16  SEKSTENDE KAPITEL

Afslutningstanker

TIConcluding2.jpg (12661 bytes)

— VOR PLIGT OVER FOR SANDHENDEN.
— DENS PRIS, DENS VÆRD, DENS NYETTE

 

StarBlueMtnRockF.jpg (6111 bytes)

"...the LORD shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee."
Isaiah 60:2

     345] I de foregDende Kapitler har vi set, at bDde Naturens og Cbenbaringens Lys gir klart til Kende, at e fornuftbegavet, vis, almFgtig og retfFrdig Gud er alle Tings Skaber, og at han er alles rverste og retmFssige Herre, at alle Ting, levende og livlrse, stDr under hans Styrelse, og at Bibelen er Cbenbaringen af has Karakter og Planer, sD lagnt som han har fundet for godt at afslrre dem for Menneskene. 

     Af de har vi lFrt, at skrndt det onde nu hersker iblandt nogle af hans Skabninger, vil det dog kun finde Sted i en begrFnset Tid og i et begrFnset Omfang med Guds Tilladelse og det vise FormDl, som han har for qje. 

     Vi har ogsD lFrt, at endskrndt Mrrke nu dFkker Jorden og Mulm Folkene, vil dog Guds Lys i rette Tid adsprede alt Mrrke og hele Jorden bli opfyldt med hans Herlighed.

God’s great plan required ages for its accomplishment -- another age
will be required to complete it.
     Vi har, set, at hans store Plan har krFvet Tidsaldre til at bringe den til Udfrrelse, sD langt den er nDt, og at endnu en Tidsalder vil behrves til dens Fuldendelse, og at i alle Fortidens mrrke Tidsaldre, da Gud syntes at ha omtrent forglemt sine Skabninger, har hans Plan for deres fremtidige Velsignelse dog i Stilhed, men herligt udfoldet sig, uagtet hans Plans Hemmeligheder i alle disse Tidsaldre viseligt er holdt skjult for Menneskene. 

     Vi har ogsD set, at den Dag eller Tidsalder, som nu er ved at bryde frem over Verden, vil bli Dagen for Verdens Dom eller Prrve, og at al forudgDende Tilberedelse er sket i den Hensigt at gi MenneskeslFgten i Almindelighed sD gunstig en Lejlighed [346] som muligt, nDr de hver isÉr vil bli sat pD det evige Livs Prrve. 

     I det lange Tidsrum af seks Tusind Cr har SlFgten stFrkt formeret sig, og deres Genvordigheder og Lidelser under det ondes Herredrmme har gi’t dem en Erfaring, som vil komme dem storlig til gode, nDr de bringes til Doms. Og skrndt SlFgten som et Hele sDledes er blet overladt til Lidesle i seks Tusind Cr, har de dog hver isFr unlrbet deres Bane pD nogle fD korte Cr.

PKForgotten1.jpg (8969 bytes)

While God seems to have forgotten his creatures, his plan for their future blessing
has been silently, but grandly, working out.

     Vi har set, at medens SlFgten undergik denne nrdvendige Optugtelse, sendte Gud i rette Tid sin Srn for at genlrse dem, og at hvorvel Massen af MenneskeslFgten ikke kendtes ved Genlrseren i hans Fornedrelse og ikke vilde tro, at Herrens Salvede skulde komme pD den MDde for at frelse dem, sD har dog Gud blandt dem, hvis Hjerter var vendte mod ham, og som trode hans ForjFttelser, i Lrbet af disse henrundne Tidsaldre udsrgt to Skarer til at modta hans Kongedrmmes HFder,–Eren af at ha Del i Udfrrelsen af den guddommelige Plan. 

     Disse to udvalgte Skarer, har vi set, skal udgrre de tvende Afdelinger af Guds Kongedrmme. Og af Profeterne lFrer vi, at hans Kongedrmme snart vil bli oprettet pD Jorden, at under dets vise og retfFrdige Styrelse alle Jordens SlFgter vil bli velsignede med en hrjst gunstig Lejlighed til at vise sig vFrdige til evigt Liv, at der som Frlge af deres Genlrsning ved Kristi dyrebare Blod vil bli lagt en herlig Hellighedes Alfarvej, at Herrens genlrste (hele Menneskeheden–Heb. 2, 9) kan vandre pD den, at den vil vFre Dben for almindelig FFrdsel og gjort forholdsvis let for alle, som inderlig rnsker at vorde rene, hellige, og at alle Snublestenene eil bli borttagne og alle Snarerne, Tillokkelserne og Faldgruberne afskaffede; og velsignede vil alle de vorde, som gDr op ad de til Fuldkommenhed og evigt Liv.

