Jehovas Dag

15 FEMTENDE KAPITEL

TIPKDayJHV.jpg (12601 bytes)

—“JEHOVAS DAG,” “HÆVNENS DAG,” “VREDENS DAG.”
—E
N STOR NÖDSOG TRÆNGSELSTID.
—D
ENS ÅRSAG.
—B
IBELENS VIDNESBYRD MED HENSYN TIL DEN.
—D
ENS ILD OG STORM, DENS RYSTELSE 
OG
SMÆLTNING VISES AT VÆRE BILLEDLIGE.
—D
AVIDS VIDNESBYRD.
ÅBENBARINGSKRIVRENS VIDNESBYRD.
—D
EN NUBÆRENDE TINGENES 
T
ILSTAND OG DET FREMTIDIGE UDSYN
S
OM DISSE FREMMSTILLER SIG FOR DE TVENDE MODSTANSPARTIER, PENGEMÆND OG ARBEJDERE.
—E
T BODEMIDDEL, DER IKKE VIL LYKKES.
—S
LÖRET LÖFTET OG LYS INDLADT NETOP I RETTE TID.
—B
EVISET HERPå.
—D
E HELLIGES STILLING UNDER UROLIGHEDERNE OG DERES PASSENDE HOLDNING OVER FOR DEM

 

TIDayJHV3.jpg (2121 bytes)

 

"And except
those days should
be shortened,
there should
no flesh be saved;
but for the elect’s sake those days shall be shortened."
Matthew 24:22

 

Christ will be
the General
of Jehovah.

Jesus42EstelleCloudsF.jpg (3416 bytes)

     [309] "Jehovas Dag" er Navnet pD det Tidsafsnit, hvori Guds Kongedrmme under Kristi gradvis vil bli "oprettet" pD Jorden, medens denne Verdens Riger forgDr og Satans Magt og Indflydelse over Menneskene blir bundet. Den beskrives overalt som en mrrk Dag, der bringer stor TrFngsel og Nrd og svFre Vanskeligheder over Menneskene.

     Og er det vel et Under, at en OmvFltning skulde volde Nrd og Ulykke, nDr den finder Sted efter en sDdan MDlestok og nrdvendiggrr sD store Forandringer? SmD OmvFltninger har afstedkommet TrFngsel i enhver Tidsalder, og denne, sD meget strrre end nogen forudgDende StatsomvFltning, vil bli en sDden TrFngselstid, som der aldrig har vFret, siden et Folk blev til,–nej, og ikke heller skal vorde.–Dan. 12, 1. Matt. 24, 21. 22.

     Den kaldes "Jehovas Dag," fordi Kristus, endskrndt han vil vFre til Stede med Kongenavn og Magt som den, der optrFder pD Jehovas Vegne og tar sig af alle Ting pD denne TrFngselens Dag, dog grr det mere som Jehovas Feltherre, der undertvinger alle Ting, end som Fredsfyrsten, der velsiger alle. Imedens vil vrange og ufuldkomne SysmDder og Systemer bortfalde og den nye Konges Fane hFve sig, og til sidst [310] skal han anerkendes og hyldes af alle som Kongers Konge. SDledes fremstilles det af Profeterne som Jehovas VFrk at oprette Kristi Herredrmme: "Jeg vil gi dig Hedningerne til Arv og Jordens Ender til Eje" (Sal. 2, 8). 

     "I disse Kongers Dage vil Himlens Gud oprette et Rige" (Dan. 2, 44). En Gammel af Dage satte sig, og man frrte frem for ham En som en Menneskesrn, og ham blev gi’t Herredrmme, for at alle Riger skulde tjene og lyde ham (Dan. 7, 9. 13. 14. 22. 27). Og til disse kommer Pavlus’s Udsagn, at nDr Kristus har fuldfrrt sin Regerings FormDl, "da skal Srnnen ogsD selv underlFgge sig ham [Faderen], som UNDERLA’ HAM ALLE TING."–1 Kor. 15, 28.

 

Law1.jpg (2385 bytes)

 

 

 

God has established certain laws in harmony with which He operates.

     Dette Tidsrum kaldes "vor Guds HFvns Dag" og en "Vredes Dag" (Es. 61, 2; 63, 1-4. Sal. 110, 5). Og dog er det en alvorlig Fejltagelse kun at gribe Forestillingen om Vrede eller at tFnke sig guddommelig Ondskab. Gud har nedlagt visse Love, overensstemmende med hvilke han virker, og de, som af en hvilken som helst Cnsag kommer i Strid med disse, hrster Straffen eller Vreden for deres egen AdfFrd. 

     Guds RDd til MenneskeslFgten er blet forkastet uafladelig, undtagen af nogle fD, og som vi har pDvist, tillod han dem at gD deres egen Vej og at lade ham og hans RDd fare (Rom. 1, 28). DerpD indskrFnkede han sin sFrskilte Omsorg til Abraham og hans SFd, som ifrlge deres Bekendelse rnskede hans Vej og hans Tjeneste. 

     HjertehDrdheden hos dom som et Folk, og deres Hjerters Uredelighted over for Gud hindrede dem ikke alene ganske naturligt fra at ta imod Messias, men beredte dem lige sD naturligt for og frrte dem ind i den TrFngsel, som endte deres nationale TilvFrelse.

 

Trouble1.jpg (2122 bytes)
The "time of trouble" will be
the natural consequence of unrighteousness.

     Og sDledes har det Lys, hvis BFrer Kristi sande Menighed (den Klasse, hvis Navne er skrevne i Himlen) har VFret i Evangeliealderen, aflagt Vidnesbyrd for den civiliserede Verden om Forskellen mellem Ret og Uret, godt og ondt, og om en kommende Tid, da det gode vil bli belrnnet og det onde straffet (Joh. 16, 8-11. Apg. 24, 25). 

     Dette vilde haft en vidtstrakt Indflydeles pD Menneskene, om de ha’de Fnset Herrens [311] BelFring; men egensindige som altid, har de haft liden Nytte af Skriftens RDd, og Herrens Dags TrFngsel vil komme som en Frlge af Forsrmmelsen. 

     Tillige kan det siges at vFre Guds Vrede, eftersom den fremkaldes ved TilsidesFttelse af hans RDd og som Lrn for UretfFrdighed. Fra et andet Synspunkt er den Ulykkesnrd, der kommer over Verden, ikke des mindre det naturlige eller selvforskyldte Udfald af Synden, hvad Gud forudsD, og mod hvilket hans RDd vilde ha vFrnet dem, om de var blet ta’t til Frlge.

The world has disregarded God’s counsel.

 

The "voice of avarice" --Get all you can...

Money3.jpg (3389 bytes)

     Medens Guds Budskab til Menigheden har vFret: "Fremstil eders Legemer som et levende Offer" (Rom. 12, 1), har hans Budskab til Verden vFret: "Bevar din Tunge fra ondt og dine LFber fra at tale Svig! Vig fra ondt og grr godt, srg Fred og efterjag den!" (Sal. 34, 14. 15). 

     Det er fD, der har gi’t Agt pD nogen af Delene. Kun en lille Flok har ofret sig; og ihvorvel Verden for sit Vedkommende slog det Valgsprog op: "Erlighed varer lFngst," har den i Almindelighed forsrmt at udfrre det i Handling. Den gav heller Agt pD Gerrighedens Rrst:–Se at fD alt, hvad du kan, af Rigdom, Ere og Magt i denne Verden, lige meget ad hvilken Vej du opnDr det, og uden Hensyn til, hvem der taber ved din Vinding. 

     Med eet Ord, denne Herrens Dags Ulykkesnrd vilde ikke, kunde ikke komme, dersom Guds Lovs GrundsFtninger blev iagttagne i nogen nFvnevFrdig UdstrFkning. Denne Lov, kort sammenfattet, er: Du skal elske Herren, din, Gud, af hele dit Hjerte, og din NFste som dig selv (Matt. 22, 37-39). 

     Det er, fordi det fordFrvede eller krdelige Sind er fjendsk mod denne Guds Lov og ikke er den underdanig, at TrFngselen vil komme som en naturlig Frlge deraf, som Hrst efter UdsFd.

love2f.jpg (3705 bytes)

The selfish, stony heart of man will become a heart of flesh.

     SD langt fra at elske sin NFste som sig selv har det krdelige eller fordFrvede Sind altid vFret selvisk og gridsk,–hvad der ofte har frrt endog til Vold og Mord for selv at fD, hvad andre ejede.

     Hvorledes Selviskheden end optrFder, spirer den altid frem af samme Rod og ytrer sig kun forskellilgt efter de forskellige Frrsels- og Opdragelsesforhold og Omgivelser, Den [312] har vFret det samme Grundonde i alle Verdens Tidsaldre og vil vedblive at vFre, det, indtil der ved Messias’s kraftige Jernstyre vil indtrFde en Forandring, sD ikke Magt eller Gridskhed, men KFrlighed skal afgrre, hvad der er RET og sD tvinge den igennem, indtil alle kan ha Lejlighed til at lFre at kende de langt strrre Fordele af RetfFrdighedens og KFrlighedens i ModsFtning til Selviskhedens og Magtens Styre, indtil det selviske, stenhDrde Menneskehjerte under Indflydelsen af Sandhedens og RetfFrdighedens Sollys endnu en Gang, vil bli, hvad det var, da Gud kaldte det "sDre godt,"–et Krdhjerte,–Esek. 36, 26.

How did the change from Godlike love to selfishness come about?

 

PKSustenance1.jpg (8404 bytes)

Sustenance became the principal aim and interest of life.

     Skuer vi tilbage, kan vi uden Vanskelighed se, hvorledes Forandringen fra gudlignende KFrlighed og Godhed til hDrdhjertet Selviskhed gik for sig. De OmstFndigheder, der frrte i Retning af Selviskhed, trDdte Mennesket i Mrde, sD snart han pD Grund af Ulydighed tabte den guddommelige Yndest og blev udvist af sit Edenshjem, hvor enhver af has Fornrdenheder fandt rigelig Forsyning. 

     Da vore drdsdrmte ForFldre gik ud og begyndte Livskampen, srgende at forlFnge TilvFrelsenn til dens yderste GrFnse, var Torne, Tidsler og en gold Jordbund Synet, der strakes mrdte deres Blik, og det brydsomme Arbejde med disse Ting medfrrte TrFthed og Ansigtets Sved, som Herren ha’de sagt. Lidt efter lidt begydte de sjFlelige og sFdelige Egenskaber at forkrrbles af Mangel pD qvelse, hvorimod de lavere Egenskaber beholdt fuldere Spillerum pD Grund af stadig Brug. 

     At skaffe Opholdsmidler blev Livets vFsenligste FormDl og Interesse, og det Arbejde, dette kostede, blev den MDlestok, hvorefter alle andre Interesser vFrdsattes, og Mammon blev Menneskenes Herre. 

     Kan vi undres pD, at Menneskeheden under sDdamne OmstFndigheder blev selvisk, gridsk og vindesyg, sD enhver stFbte efter at fD mest,–frrst af Livsfornrdenhederne og for det andet af den Ere og de Nydelser, der skFnkedes af Mammon? Det er kun de naturlige Tilbrjelighed, som jo Satan har ta’t stor Fordel af.

The veil
of ignorance
and superstition
is now
being lifted.

Wealth brings
many evils
and some
blessings.

PKPalace1.jpg (7039 bytes)

     [313] I henrundne Tidsaldre, under forskellige Indflydelser (deriblandt Uvidenhed, Racefordomme og Nationalstolthed) har Verdens store Rigdomme i Reglen vFret i HFnderne pD de fD –Herskerne, – hvem Masserne viste slavisk Lydighed mod som dem, der optrDdte pD deres Nations Vegne, og over hvis Rigdomme de af den Grund frlte en Stolhed og en Interesse, som var de deres egne. 

     Men efter som Tiden nFrmede sig, da Jehova ha’de i Sinde at velsigne Verden gennem en Oprejsning ved Messias, begyndte han at lrfte Uvidenhedens og Overtroens Slrr ved Fremkomsten af de nyere HjFlpemidler og Opfindelser, og med disse kom den almindelige Hrjning af Folket og Formindskelse af jordiske Herskeres Magt. Verdens Rigdomme er nu ikke lFnger i HFnderne pD dens Konger, men vFsenligst blandt Folket.

