10 - TIENDE KAPITAL.

Naturforskelle

TINatures3.jpg (6673 bytes)

DET ÅNDELIGE OG 
MENNESKELIGE ER 
S
ÆRSKILTE OG 
ORSKELLIGE NATURER.

– Almindelige fejlopfattelser. 
– Jordisk eller menneskeleg og 
himmelsk eller åndelig nature. 
– jordisk herlighed og 
himmelsk herlighed.
– Bibelens vidnesbyrd med hensyn til åndevÆsener. 
– dÖdelighed og udÖdelighed.
– kan dÖdelige vÆsener ha evigtvarende liv? 
– retfÆrdighed I tildelingen af gunst og gave. 
– en tÆnkt grundregel undersÖgt. 
– mangeartethed i fuldkommenhed.
– guds herskerrettigheder. 
– guds tilstelling for mennesket 
en ilfredsstillende lodd. 
– udvÆgelsen af Kristi legem. 
– hvorledes deres naturskifte gennemfÖres.

 

Church1C.jpg (6458 bytes)      Idet Kristne i Reglen ikke indser, at Guds Plan for Menneskeslægten i Almindelighed tilsigter en Genoprettelse til deres forrige Tilstand, --den I Eden tabte menneskelige Fuldkommenhed,--og den krisne Menighed som en Undtagelse fra denne almindelige Plan vil opleve et Naturskifte fra menneskelig til åndelig Tilværelse, så har de ment, at ingen vil bli frelst undtagen de, som opnår den åndelige Natur. Imidlertid, medens Skriften frem holder Løfter om Liv og Velsignelse og Genoprejsning for alle Jordens Slægter, tilbyder og lover den kun den i Evangeliets Tidsalder udvalgte Menighed Overgangen til åndelig Natur, og der kan ikke opvises et eneste Sted, der gir andre Grund til sådanne Forhåbninger.
Family8.jpg (66939 bytes)      Om Menneskehendens store Masse blir frelst fra al den Forkommenhed, Svaghed, Smerte, Elendighed of Død, der er Følger af Synden, og genoprettes til den før Faldet indtagne Stilling af menneskelig Fuldkommenhed, da er de lige så virkelig og fuldstændig frelste fra hint Fald som de, der umnder Eangeliealderens særskilte “Opadkaldelse” blir “delagtige i guddommelig Nature.”
What is
a perfect man?

Jesus40Teaching.jpg (5587 bytes)

     [180] Mangelen på rigtig Forståelse af, hvad der udgør et fuldkomment Menneske, Fejlepfattelsen af Udtrykkene dødelig og udødelig og vrange Begreber om Retfærdighed har tilsammen ledet til denne Vildfarelse og gjort mange ellers let forstålige Skrifsteder gådefulde. Det er en gængse Mening, skølndt uden Støtte af en eneste Skriftteskt, at der aldrig har været et fuldkomment Menneske på Jorden, at alt hvad der er af Mennesket på Jørden, kun er det delvis udviklede Menneske, og at han for at nå Fuldkommenhed må bli åndelig., Denne Synsmåde bringer Urede i Skriften i Steden for at udvikle den Samstemmighed og Skønhed, der blir Følgen af “rettelig at dele Sandheds Ord.”
There were only two perfect men – Adam and Jesus.
Scales3.jpg (14707 bytes)
     Skriften lærer, at der har været to og kun to fuldkomne Mennesker til, -- Adam og Jesus. Adam blev skabt i Guds Billede, det vil sige med de lignende Åndsevner, Fornuft, Hukommelse, Dømmekraft og Vilje, og de sædelige Egenskaber, Retfærdighed, Godhed, Kærlighed o.a. “Af Jord, jordisk,” var han et jordisk Billede af et åndeligt Væsen og ha’de Egenskaber af samme Slags, skøndt vidt forskellige i Grad, Rækkevidde og Spillerum. I et sådant Mål er Mennesket et Billede af Gud, at Gud kan sige endog til det faldne Menneske: “Kom dog, lad os gå i Rette med hverandre.”—Es. 1,18.
Adam was made ruler over
all earthly things...

GiraffF.jpg (4175 bytes)

...a little lower
than the angels.

     Ligesom Jehova er Hersker over alle Ting, således blev Mennesket gjort til Hersker over alle jordiske Ting: --Efter vor Lignelse, lad ham herske over Kvæget, Fulglene, Fiskene m.m. (1 Mos. 1,26.) Moses fortæller os (1 Mos. 1,21) at Gud vedkendte sig Mennesket, som han ha’de gjort,,-- ikke bare begyndt at gøre, men fuldendt, -- og Gud anså sin Skabning for “såre god,” det vil sige fuldkommen; for i Gud Øjne er intet ufuldkomment såre godt, i hans fornuftbegavede Skabninger.

