Foreword

Raamatun Tutkielmia

 

» Vanhurskasten vaellus on kuin aamunkoiton valo,
joka valkenee valkenemistaan täyteen päivään asti. »

 Ensimmäinen Osa

 Jumalan Aikakausisuunnitelma

 Noin 7,000,000 kpl. Levinnyt eri kielillä.

 Jumalan luonteen ja hallituksen puolustus, joka tunnustaen Raamatun kokonaisuudessaan Jumalasta lähteneeksi ja 
näyttäen sen keskinäisen sopusointuisuuden, osoittaa, 
että paha on sallittu menneisyydessä ja nykyisyydessä 
ihmiskunnan kasvattamiseksi 
ja sen saattamiseksi

 Ennustettuun Kultaiseen Aikaan,

 Jolloin maan kaikki sukukunnat siunataan täydellä Jumalan tuntemiselia ja jolloin ne saavat täyden tilaisuuden 
iankaikkiseen elämään Lunastajan kautta, josta 
silloin tulee suuri ennalleenasettaja 
elämänantaja.

 Vartio Tornin Raamattu..  ja traktaatti Seura. 
Brooklyn N.Y., U.S.A. ja Helsinki, Suomi.
Lontoo, Barmen, Melbourne, Kööpenhamina,
Kristiania, Convers, Durban. 

.........................

 Kaikkien kuningasten Kuninkaalle ja
Kaikkien herrojen Herralle

 Hänen Vihkiytyneitten Pyhiensä
Hyväksi,
Jotka Odottavat Lapseksiottoa,

Ja

Kaikille niille, jotka avuksi huutavat Herraa
Joka paikkakunnassa, » Uskon Huonekunnalle »

Ja

Huokaavalle luomakunnalle, joka ikävöiden odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, on tämä teos omistettu.

 

»Saataa kaikille ilmeiseksi mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa. »  
»Tätä armoa on hän runsaasti antanut meille kaikenlaiseksi 
viisaudeksi ja ymmärrykseksi, kun teki meille tiettäväksi 
sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päät
öksensä 
mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään  
täyttyessä aikoi panna toimeen oli yhdistävä 
vaissa ja mitä on maan päällä. »  
Ef. 3: 4, 5, 9: 1: 8-10.

 

TAMPERE 1917, TAMMERKOSKEN KIRJAPAINO.

.................................

 

» Jumalan Aikakausisuunnitelma »

Tekijan Esipuhe

Kirjan tekijä ja julkaisijat tahtovat julkisesti tunnustaa Jumalan suosion, joka on sallinut heidän olla osallisina tämän osan levittämisessä ja osallisina sen seurauksista, valosta, ilosta, rauhasta, yhteydestä Jumalan kanssa, mitkä ovat tulleet monien nälkäisten, janoisten, eksyneitten sielujen osaksi. Ensimmäinen painos nykyisessä muodossaan tuli vuonna 1886. Siitä lähtien on painos seurannut toistaan nopeassa järjestyksessä ja kahdellakymmenellä eri kielellä, kunnes sitä nyt *) on lähes vissi miljoonaa kappaletta ihmisten käsissä yli koko maailman.

Emme voi toivoa, että kaikki nämä kirjat ovat tulleet luetuiksi, mutta meille jatkuvasti tulevat kirjeet vakuuttavat, että ne vaikuttavat voimakkaasti ihmisten sydämissä ja mielissä kaikkialla. Tuhannet kirjoittavat meille, että he ovat saaneet vaikutuksen muutamat sellaisetkin, jota kokonaan epäilvät Raamatun olevan Jumalan ihmiskunnalle antaman ilmoituksen. Toiset kirjoittavat, että he ovat olleet jumalankieltäjiä tai melkein sitä, koska he eivät olleet ennen tunteneet totista Jumalaa ja hänen todellista aikakausisuunnitelmaansa eivätkä voineet hyväksyä, pitää arvossa eikä kunnioittaa niitä luonteenkuvauksia, mitkä heille tavallisesti uskontunnustuksissa annettiin.

