Skriftstandpunkt

 

 

 


14 FJORTENDE KAPITEL.

Guds Kongedömme

— EMNETS FREMSKUDTE PLADS.
— HVORDAN RIGET ER.
— KONGEDÖMMET I LÖBET AF EVANGELIETS TIDSALDER.
— FEJLE SYNSMåDER RETTEDE AF PAVLUS.
— FÖLGER AF FALSKE BEGREBER OM KONGEDÖMMET.
— TO SIDER AF GUDS KONGEDÖMME.
— DEN åNDELIGE FORM OG DENS GERNING.
DEN JORDISKE FORM OG DENS GERNING.
DERES OVERENSSTEMMENDE SAMVIRKEN.
— HERLIGHEDEN VED DEN JORDISKE FORM.
— HERLIGHEDEN VED DEN JORDISKE FORM.
— HERLILGHEDEN VED DEN HIMMELSKE FORM.
— DEN PAKTSROD, AF HVILKEN DISSE GRENE VOKSER FREM.
RIGETS JORDISKE FORM ISRAELITSKE.
— DE BORTEBLEVNE STAMMER.
— DET HIMMELSKE JERUSALEM.
— ISRAEL ET FORBILLEDLIGHT FOLD.
— ISRAELS TAB OG TILBAGEVINDELSE.
— DE UDVALGTE KLASSER.
— ARVINGERNE TIL KONGEDÖMMET.
— JERNSTYRET.
— ET TRÆK TIL OPKLARING AF ÖJEMEDET FOR 
     DEN TUSINDåRIGE
REGERING.
— KONGEDÖMMET OVERG’T TIL FADEREN.
— GUDS OPRINDELIGE BESTEMMELSE FULDT GENNEMFÖRT

 

     [275] Den, som ikke omhyggelig har undersrgt dette Emne med Konkordans og Bibel i HDnden, vil ved at grre det bli overrasket ved at finde dets fremskudte Plads i Skriften. 

     Det gamle Testament er rigt pD Lrfter og SpDdomme, hvori Guds Kongedrmme og dets Konge, Messias, danner selve Midtpunktet. Det var enhver Israelits HDb (Luk. 3, 15), at Gud vilde ophrje hans Folk under Messias, og da Herren kom til dem, var det som deres Konge for at oprette det lFnge lovede Guds Kongedrmme pD Jorden.

Baptism2.jpg (6041 bytes)
John the Baptist,
the Forerunner
of Jesus

     Johannes, vor Herres Jesu Forrber og Herold, pDbegyndte sin Gerning med den Forkyndelse: (Matt. 3, 2). Herren begyndte sin Virksomhe "Omvend eder, for Himlenes Kongedrmme [kongelige MajestFt] er kommet nFr" d med ganske den samme Forkyndelse (Matt. 4, 17), og Apostlerne blev udsendte for at udrDbe det samme Budskab (Matt. 10:7. Luk. 9, 3). 

     Ikke alene var Kongedrmmet det Emne, hvormed Herren begyndte sin offenlige Virksomhed, men det var egenlig Hovedemnet i al hans PrFdken (Luk. 8, 1; 4, 43; 19, 11); andre Sager omtaltes bare i Forbindelse [276] med eller til Forklaring af denne ene Sag. 

     Flertallet af hans Lignelser var enten TrFk til Belysning af Kongedrmmet fra forskellige Standpunkter og i forskellige Henseender, eller ogsD tjente de til at fremhFve, at fuld Indvielse til Gud var en vFsenlig Betingelse for at fD Del i KongevFrdigheden, og til at rette den jrdiske Fejlopfattelse, at de var sikre pD Kongedrmmet, fordi de var naturlige Brrn af Abraham og frlgelig naturlige Arvinger til ForjFttelserne.

Why didn’t Jesus set up his kingdom at his first advent?

Jesus3Feed5000.jpg (4863 bytes)
Jesus healing,
a foretaste
of his kingdom
on earth

 

Jesus4Emaus.jpg (2943 bytes)
Walking
to Emmaus

     I sine Samtaler med sine Efterfrlgere styrkede og opmuntrede vor Herre Jesus deres Forventninger om et kommende Kongedrmme, idet han sa’ til dem:

"Jeg indgDr en Pakt med eder, ligesom min Fader indgik en Pakt med mig, om et Kongedrmme, as I skal Fde og drikke ved mit Bord i mit Kongedrmme, og I skal sidde pD Troner og drmme [regere] de tolv Israels Stammer" (Luk. 22, 29. 30).

"Frygt ikke, du lille Hjord; for det har behaget eders Fader at gi eder Kongedrmmet" (Luk. 12, 32).

     Og da deres hyldede Konge blev korstFstet i Steden for at bli kronnet og sat pD Tronen, blev hans LFrlinger sDre skuffede. SDledes som to af dem udtalte sig til den formentlige fremmede pD deres Vej til Emaus efter hans Opstandelse, ha’de de "hDbet, at det var ham, der skulde ha genlrst Israel,"–frigjort dem fra det romerska Cg og gjort Israel til Guds Kongedrmme i Magt og Herlighed. 

     Men de blev sDre skuffede ved de Forandringer, der ha’de fundet Sted nogle fD Dage i Forvejen. Da oplod Jesus deres Forstand ved ud fra Skriften at vise dem, at hans Offer var allerfrrst nrdvendigt, frr Kongedrmmet kunde bli aprettet.–Luk. 24, 21. 25-27.

Why man’s redemption precedes
kingdom blessings.
     Gud kunde ha gi’t Jesus Jordens Herredrmme uden at genlrse Mennesket; for "den Hrjeste har Magt over Menneskenes Kongedrmme, og gir det til den, han vil" (Dan. 4, 32). 

     Men Gud ha’de et herligere FormDl, end der kunde gennemfrres ved sDdan en Plan. Et sDdant Kongedrmme kunde ha bragt Velsignelser, som, hvor gode de end var, dog kun vilde ha vFret timelige, eftersom hele MenneskeslFgten var under Drdsdom. 

     For at grre hans Velsignelser evigvarende og fuldstFndige, [276] mDtte SlFgten frrst genlrses fra Drden og sDledes pD lovlig Vis frigrses for den Fordrmmelse, som kom over alle i Adam.

     At Jesus ved at udlFgge SpDdommene oplivede Disiplenes HDb om et kommende Kongedrmme, fremgDr klart deraf, at de senere hen, da han var ved at forlade dem, spurgte:

"Herre, vil du pD denne Tid igen oprette Kongedrmmet for Israel?"

Skrndt ha "Det er ikke eders Sag at vide Tiderne og Timerne, som Faderen har sat i sin egen Magt."

     ns Svar ikke var ligefremt, modsa’ det dog ikke deres HDb. Han sa’:–Apg. 1, 6. 7.

Is the kingdom
to be earthly?
or heavenly?

 

 

wpe691.jpg (3028 bytes)

     Sandt nok, Disiplene delte i Frrstningen hele Jrdefolkets ufuldkomne Opfattelse om Guds Kongedrmme, idet de tog det for udelukkende at vFre ej jordisk Rige, ligesom mange i vor Tid har ta’t fejl i en modsat Retning ved udelukkende at holde det for et himmelsk Kongedrmme. 

     Og mange af vor Herres Jesu Lignelser og mrrke Taler var bestemte til i sin Tid at rette disse Fejlopfattelser. Men han fremholdt altid Tanken om et Kongedrmme, en Regering, der skulde oprettes pD Jorden og styre blandt Menneskene. Og han indgrd dem ikke alene HDb om Del i Kongedrmmet, men han lFte dem ogsD at bede om dets Oprettelse:–

Dit Kongedrmme komme; ske din Vilje, som i Himlen, sDledes ogsD pD Jorden."

Waiting for
God's kingdom seemed absurd
to the worldly-wise.

 

 

 

 

 


Jesus taught that his kingdom was not of this world and would not be established until after his suffering and death.

 


But zealot Jews rebelled against Rome, endeavoring to set up their kingdom prematurely
.

     For de verdensvise blandt Jrderne syntes vor Herre at vFre en Bedrager og SvFrmer; og de ansD hans LFlinger for vildledte Stakler. 

     Hans Visdom og Takt og hans Undergerninger kunde de ikke godt modsige eller gi nogen rimelig Forklaring af; dog fra deres Vantros-Standpunkt syntes det at vFre en altfor urimelig PDstand at ta Hensyn til, at han var Verdens Arving og vilde oprette det lovede Kongedrmme, som skulde herske over Verden, og at hans Efterfrlgere, som alle var fra de ringere Livsstillinger, vilde bli Medherskere med ham i det Kongedrmme.

      Rom med sine indrvede Krigere, sine duelige HFrfrrere og sine umDdelige Rigdomme var Verdens Herre og blev daglig mFgtigere. 

     Hvem var da denne NasarFer? og [278] hvem var disse Fiskere, uden Penge eller Indflydelse og kun med en ringe Tilslutning blandt Folket? 

     Hvem var disse, at de skulde tale om at oprette det Kongedrmme, som lFnge var lovet at skulle bli det herligste og mFgtigste, Jorden nogen Sinde ha’de kendt til?

ISMasada.jpg (19013 bytes)

The Masada

    The last outpost of Jewish rebellion in 73 A.D., is the famous location where 960 Jewish zealots chose to take their own lives rather than submit to a life of Roman slavery.


"The Kingdom
of God cometh not with observation"--

Yet it would be everywhere present
and powerful.

The spiritual kingdom is being set up first and will be for a time
unrecognized.

     I HDb om at blotte den formentlige Uholdbarhed i vor Herres PDstande og derved at afrive Bindet fra hans Efterfrlgeres qjne afFskede FarisFerne ham:

     –NDr vil dette Kongedrmme, som I prFdker, begynde at vise sig i det ydre?–nDr vil eders Soldater komme?–nDr vil dette Guds Kongedrmme trFde synlig frem (Luk. 17, 20-30)? Vor Herres Svar vilde ha gi’t dem en ny Tanke, om de ikke ha’de vFret hildede i Fordom mod ham og blindede af deres egen indbildte Visdom. 

     Han svarede, at hans Kongedrmme aldrig vilde fremtrFde pD den MDde, de ventede det pD. Det Kongedomme, som han prFdkede, og som han indbrd sine Efterfrlgere til Medarveret i, var et usynligt Rige, og de mDtte ikke vente at se det.

"Han svarede dem og sa’: Guds Kongedrmme kommer ikke sDledes, at nogen lÉgger MÉrke dertil [under ydre Opsigt]. De skal ikke heller sige: Se her! eller der! thi se! Guds Kongedrmme er iblandt eder."*)

     Med et Ord, han viste dem, at nDr hans Kongedrmme skulde komme, vilde det vFre allesteds nFrvFrende og alle Vegne mFgtigt, dog ingensteds synligt.

*) Det vilde sikkert nok ikke stemme med nogen Anskuelse at hFvde, at det Kongedrmme, som Jesus pDstod at vFre ved at oprette, vilde vFre inden i FarisFernes Hjerter, som han kaldte Hyklere og kalkede Grave. 

Men nDr dette Kongedrmme er oprettet, vil det vFre "midt iblandt" alle Klasser og regere og drmme alle.


SkyStorm3F.jpg (2703 bytes)
     Dermed gav han dem et Begreb om det Dndelige Konge-domme, som han prFdkede; men de var uforberedte og modtog det ikke. Der var en Grad af Sandhed i den jrrdiske Forventning om det lovede Kongedrmme, som i sin Tid vil bli virkeliggjort, hvad vi skal fD at se; men vor Herres Henvisning her er til den Dndelige Side af Riget, til selve Kongedrmmet, som vil bli usynligt. 

