5 - Femte Kapitel.

Den Skjulte Hemmelighed

TIBrideF1.jpg (3082 bytes)

“DEN HEMMELIGHED, DER VAR HOLDT SKJULT FOR TIDSALDRENE OG FOR LÆGTERNE, MEN NU BLEV ÅBENBARET FOR HANS HELLIGE.” – Kol. 1,26.

— DEN FÖRSTE FORJÆTTELSES
     LYSGLIMT
.
— LÖFTET TIL ABRAHAM.
— HåBET UDSAT.
— HEMMELIGHEDEN
     BEGYNDER AT OPKLARES
     VED
PINSEFESTEN.
— HVAD HEMMELIGHEDEN ER.
— HVORFORHOLDT
     HEMMELIG S
å LÆNGE.
— ENDNU EN HEMMELIGHED
     FOR
VERDEN.
— VIL I RETTE TID
     BLIåBENBARET FOR ALLE.
— NåR HAMMELIGHEDEN VIL
     V
ÆRE FULDENDT

 

TIPermissionEvilF.jpg (4316 bytes)
Cast out of Eden

     Medens Menneskeslægten gik i det ondes Skole og stod under dets Tugt og var ude af Stand til at skønne Nødvendigheden deraf, udtalte Gud gentagende Gange sit Formål at oprejse og velsigne dem gennem en kommende Befrier.  

     Men hvem den Befrier skulde være, var en Hemmelighed i fire Tusind år, og det begyndte først at bli klart åbenbaret efter Kristi Opstandelse i Begyndelsen af den kristne Tidalder.

     Ved at skue tilbage til den Tid, da Liv og paradisisk Lykke sattes over Styr af vore første Forældre, ser vi dem under den retfærdige Straf for Synd fyldt med Sorg og uden et andet Håbets Glimt end det, de kunde få ud af det dunkle Udsagn, at Kvindens Sæd skulde knuse Slagens Hoved.  

     Skøndt dette i Lyset af senere Tildragelser er fuldt af Betydning for os, var det for dem kun et svagt og glimtende Lys.  Henved to Tusind År gik hen uden noget Tegn på en Opfyldelse.


Abraham and Isaac

     Omtrent to Tusind År derefter kaldte Gud Abraham og lovede, at hans Afkom skulde velsigne alle Jordens Slægter.  Dette så ud, som om Gud endnu fastholdt sit tidligere udtalte Formål og var nu ved at opfylde det.  Tiden jog af Sted; det forjættede Kana’ans Land var endnu ikke i hans Eje; de ha’de intet Afkom, og Abraham og Sara var ved at bli gamle.  

     Abraham tænkte [page 86] sig, at han måtte hjælpe Gud at opfylde sit Løfte; således blev Ismael født.  Men hans Hjælp var ikke fornøden, thi i rette Tid fødtes Isak, Håbets og Løftets Barn.  Da syntes det, at den forjættede Folkenes Hersker og Velgører var kommen.  Men nej.  

     År henrullede, og tilsyneladende ha’de Guds Løfte slåt fejl; for Isak døde, og hans Arving Jakob også.  Men nogle enkeltes Tro holdt fremdeles fast ved Løftet og blev opholdt af Gud; for

“den Pakt, han gjorde med Abraham,” sikredes ved Guds “Ed til Isak.  Han satte den til en Ret for Jakob, til en evig Pakt for Israel.” – 1 Krøn. 16, 16. 17.

Slavery.jpg (9317 bytes)
Slavery

     Ved Jakobs Død, da hans Efterkommere først kaldtes de TOLV ISRAELS STAMMER og godkendtes af Gud som hans “Ejendomsfolk” (1 Mos. 49, 28. 5 Mos. 26, 18), syntes Forventningen om, at dette Folk som et Hele, som Abrahams forjættede Æt, skulde eje Kana’an og regere og velsigne Verden, at være på Nippet til at virkeliggøres; for de var allerede under Ægyptens Yndest ved at bli et stærkt Folk.  

     Men Håbet blev næsten nedslåt, og Løftet næsten glemt, da Ægypterne, efter at ha fåt dem i deres Magt, holdt dem som Trælle i en lang Tid.

