Lunastus Ja Ennalleenasettaminen

Jesus1DownCrossF.jpg (6870 bytes)

 9 Yhdeksä Luku.

Lunnaat Ja Kohdalleen- (Ennalleen-) Asettaminen.

– Kohdalleen-(ennalleen-)asettaminen taattu
   luunnaiden kautta. 
– Meille on lunnaiden kautta taattu ainoastaan koetus,
   mutta ei iankaikkista elämää. 
– Koetiksesta johtuvat ehdot ja etuudet. 
– Kristuksen uhri välttämätön. 
– Kuinka yhden kuolema voi lunastaa ja lunasti suvun.
– Usko ja työt edelleen välttämättömät. 
– Tahallisen synnin palkka on varma. 
– Onko maan päällä tilaa herätetyille miljoonille? 
– Kohdalleen-(ennalleen-) asettaminen kehityksen
   vastakohtana.

 

Restitution –
the logical result of the ransom.
Jesus11Death.jpg (10555 bytes)
     Jumalan ilmoitetun suunnitelman peruspiirteistä, siihen asti kuin se nyt on kehittynyt, käy selväksi, että hänen aikomuksensa ihmissuvun suhteen on ennalleenasettaa se siihen täydellisyyteen ja ihanuuteen, joka kadotettiin Eedenissä. Tämän asian voimakkain ja sitovin todistus huomataan hyvin selvästi silloin, kun lunastuksen ulottuvaisuus ja luonne täysin ymmärretään. 

     Apostolien ja profeettain ennustaman ennalleenasettamisen täytyy seurata lunastusta oikeudenmukaisena ja järkevänä johtopäätöksenä. Jumalan lunastustoimenpiteen mukaisesti täytyy koko ihmissuvun, ellei se tahallaan vastusta suuren Lunastajan pelastamiskykyä, tulla vapautetuksi alkuperäisestä rangaistuksestaan, »katoavaisuuden orjuudesta», kuolemasta, muuten ei lunastus koske kaikkia.

Christ gave himself a ransom for all – so that he might bless all.

 

wpe1E7.jpg (16290 bytes)

     Paavalin esitys asiasta on hyvin selvä ja eittämätön. Hän sanoo (Room. 14:9): »Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi niin hyvin kuolleiden kuin elävienkin Herra» [hallitsija, johtaja]. 

     Se on: Herramme kuoleman ja ylösnousemuksen tarkoitus ei ollut ainoastaan se, että hän siunaisi, hallitsisi ja ennalleenasettaisi ne koko ihmiskunnan henkilöt, jotka elävät, vaan että hänellä olisi oikeus eli täysi valta kuolleisiin yhtä hyvin kuin eläviinkin, ja että hän siten takaisi toiselle niin hyvin kuin toisellekin Lunastuksestaan johtuvat edut I ).  

   I )  Samalla kun me pidämme kiinni tässä esitetystä totuudesta, että Jeesuksen kuolema teki hänestä koko ihmisperheen Herran, Mestarin eli Hallitsijan, niin me näemme vielä laveamman merkityksen apostolin sanoissa, nimittäin, että sana »kuollut» koskee koko ihmissukua. 

Jumalan näkökannan mukaan käsitellään koko sukua, joka on kuolemaan tuomittu, niinkuin se jo olisi kuollut. (Matt. 8:22)

 Sentähden pitäisi sana »elävä» sovitta ihmisperheen ulkopuolella oleviin olentoihin, joiden elämä ei ole turmeltunut – enkeleihin.

     Hän »antoi itsensä lunnaiksi [vastaavaksi hinnaksi] kaikkien edestä», jotta hän voisi siunata kaikki sekä antaa jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisen koetuksen elämän saamiseksi. Jos hyväksytään se, että hän antoi »lunnaat kaikkien edestä», niin on mahdotonta väittää, että kuitenkin ainoastaan kourallinen lunastettuja koskaan hyötyisi siitä, sillä se merkitsisi sitä, että joko Jumala hyväksyi lunastushinnan ja sitten väärin kieltäytyi antamasta lunastetuille vapautta, tai myös, että Herra oli lunastettuaan kaikki joko kykenemätön tai haluton toimeenpanemaan alkuperäistä rakkaudellista aikomustaan. 

     Jumalan suunnitelmien muuttumattomuus samoinkuin Jumalan oikeuden ja rakkauden täydellisyyskin vastustaa sellaista ajatusta ja vakuuttaa meille, että se alkuperäinen ja rakkaudellinen suunnitelma, jonka perustuksena oli »lunnaat kaikkien edestä», toimeenpannaan täydelleen Jumalan »oikealla ajalla», ja se tuo mukanaan ne siunaukset, jotka johtuvat aadamlaisessa kadotustuomiossa menetettyjen etujen ennalleenasettamisesta, sekä mahdollisuuden palata Jumalan lasten vapauksiin ja oikeuksiin, sellaisina, jollaisia ne olivat ennen syntiä ja kirousta.

The ransom guarantees every man an opportunity for life.

 

Grave16.jpg (5320 bytes)

 

Prior experience with evil will be a great advantage during the new trial.

     Jos selvästi nähdään lunastuksen todeliiset edut a tulokset, niin täytyy jokaisen väitteen sen koko maailman sovelluttamista vastaan haihtua. »Lunnaat kaikien edestä», jotka »ihminen Kristus Jeesus» antoi, eivät anna yhdellekään ihmiselle iankaikkista elämää tai siunausta; mutta ne takaavat jokaiselle ihmiselle toisen tilaisuuden eli koetuksen iankaikkisen elämän saavuttamiseksi

     Suvun ensimmäinen koetus, joka johti alussa annettujen siunausten menettämiseen, on todellakin koitunut siunaukseksi sen lunastuksen perustuksella, jonka Jumala valmisti. Mutta se seikka, että ihmiset ovat lunastetut ensimmäisestä rangaistuksesta, ei mitenkään takaa sitä, etteivätkö he, kun kutakin kohdastaan koetellaan iankaikkisen elämän antamiseksi heille, voisi laiminlyödä kuuliaisuuden osoittamista, mikä on välttämätön iankaikkisen elämän saavuttamiseksi. 

     Nykyisen kokemuksen perustuksella synnistä ja sen katkerasta seurauksesta on ihminen saanut täydellisen varoituksen, ja kun lunastuksen perustuksella myönnetään ihmiselle uusi henkilökohtainen koetus hänen valvontansa alaisena, joka niin rakasti ihmistä, että antoi elämänsä ihmisen puolesta, ja jonka tahto on, ettei kukaan hukkuisi, vaan että kaikki kääntyisivät Jumalan puoleen ja eläisivät, niin voimme olla varmat, että ainoastaan tahallisesti tottelemattomat saavat toiseen koetukseen yhdistetyn rangaistuksen. 

     Tämä rangaistus on toinen kuolema, josta ei ole mitään lunastusta, mitään vapautusta, koska ei olisi mitään syytä lunastaa jälleen kadotettuja ja koetella heitä uudelleen. Kaikki ovat täysin nähneet ja kokeneet sekä hyvän että pahan, kaikki ovat tulleet Jumalan hyvyyden ja rakkauden todistajiksi, ja he ovat tuntennet sitä; kaikilla on ollu täydellinen, puolueeton henkilökohtainen koetus elämän saavuttamiseksi mitä suotuisimpien olosuhteiden vallitessa. 

     Enempää ei voisi pyytää, eikä enempää myönnetäkään. Tämä koetus ratkaisee iankaikkisesti, kutka olisivat vanhurskaita ja pyhiä tuhannessakin koetuksessa, ja se ratkaisee myöskin, kutka yhä edelleen olisivat väärintekijöitä, epäpyhiä ja saastaisia, vaikka tuhatkin koetusta tulisi.

TIPermissionEvilF.jpg (4316 bytes)

The Adamic trial - "As in Adam all die, so in Christ shall all be made alive."
I Corinthians 15:22

     Ei hyödyttäisi myöntää vielä koetusta elämän saavuttamiseksi samanlaisten olosuhteiden vallitessa; mutta vaikka koeteltavien olosuhteet ovatkin erilaiset, nimittäin suotuisammat, niin ovat ehdot eli edellytykset kunkin yksityisessä (henkilökohtaisessa) koetuksessa elämää varten samat kuin Aadamin koetuksessakin. Jumalan laki pysyy samana – se ei muutu millään tavoin. 

     Se sanoo yhä edelleen: »Se sielu, joka syntiä tekee, on kuoleva», ja ihmisen tila ei ole suotuisampi, mitä ympäristöön tulee, kuin ehdot ja ympäristö Eedenissäkään; mutta suurena erona on lisääntynyt tieto. Kokemus pahasta verrattuna kokemukseen hyvästä, jonka jokainen saa tulevan ajan koetuksessa, on se etu, jonka perustuksella toisen koetuksen tulos eroaa niin suuresti ensimmäisen tuloksesta, ja jota varten Jumalan viisaus ja rakkaus valmisti »lunnaat kaikkien edestä» ja siten takasi kaikille uuden koetuksen siunauksen. 