     Og eftersom denne Del af Riget vil bli oprettet först, vil dets NFrvFrelse bli uset og for [279] en Tid ubemFrket. Den SFrret at fD Arv i denne Dndelige Afdeling af Guds Rige var det eneste Tilbud, som da blev gjort, og har vFret det ene HDb i vor Opadkaldelse i Lrbet af hele Evangeliealderen, som da tog sin Bergyndelse. Frlgelig henfrrte Jesus udelukkende til dette (Luk. 16, 16). Det vil klarere indses, alt som vi skrider frem.

Nicodemus.jpg (7981 bytes)

"There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

The same came to Jesus by night, and said unto him,

‘Rabbi, we know that thou art from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.’"
John  3:1,2

Jesus46Healing.jpg (5034 bytes)
Jesus healing

     Det var sandsynlig vis pD Grund af denne modsatte offenlige Mening, isFr blandt FarisFrne, at Nikodemus kom til Jesus om Natten, lFngselsfuld efter at fD Hemmeligheden opklaret; dog skammede han sig Dbenbart ved offenlig at vedgD, at sDdanne PDstande ha’de nogen VFgt efter hans Skrn.

     Samtalen mellem Herren og Nikodemus (Joh. 3), skrndt kun til Dels gengi’t, gir et noget strrre Indblik i Beskaffenheden af Guds Kongedrmme. Cbenbart er Samtalens Hovedpunkter optegnede, sD vi af disse nemt kan slutte os til Retningen i det hele, som vi rimeligt kan omskrive sDledes:

Nikodemus:–

"Rabbi, vi ved, at du er en LFrer, kommen fra Gud; thi igen kan grre de Tegn, som du grr, uden at Gud er med ham." 

Dog synes nogle af eders Udsagn meget uoverensstemmende for mig, og jeg kommer for at udbede mig en Forklaring. For Eks., du og dine LFrlinger gDr omkring og forkynder: 

"Himlenes Kongedrmme er kommet nFr"; men du har hverken nogen HFr eller Rigdom eller Indflydelse, og efter alt ydre at drmme er denne PDstand usand; og heri synes du at forfrre Folket. 

FarisFerne i Almindelighed holder dig for en Bedrager; men jeg er viss pD, der mD vFre noget sandt i, hvad du lFrer, "for ingen kan grre de Tegn, som du grr, uden at Gud er med ham."

Hensigten med mit Besrg er at sprrge om, af hvad Slags, nDr og hvorfra er dette Kongedrmme, som I forkynder? og nDr og hvorledes vil det bli oprettet?

"Begotten"
and "Born"
of the spirit
Jesus--

Din BegFring om at fD en fuld ForstDelse af Himlenes Kongedrmme kan ikke nu bli besvaret til din Tilfredshed, ikke at jeg jo nok kender fuldt ud til det, men fordi du i din nuvFrende Tilstand ikke vilde [280] kunne forstD eller pDskrnne det, om jeg gav fuld Forklaring. 

"Uden at bli avlet*) ovenfra kan ingen se, [GrFsk idein**), vide, vFre kendt med] Guds Kongedrmme."

*) Det grFske Ord gennao og dets Afledningsformer, undertiden oversat avle og undertiden föde, indeholder egenlig begge Begreber og burde oversFttes med det ene eller andet af disse to danske Ord efter Meninger i det Sted, hvor det forekommer. 

De to Begreber, Avling og Frdsel, ligger altid i Ordet, sD at, om det ene udtales, er altid det andet underforstDt, ligesom Frdsel er den naturlige Frlge af Avling, og Avling den naturlige ForudsFtning for Frdsel. 

NDr den handlende, hvortil gennao knyttes, er af Hankrnnet, skulde det oversFttes avle, nDr af Hunkrnnet, föde. SDledes skulde i 1 Joh. 2, 29; 3, 9; 4, 7; 5, 1. 18 gennao vFre avle, fordi Gud (det mandlige) er den handlende.

Undertilden afhFnger imidlertid OversFttelsen af Handlingens Natur, havdenten den er mandlig eller kvindelig. SDledes skulde det i Forbindelse med ek, der betyder af, ud af, fra, oversFttes föde. 

SDledes burde gennao i Joh. 3, 5. 6 oversFttes föde, som det tilkendegi’s af Ordet ek"födt af Vand," "af Krdet," "af Cnden."

 

**) Dette samme grFske Ord gengi’s med overveje i Apg. 15, 6.

 "Apostlerne og de Eldste kom sammen for at overveje [kende eller forstD fD Indblik i] denne Sag." 

Det samme Ord oversFttes se i Rom. 11, 22.

 "Se [overvej, indse, forstD] derfor Guds Godhed og Strenghed," ligeledes i 1 Joh. 3, 1–"Se [overvej, kend, indse, forstD] hvilken KFrlighed Gud har gi’t os i Eje."

*) Udtrykket indkomme i har her Meningen deltage, dele, som i andre TilfFlde, hvor det samme grFske Ord bruges. SDledes lFser vi: 

"Om du vil indgD, komme ind [ha Del i] til [i] Livet," og: "Bed, for at I ikke skal komme ind [fD Del] i Fristelse." 

SDledes talte Herren her om dem, som vilde fD Del i eller bli Medlemmer af Kongedrmmet eller Herskermagten som kongelige EmbedsmFnd, og ikke om de Millioner, der vil bli velsignede af Kongedrmmet og vFre dets UndersDtter.

How can a man
be begotten
when he is old?

Repentance
is not the
new birth.

Spiritual begettal precedes
spiritual birth.

Selv mine LFrlinger har endnu meget utydelige Begreber om Beskaffenheden af det Kongedrmme, de forkynder. Jeg kan ikke fortFlle dem det af samme Grund, som jeg ikke kan sige dig det, og de vilde ikke kunne forstD det af den samme Grund. 

Men, Nikodemus, een Ejendommelighed ved Guds HandlemDde er den, at han krFver Lydighed med den Klarhed, man allerede har, frrend der gi’s mere Lys, og i UdvFlgelsen af dem, der skal agtes vFrdige til af fD Del i Kongedrmmet, ta’s der Hensyn til, om der lFgges Tro for Dagen. 

De mD vFre sDdanne, som er villige til at frlge Guds Ledelse, Skridt for Skridt, idet de ofte kun ser klart det ene Skridt fremad. De vandrer i Tro og ikke i Beskuelse.

[281] Nikodemus:–

Men jeg forstDr dig ikke. Hvad mener du? "Hvorledes kan et Menneske avles, nDr han er en Olding? Han kan dog vel ikke komme ind i sin Moders Liv for anden Gang og frrdes?"

Jesus--

Ikke sDledes. Lad mig anskueliggrre, hvad jeg mener, ved at minde dig om "Neddykkeren Johannes" og hans Gerning. Hans DDb betegnede billedligt en SindsFndring, en Begyndelse af Livet pD ny. 

Synderen, der rejste sig op af Vandet, betegnede en Person, der var renset og begyndte er rent Liv som et nyfrdt Barn. Dette vil gi dig et Vink om, hvad jeg mener med at tale om en ny Avling og Frdsel. Johannes’s Gerning var en forberedende, den skulde forberede Menneskene for Kongedrmmet ved at lFre en Hjertets Forandring og en Livets Forbedring, som det udtrykkes i hans DDb. 

SDdan en Forandring af Hjerte og Liv er nrdvendig for dem, som nu vil se eller kende Guds Kongedrmme. Men endnu mere er nrdvendigt for dem, som vil se Guds Kongedrmme i dets Herlighed og Fuldendthed, nemlig en endnu hrjere Avling og Frdsel. 

Uden at nogen har erfaret OmFndringen i Hjerte og Liv, Frdselen af Vand, og dertil blir frdt af Cnden, kan han ikke indkomme [*deltage] i Guds Kongedrmme.

Den Forandring, som vil bli gjort ved denne nye Frdsel af Cnden, er i Sandhed stor, Nikodemus; thi det, som er frdt af Krdet, er Krd, men det, som er frdt af Cnden, er Cnd.

Undres derfor ikke over mit frrste Udsagn, at I mD avles ovenfra, frr I kan forstD, kende og pDskrnne de Ting, hvorom du sprr. 

"Forundre dig ikke over, at jeg sa’ til dig: Det brr eder at avles pD ny!"

Forskellen mellem eders nuvFrende [282] Tilstand, frdte af Krdet, og deres Tilstand, der blir frdte af Cnden og skal komme ind i eller udgrre det Kongedrmme, som jeg prFdker, er meget stor. 

Lad mig gi dig et Billede, hvorved du vil fD en Slags Forestilling om de VFsener, som, nDr de er blet frdte af Cnden, vil udgrre dette Kongedrmme:–

Vinden blFser, hvor den vil, og du hrrer dens Susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen,–sDledes er enhver, som er frdt af Cnden. 

Dette er sD klart et Billede, som jeg kan gi dig af dem, der vil blif frdte af Cnden i Opstandelsen, dem, som vil "indkomme i" eller udgrre det Kongedrmme, som jeg nu prFdker.

 De vil alle bli lige sD usynlige som Vinden, og Mennesker, som ikke er frdte sDledes, af Cnden, vil hverken vide, hvorfra de kommer, eller hvor de farer hen.

Nikodemus:–

"Hvorledes kan dette ske?" Jeg kan ikke fatte, at det er muligt for VFsener at vFre nFrvFrende og dog usynlige eller at gD og komme usete, som Vinden. Hvorledes er det muligt at det kan vFre sD?

ElishaF.jpg (4628 bytes)
Elisha and his Servant

Jesus--

"Er du Israels LFrer og ved ikke dette?" at CndevFsener kan vFre til Stede og dog usynlige? Har du, som forrger at lFre andre, aldrig lFst om Elisa og hans Tjener eller om Bileams Esel? og de mange TilfFlde i Skriften, som belyser denne Grundlov, at CndevFsener kan vFre til Stede blandt Mennesker og dog usynlige? 

Desuden hrrer du til FarisFerne, som grr Dben Bekendelse af at tro pD Engle som CndevFsener. Men dette er et Eksempel pD, hvad jeg sa’ dig fra frrst af: Uden at nogen blir avlet ovenfra, kan han ikke se [indse, bli kendt med, fatte som fornuftigt] Guds Kongedrmme eller de forskellige, dermed forbundne, Ting.

"The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth:
so is every one that is born of the Spirit." John 3:8

 

What is
spirit begettal?

 

 

 

 

 

 

 


*) Ordene "som er i Himlen" (V. 13) findes ikke i de Fldste og pDlideligste MSS. (BibelhDndskrifter)

 

Om du agter at komme ind i og bli en Medarving med mig til dette Kongedrmme, som jeg forkynder, mD du frlge Lyset, Skridt for Skridt. Idet du grr det, vil der komme mere Lys, og det lige sD hurtig, som du vil vFre beredt for det. 

Jeg har prFdket disse Ting, der nu brr vides, og som du kan forstD, og har [283] udfrrt Undergerninger, og du erkender, at jeg er en LFrer, kommen fra Gud, men du har ikke handlet efter din Tro og er ikke, Dbenlyst blet min LFrling og Efterfrlger. 

Du mD ikke vente at se mere, indtil du efterlever alt, hvad du virkelig ser; da vil Gud gi dig mere Lys og Klarhed for det nFste Skridt. "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler det, vi ved, og vidner det, vi har set, og I [FarisFere] tar ikke imod vort Vidnesbyrd. 

NDr jeg siger eder de jordiske Ting, og I ikke tror, hvorledes skal I tro, om jeg siger eder de himmelske?" Det vilde vFre til ingen Nytte, om jeg prrvede pD at fortFlle dig om himmelske Ting, for du vilde ikke bli overbevist, og min PrFdken vilde synes end mere tDbelig for dig. 

Om det, som jeg har lFrt eder, hvad der har vFret af en jordisk Beskaffenhed eller belyst ved jordiske Ting, som du kan forstD og virkelig forstDr, ikke har fremkaldt Overbevisning nok hos dig til at lede dig til offenlig at bli min LFrling og Efterfrlger, vilde det ikke vFre mere overbevisende for dig, hvis jeg fortalte dig om himmelske, hvorom du intet ved; thi ingen er nogen Sinde faret op til Himlen, frlgelig kunde ingen stadfFste mit Vidnesbyrd. 