PKStudent1.jpg (7433 bytes)

As people
take advantage
of educational facilities, they
begin to think
for themselves.

     Skrndt Rigdom bringer mange Onder, medfrrer den dog ogsD en Del Goder. De rige fDr bedre Skoleuddanelse,–men dermed lrftes de pD Forstandens OmrDde op over Fattigfolk og blir mere eller mindre forbundne med KongevFrdighed.

     Derfor gi’s der et Aristokrati, som har bDde Penge og Dannelse til Rygstrd og til HjFlp i sin vindesyge Kamp for at fD alt, det kan, og for enhver Pris holde sig selv i frrste RFkke.

     Men efter som Oplysningen spreder sig, efter som Folket tar Fordel af de nu sD rigelige HjFlpemidler til Uddannelse, begynder de at tÉnke for sig selv, og nDr Selvagtelsen og Selviskheden hos dem anspores af en Smule LFrddom,–undertiden en farlig Ting,–bilder de sig ind, at de ser Veje og Midler, hvorved alle Menneskers og isFr deres egne Interesser og OmstFndigheder kan fremhjFlpes pD Bekostning af Mindretallet, i hvis HFnder Rigdommen nu er.

     Mange af disse tror, uden Tvivl Frligt nok, at Mammonsdyrkernes sammentrrnende Interesser (deres pD den ene og de riges pD den anden Side) kan udjFvnes nemt og tilfredsstillende, og de har utvivlsomt den Frlelse, at hvis de var rige, vilde de vFre meget godgrrende og ganske villige til at elske deres NFste som sig selv. 

     Men de narrer sig rjensynlig serv; for i deres nuvFrende Tilstand [314] lFgger virkelig meget fD en sDdan Cnd for Dagen, og den, som ikke vilde vFre tro i Brugen af lidt af denne Verdens Gods, vilde heller ikke vFre det, om han ha’de strrre Rigdom. I Grunden godtgrres dette af Kendsgerninger; for nogle af de mest hDrdhjertede og selviske blandt de rige er dem, som pludselig har svunget sig op fra ringe Livsstillinger.

Hospital.jpg (12234 bytes)
Hospitals

 

Library.jpg (4945 bytes)
Libraries

     Hvorvel vi pD ingen MDde undskylder men laster Gerrighed og gridsk Selviskhed hos alle Klasser, er det pD den modsatte Side dog kun ret at lFgge MFrke til, at den for de syge, hjFlpelrse og fattige udviste Omsorg i Form af Sindssyge-Anstalter, Hospitaler, Fattighuse, offenlige Bogsamlinger, Skoler og forskellige andre Foretagender til Massernes snarere end til de riges Gavn og Hygge, for strrste Delen holdes oppe ved Skat og Gaver fra de velhavende. 

     Disse Samfundsindretninger skylder nFsten altid de godhjertede og velgrrende blandt de rige deres TilvFrelse og er Sager, som de fattigere Klasser hverken har Tid eller i Almindelighed den fornrdne Uddannelse eller Interesse til at sFtte i VFrk og holde gDende.

There has been
a growing
opposition between
the wealthy
and labor.

 

Capital vs. Labor

PKLaborers1.jpg (8453 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

The increase of
knowledge and
liberty brings
discontent.

     Alligevel ses for Tiden en voksende SpFnding mellem de rige og de arbejdende Klasser,–en om sig gribende Bitterhed blandt Arbejderne og hos de rige en tiltagende Frlelse af, at intet andet end Lovens stFrke Arm vil vFrne om, hvad de tror at vFre deres Rettigheder. 

     Frlgelig drages de rige tFttere til Regeringerne, og de daglrnnede Arbejdere begynderat tro, at Love og Regeringerne har til Opgave at strtte de rige og lFgge BDnd pD de fattige, og drages derved over mod Kommunisme og Anarki, idet de mener, at det vil tjene deres Interesser bedst, og ikke indser, at den vFrste Regering og den kostbareste er uhyre bedre end slet intet Styre.

     Mange Skriftstykker viser klart, at dette vil vFre Beskaffenheden af den TrFngselsnrd, hvorunder nuvFrende retslige, borgerlige og religirse Samfundsformer vil gD til Grunde, at det er dette, Forrgelsen af Oplysning og Frihed vil frre til pD Grund af Menneskets sjFlelige, sFdelige og legemlige Ufuldkommenhed. [315] 

     Disse Skriftsteder vil der bli henfrrt til pD sin Plads; men her kan vi kun grre opmFrksom pD nogle fD af de mange og imens henstille til vore LFsere, at i mange af det gamle Testamentes Profetier, hvori Egypten, Babylon og Israel spiller sD stor en Rolle, tiltFnktes der ikke alene en bogstavelig, men ogsD en andenhDnds og strrre Opfyldelse. 

     SDledes mD t. Eks. Forudsigelserne vedrrende Babylon Fald, o. a., anses for i hrj Grad overdrevne, om vi ikke ha’de sDvel et sindbilledligt og forbilledligt som et bogstaveligt Babylon for qje. Cbenbaringsbogen indeholder Forudsigelser, der optegnedes, lFnge efter at det bogstavelige Babylon, lD i Gus, og lar sig frrgelig kun tillFmpe pD det billedlige Babylon, og ved den nFre Lighed vises Profeternes Ord, der Dbebart rettes lige til det bogstavelige Babylon, saledes i en sFrskilt Forstand at hrre til det billedlige Babylon. 

     I denne strrre Opfyldelse betegner Egypten Verden, Babylon betegner Navnkirken, den sDkaldte Kristehed, hvorimod Israel, som allerede pDvist, ofte betegner hele Verden i dens retfÉrdiggjort Tilstand, sDdan som den vil bli,–dens herlige kongelige PrFstestand, dens hellige Leviter og dens troende og gudsdyrkende Folk, retfFrdiggjorte ved Forsonigens Offer og indfrrte i en Tilstand af Forligelse med Gud. 

     Velsignelserne loves Israel, Plagerne Egypten, og stFrke Babylon har Lrfte om en vidunderlig, fuldstFndig og evig Undergang, "som en stor Mrllesten kastes i Havet" (Cb. 18, 21) for aldrig at briges tilbage, men skal vFre til evig Afsky.

 Egypt.jpg (14193 bytes)
Egypt = World
To receive plagues

Babylon2.jpg (61901 bytes)
Babylon = Nominal Church
To be overthrown and destroyed

ISTemple2.jpg (8529 bytes)
Israel = Justified World
To receive blessings of reconciliation with God

PKCries1.jpg (5485 bytes)

 

"Behold, the hire
of the laborers
who have reaped down your fields,
which is of you
kept back
by fraud,
crieth;

"And
the cries
of them
which
have reaped
are entered
unto the ears
of the Lord
of Sabaoth."
James 5:4

 

     Apostelen Jakob peger he pDn denne TrFngselsdag og siger, at den er Udfaldet af Uligheden mellem PengemFndene og Arbejdsklassen. 

     Han skriver: "Nu vel, I rige! bryd ud i Klagehyl over disse eders Elendigheder, som nFrmer sig: Elders Rigdom er rDdnet op [har tabt sin VFrdi], og eders KlFder er mrlFdte; eders Guld og Srlv er rustet op, og deres Rust skal vFre til Vidnesbyrd mod eder og skal Fde eders Krd som en Ild; I opdyngede det i de sidste Dage. Se!

     "Lrnnen til de Arbejdere, som hrstede eders Marker,–den, som holdes tilbage af eder [i eders Grunker], skriger, og [316] Hrstfolkenes hrje RDb er kommet ind for Massernes Herres qren" (Jak. 5, 1-4). 

     Han frjer til, at den Klasse, der kommer i Nrd, har vFret vant til OverdDdighed, hvortil de har fDt Midlerne for en stor Del pD andres Bekostnig, blandt hvem der var nogle af de retfFdige, og af dem var, fordi de ikke stod imod, selve Livet blet udpresset. 

     Apostelen tilskynder "Brrdrene" til tDlmodigt at bFre, hvad end deres Lod mDtte vFre, idet de skuer opad og venter Udfrielsen ved Herren. Selve denne Tingenes Tilstand kan man nu se at nFrme sig, og ude i Verden blandt dem, som er vDgne, "vansmFgter Menneskene af Frygt og af Forventning om de Tig, som skal komme over Jorderige." 

     Alle ved, at det i vore Dage bFrer stadig nedad mod lavere Arbejdslrn, undtagen hvor Priserne holdes oppe ved kunstige Middler eller forhrjes ved Sammenslutninger, ArbejdsnedlFggelser o. a., og med Kendskab til Massernes nuvFrende Anskuelser kan enhver se, at det kun er et SprrgsmDl af Tid, nDr Udholdenhedens yderste GrFne vil vFre nDt, og et Oprrr sikkert vil pDfrlge. 


BreadLine.jpg (15941 bytes)
1930 Bread Line NYC


Unemployment.jpg (9696 bytes)
1931 4 Million Jobless


SoupLine.jpg (10542 bytes)
1933 Soup Line

 

 

 

"They
shall cast
their silver
in the streets,
and their gold
shall be
removed;

"Their silver
and their gold
shall not be able
to deliver them
in the day
of the wrath
of the LORD..."
Ezekiel 7:19

     Dette vil skrFmme PengemFndene, som vil unddrage deres Kapitaler fra Forretnings- og HDndvFrksdriften og ophobe dem i Sikkerhedsskable og Skatkamre, hvor de til Ejernes store Ergrelse vil opsluge sig selv i Omkostningerne for Beskyttelsen af dem, mens de ligger der til ingen Nytte. 

     Dette vil til GengFld sikkert nok fremkalde Falliter, lammende Forstyrring i Pengemarkedet og Stansning i OmsFtningen, fordi al Forretning, der drives i stor Stil, nu for det meste er bygget pD Kredit. Den naturlige Frlge af alt dette vil vFre at grre Titusinder, som er henviste til deres Fortjeneste for det daglige Brrd, arbejdslrse og at fylde Verden med Landstrygere og Personer, hvis Fornrdenheder spotter al Lov. 

     Da vil det gD sDledes til, som Profeten (Esek. 7, 10-19) beskriver, da Krberen ikke har nrdig at glFde sig eller SFlgere at grFmme sig; for Ulykke vil ramme den hele Hob, og der vil ingen Sikkerhed vFre for Ejendom. 

     Da vil alle HFnder vFre svage og hjFlpelrse, sD de ikke kan afvende Ulykken. De vil kaste deres Srlv pD Gaderne, og deres Guld vil bli [317] bortfjernet. Deres Srlv og Guld vil ikke formD at redde dem pD Herres Vredes Dag.

wpe141.jpg (40776 bytes)
Destruction of
Jerusalem - 70 A.D.
A picture of trouble
upon Christendom

     Man brr ikke glemme, at ihvorvel de sidste fyrretyve Cr af Israels TilvFrelse som en Nation var en TrFngselens Dag, en "HFvnens Dag" over det Folk, der endte med deres Nations fuldstFndige Undergang, sD var deres Vredesdag dog kun en Skygge af eller et Forbillede pD en endnu strrre og mere udstrakt TrFngsel over Navnkristeheden, ganske ligesom deres fortidige Historie som et Folk i deres NDdestidsalder var et Forbillede pD Evangeliealderen, hvad der en anden Gang vil bli gi’t afgrrende Beviser for. 

     Alle vil da indse, hvorfor disse SpDdomme om Herrens Dag skulde, som de er, vFre rettede mer eller mindre lige til Israel og Jerusalem, endskrndt SammenhFngen klart udviser, at hele MenneskeslFgten er indesluttet i de fuldstFndige Opfyldelser.

The trouble involves
all classes.

Czar.jpg (7431 bytes)
March 1917
Czar Nicholas II of Russia abdicates

Bolshevik3.jpg (24151 bytes)
November 1917
Bolshevik
Revolution

Bolshevik1.jpg (9885 bytes)

Bolshevik2.jpg (12498 bytes)

Bolshevik4.jpg (18643 bytes)

BerlinWall2.jpg (50094 bytes)
November 10, 1989
Berlin Wall,
symbol of Communist
oppression,
comes down

Ceausescu.jpg (22291 bytes)
December 25, 1989
Communist Dictator Nicolae Ceausescu executed

     Tag et andet profetisk Vidnesbyrd (Sef. 1, 7-9. 14-18): 

"Herren har beredt en Offerslagtning, helliget sine indbudne (Jvfr. Cb. 19, 17). Og det skal ske pD Herrens Offerslagtning Dag, da vil jeg hjemsrge Fyrsterne og Kongers Srnner og alle, som klFder sig i udenlandske [indfrrte, kostbare] KlFder. 

