LUETTELO NIISTΔ RAAMATUNKOHDISTA,
JOTKA OVAT MAINITUT 
»RAAMATUN
TUTKIELMIEN» 
I OSASSA.

1 Mooseksen Kirja
1:26,31.…….……214
1:27…..…….……212
2:4………......…...177
2:9,16,17..………251
2:17............…178,193
3:15..............…89,131
3:22................156,252
5:1….….……..…243
7:13…….…….…265
12:3………………90
13:14-17……..…340
18:1,2….……..…224
18:18….……….…90
19:24…..……..…144
19:36-38.……...…73
22:18….…………90
26:4…….……..…90
38……….…….…73
49:10……………73
49:28…………..110

2 Mooseksen Kirja
5:4-23……….…393
12:30-33…….…393
12:49……….……81
18:13-26….…..…78
19:17-25….…..…86
21:26,27….…..…84
22:21-24……..…84
22:25……........…81
23:4,5…….…..…82
23:9……….….…84
23:12………....…82
24:12……....……85
26:30………....…85

3 Mooseksen Kirja
1:1……..……...…85
19:13…..……...…84
19:14…..……...…84
19:17…..……...…86
19:32…..……...…84
19:33,34…...…81,84
24:22……..…...…81
25:9,13-23..…..…84
25:27-30..…….…84
25:36,37.……..…84

4 Mooseksen Kirja
11:16,17,24-30.…77
26:52-56……...…81

5 Mooseksen Kirja
1:15…….……..…78
1:16,17…..…....…80
1:17……..…….…79
5:1-5…..……...…86
9:9-11..…….....…85
12:19…..……...…83
14:27…..……...…83
18:15……..…90,110
18:15,19…..…..…90
22:10…..……...…82
24:14,15…..…..…84
25:4….…….….…82
26:5….…….…...110
31:9-27…….……74
31:10-13……...…81

Tuomarien Kirja
3:9-11…………181
6:11-22……..…224
13:20……….…
224

1 Samuelin Kirja
8:6-22………..…79
15:3……………146

1 Kuningasten Kirja
18:4,10,17,18..…86
18:40
………...…86
19:10
………...…86

1 Aikakirja
16:15-17…........110
16:31-34………186
29:23……….…2
94

2 Aikakirja
13:8………..…2
94

Nehemian Kirja
6:7…………..…86

Jobin Kirja
14:10,21…....…252
38:7…….......…2
64

Psalttari
1:1……..…….....…55
2:1-6,10-12.….…318
2:8……..……..…356
2:8-12…...…302,350
5:5….….……..…154
8:5-9…….…...…233
8:6……….…..…215
8:6,7…..……..…293
8:6-9…....…215,219
11:5-7….…....…350
16:10….……...…89
17:15…..…179,266
24:3,4…………348
25:14………48,212
30:6………….…38
34:8………...…223
34:14,15....……357
34:21….……..…81
37:35….……....100
39:12….………252
45:8…….…..…350
45:17….………341
46:2-6…..…..…372
46:7……..….…371
46:7-11….……372
46:9-11..…382,390
48:3….….….…342
49:8,16.....….....212
49:15............92,350
50:3…......….…371
50:5....................180
72:7….….…...…64
72:8….…….…329
76:11….…...…296
77:19….…...…211
78:70,71…..…294
89:33..…….…350
91………....…395
97:2-6…….…371
97:11…….....…49
98:9....…….…181
110:1………....124
110:2-6…....…371
110:5……...…356
112:6……...…338
119:105…….…49
149:8,9………307

Sananlaskul
4:18………..…49
15:3……....…183

Saarnaaja
1:4…….….....101
7:29……....…212
9:10....…139,252
11:3….…...…139
12:14…….…1
83

Jesaja
1:18……49,90,214
1:19….……...…66
1:26….…….…301
2:3……......302,344
8:20…..………203
11:9…107,260,349
13:1-11…....….373
14:14……....…231
14:24-27…....…98
19:22…...….…302
21:12…...…...…50
25:6……......…...38
26:9..…...….…399
28:17…...….....350
28:21……......…93
32:1...................316
33:2-12,.14-24.......
.....................…395
35:1-6……..…201
35:8,9...…247,258
35:9….………260
35:10….…..…161
40:5….……..…90
42:1-7……...…90
42:7….…......…55
45:11,12,18…233
45:17…….....…66
46:9-11….……98
49:6…….......…90
50:10..................38
52:7…….....…399
52:9…….....…344
53:3-7……...…89
53:4.................275
53:8,9,11…..…89
53:10….….…166
53:11….….....169
53:12.................89
55:8,9….…..…38
55:11…..…....128
60:2,3.….….…48
61:1…..…..…147
61:2.....…161,350
62:10…......…260
63:1-4..…...…356
65:18..…....…344
65:20.….183,287
66:10-12...…344.