Moses10a.jpg (12945 bytes)
Moses

     Guds Løfter var i Sandhed gådefulde, og hans Veje usporlige.  I rette Tid fremkom imidlertid Moses, en stor Befrier, ved hvis Hånd Gud udførte dem af Trældom, idet han gjorde store Underværker for deres Skyld.  Denne store Befrier døde, før han kom ind i Kana’an; men som Herrens Talerør vidnede han: 

“En Profet af din Midte, af dine Brødre, ligesom mig, skal Herren, din Gud, oprejse dig” (5 Mos. 18, 15. Apg. 3, 22).  

     Dette gav et nærmere Indblik i Guds Plan ved at vise, at ikke alene vilde de som et Folk i sin Helhed på en eller anden Måde være knyttet til den fremtidige Gerning at herske og velsigne, men at een, som skulde udvælges blandt dem, vilde føre til Sejr og til Løftets Opfyldelse.  

     Så blev Josva, hvis Navn betyder Frelser eller Befrier, deres Leder, og under ham vandt de store Sejre og kom også ind i det i Pakten lovede Land.  Sikkert [page 87] da syntes det, at den sande Leder var kommet og Løftet ved at gå helt i Opfyldelse.

Kings.jpg (7655 bytes)
King David

     Men Josva døde, og de gjorde intet Fremskridt som et Folk, indtil David og derpå Salomon ga’s dem til Konger.  Der nåde de selve Toppunktet af deres Herlighed; men snart efter, i Steden for at se Løftet udført, blev de skilt ved deres Magt og blev skatydende til andre Folkeslag.  

     Somme holdt imidlertid Guds Løfte fast og spejdede endnu efter den store Befrier, på hvem Moses, Hosva, David og Salomon kun var Forebilleder.

Jesus18Simeon.jpg (4900 bytes)
Simeon and Jesus

Passover2.jpg (16282 bytes)
The Passover

 

 

Jesus19Thomas.jpg (4175 bytes)
Jesus and Thomas

Jesus43Emaus.jpg (11493 bytes)
Jesus and Disciples
going to Emaus

     Omkring den Tid, da Jesus blev født, var alle i Forventning om Messias, den kommende Konge over Israel og gennem Israel over Verden.  Men Israels Håb om deres kommende Konges Herlighed og Hæder, indgi’t dem, som det var, ved Forbillederne og Profetierne om hans Storhed og Magt, ha’de til Følge, at de overså en anden Række Forbilleder og Profetier, der pegte hen på Lidelse og Død som et Genløsningsværk for Syndere, nødvendigt, førend Velsignelsen kunde komme.  

     Dette var forud afbildet i Påskelammet, før de blev udfriede af Ægypten, i Slagtningen af Offerdyrene ved Givelsen af Lovpakten (Heb. 9, 11-20; 10, 8-18) og i Sonofrene, der bragtes uafbrudt År for År af Præsterne.  De overså også Udsagn af Profeterne, “som på Forhånd vidnede om Kristi Lidelser og de derefter kommende Herligheder” (1 Pet. 1, 11).  

     Da Jesus så kom som et Offer, kendte de ham derfor ikke; de kendte ikke deres Besøgelsestid (Luk. 19, 44).  Selv hans umiddelbare Efterfølgere var meget hjerteklemte, da Jesus døde, og med Sorg sa’ de:  “Vi håbede, at han var den, som kom for at genløse Israel”  (Luk. 24, 21).  Efter ydre Ting at dømme ha’de de sat deres Lid til den urette.  

     De indså ikke, at deres Leders Død som en Gyldiggørelse af den nye Pakt, under hvilken Velsignelserne skulde komme, var en delvis Opfyldelse af Forjættelsens Pakt.  Da de imidlertid kom efter, at han var ståt op af Graven, tog deres visnede Håb atter fat at spire (1 Pet. 1, 3), og da han var ved at forlade dem, spurgte de om deres længe-nærede og tidt udsatte Håb og sa’:  “Vil [page 88] du på denne Tid genoprette Riget for Israel?”  

     At deres Håb var hovedsagelig rigtigt, skøndt de jo ikke kendte Tiden for dets Opfyldelse, fremgår klart af Herrens Svar:  “Det er ikke eders Sag at vide Tiderne og Timerne, som Faderen har sat i sin egen Magt.” – Apg. 1, 6. 7.

