Foreword

Millenniets
Daggry

“RETFÆRDIGES STI ER LIG ET STRÅLENDE LYS, SOM BLIR KLARERE OG

KLARERE INDTIL HØLYS DAG.”

________________

 

FØRSTE BIND.

 

Tidsaldrenes Plan

 

Oversættelse af det de Hundrede Tusinde af de engelske Udgaver.

 

ET FORSVAR FOR DEN GUDDOMMELIGE KARAKTER OG REGERING SOM VED

AT GODKENDE HELE SKRIFTEN OG BRINGE DEN TIL AT SAMSTEMME

VISER, AT TILLADELSEN AF DET ONDE I FOR-OG NUTID TJENER

TIL MENNESKESLÆGTENS OPDRAGELSE OG FORBERE-

DELSE TIL DENS INDØRELSE I

 

PROFETIENS GULDALDER,

 

HVORI ALLE JORDENS SLÆGTER VIL BLI VELSIGNEDE MED FULD KUNDSKAB

OM GUD OG FULDKOMMEN LEJLIGHED TIL AT OPNÅ  EVIGT

LIV VED GLENLØSEREN, SOM DA BLIR DEN STORE

GENOPRETTER OG LIVGIVER.—

APG. 3, 19-21

  

 

Kongers Konge og Herrers Herre

 TIL GAVN FOR 

HANS OFFERVIEDE “HELLIGE,”

DER VENTER PÅ SØNNEKÅR,

--OG FOR—

“ALLE DEM, DER PÅ ETHVERT STED PÅKALDER HERREN, “

“TROENS HUSSTAND,”

--OG FOR—

TILEGNES DETTE VÆERK.

 

 

“For at oplyse alle om, hvordan Husholdningen er over den Hemmelighed,

som har væeret holdt skjult for Tidsaldrene I Gud.” “som han lod

flyde over til os I al Visdom og Indisigt, idet hand kundgjorde

os sin Viljes Hemmelighed med Hensyn til sit Vel-

behag (som hand fattede af sig selv) I en Hus-

holdining over de afmåte Tiders Fylde,

for at opsamle alt under eet

Hoved I den Salvede.”

Ef.3,9; 1, 8-10

  

FORLAGSRET 1894

TOWER PUBLISHING CO.,

Allegheny, Pa., U.S.A.

 

                 Dette er en Oversæettelse af den förste Del af det engelske Væerk 
“MILLENIAL DAWN” og kan ogs
åfås på Svensk. 
Tre Bind foreligger på Tysk. En fransk Oversæettelske Er under Arbejde.

 

Forord.

     Efter I adskillige År at ha været Medlem af den retlæ rende Kongregationalstkirke vågnede dette værks Forfatter til Bedvidsthed om, at der måtte være noget it Bund og Frund galt ved somme af eller ved alle Kristenhedens sammentø  rnende Trosbekenderdelser, og i sit Forsøg på  at få  dem til at stemme med hverandre og med sun Dans blev han fø  rt til selve Randen af Bibelfornægtelsens Svælg, idet han drog den Slutning, at Bibelen, ligensom Trosbekendelserne, måtte være selvmodsigende og stridende mod Fornuft, eftersom de jo alle påstår at være  bygte på Bibelen. Imidlertid blev han ved Guds Forsyn ledet til at gennemgranske Skriften selv, aldeles afset fra menneskelige Fordomme, Trossætninger og Overleveringer. Som en Følge af inderlig Attrå  efter og Bøn om at få  Sandheden at vide og som Frugt af ihærdig Gransken af Bibelen i Årevis blev han af Ånden gennem Ordet bragt til at se en Skønhed, Enkelhed og Samklang i den guddommelilge Åbenbaring, der var lige tilfredsstillende for både hans Hjerte og Fornuft,langt mer end alt, hvad han nogen Sinde ha’de bedet om eller ventet eller vilde ha trot muligt. Han kan nu af Hjertet synge disse Ord, som han længe ha’de ønket måtte være et fuldt og sandt Udtryk for hans Erfaring:

“Hvor fast er den Grundvold, Guds herlige Ord,
Som lagt er for Helliges Tro her p
å Jord.”

