Het Goddelijke Plan der Eeuwen

____________

(UIT HET ENGELSCH.)

____________

Eene rechtvaardiging van Gods kara'kter en regeering. 
Eene vaststelling, door acht te slaan op de overeen­
stemming der gansche heilige Schrift, dat de toe­
lating van het booze, in het verledene en in 
den tegenwoordigen tijd, leerend en voor­
bereidend is geweest voor de inleiding 
des menschdoms in het

 

____________

GULDEN TIJDPERK DER PROFETIE,

____________

 

waarin aIle geslachten der aarde gezegend zullen worden 
met eene volkomene kennis van God, en een volle 
gelegenheid om het eeuwige leven te verkrijgen, 
door den Verlosser, die dan de Groote Weder­
hersteIler en Levensvorst zijn zal. 
Hand. III:19-2l.

 

 

 

 

Den Koning aller Koningen, en
den Heer aller Heeren.

 

In het beland

 ____________

 ZIJNER TOEGEWIJDE “HEILIGEN”

 —En—

 Van allen die aan alle plaatsen den Naam onzes Heeren
Jezus Christus aanroepen, van de huisgenooten
des geloofs

 —En—

 Van de zuchtende creatuur, die te samen zucht en als in
barensnood is, wachtende op de openbaring
der kinderen Gods,

 ____________

 IS DIT WERK OPGEDRAGEN.

________________________

     “Allen te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God.”  “Naar den rijkdom Zijner genade, met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijnen wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven, om in de bedeeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus.” 
                                                        --Ef. III:4, 5, 9; I:8-10.

 

 

To Return to Home Page click on 
          

Send E-Mail to

 English Only