Jumalan Aikakausisuunnitelma

CHDPAChapt12.jpg (40885 bytes)

12 Kahdestoista Luku

Aikakausisuunnitelman Kartan Selitys.

– Aikakaudet. 
– Elonkorjuuajat. 
– Todellisen ja lasketun aseman eri    tasot. 
– Herramme Jeesuksen tie kirkkauteen. 
– Hänen seuraajainsa tie kirkkauteen. 
– Nimiseurakunnan kolme luokkaa. 
– Erottaminen elonkorjuun aikana. 
– Voideltu luokka kirkastettu. 
– Suuren ahdistuksen luokka. 
– Rikkaruohon polttaminen. 
– Maailma siunattu. 
– Ihana lopputulos.

 

A - World That Was
"Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished."
2 Peter 3:6

B - Present Evil World 
"In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ who is the image of God should shine unto them."
2 Corinthians 4:4

C - Third Dispensation
"In the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ."
Ephesians 1:10

     KIRJAN alkuun litämme kartan, joka esittää Jumalan suunnitelman maailman pelastukseksi.  Me olemme koettaneet sen kautta tehdä havainnolliseksi Jumalan suunnitelman eteenpäin kehittyvän luonteen ja ne toinen toistaan seuraavat askeleet, jotka kaikkien niiden täytyy ottaa, jotka milloinkaan saavuttavat täydellisen »muutoksen» ihmisluonnosta Jumalan luontoon.

     Aluksi huomaamme kolme suurta hallituskautta A, B, C.  Ensimmäinen näistä, A, ulottuu ihmisen luomisesta vedenpaisumukseen; toinen, B, vedenpaisumuksesta Kristuksen tuhatvuotishallituskauden alkuun hänen toisessa tulemisessaan; kolmas hallituskausi; eli »järjestely aikain täyttyessä», C, alkaa Kristuksen hallituksesta ja jatkuu »tuleviin maailmanaikoihin».  (Ef. 1: 10; 2: 7) 

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

     Näitä kolmea hallituskautta kosketellaan usein Raamatussa: A:ta kutsutaan »silloiseksi maailmaksi», B:tä kutsutaan »silloiseksi maailmaksi», B: tä kutsuu Herramme Jeesus »täksi maailmaksi», Paavali »nykyiseksi pahaksi maailmaksi» ja Pietari »nykyiseksi maailmaksi». C: tä kutsutaan »täksi maailmaksi», Paavali »nykyiseksi pahaksi maailmaksi» ja Pietari »nykyiseksi maailmaksi».  C: tä kutsutaan »tulevaksi maailmaksi», »jossa vanhurskaus assuu», vastakohdaksi nykyiselle pahalle maailmalle.  

    Nyt hallitsee paha, ja vanhurskaat kärsiivät.  Tulevassa maailmassa on suhde päinvastainen:  vanhurskaat hallitsevat, ja ne, jotka tekevät pahaa, saavat kärsiä, ja lopuksi kaikki paha hävitetään.

Flood1.jpg (4145 bytes)

"World that Was"
ended with the Flood.

 

NoahArk.jpg (3138 bytes)

     [264] Jokaisessa kolmessa suuressa hallituksssa, aikakaudessa eli »maailmassa» on Jumalan suunnitelmalla ihmisen suhteen erityinen, huomattava luonne; kuitenkin on kukin ainoastaan osa samasta suuresta suunnitelmasta, joka saattaa täytäntöön menneenä ilmi Jumalan viisauden — vaikkakaan nämä osat eivät ilmaise niiden syvää tarkoitusta jos niitä tarkastetaan yksikseen.  

     Koska ensimmäinen »maailma» (»taivaat ja maa» eli silloinen asiainjärjestys) hävisi vedenpaisumuksessa, niin seuraa siitä, että silloin oli toinen asianjärjestys kuin »nykyisessä pahassa maailmassa», jostak Herra sanoo, että Saatana on sen ruhtinas; siis ei nykyisen maailman ruhtinas ollut sen maailman ruhtinas, joka oli ennen vedenpaisumusta, vaikkakaan häneltä ei puuttunut silloinkaan vaikutusta.  

     Useat raamatunpaikat heittävät valoa Jumalan menttelytapaan sinä aikana ja antavat siten selvän käsityksen hänen suunnitelmastaan kokonaisuutena.  Nämä raamatunpaikat viitaavat siihen, että ensimäistä »maailmaa» eli ennen vedenpaisumusta ollutta hallitusta pitivät silmällä ja hoitivat erityisesti enkelit, jotka saivat koettaa, mitä he voivat tehdä langenneen ja turmeltuneen suvan kohottamiseksi.  Jumalan suostumuksella he olivat epäilemättä halukkaat ryhtymään yritykseen, sillä heidän asianharrastuksensa ilmeni ylistyslaulussa ja riemuhuudossa luomisen työn johdosta.  (Job 38: 7) 

     Se, että enkelit saivat hallita tätä ensimmäistä ajanjaksoa, ei käy selväksi ainoastaan kaikista viittauksista tähän aikakauteen, vaan siihen lopputulokseen voidaan syyllä tulla myöskin apostolin huomautuksen johdosta, kun hän, verratessaan nykyistä hallitusta menneeseen ja tulevaan, sanoo (Hebr. 2: 5):

»Enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa.»

     Ei, sitä maailmaa hallitsee Herra Jeesus ja hänen perintötoverinsa, ja sentähden tämä hallitus ei ole ainoastaan oikeudenmukaisempi kuin »nykyisen pahan maailman», vaan se myöskin menestyy paremmin kuin ensimmäisen maailman eli hallituskauden hallitus, jota »enkelit hoitivat», [265] joiden kykenemättämyys suvun kohottamiseksi näkyy siinä, että ihmisten pahuus tuli niin suureksi, että Jumala hävitti vihassaan ja oikeudenmukaisessa suuttumuksessan vedenpaisumuksen kautta koko silloisen elossa olevan suvan, kahdeksaa henkilöä lukuunottamatta. — 1 Moos. 7: 13.

wpe62F.jpg (2520 bytes)      »Nykyisessä pahassa maailmassa» saa ihminen koettaa hallitaa itseään, mutta hän on syntiinlankeemuksen tähden Saatanan, »tämän maailman ruhtinaan», herrauden alainen, jonka salaisia juonia ja vehkeitä hän turhaan on koettanut vastustaa pyrkiessään itsehallintoon tänä pitkänä aikana vedenpausumuksesta nykyaikaan asti.  

     Ihmisten hallitusyritykset Saatanan hallituksen alaisuudessa päättyvät suurimpaan hädän aikaan, mikä milloinkaan on kohdannut maailmaa.  Ja siten on todistettu ei ainoastaan se, että suvun pelastaminen oli enkeleille mahdoton, vaan myös, että ihmisen omat pyrkimykset parantaa tyydyttävällä tavalla asemaansa ovat olleet tukoksettomat.

D - Patriarchal Age  
God’s special dealings with Abraham, Isaac, and Jacob.

     Toisen näistä suurista hallituksista, B:n, muodostaa kolme selvästi eroitettua aikakautta, joista kukin on askel ylöspäin ja eteenpäin Jumalan suunnitelmassa.

CHDispensationsA.gif (9253 bytes)


    
Aikakautena D Kääntyi Jumala erityisesti sellaisten patriarkkain puoleen kuin Aabraham, Iisak ja Jaakob olivat.

E - Jewish Age
"You only have I known of all the families of the earth." Amos 3:2

TABPriestsSacrificing.jpg (3312 bytes)

TabPriestBull.jpg (4327 bytes)

     Aikakausi E on juutalainen aikakausi eli Jaakobin kuolemaa seurannut aikakausi, jolloin Jumala kohteli hänen jäkeläisiään niinkuin ne olisivat olleet hänen erityiseen huomaansa uskottuina — »omaisuuden kansana».  Hän osoitti heille erityistä suosiota ja selitti:

»Teidät vain minä tunsin kaikista maan sukukunnista. » (Aam. 3:2)

     Kansana he olivat esikuva kristitystä Seurakunnasta, pyhästä kansasta, omaisuuden kansasta. Ne lupaukset, jotka annettiin heille, olivat esikuvia »paremmista lupauksista», jotka on annettu meille.  Heidän vaelluksensa korven kautta esikuvasti meidän vaellustamme synnin korven kautta taivaaliseen Kanaaniin. [266] Heidän uhrinsa vanhurskauttivat heidät esikuvallisesti, ei todellisesti, sillä härkien ja kauristen veri ei voi milloinkaan ottaa pois syntejä.  (Hebr. 10: 4)

     Mutta evankeliumikautena, F, on meillä »paremmat uhrit», jotka sovittavat todelliseedessa koko maailman synnit.  Meillä on »kuninkaallinen papisto», jonka muodostavat kaikki ne, jotka ovat uhranneet itsensä Jumalalle »eläviksi uhrieksi», jotka ovat pyhaä ja otollisia Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on »tunnustuksemme apostoli ja Ylimmäinen pappi».  (Hebr. 3: 1)

    Evankeliumikaudessa tapaamme ne todellisuudet, joista juutalainen aikakausi sen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset olivat varjoja. — Hebr. 10: 1.