Jeg, som kom ned af Himlen, er den eneste, der forstDr himmelske Ting. "Ingen er faren op til Himlen uden den, som for ned af Himlen, Menneskens Srn."*) Kundskab om de himmelske Ting kan kun modta’s efter Avlingen af Cnden, og de himmelske Ting selv frrst efter Frdselen af Cnden som CndevFsener.

Jesus40Teaching.jpg (5906 bytes)
Jesus taught
about an earthly
kingdom.
     SDledes krFvede det TDlmodighed fra Herrens Side at vidne om Kongedrmmets Beskaffenhed for dem, hvis Fordomme og Opdragelse hindrede dem i at se andet end fordrejede Opfattelser af dets jordiske Side. Ikke des mindre fortsattes Udsrgelsen af en passende Klasse til at fD Del i Messias’s Kongedrmme, skrndt kun nogle fD blev udvalgte af Israel, hvem det udelukkende blev tilbudt i syv Cr. 

     Som Gud ha’d forudset, [284] blev pD Grund af, at de ikke var beredte for den SFrret at fD Del i Messias’s Kongedrmme og ikke tilegnede sig og rettede sig efter de stillede Betingelser, dette Gode ta’t fra dem som et Folk, kun en Levning af dem modtog det, og det kom til Hedningerne for ogsD af dem at udta "et Folk for hans Navn." 

     Og iblandt disse sFtter ogsD kun en Levning, en "lille Hjord," Pris pD Forrettigheden og agtes vFrdige til Medarveret i hans Kongedrmme og Herlighed.

The kingdom
of God
has not yet
reigned on earth.

 

     Alvorlig har den i den kristne Navnkirke indfrrte Vildfarelse vFret, som misfortolker dette lovede Kongedrmme derhen, at det ret og slet betyder Navnkristenheden i dens nuvFrende Tilstand og dets Gerning blot og bart et NDdesvFrk i troendes Hjerter; og til en sDdan Yderlighed er denne Vildfarelse blet frrt, at Navnkristenhedens nuvFrende vanhellige Forbindelse og Regeren med Verden ifrlge manges Tro er Guds Kongedrmmes Regering pD Jorden. 

     Sandt nok, i een Forstand er Menigheden nu Guds Kongedrmme, og et NDdevFrk blir nu udfrrt i troendes Hjerter; men at holde dette for det hele og at nFgte, at et virkeligt fremtidigt Gudsrige endnu skal oprettes under alle Himle, hvori Guds Vilje vil ske som i Himlen, det er at ta Indhold og Mening ud af de stFrkeste og allertydeligste Lrfter, der er fremsatte af vor Herre og Apostlerne og Profeterne til vor Opmuntring og HjFlp under Overvindelsen af Verden.

Christian allegiance.

 

 

 

 


SeatoSeaF.jpg (4167 bytes)
Christ's earthly kingdom will reach the whole earth.

     I vor Herres Lignelser blir Menigheden jFvnlig kaldt Kongedrmme, og Apostelen taler om den som det Rige, hvorover Kristus nu regerer, idet han siger, at Gud har frrt os ud af Mrrkets Magt over i sin elskelige Srns Rige. 

     Vi, som nu modtar Kristus, indrrmmer hans krbte Herskerret og viser ham taknemlig og frivillig Lydighed, frrend han med Magt grundlFgger sit Rige i Verden. Vi indser Forskellen mellem de RetfFrdighendens Love, som han vil tvinge igennem, og det Mrrkets Rige, der opretholdes af Magtraneren, der for nFrvFrende er denne Verdens Fyrste. 

     Tro pD Guds Lrfter forandrer sDledes vort UndersDtterforhold, og vi regner os selv for den nye Fyrstes Folk og af [285] hans Gunst som Samarvinger med ham i det Kongedrmme, der endnu skal oprettes i Magt og stor Herlighed.

"He said therefore,
‘A certain nobleman went into a far country
to receive
for himself
a kingdom
and to return.’"
Luke 19:12

 

     Men denne OmstFndighed tilintetgrr pD ingen MDde de Lrfter, at Kristi Kongedrmme til sidst skal vFre "fra Hav til Hav og fra Floden indtil Jordens Ender" (Sal. 72, 8), at alle Folkene skal tjene og lyde ham, og at for ham alle KnF skal brje sig, bDde deres i Himlen og pD Jorden og deres, der [endnu] er under Jorden (Dan. 7, 27. Fil. 2, 10). TvFrtimod stadfFstes snarere disse Lrfter af den nu for sig gDende Udsrgelse af den "lille Hjord."

     NDr man omhyggelig undersrlge vor Herres Lignelser, vil man finde, at de klart lFrer, at Guds Kongedrmmes Komme eller IndsFttelse i Magten ligger i Fremtiden og som en Selvfrlge ikke vil finde Sted, frrend Kongen kommer. Lignelsen om den hrjbDrne Mand, der drog til er fjernt Land for at modta et Kongedrmme og vende tilbage o. s. fr. (Luk. 19, 11-15), henlFgger sDledes klart Kongedrmmets Opretrettelse til Kristi Genkomst. 

     Og det Budskab, som Herren mange Cr efter sendte til Menigheden, var: "VFr tro indtil Drden, sD vil jeg gi dig Livsens Krone" (Cb. 2, 10). Heraf fremgDr det, at de Konger, som skal regere med ham, ikke vil bli kronede eller regere som Konger i dette Liv.

God’s kingdom
is not yet set up
in glory and power.

Jesus45BeholdF.jpg (3460 bytes)

     Menigheden i sin nuvFrende Stilling er derfor ikke Guds Kongedrmme i sin Magt og Herlighed, men i sin begyndende Tilstand, i sin Vorden. Og sDledes lFrer virkelig alle de nytestamentlige Udsagn derom. 

     Himlens Kongedrmme lider nu ilde Medfart fra Verdens Side, Kongen blev mishandlet og korsfFstet, og den, som vil frlge hans Fjed, mD lide Forfrlgelse og Overlast i en eller anden Form. Som man vil lFgge MFrke til, gFlder dette kun den virkelige Menighed og ikke Navnkirken. 

     Men det Lrfte fremholdes for os, at om vi (Menigheden, det vordende Korgedrmme) nu lider med Kristus, skal vi ogsaa herliggores og regere med ham i sin Tid, nDr han overtar sin store Magt og regerer.

PublicanF.jpg (5088 bytes)
Parable of the Publican  and Sinner

 

 

 

 

 

"And again
I say unto you,
It is easier
for a camel
to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God." Matthew 19:24

     [286] I Samklang med vor Herres LFre siger Jakob (2, 5) os, at Gud har udvalgt dem, som efter denne Verdens MDlestok er fattige og ringeagtede, ikke til at regere nu, men til at vorde "Arvinger til det Kongedrmme som han har lovet" Herren siger:

"Hvor vanskelig skal de, som har Rigdom, indgD i Guds Kommgedrmmen" (Mark 10, 23).

     Det er indlysende, at han ikke mener Navrkirken, som nu regerer med Verden; for de rige trFnges lige frem derind. Peter formaner Kongedommets Arvinger til TDlmodighed, Udholdenhed, Handlekraft og Tro, idet han siger:

"StrFv derfor, Brrdre, med des strrre Iver at grre eders Kaldelse og UdvFlgelse sikker; thi nDr I grr disse Ting, skal I aldrig snuble. Thi sDledes skal Adgangen til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Tidsalder-Kongedrmme rigelig tilsDs eder."–2 Pet. 1, 10. 11.

ISNeedlesEye.jpg (22282 bytes)

Needles Eye Gate

Humans could pass through easily; but large animals, such as camels, had to be unloaded and kneel to get through.

JaffaGate.jpg (16704 bytes)

Jaffa Gate  
Located at the west side of Jerusalem, the Jaffa Gate has a "needle’s eye," a small opening used as a security entrance at night when the large gate was safely shut.

Christian liberty      Pavlus’s Udsagn i Rom. 14, 17 henviser efter nogles Mening til et billedligt Rige; men n-arr Stedet undersrges i Lyset af SammenhFngen, er det klart, at det betyder slet og ret dette: Vi, Brrdre, der nu er overfrrte i Guds elskelige Srns Rige, nyder visse Friheder med Hensyn til vor Mad, o. a., hvad vi ikke ha’de som Jrder under Loven (V. 14); dog skulde vi heller la vFre at bruge denne Frihed, hvis det hos Brrdre, der endnu ikke er pD det rene dermed, vFkker Forargelse og sDrer deres Samvittigheder. 

     Lad os ikke ved vor Frihed med Hensyn til Mad frre qdelFggelse over vor Broder, for hvem Kristus drde; men lad os komme i Hu, at Kongedrmmets Forrettigheder, bDde nu og i Fremtiden, bestDr i meget strrre Velsignelser end Frihed i Madsager, nemlig i vor Frihed til at grre, hvad ret er, vor Fred med Gud ved Kristus og vor GlFde ved at ha Del i Guds hellige Cnd. 

     Disse Kongedrmmets Friheder (nu og altid) er sD store, at den mindre Frihed med Hensyn til Mad godt kan opofres for nFrvFrende til bedste for vor Broder.

CrossCrown1.jpg (3364 bytes)
Christians must be
overcomers
to sit with Jesus
in His Father's throne and reign
over the nations
of earth.

Arena.jpg (3009 bytes)
Overcoming  requires death in the Lord's service.

     SDledes, lige meget fra hvilket Skriftstandpunkt viser pD det, modsiges den Tanke, at Kongedrmme-Lrfterne er sagnagtige Skuffelser, eller at vore nuvFrende KDr er Opfyldelsen af disse Lrfter.

     [287] For de frrste Kristne var Lrfterne om kongelig HFder og Medarveret med Mesteren stFrke Tilsyndelser til Troskab under stedfindende Prrvelser og Forfrlgelser, som de pD ForhDnd ha’de fDt Varsel om at kunne vente; og blandt alle de Trrsteord og Opmuntringer, som i Cbenbaringsbogen gi’s de syv Menigheder, strDler ingen klarere og kraftigere end de, som vidner: 

"Den, som sejrer, vil jeg gi SFde hos mig pD min Trone, ligesom ogsD jeg sejrede og fik Plads hos min Fader pD hans Trone," og: 

"Den, som sejrer, vil jeg gi Magt over Hedningefolkene."

     Dette en Lrfter, der ikke pD fornuftig Vis kan fordrejes derhen, at de har Hensyn til er nFrvFrende NDdevFrk i Hjertet eller til en Regering over Nationerne i det nuvFrende Liv, siden de, som vil sejre, mD grre det ved at dö i Tjenesten og sDledes vinde den kongelige HFder.–Cb. 20, 6.

"Now ye are full, now ye are rich,
ye have reigned
as kings
without us:
and I would to God ye did reign,
that we also might reign with you."
I Corinthians 4:8

 

 

 

 

 

Paul6.jpg (9784 bytes)
Paul preached that
present suffering
would be followed
by future reigning.

     Men Menneskenaturen srger at undgD Lidelse og er altid rede til at gribe Ere og Magt: frlgelig finder vi, at selv i Apostlernes Dage var nogle i Menigheden til Sinds at knytte Lrfterne om fremtidig Ere og Magt til det nFvFrende Liv og begyndte at opfrre sig, som om de mente, at Tiden allerede var kommen, da Verden skulde Fre, ja endog adlyde Menigheden. 

     Apostelen Pavlus skriver for at rette denne Vildfarelse, idet han vidste, at sDdanne Meninger vilde ha en skadelig Indvirkning pD Menigheden ved at avle Hovmod og lede bort fra Opofrelse. Han siger til dem pD Skrrmt: "I er allerede mFtte, I er allerede blet rige, uden os er I blet Konger." 