     "Og jeg vil pD den Dag hjemsrge hver den [Plyndrer], som springer over DrrtFrskelen, dem, som fylder deres Herres Hus med Vold og Svig" [Dette viser ikke alene, at der vil bli en stor Grren af med Rigdom og Magt i denne TrFngselstid, men at de, som pD den Tid blir Himlens Redskaber til at nedbryde nuvFrende Samfundsformer, ogsD vil bli straffede for deres lige sD uretfFrdige FremfFrd; thi den kommende TrFngsel vil omfatte alle Klasser og bringe Ulykke over den hele Hob].

     "NFr er Herrens Dag, den store; den er nFr og haster sDre. Hrr! Herrens Dag! Bitterlilg skriger da den vFldige. 

     "En Vredes Dag er den Dag, en Nrds og TrFngsels Dag, en Omstyrtelses og qdelFggelses Dag, en Mrrkes og Dunkelheds Dag [Uvissheds og Forvarsels sD vel som nFrvFrende Nrds Dag], en Skyers [Ulykkers] og Mulms Dag, en Basunklangs [den syvende sindbilledlige Basun, som lyder hele denne [317] TrFngselsdag igennem,–ogsD kaldt Guds Basum, fordi den er forbundet med Tildragelserne pD denne Herrens Dag] og HFrskrigs Dag over de faste StFder og over de hrje Murtinder [hrjrrstede og sammentrrnende Fordrmmelser af stFrke og fastsiddende Regeringer]. 

     "Og jeg vil Fngste Menneskene, og de skal gD som Blinde [famlende i Uvisshed, ikke vidende, hvilken Vej da skal slD ind pD], thi mod Jehova har de syndet; og deres Blod skal udrses som Strv, og deres Krd som Mrg. 

     "Hverken deres Srlv eller deres Guld skal kunne reddle dem pD Herres Vredes Dag [skrndt Rigdom tidligere kunde skaffe enhver Bekvemmelighed og Livsnydelse], men ved hans NidkÉrheds ILD skal hele Jorden bli fortFet; thi han vil grre Ende pD, ja pludselig grre Ende pD alle dem [de rige], der bor pD de." 

     [Denne Omstyrtelse vil rdelFgge mange af de rige i den Forstand, at de vil ophrre at vFre rige, skrndt den utvivlsomt ogsD vil medfrre Tabet af mange Menneskeliv i alle Klasser].

     Vi skal ikke forsrge at frlge Profeterne, idet de fra forskellige Standpunkter i det enkelte beskriver den Dags TrFngsel, men skal i Korethed forfrlge den ovefor af Profeten sidst henkastede Tanke, nemlig FortÉringen af hele Jorden ved Guds NidkFrheds ILD. Denne Profet henfrrer til den samme Ild, m. m., igen (Sef. 3, 8. 9), sigende:

 

"For then will I turn to the people
a pure language,
that they may
all call upon the name of the LORD,
to serve him with one consent."
Zephaniah 3:9


Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)


The fire
of God’s zeal
is symbolic,
not a literal fire.

     "Bier pD mig, siger Jehova, pD den Dag, jeg rejser mig til at grre Bytte! Thi min Dom er, at jeg samler Hedningefolk, sanker Riger sammen, udrser min Harme over dem [Rigerne], al min brFndende Vrede [Samlingen af alle Nationers Folk om fFlles Interesser i Kamp mod nuvFrede Regeringer er i Tiltagende, og Frlgen vil bli en Sammenslutten af Rigerne for fFlles Sikkerheds Skyld, sD at TrFngselen vil komme over alle Riger, og alle vil falde]; thi ved min NidkFrheds Ild skal hele Jorden bli fortFret. 

     "Thi [da, efter denne Omstyrtelse af Riger, efter denne qdelFggelse af den nuvFrende Samfundsorden i TrFngselstiden] da vil jeg gi Folkene andre, rene LFber (Eng. et rent Sprog) [det rene Ord–ubesmittet af menneskelig Overlevering], [319] for at de allesammen skal pDkalde Herrens Navn, for at de skal tjene ham endrFgtig."

      Guds NidkFrheds Ild er et Sindbillede, og det et Kraftigt. Det betegner den hrje Grad af TrFngsel og qdelFggelse, som vil omspFnde hele Jorden. At det ikke er Ild i bogstavelig Forstand, hvad nogle mener, fremgDr af den Kendsgernig, at Folket blir tilbage efter den og blir velsiget. 

     At Folket, som blir tilbage, ikke er af de Hellige, hvad nogle vil ha forstDt, fremgDr klart deraf, at de da omvender sig til at tjee Herren, hvorimod de Hellige jo allerede er omvendte.*)

 

 

 

 

 

Other symbols
in Scripture.

*) Vi omtaler dette som en ModvFgt mod nogles PDstand om, at Ilden skal tD’s bogstavelilg, og at Jorden bogstavelig skal smFltes, o. s. fr. 

     For at fD det til at passe med deres Opfattelse pDstDr disse, at de her omtalte Folk er de Hellige, som, efter at Jorden er smFltet og afkrlet, vil vende tilbage til den og bygge Huse og bo i dem, plante VingDrde og Fde af deres Frugter og lFnge grre sig til gode ved deres HFnders Gerninger.

     De anser de nuvFrende fD Cr for en Opdragelse eller Forberedelse til at arve og glemmer, at det derved indvundne vilde gD fuldstFndig tabt under Oplevelserne i Luften i Lrbet af de tusind eller flere Crs Venten pD Jordens Afkrling–ifrlge deres SynsmDde. 

     Dette er en alvorlig Fejltagelse og kommer af en altfor bogstavelig Fortolkning af vor Herres og Apostlernes og Profeternes Billedsprog, Lignelser, Sindbilleder og mrrke Taler. 

     Forfrlgende den samme Fejltagelse pDstDr de, at der ingen BjFrge og Have vil vFre efter denne Ild; de indser nemlig ikke, at alle disse sD vel som Ilden er Sindbilleder.

Mtn6.jpg (3151 bytes)
Mountains = Kingdoms

     Overalt i Skriften, hvor Jorden bruges billedligt, betegner den det menneskelige Samfund; BjÉrge betegner Riger, Himle de Dndelige [religirse] Magter, Havet Verdens urolige, oprrrske, misfornrjede Masser. Ild betegner qdelFggelsen af alt, der kommer i den,–Klinte, Slagger, Jorden (Samfundsbygningen), eller hvad det sD er. 

     Og nDr Svovl frjes til Ild i Sindbilledet, er det en ForstFrkning af Taken om qdelFggelse thi intet er mere drFbende for alt Slags Liv end Svovldampene.

Sky1.jpg (15638 bytes)

Heavens =
Spiritual Powers

EarthGrn1.jpg (8339 bytes)

Earth = Society

Sea2.jpg (6073 bytes)

Seas = Restless
Masses of People

Fire.jpg (10661 bytes)

Fire = Destruction
Brimstone = Deadly Destruction

Peter’s
symbolic
prophecy

 

Flood.jpg (8363 bytes)

     Om gvi med denne Tanke for os lFser Peters billedlige Profeti om Vredens Dag, finder vi den i fuldkommen Overensstemmelse med det ovenstDende Vidnesbyrd af Profeterne. Han siger:

    "Den davFrende [320] Verden gik under, oversvrmmet af Vand. [Ikke bogstaveligt forgik Jorden og Himlene der, men den Husholdning eller Tingenes Ordning, der bestod frr Syndfloden, den gik til Grunde]. 

     Men de nuvFrende Himle og Jorden [den nFrvFrende Husholdning], opholdte ved det samme [den guddommelige Myndigheds] Ord, blir bevarede til Ilden." 

     Den OmstFndighed, at det var virkeligt Vand, leder nogle til at tro, at Ilden ogsD mD vFre virkelig, men det frlger pD ingen MDde deraf. Guds Tempel var engang af naturlige Stene, men dette kuldkaster ikke den Kendsgerning, at Menigheden, som er det sande Tempel, opfrres til en Dndelig Bygning, et helligt Temple, ikke af jordisk Materialfe. 

     Noa byggede ligeledes en virkelig Ark, men den var et Forbillede pD Kristis og hans Magt, som vil forny og omdanne Samfundet.

"World That Was" =
Social Order
before the Flood

Temple of God
=
True Church

Noah's Ark
=
Christ

Present Heavens
and Earth
=
Present Ecclesiastical and Social Order


Flood1.jpg (4137 bytes)


wpe762.jpg (3598 bytes)


Noah2A.jpg (3653 bytes)

 


SandSeaF.jpg (2141 bytes)

 

The symbolic
heavens
and earth
will pass away
in the great trouble.

"Nevertheless
we,
according
to his promise, look for
new heavens
and
a new earth, wherein
dwelleth
righteousness."
II Peter 3:13

Earth1.jpg (8558 bytes)
"...the earth
abideth
for ever."
Ecclesiastes 1:4

Peter.jpg (15486 bytes)
Apostle Peter

John.jpg (16054 bytes)
Apostle John

Paul.jpg (16151 bytes)
Apostle Paul

 

The Prophet Malachi’s symbols

FireBlk.jpg (3066 bytes)

    "Men komme vil Herrens Dag som en Tyv [ubemFrket], da Himlene [nuvFrende Magter i Luften, for hvilke Satan er Hrvdingen eller Fyrsten] skal forgD med Brag, og Elemeterne skal komme i Brand og oplrses, og Jorden [Samfundsbygningen] og de Gerninger, som er pD den [Stolthed, Rang, Aristokrati, KongevFrdighed], skal opbrFndes. 

     "PD Grund af hvilken [Guds Dag] Himlene skal antFndes og oplrses og Elementerne komme i Brand og smFltes. 

     "Men vi forventer efter hans ForjFttelse nye Himle [den nye Dndelige Magt–Kristi Kongedrmme] og en ny Jord" [det jordiske Samfund indrettet pD et nyt Grundlag,–pD KFrlighedens og RetfFrdighedens fremfor pD Magtens og Undertrykkelsens Grudlag].–2 Pet. 3, 6. 7. 10-13.

    Det brr erindres, at nogle af Apostlerne var tillige Profeter,–navnlig Peter, Johannes og Pavlus. Og hvorvel de som Apostler var Guds Talerrr til at udlFgge forudgDende Profeters Udsagn til Gavn for Menigheden, blev de ogsD brugte af Gud som Profeter til at forudsige tilkommende Ting, der, efterhDnden som Turen til at opfyldes kommer til dem, blir Mad i rette Tid for Troens Husfolk, og til at uddele denne oprejser Gud i sin egen Tid passende Tjenere eller [321] Fortolkere. (Se vor Herres Udtalelse herom i Matt. 24, 45. 46). 

     Som Profeter pDvirkedes Apostlerne til at skrive Ting, som de af den Grund, at disse Tings Opfyldelse ikke faldt i deres Tid, derfor kun ufuldkomment var i Stand til at fatte, ganske som det var med de gammeltestamentlige Profeter (1 Pet. 1, 12. 13), skrndt deres Ord lig disses blev sFrskilt ledede og styrede, sD de har en Meningsdytbde, som de ikke vidste af, da de brugte dem. 

     SDledes blir Menigheden i fuldeste Forstand altid vejledt og nFret af Gud selv, hvem der sD end er hans Talerrr eller Overfrringsmidler. 

     Frlelsen af dette mD lede os til at ha strrre Tillid og Tro til Guds Ord uagtet Ufuldkommenhederne hos nogle af hans Talerrr.

     Profeten Malakias taler (4, 1) om denne Herrens Dag under samme Billede. Han siger: "Dagen kommer, brFndende som en Ovn; da skal alle hovmodige og hver den, som rver Ugudelighed, vFre Halm, og Dagen, som kommer, skal sFtte dem i Brand,... sD den ikke levner dem Rod eller Gren."