 

 

Pentecost2.jpg (15319 bytes)
Pentecost

     Hvad Vending har Guds Plan nu ta’t?  må ha været Spørgsmålet blandt Jesu Lærlinger, da han var opfaren.  For vi må huske på, at vor Herres Udsagn om Kongedømmet var væsenlig i Lignelser og mørke Taler.  Han ha’de sagt til dem:  

“Jeg har endnu meget at sige eder, men I kan ikke bære det nu; men når han, Sandhedens Ånd, kommer, skal han lede eder til al Sandheden.  Han skal lære eder alt og minde eder om alt, hvad jeg til nogen Tid har sagt eder” (Joh. 16, 12. 13; 14, 26).  

     Så de kunde ikke forstå før Pinsevelsignelsen kom.

PaulActs15.jpg (3629 bytes)
Preaching to the Gentiles

Bride3.jpg (10284 bytes)
"A people
for his name"
--A Bride

     Selv da varede det nogen Tid, før de fik en klar, fuld Forståelse af, hvad der blev gjort, og dets Forhold til Pakten med Abraham (Apg. 11, 9.  Gal. 2, 2. 12. 14).  Dog kunde det synes, at selv før de fuldt og klart forstod, blev de brugt som Guds Talerør, og disse dem indblæste Ord var rimeligvis klarere og dybere Fremstillinger af Sandheden, end de selv fuldt ud fattede.  

     Læs for Eks. Jakobs Tale, hvori han siger: “Simeon gjorde Rede for, hvorledes Gud først sørgede for af Hedninger at udta et Folk for hans Navn” [en Brud].  Og dermed samstemmer Profeternes Taler, således som det er skrevet:  

“Derefter [efter at dette Folk fra Hedningerne er blet udta’t] vender jeg tilbage og genopbygger Davids Telt [det jordiske Herredømme], som er faldet om, og det nedbrudte derpå skal jeg genopbygge og rejse det helt op igen.” – Apg. 15, 14-16.

 

 

 

 

What is the
great hidden mystery of God?

 

Jesus35Baptism.jpg (12298 bytes)
"Christ" means "Anointed"

     Jakob begyndte at læse i Guds Forsyn, i Evangeliets Sendelse ved Peter til den første omvendte Hedning og ved Pavlus til Hedninger i Almindelighed, at i denne Tidsalder skulde troende Jøder og Hedninger nyde samme Yndest.  

     Han så derpå op til Profetierne og fandt det således skrevet, og at efter Fuldførelsen af denne Evangeliealders Værk vil Løfterne til det kødelige Israel bli opfyldte.  Lidt efter lidt begyndte den [page 89] store Hemmelighed, så længe holdt skjult, at bli forståt af nogle få–de Hellige, Guds særskilte “Venner.” 

     Pavlus vidner (Kol. 1, 27), at denne Hemmelighed, som var holdt skjult for Tidsaldrene og for Slægterne, nu åbenbaret for hans Hellige, er

“KISTUS I EDER, 
HERLIGHEDENS HÅB.”

     Dette er Guds store Hemmelighed, som har været skjult for alle forudgående Tidsaldre og endnu er skjult for alle undtagen en særskilt Klasse—de Hellige, eller helligede troende.  Men hvad menes med “Kristus i eder?”  

     Vi læser, at Jesus blev salvet med hellig Ånd (Apg. 10, 38), og således godkender vi ham som Kristus—den Salvede,–for Ordet Kristus betyder salvet.  Og Apostelen Johannes siger, at den Salvelse, som vi (helligede troende) har fåt, blir i os (1 Joh. 2, 27).  

     Således er denne evangelske Tidsalders Hellige en salvet Flok—salvet til at være Konger og Præster for Gud (2 Kor. 1, 21.  1 Pet. 2, 9), og sammen med Jesus, deres Hoved og Herre, udgør de Jehovas Salvede—den hele Kristus.

"The Christ "
...not one member, but many.
1 Corinthians 12:14

EngBre1.jpg (18330 bytes)

     I Samklang med denne Lære af Johannes, at vi også er slavede, forsikrer Pavlus os, at Hemmeligheden, som har været holdt skjult i henrundne Tidsaldre, men som nuer kundgjort for hans Hellige, er denne, at den Salvede er “ikke eet Lem, men mange,” ligesom det menneskelige Legem er eet og har mange Lemmer.  