     Denne Bibelsamstemmen og Tilfredsstillelse for Hjerte og Hode, der kommer af det i disse sidste Dage over det guddommelige Ord udstrømmende Lys, skulde i Grunden ikke overraske dem, der er vel kendt med Skriften; thi de vil straks huske, at Gud har forudsagt, at det vilde ske således, at “Retfærdiges [Herrens retfærdiggjorte Mendigheds] Sti er lig et strålende Lys, som blir klarere og klarere indtil højlys Dag.” Desuden står der skrevet, at det er en Del af den guddommelige Plan at lade Sandheden komme gradvis from i Evangeliealderen som “mad i rette Tid” for Troens Husfolk. Og endvidere har Gud gennem Profeten på   Forhånd højst tydelig tilkendegi’t den nærværende Forøgelse af Kundskab på   alle Områder, og at det også   nu er den rette Tid til, at den guddommelige Plans Hemmelighed skulde afsløres for has Folk som en Modvægt mod de tvivlspredende Indflydelser, der udø  ves af en stor Del af Nutidens Lærddom, Filosofi og verdslige Bekymringer (Se Dan. 12, 4.9.10 og det på   Titelbladet gengivne Sted, Ordspr. 4,18). [page 2, forward] Idet Forfatteren derfor udgir dette Bind som “Mad i rette Tid” nu for Guds Folk, fralægger han sig dog al ære som Ophavsmanden til den heri omhandlede Tidsaldrenes Plan. Han ved ikke alene, at han er ude af Stand til at opotænke så vidunderligt og helstøbt et Værk, men han er overtydet om, at ingen anden kunde optænke det end Gud, hvem han tilskriver æren.

 

     Forfatteren af dette Bind kar kun til Mål at være Herrens, Sandhedens og Menighedens Tjener, een af de Tjenere, der skal findes at gi Mad i rette Tid i den nye Husholdnings Dagry, og som Herren lover at ville kendes ved og velsigne (Matt. 24, 45.46) Han Har ikke prøvet at behandle dette Binds Spørgsmål udtømmende; men idet han overlader mange og vigtige Træk til fremtidige Bind, har han heri gjort sig Umag for At tegne de vigtige Omrids af den hele Tidsaldrenes Plan, som det er så nødvendigt at se, før Planens Enkeltheder kan påskønnes, eller Ordet som et Hele “rettelig deles.” Han har lagt Vind på at fremstille Emnerne i en sådan Orden, at Tvivleren ikke mindre end Ordets troende Læser kan skride frem i Undersøgelsen Skridt for Skridt med voksende Tillid, at Sandheder ikke skal bli Snublestene ved at stilles på urette Plads, at selv Fordomme, der er imod Guds Plan, må kunne stødes bort af Vejen med så lidt Rivning som muligt, og at alle Klasser ærlige Tænkere kan bli sat i Stand til at indse, at Bibelen virkelig er Guds Ord, og at hans deri åbenbared er en eneste storartet Fremstilling af Retfærdighed, Visdom, Kærlighed og Magt. Skulde denne Opgave lykkes, om end kun i et begrænset Omfang, vil Forfatteren føle, at hans Arbejde i Sandhedens Tjeneste er blet velsignet.

 

    Skriftgengivelserne i dette Bind er for det gamle Testaments Vedkommende i Reglen tagne fra den nye norske Bibeloversættelse. I enkelte Tilfælde er den engelske Bibeloversættelse fulgt. For det nye Testaments Vedkommende har vi gjort os Umag for at byde Læseren sådanne Oversættelser, som tydeligst gengir Grundtekstens Mening.

 

    Vi overdrager nu enhver af Bogens Læsere visse Ansvar med Hensyn til de Sander, som den henleder Tanken på. Vær tro i eders Husholdning. Lad eders Lys skinne således, at det kan ære eders Fader, som er I Himlen.

                        Eders Tjener, Forfatteren,

                                                CHARLES T. RUSSELL

                                                                        ALLEGHENY, PA

H.C.A.SAMSON, OVERTSÆTTER

 

INDHOLD.

 

1 - FØRSTE KAPITEL.

INDLEDNING TIL DETTE VÆRKS EMNE 
OG DEN DERI FULGTE FREMGANGSMÅDE.

 EN GRÅDENS NAT OG EN GLÆDESMORGEN.—TO MÅDER AT SØGE SANDHED PÅ.—DEN HERI FULGTE MÅDE.—VÆRKETS OMFANG.—FORSKEL MELLEM DENÆRBØDIGE SKRIFTGRANSKNING OG DEN FARLIGE SPEKULATIONSVANE – PROFETIENS ØJEMED.—VERDENS NUVÆRENDE RELGIØSE TILSTAND SET FRA TVENDE STANDPUNKTER.-- ÆGYPTISK MÖRKE.—EN FORJÆTTELSESBUE.—DE RETFÆRDIGES STI BLIR LYSERE.-- ÅRSAGEN TIL DET STORE FRAFALD.—REFORMATIONEN.—DEN SAMME ÅRSAG HINDRER IGEN VIRKELIGE FREMSKRIDT.—FULDKOMMENHED I KUNDSKAB HØR IKKE FORTIDEN MEN FREMTIDEN

 

2 - ANDET KAPITEL.