F - Gospel Age
"Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus." Hebrews 3:1
Jesus12Praying.jpg (2325 bytes)

     Evankeliumikausi, F, on se aikakausi, jolloin Kristuksen ruumiin jäsenet kutsutaan maailmasta, ja uskon kautta osoitetaan heille elämänkruunu ja ne ylenpalttisen suuret ja kalliit lupaukset, joiden kautta he (olemalla kutsulle ja sen vaatimuksille kuuliaiset) voivat tulla osallisiksi Jumalan luonnosta.  (2 Piet. 1: 4)

     Paha saa yhä edelleen hallita maailmaa eli vallita siinä, jotta he joutumalla kosketukseen sen kanssa tulisivat koetelluiksi, ja voisivat näyttää, ovatko he halukkaat uhraamaan ihmisluonnon etuineen ja siunauksineen eläväksi uhriksi ja mudostumaan Jeesuksen kuoleman mukaisiksi, jotta heidät luettaisiin arvollisiksi saamaan hänen yhtäläisyytensä ylösnousemuksessa. — Ps. 17: 15.

G - Messianic Age
"Look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness."
II Peter 3:13

TIChild1.jpg (15520 bytes)

 

Bride2.jpg (2425 bytes)

     Kolmannen suuren hallituskauden, C:n muodostaa monta aikakautta — »tulevat aikakaudet». 

     Ensimmäinen niistä, tuhatvuotiskausi (millennium), G, on ainoa, jonka suhteen meillä on määrättyjä tietoja.  Se käsittää tuhat vuotta, jolloin Kristus hallitsee ja siunaa sen kautta maan  kaikki sukukunnat saattaen täytäntöön »kaiken kohdalleen- (ennalleen-) asettamisen», josta on puhuttu kaikkien pyhäin profeettain suun kautta.  (Ap. T. 3: 19 – 21) 

     Tänä aikana poistetaan synti ja kuolema ainaisesti, sillä

»hänen [Kristuksen] on hallittava siihen asti, kunnes on pannut kaikki vihollisensa jalkojensa alle [267] Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema — aadamlainen kuolema.» (1 Kor. 15: 25, 26)

     Tämä on surri ennalleenasettamisaika.  Seurakunta, Kristuksen morsian, hänen ruumiinsa, ottaa hänen kanssaan osaa tähän hallitukseen, kuten hän on luvannut, sanoen: 

»Joka voittaa, hänen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunnut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.» — Ilm. 3: 21.

H - "Ages to Come"  
"In the Ages to Come he might show the exceeding riches of his grace." Ephesians 2:7

     »Tulevat aikakaudet», H, jotka seuraavat suurta ennalleenasettamisaikakautta, ovat täydellisyyden, autuuden ja onnen aikakausia; mutta Raamattu ei anna meille tietoa, mitä niiden aikana tapahtuu.

     Tällä etäisyydellä, jolla me nyt elämme niistä, on kylliksi tietää, että ne ovat ihania ja siunausrikkaita Jumalan suosion aikakausia.

Jewish Age Harvest
"Lift up your eyes,
and look on the fields; for they are white already to harvest." John 4:35, Matthew 3:11,12
Wheat4A.jpg (3096 bytes)

     Kullakin näistä hallituksista on omat erityiset, määrätyt ajat niiden työn alkamista ja kehittymistä varten, ja kukin päättyy elonkorjuuseen, jossa sen hedelmät ilmaantuvat.

    Juutaliasen aikakauden lopussa elonkorjuu kesti meljäkymmentä vuotta, Jeesuksen kutsumuksen alusta, kun Jumalan henki voiteli hänet (Ap. T 10: 37, 38) v. 29 j. Kr., Jerusalmenin hävitykseen asti v. 70, j. Kr.

    Tähän elonkorjuuseen päättyi juutalainen aikakansi, ja evankeliumikausi alkoi.  Nämä molemmat hallitukset ulottuivat jonkun verran toisiinsa, kuten kartta osoittaa.

Jesus14Cross.jpg (4570 bytes)      Juutalamen aikakausi päättyi tavallaan silloin, kun Herra kolme ja puolivuotisen toiminta-aikansa lopussa hylkäsi tämän kansan sanoen:  »Teidän huoneenne jää teille autioksi.»  (Matt. 23: 38)  Kuitenkin osoitettiin heille suosiota kolme ja puoli vuotta sen jälkeen sen kautta, että evankeliumikutsu rajoitettiin heihin, profeetan selityksen mukaan (Dan. 9: 24 –27 ), joka koski seitsemänkymmenen (vuoisi-)viikon susiota heitä kohtaan, sekä sitä, että Messias surmattaisiin viimeisen viikon keskivälissä, mutta ei itsensä tähden.

     »Kristus kukoli [ei itsensä tähden, vaan] meidän synteimme tähden» ja [268] lakkautti sen kautta keskellä viikkoa teurastusuhrin ja ruokauhrin — kolme ja puoli vuotta ennen seitsemänkymmenen liiton-viikon loppua, jolloin suosio kohdistui juudan kanssan.  Kun todellinen uhri oli uhrattu, niin ei Jehova luonnollisesti enää voinut tunnustaa kuvaannollisten uhrien merkitystä.

Paul3.jpg (3801 bytes)
Gospel to the Gentiles
     Juutalaisten aikakausi päättyi siis täydellisesti, kun seitsemänkymmentä vuosiviikkoa oli kulunut loppuun eli kolme ja puoli vuotta ristiinnaulitsemisen jälkeen, jonka jälkeen evankeliumia saarnattiin myös pakanoille alkaen Korneliuksesta.  (Ap. T. 10: 45)  Tämä päätti jutalaisen aikakauden,  jolloin Jumala suosi heitä sekä tunnusti heidän seurakuntansa.  Heidän kansallinen olemassaolonsa päätty tätä seuraavana suurena hädän aikana.

     Tänä juutalaisena elonkorjuun aikana alkoi evankeliumikausi.  Tämän aikakauden tarkoitus on kutsua »Jumalan Kristus» —Pää ja ruumis sekä kehittää ja koetella se.  Tämä on henkinen armotalous.  On siis oikein sanoa, että evankeliumikausi alkoi, kun Jeesus voideltiin »pyhällä hengellä ja voimalla» (Ap. T. 10: 38; Luuk. 3: 22; 4: 1, 18), silloin kun hänet kastettiin.  Seurakuntaan, hänen ruumiiseensa, nähden tämä alkoi kolme ja puoli vuotta myöhemmin.

Gospel Age Harvest
"In the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles... but gather the wheat into my barn."
Matthew 13:30

"The harvest is the end of the age."
Matthew 13:39

     Evankeliumikauden loppujakson mudostaa myöskin »elonkorjuu», jolloin kaksi aikakautta ulottuu toinen toiseensa —   evankeliumikausi päättyy ja ennalleenasettamis- eli tuhatvuotiskausi alkaa.  Evankeliumikausi päättyy asteettain, samoinkuin sen esikuva eli »varjo» juutalainen aikakausikin.  

     Samoin kuin siinä elonkorjuun seitsemän ensimmäistä vuotta olivat erityisesti omistetut toiminnalle lihallisen Israelin hyväksi ja olivat suosion vuosia, niin huomaamme tässäkin osoitetun samankaltaisen seitsenvuotiskauden, jolla on koko maailmaan ulottuva hädän (»tulen») aika pahan rankaisemiseksi ja vanhurskauden hallituksen valmistamiseksi; mutta tästä puhumme edempänä.

[269]

N - Plane of Human Perfection – Actual or Reckoned
"What is man, that thou art mindful of him?...Thou madest him a little lower
than the angels."
Hebrews 2:6-9

P - Plane of Typical Perfection
"For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers  thereunto perfect."
Hebrews 10:1

R - Plane of Sin and Depravity
"Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so, death passed upon all men, for that all have sinned."  Romans 5:12

Tie kirkkauteen

     K, L, M, N, P, R esittävät kukin eri tasoja.  N on täydellisen ihmisluonnon taso. 

     Aadam oli tällä tasolla ennenkuin hän rikkoi, mutta heti lankeemukensa jälkeen hän vaipui siveellisen turimeluksen eli synnin tasoon, R, jolla kaikki hänen jälkeläisensä ovat syntyneet.  Tämä  taso vastaa »leveätä tietä», joka johtaa kodotukseen. 

     P merkitsee esikkuvallisen vanhurskauttamisen tasoa, mikä vanhurskauttaminen lasketaan saavutetuksi lain uhrien kautta.  Se ei ollut todellinen täydellisyys, sillä »laki ei näet tehnyt mitään täydelliseksi». — Hebr.  7: 19.

     N ei merkitse ainoastaan täydellisen ihmisen tasoa, jonka kerran täydellinen ihminen, Aadam, omisti, vaan myöskin vanhurskautettujen henkilöiden asemaa. 

     »Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan», ja kaikki, jotka uskovat Kristukseen — kaikki, jotka ottavat vastaan hänen täydellisen ja suoritetun työnsä heidän vanhurskauttajanaan — lasketaan siis uskon perustuksella vanhurskautetuiksi, ikääkkuin he olisivat täydellisiä ihmisiä, ikäänkuin he eivät milloinkaan olisi olleet syntisiä. 

     Jumalan kannalta katsoen lasketaan kaikki, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen lunastajanaan, oleviksi täydellisen ihmisen tasolla   N. Tämä on ainon asema, jossa ihminen voi lähestyä Jumalaa tai seurustella hänen kanssaan.  Jumala kuktsuu kaikkia tällä tasolla lapikseen — ihmislapsikeen.  Aadam oli tällä tasolla Jumalan poika (Luuk.  3: 38), joka seurusteli Jumalan kanssa ennen tottelemattomuuttaan.  

