknak Ura, kinek csak egyedül vagyon halhatatlansága, és lakozik hozzámehetetlen világosságban, kit senki az emberek özül nem látott, sem láthat.” 

     Az összes többi lények, angyalok, emberek, vadállatok, madarak, halak stb. csak edények, melyek mindegyike egy bizonyos mennyiségü életet tartalmaz, és a melyek alak, nagyság és mennyiség tekintetében különböznek, a szerint a mint a Teremtő ellátta azoknak szervezetét.

     Azt látjuk továbbá, hogy eredetileg csak a Jehova birt halhatatlansággal, s Fiát a mi urunk Jézus Krisztust annyira felmagasztalta, hogy neki is adományozta ezt a halhatatlanságot; innen van az, hogy őteljes képmása az Atya személének. (Zsid. 1:3.) Az Uj Testamentumban azt olvassuk:

A halhatatlanság jelenleg Krisztus Menyasszonyának van felkinálva.

Bride2.jpg (3336 bytes)

“Mert miképpen az Atyának vagyon élet önmagában (Isten igy irja körül a halhatatlanság fogalmát—élet önmagában—nem más segélyforrásból, nem körülményektől függve, hanem független a lénynyel járó élet) azonképpen adta a Fiunak is, hogy legyen élete önmagában.” (Jan. 5:26.)

     Urunk Jézus feltámadása óta tehát csak két lény halhatatlan és ime! mily bámulatos kegy! ugyan azt az ajánlatot teszi a Bárány menyasszonyának is, mely az Evangyeliumi korszakban lesz kiválasztva. Természetes, hogy a nagy csoportnak nem minden tagja, ki csak névleg tartozik az Egyházhoz, fog e nagy jutalomban részesülni, hanem csakis azon “kicsiny sereg,” a győzedelmesek, a kik ugy futnak, hogy azt elnyerjék, kik szorosan követik a mester nyomdokait, (227) és kik hozzá hasonlóan haladnak az önfeláldozás keskeny ösvényén mind halálig. 

     Csakis ezeknek, mikor megszületnek a halálból a feltámadásban, lesz meg ezen isteni természetük és alakjuk. Ezen halhatatlanság, ezen függetlenség, ezen önmagában való élet és az isteni természet az az élet, melyre a keskeny ösvény vezet.

Az Egyház osztály szellemi testel fog feltámadni.      Ezek feltámadva sirjaikból, nem lesznek többé emberi lények; mert az apostol biztosit bennünket arról, hogy mint emberi testek kerülnek a sirokba, de mint szellemi lények támadnak fel. Ők mind át fognak változni és valamint ők a haláluk előtt a földi, az emberi természetnek hordozták ábrázatát, olyanképpen fogják a mennyeinek hordozni ábrázatját. 

“Még nem jelentetett meg, micsodák leszünk”—hogy milyen lesz a szellemi testünk—de tudjuk, hogy mikor ő megjelenendik hasonlatosak leszünk Ő hozzá “és a megjelenendő  dicsőségben együtt társai.”—I. Jan. 3:2. Kol. 1:27, 2 Kor. 4:17. Ján. 17:22. I, Pét. 5:10. 2. Thes. 2:14.

Az Evangéliumi Korszak kizárolagosan erre a hivásra van kijelölve.      Éz a mennyei hivatal s a természet átváltoztatására való meghivás nem csak hogy kizárólag ezen Evangyéliumi korszakra szoritkozik, hanem az egyedüli ajánlat csakis ezen korban lesz. Erre vonatkoznak Urunk szavai, melyek ezen fejezet kezdeténél idéztetnek, hogy mindazok meg fognak semmisülni, kik nem haladnak azon az uton a melyen az egyedüli jutalom van kitüzve

     Az emberiség nagy része még mindig a széles uton halad és csakis a kisebbség kerülte el az kárhoztatást ezen a világon. Csak ez az egyedüli ut áll most nyitva előttünk, mely az életre vezet és csak kevesen vannak, kik azon haladnak, mert nehéz azt megtalálni. A nagy tömeg az ő gyengeségében inkább halad a széles uton, a kedvtöltés könnyü utján.

Az ösvény amely jelenleg a halálból az életre vezet „keskeny útnak“ van nevezve.