TILVÆRELSEN AF ET ØVEDRSTE FORNUFTVÆSEN
SOM SKABER FASTSLÅT.

BEVISER UDEN FOR BIBELEN UNDERSÖGTE I TANKENS LYS.—EN UHOLDBAR SYNSMÅDE.—EN SYNSMÅDE, DER HAR FORNUFTENS MEDHOLD.—GUDS KARAKTER PÅVIST.—RIMELIGE SLUTNINGER.

 

3 - TREDJE KAPITEL.

BIBELEN SOM EN GUDDOMMELIG
ÅBENBARING SET I FORNUFTENS LYS.

BIBELENS PÅSTANDE OG DENS PÅ OVERFLADEN LIGGENDE VIDNESBYRD OM TROVÆDIGHED.—DENSÆLDE OG BEVARELSE.—DENS SÆDELIGE INDFLYDELSE.—FORFATTERNES BEFÆGGRUNDE.—SKRIFTERNES ALMINDELIGE SÆRPRÆG.—MOSEBÖ GERNE.—MOSES’S LOV.—EJENDOMMELIGHDER I DEN AF MOSES INDRETTEDE STYRELSE.—DET VAR IKKE ET SYSTEM AF PR/AESTEVÆLDE.—FORSKRIFTER FOR RETTENS HÅNDHÆVERE.--RIG OG FATTIG STÅR PÅ LIGE FOD FOR LOVEN.—VÆRN MOD VILKÅRLIG INDBLANDING I FOLKETS RETTIGHEDER.—PRÆSTESTANDEN IKKE EN KLASSE AF YNDLINGE.—HVORLEDES DE FIK DERES UNDERHOLD O.S.V.—UNDERTRYKKELSE AF UDLÆNDINGE, ENKER, FORÆLDRELÖ SE OG TJENERE BLEV DER SAT VAERN IMOD.—BIBELENS PROFETER.—ER DER ET FÆLLES FORENINGSBÅND MELLEM LOVEN, PROFETERNE OG DET NYE TESTAMENTS FORFATTERE?—UNDERGERNINGER IKKE FORNUFTSTRIDIGE.—DEN FORNUFTIGE SLUTNING.

 

4 - FJERDE KAPITEL.

DE I UDFOLDELSEN AF GUDS PLAN
 AFMÆRKEDE TIDSRUM OG
HUSHOLDNINGSMÅDER.

GUDS PLAN NÖJE AFGRÆ ENSET OG SAMMENHÆ ENGENDE.—TRE STORE TIDSRUM I VERDENS HISTORIE.—DISSES SÆRKENDER.—“JORDEN STÅR FOR EVIG.”—DEN TILKOMMENDE VERDEN, DE NYE HIMLE OG DEN NYE JORD.—UNDERAFDELINGER I DISSE STORE TIDSRUM.—HOVEDTRÆKKENE AF GUDS PLAN SÅLEDES BRAGT TIL SYNE.—IAGTTAGET ORDEN RÖBER SAMSTEMMIGHED.—RETTELIG AT DELE SANDHEDENS ORD.

 

5 - FEMTE KAPITEL.

“DEN HEMMELIGHED, DER VAR HOLDT SKJULT
 FOR TIDSALDRENE OG FOR SLÆGTERNE, MEN
 NU BLEV ÅBENBARET FOR HANS 
HELLIGE.” – Kol. 1,26.

DEN FÖRSTE FORJÆTTELSES LYSGLIMT.—LÖFTET TIL ABRAHAM.—HåBET UDSAT.—HEMMELIGHEDEN BEGYNDER AT OPKLARES VED PINSEFESTEN.—HVAD HEMMELIGHEDEN ER.—HVORFORHOLDT HEMMELIG Så LÆNGE.—ENDNU EN HEMMELIGHED FOR VERDEN.—VIL I RETTE TID BLIåBENBARET FOR ALLE.—NåR HAMMELIGHEDEN VIL VÆRE FULDENDT.

 

6 - SJETTE KAPITEL.

VOR HERRES GENKOMST – DENS FORMÅL, ALLE TINGS GENOPRETTELSE.