     Ei voi ajatella suotuisampaa koetusta, suotuisampaa lakia, suotuisanipia ehtoja tai olosuhteita missään muodossa, mitkä johtaisivat vielä tuhatvuotiskauden jälkeen lunastamaan tai koettelemaan uudelleen ketään.

The ransom releases the sinner from the first condemnation.      Lunastus ei anna anteeksi kenenkään syntiä; se ei oikeuta pitämään syntistä pyhänä eikä tällä tavoin vie ihmistä iankaikkisesti kestävään autuuteen. Se ainoastaan lunastaa syntisen ensimmäisestä kadotuksesta ja sen seurauksesta, sekä suoranaisista että välillisistä, ja sallii hänen joutua jälleen koetukseen elämän saavuttamiseksi, koetukseen, jossa hänen oma suoranainen tottelevaisuutensa tai tottelemattomuutensa ratkaisee, saako hän iankaikkisen elämän tai ei.
The fall has not injured all
of Adam’s children alike.

CainAbel2.jpg (3641 bytes)

     Ei myöskään pidä otaksua, kuten monet ovat taipuvaiset tekemään, että kaikilla niillä, jotka ovat tulleet osallisiksi sivistyksestä ja jotka näkevät tai omistavat Raamatun,olisi siten täysi tilaisuus eli koetus iankaikkisen elämän saamiseksi. Meidän tulee muistaa, ettei syntiinlankeemus ole vahingoittanut kaikkia Aadamin lapsi yhtä paljon. 

     Muutamat ovat tulleet tähän maailmaan niin heikkoina ja turmeltuneina, että tämän maailman jumala Saatana sokaisee heidät helposti, ja heidän ympärillään vaaniva synti saa heidät ansoihinsa; ja kaikki ovat enemmän tai vähemmän tämän vaikutuksen alaisia, niin että silloinkin, kun he tahtovat tehdä hyvää, on paha, ympäristön j.n.e. perustuksella käsillä ja vaikuttamassa, ja se hyvä, jota he tahtovat tehdä, on melkein mahdottomuus, samalla kun se paha, jota he eivät tahdo tehdä, tuskin on vältettävissä.

Very few enjoy the benefits of the ransom now, but eventually all will.

 

 

 

Bible28JulieUp.jpg (3185 bytes)

 

     Vähäinen on totisesti niiden joukko, jotka oppivat nykyajassa todella ja kokemuksen kautta tuntemaan sen vapauden, jolla Kristus tekee ne vapaiksi, jotka vastaanottavat hänen lunastuksensa ja jättävät tulevaisuutensa johdon hänen huomaansa. 

     Siten onkin ainoastaan tämä pieni joukko, Seurakunta, kutsuttu ja koeteltu ennakolta siinä erikoisessa tarkoituksessa, että se toimisi yhdessä Jumalan kanssa maailman siunaamiseksi – että se olisi nyt todistajana ja hallitsisi, siunaisi ja tuomitsisi maailmaa sen koetuskautena – ja tämä joukko saa nauttia nyt jossain määrin lunastuksesta johtuvia etuja eli tulla nyt koetelluksi saadakseen iankaikkisen elämän. 

     Näille harvoille lasketaan (ja he vastaanottavat uskon kautta) kaikki ne ennalleenasettam- issiunaukset, jotka maailmalle suodaan tulevana aikakautena. Vaikka he eivät olekaan täydellisiä eivätkä ole ennalleenasetetut Aadamin alkuperäiseen tilaan, niin menetellään heidän suhteensa kuitenkin siten, että ero hyvitetään. Uskon kautta Kristukseen heidät lasketaan täydellisiksi, ja he ovat sentähden ennalleenasetetut täydellisyyteen ja Jumalan suosioon, ikäänkuin he eivät enää olisikaan syntisiä. 

     Heidän epätäydellisyyksiään ja välttämättömiä heikkouksiaan, joita lunastus vastaa, ei enää lasketa heille, vaan ne peitetään Lunastajan täydellisyydellä. Tästä seuraa, että Seurakunnan koetus sen lasketun aseman perustuksella Kristuksessa on yhtä puolueeton kuin maailmankin koetus sen koetuskautena. Koko maailma saatetaan täyteen totuuden tuntoon, ja siinä määrin kuin kukin omaksuu sen määräykset ja ehdot, ei häntä enää pidetä syntisenä, vaan lapsena, jolle kaikki ennalleenasettamissiunaukset ovat aiotut.

The trials of the Church and of the world are different.

 


Arena.jpg (3015 bytes)

     Maailman kokemuksien ja Seurakunnan kokemuksien välillä näiden koetuskautena on yhtenä erona se, että maailman tottelevaiset saavat heti ruveta vastaanottamaan ennalleenasettamisesta johtuvia siunauksia, siten että heidän henkiset ja ruumiilliset heikkoutensa poistetaan vähitellen, kun sitävastoin evankeliumiseurakunta, joka on pyhitetty Herran palvelukseen aina kuolemaan asti, astuu hautaan ja saa täydellisyytensä silmänräpäyksessä ensimmäisessä ylösnousemuksessa. 

     Toinen ero näiden molempien koetusten välillä on tulevan aikakauden suotuisemmissa olosuhteissa, kun niitä verrataan nykyisiin, koska silloin yhteiskunta, hallitus j.n.e. suosivat vanhurskautta, palkitsevat uskollisuuden ja kuuliaisuuden ja rankaisevat syntiä, kun sitä vastoin nyt, kun maailman ruhtinas hallitsee, Seurakunnan koetteleminen tapahtuu olosuhteissa, jotka eivät ole suotuisat vanhurskaudelle, uskolle j.n.e. 

     Mutta tämä, kuten olemme nähneet, hyvitetään Jumalan luonnon kirkkauden ja kunnian palkinnolla, joka tarjotaan Seurakunnalle iankaikkisen elämän lahjan yhteydessä.

Extinction of life is the penalty of sin.

Doctor.jpg (3395 bytes)

 

Grave6AngelF.jpg (6021 bytes)

     Aadamin kuolema oli varma, vaikka hän joutuikin siihen vasta yhdeksänsadan kolmenkymmenen vuoden vähittäisen kuoleman kautta. Koska hän itse oli kuolevassa tilassa, niin kaikki hänen lapsensa syntyivät samassa kuolevassa tilassa ilman elämisen oikeutta, ja he kuolevat kaikki vanhempainsa tavalla lyhyemmän tai pidemmän viivytyksen jälkeen. 

     Tulee kuitenkin muistaa, ettei kuoleminen pääty suurempaan tuskaan tai vaivaan kuollessa, vaan kuolemaan – elämän sammumiseen, mikä juuri on synnin palkka. Kärsiminen on ainoastaan sen yhteydessä oleva tilapäinen asia, ja monta kohtaa rangaistus ilman kärsimyksiä tai ainoastaan vähiä kärsimyksiä tuottaen. Täytyy muistaa, että kun Aadam menetti elämän, niin hän menetti sen ainaiseksi, eikä kukaan hänen jälkeläisistään ole kyennyt sovittamaan hänen rikostaan eikä voittamaan kadotettua perintöä milloinkaan. 

     Koko suku on joko kuollut tai kuolemaisillansa. Ja jos he eivät voineet sovittaa rikostaan ennen kuolemaansa, niin varmaankaan he eivät voineet tehdä sitä kuolleina – kun heillä ei ole olemassaoloa. Synnin palkka ei ollut kuolema sellaisin eduin ja oikeuksin, että sen jälkeen saisi palata elämään. Lausutussa rangaistustuomiossa ei ollut viittaustakaan vapautukseen. (I Moos. 2: i7)

      Ennalleenasettaminen on sentähden Jumalan puolelta vapaan armon eli suosion osoitus. Ja niin pian kuin Aadam oli joutunut rangaistuksen alaiseksi, niin, silloin jo kun tuomio julistettiin, viitattiin Jumalan vapaaseen armoon, joka, kun se on toteutettu, todistaa täysin määrin hänen rakkautensa.

The promise is still sure – all shall be blessed in the times of restitution.

Family3.jpg (4362 bytes)

     Ellei olisi ollut sitä toivon kipinää, jonka se lausunto sisälsi, että vaimon siemen rikkipolkisi käärmeen pään, olisi koko ihmissuku ollut täydellisessä epätoivossa; mutta tämä lupaus ilmoitti, että Jumalalla oli suunnitelma suvun hyväksi. Kun Jumala vannoi Aabrahamille, että hänen siemenessään kaikki sukukunnat maan päällä tulisivat siunatuiksi, merkitsi se kaikkien ylösnousemista eli ennalleenasettamista, sillä monet olivat silloin kuolleet, ja toiset ovat sen jälkeen kuolleet, ilman että ovat tulleet siunatuiksi. 