     Og derpD tilfrjer han i Alvor: "Gid I virkelig var Konger, for at ogsD vi [forfulgte Apostler] kunde vFre det med eder" (1 Kor. 4, 8). 

     De fandt sig vel ved deres Kristendom ved at fD sD megen Ere som muligt ud af den og med den; og Apostelen vidste godt, at om de var tro i deres Efterfrlgelse af Herren, vilde de slet ikke vFre i nogen sDdan Stilling.

      Derfor minder han dem om, at hvis den lFnge ventede Regering virkelig ha’de begyndt, vilde han ogsD haft Del deri lige sD vel som de, og om den Kendsgerning, at han pD Grund af Troskab mDtte lide for Sandhedens [288] Skyld, hvad der var et Bevis pD, at deres Regering var for tidlig og mere en Snare end en Ere. 

     DerpD tilfrjer han med et StFnk af Ironi: "Vi [Apostler og trofaste Tjenere] er DDrer for Kristi Skyld, men I er kloge i Kristus, vi skrrbelige, men I stFrke, I hrjagtede, men vi Frelrse." 

     Jeg skriver ikke dette bare til Skam for eder: jeg har et bedre og at Fdlere qjemed–AT ADVARE EDER; thi nFrvFrende Eres Sti frrer ikke til den Herlighed og Ere, som skal Dbenbares; men nuvFrende Lidelse og SelvfornFgtelse er den trange Sti til Herlighed, Ere, Udrdelighed og Medarveret i Kongedrmmet. 

     Hvorfor jeg formaner eder til at bli Efterlignere af mig. Lid ondt og HDn og Forfrlgelse nu, for at I med mig kan fD Livsens Krone, som Herren, den retfFrdige Dommer, vil gi mig pD hin Dag, og ikke mig alene, men alle dem, som har beholdt KFligheden til hans Cbenbarelse.–1 Kor. 4, 10-17. 2 Tim. 2, 4-8.

The true church has not yet reigned over the earth.

Charlemagne.jpg (11933 bytes)
The Pope crowning Charlemagne

     Men efter at en stor Del Forfrlgelse var blet udstDt med Troskab af Oldmenigheden, kom der Anskuelser frem, der gik ud pD, at Menighedens Opgave var at lFgge Verden under sig, at oprette Himlenes Kongedrmme pD Jorden og regere over Nationerne förend Herrens andet Komme. 

     Dette la’ Grundvolden for verdsligh RFnkespil, Bram og Hovmod, ydre Glimmer og tomme Skikke i Kirken, hvormed man ha’de til Hensigt at grre et storartet, fFngslende og frygtindgydende Indtryk pD Verden, og hvorved man Skridt for Skridt nDde til PavevFldets store PDstande om, at det som Guds Kongedrmme pD Jorden ha’de Ret til at pDlFgge enhver SlFgt, Stamme og Nation Agtelse og Lydighed mod dets Love og EmbedsmFnd. 

     Under denne falske PDstand (og tilsyneladende forfrte de sig selv sD vel som andre) indsatte og afsatte Pavedrmmet en Tidlang Europas Konger og grr endnu Krav pD Fuldmagten, som det nu er ude af Stand til at sFtte igennem.

 

 

 

Wheat5A.jpg (5162 bytes)

     Den samme Forestilling er fra Pavedrmmet gDt over i Protestantismen, som ogsD, skrndt mindre bestemt, pDstDr, at Menighedens Regering pD en eller anden [289] MDde skrider frem, og lig Korintierne er dens TilhFngere "mFtte" og "rige" og hersker "som Konger," sDledes som det med tydelige TrFk skildres af vor Herre (Cb. 3, 17. 18). 

     Det er sDledes sket, at de, som kun af Navn er Medlemmer af Kirken,–de, som ikke er virkelig omvendte, ikke virkelig Hvede, men Klinte, blotte Efterlignere af Hveden,–langt overgDr Jesu sande LFrlinger i Tal. Og disse er meget imod enhver virkelig Opofrelse og SelvfornFgtelse, de udstDr ikke Forfrlgelse for RetfFrdigheds [Sandheds] Skyld og holder sig i det hrjeste kun til den ydre Skik at faste o. a. i Steden for. 

     De hersker i Grunden med Verden og er ikke under Forberedelse til at fD Del i det virkelige Kongedrmme, som skal oprettes af vor Herre ved hans anden NFrvFrelse.

There can be
no kingdom
without a king.
     For enhver omhyggelig Iagttager er der an Dbenbar Uoverensstemmelse mellem denne Opfattelse og Jesu og Apostlernes LFre. De lFrte, at der intet Kongedrmme kan vFre, frr Kongen kommer (Cb. 20, 6; 3, 21. 2 Tim. 2, 12). Selvfrlgelig vir der bli rvet Vold mod Himlenes Kongedrmme indtil den Tid, da det skal oprettes i sin Herlighed og Magt.
"To him that overcometh
will I grant
to sit with me
in my throne,
even as I also overcame,
and am set down with my Father
in his throne." Revelation 3:21

TO SIDER AF GUDSRIGET

     Hvorvel det er sandt, hvad vor Herre udtaler, at Guds Kongedrmme ikke kommer–i sin frrste FremtrFden–med ydre Opsigt, vil det dog i sin Tid bli Dbenbaret for alle ved ydre, synlige og umiskendelige Tegn. NDr Guds Rige er helt oprettet, vil det nemlig bestD af to Dele, en Dndelig eller himmelsk og en jordisk eller menneskelig Side. 

     Den Dndelige vil altid vFre usynlig for Mennesker, eftersom de, der udgrr denne Del, er af den guddommelige, Dndelige Natur, som intet Menneske har set eller kan se (1 Tim. 6, 16. Joh. 1, 18); dog vil deres NFrvFrelse og Magt bli lagt kraftig for Dagen, idet den menneskelige Side vFsenlig vil optFde pD deres Vegne og vil udgrre den jordiske del af Gudsriget.

 

 

 

 

 

 

     De, som vil danne Rigets Dndelige Kreds, er Evangeliealderens sejrvindende Hellige–KristusFtten, Hoved [290] og Lemmer–optagne i Herlighed. Deres Opstandelse og Ophrjelse til Magten gDr forud for alle andres, fordi ved denne Klasse skal alle andre velsignes (Heb. 11, 39. 40).

      Deres er den förste Opstandelse (Cb. 20, 5*). Den store Gerning, der forestDr denne herlige [291] salvede Skare – KristusFtten, – nrdvendiggrr deres Ophrjelse til den guddommelige Natur: ingen anden end den guddommelige Magt kunde gennemfrre det.

      De har en Gerning, der ikke alene vedkommer denne Verden, men alt i Himlen og pD Jorden–blandt Dndelige sD vel som blandt menneskelige VFsener.–Matt. 28, 18. Kol. 1, 20. Ef. 1, 10. Fil. 2, 10. 1 Kor. 6, 3.


*) I dette Vers er Ordene: "Men de övrige döde blev ikke levende igen, indtil de tusinde Cr var fuldendte," uFgte. De findes ikke i de Fldste og pDlideligste grFske MSS., det sinaitiske, vatikanske Nrr. 1209 og 1160 eller det syriske MS. Vi mD huske pD, at mange Steder, som findes i nyere Afskrifter, er Tilföjelser, som egenlig ikke hrrer med til Bibelsen, Eftersom det er pDlagt ikke at lFgge noget til Guds Ord, er det vor Pligt at udstrde sDdanne Tilfrjelser, sD snart som deres UFgthed er pDvist. 

De omtalte Ord sneg sig sandsynligvis ved et TilfFlde ind i Teksten i det femte HundredDr; thi intet MS. af en tidligere Dato (hverken grFsk eller syrisk) indeholder denne SFtning. Det var sagtens fra frrst af bare en RandbemFrkning af en LFser, hvorved han udtrykte sin Tanke med Hensyn til Teksten, og som senere blev medopta’t i selve Teksten af en Afskriver, der ikke skelnede mellem Teksten og VedmFrkningen.

Forkastelsen af denne SFtning er imidlertid ikke af vFsenlig Betydning for den heri fremsatte "Plan;" thi Resten af de drde–Verden i det store hele–vil ikke komme til at leve igen i den fulde Forstand, i den fuldkomne Forstand, hvori Adam levede, frr han syndede og kom under Dommen: "döende skal du dr." 

Fulkomment Liv uden Svaghed eller Hendren er den eneste Forstand, hvori Gud kendes ved Ordet Liv. Fra hans Standpunkt har hele Verden allerede mistet Livet, den er drende og kunde nu mere passende betegnes som död end som levende.–2 Kor. 5, 14. Matt. 8, 22.

Ordet Opstandelse (GrFsk anastasis) betyder Oprejsning. Med Hensyn til Mennesket betyder det at rejse Mennesket op til den Tilstand, hvorfra det faldt, til menneskelig Fuldkommenhedsfylde, set, some tabtes ved Adam. Den Fuldkommenhed, hvorfra vor SlFgt faldt, er den Fuldkommenhed, hvortil de gradvis vil stige i Lrbet af Genoprettelsens eller Oprejsningens tusindDrige Tidsalder.

Millenniet er ikke alene Prrvens, men ogsD Velsignelsens Tidsalder, og ved Genoprettelse eller Oprejsning til Livet vil alt det, som gik tabt, bli genoprettet for alle dem, som, nDr de har Kundskab og Anledning, gerne adlyder.

Hrjningsarbejdet vil skride gradvis frem, det vil ta hele Tidsalderen til dets fulde Gennemfrrelse, om end den blotte OpvFkkelse til et MDl af Liv og Bevidsthed, som man nu har det, naturligvis vil vFre et qjebliksvFrk. Selvfrlgelig vil det ikke ske, frrend de tusinde Cr er til Ende, at SlFgten fuldt ud vil ha opnDt det fuldkomne, i Adam tabte, MDl af Liv. 

Og efter [291] som enhver Brist pD fuldkomment Liv rrber en Tilstand af delvis Drd, frlger deraf, at endskrndt ovennFvnte Ord ikke udgrr en Del af den af Gud indblFste Tekst, vilde det dog vFre aldeles rigtig at sige, at Resten af de döde ikke vil bli levende igen (ikke vil genvinde det tabte Livs Fylde), frr de tusinde Cr af Genoprettelse og Velsignelse er fuldendte.


wpe6EB.jpg (2619 bytes)

 

What does "resurrection"
mean?

 

wpe6F8.jpg (5846 bytes)

 

"Marvel not at this: for the hour
is coming, in the which all that are
in the graves shall hear his voice, and shall come forth;

"They that have done good, unto the resurrection
of life; and they that have done
evil unto the resurrection
of judgment (Greek "krisis")."
John 5:28,29

 

 

 

The kingdom work of Jesus
and the Church

 

Who are the "Ancient Worthies"?


Abraham

MtOlives.jpg (12213 bytes)

Jewish hope --
Believing that God’s Kingdom would be established in Jerusalem and all nations would come to the "house of the God of Jacob," Jewish tombs thickly cover the slopes of Olivet, giving evidence to the Jewish faith in God’s promises of a kingdom and the resurrection of the dead.

ISMoslemTomb.jpg (15135 bytes)

Moslem hope --
When Messiah comes, he will enter Jerusalem through the Golden Gate; hence, the resurrection and judgment will begin from here.
Those who cannot walk the line of justice will fall into the Valley of Death below.  Moslem tombs  surround the Golden Gate, waiting for the Messiah.

ISChristianTomb.jpg (17096 bytes)

Christian hope --
A Christian cemetery lies in the Kidron Valley between the Jewish cemetery (on Mt. Olivet to the east) and the Moslem cemetery (on Mt. Moriah to the west).   
When Christ returns, he will judge the world in righteousness.