Narrow5.jpg (2549 bytes)

     A keskeny utat, bár az élettel, a halhatatlansággal végződik, a halál utjának is lehetne nevezni, mivel annak jutalmát csakis az emberi természet halálig való feláldozása által lehet elnyerni. Minthogy az Ádám bünétől és a halálbüntetéstől megmenekülteknek vannak (228) számitva a feláldozottak önkényt feladják, feláldozzák azokat az emberi jogaikat, melyeket a kellő időben az egész emberi nemmel tényleg megnyerték volna. Minthogy az ember Jézus Krisztus feláldozta és le tette életét a világért, ugy ezek vagyis a feláldozottak közös áldozárok lesznek vele együtt. 

     Nem, mintha az ő feláldozása nem lett volna kielégitő és hogy más ily áldozatokra is lett volna szükség, sőt ellenkezőleg, éppen mert az ő áldozata teljesen kielégitő volt, ezeknek csak meg lett engedve, hogy vele együtt szenvedjenek és szolgáljanak, hogy az ő menyasszonya és vele együtt mint közös örökösök lehesseenk. Igy mialatt a világ halálra van kárhoztatva és Ádámmal együtt meg is hal, addig ez a kicsiny sereg a már emlitett hitük által való megigazulás folyamata és önfeládozása következtében Krisztussal halnak meg. 

     Ezek feláldozzák magukat és meghalnak vele együtt, mert mi hisszük, hogy ha vele együtt halunk meg, akkor vele együtt élni is fogunk. Ha ő vele együtt szenvedünk, akkor ő vele együtt fogunk dicsőülni is—Róm. 8:17. és 2 Tim. 2:11,12.

Az Evangéliumi Korszak bezárodásával, a keskeny útnak is vége lesz.      A Milleniumi korszak kezdetén azok, kik most a keskeny uton haladnak, el fogják nyerni a nagy jutalmat, a melyért most futnak—a halhatatlanságot. Ezek a lények imigy ellátva az isteni természettel és hatalommal elő lesznek készitve a világ helyreállitási és megáldási nagy munkájára, mely e korszakban fog végbemenni. 

     Az Evangyeliumi kor végével a halhatatlanságra vezető keskeny ut megszünik, mert a választott “kicsiny sereg” kik azon már megpróbáltattak, teljes lészen, “most vagyon a kellemetes idő,” azon idő melyben az önfeláldozók, kik Jézussal halnak meg, kedvesek és elfogadhatók Isten előtt,—mint egy kellemes illatu áldozat. A halál, mint Ádámnak büntetése, nem lesz örökké megengedve, az el lesz törülve a Milleniumi korban, mig az áldozat csakis az Evangyeliumi korban lesz elfogadható és megjutalmazandó.

Mert ha test szerint éltek, MEGHALTOK;  de ha a test cselekedeteit a Lélek által megöldökölitek, ÉLTEK.

„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” Rom. 8:13,14

     Ezen korszaknak szentjei csakis mint “uj teremtmények” haladhatnak az élet utján és csak mint emberi lények vagyunk a megsemmisülésre szentelve, mint áldozat. Ha mint emberi lények meghaltunk Krisztussal, mint uj szellemi lények fogunk vele élni. (Róm. 6:8.) A belénk belyezett isteni akarat lesz uj természetünknek csirája.

     Az uj élet könnyen volna megfojtható, és Szent Pál biztosit bennünket arról, hogy midőn fogantattunk a lélektől az igazságnak beszéde által és ha mégis test szerint élünk, meghalunk, (elveszitjük életünket), de ha a léleknek ereje által a testnek cselekedeteit (az emberi természet hajlamait) mgöldököljük, mi (mint uj teremtmények) élni fogunk, mert valakik Isten lelkétől vezéreltetnek, azok Isten fiai. (Róm. 8:13,14.) 

     Ez a gondolat az összes felszenteltekre nagy fontossággal bir, mert ha Istennel már szövetséget tettünk arról, hogy emberi természetünket feláldozzuk és ez az áldozat általa már el lett fogadva, akkor föslösleges annak a visszaszerzését megkisérelni. Isten azt a mi bennünk emberi, ugy tekinti, most mint halott és tényleg annak meg is kell halnia, hogy soha többé életre ne jöjjön. Mert ha ismét test szerint élünk, csak emberi kedvtöltést nyerünk uj lelki természetünk rovására.

Létezik egy más osztály is; ezek részben le vannak gyözve a világtól, a testől, vagy a sátántól.      Vannak sokan megszenteltek közülünk, kik kivánják ugyan e jutalmat a kik már szent lélektől fogantattak, de mégis erőt vesz rajtok a világ csábitgatása, a test kivánsága vagyis az ördög müvészete. Ezek nem látják egész tisztán a kitüzött jutalmat és egy középuton akarnak haladni, hogy megtartsák ugyan Isten kegyét is, de a világot se veszitsék el. 