     Stolthed og enhver anden Crsag, hvoraf Hovmod og Undertrykkelse atter kunde fremspire, vil bli aldeles fortFret ved Herrens Dags store TrFngsel og ved den tusindDrige Tidsalders Eftertugt,–af hvilke den sidste beskrives i Cb. 20, 9.

Haughtiness
and oppression
will be entirely consumed.

     Men ihvorvel Hovmodet (i alle sine Former syndigt og afskyeligt) skal med Rod oprykkes og alle de hovmodige og ugudelige aldeles rdelFgges, frlger dog ikke deraf, at der ikke er HDb om Forbedring i denne Klasse. 

     Neh, takket vFre Gud. Medens denne Guds retfFrdige Harmes Ild brFnder, vil Dommeren gi Lejlighed til at rive nogle ud af den fortÉrende Ild (Jud. 23), og kun de, som afslDr HjFlpen, vil gD til Grunde tillige med deres Hovmod, fordi de har gjort det til en Del af deres Karakter og nFgter at omvende sig.

 

 

 

TabAltar1.jpg (8735 bytes)

     Den samme Profet gir en anden Beskrivelse af denne Dag (Mal. 3, 1-3), hvori han atter under Billedet af Ild viser, hvorledes Herrens Börn vil bli lutrede og velsignede og bragt nFr til ham ved at fD Vildfarelsens Slagger ödelagte:"Paktens Engel, som I attrDr, se [322] han kommer, siger Jehova, HFrskarernes Gud. 

     "Men hvo udholder den Dag, ha kommer, og hvo kan bli stDende [bestD Prrven], nDr han lar sig se? Thi han er som en SmFlters Ild... Og han skal sidde og smFlte og rense Srlvet, og han skal rense Levis Brrn [Forbilleder pD troende, af hvilke den kongelige PrFstestand er de ypperste] og lutre dem som Guld og som Srlv, og de skal bringe Herren Offergaver i RetfFrdighed."

Symbolic fire
will utterly destroy every error.

 

 

Gold, Silver and Precious Gems symbolize Divine Truths and Corresponding Character

GemGold.jpg (8860 bytes)
GemRuby.jpg (2894 bytes)
GemBlu.jpg (3446 bytes)
GemOrg.jpg (5045 bytes)
GemGrn.jpg (6010 bytes)
GemPurp.jpg (5350 bytes)
GemDia.jpg (3812 bytes)

     Pavlus henfrrer til denne samme Ild og denne SmFltningsvirksomhed, der overgDr troende pD Herrens Dag (1 Kor. 3, 12-15), og han grr det pD en MDde, som udelukker al Tvivl om, at den billedlige Ild vil ödelÉgge enhver Vildfarelse og derved medfrre Troens Rensning. 

     Efter at ha vidnet, at han kun henfrrer til dem, der bygger deres Tro pD den eneste godkendte Grundvold, Kristi Jesu fuldendte GenlrsningsvFrk, siger han: 

     "Og dersom nogen bygger pD Grundvolden Guld, Srlv, hostbare Stene [den guddommelige Cbenbarings Sandheder, eller] TrF, Hr Halm [den menneskelige Menings og Overleverings Vildfarelser],–hver enkelts VFrk vil bli Dbenbart [det vil bli synligt, hvordan det egenlig er]; DAGEN vil nemlig opklare det, for ved ILD blir det Dbenbaret; og hvordan hver enkelts VFrk [Trosbygning] er, det vil Ilden gortgrre." 

     Sikkert vil selv de mest fordomsfulde indrrmme, at den Ild, som prrver et Menneskes Tro, ikke er virkelig Ild; men Ild er et prFgtigt Sindbillede, der bruges til at fremstille den fuldstFndige qdelFggelse af Trosvildfarelser, der her fremstilles som TrF, Hr og Halm, hvorimod denne Ild vil vFre ude af Stand til at rdelFgge den Trosbygning, der er opfrrt med den guddommelige Sandheds Guld, Srlv og kostbare Stene pD Kristi Genlrsningsoffers Klippegrund.

     Apostelen viser dette, idet han siger: "Dersom nogens VFrt, som ha opfrrte [pD Kristus], blir stDende, vil han fD Lön." [Hans Lrn vil bli i Forhold til hans Troskab i at bygge, i Forhold til som han vragede den menneskelige Overlevering og byggede i Overensstemmelse med Guds Ord, Sandheden.] 

     "Dersom nogens [323] VFrk blir opbrFndt, vil han lide Tab [Tab af Lrnnen, pD Grund af Utroskab], men selv vil han bli frelst, dog sDledes som gennem Ild,"–svidt, forbrFndt og skrFmmet. Alle de, som bygger pD Kristi Genlrsnings Klippegrund, er sikre; ingen, der sFtter sin Lid til has RetfFrdighed som sit Skjul, vil nogen Sinde bli aldeles til Skamme. Kun de, som med Vilje forkaster ham og hans Gerning, efter at de er kommet til en klar, fuld Kundskab derom, stDr i Fare for den anden Drd.–Heb. 6, 4-8; 10, 26-31.

A storm
symbolizes
the trouble
of the Day
of the Lord.

SkyStorm4.jpg (4875 bytes)
SkyStorm5.jpg (12579 bytes)SkyStorm6.jpg (25061 bytes)
SkyStorm7A.jpg (2681 bytes)

     PD endnu en anden MDde blir denne Herrens Dags TrFngsel billedligt skildret. Apostelen pDviser (Heb. 12, 26-29), at Indfrrelsen af Lovpakten ved Sinai var Forbillede pD FremsFttelsen af den Nye Pakt for Verden ved Millenniets eller Kristi Kongedrmmes Begyndelse.

     Han siger, at i Forbilledet bevFgede Guds Rrst den virkelige Jord, men nu har han lovet og sagt: "Endnu een Gang [til sidst] vil jeg ryste ikke alene Jorden, men ogsD Himlen." 

     Om dette gir Apostelen frlgende Forklaring: "Dette [Udsagn] ‘Endnu een Gang’ tilkendegir Bortfjernelsen af de Ting, der rystes, som af Ting, der er gjorte [falske, lavede, ikke de sande], sD at de Ting, der ikke rystes [kun sande, retfFrdige Ting] skar blive ved. Derfor, idet vi modtar et urokkeligt Kongedrmme, lad os holde fast ved NDden, hvorved vi kan tjene Gud velbehageligt med Erefrygt og Fromhed; for [som skrevet er] ogsD vor Gud er en fortFrende Ild." 

     SDledes ser vi denne Apostel bruge en Storm til dermed billedligt at fremstille denne Herrens Dags TrFngsel, som han og andre andensteds henfrrer til under Billedet af Ild. 

     De samme Tildragelser nFvnes her, som skildres under Ildbilledet, nemlig Bortskyllingen af alle Usandheder bDde fra troede og Verden,–Vildfarelser med Hensyn til Guds Plan og Karakter og Ord og ligeledes Vildfarelser angDende Samfundsforhold og Retstilstande i Verden. 

SkyStorm8.jpg (5131 bytes)

A dark night
of trouble
will precede the glorious brightness of the kingdom of righteousness.

 

The Psalmist David vividly describes this Day of Trouble.

"God is our refuge and
strength, a
very present
help in trouble.

Mtn7.jpg (5232 bytes)
Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
Sea3.jpg (6339 bytes)
Though the waters thereof roar and be troubled,
Mtn8.jpg (6583 bytes)
Though the mountains shake with the swelling thereof. Selah."
Psalms 46:1-3

     Det vil rigtignok vFre godt for alle at bli disse "lavede" Ting kvit, som for en stor Del opkom ved Menneskets egne fordFrvede Lyster sD vel som ved Satans, den snedige RetfFrdighedsfjendes, rFnkefulde [324] List; men disse Tings Bortryddelse vil ske med stor Bekostning for alle vedkommende. 

     Det vil bli en frygtelig hed Ild, en rFdsom Storm, en mrrk TrFngselsnat, som vil gD forud for den herlige Klarhed, der udstrDler fra hint RetfFrdighedens Kongedrmme, som aldrig kan rystes, hin TusindDrsdag, pD hvilken RetfFrdighedens Sol vil skinne i Glans og Kraft, velsignende og lFgende den syge og drende men genlrste Verden.–Jvfr. Mal. 4, 2 og Matt. 13, 43.

     David, den Profet, gennem hvis Salmer Gud fandt for godt at forudsige sD meget om vor Herre i hans frrste Komme, gir en Del levende Skildriger om denne TrFngselens Dag, ved hvilken hans herlige Regering vil bli indfrrt; og han grr Brug af disse forskellige Sindbilleder,–Ild, Storm og Mrrke,–skiftevis og i FlFng i sine Beskrivelser. SDledes t. Eks. siger han (Sal. 50, 3): 

     "Vor Gud kommer og skal ikke tie; Ild fortFrer for hans Csyn, og omkring ham stormer det sDre." 

     1 Sal. 97, 2-6: "Skyer og Mulm er trindt omkring ham, RetfFrdighed og Ret er hans Trones Grundvold. Ild gDr foran hans Csyn og sFtter hans Fjender i Brand trindt omkring. Hans Lyn oplyser Jorderiget; Jorden ser det og bFver. 

     "BjFrgene smFlter som Voks for Herrens Csyn, for al Jordes Herres Csyn. Himlene [de nye] kundgrr [da] hans RetfFrdighed, og alle Folkene ser hans Ere." 

     Sal. 46, 7: "FolkefFrd brusede, Riger rokkedes; han lod sin Rrst hrre, Jorden smFltede." Atter (Sal. 110, 2-6): "Hersk midt iblandt dine Fjender!... Herren ved din hrjre HDnd srnderknuser Konger pD sin Vredes Dag. Han holder Dom iblandt Hedningerne, fylder op med Lig, srnderknuser Hoveder [Herskere] over den vide Jord." 

     Atter (46, 2-6): "Gud er vor Tilflugt.... Derfor frygter vi ikke, om Jorden [Samfundet] omskiftes, og om BjFrge [Riger] rokkes i Havets Hjerte (Eng. rykkes midt ud i Havet) [opsluges af de oprrrske Masser], om dets Vande bruser og skummer [er i vildt Raseri], BjFrge bFver ved dets Overmod.... Gud hjFlper den [Bruden, den tro "lille Hjord"], nDr Morgenen frembryder." 

     Og i den samme Salme (V. 7-11) genta’s [325] den samme Skildring i andre Billeder:–"FolkefFrd brusede, Riger rokkedes; han lod si Rrst hrre, Jorden [Samfundet] smFltede. Jehova, HFrskarernes Gud, er mod os; Jakobs Gud er vor faste Borg." 

     DerpD tar han Virkningerne af hin TrFngselstid i qjesyn og tilfrrjer: "Kom, se Herrens Gerninger, som har gjort qdelFggelse pD Jorden!... Hold op [lad af fra eders forrige Veje, o Folk] og erkend [kom til Kundskab om], at jeg er Gud! Jeg er ophrjet ibladt Folkene, ophrjet pD Jorden." 

     Den "nye Jord" eller nye Ordning og Indretning af Samfundet vil ophrje Gud og hans Lov som stDende over og styrende alle.

The Book of Revelation is
a symbolical prophecy.

Rev19A.jpg (5021 bytes)
Two-edged
Sword
out of
His Mouth

Rev19B.jpg (19994 bytes)
Kings
of Earth
Make War

Rev19C.jpg (18599 bytes)
Beast cast into
a lake of fire.

     Et andet Vidnesbyrd til Bevis for, at Herrens Dag vil bli en stor TrFngsels og qdelFggelses Dag for enhver Form af det onde (dog ikke en bogstavelig OpbrFnding af Jorden), findes i Bibelens sidste BilledspDdom. 

     Det vil rigtignok vFre godt for alle at bli disse "lavede" Ting kvit, som for en stor Del opkom ved Menneskets egne fordFrvede Lyster sD vel som ved Satans, den snedige RetfFrdighedsfjendes, rFnkefulde [324] List; men disse Tings Bortryddelse vil ske med stor Bekostning for alle vedkommende. 

     Med Henvisning til denne Tid, da Herren skal overta sin store Magt for at regere, skildres Stormen og Ilden pD frlgende MDde: 

"Og, Folkeslagene blev vrede, og din Vrede er kommen" (Cb. 11, 17. 18). 