     Kaikki, jotka omaksuvat Herramme Jeesuksen täydelleen suorittaman lunastustyön, pidetään eli lasketaan uskon kautta ennalleenasetetuiksi alkuperäiseen phutauteen, ja siitä seuraa, että heillä on yhteys eli seurustelumahdollisuus Jumalan kanssa.

Baptism1.jpg (2649 bytes)
Baptism -
A symbol of consecration.

  "...present your bodies a living sacrifice...
your reasonable service."
Romans 12:1

     Evankeliumikautena on Jumala tehnyt erityisen tarjouksen vanhurskautetuille ihmisolennoille, jonka perustuksella heidän luontonsa voi määrätyillä ehdoilla muuttua, niin että heidän maallinen olemassaolonsa ihmisinä [270] lakkaa, ja heistä tulee taivaallisia, henkiolentoja, kuten Kristuksesta, heidän Lunastajastaankin.  

     Osa uskovaisia — vanhurskautettuja ihmisiä — tyytyy siihen iloon ja rauhan,, jonka he ovat saaneet uskomalla syntiensä anteeksi antamiseen, eivätkä sentähden ota vaaria siitä ääestä, joka kutsuu heitä ylemmäksi.  

     Toiset, joita Jumalan rakkaus on liikuttanut sellaisensa kuin se on osoittautunut heidän lunastamisessaan, ja jotka ovat tunteneet, etteivät he kuulu enää itselleen, koska ovat kalliisti ostetus, sanovat: »Herra, mitä sinä tahdot minun tekevän Heille Herra vastaa Paavalin kautta, joka sanoo:  

     »Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalvelukseene.»  (Room. 12: 1)  

     Mitä apostoli tarkoittaa kehoittaessaan meitä siten antamaan itsemme eläväksi uhriksi?  Hän t arkoittaa sitä, että meidän tualee vihkiä Jumalan palvelukseen kaikki se kyky ja lahjakkaisuus, jonka omistamme, ettemme elä tästälähin enää itsellemme emmekä ystäviemme tai perheemme tähden eikä myöskään maailman tähden tai jonkun muun asian tähden, vaan kuullaksemme ja palvellaksemme häntä, joka osti meidät omalla kalliilla verellään.

Jesus6A.jpg (5209 bytes)

     Mutta koska Jumala ei tahtonut ottaa vastaan tahraisia tai epätäydellisiä esikuvallisia uhreja, ja koska me kaikki tulimme syntisiksi Aadamin kautta, niin voimmeko me silloin olla soveliaita uhreja.  Paavali osoittaa, että ainoastaan sentähden, että olemme pyhiä, olemme soveliaita uhreja.  

     Me emme ole pyhiä samalla tavalla kuin Jeesus, joka ei tietänyt mitään synnistä, sillä me kuulumme tuomittuun sukuun; emme ole myökään pyhiä sentähden, että olisimme onnistuneet täydelleen saavuttaamaan vaelluksessamme täydellisyyden, sillä me olemme vakuutetut siitä, ettemme ole saavuttaneet sitä täydellisyyttä, johon meidät on kutsuttu, vaan meillä on tämä aarre (hauraissa ja vuotavissa) saviastioissa, [271] jotta lopullisen kirkkautemme nähtäisiin olevan Jumalan armosta eikä omasta voimastamme.  

     Mutta pyhyytemme ja otollisuutemme uhreina Jumalalle johtuu siitä, että Jumala on vanhurskauttanut meidät ilmaiseksi kaikista synneistämme uskomme kautta, Kristuksen meidän puolestamme antamaan uhriin.

CrossCrown2.jpg (8427 bytes)

K - Plane of Glory
"To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life." Romans 2:7

L - Plane of Perfect Spirit Being
"Jesus saith unto her, Touch me not;
for I am not yet ascended to my Father..."
John 20:17

M - Plane of Spirit Begettal
"And the Holy Spirit descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice...said, thou art my beloved Son..." Luke 3:22,
Acts 10:38

Jesus35BaptismA.jpg (9196 bytes)

     Niin, monet, jotka ymmärtävät antaa arvoa tälle kutsulle ja noudattavat sitä, ovat iloisia, kun heidät lasketaan arvollisiksi kärsimään häväistystä Kristuksen nimen tähden, eivätkä he tavoittele niita asioita, jotka näkyvät, vaan niitä, jotka eivät näy: »elämän kruunua», voittopalkintoa, »johon Jumala on taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa», ja »sitä kirkkautta, joka on ilmestyvä meihin».

    Siitä silmänräpäyksestä alkaen, kun he ovat vihkiytyneet Jumalalle, ei heitä enää lasketa ihmisiksi, vaan Jumalasta, siinneiksi totuuden sanan kautta — ei enää ihmislapsiki, vaan tästä lähin henkisiksi lapsiksi.  He ovat nyt askeleen lähempänä palkintoa kuin silloin, kun he ensin uskoivat.  Mutta heidän henkinen olemuksensa on vielä epätäydellinen.  

     He ovat ainoastaan siinneet, mutta eviät vielä hengestä syntyneet.  He ovat henkisiä lapsia embryo- eli sikiötilassa, tasolla M — hengestä sikiämisen tasolla.  Koska he ovat siinneet hengestä, ei heitä enää lasketa ihmis- van henkiolennoiksi, sillä siitä ihmisluonnosta, joka kerran oli heidän, ja joka vanhurskautettiin, he ovat nyt luopuneet eli he ovat laskeneet sen kuolleeksi — eläväksi uhriksi, joka on Jumalella pyhä ja otollinen, ja jonka hän on hyväksynyt.

     He ovat nyt uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa: vanha (inhimilliset toiveet, tahto ja tarkoitus) on mennyt, ja kaikki on tullut uudeksi, sillä »te ette ole lihan hallittavina, vaan hengen, jos muutoin Jumalan henki asuu teissä».  (2 Kor. 5: 17; Room. 8: 9)  Jos te olette siinneet hangestä, niin »te olette (ihmisolentoina) kuolleet, ja teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa».

     Taso L, esittää täydellistä henksitä olemassaolotasoa, [272] mutta ennenkuin tämä taso L saavutetaan, täytyy meidän liittomme ehdot tulla täytetyiksi.  Eri asia on tehdä liitto Jumalan kanssa sekä luvata, että me kuolemme kaikelle inhimillisells, ja eri asia täyttää tämä lupaus koko maallisen elämämme kestäessä pitää ruumiimme kuolleena, jättää oma tahtomme huomioonottamatta ja tehdä ainoastaan Herran tahto.  

     Tasoon L tulemista kutsutaan syntymiseksi eli täydelliseksi astumiseksi elämään henkiolentona.  Koko Seurakuknta asetetaan tälle tasolle sitten kuin se on eroitettu (valittu) maailmasta evankeliumikauden »elonkorjuussa» eli lopussa.  »Kruistuksessa kuolleet nousevat ylös ensin.»  

     Sitten me, jotka elämme ja jäämme jälkeen, muutumme äkkiä — tulemme täydellisiksi henkiolennoiksi, joilla on Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaiset ruumiit (sillä »tämän katoavaisen on pukeutuminen katoamattomuuteen».  Kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se (sikiämistila useine lihan esteineen, jotka nyt ovat meihin takertuneet), mikä on vaillinaista.

     Taydellisestä henkiolennosta voimme vielä kulkea askeleen ylöspäin sitä seuraavaan kirkkauteen — tasoon K. Me emme tarkoita tässä luonnon kirkkautta, vaan vallan tai tehtävän kirkkautta.  Tasossa L saavutetaan täydellinen henkinen kirkkaus, s. o. ihana Kristuksen kaltainen olemus.  

     Mutta sitten kuin olemme tulleet tällä tavoin täydellisiksi ja tehdyiksi kokonaan Herramme ja Päämme kaltaisiksi, tulemme hänen kanssaan osallisiksi voiman ja valta-aseman »ihanuudesta» — saamme istua hänen kanssaan hänen valtaistuimellaan, niinkuin hänet koroitettiin Voiman oikealle puolelle tultuaan ylösnousemuksessaan täydelliseksi.  Siten me saavutamme ikuisen kirkkauden, tason K.

a - Adam in Perfection
"And God said, Let us make man in our image, after our likeness..."
"And God saw every thing that he had made, and behold, it was very good..."
Genesis 1:27,31

b - Fallen Adam and His Posterity before the Flood
"And God saw that the wickedness of man was great..."
Genesis 6:5

c - Ancient Worthies
"...Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness."
Romans 4:3

d - Mankind from flood to Messianic Age
"Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death hath passed upon all men, for that all have sinned."
Romans 5:12

e - Fleshly Israel Typically Justified as a Nation
"For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect."
Hebrews 10:1

f - Jewish Time of Trouble
"Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable."
Luke 3:17

g - Jesus at age 30, a Perfect Man 
"...Christ Jesus... made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men."
Philippians 2:5,7

     Tarkastakaamme nyt huolella karttaa ja ottakaamme huomioon sen esitys Jumalan suunnitelman eri pirrteistä.  Näissä piirroksissa käytämme pyramiidin kuvaa merkitsemään täydellisyyttä, koska se sopii niin hyvin, ja koska Raamatussa tehdään selviä viittauksia siihen.