ThroneYel.jpg (6797 bytes)      Det er Dbenbart, at denne Dom eller dette Herskerstyre ikke kan begynde, frr Kristus, hvem Jehova har udset til at vFre Verdens Dommer elle Hersker, er kommen igen,–ikke igen i Fornedrelse, men i Magt og stor Herlighed, ikke for atter at genlrse Verden, men for at drmme [regere] Verden med RetfFrdighed. [347] Et Forhrr kan ikke i noget TilfFlde holdes, frrend Dommeren har indta’t sit SFde og Retspersonerne har gi’t Mrde til den fastsatte Tid, endskrndt der frr den Tid kan vFre et stort Forberedelsesarbejde. 

     Da skal Kongen sidde pD sin Herligheds Trone, og for ham skal alle Nationer forsamles, og i Lrbet af den Tidsalder skal han drmme dem efter deres Gerninger, oplade for dem Skriftens Brger og opfylde Jorden med Herrens Kundskab. Og ved deres Opfrrsel under al den Gunst og HjFlp skal han afgrre, hvem af dem er vFrdige til evigt Liv i de pDfrlgende Herlighedens og GlFdens Tilsaldre.–Matt. 25, 31. Cb. 20, 11-13.

A glad day for the world, will be when the Church becomes the Bride

 

"They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea."
Isaiah 11:9

     SDledes har vi set, at Messias’s andet Komme for at oprette sit Kongedrmme pD Jorden er en Begivenhed, der gir alle Klasser af Menneskene Grund til HDb, en Tildragelse, der, nDr den til fulde forstDs, vil bringe alle Hjerter Fryd og GlFde. Det er Dagen, da Herrens "lille Hjord" af offerviede Hellige har den strrste Crsag til at glFde sig. 

     Det er den glFdelige Dag, da den trolovede Jomfrumenighed med Fryd blir Bruden, Lammets Hustru, da kun kommer op fra qrkenen, lFnende sig pD sin Elskedes Arm, og indtrFder i hans herlige Arv. Det er Dagen, da den sande Menighed, herliggjort med sit Hoved, vil bli iklFdt guddommelig Myndighed og Magt og vil pDbegynde det store Arbejde for Verden, hvis Udfald vil bli alle Tings fuldstFndige Genoprettelse. 

     Og det vil bli en glFdelig Dag for Verden, nDr den store Modstander er bundet, nDr de LFnker, SlFgten i seks Tusind Cr har bDret, er srnderbrudte, og nDr Herrens Kundskab opfylder hele Jorden, som Vandene Havets Bund.

Bird2F.jpg (1560 bytes)

"And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh." Luke 21:28

 

wpe720.jpg (2085 bytes)

     Kundskaben om disse Ting og Bevisere for, at de er nFr, ja stDr for Drren, burde ha en mFgtig Indflydelse pD alle, men isFr pD Guds offerviede Brrn, som srger den guddommelige Naturs Klenodie. 

     Vi formaner sDdanne, at medens de oplrfter deres HFnder og fryder sig, idet de ved, at deres Forlrsning stunder til, de da ogsD aflFgger al Byrde og Hindring og i TDlmodighed fortsFtter Kamplrbet, som de har tiltrDdt. Se bort fra Selvet og dets uudgDlige Svagheder og [348] Ufuldkommenheder, idet I vet, at alle sDdanne Svagheder til fulde dFkkes af det fortjenstfulde i den af Kristus Jesus, vor Herre, givne Genlrsning, og at eders Ofre og SelvfornFgtelser er velbehagelige for Gud ved vor Genlrser og Herre,–og kun sDledes. 

     Lad os huske, at de tilstrFkkelige Kraft, som Gud har lovet os, og ved Brugen af hvilken vi kan bli "Sejrvindere," er skFnket os i Guds Ord. Det er en Kraft, der hidrrrer fra Kundskab om hans Karakter og Planer og om de VilkDr, hvorpD vil kan fD Dell i dem. 

     Peter udtrykker det sDledes, idet han siger: "MD NDde og Fred vorde eder mangfoldig til Del ved Kundskab om Gud og om vor Herre Jesus, ligesom hans guddommelige Magt jo har skFnket os alt til Liv og Fromhed henhrrende ved Kundskoben om ham, som kaldte os ved Herlighed og Kraft, ved hvilke de strrste og dyrebare Lrfter er blet os givne, for I VED DISSE skal vorde delagtige i guddommelig Natur.."–2 Pet. 1, 2-4.