     Og atter: "Og af hans Mund udgDr et skarpt tveegget SvFrd, for at han med det skal slD Folkeslagene, og han skal regere dem med et Jernspir, og han trFder Guds, den AlmFgtiges, Vredes Grumheds Vins Persekar.... Og jeg sD Dyret [det billedlige] og Jordens Konger og deres HFre forsamlede for at frre Krig mod ham, som sad pD Hesten, og mod hans HFr. Og Dyret blev grebet og den falske Profet, som var med det;... levende blev de to kastede i den Ildsr, som brFnder med Svovl."Cb. 19, 15. 19. 20.


The variety of symbols helps us appreciate the various features of the Day of the Lord.

     Vi kan ikke her opholde os med at undersrge disse Sindbilleder–"Dyr," "falsk Profet," "Billede," "Ildsr," "Hest," o. a. m. DesangDende henvises LFseren til et pDfrlgende Bind. 

     Nu vil vi grre opmFrksom pD, at det store billedlige SLAG og Indhrstningen af Jordens Vin, der her skildres som afsluttende den nuvFrende Tidsalder og indfrrende TusindDret (Cb. 20, 1-3), kun er andre Sindbilleder, der omfatter de samme store TrFngselsbegivenheder, som andetsteds billedligt kaldes Ild, Storm, Rystelse, m. m. LFg i Forbindelse [326] med Cbenbaringens billedlige Brug af Krig og Vinperse ogsD MFrke til den slDende Samstemning hos Joel 2, 9-16 og Es. 13, 1-11, hvor de samme Tildragelser skildres i lignende Billedsprog. 

     Afvekslingen i de brugte Sindbilleder hjFlper os til des fuldere at forstD alle TrFkkene ved hin store og mFrkelige Herrens Dag.

Pride on the
one side-- Ignorance and bigotry on the other

Armageddon.jpg (8292 bytes)

 

DEN NUV ERNE DE STILLING.

     Vi lar nu de profetiske Udsagn vedrrrende hin Dag stD ved en Side for at ta Tingenes nuvFrende Udseende i Verden des nrjere i qjesyn, sDledes som de nu former sig for den rask tilstundende Kamp,–en Brydningskamp, som, nDr den har nDt sit frygtelige Toppunkt, nrdvendigvis mD bli kort, ellers vilde SlFgten bli udryddet. 

     De to Modstandsparter i denne Strid er allerede i Marken. Rigdom, Dumstolthed og Hovmod opstiller sig pD den ene og vidt og bredt herskende Fattigdom, Uvidenhed, Partiblindhed og en levende Frlelse af Uret pD den anden Side. 

     Drevne af selviske BevFggrunde ordner nu begge Parter deres Troppestyrke hele de civiliserede Verden over. Med vore med Stanhed salvede qjne kan vi, hvor vi end kaster Blikket, se, at Havet og Brlgerne allerede bruser og slDr og sprrjter Skum mod BjFrgene, sDledes som det trFder frem i de Trusler og BestrFbelser, der grres fra Anarkisters og misfornrjedes Side, hvis Tal stadig tar til. 

     Vi kan ogsD se, at Rivningen mellem de forskellige Lag eller Elementer af Samfundet rask nFrmer sig det af Profeterne beskrevne Punkt, da der vil gD Ild i Jorden (Samfundet) og Elementerne vil smFltes og oplrses i den fra begge Sider frembragte Hede.

PKPoverty1.jpg (12606 bytes)

The two rival parties --
wealth and poverty

The wealthy feel a right to the fruit of their efforts.

     Det er naturligvis vanskeligt for Folk, pD hvilken Side af denne Strid de end er, at ha en SynsmDde, der er modsat deres egne Interesser, Vaner og Opdragelse. De rige har den Frlelse, at de har Ret til mere end deres Broderpart af denne Verdens Gods, Ret til at krbe Arbejde og enhver Vare lige sD billig, de kan, Ret til Frugten af deres BestrFbelser og Ret til at bruge deres Viden til sDledes at drive deres Forretning, [327] at de fDr Udbytte for sig selv og rger deres Grunker, lige meget hvem der sD forresten af OmstFndig hedernes Magt tvinges til at slFbe sig gennem Livet med fD af dets Bekvemmeligheder, hvis ellers med alle dets Fornrdenheder. 

     De tFnker som sD: det er det uundgDlige; Loven om Forsyning og Eftersprrgsel mD rDde; rige og fattige har der altid vFret i Verden; og dersom Rigdommen blev ligeligt fordelt om Morgenen, vilde nogle ved qdselhed eller Skrdeslrshed vFre fattige inden After, hvorimod andre, mere pDpassende og kloge, vilde bli rige. 

     Desuden vil de sprrge, og deres Bevisfrrelse vil ha sin Virkning: Kan man vente, at Mennesker med en god Forstand vil gi sig i Kast med uhyre Foretagender, hvorved Tusinder sFttes i Arbejde, med Mulighed for store Tab og uden HDb om Vinding og en viss Fordel?

PKArtisan1.jpg (8001 bytes)

Artisan and the laborer

 

All should be
useful to others.

 

Both labor and capital have benefited from increased
knowledge and
inventions.

 

     HDndvFrkere og Arbejderen vil pD den modsatte Side sige: Vi ser, at hvorvel Arbejdsklassen ganske visst nyder mange Fordele i vor fremfor nogen anden Tid, lrnnes bedre og derfor kan skaffe sig strrre Bekvemmeligheder, sD fDr den i dette dog ku sin Ret, hvorfra den til en viss Grad lFnge har vFret udestFngt, og det er sDledes i sin Orden, at den fDr Part i Fordelene af vor Tids Opfindelser, Opdagelser og forrgede Oplysning m. m. Vi anser Arbejde for hFderligt, og at det, hvor det findes sammen med god Forstand, Uddannelse, Erlighed og faste GrundsFtninger, er lige sD hFderligt og har lige sD mange Rettigheder som nogen anden Virksomhed. 

     Og pD den anden Side agter vi Lediggang for en Skam og VanFre for alle Mennesker, hvad der sD end er deres NaturanlFg eller Livssyssel. For at bli skattet og pDskrnnet mD enhver i en eller anden Henseende vFre nyttig for andre. 

     Men hvorvel vi indser vor nuvFrende forbedrede og forfremmede Stilling med Hensyn til Oplysning, vor Plads i Samfundet og vore IndtFgter, sD er vi dog klare over, at dette mere er Udfaldet af OmstFndigheder end af nogen menneskelig Plan enten fra vor egen eller vor Arbejdsherrers Side. 

     Vi ser, at vore og alle Menneskers forbedrede KDr er Frlgen af den store [328] Forrgelse af Kundskaber, Opfindelser, m. m., i SFrdeleshed i de sidste halvtreds Cr. Disse fremkom sD raskt, at sDvel Arbvejde som Kapital lrftedes op med den stigende Strrmning og frrtes til et hrjere Sted, og om vi kunde se Mulighed for, at Strrmmen vilde vedblive at stige og gavne alle, vilde vi frle os tilfreds; men vi nFrer Bekymring og Uro nu, fordi vi ser, at dette ikke er TilfFldet. 

     Vi ser, at Strrmmen begynder at vende sig, og at hvorvel mange er blet lrftet hrjt op i Velstand af den og har fast og sikkert FodfFste pD Tryghedens, Nydelsens og Rigdommens Strandbred, har Masserne dog ikke sDledes deres pD det trrre, men stDr i Fare for at bli frrte lige sD langt eller lFnger tilbage end nogen Sinde frr af den nFrvFrende Ebbes Understrrm.

     Deraf kommer det, at vi er tilbrjelige til at gribe fat i noget, der kan sikre os vort nFrvFrende Stade og vor videre Fremskriden, inden det er for sent.

 

 

 

The organization
of labor.

 

PKSpinners.jpg (60757 bytes)

     For at fremstille Sagen med andre Ord. Vi (HDndvFrkere og Arbejdere) ser, at hvorvel hele MenneskeslFgten i stor UdstrFkning har fDt Del i Nutidens Velsignelser, sD har dog de, der pD Grund af strrre AnlFgfor Forretning eller ved Arv eller ved Svig og UFrlighed er blet Ejere af Titusinder og Millioner i Penge, ikke alene den Fordel fremfor alle os andre, men ved HjFlp af opfundne Maskiner o. a. er de i Stand til at fortsFtte Forrgelsen af deres Rigdomme i tilsvarende Forhold til Nedgangen i Arbejdernes Lrn. 

     Vi indser, at medmindre vi grr noget for Beskyttelsen af det voksende Antal HDndvFrkere mod den voksende Magt, som Monopolet (Handelskogerne) i Forbindelse med arbejdssparende Maskineri o. a. udrver, vil den koldblodige Lov om Forsyning og Eftersprrgsel sluge os med Hud og HDr. 

     Det er mod denne overhFngende Ulykke snarere end mod nuvÉrende KDr, at vi slutter os sammen og srger beskyttede Forordninger. Hver Dag forsrrrer vore RFkker ved den naturlige TilvFket og [for Amerikas Vedkommende] ved Indvandring, og hver Dag forrger det arbejdssparende Maskineri. Tallet pD de arbejdssrgende tar derfor daglig til, medens [329] der blir mindre Brug for deres Tjeneste. 

     Den naturlige Lov om Forsyning og Eftgersprrgsel vil derfor, om den fDr Lov til uden Afbrydelse at rve sit VFrk, snart drive Arbejdet tilbage til, hvor det var for hundrede Cr siden, og overlade alle vor Tids Fordele i HFnderne pD Kapitalen. Det er dette, vi srger at afvFrge.

One invention has followed another very rapidly.

     Den Kendsgerning, at mange virkelige Goder omsider kan grre Skade, hvis de ikke holdes inden visse GrFnser ved vise og retfFrdige Love, indsDs for lFnge siden; men den Hurtighed, hvormed en Opfindelse har fulgt pD e anden og den deraf frlgende Eftersprrgsel efter Arbejdskraft for at skaffe dette arbejdssparende Maskineri til Veje, har vFret sD stor, at det endelige Udfald er trukket i Langdrag, og i Steden for har Verden haft en "Tur for fulde Sejl,"–en Udvidelse af VFrdier, Arbejdslrn, Rigdomme, Kredit (GFld) og Begreber,–hvoraf Tilbageslaget nu begynder lidt efter lidt at lade sig mFrke.

Supply outruns
demand.

PKDrillBits1.jpg (18505 bytes)

Machinery enables one man to accomplish
as much as many did formerly

     I de sidste fD Cr er der blet lavet en uhyre MFngde Avlsredskaber af enhver Art, der sFtter een Mand i Stand til at udrette lige sD meget som fem frr. Dette har en tofoldig Virkning. Frrst, der dyrkes tre Gange sD meget Land, hvad der skaffer tre af de fem Arbejde, og sDledes blir der to, der mD ud i Kappestriden om andet Arbejde. 

     For det andet, de tre, der blir tilbage, kan ved Brugen af Maskiner avle lige sD meget, som femten vilde ha gjort uden disse. De samme eller strrre Forandringer gennemfrres i andre Virkegrene ved lignende HjFlpemidler, f. Eks. i Jern- og StDltilvirkningen. Dennes VFkst har vFret sD storartet, at Tallet pD de arbejdende er stFrkt forrget, uagtet Maskindriften har sat een Mand i Stand til nu at udrette omtrent lige sD meget som tolv frr. 

     Een af Frlgerne vil bli, at om meget kort Tid vil det, som disse store Fabrikker kan levere, overgD den nuvFrende storartede Eftersprrgsel, og Eftersprrgselen vil sagtens ta af i Steden for vedblivende at tilta; Verden er jo temmelig nFr forsynet med Jernveje, vel snart flere end den for Tiden trFnger til, og de Drlige Udbedringer [330] af disse kunde sandsynligvis besrrges af mindre end Halvdelen af nFrvFrende Antal Fabrikker.

Over-production and
unemployment

     Vi frres sDledes ind i den ejendommelige Tilstand, hvori der fides Overproduktion, som lejlighedsvis bringer Uvirksomhed for bDde Kaptial og Arbejde, mens nogle pD samme Tid savner den BeskFftigelse, der vilde sFtte dem i Stand til at skaffe sig Nrdvendigheds- og Luksusgenstande og derved til Dels afhjFlpe OverforrDdet.