     Kuitenkin on lupaus edelleen varma; kaikki tulevat siunatuiksi, kun ennalleenasettamisen ja virvoituksen ajat koittavat. (Ap. T. 3: i9) Sitä paitsi, koska siunaus merkitsee suosiota, ja koska Jumalan suosio otettiin synnin seurauksesta pois, ja kirous tuli sijalle, niin merkitsi tämä tulevan siunauksen lupaus kirouksen poisottamista ja näinollen hänen suosionsa palaamista. Tämä merkitsi samalla sitä, että joko Jumala luopuisi vaatimuksistaan muuttaisi päätöksensä ja vapauttaisi syyllisen suvun tai myös sitä, että hänellä oli suunnitelma, jonka kautta suku voitaisiin lunastaa, siten että toinen kärsisi ihmisen rangaistuksen.

     Jumala ei jättänyt Aabrahamia epäilykseen suunnitelmansa suhteen, vaan osoitti muutamien esikuvallis ten uhrien kautta, joita niiden, jotka lähestyivät Jumalaa, täytyi uhrata, ettei hän voinut antaa perään eikä myöskään tehnyt sitä, eikä antanut syntiä anteeksi sekä että ainoa tapa ranaistuksen poistamiseksi ja lakkauttamiseksi oli riittävän suuren uhrin uhraaminen, mikä kykenisi vastaamaan rangaistusta. 

     Tämä esitettiin Aabrahamille paljon merkitsevässä esikuvassa: Aabrahamin pojan, johon luvattu siunaus keskittyi, täytyi ensin tulla uhriksi, ennenkuin hän voi siunata, ja Aabraham sai hänet takaisin kuolemasta vertauskuvana tästä. (Hebr. i i: i9)

Abraham’s son, Isaac, typified Christ Jesus.


Abraham and Isaac

     Tässä kuvasi Iisak totista siementä, Kristusta Jeesusta, joka kuoli lunastaakseen ihmiset, jotta kaikki lunastetut saisivat luvatun siunauksen. Jos Aabraham olisi ajatellut, että Herra antaisi anteeksi ja vapauttaisi syylliset, olisi hän tuntenut, että Jumala on muuttuvainen, eikä olisi silloin voinut täysin luottaa hänelle annettuihin lupauksiin. 

     Hän olisi voinut ajatella näin: Jos Jumala kerran on muuttanut päätöksensä, niin minkätähden hän ei voisi muuttaa sitä jälleen? Jos hän luopuu kuoleman kirouksesta, niin eikö hän voisi jälleen katua luvattua suosiota ja siunausta? Mutta Jumala ei jätä meitä mihinkään sellaiseen epävarmuuteen. 

     Hän takaa meille täydelleen sekä vanhurskautensa että muuttumattomuutensa. Hän ei voinut vapauttaa syyllisiä, vaikka hän rakastikin heitä niin suuresti, ettei hän »säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi [kuolemaan] meidän kaikkien edestämme».

Jesus gave a full satisfaction for all men.      Niinkuin koko suku oli Aadamissa, kun hänet tuomittiin kadotukseen, ja menetti hänen kauttaan elämänsä, niin kuoli myös, kun ihminen Jeesus Kristus lunasti Aadamin elämän, hänen kupeessaan ollut suku, joka olisi voinut saada elämän. 

     Jeesus pani siten vastaavan, täysin riittävän hinnan kaikkien ihmisten puolest oikeuden käsiin – sovellutettavaksi »aikanaan», ja hänellä, joka siten osti kaikki, on täysi valta elioikeus ennalleenasettaa kaikki, jotka tulevat Jumalan luokse hänen kauttansa.

ScalesA.jpg (14998 bytes)

 

 

 

 

 

Jesus6A.jpg (5209 bytes)

»Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskaudeen teko koituu kaikille ihmisille vanhurskauttamiseksi, joka tuottaa elämän; sillä niinkuin tuon yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta ne monet ovat joutuneet syntisten asemaan, niin myöskin tuon yhden kuuliaisuuden kautta ne monet joutuvat vanhurskasten asemaan.» (Room. 5: i8, i9) 

     Ajatus on selvä: Kaikille niille, jotka Aadamin synnin tähden tulivat osallisiksi kuolemantuomiosta, tarjoaa Herra Jeesus elämän oikeudet, hän, joka kuoli heidän puolestaan ja joka tuli Aadamin sijaiseksi eli edustajaksi loukatun lain edessä ja joka siten »antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä». Hän kuoli, »vanhurskas vääräin edestä, johdattaakseen meidät Jumalan tykö». (I Piet. 3: i8)

     Kuitenkaan ei tule milloinkaan jättää huomioonottamatta sitä, että kaikki Jumalan järjestystoimenpiteet sukumme hyväksi tunnustavat ihmisen tahdon tekijäksi Jumalaln suosiolahjojen saamisen takeena, joita niin runsaasti on varattu. Muutamat ovat laiminlyöneet tämän piirteen tutkiessaan äsken mainittua raamatunkohtaa. Room. 5: i8, i9. 

     Apostolin esitys on kuitenkin se, että samoinkuin kiroustuomio ulottui koko Aadamin sukuun, niin on myöskin Herramme Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuden kautta Isän suunnitelmaa kohtaan, kun hän uhrautui meidän edestämme, vapaa lahja ulotettu kaikille – anteeksiantamuksen lahja, joka vanhurskauttaa sen vastaanottajan eli muodostaa perustuksen hänen iankaikkiselle elämälleen. 

     Ja »niinkuin tuon yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta ne monet ovat joutuneet syntisten asemaan, niin myöskin tuon yhden kuuliaisuuden kautta ne monet joutuvat [vastaisuudessa eivätkä joutuneet ennen] vanhurskasten asemaan». 

     Jos lunastus itsessään ilman meidän vastaanottamistamme tekisi meidät vanhurskaiksi, niin olisi sanottu: Yhden kuuliaisuuden kautta ne monet joutuivat vanhurskasten asemaan.

     Mutta vaikka Lunastaja onkin antanut lunnaat, niin ovat evankeliumiaikana ainoastaan muutamat harvat tulleet vanhurskaiksi, joskin tuhatvuotiskautena monet vanhurskautetaan »uskon kautta hänen vereensä». Koska Kristus on sovitus (riittävä hyvitys) koko maailman syntien edestä, niin hän voi tämän perustuksella vapauttaa kaikki ihmiset Aadamin synnin rangaistuksesta – uuden liiton vallitessa.
Our penalty is paid for us through Christ.


Jesus37Resur.jpg (4278 bytes)
"He is risen."

     Jumalassa ei ole mitään vääryyttää; sentähden »jos tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä». (I  Joh. i:9) 

     Koska hänen puolestaan olisi ollut väärin vapauttaa meidät lausutusta rangaistuksesta, ennenkuin siitä oli annettu täysi hyvitys, niin hän antaa medän tässä myös käsittää, että olisi väärin, jos hän kieltäisi ennalleenasettamisemme, koska hänen oman järjestystoimenpiteensä mukaan meidän rangaistuksemme on puolestamme maksettu. 

     Sama järkähtämätön oikeus, joka kerran tuomitsi ihmisen kuolemaan, takaa kaikkien niiden vapauttamisen, jotka anovat elämää Kristuksen kautta tunnustaen syntinsä. 

»Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.» -- Room. 8:33,34.

 

Sheep6F.jpg (3510 bytes)

 

Cross.jpg (14755 bytes)

     Lunastuksen täydellisyys on mahdollisimman voimakas todistus kaikkien niiden ihmissuvun jäsenten ennalleenasettamisesta, jotka vastaanottavat sen tarjotuilla ehdoilla. (Ilm. 22: i7) Jumalan vanhurskas luonne ja kunnia ovat vakuutena siitä; jokainen lupaus, jonka hän on antanut, merkitsee sitä, jo jokainen esikuvallinen ihri viittasi tuohon suureen ja riittävään uhriin

»Jumalan Karitsaan, joka ottaa pois maailman synnin» -- joka »on meidän [Seurakunnan] syntiemme sovitus [täysi hyvitys]; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.» (Joh. i:29; i Joh. 2:2)

     Koska kuolema on synnin rangaistus eli palkka, täytyy synnin poistuttua, sen palkan aikanaan lakata. Jokainen muu ajatus olisi sekä tyhmä että väärä. Se seikka, ettei ennalleenasettamista aadamilaisesta perikadosta ole pantu täytäntöön, vaikka Jeesuksen kuolemasta onkin kulunut lähes kaksituhatta vuotta, todistaa yhtä vähän ennalleenasettamista vastaan kuin se, että neljätuhatta vuotta ennen hänen kuolemaansa todista sitä vastaan, ettei Jumala olisi tehnyt lunastussuunnitelmaa ennen maailman perustamista.