Jeremia
3:17….........…344
3:22,23...……302
16:19….........…90
24:5-7...…..…143
30:18…......…341
31:28…......…143
31:29,30..143,182
31:29-34..382,390
31:31...............180
31:34…...107,258
32:40, 42.....…143
33:6-16.......…143
38:6..…..…...…
86

Hesekielk
7:10-19.....….…363
11:19..….....382,390
16:48-63.........…145
16:48-52...…147
16:55..................147
18:4...….…165,182
21:25-27...……294
36:25,36.....382,390
36:26....….....…358
37:11-14.......…142

Daniel
2:31-45........….…298
2:35....….....…..…306
2:37-43.........……298
2:38.........….….…299
2:44........308,317,356
2:44...…....…276,324
2:43,44.......…..…300
2:45.......................301
4:29...…....…...…320
7:2-7....…..…...…303
7:7,8......................304
7:9,13,14,22,27...356
7:11,12.....…....…306
7:13,27....…....…307
7:14,18,27.......…317
7:27...….….....…330
9:24-27.....
.….…267
9:26.....
…...…...…89
10:6,10,15,17.…224
10:13
…...…....…225
12:1
…….........…355
12:1,4,10
..…..…208
12:3
…….....338,339
12:4,1
…....….…394

Hoosea
6:1……......……302
14:5……........…
302

Jooel
2:9-16…........…3
73

Aamos
3:2…......….130,
265

Miika
5:1…….............…
89

Habakuk
2:1-3,13,14......….93
3:2-11……......….
93

Sefania
1:7-9,14-18....…364
2:2,3…....…383,391
3:8,9…
365,382,390

Haggai
2:7……....….…312

Sakaria
9:11……........…147
11:12……........…89
14:1,6,7…........…93
14:9……....…....3
51

Malakia
1:11………......…90
3:1-3…...........…368
3:15…….......66,303
3:15,18….......…260
4:1…….......101,368
4:2…….......
252,371

Matteus
1:21……............…141
3:2……..............…319
3:16,17...............…220
4:9……..............…297
4:17…................…318
5:35…................…342
7:13,14...............…247
7:15…..................…86
8:16,17............…..275
8:22…............188,336
10:5,6..….......104,130
10:7……...........…319
10:26….............…350
11:23..................…144
11:24.......................144
12:40…................…93
13:30,38,39,41,49.......
…...........................283
13:39….............…283
13:41-43...........…285
13:43….........119,371
13:52.......................54
14:5….................…86
15:2-9….............…86
15:24….........104,130
16:27…............…137
19:30…............…340
22:37-39..........…357
22:37-40.......…...292
23:38…........104,267
24:14…................124
24:21,22..........…355
24:38,39............…93
24:45…...........…367
24:45,46..........…367
25:31-46….176,183
25:34…..........…352
25:46…..........…338
26:64…..........…125
28:18…..........…336
28:20…..........…
121

Markus
3:23-27................101
5:30….............…275
10:23…...........…331
12:30,31…............
76

Luukas
2:1…................…299
2:10…..............…138
2:10,11.............…141
2:32….....................90
3:14…..............…398
3:15...…...........…319
3:17..................…274
3:22…..............…268
3:23,31,33,34.…...73
3:38…..............…269
4:1,18...............…268
4:21…..............…161
4:43....…..........…319
6:19....…..........…265
8:1…................…319
8:10…..............…165
9:2…................…319
10:27................…174
12:32.....105,281,320
12:42..................…54
12:47,48..............350
13:30...............…340
14:11...............…231
14:23.............…..237
16:16..............….323
17:20-30.........…322
17:26.…............…93
17:29…..........…144
19:10…..........…218
19:11….........….319
19:11-15........…330
19:12.........…….295
19:44…..............112
21:22................,,,274
21:24…..........…296
21:26….......382,390
21:34,35.............122
22:29,30.........…320
24:21…........…..112
24:21,25-27…...
320