     Ezek elfelejtik azonban, hogy a “világi barátság Istennel való ellenségeskedést jelent” (Jakab 4:4.) és elfelejtik azt, hogy a jutalom elnyerésének feltételei előirják: 

“Ne szeressétek e világot, se azokat, melyek e világban vagynak és ne keressétek mástól a dicsőséget, keressétek csak azt a dicsőséget, mely Istentől származik.”—I Ján. 2:15. Ján. 5:44.

Fire.jpg (3024 bytes)
Megtisztitva a nyomoruság tüze által.
     (230) Azok, kik szeretik a jelen világot, de a kik még nem hagyták el teljesen az Urat és nem vetették meg frigyüket, azok tisztitásban részesülnek majd a nyomoruság tüze által. 

     A mint az apostol kifejezi magát, ezek átadatnak a Sátánnak az ő testeiknek veszedelmére, hogy a lélek (az ujjá fogantatott természet) megtartassék az Ur Jézusnak ama napján. (I. Kor. 5:5.) És ha ezek a fegyelemnek teljesen alávetik magukat, akkor végre ők is befogadtatnak a szellemi állapotba.

Rögös, meredék, keskeny út a keresztyének utja.

Narrow1F.jpg (4331 bytes)

A keskeny útnak nehézségei egy választó elv annak érdekében, hogy Istennek népe kicsiszolva legyen.

     Ezeknek is lesz örökké tartó szellemi életök, mint az angyaloknak, de elveszitik a halhatatlanság jutalmát. Ők fognak szolgálni Istennek az Ő templomában és állanak majd az Ő trónja előtt  kezökben pálma ágakkal (Jel. 7:9-17.) és bár ők is megdicsőülnek, de dicsőségük mégsem olyan nagy, mint ama “kicsiny seregé,” a kik mint győzedelmesek, királyok és papok lesznek Istennek, Jézussal együtt ülnek az ő trónusában mint menyasszonyai és közös örökösei és kik meg lesznek koronázva a halhatatlansággal.

     Rögös, meredek és keskeny a mi utunk és ha nem feszitenők meg erőnket minden egyes lépésnél, akkor sohasem érnők el a végét. De bátorit bennünket vezérünk szava: Örvendezzetek, én meggyőztem a világot. Elég nektek az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. (Ján. 16:33. 2 Kor. 12:9.) 

     Az ut azért olyan nehéz, hogy ezáltal el legyenek választva, szentelve, megtisztulva azon “különös nép,” mely “Istennek örököse és Jézus Krisztussal közös örökös lészen.” Ezeknek tudatában jöjjünk bátran a kegyelemnek trónjához, hogy irgalomban és kegyelemben részesüljünk a szükség idejében, hogy ama hit által való nemes harcot megharcolhassuk és igy végre elvegyük az “igazságnak koronáját”—a halhatatlanságot, az isteni természetet. (2. Tim. 4:8; I. Pet. 5:4.)

Az világ helyreállitására való út nem fog feláldozást követelni, hanem az emberi jogok helyes használatát.

A SZENTSÉG UTJA

     Mig az Evangyeliumi kor reménye oly felülmulhatatlan dicsőséges és az ut, mely a kitüzött jutalomhoz vezet, (231) oly nehéz, keskeny és minden lépésnél akadályok és veszélyek merülnek fel annyira, hogy csak kevesen találják azt meg, a következő korszakban a dolgok rendje egészen különböző lesz. Minthogy egy különböző remény tüzetett ki az előbbitől, ugy az ut is, a mely ahhoz vezet, különböző. 

     A halhatatlanságra vezető ug megköveteli a máskülönben jogos és szabad reményeknek, vágyakozások és kivánságok feladását, egyszóval az emberi természet feláldozását. De az emberi tökélességre, a visszaállitásra vezető ut csakis a bünből való megtisztulást követeli: nem az emberi jogok és kiváltságok feláldozását, hanem csakis azoknak igazságos használatát követelik. Ez vezet majd a személyes megtisztulás által a helyreállitásra, hogy Isten képmása legyenek, mint a milyent Ádám élvezett bünbeesése előtt.

Egy magas út fog létezni, különösen könnyű utazásra elkészitve.

Path1.jpg (4912 bytes)

 

 

 

 

 

 

BibleChart.jpg (7199 bytes)

Path4Geth.jpg (26065 bytes)
Getsemáné Kert

 

A Keskeny Út egy áldozati és „Getsemáné“ tapasztalatok ösvénye.