      Sekä kaksituhatta vuotta jälkeen Kristuksen kuoleman että neljätuhatta vuotta sitä ennen olivat määrättyjä aikoja työn muita osia varten, valmistuksia »aikoja varten, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen (ennalleen)».

Some have been blinded in part, and some completely, by Satan.

 

Each for himself will have a full chance to prove, by obedience or disobedience, his worthiness or unworthiness of life everlasting.

     Älköön kukaan liian nopeasti otaksuoko, että tämä käsitys olisi jollakin tavalla ristiriidassa sen Raamatun opin kanssa, että usko Jumalaan, synnin katuminen ja luonteen puhdistus ovat välttämättömiä asioita pelastumiseksi. Tätä piirrettä käsitellään laveammin vähän edempänä, mutta me teemme tässä ainoastaan viittauksen siihen, että vaan muutamilla on milloinkaan ollut riittävässä määrin valoa osoittaakseen täydellistä uskoa, katumista ja elämän parannusta. 

     Tämän maailman jumala on sokaissut muutamat osaksi ja toiset kokonaan, ja heidät täytyy ennalleenasettaa sokeudestaan samoinkuin kuolemasta, jotta he, kukin kohdastaan, saisivat täyden tilaisuuden tottelevaisuuden tai tottelemattomuuden kautta osoittaa arvollisuutensa tai arvottomuutensa iankaikkiseen elämään. Sen jälkeen ne, jotka osoittautuvat arvottomiksi elämään, kuolevat jälleen – toisen kuoleman – josta ei ole mitään lunastusta eikä siis mitään ylösnousemusta.

      Se kuolema, joka johtuu Aadamin synnistä, ja kaikki ne epätäydellisyydet, jotka seuraavat sitä, poistetaan lunastuksen perustuksella, joka on Jeesuksessa Kristuksessa; mutta se kuolema, joka on tulos yksityisestä, tahallisesta lankeemuksesta, on päättymätön. Sitä syntiä ei anneta milloinkaan anteeksi, ja sen rangaistus, toinen kuolema, on iankaikkinen – ei iankaikkinen kuoleminen, vaan iankaikkisesti kestävä kuolema – kuolema, jota ei katkaise ylösnousemus.

Grave11.jpg (3814 bytes)

The redemption through Christ is to be as far-reaching as the sin of Adam.

     Lunastussuunnitelman filosofiaa käsitellään jossakin seuraavassa osassa. Tässä me ainoastaan perustaudumme siihen tosiasiaan, että lunastus Jeesuksen Kristuksen kautta koskee ihmiskuntaa yhtä laajalti siunattujen tuloksiensa ja tilaisuuksiensa tuomisessa, kuin Aadamin synti tuhoamisessaan ja hävittämisessään – niin että kaikki, jotka tuomittiin kadotukseen, ja jotka kärsivät Aadamin tähden, voivat yhtä varmasti »oikeina aikoinaan» vapautua kaikesta tästä pahasta Kristuksen tähden. Kuitenkaan ei kukaan voi omaksua tätä Raamatun todistusta, joka ei hyväksy sitä Raamatun oppia, että kuolema – elämän sammuminen – on synnin palkka.

      Ne, jotka pitävät kuolemaa elämisenä vaivassa, eivät ainoastaan jätä huomioonottamatta kuolema- ja elämä-sanojen merkitystä, jotka ovat toistensa vastakohtia, vaan joutuvat sitäpaitsi kahteen mahdottomuuteen. On mahdotonta ajatella, että Jumala olisi jatkanut Aadamin olemassaoloa vaivassa minkäänlaisen synnin tähden, jonka hän olisi voinut tehdä, ja varsinkaan sen verrattain pienen rikoksen tähden, joka oli kielletyn hedelmän syömisessä. 

     Ja jos Herramme Jeesus Kristus lunasti ihmissuvun, kuoli puolestamme, tuli lunastushinnaksemme, meni kuolemaan, jotta me sittä vapautuisimme, niin eikö ole selvää, että se kuolema, jonka hän kärsi väärien edestä, oli aivan samankaltainen kuin se, johon koko ihmiskunta on tuomittu. 

     Kärsiikö hän siis iankaikkisia vaivoja meidän syntiemme tähden? Ellei, niin yhtä varmaan kuin hän kuoli meidän synteimme tähden, ol meidän synteimme rangaistus kuolema eikä elämä millään tavalla tai missään olosuhteissa.

The doctrine of eternal torture is inconsistent with the Scriptures and the understanding of the Ransom.      Mutta on ihmeellistä, että vaikka muutamat huomaavatkin, että oppi iankaikkisesta vaivasta ei soviyhteen  sanojen kanssa: »Herra heitti kaikkien meidän synnit hänen päällensä», ja »Kristus kuoli meidän syntiemme tähden», ja käsittävät, että jommankumman näistä kahdesta täytyy sovittamattomana raueta, niin he pitävät kuitenkin kiinni kuvitellusta iankaikkisesta vaivasta ja pitävät sen niin korkeassa arvossa kuin jonkun makupalan, niin että he sivuuttamalla Raamatun hyväksyvät sen ja harkiten kieltävät, että Jeesus maksoi maailman lunastushinnan, vaikkakin Raamattu opettaa tätä totuutta joka lehdellä. 
 

EarthSheepA.jpg (9276 bytes)

Onko Ennalleenasettaminen Mahdollinen?

     Muutamat ovat ajatelleet, että jos tuhannet miljoonat kuolleet herätettäisiin, niin ei maan päällä olisi heille tilaa, ja jos heille olisikin tilaa, niin ei maa kykenisi ravitsemaan niin suurta väen paljoutta. Vieläpä muutamat väittävät, että maa on yhtenä ainoana hautausmaana, ja jos kaikki kuolleet herätettäisiin, niin he tallaisivat toinen toisiaan tilan puutteen tähden.

            Tämä on tärkeä kohta. Kuinka ihmeellistä olisikaan havaita, että Raamatun opettaessa kaikkien ihmisten ylösnousemusta niillä ei olisi kuitenkaan riitttävää jalansijaa maan päällä! Katsokaamme tätä asiaa! Laskekaa ja te saatte nähdä, että edellä mainittu otaksuma on väärä. Te saatte nähdä, että löytyy tilaa yltäkyllin »kaikkien kohdalleen- (ennalleen-) asettamiseksi», niinkuin Jumala on »ammoisista ajoista asti puhunut (kaikkien) pyhäin profeettainsa suun kautta».
If all the dead were resurrected, would there be enough room on the earth?

EarthGrn2F.jpg (2902 bytes)

     Edellyttäkäämme, että kuusituhatta vuotta on kulunut ihmisen luomisesta, ja että tuhat kuusisataa miljoonaa ihmistä elää nykyään maan päällä. Yksi ihmispari alkoi meidän sukumme, mutta olkaamme hyvin vapaamielisiä laskussamme ja otaksukaame, että alussa oli yhtä monta ihmistä kuin nyt, sekä edelleen, ettei ole milloinkaan ollut vähempää lukua kuin nyt on, vaikkakin todellisuudessa vedenpaisumus vähensi ihmisten luvun kahdeksaan henkilöön. 

     Olkaamme jälleen runsaskätisiä ja laskekaamme kolme sukupolvea kutakin vuosisataa kohti eli sukupolven keski-iäksi kolmekymmentäkolme vuotta, vaikka i Moos. 5:nnen mukaan olikin ainoastaan yksitoista sukupolvea Aadamista vedenpaisumukseen, mikä aika oli tuhat kuusisataa viisikymmentäkuusi vuotta eli noim sata viisikymmentä vuotta kutakin sukupolvea kohti.

      Katsokaamme nyt: kuusituhatta vuotta on kuusikymmentä vuosisataa, kolme sukupolvea kutakin vuosisataa kohti tekisi sata kahdeksankymmentä sukupolvea Aadamista alkaen, ja kun lasketaan tuhat kuusisataa miljoonaa kutakin sukupolvea kohti, niin saadaan kaksisataa kahdeksankymmentä kahdeksan tuhatta miljoonaa (288,000,000000) sukumme kokonaistulokseksi aina luomisesta nykyaikaan asti tämän runsaan laskun mukaan, joka on luultavasti enemmän kuin kaksi kertaa todellista lukua suurempi.     

Grave10B.jpg (23359 bytes)

 

     Mistä löydämme riittävän tilan tätä suurta määrää varten? Mitatkaamme maata ja katsokaamme. Suomen I ) pinta-ala on kolmesataa seitsemänkymmentä kolme tuhatta neliökilometriä. Kun kukin neliökilometri sisältää miljoona neliömetriä, niin saamme koko pinta-alaksi kolmesataa seitsemänkymmentä kolme tuhatta miljoonaa (373,000,000,000) neliömetriä. 

     Jos kunkin kuolleen peittämä pinta-ala on keskimäärin 0,7 neliömetriä, niin sopisi Suomeen, jos se kokon aisuudessaan olisi hautausmaana, viisisataa kolmekymmentä kolme tuhatta miljoonaa (533,000,000,000) ruumista eli melkein kaksikertaa niin paljon kuin meidän liioiteltu laskumme osoitti eläneen ihmisiä maan päällä.