     Og Forholdene udvikler sig stadig i Retning af Overfrembringelse og Arbejdslrshed og krFver et eller andet Slags Bodemiddel, som Samfundets LFger vel srger, men som Patienten ikke vil grre Brug af.

"Boom" and
inflation --
Reaction and
recession

     Hvorvel vi derfor (fortsFtter Arbejderen) indser, at Konkurrence, efterhDnden som ForrDdet begynder at overstige Forbruget, grr et stort SkDr i Kapitalens og Maskinernes rene Udbytte og volder hele Verdcen over de rige Uro ved at mindske deres IndtFgter og i sine TilfFlde bringe dem virkeligt Tab i Steden for Vinding, sD tror vi dog, at den Klasse, som fik strrst Gavn af den "fulde Vind i Sejlene" og af Opsvinget, bör lide mest ved Tilbageslaget, heller end at Masserne skulde lide derunder. 

     I det qjemed og af disse Grunde sFtter Arbejdere sig i BevFgelse for at opnD frlgende Resultater,–om muligt ad Lovgivninges Vej, eller ved Voldsmagt og Lovlrshed i Lande, hvor Massernes Rrst af en hvilken som helst Crsag ikke blir hrrt og deres Interesser ikke vareta’s:–

Labor demands

 

 

 

 

 

 

 

 

The great
railroad systems

 

 

 

 

 

 

 

Farmers.jpg (25192 bytes)

     Det blir foreslDt at Arbejdstiden forkortes i Forhold til Arbejdets Snilde eller HDrdhed, uden nogen NedsFttelse i Arbejdslrnnen, for dermed at skaffe et strrre Antal Personer SysselsFttelse uden at forrge Frembringelsen og for sDledes at udjFvne det kommende OverforrDd ved at forsyne flere med Midler til at krbe for. 

     Det blir foreslDt at sFtte en fast GrFnse for Rentefoden, meget lavere, end den for Tiden er, og sDledes aftvinge UdlDnerne Imödekommenhed over for LDntagerne eller den fattigere Klasse, eller ogsD mD deres Penge ligge stille eller endog ruste op. Man foreslDr, at Jernvejene enten skal vFre Folkets Ejendom [331] og holdes i Drift af dets Tjenere, StatsembedsmFnd, eller at Lovgivningsmagten skal indskrFnke deres Friheder, Takster, o. a., og tvinge igennem, at de drives pD e sDden MDde, at Almenhede kan vFre bedre tjent dermed. 

PKTrain1.jpg (11303 bytes)


     Nu gDr det sDledes til, at Jernveje, der blev anlagte pD en Tid, da alt steg hrjt i VFrdi, i Steden for at nedsFtte deres Kapital i Forhold til den pD ethvert andet HandelsomrDde erfarede almidelige Nedgang i VFrdier, tvFrtimod har forhrjet deres oprindelig store Aktier til det to- eller tredobbelte (sFdvanlig kaldt at vande deres Aktier), uden at de virkelige VFrdi forrges. 

     Deraf kommer det, at store Jernvejsselskaber forsrger at betale Rente og Andelsudbytte til Aktier og GFldspapirer, der i Gennemsnit er fire Gange sD store, som disse Jernveje i Dag virkelig vilde koste nye. Som en Frlge deraf lider Almenheden.

     LandmFnd mD betale for Fragt i dyre Domme og finder det undertiden fordelagtigt at bruge deres Korn til BrFndsel, og derved blir Prisen pD Frrevarer strrre for Folk uden at gavne Landbostanden. 

     Man foreslDr at brde pD dette sDledes, at Jernbaner skal betale deres Andelshavere omkring fire Procent af den nuvFrende virkelige VFrdi og ikke fire til otte Procent af det tre- eller firdobbelte af den nuvFrende VFrdi, hvad mange af dem nu grr, idet du umuliggrrt Kondurrence ved Sammenslutning (sDkaldt "Pool" = FFllesindsats).

Management proposes

 

 

 

 

StockMarket.jpg (19131 bytes)

StockMarket2.jpg (17970 bytes)

     Vi ved godt (siger HDndvFrkeren), at i deres qjne, som ejer "vandede" Jernbaneaktier og andre Aktier, vil denne Formindskelse i Udbyttet af deres indsatte Kapital synes frygtelig og forekomme dem som TanduntrFkning, og at de har en Frlelse, som om der grres oprrrende Vold mod deres Ret (?) til at bruge deres af Folket udstedte Frihedsbreve til at afpresse det et umDdeligt Udbytte pD Grundlag af opdigtede VFrdimDlere, og at de vil stD imod, sD godt de formDr. 

     Men vi mener, at de burde vFre taknemlige for, at Folket er sD eftergivende og ikke afkrFver dem Vederlag for de allerede sDledes indvundne Millioner af Penge. Vi frler, at Tide er kommet, da Masserne af Folket skal [332] ha mere ligelig Del i denne, pD Goder sD rige Tids Goder, og for at dette kan ske, er det nrdvendigt ved Lovgivning at lFgge BDnd pD alle grDdige Samlag, der har fedet sig med Penge og Magt pD Offenlighedens Bekostning, og ved Lov at tvinge dem til at tjene Almenheden for en rimelig Godtgrrelse. 

     PD ingen anden MDde kan disse Forsynets Goder sikres Massere. Hvorvel stFrke Samlag, der sidder inde med Kapitaler, nok ellers for en stor Del er til Gavn og Gode, ser vi dog daglig, at de har overskredet deres Nyttighedspunkt og blir Folkets Herrer og vil snart, om der ikke holdes igen, bringe Arbejderne i Armod og Livegenskab. 

     Samlag, bestDende af flere mer eller mindre rige Folk, er rask pD Vej til at indta samme Forhold til Almenheden i Amerika, som Storbritanniens Lorder og hele Evropas HerramFnd indtar over for Masserne der, kun at Samlagene er mFgtigere.

Laborers1.jpg (25680 bytes)

     For at gennemfrre vore FormDl, vedblir Arbejderne, trFnger vi til Sammenslutning. Vi mD ha det store Flertals Medvirkning, ellers kan vi aldrig udrette noget mod sD umDdelig en Magt og Indflydelse. Og skrndt vi har sluttet os sammen i Foreninger o. a., mD det dog ikke opfattes derhen, at vort MDl er Regeringslrshed eller Uret mod nogen Klasse. 

     Vi, Folkets store Flertal, rnsker bare at vFre om vore egne og vore Brrns Rettigheder ved at sFtte rimelige GrFnser for dem, hvis Rigdom og Magt ellers kunde knuse os,–hvilken Rigdom og Magt, rettelig brugt og omgFrdet, ka bli et almindeligere Gode for alle. Med eet Ord, slutter de, vi vil ha de gyldne Regel sat i Kraft:"Grr mod andre, hvad I vil, at de skal grre mod eder."

Wage Workers organize for reform
Laborer4.jpg (28361 bytes)
Laborer3.jpg (19826 bytes)
Laborer5.jpg (46012 bytes)
Laborer6.jpg (23497 bytes)

     En Lykke vilde det vFre for Alle vedkommende, om sDdanne mDdeholdne og rimelige Midler kunde bli kronede med Held, om de rige vilde lade det bli ved deres nuvFrede Udbytte og samvirke med den store Masse af Folket til den almindelige og varige Forbedring af alle Klassers KDr, om Arbejderne vilde la sig noje med rimelige Krav, om KFrlighedens og RetfFrdighedens gyldne Regel sDledes kunde bli sat i Udrvelse. 

     Men i deres nuvFrende Tilstand vil Menneskene ikke iagtta [333] denne Regel uden Tvang. Skrndt der er nogle blandt Verdens HDndvFrkere, der sDledes vil vFre mDdeholdne og retfFrdige i deres Begreber, er Flertallet det dog ikke, men vil vFre yderliggDende, uretfFrdige og overmodige i deres Meniger og Krav ud over al Fornufts GrFnser.

     Enhver Indrrmmelse fra PengemFndenes Side vil kun forhrje sDdanne Krav og Begreber; og alle, som har Erfaring deraf, ved, at det er dobbelt hDrdt at frle de uvidende fattiges Overmod og Styre. 

     Og sDledes blandt de rige,–nogle har fuld Deltagelse med de arbejdende Klasser og vilde vFre glade ved at vise deres Medfrlelse ved at grre sDdanne Omordninger, som lidt efter lidt vilde hidfrre de fornrdne Reformer, men de er et lille Mindretal og helt magteslrse i Samlags Forretningsdrift og for en stor Del i den, de har pD egen HDnd. 

     Om de er KrbmFnd eller Fabrikanter, kan de ikke afkorte Arbejdstiden eller forhrje Lrnnen for deres Folk; Konkurrenter vilde nemlig da undersFlge dem, og Pengenrd vilde bli Frlgen for dem selv, deres Kreditorer og deres Folk.

What causes
the great trouble of the "Day of Jehovah"?

 

     SDledes ser vi de naturlige Crsag til denne "Jehovas Dags" store TrFngsel. Selviskhed og Blindhed for alt undtagen deres egne Interesser vil rDde hos Flertallet pD begge Sider af Sagen.

     Arbejdere vil slutte sig sammen og ha fFlles Interesser, men Selviskhed vil rdelFgge EnhedsbDndet, og vFsenlig dreven af Selvhensyn vil enhver lFgge Planer og virke i den Retning. Flertallet, uvidende og overmodigt, vil fD Overtaget, og den bedre Klasse vil stD afmFgtig og ikke evne at holde det i Trmme, som deres gode Forstand bandt sammen. 

     RigmFndene vil bli overbeviste om, at jo mere de gir efter, des mer vil der bli krFvet, og de vil snart sFtte sig for at modstD alle Krav. Opstand vil bli Frlgen, og i den almidelige Uro og Mistillid vil Kapitalen bli unddraget fra offenlige og private Foretagender, Forretningsdriften vil bli hFmmet og Pengenrden stor. 

     Tusinder af Mennesker, pD denne MDde gjort arbejdslrse, vil omsider bli rasende. Da vil Lov og Orden bli skyllet bort,–BjFrgene vil bli opslugte i dette stormoprrrte Hav. 

The melting
of society

    SDledes vil Samfundsjorden smFltes, og [334] Regeringshimlene (Kirke og Stat) vil forgD, og alle de hovmodige og alle, som rver Ugudelighed, skal vFre som Halm. Da vil de mFgtige grFde bittert, de rige vil hyle, og Frygt og Nrd vil vFre over den hele Hob. 

     Endog nu frler vise, fjerntskuende MFnd deres Hjerter synke og Modet svigte dem, idet de spejder fremad mod de Ting, der kommer over Verden, ganske som vor Herre forudsa’ (Luk. 21, 26).

     Skriften viser os, at i dette almindelige Brud vil Navnkirken (alle Bekendelserne medregnede) lidt efter lidt drages mer og mer over pD Regeringernes og de riges Side, vil tabe meget af sin Indflydelse over Folket og vil til sidst gD under med Regeringerne. SDledes vil Himlene [kirkeligt Styre] komme i Brand og forgD med stort Bulder.

 

 

 

 

A government which will enforce the principles of righteousness

     Al denne TrFngsel vil kun grre Verden rede til at indse, at om Menneskene end lFgger Planer og ordner Tingene aldrig sD godt og vist, vil dog alle deres Planer vise sig at vFre frugteslrse, sD lFnge Uvidenhed og Selviskhed er i Flertal og frrer Styret. 

     Det vil overtyde alle om, at den eneste MDde, hvorpD det lar sig grre at afhjFlpe Vanskeligheden, er at oprette en kraftig og retfFrdig Regering, som vil undertyinge alle Klasser og med Magt gennemfrre retfFdige GrundsFtninger, indtil Menneskenes Stenhjertethed efterhDnden, under gunstige Indflydelser, vil vige Pladsen for det oprindelilge Gudsbillede. 

     Og dette er netop, hvad Gud har lovet at ville grre for alle ved og gennem Kristi tusindDrige Regering, som Jehova indfrrer ved denne TrFngselsdags Tugtelser og LFrdomme.–Esek. 11, 19; 36, 25. 36. Jer. 31, 29-34. Sef. 3, 9. Sal. 46, 9-11.

Those who seek righteousness will suffer less
from fear and foreboding.