     [273]  Aadam oli täydellinen olento, pyramidi.  Huomaa sen paikka tasolla N, joka merkitsee ihmisen täydellisyyttä.  Tasolla R, joka estitää synnin ja epätäydellisyyden eli siveellisen turmeluksen tasoa, on huiputon pyramidi b, epätäydellinen kuvio, joka esittää langennutta Aadamia ja hänen jälkeläisiään — siveellisesti turmeltuneita, syntisiä ja kadotukseen tukomittuja.

     Aabrahamia sekä toisia, jotka olivat vanhurskautettuja sinä aikana (se on, laskettiin täydellisiksi) uskon perustuksella,  esittää pyramidi c tasolla R. Aabraham oli turmeltuneen ihmisperheen jäsen ja kuului luontonsa puolesta toiseten kanssa tasoon R; mutta Paavali selittää meille, että Aabraham vanhurskautettiin uskon kautta, s. o. Jumala laski hänet synnittömäksi ja täydelliseksi ihmiseksi hänen uskonsa tähden.

     Tämä nosti hänet Jumalan kannalta katsottuna, siveellisesti turmeltuneen, syntisen ihmismaailman, yläpuolelle, tasoon N; mutta vaikka hän olikin todellisuudessa vielä epätäydellinen, niin hän pääsi siihen suosioon, jonka Aadam menetti, nimittäin seurustelemaan Jumalan kanssa niinkuin »ystävä».  (Jaak. 2: 23)  

     Kaikki jotka ovat täydellisellä (synnittömällä) tasola N, ovat Jumalan ystäviä, ja hän on heidän ystävänsä, mutta syntiset (tasolla R) ovat vihollisuussuhteissa Jumalan kanssa — »vihollisia pahojen tekojensa kautta».

     Vedenpaisumuksen jälkeen oli ihmismaailma,, jota esittää kuvio d, edelleen tasolla R — vielä vihollisuudessa — ja se jää siihen asemaan siksi kunnes evankeliumikauden Seurakunnan vaali on tapahtunut, ja tuhatvuotiskausi alkaa.

     »Luonnollinen Israel» oli juutalaisena aikakautena kun esikkuvalliset härkien ja kauristen uhrit puhdistivat sen (ei todellisesti vaan esikuvallisesti, sillä »laki ei näet tehnyt mitään täydelliseksi» — Hebr. 7: 19), esikuvallisesti vanhurskautettu.  Niin ollen on Israel, e, esikuvallisen vanhurskauttamisen tasola P, joka kesti lain antamisesta Siinain vuorella siksi kunnes Jeesus teki laista [274] lopun ja naulitsi sen ristiin.  

     Silloin lakkasi esikuvallinen vanhurskauttaminen, kun alkoivat »paremmat uhrit» — paremmat kuin juutalaisten esikuvat — jotka todellisuudessa »ottavat pois maailman synnin» ja todellisuudessa voivat »tehdä niiden tuojat täydellisiksi». — Hebr. 10: 1.

     Sitä koetuksen ja hädän tulta, joka kohtasi luonnollista Israelia, kun Jeesus oli läsnä ja eroitti ja korjasi nisut, »oikeat israelilaiset», heidän nimikirkostaan, ja erittäinkin sitä seikkaa, että hän, eroitettuaan nisut, »poltti ruumenet» [hylätyn osan tätä järjestelmää] »sammumattomassa tuless», esittää kuvio f.  Se oli hädän aika, jota he eivät voineet estää.  Katso Luuk. 3: 17; 21: 22; 1 Tess. 2: 16.

     Jeesus oli kolmekymmen vuotisena täydellinen, täysi-ikainen mies, g, jätettyään henkiolotilan kirkkauden ja tultuaan ihmiseksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuoleman kaikkien edestä.  Jumalan lain vanhurskaus on täydellinen: s  ilmä silmästä, hammas hampaasta ja elämä elämästä.  Oli välttämätoöntä, että täydellinen ihminen kuoli ihmissuvun edestä, sillä vanhurskauden vaatimus ei voinut millään muulla tavalla tulla tyydytetyksi.  

     Enkelin kuolema voi yhtä vähän sovittaa rangaistusta ja lunastaa ihmistä, kuin härkien ja kauristen kuolema, joka ei milloinkaan voi »ottaa pois syntejä».  Sentähden tuli hän, jota kutsutaan »Jumalan luomakunnan aluksi», ihmiseksi »tuli lihaksi» jotta hän antaisi lunnaat (vastaaavan hinnan), jotka lunastaisivat sukumme vapaaksi. 

Jesus41Crosssign.gif (17499 bytes)      Hänen täytyi olla täydellinen ihminen, muutoin hän ei olisi voinut tehdä enempää hinnan suorittamiseksi kuin kukaan muukaan ihmissuvan jäsen.  Hän oli »pyhä, viaton, saastaton, syntisista eroitettu».  Hän otti saman muodon kuin syntisillä on —»syntisen lihan kaltaisuuden» — ihmisten kaltuaisuuden.  Mutta hän otti sen kaikessa täydellisyydessä.  

     Hän ei ottanut mitään sen synnistä tai epätäydellisyydestä muulla tavalla kuin että hän vapaaehtoisesti otti osaa muuta-[275]misen suruihin ja tuskiin toimintansa aikana, ottaen omakseen heidän kipunsa ja vajavaisuutensa, kun hän jakoi heille elinvoimaansa, terveyttään ja voimakkaisuutaan.  

     On kirjoitettu, että »hän otti päälleen meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme», ja »hänestä läksi voimaa [elämää, elinvoimaa, vahvistusta], joka paransi kaikki». — Mark. 5: 30; Luuk. 6: 19; Matt. 8: 16, 17; Jes. 53: 4.

h - Jesus, Spirit Begotten at Jordan 
"And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him."
Matthew 3:16

i - Jesus Resurrected as a Divine Being
"And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead..."
Colossians 1:18

     Ollen tavoiltaan (täydellisen) ihmisen kaltainen hän nöyrtyi ja oli kuuliainen aina kuolemaan asti.  Hän esitti itsensä Jumalalle sanoen: »Katso, minä tulen (kirjassa on minusta kirjoitettu) tekemään sinun tahtosi, Jumala», ja hän vertauskuvasi vihkiytymisensä vesikasteen kautta.  

     Kun hän siten esitti itsensä, vihki olemuksensa, oli hänen uhrinsa pyhä (puhdas) ja otollinen Jumalan edessä, joka merkitsi sen hyväksymistä, täytti hänet hengellään ja voimallaan — kun pyhähenki tuli häneen ja siten voiteli hänet.

     Tämä hengellä täyttyminen oli sikiäminen uuteen luontoon — Jumalan luontoon — jonka piti olla täysin kehittynyt eli syntynyt, kun hän oli täydelleen suorittanut uhraamisensa — ihmisluonnon uhraamisen.  Tämä sikiytyminen oli askel ylöspäin inhimillisistä elinenhdoista, ja sitä esittää pyramiidi h, tosossa M, joka on hengestä sikiämisen taso.  

     Tällä tasola vietti Jeesus kolme ja puoli vuotta elämästään, kunnes hänen olemassaolonsa ihmisennä päättyi ristillä.  Kun hän oli ollut kuolleena kolme, päivää, herätettiin häneteloon — henkiolennon täydellisyyteen (i, tasolla L)  hengestä syntyneenä »kuolleista nousseiden esikoisena».  »Mikä hengestä on syntv nyt, on henki».  Siten oli Jeesus ylösnousemuksessaan henki, henkiolento, eikä ennää ihmisolento missään merkityksessä.

     On totta, että hän omisti ylösnouosemuksensa jälkeen hyvyn näyttäytyä ihmisennä, ja että hän todellakin esiintyi niin, jotta hän opettaisi oppilaitaan ja todistaisi heille, ettei hän ollut ennää kkuollut; mutta hän ei ollut [276] ihminen eikä enää riippuvainen inhimillisistä elinehdoista, vaan voi mennä ja tulla kuten tuuli (silloinkin kun ovet olivaat suljetut), eikä kukaan tietänyt, mistä hän tuli tai mihin hän meni.  »Niin on jokaisen, joka on syntynyt hengestä. » — Joh. 3: 8.  Vertaa 20: 19, 26.

k - Jesus, 40 days after his resurrection in divine glory
"Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power, and might, and dominion, and every name that is named."
Ephesians 1:20,21

l - Jesus, in the Gospel Age, set down with the Father on His  throne
"To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne."
Revelation 3:21

     Aina siitä silmänräpäyksestä kuin hän kasteessa vihkytyi uhriksi, laskettiin kaikki inhimillinen kuolleeksi, ja siitä ajasta laskettiin uuden luonnon alkaminen, joka tuli täydelliseksi ylösnousemukessa, kun hän saavutti täydellisen henkitason, L, ja nousi kuolleista omaten henkirruumiin.

     Neljäkymmentä päivää ylösousemuksen jälkeen meni Jeesus Kaikkivallan luo korkeuteen — Jumalan kirkkauden tasoon K (pyramiidi k).  Evankeliumkautena on hän ollut kirkkaudessa, l, »istuen Isän kanssa hänen valtaistuimellaan», ja hän on ollut maan päällä olevan Seurakunnan Pää — sen hallitsija ja johtaja.  