I ) Laskelman, joka alkutekstissä on sovitettu Ameriikan oloihin, on suomentaja sovittanut Suomen oloihin.

EarthGrn1F.jpg (3805 bytes)      Henkilö tarvitsee seisoessaan n. 0,I neliömetrin suuruisen alan. Tämän mukaan voisi koko maan asukasluku, joka viimeisten laskelmain mukaan tekee noin tuhat kuusisataa miljoonaa, seisoa sadan kuudenkymmenen miljoonan neliömetrin suuruisella pinta-alalla, mikä on paljon pienempi Lontoon pinta-alaa ja pienempi kuin useampien suomalaisten pitäjien pinta-alat. Ja liioitellun laskumme mukaan sopii melkein koko ihmiskunta seisomaan Turun ja Porin läänin suuruiselle alalle, jonka läänin pinta-ala on 24, i7 i  neliökilometriä.

 

MapWorld.jpg (11411 bytes)

If everyone who ever lived were put in the U.S.A. ...
     "X" acres/person
     "X" sq. miles/person
     "X" sq. ft/person

MapUS.jpg (11765 bytes)


6,000 years since creation =   60 centuries

33 years/ generation
=  3 generations/      century

     60 centuries
x     3 generations
= 180 generations
          since creation

wpe107.jpg (9384 bytes)

SQUARE FEET IN TEXAS

27,878,400 sqft per mile

x 237,000 sq. miles in Texas

= 6,607,180,800,000 sq. ft. in Texas


1,400,000,000 people
    on the earth now
x  180 generations
=  252,000,000,000
     total people that ever lived on the earth

MapTX2.jpg (15446 bytes)

IF TEXAS WERE A CEMETERY

    Using 10 sq. ft. for each person in a cemetery:

     6,607,180,800,000 sq. ft. in the state of Texas divided by 10
= 660,718,080,000
    people in a cemetery


Nearly 3 times the exaggerated total people that ever lived
could have 10 sq. ft standing room  in Texas!

 

FlowerRose2F.jpg (2656 bytes)

     Ei ole siis vaikeata torjua tätä väitöstä. Ja kun me muistamme Jesajan ennustuksen (35: i-6), että maa on antava kasvunsa, ja erämaa on iloitseva ja kukoistava kuin kukkanen, että vedet virtaavat korvessa ja purot erämaassa, niin näemme, että Jumala ilmoittaa pitäneensä huolta suunnitelmansa yhteydessä olevista välttämättömyyksistä, ja että hän pitää runsaasti huolta luotujensa tarpeista, kuten näyttää, hyvin luonnollisella tavalla.
Was primeval man lacking in intelligence?

PrimevilMan.jpg (20921 bytes)

Ennalleenasettaminen Kehitystä Vastaan

     Muutamat väittänevät, että Raamatun oppi ihmisten ennalleenasettamisesta alkuperäiseen tilaan ei ole sopusoinnussa tieteen opin kanssa, joka näennäisillä syillä kiinnittää katseemme tämän yhdeksännentoista vuosisadan suurempaan valistukseen ja esittää tämän todistukseksi siitä, että alkuajan ihmisellä täytyi olla verrattain puutteellinen ymmärrys, minkä he väittävät olevan tuloksena kehityksestä. Tältä kannalta katsoen ei ennalleenasettaminen olisi ensinkään toivottavaa, ja se olisi aivan varmaan siunauksen vastakohta.

Did Adam fall upward?      Ensi näkemältä voi sellainen päätteleminen tuntua luultavalta, ja monet ovatkin taipuvaisia omaksumaan sen totuutena, yhtyessään erään kuuluisan brooklyniläisen saarnaajan lausuntoon: »Jos Aadam ensinkään lankesi, niin hänen lankeemuksensa tapahtui ylöspäin, ja kuta enemmän ja pikemmin me lankeamme hänen alkuperäisestä tilastaan, sitä parempi meille ja kaikille.»
Evolution2.jpg (14559 bytes)      Siten tahtoo filosofia saarnatuolistakin tehdä tyhjäksi Jumalan sanan ja jos mahdollista uskotella meille, että apostolit olivat hulluja, kun he selittivät, että kuolema ja kaikki paha tuli ensimmäisen ihmisen tottelemattomuuden kautta, sekä että kuolema voitiin  poistaa ja ihminen asettaa ennalleen Jumalan suosioon ja elämään ainoastaan lunnaiden kautta. (Room. 5: i0, i2, i7- i9,2 i; 8: i9-22; Ap. T. 3: i9-2 i ; Ilm. 2 i :3-5) 

     Älkäämme päättäkö liian nopeasti, että täma viisaitten päätelmä on järkähtämätön, sillä jos meidän täytyisi hylätä apostolien opit synnin ja kuoleman alkuperästä ja ennalleenasettamisesta alkuperäiseen tilaan, niin meidän täytyisi hylätä heidän todistuksensa kokonaan, jos tahtoisimme olla rehellisiä, ja pitää jokaista heidän käsittelemäänsä ainetta sellaisena, joka ei voi olla hengen elähyttämä eikä siis minkään arvoinen tai mitään merkitsevä. Tarkastakaamme siis tosiasiain valossa tätä yhä yleisempää käsitystä ja katsokaamme kuinka syvä totuus siinä on.

Evolution.jpg (12711 bytes)

 

Brain1.jpg (4489 bytes)

     Eräs tämän opin esitaistelijoista ja edustajista sanoo »Ihminen oli alussa sellaisessa olotilassa, jossa hänen aistillinen luontonsa oli vallalla, ja jolloin melkein puhtaasti ruumiilliset halut hallitsivat häntä; sitten on ihminen kukenut toisesta olotilasta toiseen, kunnes hän kohta on tullut siihen asemaan, että voidaan sanoa aivojen hallitsevan häntä. Siten voidaan tätä aikakautta pitää ja kutsua aivojen aikakaudeksi. 

     Aivot toimeenpanevat päivän suuret yritykset. Aivot ottavat hallitusohjakset haltuunsa, ja maan elementit ilma ja vesi, alistetaan kuuliaisuuteen. Ihminen saa käsiinsä kaikki luonnonvoimat, ja voittaa hitaasti, mutta varmasti sellaisen vallan luonnon voimien hallinnassa, että on selvää, että hän lopulta voi Alexander Selkirkin kanssa huudahtaa: ‘Minä olen kaiken sen valtias, minkä minun katseeni havaitsee’.»

Scientific research is not infallible.      Se seikka, että joku oppi ensi näkemältä tuntuu järkevältä, ei saa johtaa meitä liian nopeasti omaksumaan sitä ja vääntämään Raamattua sopusointuun sen kanssa. Tuhansin tavoin olemme koetelleet Raamatun  ja tiedämme ylen määrin varmasti, että se sisältää yli-inhimillisen viisauden, joka tekee sen tiedot täysin vapaiksi erehdyksistä.

      Meidän tulee muistaa, että  vaikkakin tieteellinen tutkimus on suositeltavaa, ja sen arvelut ansaitsevat harkitsemista, niin eivät sen lopputulokset ole suinkaan virheettömiä. Eikä ole ihmeellistä, että se on tuhansia kertoja todistanut omat oppinsa vääriksi, kun muistamme, että todellinen tiedemies on ainoastaan oppilas, joka monien epäsuotuisten olosuhteitten vallitessa ja taistellen melkein voittamattomia vaikeuksia vastaan koettaa oppia luonnon suuresta kirjasta ihmisen menneitä vaiheita ja hänen tulevaisuutensa tarkoitusta.

Bible7GenevaA.jpg (3401 bytes)
Geneva Bible

     Me emme tahdo estää tai vastustaa tieteellistä tutkimista; mutta kun me kuulemme niiden, jotka tutkivat luonnon kirjaa, esittävän aatteita, niin verratkaamme huolellisesti heidän lopputuloksiaan, jotka ovat osoittautuneet niin usein kokonaan tai osaksi vääriksi, sen kirjan kanssa, joka sisältää Jumalan ilmestyksen, ja tutkikaamme tiedemiesten oppien totuutta tai valheellisuutta vertaamalla niitä »lakiin ja todistuksiin elleivät he tämän sanan jälkeen puhu, niin se johtuu siitä, ettei heillä ole valoa.» (Jes. 8:20, engl. käänn.) 

     Näiden molempien kirjojen, luonnon ja Raamatun, oikea tunteminen todistaa niiden sopusoinnun; mutta niinkauankuin meillä ei ole tällaista tietoa, täytyy Jumalan ilmestyksen saada etusija, ja sen täytyy olla Jumalan lasten keskuudessa sinä mittapuuna, jonka mukaan puutteellisten ihmisten kuviteltuja johtapäätöksiä arvostellan.

The Brain Age learns from past ages.