Johannes
1:9…….........…...137
1:14…..........……218
1:18…..........……335
1:29….......…136,196
3……..........…….323
3:5,6….............…324
3:6…............……223
3:8…............……276
3:16…..............…137
3:17…............…..301
3:36…..........…....141
5:22.........…..175,180
5:26…...........228,253
5:28,29.............…186
5:44…..................256
12:31................…297
14:3…..................121
14:26...................112
14:30........…100,297
15:5…...................114
16:8-11..........…..357
16:12,13.....…52,112
16:13…..................39
16:33…................257
17:5…..................243
17:16................…315
17:22................…254
19:36..................…89
20:19,26..........…2
76

Apostolien Teol
1:6.....................…126
1:6,7…..........112,132
2:31....................…89
3:19..................…193
3:19-21...................…
105,142,202,233,266
3:20,21..................121
3:21...........…127,287
3:22.......…....111,289
3:23.......141,289,350
4:12....…...............134
4:19....…...............313
5:29...................…313
5:31.......................180
7:5.........................340
9:7....................…224
10:28...................…56
10:37,38...........…267
10:38..............113,268
10:45.................…268
11:1-3..................…56
11:1-18................…91
11:9...................…112
15:6.......................324
15:14.....................124
15:14-16...............113
17:31…........175,177
24:25................…357
26:9....................…41

Roomaiaisille
1:28........….....305,356
2:6,10,11............…345
2:14.....................…134
3:10....................50,135
3:19,20...............…134
5:1.......................…277
5:8.......................…277
5:10,12,17-19,21........ 
..................….........202
5:12,17-19.........…160
5:12.............…165,212
5:14....................…160
5:17.......................…93
5:17-19,90,168.....347
5:18,19.......…..............
.........142,165,195,218
6:8.............…..245,256
6:10,11...............…240
6:23....................…165
6:23-25..................240
8:9.......................…271
8:11....................…239
8:13,14..............…256
8:17,91,119,238...255
8:18...................…339
8:19...................…353
8:19-22..........120,202
8:21...................…349
8:21,22.............…186
8:19,22….....131,297
8:24..................…141
8:28-30............…235
8:30..................…236
8:31-34............…342
8:33,34.............…196
9:16..................…232
9:20,21............…232
9:20.................…229
10:13,14..........…134
11:2..................…142
11:17................…339
11:22................…324
11:23,24..............346
11:25,26..........…142
11:25-33….........348
11:26-29.........…148
11:28-33.........…143
12:1....…90,180,239
......282,270,340,357
12:2….........240,315
13:1…................298
13:1-7.............…313
13:10..............…292
14:9….........180,187
14:14,17.........…331
15:4…................298
16:20......…131,3
53

1 Korinttolaisille
2:6-14............…117
2:7..................…353
2:8..................…117
2:13................…223
2:14................…222
3:11................…342
3:12-15..........…369
4:5....................…50
4:8…..................332
4:10-17..........…333
5:5..................…257
6:2..................…184
6:3..................…336
12:12-28........…114
14:1-6..............…86
15:13-22..........…92
15:21..............…219
15:22......…144,166
15:24..............…352
15:25,26...............…
.............158,183,267
15:25-28…........352
15:27…..............307
15:28…..............356
15:38,44.........…233
15:38-49........…222
15:44,52….243,280
15:49..............…240
15:53,54........…
228

2 Korinttolaisille
1:21.............…114
3:6...............…352
4:17.............…254
5:14.............…336
5:17.............…271
6:1...............…282
6:2...............…177
8:12.............…182
11:3...............…93
11:14...........…305
12:2-4..........…102
12:4..............…56
12:7...............100
12:9............…2
57

Galatalaisille
1:4.................…66
2:2.................…56
2:2,12,14..........113
2:11-14...........…56
3:15-18.............117
3:16..................117
3:27,29.............117
3:29.....114,129,340
4:28..................117

Efesolaisille
1:4,5…...............235
1:9,10,17,18......…55
1:10…...288,263,336
1:11….........106,208
1:13,14..…..240,244
1:14…...............293
1:20,21..........…172
1:22,23.............114
2:2.............100,297
2:7…................263
2:7-12...........…339
2:8…................133
2:19..................313
3:4-6...............…55
3:9....................120
4:11-16...........…40
5:25-30.............114
6:12..............
...100