     Koko evankeliumikautena on Seurakunta ollut kehityksen kurituksen ja koettelemuksen alaisena, jotta se aikakauden lopussa eli elonkorjuussa tulisi hänen morsianmek seen ja perintötoverikseen.  Niin ollen on sillä siis yhteys hänen kärsimisessään, jottta se myös kirkaustuisi hänen kanssaan (tasolla K), kun oikea aika tulee.

     Seurakunnan on otettava samat askeleet kirkkauteen kuin sen päämies ja Herra on ottanut, joka »on jättänyt meille esikuvan, että noudattaisimme hänen jälkiää», ainoastaan sillä eroituksella, että Seurakun ta alkaa alemmalta tasolta.  

     Niinkuin olemme nähneet, tuli Herramme täydellisen ihmisen tasoon, N, kkun taas me kaikki, jotka kuulumme aadamilaiseen aukuun, olemme alemmalla tasolla, R — synnin ja epätäydellisyyden tasolla ja vihollisuussuhtessa Jumalaan.  

PilgrimCross.jpg (3788 bytes)

     Ensiksii on meille sentähden kaikkein tärkeintä, että meidät vanhurskautetaan, ja siten me pääsemme tasoon N.  Kkuinka tämä tapahtuu?  Hyvien tekojenko kautta?  Ei, syntiset eivät voi tehdä hyviä töitä.  

     Me emme voineet suositella itseämme Jumalan edessä.  Sentähden »Jumala tuo ilmi rakkautensa [277] meitä kohtaan siinä, että Kristus, meidän vielä ollessamme syntisiä, kuoli edestämme».  (Room. 5: 8)  

     Ehto, jolla me saavutamme vanhurskautetun eli täydellisen ihmisen tason, on siis se, että Kristus kuoli meidän synteimme tähden, lunasti ja nosti meidät »uskon kautta hänen vereensä» siihen täydellisyyden tasoon, josta kaikki Aadamissa lankesivat.  »Me olemme vanhurskautetut [nostetut tassoon N] uskon kautta».  

     »Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, on meillä rauha Jumalan kanssa»  (Room. 5: 1), ja Jumala ei pidä meitä enää vihollisinaan, vaan vanhurskautettuin ihmislapsinaan samalla tasolla kuin Aadam ja Herramme Jeesus olivat.  Ainoa ero on siinä, että he olivat todellisuudessa täydelliset, kun sitävastoin Jumala ainoastaan laskee meidät täydellisiksi uskon kautta.  

     Tämän lasketun vanhurskauttamisen me omistamme itsellemme uskomalla Jumalan sanaan, joka sanoo: te olette »ostetut», »lunastetut», vapaasti vanhurskautetut kaikesta.  

PilgrimPray.jpg (4673 bytes)

     Jumalan kannalta katsoen me olemme moitteettomat tahrattomat ja pyhät Kristuksessa, omistamalla uskon kautta hyväksemme lastketun vanhurskauden puvun.  Hän suostui siihen, että meidän syntimme laskettiin hänen kannettavaksensa, jotta hän kärsisi meidän rangaituksemme, ja hän kkuoli meidän puolestamme, ikäänkuin hän olisi ollut syntinen.

     Hänen vanhurskautensa lasketaan niin ollen kaikkien niiden hyväksi, jotka omistavat itselleen hänen lunastuksensa, je se tuo mukanaan tettiin, ennenkuin synti tuli maailmaan.  Se asettaa meidät ennalleen elämään ja yhteyteen Jumalan kanssa.  Tätä yhteyttä voimme nauttia heti uskon kautta, ja elämä ja täydellisempi yhteys ja ilo tulevat varmaan— »oikeina aikoinaan».

     Mutta muista, että vaikkakin vanhurskauttaminen on sinuattu asia, niin ei se muuta meidän luontoamme 1):

1)  Luonto sanaa ei käytetä silloin sen varsinaisessa merki tyksessä, kun ihmisestä sanotaan, että hän on pahan luontoinen [Jatk. seur. siv.] 

Oikeastaan ei kenenkään ihmisen luonto ole paha.  Ihmisluonto on», aangen hyvä», maallinen kuva Jumalan luonnosta.  

Siten on jokainen ihminen hyvää luontoa, vaikka tämä hyvä luonto onkin turmeltunut.  

On niinollen luonnotonta, että ihminen on paha, röyhkeä j. n. e., ja luonnollista, että hän on Jumalan kaltainen.  Edellä on käytetty sanaa luonto sen alkuperäisessä merkityksessä.  

Me olemme Kristuksen kautta vanhurskautetut eli oikeutetut kaikkien niiden etuoikeuksien ja siunnausten ennalleenasettamiseen, jotka kuuluvat ihmisluonnollemme — Jumalan maalliselle kukvaille.

     [278] me olemme yhä edelleen ihmisolentoja.  Me olemme vapautetut kurjasta synnintilasta ja muukalaisuuden suhteesta Jumalaan, ja sen sijaan, että olisimme ihmissyntisiä me olemme ihmislapsia; ja nyt, kun me olemme lapsia, puhuu Jumala meille kuten lapsille ainaikin.

     Evankeliumikautena on hän hutsunnut »kanssaperillisten» »pientä laumaa», sanoen: »Poikani, anna minulle sydämesi» — s. o.: anna minulle itsesi, kaikki maalliset voimasi, tahtosi, kykysi, kaikkesi minulle, kuten Jeesus on antanut sinulle esikuvan, niin minä tahdon tehdä sinut pojaksi korkeampaan tasoon kuin ihmistaso on.  Minaä teen sinusta henkisen lapsen, jolla on ylösnousseen Jeesuksen kaltainen ruumis — joka on Isän »olemuksen perikuva».  

     Jos tahdot luopua kaikista maallisista toiveista, harrastuksista, tarkoituksista j. n. e., kokonaan uhrata ihmisluontosi ja käyttää sen minun palvelukseeni, niin tahdon antaa sinulle, joka niin teet, korkeamman luonnon kuin sukusi muille jäsenille, minä tahdon tehdä sinut »osalliseksi Jumalan luonnosta» — Jumalan perilliseksi ja Jeesuksen Kristuksen perintötoveriksi, jos muutoin kärsit hänen kanssaan, jotta myös hänen kanssaan kirkastuisit.

Jesus10WidowsMiteA.jpg (3638 bytes)

The Widow's Mite - pictures the Christian giving his/her all in consecration.

 

 

CrossCrown3.jpg (1999 bytes)

     Ne, jotka oikein osaavat arvostella tämän palkinnon, joka tarjotaan heille evankeliumissa, luopuvat ilolla kaikesta, mikä heitä raskautta, ja juoksevat kärsivällisyydellä sillä kilparadalla joka on heille määrätty, jotta he saavuttaisivat päämäärän.  Meidän töitämme ei tarvittu vanhurskauttamiseksemme.  

     Herramme Jeesus teki kaiken, mitä tähän nähden voitiin tehdä.  Kun me [279] uskon kautta vastaanotimme hänen täydelleen suroitetun työnsä, nostettiin meidät vanhurskautettuina tasoon N.  Mutta päästäksemme nyt eteenpäin me emme voi olla ilman töitä.  

     Me emme saa tosin menettää uskoamme, sillä silloin me menetämme sen kautta van hurskauttamisen, mutta jos me vanhurskautettuina pysymme uskossa, niin me kykenemme (sen armon perustuksella, joka meille on annettu sikiytyessämme hengestä) kantamaan hedelmiä ja tekemään töitä, jotka kelpaavat Jumalan edessä.  

     Ja Jumala vaatii sitä, sillä se on se uhri, jonka me lupasimme tehdä.  Jumala vaatii, että me osoittaisimme arvonantoamme tuolle suurelle palkinnolle, antamalla sen puolesta kaikki, mitä meillä on tai mitä me olemme, ei ihmisille, vaan Jumallalle — pyhäksi ja Kristuksen kautta hänelle kelpaavaksi uhriksi, joka on meidän järkevä jumalanpalveluksemme.

     Jättäessämme kaiken tämän me kysymme: »Herra, kuinka sinä tahdot minun antavan sinulle tämän, minun uhrini, aikani, lahjani, vaikutukseni j. n. e.?  

     Kun me etsimme tämän jälkeen Jumalan sanasta vastausta, niin me kuulemme hänen äänensä sanovan meille, että meidän tulee jättää kaikkemme hänelle, niinkuin Herramme Jeesus teki, tekemällä hyvää jokaista kohtaan, sen mukaan kuin meillä on tilaisuutta, mutta, erittäinkin uskonhuonekuntaa kohtaan — palvellen heitä hengellisellä ja ruumiillisella ravinnolla, pukien heitä Kristuksen vanhurskaudella tai maaillisilla vaatteilla kykymme ja heidän tarpeittensa mukaan.  

     Kun me olemme vihkineet kaiken, niin me sikiydymme hengestä ja olemme saavuttaneet tason M, ja nyt me kykenemme meille annetun voiman kautta — jos käytämme sitä hyväksemme — täyttämään koko liittomme ja tulemme voittajiksi, niin, enemmän kuin voittajiksi hänen kauttansa (hänen voimansa eli henkensä kautta), joka rakastaa meitä ja on ostanut meidät kalliilla verellää.  Mutta kun siten vaellat Jeesuksen jäljissä, niin:

[280]
»Ei voitto viel’ oo sun,
Ei aikaa lepohon.
Sitt’ vasta työn saat loppuhun,
Kun kruunu päässä’ on.»