VOR HERRES ANDET KOMME PERSONLIGT OG FÖR TUSINDåRSRIGET.—DETS FORHOLD TIL HANS FÖRSTE KOMME.—MENIGHEDENS UDVÆLGELSE OG VERDENS OMVENDELSE.—UDVÆLGELSE OG FRI NåDE.—FANGER MED HåB.—PROFETISK VIDNESBYRD MED HENSYN TIL GENOPREJSNING.—VOR HERRES GENKOMST åBENBART MENIGHEDENS OG VERDENS HåB.

 

7 - SYVENDE KAPITEL.

TILLADELSEN AF DET ONDE OG DETS FORHOLD TIL GUDS PLAN

HVORFOR DET ONDE BLEV TILLADT.—RET OG URET I DERES OPHAV.—DEN SÆDELIGE SANS.—GUD TILLOD DET ONDE OG VIL STYRE DET TIL DET GODE.—GUD ER IKKE SYNDENS OPHAVSMAND.—ADAMS PRÖVE IKKE FOR MORSKAB.—HANS FRISTELSE VAR HåRD.—HAN SYNDEDE MED VILJE.—STRAFFEN FOR SYND IKKE URETFÆDIG, HELLER IKKE FOR STRENG.—VISDOMMEN, KÆRLIGHEDEN OG RETFÆRDIGHEDEN, SOM LA’S FOR DAGEN VED AT DOMFÆLDEN ALLE I ADAM.—GUDS LOV OMFATTER VERDENSALTET.

 

8 - OTTENDE KAPITEL.

DOMMENS DAG

Den almindelige mening om dommedag. – stemmer den med skriften? – udtrykkene dom og dag afgrÆnsede. – adskillige domsdag omtalte i skriften. – den fÖreste domsdag og dens udfald. – en anden fastsat. – dommeren. – Hvordan den kommende dom blir. – lighed og ulighed mellem den fÖreste og anden dom. – verdens nuvÆrende tilregnelighed. – to mellemliggende dome og deres formål. – vidt forskellige meninger om den kommende dom. –hvad syn profeter og apostler ha’de på det.

 

9 - NIENDE KAPITEL.

GENLØSNING OG GENOPRETTELSE

Genoprettelsen sikret ved genlÖsningen. – ikke evigvarende liv, men en prÖve derfor blev tilvehebragt ved genlÖsningen. – betingelserne og fordelene ved prÖven. – Kristi offer en nÖdvendighed. – hvorledes slÆgten kunde bli og blev frikÖbt ved ens dÖd. – tro og gerninger endnu nÖdvendige. – lÖnnen for forsÆtlig synd er viss. – vil der bli plads på jorden til de opstandne millionger? – genoprettelsen stillet over for evolution.

10 - TIENDE KAPITAL.

DET ÅNDELIGE OG MENNESKELIGE 
ER S
ÆRSKILTE OG 
FORSKELLIGE NATURER.

Almindelige fejlopfattelser. – Jordisk eller menneskeleg og himmelsk eller åndelig nature. – jordisk herlighed og himmelsk herlighed. – Bibelens vidnesbyrd med hensyn til åndevÆsener. – dÖdelighed og udÖdelighed. – kan dÖdelige vÆsener ha evigtvarende liv? – retfÆrdighed I tildelingen af gunst og gave. – en tÆnkt grundregel undersÖgt. – mangeartethed i fuldkommenhed. – guds herskerrettigheder. – guds tilstelling for mennesket en tilfredsstillende lodd. – udvÆgelsen af Kristi legem. – hvorledes deres naturskifte gennemfÖres.

 

11 - ELLEVETE KAPITEL.

DE TRE VEJE – DEN BREDE VEJ, 
DEN TRANGE VEJ, DEN BANEDE VEJ.

DEN BREDE VEJ TIL ØDLÆGGELSE.—DEN TRANGE VEJ TIL LIVET.—HVAD ER LIV?—DEN GUDDOMMELIGE NATUR.—DEN GUDDOMMELIGE OG MENNESKELLIGE NATURS FORHOLD TIL HINANDEN.—LØNNEN VED ENDEN AF DEN TRANGE VEJ—DET HØJE KALD INDSKRÆNKET TIL EVANGELIETS TIDSALDER.—VANSKELIGHEDER OG FARER På DEN TRANGE VEJ.—HELLIGHEDENS ALFAREJ.

 

TOLVTE KAPITEL.

UDTYDNING AF KORTET OVER TIDS-
ASDRENES PLAN.