Stainglass.jpg (3222 bytes)
David1.jpg (17493 bytes)
TajMahal.jpg (2179 bytes)

     Mutta samalla kun pidämme kiinni tästä periaatteesta, niin katsokaamme, eikö löydy mitään muuta järkevää selitystä ihmisten lisääntyneelle tiedolle, taitavuudelle ja vallalle kuin kehitysoppi, joka sanoo, että vaikka ihminen onkin kehittynyt hyvin alhaisella kannalla olevasta oliosta, niin hän on nyt kuitenkin saapunut ylemmyyden tai »aivojen aikakauteen». 

     Ehkä me huomaammekin, kun kaikki otetaan varteen , että keksinnöt ja mukavuudet, yleinen sivistys sekä tiedon lisääntyminen ja laajempi leviäminen eivät johdu aivojensuuremmasta kyvystä, vaan aivojen työskentelylle suotuisemmista olosuhteista. 

     Me kiellämme, että aivojen kyky olisi tänä aikana suurempi kuin edellisinäkään aikakausina, samalla kun me myönnämme kernaasti, että suotuisampien olosuhteitten vaikutuksesta on sen aivokyvyn käyttäminen, jonka ihmiset omistavat, yleisempi meidän aikanamme kuin minään edellisenä aikana, ja siitä johtuu, että se esiintyy paljon selvemmässä valossa. 

     Eikö ole totta, että ne, jotka tutkivat maalaustaidetta ja kuvanveistoa tänä »aivojen aikakautena», menevät takaisin menneisyyden suuriin mestareihin? Eikö tämä anna tunnustusta aivojen voimalle, suunnitelmien alkuperäisyydelle ja toimeenpanemisen taitavuudelle, jota kannattaa seurata? Eikö nykyinen »aivojen aikakausi» hanki rakennustaiteellisia aineksiaan suurimmaksi osaksi menneiden aikakausien alkupiirroksista? 

     Eikö ole totta, että tämän »aivojen aikakauden» puhujat ja ajattelijat tutkivat ja jäljittelevät niitä tapoja sekä päätelmiä, joita Plato, Aristoteles, Demostenes ja toiset menneisyydessä ovat käyttäneet? Eikö moni nykyajan julkinen puhuja toivoisi itselleen Demosteneen tai Apollon kaunopuheliaisuutta ja vielä enemmän Paavalin kykyä osata selvään todistaa.

Logic and law of past ages is the embodiment of marvelous wisdom.      Menkäämme vielä kauemmaksi taaksepäin; vaikka me voisimmekin viitata siihen puhetaitoon, jota useat profeetat osoittivat, ja niihin yleviin runollisiin kuvauksiin, joita Psalmeissa löytyy siroiteltuina sinne tänne, niin me kehoitamme näitä »aivojen aikakauden» viisaita tutkimaan Jobin ja hänen lohduttajiensa viisautta ja järkevää ja hienoa siveelistä arkatuntoisuuta. 

     Ja mitä sanomme Mooseksesta, »jolle oli opetettu kaikkea egyptiläisten viisautta»? Ne lait, jotka hän antoi ovat olleet perustuksena kaikkien sivistyneitten kansojen laeille, ja ne tunnustetaan vielä ihmeellisen viisauden perikuviksi.

Ancient manufacturing methods defy duplication.      Muinaisten haudattujen kaupunkien esiinkaivaminen tuo päivän valoon sellaisia entisten aikakausien tieteen ja taiteen tuloksia, mitkä hämmästyttävät useita tämän niin kutsutun »aivojen aikakuden» ihmisiä. 

     Vanha tapa palsamoida kuolleita, karkaista kuparia ja valmistaa kimmoavaista lasia ja damaskolaista terästä on niitä asioita, joita kyettiin aikaansaamaan kaukaisessa muinaisuudessa, mutta joita aivot nykyaikana kaikista eduista huolimatta eivät kykene käsittämään tai jäljittelemään.

Pyramid1A.jpg (11305 bytes)

The amazing Great Pyramid

Pyramid7F.jpg (2976 bytes)

     Jos menemme taaksepäin ajassa neljätuhatta vuotta noin Aabrahamin aikoihin asti, niin tapaamme jo Egyptissä suuren pyramidin – nykyajan viisaimpien tiedemiesten ihmettelyn ja hämmästyksen esineen. Sen rakennustapa on mitä täydellisimmässä sopusoinnussa edistyneimpien matematiikkaa ja tähtitiedettä koskevien tieteen tuloksien kanssa tänä »aivojen aikakautena».

      Varmalla tavalla se opettaa totuuksia, joita meidän aikanamme ainoastaan lähimailleen voidaan saavuttaa ajanmukaisten tieteellisten koneitten avulla. Niin voimakkaat ja selvät ovat sen opetukset, että muutamat maailman etevimmät tähtien tutkijat ovat selittäneet empimättä sen olevan jumalallista alkuperää. Ja vaikka »aivojen aikakautemme» kehitysopin puolustajat myöntäisivätkin, että se on jumalallista rakennetta, sekä että siinä ilmenevä viisaus on yli-inhimillistä, niin heidän täytyy tunnustaa kuitenkin, että ihmiset ovat rakentaneet sen.

      Se seikka että joukolla ihmisiä oli kaukaisessa muinaisuudessa riittävästi järjen lahjoja suorittaakseen sellaisen jumalallisen rakennuksen, jonka ainoastaan hyvin harvat nykyään kykenisivät tekemään, vaikka heillä on valmis malli edessään, ja vaikka he ovat varustetut kaikilla nykyajan apuneuvoilla, todistaa että meidän »aivokautemme» kehittää enemmän itserak kautta kuin mitä olosuhteet ja tosiasiat antavat aihetta.

 

Pyramid2.gif (19322 bytes)

Pyramid Passages.

Pyramid3.gif (8925 bytes)

 
Pyramid Scientific Features.

 


The mental capacity of today is not greater than that of the past.

Brain2.jpg (3303 bytes)

     Jos siis olemme todistaneet, että meidiän päiviemme henkinen kyky ei ole suurempi kuin kuluneitten aikakausien, vaan todennäköisesti pienempi, niin kuinka me silloin selitämme tiedon yleisen lisääntymisen, nykyJos siis olemme todistaneet, että meidiän päiviemme henkinen kyky ei ole suurempi kuin kuluneitten aikakausien, vaan todennäköisesti pienempi, niin kuinka me silloin selitämme tiedon yleisen lisääntymisen, nykyajan keksinnöt j. n.e.? 

     Me toivomme voivamme tehdä selvää tästä asiasta järkevällä ja Raamatun kanssa yhtäpitävällä tavalla. Ne keksinnöt ja havainnot, jotka osoittautuvat nyt niin arvokkaiksi, ja joilla todistetaan, että nykyaika on »aivojen aikakausi»; ovat enimmäkseen viimeisiltä ajoilta. Melkein kaikki ovat syntyneet viimeisten vuosisatojen kuluessa, ja tärkeimpien joukossa ovat ne, jotka kuuluvat viimeisiin vuosikymmeniin, esimerkiksi höyryn ja sähkö käyttäminen – sähköttämiseen, laiva- ja rautatieliikkeeseen, ja erilaisiin teollisuuslaitosten koneihin. 

     Jos nämä seikat todistavat lisääntynyttä aivojen kykyä, niin täytyy »aivojen aikakauden» olla vielä alussaan, ja järkevä lopputulos on silloin, että kuluva vuosisata saa todeta jokaisen ihmeen muodun jokapäiväiseksi ilmiöksi. Ja jos samassa määrin kehityttäisiin yhä edelleen, niin mihin se päättyisi?

Only a small number of men are of great brain power or genius.

 

Discoveries are often made by "accident."

     Mutta katsokaamme jälleen. Ovatko kaikki keksijöitä? Kuinka perin harvat ovatkaan ne, joiden keksinnöt ovat todellakin hyödylliset ja käytännölliset, verrattuina niihin, jotka arvostelevat ja käyttävät hyväksensä keksintöä, kun se tulee heidän käsiinsä! 

     Emme myöskään puhu alentavasti tästä hyvin hyödyllisestä ja suuresti arvossapidetystä yleisöä palvelevasta luokasta, kun sanomme, että ainoastaan pieni osa heistä omistaa suuren ajatusten terävyyden. Monet maailman lahjakkaimmista miehistä ja syvimmistä ajattelijoista eivät ole koneiden keksijöitä. Muutamat keksijät ovat järkensä suhteen niin tylsiä, että kaikki ihmettelevät kuinka he ovat voineet tehdä keksintönsä. 

     Ne suuret voimat (sähkö, höyry j. n. e.), joita monet ihmiset vuosien kuluessa aika ajoittain ovat kehittäneet, sovelluttaneet käytäntöön ja paranteneet, keksittiin ylimalkaan nähtävästi ainoastaan sattuman kautta, käyttämättä suurta ajatuskykyä ja melkein ilman etsimistä.