     Kruunu annetaan, kun me uskollisen veljemme Paavalin tavoin olemme taistelleet hyvän taistelun ja päättäneet juoksun, mutta ei ennen.  Siihen asti täytyy uhrityömme ja palveluksemme liekin ja suitsutuksen nousta päivittäin — uhrina, jolla on hyvä touksu Jumalan edessä ja otollisuus Jeeuksen Kristuksen, Herramme kautta.

     Ne »nukkuneet», jotka kuuluvat tähän voittajaluokkaan, herätetään henkiolentoina, tasoon L, ja ne saman luokan jäsenet, jotka elävät ja ovat jäljellä Herran tulemisessa, »muutetaan» samaan henkiseen olemassaolon tasoon, eivätkä »nuku» hetkeksikään, vaikkakin »muutos» vaatii saviastian hajaantumisen.  

     Ne jotka ovat syntyneet hengestä, eivät ole enää heikkoja, maallisia, kuolevia, katoavia olentoja, vaan taivaallisia, henkisiä katoamattomia, kuolemattomia olentoja. — 1 Korintt. 15: 44, 52.

Bride10.jpg (2712 bytes)

     Me emme tiedä kuinka kauan kestää sen jälkeen kun he ovat »muuttuneet» eli tulleet täydellisiksi henkiolennoiksi (tasossa L), ennenkuin heidät kirkastetaan täysilukuisena joukkona (tasossa K) yhdessä Herran kanssa ja liitetään häneen voimassa ja suuressa kirkaudessa.  

     Tätä koko Kristuksen ruumiin yhdistämistä ja täyttä kirkastamista Pään kanssa me pidämme »Karitsan häinä», yhdistymisenä Yljän kanssa, morsiamen tullessa täydellisesti osalliseksi Herransa ilosta.

m - Spirit Begotten Class who become the Great Company
"...a great multitude, which no man could number... stood before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands."
Revelation 7:9

 

n - Spirit Begotten Class who become the Bride of Christ
"Fear not, little flock, for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom." Luke12:32

     Luokaamme jälleen silmäys karttaan; n, m, p. q, merkitsevät neljää erityistä luokkaa, jotka yhdessä muodostavat evankeliumikauden nimiseurakunna kokonaisuudessaan, väittäen olevansa Kristuksen ruumis.  

     Molemmat luok n ja m ovat henkisen sikiämisen tasossa, M. Koko evankeliumikauden ovat nämä molemmat luokat olleet olemassa, molemmat ovat tehneet liiton Jumalan kanssa tullakseen eläviksi uhreiksi, molemmat ovat [281] saaneet »sen rakastetun kautta armon» ja siinneet hengestä »uusiksi luomuksiksi».  

     Ero heidän välillään on seuraava: n merkitsee niitä, jotka täyttävät liittonsa ja ovat kuolleet Kristuksen kanssa maallisiin elinehtoihin nähden, maallisiin tarkoituksiin ja pyrkimyksiin nähden, kun m taasen esittää suurempaa joukkoa hengestä siinneitä lapsia, jotka ovat tehneet liiton, mutta jotka valitettavasti peräytyvät sen täyttämisessä.  

     Luokan n muodostavat ne voittajat, joista tulee Kristuksen morisian, ja jotka istuvat Herran kanssa hänen valtaistuimellaan kirkkaudessa — tasossa K.  Tämä on se »pieni lauma», jolle Isä on nähnyt hyväksi antaa valtakunnan.  (Luuk.  12: 32)  

     Ne, jotka kuuluvat luokkaan m, kammovat inhimillisen tahdon kuolemista, mutta Jumala rakastaa heitä kuitenkin ja vie heidät sentähden vastuksien ja vaikeuksien kautta tasoon L, täydelliseen henkitasoon, mutta he ovat menettäneet oikeuden tasoon K, kirkkauden hallitukseen, koska eivät voittaneet vapaaehtoisesti.  

     Jos annamme arova Isämme rakkaudelle, jos toivomme Herramme hyväksymistä, jos haluamme tulla hänen ruumiinsa jäseniksi, hänen mor siamekseen, ja istua hänen valtaistuimelleen, niin meidän täytyy täyttää uskollisesti ja halukkaasti uhrilupaukseme.

p - Believers, but not fully consecrated
"For many are called, but few are chosen."
Matthew 22:14

 

q - Church- Goers, but not Believers; Hypocrites
"Beware of false prophets, which come to you in sheeps’ clothing, but inwardly they are ravening wolves."
Matthew 7:15

Wheat5.jpg (5526 bytes)

"Let both grow together until the harvest; and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn."  
Matthew 13:30

Wheat7.jpg (4312 bytes)

     Suurin osa nimiseurakuntaa merkitään osalla p. Huomaa, että ne eivät ole tasolla M, vaan tasolla N.  Ne ovat vanhurskautettuja, mutta eivät pyhitettyjä.  Ne eivät ole kokonaan, vihkiytyneet Jumalalle, eikä heitä sentähden ole siitetty henkiolennoiksi.  

     He ovat kuitenkin maailmaa korkeammalla, koska he hyväksyvät Jeesuksen lunnaiksi syntiensä edestä; mutta he eivät ole ottaneet vastaan tämän aikakauden korkeaa kutsua tulla jäseniksi Jumalan henkiseen perheeseen.  Jos he pysyvät uskossa ja alistuvat ennalleenasettamisen aikoina noudattamaan Kristuksen valtakunnan vanhurskaita lakeja, niin he saavattavat täydellisen maallisen ihmisen, Aadamin, kaltaisuuden.  

     He saavat jälleen täydel-[282]leen kaiken sen, mikä hänessä menetettiin.  He saavuttavat saman täydellisyyden ihmisinä henkisessä, siveellisessä ja ruumiillisessa suhteesa ja tulevat jälleen Jumalan kuvan kaltaisiksi, kuten Aadam oli, sillä heidät lunastettiin kaikkeen tähän.  Je heidän vanhurskautettu tilansa, taso N, sellaisina, jotka ovat kuulleet ja uskoneet Kristuksen kautta tarjottuun pelastukseen, on erityinen siunaus, jot he nauttivat uskon kautta ennemmin kuin maailma yleensä (sillä kaikki saatetaan tuntemaan täsmälleen totuus tuhatvuotiskautena).  

     Näillä on ollut kuitenkin etu alkaa aikaisemmin ja edistyä jossain määrin oikean suuntaan.  Tämä luokka p ei käytä siis oikeastaan hyväkseen sille uskon perustuksella laskettua vanhurskautta nykyisessä ajassa.  Tämä vanhurskauttaminen myönnetään nyt siinä erityisessä tarkoituksessa, että muutamat tuilisivat kykeneviksi uhraamaan otollisia uhreja ja pääsisivät luokkaan n »Kristuksen ruumiin» jäseninä.  

     Ne, jotka kuuluvat luokkaan p, vastaanottavat Jumalan armon [vanhurskauttamisen] »hukkaan» (2 Kor. 6: 1): he eivät käytä sitä hyväkseen mennäkseen eteenpäin ja uhratakseen itsensä otollisina uhreina tänä aikakautena, jolloin uhrit kelpaavat Jumalalle.  Ne, jotka kuulevat tähän luokkaan, eivät ole »pyhiä», eivätkä vihkiytyneen »ruumiin» jäseniä, mutta apostoli kutsuu heitä kuitenkin »veljiksi».  (Room 12: 1)  

     Samassa merkityksessä on koko suku, kun se on ennalleenasetettu, Kristuksen veljiä ja Jumalan lapsia vaikkakin eri luontoa.  Jumala on kaikkien Isä, jotka ovat sopusoinnussa hänen kanssaan, kuuluivatpa ne mihinkä tasoon tai luotoon tahansa.

     Eräs toinen luokka nimiseurakunnan yhteydessä, luokka, joka ei milloinkaan ole uskonet Jeesukseen syntiensä uhrina, ja joka ei siis ole vanhurskautettu — ei ole tasolla N — merkitään tason N alapuolelle osalla q.  Nämä ovat »susia lammasten vaatteissa», vaikka he kutsuvatkin itseänsä kristityiksi, ja heidät tunnustetaan nimiseurakunnan jäseniksi.  

     He eivät usko todellisuu-[283]dessa Kristukseen Lunastajanaan, vaan kuuluvat tasoon R.  He kuuluvat maailmaan, eivätkä ole paikallaan Seurakunnassa, jota he vahingoittavat.  Tässä sekevassa tilassa, nämä eri luokat, n, m, p ja q, sekoitettuina keskenään, ja kaikkien kutsuessa itseään kristityiksi, on nimiseurakunta ollut koko evankeliumikautena.

    Niinkuin Herra ennusti, on nimellinen taivaanvaltakunta (nimiseurakunta) nisulla ja rikkaruoholla kylvetyn pellon kaltainen.  Ja hän sanoi, että hän tahtoi antaa »molempien kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti» aikakauden lopussa.  Leikkuuaikana hän sanoo elomiehille (»enkeleille» — lähettiläille): 

»Kootkaa ensin valhevehnä ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä korjatkaa aittaani. »  Matt. 13: 30, 38, 39, 41, 49.

     Nämä Herran sanat osoittavat, että vaikka hänen tarkoituksensa oli antaa näiden molempien kasvaa yhdessä aikakauden kuluessa ja tunnustaa heidät nimiseurakunnan jäseniksi, niin hähen tarkoituksensa oli kuitenkin, että tulisi naoiden lukkien eroittamisen aika, kun ne, jotka todellisuudessa muodostavat Suerakunnan, hänen pyhänsä, n, jotka Jumala on hyväksynyt ja tunnustanut, tulisivat ilmeisiksi. — Matt. 13: 39.