TILDSALDRENE.—HÖSTTIDERNE.—VIRKELIGE OG TILREGNEDE LIVSSTADER.—VOR HERRES JESU LIVSLÖB.—HANS EFTERF ÖLGERESLÖB.—TRE KLAS SER I NAVNKIRKEN.—ADSKILLELSE I HÖSTENS TID.—DEN SALVEDE KLASSE HERLIGGJORT.—STORE TRÆNGSELS KLASSE.—KLINTEN BRÆNDT.—VERDEN VELSIGNET.—UDFALDET HERLIGT.

 

 TRETTENDE KAPITEL.

DENNE VERDENS RIGER

DET FÖRSTE HERRENDÖMME.—DET BLEV SAT OVER STYR.—DETS TILBAGEVINDING OG BRINGEN I LAVE.—GUDS FORBILLEDLIGE KONGEDÖMME.—MAGTRANEREN.—TO TRÆK AF DET NUVÆRENDE HERREDÖMME.—DE MAGTHAVENDE ÖVRIGHEDER, INDSATTE AF GUD.—NEBUKADNESARS OPFATTELSE AF DEM.—DANIELS OPFATTELSE OG UDTYDNING.—DENNE VERDENS KONGERIGER SETE FRA AT ANDET STANDPUNKT.—MENIGHEDENS TILBÖRLIGE FORHOLD OVER FOR NUVÆRENDE REGERINGER.—KONGERS GUDDOMMELIGE RET KORTELIG UNDERSÖGT.—KRISTENHEDENS PåSTANDE FALSKE.—ET BEDRE HåB  I DET FEMTE VERDENSRIGE.

FJORTENDE KAPITEL.

GUDS KONGEDÖMME.

EMNETS FREMSKUDTE PLADS.—HVORDAN RIGET ER.—KONGEDÖMMET I LÖBET AF EVANGELIETS TIDSALDER.—FEJLE SYNSMåDER RETTEDE AF PAVLUS.—FÖLGER AF FALSKE BEGREBER OM KONGEDÖMMET.—TO SIDER AF GUDS KONGEDÖMME.—DEN åNDELIGE FORM OG DENS GERNING.—DEN JORDISKE FORM OG DENS GERNING.—DERES OVERENSSTEMMENDE SAMVIRKEN.—HERLIGHEDEN VED DEN JORDISKE FORM.—HERLIGHEDEN VED DEN JORDISKE FORM.—HERLILGHEDEN VED DEN HIMMELSKE FORM.—DEN PAKTSROD, AF HVILKEN DISSE GRENE VOKSER FREM.—RIGETS JORDISKE FORM ISRAELITSKE.—DE BORTEBLEVNE STAMMER.—DET HIMMELSKE JERUSALEM.—ISRAEL ET FORBILLEDLIGHT FOLD.—ISRAELS TAB OG TILBAGEVINDELSE.—DE UDVALGTE KLASSER.—ARVINGERNE TIL KONGEDÖMMET.—JERNSTYRET.—ET TRÆK TIL OPKLARING AF ÖJEMEDET FOR DEN TUSINDåRIGE REGERING.—KONGEDÖMMET OVERG’T TIL FADEREN.—GUDS OPRINDELIGE BESTEMMELSE FULDT GENNEMFÖRT.

 

FEMTENDE KAPITEL.

JEHOVAS DAG.

“JEHOVAS DAG,” “HÆVNENS DAG,” “VREDENS DAG.”—EN STOR NÖDSOG TRÆNGSELSTID.—DENS ÅRSAG.—BIBELENS VIDNESBYRD MED HENSYN TIL DEN.—DENS ILD OG STORM, DENS RYSTELSE OG SMÆLTNING VISES AT VÆRE BILLEDLIGE.—DAVIDS VIDNESBYRD.-- ÅBENBARINGSKRIVRENS VIDNESBYRD.—DEN NUBÆRENDE TINGENES TILSTAND OG DET FREMTIDIGE UDSYN, SOM DISSE FREMMSTILLER SIG FOR DE TVENDE MODSTANSPARTIER, PENGEMÆND OG ARBEJDERE.—ET BODEMIDDEL, DER IKKE VIL LYKKES.—SLÖRET LÖFTET OG LYS INDLADT NETOP I RETTE TID.—BEVISET HERPå.—DE HELLIGES STILLING UNDER UROLIGHEDERNE OG DERES PASSENDE HOLDNING OVER FOR DEM.

 

SEKSTENDE KAPITEL.

AFSLUTNINGSTANKER.

VOR PLIGT OVER FOR SANDHENDEN.—DENS PRIS, DENS VÆRD, DENS NYETTE 

 

To Return to Home Page click on Chart.
 

Send E-Mail to

English Only