Noin vissi vuotta ennen tämän osan ensimmäistä julkaisemista oli meillä pääasiallisesti sama aine painossa toisella nimellä varustettuna ja eri lailla esitettynä. Sen kirjan nimenä oli » Ruokaa Ajatteleville Kristityille ». Sen kirjoitustapa erosi siinä, että se ennen kaikkea hyökkäsi eksytyksen kimppuun hajoitti sen ja rakensi sitten sen tilalle totuuden rakennuksen. Lopuksi opimme havaitsemaan, että tämä ei ollut parhain tapa että jotkut tulivat levottomiksi nähdessään erehdystensä kukistuvan eivätkä lukeneet kylliksi pitkälle saadakseen välähdyksen hajoitettujen eksytysten tilalle tehdystä totuuden ihanasta rakennuksesta.

Tämä osa on kirjoitettu päinvastaiselta näkökannalta. Se esittää totuuden, osoittaa sen lujuuden ja ihanuu den ja viittaa sitten eksytyksen hävittämissen, eksytyksen, joka ei ainoastaan ole tarpeeton, vaan aivan hyödytön ja perin turmiollinen. Siten saa Jumalan Aikakausisuunnitelman lukija joka askeleella uskolleen vahvistusta ja tulee lähemmäksi Herraa ja saa sentähden vakuutuksen, että hän on oikealla tiellä. Kun totuus nähdään, niin näyttävät erehdykset sitä mielettömämmiltä, arvottomammilta, turmiollisemmilta, ja ne hylätään ilolla.

Suurella Vastustajalla ei tieystikään ole mitään rakkautta mihinkään, mikä avaa Jumalan kansan silmät, lisää sen kunnioitusta Jumalan kirjaa kohtaan ja murtaa sen luottamuksen ihmisten tekemiin uskontunnustuksiin. Sentähden on suuri Vastustaja hyvin jyrkästi tätä kirjaa vastaan, kuten saatoimme odottaakin. Harvat näkevät Saatanan voiman ja juonet; harvat näkevät apostolin sanojen merkityksen tämän pimeuyden ruhtinaan suhteen, joka muuttaa itsensä valon palvelijaksi taistellakseen totuutta vastaan ja hävittääkseen sen vaikutuksen. Harvat huomaavat, että kavala Vastustajamme koettaa käyttää Jumalan kansan parhaita, tarmokkaimpia, vaikutusvaltaisimpia ehkäistäkseen valon loistamasta ja pidättääkseen Jumalan Aikakausisuunnitelman ihmisiltä.

Vain harvat näkevät, että siitä ajasta lähtien, jollion uskontunnustusten tekeminen alkoi, vista 325 j. Kr., ei Raamattua käytännössä tutkittu 1260 vuoteen. Harvat näkevät, että uskontunnustukset painettiin sinä aikana miljoonien mieliin, joten heidät kahlehdittiin kauhistuttaviin eksytyksiin ja sokaistiin Jumalan viisaaseen, oileudelliseen, rakkaudelliseen, voimalliseen uonteeseen nähden. Harvat näkevät, että uskonpuhdistuksen jälkeen senjälkeen kuin Raamattu alkoi tulla takaisin kansan käsiin ovat hyväätarkoittavat, mutta petetyiksi tulleet uskonpuhdistajat menneen ajan eksytysten sokaisemia ja kahlehtimia ja ovat vuorostaan olleet pitämässä kansaa pimeydessä. Harvat näkevät, että todellinen Raamatun tutkiminen, sellainen, jota käytettiin varhaisessa seurakunnassa apostolien päivinä, saa vasta nyt uudelleen jalansijaa Raamatun tutkijain keskuudessa.

 Tämän osan aikaisemmissa painoksissa käytettiin nimeä » Tuhatvuotiskauden Sarastus », mutta me huomasimme, että se petti muutamat luulemaan sitä novelliksi. Jottei kukaan pettyisi, ja ettei kukaan ostaisi kirjaa siten petettynä, me annoimme sille myöhemmin nykyisen sarjanimen » Raamatun Tutkielmai », jota kukaan ei voi ymmärtää väärin.