Wheat.jpg (3601 bytes)

     Evankeliumikautena on hyvä siemen kasvanut, ja lusteet eli nisun jäljittelyt, samaten.  »Hyvä siemen on valtakunnan lapset», luokat n ja m, sen sijaan että lusteet ovat »paholaisen lapset».  Kaikki, jotka kuuluvat luokkaan q, ja monet, jotka kuuluvat luokkaan p, ovat sentähden »valhevehnää», sillä ei kukaan voi palvella »kahta herraa», ja »te olette sen palvelijoita, jolle olette kuuliaiset».  

     Koska ne, jotka kuuluvat luokkaan p, eivät vihi palvelustaan ja kykyjään Herralle, joka osti heidät,--mikä olisi järkevä jumalanapalvelus — niin he käyttävät epäilemättä paljon ajastaan ja kyvystään todellisuudessa taisteluun Jumalaa vastaan ja niin ollen vihollisen palveluksessa.

Wheat6.jpg (4192 bytes)

The Harvest is a time of separation ...the Wheat from the Tares.

     Huomaa nyt kartalla evankeliumikauden elonkorjuu eli loppu.  Huomaa ne kaksi osaa, joihin se on jaettu — [284] seitsemän vuotta ja kolmekymmentäkolme vuotta, mikä vastaa täydellen juutalaisen aikakauden elonkorjuuta.  Juutalaisen mukaisesti on tämä elonkorjuu ensin Suerakunnan koettelemisen ja seulomisen aika ja sitten vihan aika eli »seitsemän viimeisen vitsauksen» vuoodattaminen maailmaan, nimiseurakunta siihin laskettuna.  Juutalainen suerakunta oli »varjo» eli esikuva lihallisella tasolla kaikesta siitä, mitä evankeliumikauden Seurakunta nattii henkitasolla.  

     Lihallista Israelia koetteli sen aikakauden elonkorjuussa se totuus, joka silloin tarjottiin tälle kansalle.  Totuus, jonka aika oli silloin tullut, oli viikate, joka eroitti »oikeat israelilaiset» juutalaisesta nimiseurakunnasta, ja totista nisua oli ainoastaan peini murto-osa verrattuna tunnustajiin.  

     Niin on tämänkin aikakauden elonkorjuussa.  Juutalaisen aikakauden mukaisesti johtaa evankeliumikauden elonkorjuuta ylielonkorjaaja, Herramme Jeesus, jonka silloin täytyy olla läsnä.  (Ilm. 14: 14)

       Hänen ensimmäinen työnsä tämän aikakauden elonkorjussa on  totisten eroittaminen vääristä.  Nimiseurakunnan sekavan tilan johdosta Herra kutsuu sitä »Babyloniksi», sekoitukseksi ja elonaika on se aika, jolloin nimiseurakunnan eri luokat eroitetaan ja n-luokka tehdään kypsäksi ja täydelli seksi.  

     Nisu eroitetaan lusteesta ja tuuleentunut vehnä tuuleentumattomasta j. n. e. n-luokkaan kuuluvat ovat vehnän esikoishedelmä, ja tultuaan erotetuksi, he tulevat ajan täytyttyä Kristuksen morsiameksi ja saavat aina olla Herransa luona hänen kaltaisinaan.

r - Jesus, at His second advent
"And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also."
John 14:3

s - Little Flock, separating from nominal church
"And I heard another voice from heaven, saying, ‘Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues."
Revelation 18:4

S - World's time of trouble in Gospel Harvest. Separation of Wheat and Tares.

 

     Tämän pienen luaman erottammen Baabelista osoitetaan kuviolla s.  Se on tulossa yhdeksi Herran kanssa tullakseen osalliseksi hänen nimestään ja kunniastaan.  Kuvio w. osittaa kirkastettua Kristusta, Päätä ja ruumista.  Kuviot t, u, ja w esittävät »Babylonin» — nimiseurakuunan — lankeemista ja pirstoutumista »suuren ahdistuksen aikana», »Herran pävänä».  

     Vaikka tämä näyttääkin olevan hirmuista, niin on se kuitenkin todellisuudessa suureksi hyödyksi koko todellisell ni-[285]sulle.  Babylon lankeaa, koska se ei ole sitä, mitä se sanoo olevansa.  Nimiseurakuntaan kuuluu paljon kerskaajia, jotka ovat siihen liittyneet sen edullisen aseman perustuksella, joka sillä on maailman silmissä, tehden käytöksensä takia sen haisevaksi maailman edessä.  

     Herra on aina tuntenut heidän todellisen luonteensa, mutta aikomuksensa mukaisesti hän antaa heidän olla aina elonkorjuuseen asti, jolloin hän kokoaa valtakunnastaan [totisen Suerakuntansa, ja sitoo yhteen] kaiken pahentavan ja ne, jotka tekevät väärin, ja heittää heidät palavaan uuniin [hätään, joka hävittää heidän nimijarjestelmänsä ja väärät tunnustuksensa].  

     »Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko».  (Matt. 13: 41 – 43)  

     Ne vaikeudet, jotka kohtaavat Seurakuntaa, johtuvat huomattavassa määrässä kasvavasta epäuskosta ja spiritismin eri muodoista, joista johtuu vaikeita koettelemuksia, koska Babylon suosii useita Jumalan sanan vastaisia oppeja.  Samoin kuin Kristuksen risti oli juutalaisessa elonkorjuussa loukkauskivi juutalaisille, jotka odottivat kirkkautta ja valtaa, ja maailman viisaille krekkalaisille hulluus, niin on se jälleen evankeliumikauden elonkorjuussa loukkauskivi ja pahennuksenkallio.

t - Great Company
"Now if any man build upon this foundation ...wood, hay, stubble; ... it shall be revealed by fire; and the fire shall try every man’s work..."
I Cor.  3:12,13

u - Babylon Falling
"And the great city was divided into three parts, and ... fell; great Babylon came in remem- brance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath."
Revelation 16:19

v - Babylon, Hypocrite Element
"And he cried mightily with a strong voice, saying, ‘Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit." Revelation 18:2

w - Glorified Christ, Head and Body
"And I John saw the holy city, the new Jerusalem...prepared as a bride adorned for her husband."
Revelation 21:2

     Jokainen, joka on rakentanut uskonsa Kristukseen jostakin muusta aineesta kuin jumalallisen totuuden kullasta, hopeasta ja jaloista kivistä ja muodostanut luonteensa sopusointuun sen kanssa, huomaa olevansa suurissa valkeuksissa vihan (»tulen») aikana, sillä kaikki inhimillisen perimätiedon puu, heinä ja olki hävitetään.  

     Ne, jotka rakentaessaan ovat käyttäneet oikeita aineskia, ja joilla on siis kelvollinen luonne, merkitään kuviossa sillä, samalla kun t esittää »suurta joukkoa», joka on siinnyt hengestä, mutta joka on rakentanut puista, heinistä ja oljista—nisua, joka ei ole täysin kypsää silloin, kun esikoien (s) korjataan.  

     Nämä (t) menettävät palkinnon, valtaistuimen ja Jumalan luonnon, mutta syntyvät lopulta henkiolentoina alemmalle asteele kuin [286] Jumalan luonto.  Vaikka nämä ovatkin todellisuudessa vihkiytyneet, hallitsee heitä niin suuressa määrässä maailman henki, etteivät he anna elämäänsä uhriksi.  

     Vieläpä »elonkorjuussakin», kun totuus eroittaa morsiamen elävät jäsenet toisista, ovat näiden korvat, t-luokka mukaan laskettuna, työläät kuulemaan.  He ovat hitaita uskomaan ja hitaita toimimaan tänä eroittamisen aikana.  

     He tuntevat epäilemättä itsensä hyvin masentuneiksi kun he jälestäpäin huomaavat, että morsian on tullut täysilukuiseksi ja yhtynyt Herraan, ja että he ovat välinpitämättömyyden ja raskauttavien huolien tähden menettäneet suuren palkinnon, mutta Jumalan suunnitelman ihanuus, jonka he silloin alkavat eroittaa rakkauden suunnitelmana sekä heitä että koko ihmismaailmaa varten, voittaa kokonaan heidän surunsa, je he riemuitsevat: 

     »Halleluja! Sillä Herra meidän Jumalamme, kaikkivaltias, on ruvennut hallitsemaan.  Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Ka ritsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on valmistanut itsensä.» (Ilm. 19:6, 7)  

     Huomaa myöskin, miten runsaasti Herra on pitänyt huolta heistä.  Heille lähetetään tällainen julistus:  Vaikka ette kuulukaan Karitsan morsiameen, niin saatte olla läsnä hääaterialla. — »Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääateriallel» (Värssy 9)  

     Tämä suuri joukko tulee aikanaan Herran kurituksen kautta täyteen sopusointuun hänen suunnitelmiensa kanssa ja pesee vaatteensa, jotta se lopulta saavuttaisi aseman (y) henkitasossa L, joka on lähinnä morsianta (x). — Ilm. 7: 14, 15.

x - The glorified Christ class reigning
"...they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years."
Revelation 20:6

y - The Great Company
"...a great multitude which no man could number...stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands."
Revelation 7:9

z - Fleshly Israel restored
"And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Zion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob."
Romans 11:26

 

     Hädän aika, sellaisena kuin se koskee maailmaa, alkaa kun Babylon alkaa kaatua ja hajota.  Silloin tapahtuu kaikkien ihmisten muodostamien yhteiskuntajärjestysten ja kaikkien hallitusten kukistumien, mikä valmistaa maailman vanhurskauden hallitukselle.  