     Men som alle Legemets Lemmer, skøndt mange, dog er eet Legem, således er også den Salvede, Kristpersonen (1 Kor. 12, 12-28).  Jesus er salvet til at være Hovedet eller Herren over Menigheden, som er hans Legem (eller hans Brud, som det fremsættes i et andet Billed – Ef. 5, 25-30), og i Forening udgør de den forjættede “Sæd”den store Befrier:  

“Er I Kristi, da er I Abrahams Sæd, og Arvinger efter Forjættelsen.” – Gal. 3, 29.

Grapes.jpg (10577 bytes)
"I am the vine, ye are the branches."
John 15:5

     Apostelen værner omhyggelig Menigheden mod at gøre for nærgående Krav, idet han siger om Jesus, at “Gud har lagt alt under hans Fødder og sat ham til Hoved over alting for Menigheden, der er hans Legem,” [page 90] “for at han skulde bli den ypperste blandt alle” (Ef. 1,22.  Kol. 1, 18).  

     Dog under Billedet af det menneskelige Legem viser han smukt og kraftigt vort inderlige Slægtskab.  Denne samme Enhed lærte Jesus også, idet han sa’:  

“Jeg er Vinstokken, I er Rankerne.” – Joh. 15, 5.

Pyramid.jpg (22454 bytes)
The top-stone is a perfect pyramid.

The Pyramid Figure

    Vor Enhed med Herren Jesus som Lemmer på Kristuslegemet, den salvede Flok, gøres rigtigt tydelig ved Billedet af Pyramiden.

     Topstenen er en fuldkommen Pyramide i sig selv.  Andre Stene kan bygges op under den, og er det i Samstemmighed med alle Topstenes ejendommelige Linier, vil det hele være en fuldkommen Pyramide.  Hvor smukt dette afspejler vor Stilling som Medlemmer af “Sæden” “Krustuspersonen.”  Sammenbundet og til fulde i Samstemning med vort Hoved er vi, som levende Stene, fuldkomne; skilte fra ham er vi intet.

 

*  Det sinaitiske Manuskript (så kaldet efter Findestedet), ifølge de lærde en af de ældste og pålideligste Afskrifter af N. T., udelader åndelige foran Ofre.

 

     Jesus, den fuldkomne, er blet højt ophøjet, og nu fremstiller vi os selv for ham for at dannes og formes efter hans Mønster og bygges til en Guds Bygning.  

     I en almindelig Bygning er der ingen Hoved-Hjørnesten; i vor Bygning er der een Hoved-Hjørnesten, “Topstenen,” som skrevet er: 

“Se jeg lægger i Sion en Hoved-Hjørnesten, udvalgt, dyrebar,” – “idet I kommer til ham, en levende Sten, blir I også selv som levende Stene byggede til et åndeligt Hus, en hellig Præstestand [page 91] til at bringe*) Ofre, der er Gud velbehagelige ved Jesus Kristus”  (1 Pet. 2, 4-6).  

     Og meget snart, håber vi, til Foreningen mellem Jesus, “Hovedet” og “Menigheden, som er hans Legem,” være fuldendt.

 


HumbleYourself.jpg (3357 bytes)
"Humble yourselves"

     Og, I elskede, mange Slag og megen Afslipning må vi udholde,–megen Omdannen må vi undergå og megen Tildannen efter hans Mønster under den store Bygmesters Ledelse, og for at få Mesterens Duelighed og Fuldkommenhedssans fremvist i os må vi se til, at vi ingen genstridig Egenvilje har til at modstå eller krydse Gennemførelsen af hans Vilje i os; vi må være meget barnlige og ydmyge—“ombundne med Ydmyghed; for Gud står de hoffærdige imod, men gir ydmyge Nåde.”  

     Lad os derfor ydmyge os under Guds mægtige Hånd for at han kan ophøje os i sin Tid (1 Pet. 5, 5. 6), som han ophøjde vort Hoved og vor Forløber. – Fil. 2, 8. 9.

Bible20DanChart.jpg (2575 bytes)

 

 

Bride10.jpg (2602 bytes)

 

 

 

Bible21Edith.jpg (7505 bytes)

 

     Dette er virkelig et underfuldt Budskab; og når vi går til Guds Ord for at indhemte Oplysning om vor store høje Kaldelse, finder vi alle Profeterne veltalende i Kundgørelsen af den Nåde [Yndest eller Velsignelse], som er kommen over os (1 Pet. 1, 10), og Forbilleder, Lignelser og hidtil mørke Taler blir nu klare og kaster deres Lys på den “trånge Vej,” hvorpå den salvede [Kristus-] Skare er kaldt til at løbe for at vinde Prisen, der nu er afsløret.  