Gutenberg1.jpg (3920 bytes)
Gutenberg Press

The invention of printing began the increase of knowledge.

 

Modern inventions indicate sharper perception and increased education, but NOT increased brain capacity.

     Inhimilliseltä näkökannalta katsoen teemme selvää uusimmista keksinnöistä seuraavalla tavalla: kirjapainotaidon keksimistä, vuonna i440, voi pitää lähtökohtana. Painamalla kirjoja saatiin muistiinpanoja ajattelijain ja havainnontekijäin ajatuksista ja keksinnöistä, joita heidän jälkeläisensä oppivat tuntemaan ainoastaan tämän keksinnön kautta. Kirjat aiheuttivat yleisemmän valistuksen ja vihdoin kansakoulut. 

     Koulut ja oppilaitokset eivät lisää ajatuskykyä, vaan tekevät ajatusten harjoittamisen yleisemmäksi ja auttavat siten kehittämään sitä kykyä, joka jo on olmassa. Kuta yleisemmäksi tieto tulee ja kuta tavallisemmaksi kirjat, sitä enemmän on niillä sukupolvilla, jotka omistavat niitä, eittämättömiä etuja edellisiin sukupolviin verrattuina, ei ainoastaan siinä, että entisajan yhtä ajattelijaa vastaa nyt tuhat ajattelijaa terästääkseen ja elähyttääkseen toinen toistaan uusilla aatteilla, vaan myöskin siinä, että kukin myöhemmässä sukupolvessa elävä omistaa entisten yhteisen kokemuksen omansa ohella.

      Sivistys ja kiitettävä kunnianhalu, joka seuraa sitä, yritteliäisyys ja halu herättää huomiota ja saada hyvä toimeentulo sekä jokapäiväisen sanomalehdistön luettelo ja kuvaus keksinnöistä ovat kiihoittaneet ja terästäneet ihmisten käsityskykyä ja ovat kannustaneet jokaista havaitsemaan tai keksimään, jos mahdollista, jotakin yhteiskunnan parhaaksi tai mukavuudeksi. 

     Tässä lausumme omana ajatuksenamme, että ajanmukaiset keksinnöt, katsottuna puhtaasti inhimilliseltä kannalta, eivät todista lisääntynyttä aivojen kykyä, vaan luonnollisista syistä terästynyttä käsityskykyä.     

 

In the time of the end knowledge shall be increased.  Daniel 12:4

Education
      Educ1.jpg (5700 bytes)     Educ2.jpg (6677 bytes)       Educ3.jpg (5730 bytes)      
IKEduc4.jpg (6519 bytes)


Communication
          Phone.jpg (2783 bytes)           Letter.jpg (2932 bytes)            wpe123.jpg (4782 bytes)             EMail.jpg (8025 bytes)  


Information Explosion
     Disk.jpg (4835 bytes)        wpe12B.jpg (9242 bytes)         TV.jpg (6834 bytes)          wpe127.jpg (7841 bytes)


Labor Saving Devices in the Home      
LtBulb.jpg (4465 bytes) Faucet.jpg (3021 bytes) AC.jpg (5392 bytes)  IKIron.jpg (13517 bytes) Micro.jpg (3363 bytes) SewMach.jpg (8778 bytes)  wpe11B.jpg (6446 bytes)  Stove.jpg (3654 bytes) wpe111.jpg (2781 bytes)


Transportation
IKTransportation3.jpg (15085 bytes)IKTransportation2.jpg (16849 bytes)
IKTransportation4.jpg (26995 bytes)IKTransportation1.jpg (8485 bytes)
IKTransportation5.jpg (9328 bytes)IKTransportation6.jpg (16399 bytes)IKTransportation7.jpg (15052 bytes)IKTransportation9.jpg (19684 bytes)IKTransportation10.jpg (12936 bytes)
IKTransportation11.jpg (13960 bytes)
IKTransportation8.jpg (12214 bytes)IKTransportation12.jpg (12646 bytes)IKTransportation13.jpg (21044 bytes)IKTransportation14.jpg (10531 bytes)


Exploration
wpe29D.jpg (6557 bytes)IKSpace3.jpg (5646 bytes)
Space.jpg (8570 bytes)IKSpace5.jpg (5727 bytes)
IKUndersea1.jpg (26902 bytes)IKUndersea2.jpg (33943 bytes)IKUndersea4.jpg (24065 bytes)IKUndersea3.jpg (26743 bytes)


 

BibleChart.jpg (7199 bytes)

 

"Many shall run
to and fro"

IKTransportation15.jpg (8533 bytes)

"Knowledge shall
be increased
"
IKSpace.jpg (14753 bytes)

"A time of trouble such as never was"
Bomb.jpg (5142 bytes)

     Tarkastakaamme nyt Raamattua nähdäksemme, mitä se opettaa tästä asiasta, sillä samalla kun uskomme, kuten edellä on viitattu, että keksinnöt ja ihmisten keskuudessa lisääntynyt tietomäärä j. n. e. ovat johtuneet luonnollisista syistä, niin me uskomme kuitenkin, että Herra Jehova on kauan sitten ennakolta määrännyt ja järjestäny kaikki nämä luonnolliset syyt, ja että ne ovat sattuneet sopivaan aikaan – hänen hallitsevan kaitselemuksensa kautta, jonka kautta hän »toimii kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan». (Ef. i: i i

     Hänen sanassaan ilmoitetun suunnitelman mukaan aikoi Jumala sallia synnin ja kurjuuden hallita ja sortaa maailmaa kuudentuhannen vuoden kuluessa ja seitsemäntenä vuosituhantena asettaa ennalleen kaikki ja hävittää pahan – tehdä sen seurauksineen tyhjäksi Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka hän edeltäpäin määräsi suorittamaan tämän työn. 

     Kun siis nuo pahan vallan kuusituhatta vuotta alkoivat lähestyä loppuaan, niin Jumala antoi olosuhteitten suosia havainnon tekemistä sekä ilmestyksen että luonnon kirjan tutkimisessa samoin kuin koneellisten ja kemiallisten apuneuvojen valmistustakin ihmissuvan siunaamiseksi ja kohottamiseksi tuhatvuotiskautena, joka on juuri nyt alkamassa.

      Profeetallinen lausunto ilmoittaa tämän selvästi Jumalan suunnitelmaksi: 

»Mutta sinä, Daniel, kätke nämä sanat ja sulje tämä kirja sinetillä lopunaikaan asti; moni tulee [silloin] kulkemaan edestakaisin ja tieto [eikä kyky] lisääntyy», 

»ja jumalattomat eivät käsitä [Jumalan suunnitelmaa ja tapaa], mutta viisaat ymmärtävvät», 

»ja silloin tulee hädän aika, jonka kaltaista ei ole milloinkaan ollut aina siitä päivästä asti kuin ihmisiä rupesi olemaan, aina tähän aikaan asti». – Dan. i2:4, i0, i, engl. käänn.    

Mankind will have a full appreciation of the curse.      Muutamista tuntuu ehkä omituiselta, ettei Jumala järjestänyt niin, että nykyiset keksinnöt ja siunaukset olisivat tulleet aikaisemmin ihmisille huojentamaan kirousta. Tulee kuitenkin muistaa, että Jumalan suunnitelmana on ollut antaa ihmisille täysi käsitys kirouksesta, jotta he olisivat siunausten tullessa kaikille ainaisesti selvillä synnin hyödyttömyydestä. 

     Edelleen Jumala näki ja on edeltäpäin sanonut, mitä maailm ei vielä käsitä, että hänen kalleimmat siunauksensa aiheuttaisivat ja synnyttäisivät enemmän pahaa, jos ne annettaisiin niille, joiden sydän ei ole sopusoinnussa maailmankaikkeuden vanhurskaiden lakien kanssa.

     Lopuksi saadaan nähdä, että Jumalan nykyään sallima siunauksen lisäys on käytännöllinen opetus tämän kysymyksen suhteen, mikä opetus voi olla esimerkki tästä periaatteesta koko iankaikkisuudessa – sekä enkeleille että ennalleenasetetuille ihmisille. Siihen, miten tämä on mahdollista, tahdomme ainoastaan viitata:

Their selfishness now holds sway over all.


Poverty.jpg (16494 bytes)
The poor are poorer.

     Ensiksi: Niinkauan kuin ihmissuku on nykyisessä alennus- eli turmelustilassaan, ilman ankaria lakeja ja rangaistusta ja riittävän voimakasta hallitusta niiden toimeenpanemiseksi hallitsevat itsekkäät taipumukset suuremmassa tai pienemmässä määrässä kaikkia. 