    Arbejdet i den jordiske Afdeling af Gudsriget vil bli indskrFnket til denne Verden og til Menneskeheden. Og de, som blir sD hrjt Frede, at de fDr Del deri, vil vFre dem, som blandt Menneskene er mest ophrjede og hFdrede af Gud. 

    Disse er den i ottende Kapitel (Side 153) omtalte Klasse, hvis Domsdag var forud for Evangeliealderen. Da de er blet prrvede og fundne tro, vil de ved OpvFkkelsen ikke bli frrte frem til Doms igen, men vil med det samme fD Lrnnen for deres Trofasthed–en rjeblikkelig Oprejsning til Fuldommenhed som Mennesker

    (Andre end disse og den Dndelige Klasse vil lidt efter lidt bli hrjnede til Fuldkommenhed i Lrbet af den tusindDrige Tidsalder). 

    SDledes vil denne Klasse straks vFre fFrdig til det store Arbejde, der ligger for dem som KristusFttens menneskelige MedhjFlpere til at genoprette og velsigne de rvrige af MenneskeslFgten. Ligesom den Dndelige Natur er nrdvendig for Gennemfrrelsen af Kristi Gerning, sDledes egner den fuldkomne Menneskenatur sig til den fremtidige Gennemfrrelse af det Arbejde, der skal udrettes blandt Menneskene. 

    Disse vil grre Tjeneste blandt og bli sete af Menneskene, medens deres fuldkommenheds Herlighed vil bli et stadigt Eksempel og en Spore for andre Mennesker til at strFve efter at opnD samme Fuldkommenhed. 

    Og at disse fordums HFderspersoner vil vFre i den menneskelige Kreds af Riget og ses af MenneskeslFgten, stadfFstes til fulde af Jesu Ord til de vantro Jrder, som [292] forkastede ham. Han sa’: 

"I skal se Abraham, Isak og Jakob og alle Profeterne i Guds Rige." 

    Der skulde ogsD lFgges MFrke til, at Mesteren ikke omtaler, at han eller Apostlerne vil bli synlige tillige med Abraham. Som en given Sag vil Menneskene se og omgDs med Rigets jordiske Kreds, men ikke med den Dndelige, og nogle vil uden Tvivl grFmme sig sDre ved at finde, at de forkastede sD stor en Ere.

How will the
two phases
of the kingdom
operate?

 

Moses3A.jpg (4435 bytes)
Moses

     Vi har ikke fDt nogen udtrykkelig Underretning om, hvorledes disse to Sider af det himmelske Rige vil samvirke; men vi har i Guds MDde at trFde i Forhold til Israel pD ved deres Hovedledere, Moses, Aron, Josva, Profeterne, o. a., et Eksempel pD, hvorledes de mDske vil samvirke,–hvorvel de kommende Cbenbarelser af guddommelig Kraft vil langt overgD hin forbilledlige Tidsalders; for den kommend Tidsalders VFrk omfatter jo OpvFkkelsen af alle de drde og Genoprettelsen af de lydige til Fuldkommenhed. 

    Dette Arbejde vil grre Oprettelsen af en fuldkommen Regering blandt Menneskene nrdvendig, med fuldkomne Mennesker i Magtstillinger, for at de rettelig kan ordne Statens Anliggender. Det vil vFre nrdvendigt at srrge for passende Midler af enhver Art til Fremme af god Uddannelse og at udfolde Velgrrenheds-Virksomhed i forskellige Retninger. 

    Og dette Fdle Arbejde sDledes at hrjne SlFgten ved sikre og vedholdende Skridt (under det samme riges usynlige Dndelige Medlemmers Ledelse) er den hrje Ere, hvortil hine gamle HFderspersoner er beskikkede, og for hvilket de vil komme forberedte frem, kort efter at denne Verdens Riger har lidt deres endelige Skibbrud, og Satan, deres Fyrste, er bunden. 

    Og som dem, der er hFdrede af Gud med den Opgave at handle pD det himmelske Kongedrmmes Vegne, vil de ventelig snart bli Frede og understrttede i deres Virksomhed af et stort Flertal af Menneskene.

When mankind stands holy
and righteous
at the end
of the 1,000 years, the kingdom
will be returned
to God.
     At vinde en Plads pa Gudsrigets jordiske Trin vil vFre at finde Tilfredsstillelse for enhver AttrD og StrFben, det fuldkomne Menneskehjerte nFrer. Det vil vFre en herlig og tilfredsstillende Lod, fra man frrst [293] indtFder deri, og dog vil Herligheden tilta, alt som Tiden og det velsignede VFrk skrider frem. 

    Og nDr ved Enden af et Tusind Cr det store GenoprettelsesvFrk er gennemfrrt af KristusFtten (i stort MDl ved disse Fdle menneskelige Medarbejderes Midlervirksomhed), nDr MenneskeslFgten (sD nFr som de uforbederlige–Matt. 25, 46. Cb. 20, 9) stDr godkendt, uden Plet eller Rynke eller noget deslige for Jehovas Csyn, da vil de, som var Redskaber til Udfrrelsen af VFrket, skinne blandt deres Medmennesker og for Gud og Kristus og Englene som "Stjernerne evindelig og altid" (Dan. 12, 3).

    Deres Gerning og KFlighedsarbejde vil aldrig bli forglemt af deres taknemmelige Medmennesker. De vil bli bevarede i evig Erindring.–Sal. 112, 6.

Universe3F.jpg (3221 bytes)

     Men stor som den tiltagende Herlighed vil bli for disse fuldkomne Mennesker, der vil udgrre Rigets jordiske Kreds, vil de himmelskes Herlighed dog bli den overvFttes. Medens de frrstnFvnte vil skinne som Stjernerne for evig, vil de sidstnFvnte strDle som HimmelhvFlvingen–som Solen (Dan. 12, 3). 

    Himlens sD vel som Jordens HFder skal lFgges for KristusFttens Frdder. Det menneskelige Sind kan kun tilnFrmelsesvis, men ikke klart fatte den Herlighed, som skal Dbenbares i KristusFtten Evighedens utallige Tidsaldre igennem.–Rom. 8, 18. Ef. 2, 7-12.

The earthly seed and the heavenly seed of Abraham’s promise

Universe4.jpg (47000 bytes)
SandSea.jpg (19067 bytes)

     Det er gennem disse to Afdelinger af Riget, at ForjFttelsen til Abraham vil bli virkeliggjort:–"I dig og i din SFd skal alle Jordens SlFgter velsignes." 

    "Din SFd skal vorde som Havets Sand og som Himlens Stjerner,"–en jordisk og en himmelsk SFd, begge to Guds Redskaber til at velsigne Verden. Begge Sider af ForjFttelserne blev klart sete og tiltFnkte af Gud fra Bergyndelsen af, men Abraham sD kun den jordiske. 

    Og endskrndt Gud af den naturlige SFd udvalgte de rverste i den Dndelige Klasse (Apostlerne og andre) og tilbrd alle dem af dette Folk, der levede i den rette Tid for den himmelske Kaldelse, den hrjeste Velsignelse, den Dndelige, sD var dette netop sD meget ud [294] over, havad Abraham nogen Sinde sD i Pakten,–Gunst pD Gunst.

The earthly (human) and heavenly (spiritual) resurrection      Pavlus taler (Rom. 11, 17) om Abrahamaspakten som en Rod, hvoraf det krdelige Israel vokste pD en naturlig MDde, men som de troende af Hedningerne blev indpodede i, da de naturlige Grene blev hugget af pD Grund af Vantro. 

    Dette beviser Lrftets dobbelte Opfyldese i Udviklingen af de to Etter, den jordiske (menneskelige) og den himmelske (Dndelige), der vil udgrre Rigets tvende Afdelinger. Denne Rod-Pakt bFrer disse to sFrskilte Slags Grene, som i Opstandelsen vil bFre hver sin sFrskilte Slags fuldkomne Frugt, den menneskelige og den Dndelige Klasse med kongelig Magt. 

    I UdviklingstFkken kom de naturlige (jordiske) Herskere frrst, dernFst de himmelske; men med Hensyn til Storhed i Rang og til Tiden for deres IndsFttelse vil den Dndelige Klasse bli de frrste, den naturlige de nFste i RFkken; og sDledes er der dem, som er sidst, der skal bli de frrste, og dem, som er frrst, der skal bli de sidste.–Matt. 19, 30. Luk. 16, 16.

Stephen’s sermon shows that Israel was yet to receive their earthly promise.

ISLand1F.jpg (3743 bytes)

 

 

 

 

Steven.jpg (8415 bytes)

This gate is traditionally
the location
where Stephen
was stoned
while giving his
sermon of  Acts 7.

     ForjFttelsen til Abraham, hvortil Stefanus (Apg. 7, 5) henfrrer, og som Israel trode pD, var jorisk: den ha’de Hensyn til Landet. Gud "lovede, at han vilde gi ham det i Eje," sa’ Stefanus. Og Gud sa’ til Abraham: 

"Oplrft dog dine qjne og se fra det Sted, hvor du er, mod Nord og mod Syd og mod qst og mod Vest! Thi hele det Land, du ser, vil jeg gi dig og din Afkom evindelig. 

"Og jeg vil grre din Afkom som Jordens Strv, sD at, dersom nogen kan tFlle Jordens Strv, da skal ogsD din Afkom kunne tFlles. 

"StD op, drag igennem Landet efter dets LFngde og efter dets Bredde! Thi dig vil jeg gi det" (1 Mos. 13, 14-17). 

    Stefanus pDviser, at dette Lrfte mD endnu opfyldes; for han udtaler, at Gud gav Abraham "intet deraf [af Landet] til Eje, end ikke en Fodbred."

StephensGate.jpg (8923 bytes) Stephen’s Gate --
On the east side of Jerusalem is Stephen’s Gate, also called "The Lion’s Gate" because of the carvings of lions in the stones above.
ISStephensGate.jpg (18688 bytes)
The Church’s completion must precede
Israel’s receiving
the promise.

 

ISHebronF.jpg (3409 bytes)
Tombs of Abraham, Isaac and Jacob
in Hebron

     Idet Apostelen skriver om denne samme Klasse, den gamle Pakts HFderspersoner–deriblandt Abraham,–stemmer han overens med Stefanus’s Udtalelse, at Forstemmer endnu ikke er blet opfyldt. Og han gDr [295] videre og pDviser, at hine jordiske Lrfter ikke kan og ikke vil bli opfylde, frrend de endnu hrjere Dndelige Lrfter angDende KristusFtten (Hoved og Legem) er opfyldte. 

     Han siger om dem: I Tro drde alle disse uden at ha opnDt ForjFttelserne, fordi Gud forud ha’de udset noget bedre for os [KristusFtten], for at de ikke skulde fuldkommes uden os (Heb. 11, 13. 39, 40). 

     Dermed er atter pDvist, at Genlrseren og Genopretteren er Dndelig, idet han jo har opgi’t det menneskelige til Lrsepenge for alle, og at det er fra denne hrjt ophrjede Dndelige Klasse, alle Velsignelser mD fremgD, hvem der sD end blir Frede som dens Redskaber eller MedhjFlpere.

Israel’s prominence
in the earthly kingdom

 

 

"And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD’s house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills;

And all nations shall flow unto it.
And many people shall go and say, ‘Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob;

And he will teach us of his ways,
and we will walk in his paths:
For out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem..."
Isaiah 2:2,3

     Kongedrmmets jordiske Trin ses dermed at vFre israelitisk; og om denne Kendsgerning samler sig hine mange Profetier, som omhandler dette Folks fremskudte Plads i Guds Plan for Verdens Velsignelse, nDr deres i Strvet faldne Telt atter skal rejses og Jerusalem bli til Lov og Pris for hele Jorden. 