Meille on tullut monta kyselyä siitä, miksei näitä kirjoja voi olla kirjamyymälöissä. Vastauksemme on, että vaikka kirjan julkaisijat ilolla ottaisivat mäitä kirjoja, niin on eräitä uskonnollisia intoilijoita, jotka eivät tahdo sallia niiden myyntiä uhaten boikottauksella. Alussa näytti tämä suurelta onnettomuudelta ikäänkuin Vastustajan voiman sallittaisiin ehkäistä totuuden levittämistä. Mutta Jumala piti armossaan asiasta huolen, niin että nyhkyään ei luultavasti mikään kirja ole levinnyt niin laajalle kuin tämä nidos. Ne, jotka ennakkoluuloisina kieltäytyivät lukemasta kirjaa ja taistelivat sitä vastaan, tekivät siten sentähden, että he uskoivat valheellisuuksiin, vääriin esityksiin.

Ihmiset, jotka eivät koskaan olleet lukeneet näitä kirjoja, mutta joihin väärät esitykset olivat vaikuttaneet, ovat polttaneet näitä. Juuri siten oli asianlaita pimeinä vuosisatoina Jeesuksen seuraajien suhteen, jotka kärsivät marttyyrikuoleman. Niin, Jeesus itse kärsi niiden puolelta, jotka eivät ymmärtäneet häntä eikä hänen opetuksiaan, kuten apostoli Pietari suoraan selittää: » Ja nyt, veljet, minä tiedän, että olette tietämättömyydestä sen tehneet, te, samoin kuin teidän hallitusmiehennekin» (Ap. T. 3: 17); »sillä jos olisivat sen tunteneet, eivt he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet ». I Kor. 2:8.

Mutta jos tämän kirjan viholliset ovatkin olleet katkeria, oikeudettomia, valheellisia, niin ovat sen ystävät samassa määrin lämpimiä ja innokkaita. Ihmisten käsissä olevat miljoonat kappaleet ovat melkein kaikki menneet tämän kirjan ystävien kautta, ystävien, jotka ovat totuuden rakkaudesta omistaneet aikaa ja uutteruutta sen levittämiseen. Kirjoittaessamme näitä rivejä tiedämme sen seikan, että lähes kuusisataa kristittyä ihmistä elämän eri aloilta on »jättänyt kaikki» maalliset toimet ja kutsumukset ja kunnianhimot kirkastaakseen Herraa ja siunatakseen hänen isoavia pyhiään panemalla tämän kirjan heidän käsiinsä. Näihin kuuluu tohtoreita, koulujenopettajia, palvelijoita, partureja, mekanikkoja ihmisiä jokaiselta elämänalalta, jotka tultuaan itse sydämeen asti Jumalan rakkauden liikuttamiksi ovat halukkaat viemään siunauksen eteenpäin toisiin sydämiin ja päihin.

Kirjoja myydään alhaiseen hintaan, ja nämä kirjojen kaupittelijat, jotka vievät niitä ympäri yleisölle, voivat ainoastaan maksaa menonsa. He riemuitsevat kuitenkin sitä enemmän, jos he toisinaan saavat nähdä puutetta ja jos heitä pidetään arvollisina kärsimään joitakin epämukavuuksia ja kieltäymyksiä Herran, totuuden ja veljien tähden. Hyvä työ edistyy, Kristuksessa saatavan elämän sanoma kulkee kädestä käteen. Tämän osan nykyinen varasto on suunnattoman suuri. Olkoon sen siunaus tulevina päivinä suhteellisesti yhtä suuri kuin kuluneinakin. Tekijä ja julkaisijat eivät voi pyytää enempää.

Parhainta toivoen kaikille lukijoille,

Teidän palvelijanne Herrassa

Charles T. Russell

Brooklyn, N. Y. lokak. 1 p. 1916.

 

 

--------------------------

*) Esipuhe on kirjoitettu v. 1916. Suom. huom.

 

.................................

Raamatun Tutkielmai.

Kristityt ihmiset ovat yhä enemmän heränneet huomaamaan sen tosiasian, että aikamme suuri epäuskon aalto tunkeutuu kristillisyyteen. Tämä ie kuitenkaan ole sellainen häväisevä jumalankieltäminen, jota Thomas Paine ja Robert Ingersoll edustivat, vaan hienostunut epäusko, joka esiintyy kaikissa aikamme opeissa, ja joka tekee vaaran niin paljon väijyvämmäksi.