     A tényleges emberi tökéletességre vezető ut kell, hogy egyszerü és könnyen megtalálható legyen, olyan egyszerü, hogy senki azt el nem tévesztheti, hogy “a tudatlan sem fog eltévelyedni azon” (Ézsa. 35:8.) oly egyszerü, “hogy többé senki sem tanitja az ő feleharátját, mondván: Esmérjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megesmérnek engem kicsinytől fogva hagyig.” (Jer. 31:34.) 

     A helyett tehát, hogy ez ut keskeny volna és csak kevesek által megtalálható, az országutnak, nyilvános utnak neveztetik—nem egy keskeny, meredek, rögös, nehéz mellék ut, hanem egy ut külön elkészitve könnyü utazás céljára, külön berendezve az utazók nyugalma és kényelmének megfelelően. A 8. és 9. vers mutatja, hogy a nyilvános ut nyitva lesz minden megváltott ember számára. 

     Mindenki akiért Krisztus meghalt, aki kiván élni mindazon áldásokkal, melyek az ő szent vére által minden kinek biztosittattak, mehet a Szentségnek e magas utján, melynek végén ott találják az örök élet és az emberi tökéletességre való visszaállitás jutalmát.

     Ezek megigazultnak és Isten szine előtt szentségben és tökéletességben állani nemcsak számitva lesznek, hanem mikor elindulnak a Szentség utján elérhetik a (232) tényleges tökéletességet, mint az ő törekvésük, engedelmességük jutalmát, kiknek mindenek kedvezőkké lesznek téve Megváltónk által, ki akkor hatalomban uralkodni fog. Minden egyes személy támogatva lesz az uj országnak bölcs és tökéletes kormányzása által. 

     Némelyeknek ez ugy fog feltünni, mintha már ez volna a váltságdijnak kellő eredménye. Mivelhogy Urunk az ember Jézus Krisztus odaadta magát váltságdijul mindnyájunkért, és megkivántatik, hogy mindenki jöjjön a teljes tudomány megismerésére és ezáltal a tényleges tökéletességre, miért nem csinál ő egyszerre egy széles jó és magas utat mindenki részére? 

     Miért nem távolitja el az akadályokat, a botlás köveit, a gödröket és hálókat? 

     Miért nem segiti inkább a bünösöket, hogy visszataláljanak az utra, mely Istennel való összhangzásba hoz a helyett, hogy az utat keskenynyé, göröngyössé, tövissé csinálja, melyet megtalálni nehéz, de azon haladni még nehezebb? 

     Az igazság beszédének téves értelmezése és annak át nem értése, hogy ez a keskeny ut különös jutalmakhoz vezet, és hogy e keskeny utnak csakis az a célja, hogy ezen “kicsiny sereg” kiválasztassék, kik mint Krisztus testének tagjai és örököstársai midőn kiválaszttattak és felmagasztaltattak az ő fejekkel egybe, hogy az egész emberiség általuk megáldatik, ennek a nem tudása sokakat igen téves következtetésre vezetett. 

     Azért, mert nem udják átérteni Isten tervezetét, sokan predikálnak egy már a jelen időben is létező könnyen elérhető szentség utról, mikor tényleg ilyen ut nem is létezik és hogy tévtanaikat látszólagosan össze tudják egyeztetni a tényekkel és a Szentirással, tehát még jobban összezavarják az amugy is alaptalan hitelvöket. 

     A közel jövőben megnyitandó szentség utján csakis a bünös dolgok lesznek eltiltva, mig azok, kik a keskeny ösvényen haladnak, kell hogy megtagadják magukat és feláldozzanak sok olyan dolgot is, a mi nem bün, valamint örökösen kell küzdeniök a kisértések ellen is. A mostani az önfeláldozásnak az utja, mig az a melyik csak jönni fog, az igazságosságnak lesz Szentég utja.

Tudatlanságnak és babonának vége lesz.

 

 

“Nem ártanak és senkit el nem vesztenek az én egész hegyemen.” Ézsaiás 11:9

Mtn5.jpg (8365 bytes)

 

 

Az igazságosság végül is megkapni fogja a megfelelő jutalmát.

 

 

     (233) Erről a szentség utról azt mondja a próféta képleges nyelven: “Nem lészen ott oroszlán és semmiféle kegyetlen vad sem jár azon, és nem találtatik azon.” (Ézsa. 35:9.) Hány rettenetes oroszlán van most azoknak utjában, kik örömest hagynák el a bün ösvényét, hogy a helyes utat követhessék. Ott van az elsatnyult közvélemény oroszlánja, mely sokakat tart vissza attól, hogy legalább megpróbálnának engedelmeskedni saját lelkiismeretük sugallatának, a mindennapi élet dolgaiban—öltözködés, otthon és üzleti elveit illetőleg. 