     Vi finder Udtalelser af bDde Profeter og Apostler, som gir klarlig til Kende, at i Genoprettelsens Tider vil Israel som et Folk vFre det frrste blandt Jordens Folkeslag til at komme i Samklang med den nye Tingenes Orden, at det jordiske Jerusalem vil bli genopbygget pD sine gamle Grusbunker, og at deres Statsstyre vil bli genopprette til, hvad det var i Begyndelsen, under Fyrster eller Dommere (Es. 1, 26. Sal. 45, 17. Jer. 30, 18). 

     Og hvad kunde man vel rimeligere vente, end at Israel skulde bli den frrste af alle til med GlFde at hylde Profeterne og StamfFdrene? og at deres Kendskab til og lange Optugtelse under Loven skulde ha forberedt dem til LFrvillighed og Lydighed under Kongedrmmets Myndighed? 

     Og hvorvel Israel vil bli det frrste af Folkene, der blir ta’t Hensyn til og velsignet, stDr der ogsD skrevet om Israel, at "Herren skal frelse Judas Telte frrst."–Sak. 12, 7.

ISGateGolden.jpg (9806 bytes)

Ezekiel 47:1-12 identifies this gate as the one through which flows the river of waters of life.

Golden Gate --
The sole eastern gate of the Temple area is kept permanently closed until Messiah comes.
When Jerusalem was rebuilt by Suleiman the Magnificent in 1538-41 A.D., he had the gate sealed in the hope of postponing the "day of judgment" and the end of the world.


 

 

 

 

ISBarMitzveh.jpg (3529 bytes)
Israel's promises
will be fulfilled
in Messiah's
earthly kingdom.

     Vi agter det ikke for noget vigtigt at drrfte SprrgsmDlet om, hvor Israels "borteblevne Stammer" skulde vFre at srge. Det er mDske og er mDske ikke sandt, hvad nogle pDstDr, at hine "borteblevne Stammers" [296] Spor kan forfrlges ned til visse af Nutidens civiliserede Forkeslag. 

     Men skrndt nogle af de opstillede Beviser ikke er urimelige, er det dog som et Hele for en stor Del lrse Slutninger og Gisninger. 

     Men skulde det endnu bli klart pDvist, at nogle af de civiliserede Folkeslag er Efterkommere af de borteblevne Stammer, vilde det ikke vise sig at vFre nogen Fordel for dem under den "himmelske" "Opadkaldelse," der efter deres Forkastelse som et Fork ingen Forskel kender mellem Jrde og GrFker, TrFl og fri. 

     Skulde det nogen Sinde lykkes at bringe Klarhed i Sagen (hvad der endnu ikke er), vilde det vFre i fuldkommen Samklang med de for hint Folk gFldende SpDdomme og Lrfter, der endnu venter pD Opfyldelse i og under Kongedrmmets jordiske Afdeling.

ISJerus1F.jpg (2799 bytes)
The Law will
go forth from Zion,
and the Word
of the Lord
from Jerusalem.
     Naturlig Tilknytning sD vel som en Grad af endnu tiloversbleven Tillid til de lFnge uopfyldte ForjFttelser, samt alle deres naturlige Fordomme, vil vFre gunstige for Israels almindelige og hurtige Antagelse af de nye Herskere, pD samme Tid som deres tilvante delvise Lydighed mod Loven ogsD vil hjFlpe dem til en hurtig Samstemning med den nye Regerings GrundsFtninger.

     Eftersom Jerusalem var RigssFdet under det forbilledlige Gudsrige, vil det atter komme til at indta samme Stilling og bli "den store Konges Stad" (Sal. 48, 3. Matt. 5, 35). 

     En Stad er Sindbillede pD et Kongerige eller Herredrmme, og sDledes blir Guds Kongedrmme sindbilledlige betegnet ved det nye Jerusalem, det nye fra Himlen til Jorden kommende Herredrmme. 

     Fra frrst af vil det kun bestD af den Dndelige Klasse, Kristi Brud, som ifrlge Johannes’s Syn vil komme gradvis ned til Jorden, d. v. s. det kommer lidt efter lidt til Magten, efterhDnden som de nuvFrende Riger gDr i Stykker i Lrbet af herrens Dag. 

     I sin Tid vil imidlertid den jordiske Side af denne Stad eller Regering bli oprettet, hvis Medlemmer den gamle Pakts HFderspersoner skal vFre. Der vil ikke bli to StFder (Regeringer) men een Stad, een himmelsk Regering, den, som Abraham ventede pD, "en Stad, som har [297] Grundvolde,"–en i RetfFrdighed grundlagt Regering, idet den er grundfFstet pD Kristi, Genlrserens, 

     RetfFrdigheds sikre Klippegrund, VFdien af Menneskets Lrsepenge, som han gav, og den guddommelige RetfFrdigheds Fasthed, der lige sD lidt kan fordrmme de genlrste, som den frr kunde frikende de skyldige.–Rom. 8, 31-34. 1 Kor. 3, 11.

"Beautiful
for situation,
the joy of the
whole earth,
is mount Zion,
on the sides of the north, the city of the great King."
Psalms 48:2
     Herlige .Fredsstad! hvis Mure betyder Frelse, VFrn og Velsignelse for alle dem, som trFder ind i den, hvis Grundvolde, der hviler pD Ret, aldrig kan rokkes, og hvis Bygmester og PlanlFgger Gud er! 

     Det er i det Lys, som vil skinne fra denne herlige Stad, Guds Kongedrmme, at Folkeslagene skal vandre ad Hellighedens Alfarvej op til Fuldkommenhed og til fuld Samstemmighed med Gud.–Cb. 21, 24*).

 

*) De frlgende Ord udelades af dette Vers i de trovFrdigste gamle HDndskrifter, nemlig "af de frelste," ligeledes "og Ere." De sidste Ord mangler ogsD i V. 26.
"In that day
shall this song
be sung in the
land of Judah;
We have a strong city; salvation will God appoint for walls and bulwarks.

"Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in.

"Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee."
Isaiah 26:1-3

ISTowers4.jpg (26390 bytes)

ISTowers3.jpg (10540 bytes)

ISTowers2.jpg (8634 bytes)

     NDr MenneskeslFgten opnDr Fuldkommenhed ved Enden af Millenniets Tidsalder, vil de, som alt pDvist, bli optagne som Medlemmer i Guds Kongedrmme og fD fuld RDdighed over Jorden, sDledes som det fra frrst af var Tanken,–hvert Menneske en Selvhersker, en Konge. 

     Dette er klart af Johannes’s BilledspDdom (Cb. 21, 24-26); for i sit Syn sD han ikke alene Folket vandre i dens Lys, men han sD Kongerne trFde derind i Herlighed; dog kunde ingen fD Adgang, som vilde besmitte den. Ingen kan bli eet med den Stan (det Kongedrmme), som ikke frrst er blet grundig prrvet, ingen, som vilde rve eller finde Behag i at rve Svig og UretfFrdighed, kun de, Lammet vil indskrive som vFrdige til evigt Liv, og til hvem han vil sige: 

"Kom, I min Faders velsignede, og arv det eder beredte Kongerige."

ISTowers1.jpg (14828 bytes)

"Walk ye about Zion and go round about her: tell the towers thereof.

Mark ye well her bulwarks, consider her palaces: that ye may tell it to the generation following.

For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death."
Psalms 48:12-14

Walls --
The present walls
(much of which are on the site of earlier walls) were built by Suleiman II about 1540 A.D.

The walls extend for 2-1/2 miles, with an average height of 38 feet.

Some of the stones from the wall of the temple enclosure at Jerusalem still exist.

They measure 30 feet long, 8 feet wide and 3-1/2 feet high, weighing over 80 tons.

Josephus tells of 60-foot long stones in the temple of Solomon.

Jerusalem,
literal
and symbolic

     Det skulde derfor erindres, at endskrndt det bogstavelige Jerusalem uden Tvivl vi bli genopbygget og sandsynligvis bli Verdens Hovedstad, bruger dog mange SpDdomme, der omtaler Jerusalem og dets Fremtids-Herligheder, dette som et Sindbillede, hvorunder [298] de henfrrer til Guds Kongedrmme, der skal oprettes i stor Glans.

     Om den fremtidige Herlighed i Kongedrmmets jordiske Afdeling, som det fremstilles i Jerusalem, taler Profeterne i glrdende Udtryk:


"Bryd ud, jubl tilhobe, I Jeruslames Ruiner! Thi Herren trrster sit Folk, genlrser Jerusalem." 

"Se, jeg skaber Jerusalem til idel Jubel og dets Folk til idel Fryd." 

"GlFd eder med Jerusalem og jubl over hende,... for at I mD forlyste eder ved hendes Herligheds Fylde. Thi sD siger Herren: Se, jeg brjer Fred til hende som en Flod og Hedningernes Herlighed som en overstrrmmende BFk."

 "PD den Tid skal man kalde Jerusalem Herrens Trone, og alle Folkene skal forsamle sig didhen." 

"Og mange Folkeslag skal gD og sige: Kom og lad os gD op til Herrens BjFrg [Kongedrmme], til Jakobs Guds Hus, for at han mD lFre os sine Veje, og vi vandre pD hans Stier! Thi fra Sion [den Dndelige Kreds] skal udgD Lov, og Herrens Ord fra Jerusalem"

–den jordiske Kreds.–Es. 52, 9; 65, 18; 66, 10-12. Jer. 3, 17. Es. 2, 3.


ISHora3.jpg (15909 bytes)


Israel,
literal
and symbolic

ISLand2F.jpg (3143 bytes)
Samaria
"...plant them
upon their land..."

     NDr vi overvejer de mange kostelige Lrfter til Israel om fremtidig Velsignelse og venter en nrjagtig Opfyldelse af dem for dette Folk, er det i sin Orden at huske pD, at de er et forbilledligt sD vel som et virkeligt Folk. I een Henseende er de et Forbillede pD hele Verden, og deres Lovpakt om Lydighed og Liv var et Forbillede pD den nye Pakt, der skal oprettes med Verden i den tusindDrige og de fremtidige Tidsaldre.

     Forsoningsblodet under deres forbilledlige Pakt og PrFsteskabet, som helligede dette Folk dermed, var Forbilleder pD den nye Pakts Blod og den kongelige PrFstestand, som i Millenniet skal lade dets Renselse og Velsignelser komme hele Verden til gode. SDledes ver deres PrFstestand et Forbillede pD KristusFtten, og hint Folk pD alle, for hvem det virkelige Offer bragtes, og til hvem de virkelige Velsignelser vil komme,– "ethvert Menneske," "hele Verden."

The Law Covenant,
typical of the
New Covenant
     Lad os derpD komme i Hu, at endskrndt de fremtidige ligesom de fortidige Velsignelser vil bli Jrden frrst og dernFst Hedningen til Del, vil det dog kun [299] vFre med Hensyn til Tid, at Jrderne har Forrangen i Modtagelsen af guddommelig Gunst, og dette blir, som vi har vist, en naturlig Frlge af deres Opdragelse under Loven, som i rette Tid vil tjene sit qjemed, der er at bringe dem til Kristus. 

     Skrndt den bragte kun en Levning af dem ved hans frrste Komme, vil den bringe dem som et Folk ved hans andet Komme, og som et Folk vil de bli en Frrstegrrde blandt Nationerne.

Israel will be
a firstfruits
among the nations.

ISJewFirstfruit.jpg (7737 bytes)

     Omsider vil enhver Velsignelse, der er lovet Israel, undtagen de, der henhrver til de udvalgte Klasser, fD ikke alene sin virkelige Opfyldelse pD det Folk, men ogsD sin til Forbilledet modsvarende Opfyldelse pD alle Jordens SlFgter. 

     Under den Regering vil "Gud betale enhver efter hans Gerninger,–Herlighed, Ere og Fred til ethvert Menneske, der grr det gode, Jrden frrst og dernFst Hedningen; thi der er ingen Personsanseelse hos Gud."–Rom. 2, 6. 10. 11.