Seikka on se, etteivät ainoastaan suuremmat korkeakoulut heikennä sivistyneiden uskoa, vaan myöskin yleiset koulukijat, ja erittäinkin ne, joita käytetään oppikouluissa, teroittavat samaten epäluottamusta Raamattuun sen kanssa ristriidassa olevien oppien kautta.  Jos joku meidän aikamme yliopistosivistyksen saanut kansalainen selittäisi uskovansa Raamattuun henkeytettynä kirjana, saisi hän osaksensa pilkkaa tovereittensa puolelta – pilkkaa, jota harvat tahtoisivat tai voisivat kärsiä.  Korkeintaan tavattaisiin harvalukuinen joukko, joka selittäisi, että he uskovat, että Jeesus ja hänen apostolinsa olivat vilpittömiä, joskin he tekivät suuren erehdksen käyttäessään opetuksessaan lauseita Vanhasta testamentista ikääkuin ne olisivat olleet hengen elähyttämiä.

Sellainen usko Jeesukseen ja hänen apostoleihinsa ei ole uskoa ensinkääm, sillä jos meidän aikamme » korkeat kritikot » ovat kyllin viisaita ymmärtämään, milloin Herra ja hänen apostolinsa erehtyivät viitatessaan Vanhaan testamenttiin, silloin ovat nämä meidän aikamme mieet sopivia tulemaan meidän johtajiksemme – ollen enemmän hengen elähyttämiä kuin Jeesus ja hämen apostolinsa.

Kun seuramme on nähnyt aikamme tarpeen, koettaa se kaikin voimin hillitä virtaa ja pystyttää Herran » lippua kansojen eteen ». Se on toimittanut painosta joukon Raamatuntutkielmia (joista tämä on yksi)  kaikkien kirkkokuntien kristittyjä ihmisiä varten, jotta niitä käytettäissiin auttavana [3] kätenä kaikille ymmälläoleville kysyjille, joiden käsiin nämä kirjat Jumalan johdolla joutunevat.  Niitä voidaan ostaa joko suorastaan seuran varastosta tai sen kolporteerajilta, jotka tarpeen mukaan lähellä ja kaukana levittävät näitä auttavia käsiä.

Kristittynä miehenä tai naisena on sinulla joko lapsia tai sukulaisia, naapureita tai ystäviä, joihin sinulla on vaikutusta, ja jotka ehkä kysyvät neuvoa, sanoen:  » Kuinka voimme tietää, että löytyy Jumala? » tai » Mikä todistaa, että Raamattu on hengen elähyttämä kirha? »  Ei ole enää viisasta kutsua niitä ymmärlämättömiksi kysymyksiksi tai sanoa: » Oletko epäilijä? »

Kuinka pätevä olisitkaan vastaamaan näihin, samoin kuin useihin muihinkin kysymyksiin, niin ei sinulla ehkä ole tarvittavaa aikaa tai tilaisuutta siihen.  Kuinka sopivaa onkaan silloin ottaa kirjahyllyltä kysymyksessäolevaan aineeseen sopiva osa ja sanoa kysyjälle:  Istuudu ja lue, ja kysymykseesi olet saava täilyksesi vielä heräävät, tue silloin jälleen ja lue sama uudelleen.

Ehkä olet epwortliiton, kristillisen endeavoryhdistyksen tai jonkun muun nuorisoliiton jäsen. Ehkä sinua kehoitetaan lyhyesti käsittelemään jotakin raamatullista ainetta.  Kuinka sopivaa onkaan silloin valita joku näistä tutkielmista (jotka käsittelevät melkein kaikkia aineita) ja löytää siitä sopivat raamatunpaikat lueteltuina. Saarnaajat käyttävät niitä sillä tavalle, kun he valmistavat erityisiä saarnoja tai esitelmiä.

Me pyydämme kaikkia kristityitä ihmisiä kaikissa kirkkokunnissa yhtymään työhömme ojentamaan näitä » auttavia käsiä » kasvavalle sukupolvelle.  Ainoankin ystävän pelastaminen epäilyksistä ja epäuskosta, maksaisi tuhatkertaisesti näiden tutkielmien hinnan.

 

To Return to Home Page Click on Chart
Contact by Email

English Only