     Az iszákosság kisértésének oroszlánja ezreket tart vissza, kik különben örülnének, ha az iszákosságnak vége szakadna. A prohibitionisták és temperencek herkulesi munkával állnak szemben, melyet csak a jövő kor tekintélye és hatalma fog véghez vihetni. Ugyanezt mondhatjuk az erkölcsi reform igen sok más méltó törekvéseiről. 

És semmiféle kegyetlen vad sem jár azon.” 

     Óriási szövetkeztek, a saját önzésük kielégitésére alakitva, az egyéni érdek istápolása a közjó rovására nem lesz megtürve. “Nem ártanak és senkit el nem vesztenek az én egész szent hegyemen” (Országomban) mondá az Ur. (Ézsa. 11:9.) 

     Igaz, akkor is lesz küzdelem, hogy a rosszra való hajlamot leküzdjük, de mégis összehasonlitva a jelen kor keskeny utjával, az csak könnyü ut lesz. Az utat elálló kövek mind el lesznek távolitva és az igazság zászlaja fog a nép érdekében lengeni. (Ézsa. 62:10).

      Tudatlanság és babona már csak a multnak emlékében lesz meg, és az igazságosság el fogja nyerni kellő jutalmát, mig a gonoszság meg fogja kapni a kiérdemelt büntetést. (Mal. 3:15,18.) Jótékony fenyitések, megfelelő buzditások és egyszerü utasitások által az emberiség kellőképpen lesz oktatva és fegyelmezve mindaddig, mig eléri azt a nagy tökéletességet, melytől Ádám atyánk bünbeesése kovetkeztében elesett. 

 

 

 

 

Széles Út
People4.jpg (31767 bytes)

 

A Szentségnek Magas Útja
Path3.jpg (10147 bytes)

 

Keskeny Út
Narrow1.jpg (13823 bytes)

Ekképpen áz Ur megváltottai megtérnek (a megsemmisülésstől, a szentségre vezető ut által) . . . és örökké való öröm lészen az ő fejeken, öröm és igazság veszi őket körül, és eltávozik tőlök a keserüseg és nyögés.”

     Urunk ez utak csak kettejére hivatkozik, mert a harmadiknak az ideje még nem érkezett el, hogy megnyittassék, épp ugy, mint mikor a jó hirekre jelezve mondotta “A Szentirás saját fületek hallatára beteljesedett,” de nem emlitette a “boszu napját,” mert annak az ideje akkor még nem érkezett volt el. (Hasonlitsd össze Luk. 4:19 és Ézsa. 61:2.) De bárhogy is van, a mint a keskeny ut vége felé közeledik, az igazágosságnak szentség utja mindinkább kezd határozottan észrevehetővé lenni, a derengő napnak fényében.

     Ekképpen találunk egy “Széles utat,” a melyiken a jelenben az emberiség nagy tömegjei haladnak, kiket elámitott é világ fejedelme,” s kiket elcsavart izlés vezet. Azt találtuk, hogy ezen széles utat egy embernek az engedetlensége nyitotta meg, és hogy ezen egy embernek az engedetlensége inditotta meg az egész emberiséget az ő hebehurgya pályájára.

      Megtaláltuk hogy a “Szentség utját,” a mi Urunk fogja megnyitni, a ki magát váltságdijul adta mindnyájunkért, és meg is váltott mindnyájunkat attól a megsemmisüléstől, a melyhez a “széles ut” vezet, és hogy ez a szentség utja kellő időben könnyen járható lesz mindazok részére, kiket az Ő drága vére által megvett. 

     Megtaláltuk továbbá, hogy a jelen “keskeny ut,” mely ugyanezen drága vér érdemei folytán nyilt meg előttünk, egy különös ut, mely egy különös jutalomhoz vezet, és csakis azért csináltatott oly különös keskeny és nehézzé, hogy egyszersmind próbául és fegyelmül szolgáljon azok részére, kik ki lesznek választva, hogy részeseivé legyenek az isteni természetnek és a mi Urunk Jézus Krisztussal egyetemben közös örökösök az ő dicsőséges országában, mely az emberiség megáldására nemsokára kinyilatkoztatik. 

     Azok, kik ebben reménykednek—a kik látják a jutalmat—azok minden más reményt csak veszteségnek és kárnak fognak tekinteni. (Fil. 3:8-15.)

 

Hogy vissza térj a Home Page-re kattincs a térképre

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)


E-mail a cimre

Csak angolu