"What then?
Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded."
Romans 11:7


ISWall1F.jpg (4153 bytes)

     Apostelen Pavlus henleder vor OpmFrksomhed sFrskilt pD Sikkerheden af Guds ForjFttelser til Israel i Fremtiden og viser, hvilke NDdeegaver de gik glip af pD Grund af Vantro, og hvilke Goder endnu er sikre. Han siger, at det var pD Grund af Hovmod, HjertehDrdhed og Vantro, at Israel som et Folk ikke ha’de opnDt det, de srgte efter,–Frrstepladsen i Guds Yndest og Tjeneste. 

     Pavlus’s Henvisning her er ikke til alle Israels SlFgter fra Abraham af, men til de SlFgter, der levede ved Jesu frrste Komme, og hans Ord gjaldt alle deres SlFgter, der har levet i Evangeliealderen, den Tidsalder, hvori den hrjeste Gunst er blet tilbudt, –Opadkaldelsen til den guddommerlige Natur og Medarveret med Jesus. 

     Denne Gunst har Israel som et Folk ikke haft qje for eller tilegnet sig. Og endskrndt Gud sD til Hedningerne og kaldte mange af dem ved Evangeliet, vil de dog lig det krdelige Israel gD glip af den himmelske Kamppris. Alligevel er der en Klasse, en Levning, en lille Hjord blandt alle de indbudne, der Fnser Kaldelsen og ved Lydighed og Selvopofrelse grr deres Kaldelse og UdvFlgelse sikker. 

     Hvad Israel sDledes som et Folk gik glip af, og hvad den kristne Navnkirke ligeledes gDr glip af, gi’s den [300] udvalget eller udsrgte Klasse, det trofaste "kristi Legeme,"–udvalgt (ifrlge Guds Forudviden) ved Cndshelligelse og Sandhedstro.–2 Tess. 2, 13. 1 Pet. 1, 2.

"And they also,  if they abide not still in unbelief, shall be grafted in: for God is able to graft them in again.

"For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree?" Romans 11:23,24

 

     Men uagtet Israel ved at forkaste Messias gik glip af denne sFrskilte Gunst, viser Pavlus dog, at dette ikke beviser deres Bortstrdelse fra al Yndest; for de ha’de fremdeles den samme Forret at kunne bli indpodede i Kirstus og fD de Dndelige Goder, som Resten af MenneskelsFgten he’de Adgang til, om de i den Tid, Kaldelsen udgik, modtog den i Tro; thi, slutter Pavlus, Gud er nemlig lige sD vel i Stand til atter at indpode dem som til at indpode vilde Kviste, og lige sD villig dertil, hvis de ikke fremturer i Vantro.–Rom. 11, 23. 24.

ISJew1.jpg (5174 bytes)ISJew2.jpg (3117 bytes)ISJew3.jpg (3358 bytes)

     Endydermere slDr Pavlus fast, at endskrndt Israel gik glip af den ypperste Velsignelse, "som det srger efter," Frrstepladsen i Guds Rige, sD stDr det dog tilbage, at dette Folk endnu har store ForjFttelser til gode; thi, slutter han, Guds Gaver, Kaldelser, Pakter og Lrfter skal ikke lFgges uopfyldte til en Side.

God knew
Israel would reject the Messiah
and lose the chief blessing.

 

 

Israel was temporarily
cast off from
God’s favor.

 

    Gud vidste Enden fra Begyndelsen af, han vidste, at Israel vilde forkaste Messias, og hans utvetydige Lrfter til dem gir os med denne Forudviden for qje forvissning om, at Israel endnu vil bli brugt i Herrens Tjeneste som hans Redskaber til at velsigne Verden, skrndt "Israel ikke har opnDt det, som det srger efter,"–den ypperste Gunst. 

    Pavlus gDr derpD videre og viser, at Guds Paktslrfter til Israel var af en sDdan Beskaffenhed, at de lod det stD Dbent og uafgjort, om de som et Folk skulde bli den himmelske eller den jordiske Et,–om de skulde arve og udfrre den i Lrfterne omtalte hrjere eller lavere Tjeneste. 

    Gud holdt den hrjere Dndelige Gunst hemmelig indtil den bestemte Tid, og de dem givne ForjFttelser omtalte kun den jordiske Gunst, endskrndt han begunstigede dem med det frrste Tilbud af de himmelske Goder ogsD og sDledes tilbrd dem mere, end han nogen Sinde ha’de lovet. Med eet Ord, de himmelske Lrfter lD skjulte i de jordiske. 

    Disse sidstnFvnte ForjFttelser, siger Pavlus, kan ikke slD fejl, og Tilbudet om den skjulte Gunst frrst og Israels [301] blinde Forkastelse af den grr pD ingen MDde den anden Side af Lrftet ugyldig eller til intet. 

    Derfor erklFrer han at skrndt Israel som et Folk er faldet fra deres Yndlingsplads under den Tid, Kristi Brud blir udsrgt bDde blandt Jrder og Hedninger, vil dog den Tid komme, da Befrieren (Kristus, Hoved og Legeme) er fuldtallig og fFrdig, og da vil den guddommelige Yndest vende tilbage til det krdelige Israel, og den herlige Frigrrer vil bortvende Ugudelighed fra Jakob [det Dndelige Israel kaldes aldrig "Jakob"], og sDledes vil hele Israel bli frelst [frrt tilbage til Yndest], som det er skrevet af Profeten. Apostelens Ord er:–

Israel’s blindness will be removed
by the Deliverer.

ISJew4.jpg (5196 bytes)

ISReadLaw2.jpg (4935 bytes)

"Jeg vil ikke forholde eder, Brrdre, denne Hemmelighed (for at I ikke skal mene eder selv kloge), at ForhFrdelse for en Del er kommet over Israel, indtil Hedningernes Fylde er indgDt [indtil Tallet pD dem blandt Hedningerne udsrgte er fuldt], og sD skal hele Israel vorde frelst, som skrevet er: 

‘Udfrieren [Kristus, Hoved og Legeme] skal komme fra Sion og skal afvende Ugudelighed fra Jakob,’ og: ‘Dette er Pakten med dem fra min Side, nDr jeg skaffer deres Synder bort.’ 

Vistnok er de med Hensyn til Evangeliet Fjender for eders Skyld, men med Hensyn til UdvFlgelsen lgelsen [endnu] elskede for FFdrenes Skyld; thi Guds NDdegaver og Kaldelse kan ikke ta’s tilbage. 

Desuden, ligesom I [Hedninger] forhen jo var ulydige mod Gud, men nu har fDt Barmhjertighed ved deres Ulydighed, sDledes er ogsD disse nu blet ulydige, for at ogsD de mD fD Barmhjertighed ved eders Barmhjertighed [gennem den herliggjorte Menighed]. 

Gud sluttede nemlig alle ind under Ulydighed for at kunne forbarme sig over alle [jfr. Rom. 5, 17-19]. 

O Dyb af Rigdom og Visdom og Kundskab i Gud!" –Rom. 11, 25-33.

ISTemple2F.jpg (6262 bytes)
"Who shall ascend
into the hill
of the LORD?"

KONGEDqMMETS ARVINGER.

"Hvo skal stige op pD Jehovas BjÉrg [Sindbillede pD Kongedrmme]? og hvo skal stD pD hans hellige Sted hans hellige Sted [Tempel]? Den, som har uskyldige HFnder og et rent Hjerte." –Sal. 24, 3. 4.

     [302] Staden Jerusalem var bygget pD en BjFrgtop–en dobbelt Top; for den var ved TyropFons-Dalen delt i to Dele. Det var alligevel een Stad, omgi’t af een Mur, med Broer, der forbandt de to Bydele. 

     PD den hrjeste af disse to BjFrgtoppe var Guds Tempel bygget. SDledes afgav den forbilledlige Stad et Eksempel pD det ene Gudsrige med dets tvende Afdelinger og viste, at det Dndelige var det hrjeste Trin–det Dndelige Tempel, ikke af jordisk Oprindelse, men af en ny, himmelsk eller Dndelig Natur (Heb. 9, 11), adskilt fra, dog forenet med, den jordiske Del.

    

Holyland Hotel Model of Jerusalem

     One of the most detailed models of ancient city, this was designed by a team of historians, archaeologists and builders to make the model painstakingly accurate. Made from Jerusalem’s famed orange-pink stone, it portrays the city as it would have been in Herodian times.

ISModel.jpg (19921 bytes)

ISTyropean.jpg (32618 bytes)
Tyropean Valley

ISTemple.jpg (13775 bytes)
The Temple

ISTowers5.jpg (28063 bytes)
Herod's Three Towers

TabPriestMercy.jpg (6090 bytes)
The Most Holy,
in the sacred
precincts
of the Temple.
     David henfrrer til de to Steder. Det var en Ere bare at hrre til Byen og en endnu strrre Ere at stige op til det hellige Tempel, ind pD hvis indviede EnemFrker kun PrFsterne ha’de Lov at komme. Og David viser, at Livsrenhed og et Frligt Hjerte er nrdvendige for hver og en, der vil opnD enten den ene eller den anden Ere. 

     De, som vil hrre til den kongelige PrFstestand, formanes til Renhed, ligesom vor Bekendelses YppersteprFst er ren, dersom de skal agtes vFrdige til at fD Del i Arven med ham. Og den, som har dette HDb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. 

     Dette er, som allerede pDvist, en Renhed i ForsÉt, der skrives som fuldkommen eller virkelig Renhed pD vor Regning, idet Kristi os tilregnede Renhed udfylder vore uundgDlige Mangler og brder pD vore uundgDlige Svagheder, medens vi vandrer efter Cnden og ikke efter Krdet.

Entire consecration to God will be essential in the earthly kingdom.

Bible8A.jpg (2403 bytes)

     Men lad det ikke glemmes, at Renhed, Oprigtighed og udelt Indvielse til Gud er vFsenlige Betingelser for alle dem, der vil ha Adgang til nogen af Guds Riges tvende Kredse. Det var sDledes med hine fordums HFderspersoner, der kommer til at arve den jordiske Del af Kongedrmmet under Kristus. 

     De elskede RetfFrdighed og hadede Uret og frlte dyb Sorg og Anger, nDr de overiledes af en Brrst eller snublede pD Grund af en Svaghed eller syndig Tilbrjelighed. Det samme har ligeledes vFret TilfFldet med de trofaste i Evangeliealderen, og det vil bli sD med alle i Millenniets Tidsalder, nDr Guds Cnd, Sandhedens Cnd, blir udgydt [302] over alt Krd. 

     Den Tidsalders Sejrvindere vil ogsD ha nrdig at strFbe efter Renhed i Hjerte og Liv, om de under Guds Ordning vil ha Ret til at komme ind i Staden,–det Rige, som har vFret beredt for dem siden Verdens GrundlFggelse,–det oprindelige Herredrmme genoprettet.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The iron rule
will grant no liberty
to do wrong.

 

ISWall2F.jpg (4765 bytes)

JERNSTYRET.

     Mange har den fejlagtige Mening, at nDr Kristi tusindDrige Kongedrmme er indfrrt, vil alle vFre godt tilfreds med dets Styre. Men ikke sD. Dets Forordninger vil bli langt strengere end nogen forudgDende Regerings, og Folkets Friheder vil bli omgrFnsede i en sDdan Grad, at det virkelig vil bli snFrende for mange, der nu grr hrjrrstede Krav pD mere Frihed. 

     Frihed til at forfrre, svFrte, narre og bedrage andre vil bli aldeles afskDet. Frihed til at skade sig selv eller andre med Mad eller med Drikke eller til pD nogen MDde at fordFrve gode SFder vil helt og holdent bli nFgtet alle. Frihed eller Bevilling til at grre nogen som helst Uret vil ikke bli tilstDt nogen. 