     Dette var i Sandhed en Hemmelighed, man aldrig før ha’de tænkt på,–at Gud har i Sinde at oprejse ikke alene en Befrier, men en, som består af mange Lemmer.  Dette er Kaldelsen herovenfra (egenlig opad) som de indviede troende i Evangeliets Tidsalder har fåt udelukkende Adkomst til.  

     Jesus prøvede ikke på at fremsætte den for Disciplene, så længe de var naturlige Mennesker, men ventede, indtil de ved Pinsefesten blev salvede,–avlede til den nye Natur.  Af Pavlu’s Forklaring ved vi, at ingen uden “nye Skabninger” nu kan påskønne eller fatte denne [page 92] Opadkaldelse.

     Han siger: “Vi taler Guds Visdom i hemmelighedsfulde Ord, den [Plan], som har været skjult, som Gud forud før Tidsaldrene bestemte til vor Herlighed, som ingen af denne Tidsalders Øverster lærte at kende;....som skrevet er: “Hvad Øje ikke så og Øre ikke hørte og ikke opkom i Menneskehjerte, hvad Gud har beredt for dem, som elsker ham”; men os åbenbarede Gud det ved Ånden.” – 1 Kor. 2, 6-14.

The Christ
(Head and Body)
is the "seed of Abraham"
which is to bless
all the families
of the earth.
     I sit Brev til Galaterne oplader Pavlus hele Hemmeligheden og viser, hvorledes Abrahamspakten skal fuldføres.  Han viser, at den med Israel indgåde Lovepakt ikke kom i Vejen for Abrahamspakten (Gal. 3, 15-18), og at Abrahams Sæd, som skal velsigne alle Folkeslag, er Kristus (V. 16).  Idet han så fuldfører den Tanke, han allerede har hentydet til, at Kristus indeslutter alle af Ånden salvede, siger han:

 

“Thi så mange af eder, som er blet døbte (nedsænkede) i Kristus, har iført eder Kristus, ...og om I er Kristi, da er I [sammen med Jesus] Abrahams Sæd og Arvinger ifølge Forjættelsen” til Abraham (Vv. 27. 29).

 

 

 

 

 

Why was it necessary
to keep the mystery hidden?

Jesus45BeholdF.jpg (3460 bytes)
"Behold the Man"

     Idet han forfølger den samme Tankegang, viser han (Gal. 4), at Abraham var et Forbilled på Jehova, Sara på Pakten eller Forjættelsen og Isak på Kristus (Hoved og Lemmer), og tilføjer derpå:  “Vi, Brødre, som Isak, er Forjættelsesbørn” (V. 28).  Således var Guds Plan skjult i Forbilleder, indtil der i Evangeliets Tidsalder toges fat på Udviklingen af Kristuspersonen.

     Der må ha været en Nødvendighed for at holde denne Hemmelighed skjult, ellers var det ikke blet gjort.  Til fulde at ha åbenbaret Menneskeslægten Planen vilde nemlig ha været at kuldkaste den.  Ha’de Menneskene kendt den, vilde de hverken ha forsfæstet Herlighedens Herre eller Menigheden, som er hans Legem (1 Kor. 2, 8).  

     Ikke alene vilde Kristi Død som Løsepengen for Menneskets Udfrielse være blet hindret, om ikke Planen var holdt hemmelig for Verden, men Trosprøvelsen for Menigheden som meddelagtig i Kristi Lidelser vilde derved også været umuliggjort; thi “Verden kender os ikke [som hans Medarvinger], fordi[af den samme Grund at] de ikke kendte ham.” – [page 93] 1 Joh. 3, 1.  Jfr. Apg. 3, 17.  Joh. 15, 21;  16, 2-3.  Rom. 10, 2.

Jesus22Teacher.jpg (4302 bytes)

"The Christ" a Mystery

     Ikke alene er Guds Plan og den fuldkomne Kristus som er selve Legemgørelsen af den Plan, en stor Hemmelighed for Verden, men den ejendommelige Vej, denne lille Hjord er kaldt til at vandre på, præger dens Medlemmer som et “særeget Folk.”  