     Endskrndt denne TrFngselens Dag kommer som en naturlig og uundgDlig Frlge af Menneskets faldne, selviske Tilstad og var til fulde forudset og omtalt af Herren, som forudsD, at hans Love og Undervisning vilde bli tilsidesatte af alle pD nogle fD nFr, indtil Erfaring og Tvang afnrder dem Lydighed, sD skulde dog alle, som er klare over den kommend Tingenes Tilstad, grre sig selv og deres Sager i Orden i Overensstemmelse dermed. 

     SDledes siger vi til alle de sagtmodige,–de ydmyge af Verden sD vel som til Kristi [335] Legems Lemmer: Srg Herren, I sagtmodige i Landet, som har overholdt hans Lov [hans Vilje]; srg RetfFrdighed, srg Sagtmodighed, for at I kan vorde delvis skjulte pD Herrens Vredes Dag (Sef. 2, 3). Ingen vil helt undfly TrFngselen, med de, der srger RetfFrdighed og glFder sig ved Sagtmodighed, vil ha mange Fordele fremfor andre. 

     Deres Livsvaner, TFnkesFt og HandlemDde sD vel som deres Samstemning med, hvad ret er, som vil sFtte dem i Stand til at fatte Sagernes Stilling og tillige ogsD at forstD Bibelens Oplysning om denne TrFngsel og dens Udfald, det vil alt grre sit til, at de kommer til at lide mindre end andre,–isFr af plagende Frygt og onde Anelser.

wpe1A3.jpg (13430 bytes)Meek4.jpg (11219 bytes)Meek5.jpg (22743 bytes)wpe1A9.jpg (14057 bytes)Meek7.jpg (18567 bytes)Meek8.jpg (4890 bytes)Meek9.jpg (14527 bytes)
Mtn9.jpg (17974 bytes) "Seek ye the LORD, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment;
seek righteousness,
seek meekness:
it may be ye shall be hid in the day of the LORD’s anger."
Zephaniah 2:3
 

 

 

 

 

Society weakens with each new spasm of trouble.

     Begivenhedernes Retnig pD denne Herrens Dag vil vFre meget vildledende for dem, som ikke er underrettede af Skriften. Den vil komme pludselig, som Ild, der fortFrer Avner, i Sammenligning med de henrundne lange Tidsaldre og deres langsomme Virken, men ikke pludselig som et Lynglimt fra en klar Himmel, hvad nogle fejlagtig venter, som tFnker sig, at alle de Ting, der er skrevne om Herrens Dag, vil bli opfyldte pD et Drgn–fire og tyve Timer. 

     Den vil komme som "en Tyv om Natten" i den Forstand, at dens TilnFrmelse vil bli listende og ubemFrket af Verden i Almindelighed. Denne Dags TrFngsel vil komme lig KrampetilfFlde. Det vil bli en RFkke TrFkninger, der blir hyppigere og voldsommere, alt som Dagen skrider frem, indtil det sidste Anfald. Apostelen gir dette til Kende, nDr han siger:–"som Veerne over den frugtsommelige" (1 Tess. 5, 2. 3). 

     Forlrsningen vil frrst komme med Frdselen af Tingenes NYE ORDEN,–nye Himle [Kristi Dndelige Styrelse] og en ny Jord [nydannet Samfund], hvor RetfFrdighed bor (2 Pet. 3, 10. 13), –hvor RetfFrdighed og KFrlighed i Steden for Magt og Selviskhed udgrr Loven.

 

 

Labor pangs
in the birth of a new era

     Hver Gang disse den nye Tids Arbejdsveer kommer over det nuvFrende Samfundslegeme, vil dets Kraft og Mod vise sig at vFre mindre, og Smerterne hDrdere. Alt, hvad Samfundets LFger (Stathusholdere) kan grre for dets Lindring, vil vFre at hjFlpe og viselig [336] lede OmstFndighederne ved den uundgDlige Frdsel,–gradvis at berede Vejen for Begivenheden.

     De kan ikke afvFrge det, om de vilde; for Gud har bestemt, at det skal ske. Mange af Samfundets LFger vil imidlertid vFre aldeles uvidende om det virkelige Onde og TilfFldets Fornrdenheder og alvorlige Trang til Behandling. 

     Disse vil gribe til undertrykkende Forholdsregler, og efter som hvert TrFngselsanfald forsvinder, vil de benytte det med Fordel og forstFrke Modstandsmidlerne og vil derved forhrje Angsten, og hvorvel de ikke vil holde Frdselen lFnge tilbage, vil deres slette BehandlingsmDde dog fremskynde Patientens Drd; thi den gamle Tingenes Orden vil dr under Arbejdet med at bringe den nye til Verden.

     For at lFgge Apostelens kraftige Billede til Side og tale ligefremt:–Massernes Anstrengelser for at lrsrive sig fra Kapitalens og Maskinernes faste Greb vil ske i Utide, Planer og Tilstellinger vil vFre ufFrdige og utilstrFkkelige, nDr de Gang pD Gang grr Tillrb til at trFnge sig frem med Magt og sprFnge "Forsyningens og Eftersprrgselens" BDnd, som drager for snFvre GrFnser om dem. 

     Ethvert uheldigt Tillrb vil gi Kapitalen strrre Tro pD sin Evne til at holde den nye Tingenes Orden inden dens nuvFrende GrFnser, indtil Organisationers og Regeringers nFrvFrende tilbageholdende Magt vil nD sin yderste GrFnse, SamfundsbDndets TrDde vil briste, Lov og Orden vFre borte og vidtspredt Regeringslrshed bringe alt, hvad Profeterne har forudsagt om TrFngselen, "en sDden, som ikke har vFret, siden et Folk blev til,"–og Gud ske Lov for den tilfrjede Forsikring,–"som heller ikke skal vorde."

Emancipation
of the world at the hands of one greater than Moses.

Jesus47Sitting.jpg (4858 bytes)

     Israels Udfrielse fra Egypten og fra Plagerne, som ramte Egypterne, synes at afgi et Eksempel pD Verdens Frigrrelse ved ham, som er strrre end Moses, der var et Forbillede pD ham. 

     Det vil bli en Udfrielse fra Satan og ethvert Middel, han har optFnkt for at holde Mennesket i TrFldom under Synd og Vildfarelse. Og ligesom Plagerne, der kom over Egypten, ha’de en forhFrdende Virkning, sD snart de blev borttagne, sDledes vil den midlertidige Lettelse af denne Herrens Dags [337] Smerter lede til, at nogle forhFrder sig, og de vil sige til de fattige, som Egypterne sa’ til Israel: "Dovne er I" og derfor misfornrjede! og vil sandsynligvis lig dem prrve at forrge deres Byrde (2 Mos. 5, 4-23). 

     Men til sidst vil sDdanne, ligesom Farao ved sin sidste Plages Midnat, rnske, at de for lFnge siden var faret lemfFldigere og klogere frem (2 Mos. 12, 30-33). 

     For at lFgge videre MFrke til Ligheden kom i Hu, at denne Herrens Dags TrFngsler kaldes "syv VredesskDler" eller "syv sidste Plager," og at det frrst er ved den sidste af disse, at det store JordskFlv [Revolution] finder Sted, da ethvert BjFrg [Rige] vil forsvinde.–Cb. 16, 17-20.

The Day of Trouble is right on time -- God’s due time.

     En anden Tanke med Hensyn til denne TrFngselens Dag er, at de er kommen i rette Tid,–Guds rette Tid. 

     I det nFste Bind af dette VFrk vil der bli fremfrrt Beviser fra Lovens og Profeternes Vidnesbyrd i det gamle Testamente sD vel som fra Jesus og det nye Testamentes apostolske Profeter, hvorved der klart og umiskendeligt vises, at denne TrFngselens Dag i Tidshenseende henlFgges ved Begyndelsen af Messias’s herlige tusindDrige Regering. 

     Det er denne nrdvendige Tilberedelse for det kommende Oprettelsesarbejde i Millenniets Tidsalder, der fremskynder TrFngselen.

Society is unable to adjust to new
circumstances.

 

Farmers2.jpg (2827 bytes)

"In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground."
Genesis 3:19

     I Lrbet af den sekstusindDrige onde Mellemtid og inden den til Kristi retfFrdige og mFgtige Regerings Oprettelse fastsatte Tid vilde det ha vFret til afgjort Skade for faldne Mennesker, om de ved en tidligere Udvikling af nuvFrende arbejdssparende Maskiner eller ad anden Vej ha’de fDt megen ledig Tid til deres RDdighed. 

     Erfaringen har gi’t Anledning til det Ordsprog: "Lediggang er Moder til Lasten," dermed godkendende Visdommen i Guds Forordning: "I dit Ansigts Sved skal du Fde dit Brrd, indtil du vender tilbage til Jorden." 

     Lig alle Guds Forordninger er denne velgrrende og vis og til hans Skabningers endelige gode. Herrens Dags TrFngsel, som vi allerede ser i GFre, stadfFster Visdommen i Guds Forordning; thi, som vi har set, den hidrrrer fra Overfrembringelse ved arbejdssparende Maskiner og Uformuenhed hos de forskellige [338] Samfundslag til at idrette sig efter de nye OmstFndigheder, pD Grund af Selviskhed hos dem alle.

Had the
knowledge come sooner, the trouble
would have come sooner.

     Et uigendriveligt Bevis pD, at dette er Guds rette Tid til Indfrrelsen af den nye Tingenes Orden, er det, at han lrfter Uvidenhedens DFkke og lidt efter lidt lar Oplysningens og Opfindelsernes Lys strrmme ind over MenneskeslFgten, ganske som det blev forudsagt, da det blev forudsagt, og med de spDde Resultater (Dan. 12, 4. 1) Var Kundskben kommen frr, vilde TrFngselsnrden vFre kommet frr; og skrndt Samfundet kunde ha rejst og indrettet sig pD ny efter Stormen og SmFltninging], vilde det ikke ha vFret en ny Jord [Samfundsordning], hvor RetfFrdighed vilde rDde og bo, men en ny Jord eller Ordning, hvor Synd og Last vilde ha trivedes meget frodigere end nu. 

     Den ligelige Deling af Fordelene ved arbejdssparende Maskiner vilde med Tiden ha indfrrt kortere og kortere Arbejdstid, og sDledes, lrst fra det oprindelige SikkerhedsvFrn, vilde det faldne Menneske med sine fordFrvede Tilbrjeligheder ikke ha brugt sin Frihed og Tid til sjFlelig, sFdelig og legemlig Uddannelse, men, hvad Fortidens Historie godtgrr, Retningen vilde ha gDt nedad mod Lrsagtighed og Last.

     Den delvise Oplrftelse af Slrret nu bereder Tusinder af Bekvemmeligheder for Menneskeheden og afgir dermed fra Oprejsnigsalderens FrembrudTid til Cndsdannelse og sFdelig og legemlig Udvikling sD vel som Tid til at skaffe Livsunderhold til de Skarer, der fra Tid til anden vil bli vakte op af Graven. 

     Og desuden henlFgger den TrFngselstiden netop til det Punkt, hvor den vil vFre til Gavn for MenneskeslFgte, idet den vil indprente dem LFren om deres egen Uformuenhed til at styre sig selv, lige i TusindDrets MorgendFmring, da, ifrlge Herrens Bestemmelse, han, som genlrste alle, skal begynde at velsigne dem ved Jernstavens kraftige Regering og med fuld Kundskab og HjFlp, hvorved de kan genoprettes til oprindelig Fuldkommenhed og evigt Liv.

"He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty."
Psalms 91:1

Feathers.jpg (10595 bytes)
"He shall cover thee with his feathers,
and under
his wings
shalt thou trust:
his truth
shall be
thy shield
and buckler."
Psalms 91:4

[339]

DE HELLIGES PLIGT OG FORRET.

     Et vigtigt SprrgsmDl opstDr vedrrrende de Helliges Pligt under denne TrFngsel og deres passende Holdning over for de to stridende Klasser, der nu kommer frem i Forgrunden. At nogle af de Hellige endnu vil vFre i Krdet i det mindste en Del af denne brFndende Tid, synes muligt. 

     Deres Stilling i de vil imidlertid vFre anderledes end andres, ikke sD meget derved, at de vil bli opholdte ved UndervFrker (dog er det tydelig lovet, at deres Brrd og Vand skal vFre sikkert), men ved at de, underviste ud af Guds Ord, ikke vil frle den samme Angst og hDblrse RFdsel, som vil sprede sig over Verden. 