     Den eneste Frihed, der vil bli tilstDt nogen, vil vFre Guds Srnners sande og herlige Fridhed,–Frihed til at grre det gode mod sig selv og andre pD alle mulige MDder; men intet vil fD Lov til at grre Skade eller rdelFgge i hele det hellige Kongerige (Es. 11, 9. Rom. 8, 21). 

     Som en Selvfrlge vil mange frle dette Styre hDrdt, da det afbryder alle deres forrige Vaner og Skikke og omstyrter nuvFrende Indretninger, der er grundlagte pD disse urigtige Vaner og vrange Begreber om Frihed. 

     PD Grund af sin Fasthed og Kraft kaldes det billedligt et Jernstyre:–"Han skal regere dem med et Jernspir"(Jvfr. Cb. 2, 26. 27. Sal. 2, 8-12 og 49, 16). 

     Dermed vil dete Udsagn bli opfyldt: "Jeg vil grre Ret til MDlesnor og RetfFrdighed til Lod, og Hagel [retfFrdig Dom] skal bortrive Lrgnens Tilflugt, og Skjulet skal Vandene [Sandheden] borstskylle," og enhver lrnlig Ting skal Dbenbares.–Es. 28, 17. Matt. 10, 26.

None will live
at the expense
of others.
     Mange vil nFre Oprrrsfrlelser mod dette fuldkomne og retvise Styre, fordi de i Fortiden under den nuvFrende [304] Fyrstes Styrelse har vFret vant til at herske over deres Medmennesker og helt at leve pD andres Bekostning uden at yde Tjeneste til Vederlag. 

     Og mange og drrje vil de Hug bli, som et nuvFrende Liv i selvisk Nydelse og Tilfredsstillelse helt forstDligt vil udkrFve og fD under den Regering, frr de lFrer det Kongedrmmes Regler,–Hensynsfuldhed, Retvished, RetfFrdighed (Sal. 89, 33. Luk. 12, 47. 48). 

     Undervisningen i denne Sag blir frrst for den nulevende SlFgt og er nFr for HDnden.–Jak. 5.

Laws
of righteousness and equity
will be firmly enforced.
     Men, salige Tanke! nDr Livets Fyrste har sat RetfFrdighedens og Retvishedens Love i Kraft ved et Jernstyre, vil Menneskehedens Masser lFre, at "RetfFrdighed ophrjer et Folk, men Synden er Folkenes SkFndsel" (Ordsp. 14, 34). 

     De vil indse, at Guds Plan og Love er bedst i LFngden for alles Vedkommende, og omsider vil de lFre at elske RetfFrdighed og hade Ugudelighed (Sal. 45, 8. Heb. 1, 9). 

     Alle de, som under den Regering ikke vil har lFrt at elske, hvad ret er, vil bli agtet uvFrdige til varigt Liv og vil bli udryddede af Folket.–Apg. 3, 23. Cb. 20, 9. Sal. 11, 5-7.

Jehovah
will be king;
Christ will be his vicegerent.

 

 

"For he must reign, till he hath put all enemies under his feet."

"And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him,
that God may be all in all."
I Corinthians 15:25,28

KONGEDqMMET EVIGVARENDE.

"Jehova skal vorde Konge over al Jorden pD den Dag" (Sak. 14, 9).

    Det Kongedrmme, som Jehova vil oprette og lFgge i HFnderne pD Kristus i Millenniet, vil vFre Jehovas Kongedrmme, men det vil komme til at stD under Kristi, hans Statholders, umiddelbare Ledelse, pD noget nFr den samme FremgangsmDde som den, de Forende Staters Regering efter Oprrrskrigen brugte over for de sydlige Stater. 

     Disse fik for en Tid ikke Lov at styre sig selv ved at vFlge deres egne EmbedsmFnd, af Frygt for at de ikke skulde rette sig efter Unionens Forfatningslove; men Statholdere med Fuldmagt til at handle indsattes til at styre i det qjemed at omforme disse Statsregeringer og bringe dem tilbage til fuld Enighed med Hovedregeringen. 

     SDledes varer Kristi sFrskilte Regering over Jordens Anliggender en begrFnset Tid og sker i et sFreget qjemed, og den vil afsluttes med Udfrrelsen af det qjemed. 

     Mennesket [305] forspildte pD Grund af Oprrr sine af Gud givne Rettigheder, –deriblandt Selvstyre i Samklang med Jehovas Love. Gud lrste alle disse Rettigheder tilbage ved Kristus og sikrede Mennesket Retten til ikke alene for sit Vedkommende at vende tilbage til sin forhenvFrende Stilling, men ogsD til sit forrige Embede som Konge over Jorden. 

     Men at bringe Mennesket tilbage pD den MDde, der bedst egner sig til at indprente den nuvFrende Erfaring som en gavnlig LFre, hvad Gud agter at grre,–nemlig ved at afkrFve ham Kraftanstrengelser i Retning af sin egen Oprejsning,–det vil krFve en stFrk, en fuldkommen Regering. 

     Og denne Ere at fuldende Menneskets Oprejsning, som Kristus drde for at sikre sig Retten til, er blet ham til Del, og "han brr regere, indtil han har lagt alle Fjender under sine Frdder,"–indtil der ikke findes nogen, som ikke hylder, Frer og lyder ham. 

     DerpD vil han, efter at ha fuldfrrt sin Mission med Hensyn til MenneskeslFgtens Omdannelse eller Genoprettelse, overgi Riget til Gud, Faderen, og MenneskeslFgten vil som oprindeligt ha at grre med Jehova pD frrste HDnd,–idet Mennesket Kristi Jesu Midlergerning fuldt og helt har gennemfrrt det herlige ForligelsesvFrk.–1 Kor. 15, 25-28.

     NDr Riget er overgi’t til Faderen, vil det fremdeles vFre Guds Rige, og Lovene vil altid vFre de samme. 

     Menneskene, som da er fuldkommen genoprejste, vil vFre de samme, Menneskene, som da er fuldkommen genoprejste, vil vFre i Stand til at vise fuldkommen Lydighed efter Bogstaven sD vel som efter Cnden, hvorimod Menneskenes hele Ydeevne nu, og indtil de er virkelig fuldkomne, bestDr i Lydighedens Cnd eller i Forsrget pD at holde Guds Lov. 

     Den fuldkomne Lov vilde efter sin fulde Bogstav rjeblikkelig fordrmme dem til Drden (2 Kor. 3, 6). At vi er velbehagelige nu, skyldes alene Kristi Genlrsning.

     Indtil virkelig Fuldkommenhed er opnDt, er det "frygteligt at falde i den levende Guds HFnder" (Heb. 10, 31). Nu og frr han er virkelig fuldkommen, kunde ingen bestD for den strenge RetfFrdigheds Lov; alle trFnger til den Miskundhed, som skFnkes fuldt og frit ved Kristi Fortjeneste og Offer. 

     Men nDr Kristus [306] overgir Faderen Riget, vil han fremstille dem ulastelige for ham, skikkede og i Stand til at nyde evig Salighed under Jehovas fuldkomne Lov. Al Frygtsomhed vil da vFre borte, og Jehova og hans genoprettede Skabninger vil leve i fuldkommen Samstemminghed som i Frrstningen.

     NDr Kristus ved Enden af Millenniets Tidsalder overgir Faderen Jordens Herredrmme, grr han det ved at overdrage det til MenneskeslFgten som Faderens Underherskere, der fra frrst af blev udsete til at ha denne Ere (1 Kor. 15, 24. Matt. 25, 34). 

     SDledes varer Guds Kongedrmme for evigt. Og sDledes lFser vi i vor Herres Ord: Da skal Kongen sige til dem pD sin hrjre Side [dem, som under den tusindDrige Regering har opnDt Gunststillingen ved Samstemning og Lydighed]: Kom hid, I min Faders velsignede [I, hvem min Fader agter sDledes at velsigne], arver det Rige, som er beredt FOR EDER fra Verdens GrundlFggelse af.

Perfect man
will be capable
of obeying
God’s perfect law.
     Dette Rige og denne Ere, der er beredt for Menneskene, mD man ikke forveksle med det endnu hrjere Kongedrmme og den strrre Ere, der er beredt for KristusFtten, og som blev "forud bestemt af Gud för Tidsaldrene til vor Herlighed" (1 Kor. 2, 7), og hvortil vi blev udvalgte i Kristis för Verdens GrundlFggelse (Ef. 1, 4). 

     Og skrndt KristusFttens sÉrskilte Mellemkomst og Regering over Jorden, som sagt, vil fD Ende, mD vi dog ikke drage den Slutning, at Kristi Herlighed og Herredrmme og Magt dermed og da vil ophrre. 

     Nej, Kristus er for evig sammenknyttet med al den guddommelige Herlighed og Magt ved Jehovas hrjre HDnd,–Pladsen for den hrjeste Yndest,–og hans Brud og Medarving vil for evig dele hans tiltagende Herlighed. 

     Hvilke underfulde Gerninger der i andre Verdener endnu venter pD denne Jehovas hrjt ophrjede Mellemmands Magt, vil vi her ikke fremsFtte nogen Gisning om, andet end hentyde til den guddommelige Magts Uendelighed og Virksomhed og til det uomgrFnsede Verdensrum.

Athena.jpg (25355 bytes)      [307] I hvilken Afdeling af Riget vor Interesse end samler sig, er det altsD i Sandhed "alle Folkenes AttrD" [Eng. Overs. af Hag. 2, 7]; for derunder vil alle bli velsignede. Frlgelig kan alle med Alvor lFnges efter den Tid, og alle kan med god Grund bede: 

"Dit Kongedrmme komme, ske din Vilje, som i Himlen, sDledes pD Jorden ogsD." 

     Det er efter dette, at Alskabningen uvitterligt sD lFnge har sukket og ventet,–ventet pD Guds Srnners Cbenbarelse, det Kongedrmme, som skal knuse og udrydde det onde og velsigne og lFge alle Folkene.–Rom. 8, 19; 16; 20.

 

GUDSRIGET NER.

"VFgter, sig os, lysner Dagen
Til skrn Sions Herlighed?
Har de Tegn, som afgrr Sagen,
Endnu lyst for dine Fjed?

Pilgrim, ja, stat op! kun glFd dig,
Himlen lyses op i qst!
I din Bryllupsstads nu klFd dig;
Op! Stat op! hrr VFgt’rens Rrst!

VFgter, du ser Lys opgDende
I det store SabbatsDr?
Du hrr hrje Rrster, spDende:
Riget nFr for Drren StDr?

Pilgrim, jeg kan se og kende
Kana’ns lyse Hrjdedrag.
Salem knejser og hist henne
Under skyfri Himles Tag.

Pilgrim, Landet hist i Sigte
NFrmer sig med evig VDr.
Hvilket Udsyn–du ej svigte!
Snart du Edens Egne nDr

[308] Lyt! Hrr Korets Toner klinge
Liftig til Gudslammets Pris.
Han vil Verden Goder bringe,
Sker det end med Tugtens Ris."

"VFgter, bring os Nattens Bud,
Sig, hvad er dens Lrfters Tegn?
Pilgrim, Stjernens StrDleskrud
Se hist over BjFrgets Egn!

VFgter, deraf Varsel tag.
At den tindrer smuk og skFr.
Pilgrim, ja, den bringer Dag,–
Israels Dag, der lovet er.

VFgter, bring os Nattens Nys,
Hrjere hin Stjerne stDr.
Pilgrim, Salighed og Lys,
Sandhed, Fred dens Bane spDr.

VFgter, spredes GyldenskFr
Kun i disse StrDlers Hjem?
Pilgrim, Tider afmDlt er,
Da vor Jord fDr godt af dem.

VFgter, bring os Nattens Bud,
Ti det synes, Morgnen gryr.
Pilgrim, Mrrket jages ud,
Tvivl og Frygt og Kummer flyr.

VFgter, vil al Nrd pD Jord
Ende, vil Gud herske der?
Pilgrim, ja, Fredsf
yrsten stor,
Jordens valgte Drot er her!"

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail

English Only