PKGirlHowMuchF.jpg (3222 bytes)

 

If you HAVE consecrated all your time, all your talents,
to the Lord:
the question is, How much of it ARE you giving?

     Men at opnD denne Kundskab og denne Kraft, som Gud sDledes agter at meddele enhver, der lrber for at vinde den himmelske Kamppris, det vil sikkert prrve Oprigtigheden i eders Paktslrfter. I har indviet al eders Tid, alle eders Evner til Herren. SprrgsmDlet er nu: Hvor meget gir I deraf? 

     Er I ednue ifrlge eders Indvielsespakt villige til at opgi alt?–opgi eders egne Planer og Veje og eders egne og andres SynsmDder for at modta Guds Plan og MDde og Tid for Udfrrelsen af hans store Gerning? Er I villige til at grre dette pD Bekostning af jordiske Venskaber og Samfundsforbindelser? 

     Er I villige til at ta Tid fra andre Ting for at ofre den pD Undersrgelsen af disse herlige Emner, sD hjertekvFgende for de i Sandhed offerviede, og det med den visse Kundskab, at det vil koste eder denne SelvfornFgtelse? 

     Om ikke alt er offerviet, eller om I kun mente det halvt, da I gav Herren alt, sD vil I med Ulyst ofre den Tid og Umag, der behrves for at ransage hans Ord som efter skjulte Skatted, for sDledes at opnD den Kraft, der er fornrden i alle de Trosprrver, der sFrlig hjemsrger Nutiden (Millenniets Daggry) fremfor andre Tider.

The truth will beget such a love for God and His plan that it will become the all-absorbing theme of life.      [349] Me tFnk ikke, at din Given vil ende med, at du ofrer den nrdvendige Tid og Kraft pD dette Studium, O Nej! Erligheden i din Opofring af Selvet vil til fulde bli sat pD Prrve og vil godtgrre enten din VFrdighed eller din UvFrdighed til en Plads som Medlem af hin "lille Hjord," den sejrvindende Menighed, som vil fD Kongedrmmets Ere. 

     Om du med Flid gir Agt pD Ordet og modtar dets Sandheder i et godt, Frligt og helliget Hjerte, vil det skabe i dig en sDdan KFrlighed til Gud og hans Plan og en sDden AttrD efter at udbrede de glade Tidender, at forkynde Evangeliet, at det herefter vil bli Livets altopslugende FormDl; og dette vil ikke alene i Cnden adskille dig fra Verden og fra mange Navnkristne, men det vil helt og holdent frre til Adskillelse fra sDdanne. 

     Man vil anse dig for sFregen og skille dig ud fra sit Selskab, og du vil bli foragtet og regnet for en DDre for Kristi Skyld, fordi de ikke kender os, ligesom de ikke kendte Herren.–1 Kor. 4, 8-10. Luk. 6, 22. 1 Joh. 3, 1. 1 Kor. 3, 18.

Are you willing
to follow the Lord through evil and good report? Are you willing to forsake all, to follow as He may lead?


Quickened to
fresh zeal and fervent spirit.

     Er du villig til vedblivende at vedkende dig Herren gennem ondt og godt Rygte? Er du villig til at forsage alt, til at frlge, hvor han end leder dig ved sit Ord? at tilsidesFtte Venners qnsker sD vel som dine egne Lyster? 

     Det hDbes, at mange af de offerviede, som lFser dette Bind, derved mD bli sD oplivede til ny Iver og Cndsvarme gennem en klarere Opfattelse af den guddommelige Plan, at de vil bli i Stand til at sige: "Med Guds NDde vil jeg skride frem i Herrens Kundskab og Tjeneste, hvad Offer det sD end mD medfrre." 

     Lad sDdanne ligesom de Fdle Beroensere (Apg. 17, 11) med Flid gi sig til at prrve, hvad der er blet fremstillet pD de foregDende Blade. Prrv det, ikke efter Menneskers modstridende Overleveringer og TrossFtninger, men efter den eneste rigtige og guddommelig godkendte Regel og Rettesnor–Guds eget Ord. Det er for at lette en sDdan Undersrgelse, at vi har vedfrjet sD mange Skriftsteder.