Filippilaisille
2:7,8..............…218
2:8,9.…116,218,220
2:10........…330,336
3:8-15...........…161
3:14....................... 55
3:21.................125
4:11..............…398

Kolossalaisille
1:18...........114,240
1:20..............…336
1:26................…34
1:27........…113,254
3:4................…119

1 Tessalonikalaisille
2:16..............…274
2:13.....................346
5:2,3..........383,391

2 Tessalonikalaisille
2:14..............…254

1 Timoteukselle
2:3-6............…163
2:4...............…139
2:4-6............…168
2:5,6............…138
2:6...............…219
2:14.........…93,160
4:10.............…140
5:24.............…184
6:6-12..........…398
6:15..........177,253
6:16...228,253,335

2 Timoteukselle
1:10.…51,246,248
2:11,12.....119,255
2:12......…238,234
2:13............…254
3:1-4,13..........222
3:1,13.............237
3:12................234
3:15..............…54
3:15-17.........…54
4:8.......…257,
233

Tiitukseile
1:12.............…
34

Hebrealaisille
1:3...............…253
1:3-5............…147
1:4...............…213
1:9...............…318
1:14.............…191
2:5...............…232
2:7...............…183
2:7-9............…187
2:9..…100,107,362
2:14.......…126,195
2:16.............…186
3:1…...............234
3:5,6............…151
3:8,9............…145
4:1...............…204
5:14...............…26
6:4-8............…338
6:6...............…207
6:18.............…122
7:19.......…237,241
9:11.............…316
9:11-20..........…81
10:1.......…334,241
10:4.............…234
10:8-18..........…81
10:16-29......…148
10:20...........…217
10:26-31......…338
10:31...........…320
10:38,39......…111
11:13,39,40.…308
11:19…..........161
11:32-38.......…57
11:39,40.....…303
11:40…...........96
12:1.............…28
12:26-29.....…338
13:5...........…358

1 Pietarin Kirje
1:2............…313
1:3.......…82,205
1:10...........…86
1:10-13......…29
1:11............111
1:12......…42,89
1:12,13....…367
1:19........…136
2:2...............53
2:4-6..........115
2:9.........…114
3:15.........…54
3:18.......…195
3:20.............93
5:4.........…257
5:5,6..........116
5:10.......…2
54

2 Pietarin Kirje
1:4...…228,238,
...........246,266
1:5-11......…369
1:10,11....…331
1:19..........…54
2:1............…86
2:9..........…137
2:16..........…93
3:6............…98
3:6,7.......…367
3:7...............66
3:10-13...…367
3:10,13.383,391
3:13..........…66

1 Johanneksen Kirje
1:9.........…196
2:1.........…175
2:2.........…196
2:15.......…256
2:27...........114
2:29.......…324
3:1......118,324
3:2..…179,243
..........254,223
3:9........…324
4:7........…324
4:8........…137
5:1,18...…324
5:18...
324,239

Jaakobin Kirje
1:18…....237,239
2:5............…330
2:10…..........134
2:23..........…273
4:4…............256
5:1-4….........362
5…..............3
50

Juudaan Kirje
11............…93
23..........…3
68

Ilmestyskirja
1:3.................…57
1:7...................122
2:10.............…330
2:26,27..….......350
3:17,18........…334
3:21.....…123,267,
................334,302
4:11.............…154
5:12...............…91
7:9-17..........…257
7:14,15........…280
10:7................126
11:15..............100
11:17,18......…372
11:18..............127
12:9.......…93,304
14:1............…237
14:14..........…284
16:17-20.....…393
17:2…...........315
17:3-5........…314
17:14......237,317
18:7..........…314
18:21........…362
19:6,7,9....…286
19:7...…119,131
19:11-19..….317
19:15,19...…372
19:17........…364
20:1-3..........373
20:2.....…93,101
20:3..........…185
20:4....…105,123
20:5..........…335
20:6.........…240,
............332,334
20:9..…287,338,
............350,368
20:14........…167
20:15........…183
21:1..............102
21:3-5.......…202
21:4...…105,234
21:8...…141,183
21:24-26............
.............343,243
22:12,20.......122
22:17...........129,
.............131,1
96

 

To Return to Home Page Click on Chart
Contact by Email

English Only