     Det var en Gåde for Verden, at en så evnerig Person som Jesus af Nasaret skulde bruge sin Tid og sit Snilde, som han gjorde, hvorimod om han ha’de gi’t sig af med Politik, Retslære, Handel eller offentilig Religion, kunde han blet stor og agtet.  

     Efter Menneskers Mening kastede han tåbeligt sit Liv bort, og de sa’:  “Han har en Djævel og er gal.”  Hans Liv og Lære var Hemmeligheder for dem.  De kunde ikke forstå ham.

PaulAgrippa.jpg (4048 bytes)
Paul before Agrippa
      Apostlerne og deres Ledsagere var ligeledes Hemmeligheder i Verden, idet de opgav deres jordiske Udsigter m. m. for at prædike Syndstilgivelse ved Jesu, den foragtedes og korsfæstedes, Død.  Pavlus forlod en høj og indflydelsesrig Stilling i Samfundet for at arbejde med sine Hænder og at prædike Kristus og den usynlige Krone for alle troende, som vilde vandre i hans Fjed.

       Dette vor så hemmelighedsfuldt, at en sa’:  “Du er fra dig selv, Pavlus; den megen Lærdom driver dig til Galskab.”  Og alle, som således følger i Mesterens Fodspor, blir lig Pavlus regnet for Dårer for Kristi Skyld.

God’s Plan
will not always
be shrouded
in mystery.

 

Sky2.jpg (1948 bytes)

     Men Guds Plan skal ikke altid være indhyllet i Hemmelighed: Tusindårsdagens Morgengry bringer Menneskene Guds fuldere Lys, og “Herrens Kundskab skal opfylde al Jorden.”  Retfærdighedens Sol, som skal opgå med Lægedom under sine Vinger (Stråler), adspredende Vankundighedens Mørke, er den fuldkomne Kristus i Tusindårsrigets Herlighed, – ikke Hovedet alene, men også hans Legems Lemmer; for der er skrevet:  Om vi lider med ham skal vi også herliggøres sammen.  

     “Når den Salvede åbenbares, hvilket er vort Liv, skal også I åbenbares med ham i Herlighed,” og “da skal de retfærdige udstråle Lys som Solen i deres Faders Kongedømme.  Rom. 8, 17.  2 Tim. 2, 11. 12.  Kol. 3, 4.  Matt. 13, 43. [page 94]

God will
"pour out
His spirit
upon all flesh..."
Joel 2:28

 

     For alle, undtagen de, som er avlede til et nyt Sind ved at modta “Kristi Sind,” synes nu de Løfter, vi tror, og de Håb, vi nærer, bare Indbildning og altfor usandsynlige til at modta’s eller handles efter.  

     I den kommende Tidsalder, da Gud skal “udgyde sin Ånd over alt Kød,” som han i nuværende Tidsalder udgyder den over sine “Trælle og Trælkvinder,” da vil i Sandhed alle fatte og påskønne de Løfter, som nu gribes af den “lille Hjord,” og de vil glæde sig over Menighedens Lydighed og Ophøjelse og sige:

Bride5.jpg (21555 bytes)

"“Vi skulde glæde os og juble og gi Gud Æren, fordi Lammets Bryllup kom og hans Hustru gjorde sig rede” (Åb. 19, 7). 

     De vil fryde sig ved Menighedens Herliggørelse, hvorved Velsignelsen da vil tilflyde dem; og hvorvel det vil gå op for dem, at de “såre store og dyrebare Forjættelser,” den Salvedes (Hoved og Lemmers) Arv, ikke er for dem, men er opfyldte på os, vil de dog bli velsignede ved den Lære, de kan indhente ved Menighedens Eksempel; og medens de løber for at vinde de Velsignelser, som da udbydes til dem, vil den komme dem til Nytte, og de vil ære Gud for Menighedens Skyld.  

     Men denne Kundskab vil ikke vække ulovlig Higen; for under den nye Tingenes Orden vil deres Kaldelse til fuldkommen menneskelig Natur fuldelig tilfredsstille dem og synes dem attråværdigere end en Omskiftning af Naturer.