     Hädän aikana saatetaan luonnollinen Israel (e), joka on ollut hylättynä, kunnes täysi luku pakanoista tulee Jumalan valtakuntaan, jälleen Jumalan suosioon ja evankeliumi-[287]kauden Seurakunta eli hengellinen Israel tehdään täydelliseksi ja kirkastetaan.  

     Tuhatvuotiskautena on Israel maan etevin kansa, kaiken maallisen olemassaolotason etunenässä, ja kaikki tottelevaiset saatetaan vähitellen sen yhteyteen ja sen kanssa sopusointuun.

     Sen, samoin kuin ylimalkaan maailmankin, ennalleenasettaminen täydelliseen ihmisluontoon tapahtuu asteettain ja vaatii koko tuhatvuotiskauden toteutuakseen täydellisesti.  Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden kuluessa aadamlainen kuolema lopetetaan eli hävitetään vähitellen.  

     Eri asteet — sairaus, kipu ja heikkous, samoin kuin hautakin— taipuvat suuren Ennalleenasettajan vallan edessä, kunnes karttamme mukainen suuri pyramidi on aikakauden lopussa valmis.  Kristushenkilö (x) on kaiken pää — lähinnä Isää.  

     Sitten tulee järjestyksessä suuri joukko henkiolentoja (y) ja sitten enkelit, sitten Israel lihan jäkeen (z), käsittäen ainoastaan oikeat israelilaiset, maan kansojen etunenässä sitten ihmismaailma (B), joka on ennalleenasetettu senkaltaiseen täydellisyyteen, joka oli ihmissuvun päällä, Aadamilla, ennenkuin hän rikkoi.  

     Tämä ennalleenassettaminen tapahtuu siten vähitellen tuhatvuotiskautena — ennalleenasettamisen aikoina.  (Ap. T. 3: 21)  Muutamat hävitetään kuitenkin kansasta.  Ensiksi kaikki ne, jotka täyden valon ja tilaisuuden vallitessa sadan vuoden kuluessa kieltäytyvat millään tavalla edistymästä vanhurskautta ja täydellisyyttä kohti (Jes. 65: 20), ja toiseksi ne, jotka kehityttyään täydellisyyteen osoittautuvat viimeisessä koetuksessa tuhatvuotiskauden lopussa uskottomiksi.  (Ilm. 20: 9)  

     Sellaiset kuoevat toisen kuoleman, josta ei ole luvattu mitään ylösnousemusta tai ennalleenasettamista.  Ainoastaan yksi henkilökohtainen koetus on järjestetty.  Ei milloinkaan an neta muuta kuin yhdet lunnaat. Kristus ei kuole enää.

     Kun tarkastamme Isän suurta suunnitelmaa Seurakunnan koroittamiseksi ja Israelin ja maan kaikkien sukujen siunaamiseksi joka johtuu ennalleenasettami-[288]sesta Seurakunnan kautta, muistuu mieleemme enkelien laulu:

W - Mankind restored to perfection and harmony with God
"... Behold the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God."
Revelation 21:3

PyramidEstelleB.gif (33871 bytes)

»Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joihin hänellä on mielisuosio!»

     Jumalan suunnitelman täyttyminen oli —  »yhdistää Kristuksessa kaikki».  Kuka silloin sanoo, että Jumalan suuunnitelma on epäonnistunut?  Kuka silloin sanoo, ettei hän ole käätänyt pahaa hyväksi ja saattanut sekä ihmisten että perkeleitten vihaa kääntymään itselleen ylistykseksi?

     Pyramidi-kuvio ei sovi ainoastaan hyvin valaisemaan täydellisiä olentoja, vaan se antaa myöskin hyvän kuvan koko luomakunnan yhtenäisyydestä, kuten se Jumalan suunnitelman päättyessä on yhtenäinen, kun kaiken sopusointu ja täydellisyys on saavutettu Kristuksen johdolla, joka ei ole ainoastaan Seurakunnan, ruumiisa, Pää, vaan myös kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä. — Ef. 1: 10.

Pyramid.jpg (22346 bytes)

     Kristus Jeesus oli tämän suurenmoisen rakennuksen »alku», »pää», »päätekivi», »huippukulmakiv», joka rakennus on vasta ainoastaan alulla, ja jokaisen alapuolella olevan kiven täytyy tulla saatetuksi sopusointuun huippukiven ääriviivojen ja kulmien kanssa.

    Kuinka monenlaisia kiviä löytyneekään tässä rakennuksessa, kuinka monta eri luontoa lieneekään Jumalan lapsilla, maallisilla ja taivaallisilla, täytyy heidän kaikkien, ollakseen iankaikkisesti otollisia hänen edessänsä, tulla hänen Poikansa kuvan kaltaisiksi.  

     Kaikkien, jotka kuuluvat tähän rakennukseen, täytyy tulla osallisiksi tottelevaisuuden hengestä Jumalaa kohtaan ja rakkaudesta häneen ja kaikkiin hänen luomuksiinsa, mikä henki ilmeni runsaassa määrässä Jeesuksessa — se henki, joka on lain täyttämys:  Rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, koko ymmärrykselläsi, koko sielullasi ja koko voimallasi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.

     Suunnitelman toteuttamisessa (sellaisena kuin Jumalan sana esittää tämän kaiken yhteenlittämisen sekä taivaassa että maan päällä, yhden pään johtoon) valit-[289]tiin Kristus, Pää, ensin, sitten Seurakunta, joka on hänen ruumiinsa.  

     Enkelit ja muut henkiolennot tulevat arvossa sen jälkeen, sitten tulevat Israelin ja maailman arvolliset.  Alkaen korkeimmasta jatkuu järjestäytyminen, kunnes kaikki, jotka tahtovat, ovat saatetut sopusointuun ja yhteyteen.

     Omituista on, että tämä koeteltu pää- eli huippukulmakivi asetetaan ensin ja kutsutaan perus-kiveksi.  Siten valaistaan se seikka, että kaiken toivon perustus Jumalan ja vanhurskauden suhteen ei ole pantu maan päälle, vaan taivaaseen.  Ja ne, jotka rakennetaan eli liitetään tähän taivaalliseen perustukseen, kiinnitetään siihen taivaallisen vetovoiman ja taivaallisten lakien kautta.  

     Ja vaikka tämä järjestys onkin päinvastainen kuin se, mikä on vallalla maallisessa rakennuksessa, niin kuinka sopivaa onkaan, että se kivi, jonka kaltaiseksi koko rakennus muodostetaan, asetetaan ensin.  Kuinka sopivaa on myöskin, että meidän perustuksemme on pantu ylös, eikä alas, ja että me elävinä kivinä »kasvamme kaikin tavoin häneen». 

     Siten jatkuu työ tuhtvuotiskauden kuluessa, kunnes jokaisen luonnon joka nen olento taivaassa ja maan päällä ylistää ja palvelee Jumalaa sopusoinnussa täydellisen tottelevaisuuden ojennusnuoran kanssa.  Maailmankaikkeus on silloin puhdas, sillä sinä päivänä »on tapahtuva, että jokainen, joka ei kuule sitä profeettaa, hävitetään kansasta» — toisessa kuolemassa. — Ap. T. 3: 22, 23.

 

 

 

TabWaterC.jpg (20842 bytes)

 


TabAltar.jpg (7866 bytes)
u - Brazen Altar

 

TabLaverS.jpg (12450 bytes)
v-Laver

 

TabCandlestickS.jpg (20610 bytes)
x-Candlestick

TabPurpCourtA.jpg (19598 bytes)
Tabernaakkeli  erÄmaassa

     Samaa, mitä aikakausien kartta esittää, opettaa tässä Jumalan järjestämä esikuva, jota käsitellään edempänä täydellisemmin.  Me asetamme sen riinatusten kartan kanssa, jotta sopivalla tavalla huomattaisiin ja kaisitettäisiin, että eri tasot eli asteet kaikkein pyhimpään opettavat samaa kuin se, mitä jo yksityiskohtaisesti on käsitelty.

     Tabernaakkelin esikartanon ulkopuolella on koko maailma synnissä, turmeluksen tasolla R.  Jos menemme [290] »portin» kautta »esikartanoon», tulemme uskovaisiksi eli vanhurskautetuiksi ihmisiksi, tasolla N. Ne, jotka kulkevat edelleen vihkiytymiseen, kiiruhtavat eteenpäin tabernaakkelin ovelle ja tulevat, kun he astuvat sisään (tasoon M), papeiksi.  

     Heitä vahvistetaan »näkyleipien» kautta, valaistaan »kynttiläjalan» kautta ja heidät tehdään kykeneviksi uhraamaan otollista suitsutusta Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta kultaisella alttarilla.  Viimein, ensimmäisessä ylösnousemuksessa, he pääsevät täydelliseen henkitilaan eli »kaikkein pyhimpään», tasolle L, ja saavat seen jälkeen Jeesuksen kanssa osallisuuden Valtakunnan kirkkaudesta, tasolla K.

LittleWhileF.jpg (4678 bytes)

 

To Return to Home Page click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)


Send E-Mail

English Only