     Ja jos otetaan huomioon ihmisten erilainen yksilöllinen lahjakkaisuus, niin nähdään, että kun se vilkkaus ja kohoaminen, jonka työtäsäästävien koneiden valmistaminen on aikaansaanut, on mennyt ohi, niin täytyy näiden keksimisestä olla se tulos, että rikkaat tulevat yhä rikkaammiksi ja köyhät yhä köyhemmiksi. Pyrkimys kulkee selvästi yksinomistukseen ja itsekoroitukseen, mikä asettaa edut niiden käsiin, joiden lahjakkaisuus ja luonnolliset edut jo ovat suotuisammat.

Idleness is injurious.

 

"Day of Preparation"

 

     Toiseksi: Jos olisi mahdollista säätää sellaisia lakeja, että maailman nykyinen varallisuus ja sen päivittäinen kasvaminen jaettaisiin tasan kaikkien luokkien kes ken, mikä ei ole mahdollista, niin koituisivat tulokset ilman inhimillistä täydellisyyttä tai yliliuonnollista ohjausta ihmisten asioitten järjestämisessä vielä vahingollisemmiksi kuin nykyisessä olotilassa. 

     Jos työtäsäästävien koneitten ja ajanmukaisten apuneuvojen edut tasattaisiin ihmisten kesken, niin seuraisi ennen pitkää suuri työajan lyhennys ja vapaa-ajan enennys. Laiskuss on erittäin vahingollinen asia langenneille olennoille. Ellei olisi ollut välttämätöntä tehdä työtä otsansa hiessä, niin olisi sukumme turmelus ollut paljon nopeampi kuin mitä se nyt on ollut. Laiskuus on paheen äiti, ja henkinen, siveellinen sekä ruumiillinen alennus seuraa varmasti sitä. 

     Tässä näemme Jumalan viisauden ja hyvyyden hänen pidättäessään näitä siunauksia, kunnes tuli oikea aika niiden toimeenpanemiseksi valmistuksena tuhatvuotisvaltakunnan siunauksille. Jumalan valtakunnan yliluonnollisen hallituksen tarkastuksen alaisina ei ainoastaan jaeta kaikkia siunauksia tasan kaikkien ihmisten kesken, vaan sama yliliuonnollinen hallitus järjestää ja johtaa myöskin joutoajan, joten tulos siittä on hyveen kehitys ja ylöspäin kohoaminen henkisessä siveellisessä ja ruumiillisessa suhteessa.

      Nykyisten keksintöjen ja muitten siunausten moninkertaistuminen, mikä johtuu enenevästä valistuksesta, saa tapahtua tänä »valmistuksen päivänä» niin luonnollisella tavalla, että ihmiset imartelevat itseään sillä, että se johtuu »aivojen aikakaudesta», mutta sen annetaan samalla kehittyä niin laajakantoisesti sellaisella tavalla, että nämä viisaat ihmiset tuntevat epäilemättä itsensä hyvin pettyneiksi. Juuri näitten siunauksien lisääntymisestä johtuu maailmalle sellainen hädän aika, jonka  kaltaista ei ole ennen ollut koko sinä aikana kuin ihmisiä on ollut olemassa.

The increase of knowledge is producing the predicted time of trouble.

 

Poverty2.jpg (22969 bytes)

     Kuten ennen on mainittu, asettaa profeetta Daniel tiedon lisääntymisen yhteyteen hädän ajan kanssa. Tieto aiheuttaa hädän sukunnan turmeltuneen tilan johdosta. Tiedon lisääntyminen ei ole ainoastaan antanut maailmalle työtäsäästäviä koneita ja mukavuuksia, vaan se on myöskin johtanut edistyksiin lääketieteen alalla, jonka kautta tuhansien elämä pidennetään, ja se on valistanut ihmissuvun niin, että ihmisten teurastamista, jota me kutsumme sodaksi, aletaan yhä  vähemmän suosia, ja siten säästetään toisien tuhansien elämä, jotta sukumme yhä enemmän enentyisi, mikä meidän päivinämme kasvaneekin nopeammin kuin minään toisena aikana, minkä historia tuntee. 

     Samalla kun ihmissuku enenee nopeasti, vähenee siten vastaavassa määrässä ihmisen työn tarpeellisuus, ja viisailla on »aivojen aikakautena» pulmallinen kysymys edessään. Kuinka he voivat pitää huolta tämän suuren ja nopeasti kasvavan luokan työstä ja toimeentulosta, minkä luokan palvelusta ei enää tarvita, koska koneet toimittavat suurimmaksi osaksi sen, mutta jonka tarpeet ja toivomukset eivät tiedä mitään rajoja. Näiden viisaiden täytyy myöntää lopulta, että tämän kysymyksen ratkaiseminen on heidän kykynsä yläpuolella.

Selfishness and self-preservation.      Itsekkäisyys johtaa edelleen rikkaita, joilla on valta ja edut puolellaan, ja jotka sulkevat silmänsä sekä terveen järjen että vanhurskauden vaatimuksilta; samalla tulee samankaltainen itsekkäisyys yhtyneenä itsensäsuojelemisvaistoon ja lisättyyn tietoon omista oikeuksista köyhemmän luokan keskuudessa terästämään toisia ja kiihoittamaan toisia, ja tulos näistä siunauksista on joksikin ajaksi hirmuinen – todellakin hädän aika, jonka kaltaista ei ole ollut koko sinä aikana kuin ihmisiä on ollut olemassa – ja se johtuu siitä, ettei ihminen turmeltuneessa tilassaan ilman johtoa ja silmälläpitoa voi käyttää hyväkseen näitä siunauksia. 

     Ihmiset eivät voi käyttää hyväkseen täyttä vapautta ilman vahinkoa ja vaaraa ennenkuin tuhatvuotiskauden hallitus on jälleen kirjoittanut Jumalan lain ennalleenasetettuun ihmissydämeen.

The day of trouble will end in due time.      Hädän päivä päättyy sopivaan aikaan, kun hän, joka puhui myrskyiselle Galilean merelle, nuhtelee samalla tavalla vallallaan inhimillisten intohimojen lainehtivaa merta, sanoen:

 »Vaikene, ole hiljaa!» Kun Rauhan Ruhtinas »nousee» vallassaan, on suuri rauha seurauksena. Silloin taipuvat raivoavat ja taistelevat voimat »Jehovan voidellun» valtaan. »Herran kunnia on ilmestyvä, ja kaikki liha saa sen samassa nähdä», ja täten alkaneena Kristus-henkilön hallituskautena »pitää kaikkien kansojen maan päällä siunatuiksi tuleman».

Men will see God’s compassion and love.

KingdomF.jpg (4812 bytes)

     Silloin tulevat ihmiset näkemään, että se, mitä he kutsuivat luonnolliseksi kehitykseksi ja »aivojen aikakauden» viisaudeksi, olikin Jehovan salamoiden välkkymistä (Ps. 77: i 9) »hänen sotahankkeensa (valmistuksensa) päivänä» ihmissuvun siunaamiseksi. Mutta nyt voivat ainoastaan pyhät nähdä ja ainoastaan tai vaallisessa viisaudessa viisaat ymmärtää sen, sillä, »Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa liittonsa heille». (Ps. 25: i4) 

     Kiitos olkoon Jumalan, että hän tiedon yleisesti lisääntyessä on järjestänyt niin, ettei hänen lastensa tarvitse olla hedelmättömät Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa ja hänen suunnitelmiensa käsittämisessä. Ja hänen sanansa ja suunnitelmiensa tietämisen kautta me kykenemme huomaamaan ihmisten tyhjät keksinnöt ja mielettömät perimätiedot, jotka ovat ristiriidassa Jumalan sanan kanssa ja vastustavat niitä.     

     Raamattu kertoo ihmisen luomisesta, että Jumala loi hänet täydelliseksi ja nuhteettomaksi, maalliseksi kuvaksi itsestään, mutta että ihminen mietti kaikenlaisia »juonia» ja saastutti itsensä (i Moos. i:27; Room. 5: i2; Saarn. 7:29); että koska kaikki olivat syntisiä, niin suku oli kykenemätön auttamaan itseään, eikä kukaan voinut lunastaa veljeään tai antaa Jumalalle lunastushintaa hänen puolestaan (Ps. 49:8, i6); että Jumala oli pitänyt osanotossaan ja rakkaudessaan huolta siitä, että Jumalan Poika tämän tähden tuli ihmiseksi ja ihmisen lunastushinnaksi; että hänet koroitettiin tämän uhrinsa palkinnoksi, ja jotta hän voisi täyttää suuren sovitustyön, korkealle, aina Jumalan luontoon, sekä että hän aikanaan toimeenpanee suvun ennalleenasettamisen alkuperäiseen täydellisyyteen ja niihin siunauksiin, jotka silloin omistettiin. 

     Raamattu opetta kaikkea tätä selvään alusta loppuun asti, ja se on täydellinen vastakohta kehitysopille tai paremmin sanoen, sellaiset »tiedon (tieteen) nimellä kulkevat valhetiedot» ovat mitä räikeimmässä ja sovittamattomimmassa ristiriidassa Jumalan sanan kanssa.

SkyStorm2F.jpg (9581 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to   

English Only