Bible19Jerry.jpg (2874 bytes)

     Da vil “Hemmeligheden” være endt; for Verden vil være kommet til at indse, at det var Guds Ånd i Kristus og Kristi Ånd i os,–Gud åbenvaret i Kød,–som de hidtil ha’de misforståt.  Da vil de indse, at vi ikke var gale eller Dårer, men at vi valgte den bedre Del, da vi løb for at vinde Rigdommene, Hæderen og Kronen, som de ikke så, men som er evige.

     Med Hensyn til Tid vil Guds Hemmelighed bli fuldendt, medens den syvende [sindbilledlige] Basun lyder (Åb. 10, 7).  Dette gælder Hemmeligheden i begge Meninger, hvori Ordet bruges.  Hemmeligheden eller de lønlige Træk i Guds Plan vil da bli kundgjort og tydelig set, og tillige “Guds Hemmelighed,” Menigheden, Legemgørelsen af hin Plan.  Begge vil da være [page 95] fuldendte. 

Bride1.jpg (3440 bytes)     Den lønlige, skjulte Plan vil ha udsøgt det fulde Antal af Kristi Legems Lemmer, og følgelig vil det, Kristi Legem, være fuldendt.  Planen vil ophøre at være en Hemmelighed, fordi der ikke længer vil være noget at holde den hemmelig for.  

     Storheden af den langvarige Hemmelighed, skjult i Løfter, Forbilleder og Tegn, og den underfulde Nåde mod dem, der blev kaldte til Delagtighed i denne Hemmelighed (Ef. 3, 9), varsler om, at den Gerning, der påfølger dens Fuldendelse, og som Jehova har holdt Menneskeheden I Forventning og Håb om i seks Tusind År, må være et umådelig stort Arbejde, et storartet Arbejde, der er sådanne Tilberedelser værd.

       Hvad kan vi ikke vente i Velsignelser for Verden, når Hemmelighedens Slør bortta’s og Velsignelsens Strømme kommer!  Det er dette, Alskabningen tilsammen sukker efter og er i Nød og Møje for indtil nu, ventende på Fuldendelsen af denne Hemmelighed—på Åbenvarelsen af Guds Sønner, den forjættede “Sæd,” i hvem de alle skal velsignes.—Rom. 8, 19. 21. 22.

 

“SE, JEG GØR ALLE TING NYE.”

“Hør Hævnens Torden over Jorden rulle!
Se! Vredesskyer hænger tykke, fulde!
Dog, tugtet blevet –
Så står der skrevet –
Blir Jorden atter ny, skøndt nu udlevet.

Ja, du skal rejse dig, din Faders Hænder
Skal bøde Skaden, som hans Visdom sender.
Og Trælleåget
Formår ej noget,
Når Frihed skænkes hver ved Almagtssproget.
 

Da på din Mark skal evigt Grønt fremskyde,
Ja, nøgne Klipper sig i Skønhed pryde.
Nu bølger Sæden
Så rigt på Heden
Blandt Kilders Strømme i det—nye Eden.

Og Træerne Paradisets Frugter bære;
Hvor Ørknen var, nu pranger Roser skære:
Så herlig er den
Nu, hele Færden:
Sin Vækst gir Jorden i den—nye Verden.

Ja, snart skal Løven den af Juda vinde,
Al Satans Stridsmagt for hans Åsyn svinde.
Og da skal Freden,
Ej længer Striden,
Regere Verden helt, thi—ny er Tiden.

Den nye, lyse Tid vil snart indtræde,
Da alt skal ånde Liv og Fred og Glæde.
Ej længer Vreden,
Men Kærligheden
Skal råde alle Vegne da herneden.

Thi Jordens Riger skal vor Herres blive
Og Rigets Grundlov han i Hjertet skrive.
I Hjertet gives;
I Sindet skrives
Den nye Kærlighed, hvorved alt trives.

Da ingen Nød og Savn skal længer være,
Og lumpen Vinding skal man ej begære.
Man skal ej hige,
Ej længer snige
Sig Guld of Sølv til i det—nye Rige.

Står Figentræet i Knop, blir det snart Sommer:
Af givne Tegn vi ved, at snart den kommer.
Og nu vi trygge
På Grunden bygge—
Det faste Ord, som ikke Gud vil rygge.

Hør, hvor endnu så sagtelig det suser!
Hør, hvor endnu lig Havets Drøn det bruser!
Hør Jubelklangen!
Hør! Ny er Sangen!
Ny Jorden er—den gamle er forgangen!”

     Bride6.jpg (3437 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

English Only