The Divine Plan -- in perfect harmony with God’s character--
is a marvelous display of wisdom, justice, love and power.
     Det vil vFre frugteslrst at prrve pD at fD den heri fremsatte guddommelige Plan til at samstemme med mange af de Meninger, der hidtil er blet opholdte og [350] fremsatte som skriftgrundede, dog ikke beviste at vFre det. 

     Det vil bli iagtta’t, at den guddommelige Plan er helstrbt og samstemmer med sig selv i alle Stykker, og at den er i fuldkommen Samklang med den Karakter, som Skriften tillFgger dens store Forfatter. Den er et vidunderligt Udslag af Visdom, RetfFrdighed, KFrlighed og Magt. 

     Den bFrer i sig selv PrFget af overmenneskelig Oprindelse, idet den overstiger meneskelig Opfindelsesevne og nFsten menneskelig Opfattelsesevne.

BibleChart.jpg (7213 bytes)      Uden Tvivl vil der opstD SprrgsmDl om forskellige Punkter, der srger Lrsning i Overensstemmelse med den heri fremsatte Plan. Omhyggelig, eftertFnksom Bibelgransken vil pD een Gang afgrre mange af disse, og til alle kan vi tillidsfuldt sige: Intet SprrgsmDl, som du kan stille, behrver at vFre et tildredsstillende Svar foruden, til fulde i Samsteeminghed med de heri fremsatte SynsmDder. 

     PDfrlgende Bind vil udfolde de forskellige Dele af denne ene Plan og for hvert Skridt afslrre den uforlignelige Samklang, som Sandheden alene kan rose sig af. Og vFre det sagt, at noget andet teologisk System ikke engang pDstDr, eller har nogen Sinde forsrgt, at fD ethvert Bibeludsagn til samstemme med sin Fremstilling; dog intet mindre end dette kan vi hFvde for disse Opfattelsers Vedkommende. 

     Dette Samklang, ikke alene med Bibelen, men med den guddommelige Karakter og med helliget sund Fornuft, mD allerede ha fFngslet den samvittighedsfulde LFsers OpmFrksomhed og fyldt ham med Erefrygt sD vel som med HDb og Tillid. Den er i Sandhed storartet, dog netop hvad vi skulde vente af SANDHEDEN og af Guds uendelig vise og velsignelsesrige Plan.

 

 

 

 

 

 

 

PKCandles1.jpg (6565 bytes)

Responsibility:
Lift up the light!
Lift up a standard for the people!

     Og medens Bibelen sDledes opklares fra dette Standpunkt og afslrrer underfulde Ting (Sal. 119, 18), virker den nFvFrende Tids Lys pD Menneskenes for skellige Trosbekendelser og Overleveringer pD en modsat MDde. De erkendes endog nu af deres Dyrkere for at vFre ufuldkomne og misdannede og frlgelig blir de temmelig upDagtede; og skrndt der endnu [351] holdes pD dem, blir de dog af bare Skam kun sjFlden udviklede. 

     Og de Skam, der klFber ved disse menneskelige TrosvedtFgter og Overleveringer,meddeler sig ogsD til Bibelen, der fDr Skyld for at fremholde disse Tankemisdannelser som af guddommelig Oprindelse. Heraf kommer de Frihed, hvormed de forskellige sDkaldte fremskredne TFnkere begyder at nFgte forskellige Dele af Bibelen, som ikke passer efter deres Anskuelser. 

     Hvor slDende er derfor Guds Forsyn, som netop pD denne Tid oplader for sine Brrn denne i Sandhed herlige og samstemmende Plan,–en Plan, der ikke forkaster noget eneste, men bringer hvert Stykke og Punkt af hans Ord til at samstemme. I sin rette Tid blir Sandheden Mad for Troens Husstand, for at de kan vokse derved (Matt. 24, 45). Hvem som helst der kommer i Berrring med Sandheden, sD han indser, hvordan den egenlig er, fDr derved Ansvar med Hensyn til den. 

     Den mD enten modta’s og efterleves eller forkastes og foragtes. At tilsidesFtte den fritar ikke for Ansvar. Om vi selv modtar den, har vi Ansvar OVER FOR DEN ogsD, fordi den er tiltFnkt hele Troens Husstand; og enhver, som modtar den, blir dens Skyldner og mD, om han er en tro Husholder, uddele den til de andre Medlemmer af Guds Familie.

     Lad eders Lys skinne! Om det atter blir Mrrke, hvor stort vil Mrrket vFre. Lrft Lyset op! Rejs et Banner for Folket!

 

To Return to Home Page
click on Chart.

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail

English Only