     De vil i TrFngselen, ifrlge Guds Plan, se Forberedelsen til hele Verdens Velsignelse, og de vil bli kvFgede og trrstede gennem det hele. Dette kommer kraftigt frem i Sal. 91. Es. 33, 2-14. 15-24.

     SDledes trrstede og velsignede ved den guddommelige Forsikrig har de Hellige som deres frrste Pligt den at lade Verden se, at de midt under den herskende TrFngsel og Misnrje, og selv mens de deler TrFngselen og lider under den, er hDbefulde, frimodige og altid glade i Betragtning af det i Guds Ord spDde herlige Udfald.

Dissatisfaction
is widespread.
Rich.jpg (42172 bytes)

Rich2.jpg (33289 bytes)

     Apostele har skrevet, at der er en stor Vinding i Fromhed parret med Nöjsomhed [Tilfredshed med det fornrde Udkomme], og skrndt dette altid har vFret sandt, vil det dog ha dobbelt Gyldighed pD denne Herrens Dag, da Misrje er Hovedplagen blandt alle verdslige Klasser. Fra disse skulde de Hellige vFre en kendelig Undtagelse. 

     Der ga’s aldrig en Tid frr, da Utilfredshed var sD vidtspredt, og dog har der aldrig vFret en Tid som denne, da Menneskene nrd sD mange Goder og Gaver. Hvor vi end vender Blikket hen, til de riges Paladser, overfyldte med Bekvemmeligheder og en Pragt, som Salomon i al sin Herlighed nFsten intet kendte til, eller vi kaster Blikket ind i den driftige og mDdeholdne Arbejders hyggelige Hjem, med dets Beviser pD god Smag, Hygge, Kunst og Luksus, sD ser vi, at med Hensyn til rigelig Forsyning overgDr Nutiden i ehver Henseende mange Fold ethvert andet [340] Tidsrun siden Skabelsen, og dog er Folk misfornrjede og ikke lykkelige

Provide things decent and needful, with
contentment.

 
The saints
should take
no part in the
struggle.

    Sagen er den, at et selvisk, fordFrvet Hjertes Lyster kender ingen GrFnser. Selviskheden har i den Grad sat sig fast hos alle, at nDr vi skuer os om, ser vi hele Verden i vildt Jag gribende efter Rigdom. 

     Da kun nogle fD har Held med sig, er Resten misundelige og gnavne, fordi de ikke er de heldige, og alle er misfornrjede og elendige,–og det mere end til nogen tidligere Tid.

Bible19Jerry.jpg (2955 bytes)

     Derfor har de Nöjsomhed parret med deres Gudfrygtighed, ikke fordi de intet hrjere MDl har at strFbe efter, men fordi deres StrFben er himmelvendt og gDr op i Arbejdet med at hengemme Skatte i Himlen og at vFre rige i Gud. I Betragrtning heraf og af deres Kendskab til Guds i hans Ord Dbenbarede Planer er de tilfreds med, hvad jordisk Lod Gud monne tildele dem. Disse kan gladelig synge:

"Tilfreds, hvad end min Stilling er,
Da Herrens HDnd mig leder her."

     Men desvFrre! ikke alle Guds Brrn indtar dette Standpunkt. Mange er henfaldt til den i Verden herskende Misnrje og frarrver sig Livets Nydelser, fordi de har forladt Herrens Fjed og kaster deres Lod og tar deres Del med Verden,–sögende jordiske Ting, enten de opnDr dem eller ej, delende Verdens Misnrje og gDende glip af den Nrjsomhed og Fred, som Verden hverken kan gi eller ta.

 

Bible28JulieUp.jpg (3185 bytes)

 

 

 

 

 

CrossCrown2.gif (7602 bytes)

     Vi rDder derfor pD det mest indtrFngende de Hellige til at opgi GrDdighedens og ForfFngelighedens Strid og dens Misnrje og at strFbe efter de hrjere Rigdomme og den Fred, de gir. Vi kunde ville minde dem om Apostelens Ord:

     [341] "Der er stor Vinding i Fromhed parret med Nrjsomhed; vi bragte jo intet ind i Verden: det er indlysende, at vi heller ikke kan bringe noget ud. NDr vi har [fornrdne] NFringsmidler og KlFdningsstykker, skal vi ha nok deri. 

     "De derimod, som gDr ud pD at vorde rige [hvad enten det lykkes dem eller ej], flader i en Fristelse og en Snare og mange ubesindige og skadelige Lyster, der jo netop nedsFnker Menneskene i qdelFggelse og Undergang; en Rod til alle Onder er nemlig PengekFrheden [bDde hos rige og fattige], og fordi nogle attrDde Penge, fo’r de vild fra Troen og gennemborede sig selv rundt om med mange Sorger. 

     "Du derimod, o Gudsmenneske, fly de Ting, men jag efter RetfFrdighed, Fromhed, Tro, KFrlighed, TDlmodighed og Sagtmodighed; anstreng dig i Troens Édle VÉddekamp, grib det evige Liv, hvortil du blev kaldt og indgik den Fdle Overenskomst."–1 Tim. 6, 6-12.

 

"Let your
conversation
be without
covetousness;
and be content
with
such things
as ye have..."
Hebrews 13:5

     Om de Hellige sDledes sFtter et Eksempel pD Nrjsomhed og glad ForhDbning og pD frimodig at finde sig i nFrvFrende Prrvelser i sikkert HDb om den gode kommende Tid, da er alene sDdanne levende Eksempler straks vFrdifulde LFrdomme for Verden. Og foruden dette Eksempel skulde de Helliges RDd til deres Omgivelser vFre i Samklag med deres Tro. 

     Det skulde ha noget af Salve og lFgende Balsam i sig. Man skulde med Fordel udnytte OmstFndigheder til at henvise Verden til den gode Tid, der er i Vente, at forkynde dem Guds kommende Kongedrmme og at pDvise den egenlige Crsag til nFrvFrende TrFngselsulykker og det eneste Bodemiddel.–Luk. 3, 14. Heb. 13, 5. Fil. 4, 11.

 

 

 

Heralds
of the Kingdom -- Ambassadors
of Peace

 

Mtn5.jpg (8364 bytes)

     Den stakkels Verden vDnder sig ikke alene under sine virkelige, men ogsD under sine indbildte Onder og isFr under den Misnrje, som flyder af Selviskhed, Hovmod og BegFrligheder, der volder Meneskene Uro og Plager, fordi de ikke fuldt kan tilfredsstille dem. 

     Derfor lad os, idet vi kan se begge Sider af SprrgsmDlet, rDde dem, der er villige til at hrre, til Nrjsomhed med, hvad de har, og til tDlmodig Venten, [342] indtil Gud i sin Tid og pD rette MDde tilfrrer dem de mange Velsignelser, som hans KFrlighed og Visdom har tilvejebragt.

     Ved at undersrge og fremkalde BetFndelse i enten virkelige eller indbildte SDr og Onder vilde vi grre dem Skade, som vi skulde hjFlpe og velsigne, idet vi jo dermed udbreder deres Misnrje og frlgelig, deres Nrd. 

     Men ved at efterkomme vor Opgave, at kundgrre de gode Tidender om den for ALLE givne Lösepenge og de deraf til ALLE kommende Velsignelser, blir vi Kongedrmmets sande Herolder,–dets Freds-Sendebud. SDledes stDr der skrevet: 

      "Hvor dejlige er pD BjFrgene [Rigerne] dens Frdder [de sidste Lemmer af Kristi Legeme], som bringer godt Budskab, som forkytnder Fred, som bebuder godt."–Es. 52, 7.

 

Poverty3F.jpg (5316 bytes)

PovertyF.jpg (3105 bytes)

The Kingdom
at hand
is the only
remedy
and hope.

The eminent Kingdom...

     Denne "Jehovas Dags" TrFngsler vil afgi en sDdan Lejlighed til at forkynde gode Tidender om kommede godt, som sjFlden tilbyder sig, og salige er de, som vil frlge Mesterens Fjed og vFre de gode Samaritanere, der forbinder SDrene og gyder Trrstens og Opmuntringens Olie og Vin deri. Der gi’s sDdanne de Forsikring, at deres Gerning ikke er forgFves; thi sD snart Herrens Domme kommer til Jorden, lFrer Jorderigets Beboere RetfFrdighed.–Es. 26, 9.

     Herres Brrns Medfrlelse mD ligesom deres himmelske Faders i stort MDl vFre pD den sukkende Skabnings Side i enhver af dens BestrFbelser for Udfrielse af TrFldom, hvorvel de, som han, skulde ihukomme og ha Deltagelse med dem af de stridende Klasser, hvis Hu stDr til at vFre retfFrdige og Fdelmodige, men hvis BestrFbelser hemmes og hindres ikke alene af deres faldne Naturers Svagheder, men ogsD af deres Omgivelser i Livet og deres Forbindelse med og AfhFngighed af andre. 

     Men Herrens Brrn skulde ingen Samstemning ha med nogen Klasses magtgridske, umFttelige qnsker og BestrFbelser. Deres Udtalelser brr vFre rolige og mDdeholdne og altid for Fred, hvor ingen GrundsFtning stDr pD Spil. De skulde huske pD, at dette er Herrens Strid, og at for sD vidt det gFlder Politik eller SamfundssprrgsmDl, da har disse ingen [343] anden virkelig Lrsning end den i Guds Ord forudspDde. 

     De offerviedes Pligt er derfor allerfrrst den at se til, at de ikke stDr i Vejen for Jehovas Sejrsvogn, og sD at "stD stille og se Guds Frelse," i den Forstand, at de indser, at det ikke er en Del af deres Arbejde at delta i Kampen, men at det er Herren, der udfrrer det gennem andre Virkemidler. Med Blikket bortvendt fra alt sDdant skulde de drive pD deres egen Mission, bebudende det himmelske Kongedrmme nFr som det eneste Bodemiddel for alle Klasser og deres eneste HDb.

DAGEN ER NER.

"Du stakkels Pilgrim, skrid kun endnu frem,–
Alt Dagen gryr!
Nu er du trFt; se Glansen af dit Hjem!
Og Mrrket flyr!

Hold ud lidt lFngere og vent pD Ro;
Sov ikke ind, skrndt det er drrjt. Bliv tro!
PD Sorger Livets Nat er rig; men sku,–
Alt Dagen gryr!

Snart svinder Jordens Skygger, Nrd og Gru,
Og Frygte flyr!
PD BjFrgets Top du om en Stund vil stD
Og Freds og GlFdes lyse Verden nD
‘I HDbet glad’ end Lrsnet vFre mD,–
Det dages nu!

Hvad Herlighed du dog den Dag vil fD;
VFr lys i Hu!
Omgjord din LFnd, bind SDler pD din Fod;
Mrrk Vejen er og lang, men Enden god."

 

[344] EN BEDRE DAG.

"Her jeg venter–venter stadig
Efter Dagen, sk
rn og rig,
Lyset bag de Sky’r og Skygger,
Der omgir min
rde Sti,–
Ja en Gl
Fdesdag, en sDden,
Som ej kendtes f
rr pD Jord,
N
Dr Guds Krist pD Davids Trone
Leder alt i Retf
Frds Spor.

Alle Fortidens Profeter
Har dens Glans i Fjernsyn set
Og har talt i h
rje Toner
Om dens Fred og Herlighed.
De sov ind i hine Dale,
Hvor de tr
Fdtte vandred om;
Snart vil de med Sejerssange
Komme til Guds Helligdom.

Nu er Verden fuld af Onder,
Sorg og Suk er Dagens Skik;l
Syn af Usselhed og Kummer
T
Dreslrrer tidt mit Blik.
Natten over Jorden ruger,
Ondt og Uret r
Dder her;
Jeg kan vente, thi foran mig
Str
Dler Morgnens RosenskFr.

Ja, jeg venter, hDber, beder:
Bring Messiasriget ind!
For jeg ved, hans Retf
Frdsstyre
Vil p
D Sandhed lFgge Vind.
Verdens Gl
Fder mig ej lokker;
Til hin Dag mi Hu jo st
Dr.
Verdens Pragt mig ej fortryller,
Da mig Dagens Str
Dler nDr."

 

To Return to Home Page
click on Chart.

Send E-Mail 

English Only