     Menneskets Fuldkommenhed, sådan som han var skabt, udtrykkes is Sal. 8, 6-9: Du gjorde ham lidet ringere end Engle, og med Ære og Herlilg-[181] hed kronede du ham. Du gjorde ham til Hersker over dine Hænders Gerninger, alt la’ du under hans Fødder, Får og Okser, alle tilhobe, ja også Markens Dyr, Himlens Fugle og Havets Fiske.”

"All flesh
is not the same;
but there is
one kind of flesh
of men, another
flesh of beasts, another of fishes, and
another of birds."
I Corinthians 15:39

Sheep2F.jpg (2924 bytes)

Bird4ParrotsF.jpg (2602 bytes)

Family1F.jpg (2160 bytes)

LionF.jpg (2749 bytes)

Fish1F.jpg (3039 bytes)

Family2F.jpg (2541 bytes)

     Nogle, som vil ha Biblen til at stemme med en Evolutionsteori, er fremkommet med den Tanke, at Udtrykket “et Lidet” i Heb. 2, 7 kunde Forstås som en liden Tid ringere og ikke en liden Grad ringere en Englene. Der er imidlertid hverken Hjemmel eller Grund for sådan en Fortolkning. Dette er en Gengivelse af Sal. 8, 6, og en kritisk Sammenligning af den hebraiske og græske Tekst kan ikke efterlade nogen Tvivl om Meningen. Tanken, klart udtrykt, er: lidt mindre i Rang end Engle.
 

 

 

 

 

 

Man.jpg (4290 bytes)

     David hanførere i Salmen til Mennesket i dets oprindelige Tilstand og tyder porfetisk hen til, at Gud ikke har opgi’t sin oprindelige Plan at ha Mennesket i sit Billede og som Jordens Konge, og at han vil ihukomme ham, genløse ham og genoprette ham til den samme Stilling. Apostelen gør (Heb. 2,7) opmærksom på den samme Kendsgerning, -- at Guds oprindelige Formål ikke er blet opgi’t, at Mennesket, oprindelig herligt og fuldkomment, Jordens Konge, skal ihukommes, opsøges og genoprettes. Han føjer derpå til: Vi ser endnu ikke denne lovede Genoprejsning, men vi ser det første Skridt, Gud tar henimod dens Fuldførelse. Vi ser Jesus kronet med denne den fuldkomne Menneskeligheds Herlighed og Ære, for at han som passende Løsepenge eller som Stedfortræder af Guds Gunst kunde smage Døden for hver og en og således bane Vejen for Menneskets Genoprettelse til alt, hvad der var tabt.
"A little lower" does not mean
a little less perfect.
     Man skulde heller ikke gøre den Slutning, at lidtg lavere i Rang er det samme som lidt mindre fuldkommen En Skabning kan være fuldkommen og dog få et lavere Tilværelsestrin end en anden; således vilde en fuldkommen Hest være lavere i Rang end et fuldkomment Menneske, os. fr. Der er forskellige Naturer, levende go livløse. For at anskueliggøre dette opstiller vi følgende Tavle:

[182]

Grader af himmelsk eller åndelig Tilværelse.

Grader af jordisk eller dyrisk Tilværelse.

Grader i Planteriget

Grader i Planteriget

SpiritF.jpg (1550 bytes)


Guddommelig
-------
-------
Engles

Bird3GeeseF.jpg (2699 bytes)


Menneske
Kvægl
Fugl.
Fisk.

Tree1F.jpg (3217 bytes)


Trær.
Buske.
Græs.
Mos.

EmeraldF.jpg (2559 bytes)


Guld.
Sølv
Kobber.
Jern.

 

Perfecting a nature does not
change a nature.

There is
a variety
in perfection.

Flower11A.jpg (6170 bytes)

     Ethvert af nævnte Metaller kan være rent, dog står Guld øverst. Om end hver af Plantearterne blef bragt til Fuldkommenhed, vilde de alligevel være forskellige i Natur og Rang. På samme Måde er det med Dyr. Om hver Slags skulde blil bragt til Fuldkommenhed, vilde der endda være Forskelligartethed; for det at gøre en Natur fuldkommen ændrer ikke en Natur. *) 

*) Ordet Natur bruges undertiden i en tillæmpet Forstand, som når det f. Eks. siges, at en Hund har en vild Natur, eller en Hest har en blid eller ond Natur. Men i denne Brug betengner Order slet og ret Sindelaget hos den beskrevne sammenlignet med andre og har strengt ta’t intet med Natur at gøre.

There are
distinct differences of each nature.

The highest grade
of mineral
is a little lower than the lowest grade of vegetable, because
in vegetable
there is life.

     Graderne i åndelig Tilværelse, skøndt fuldkomne, står dog også i Forhold til hverandre som højere og lavere i Natur eller Slags. Den guddommelige Natur er den højeste og den ypperste af alle åndelige Naturer. Kristus blev ved sin Opstandelse så meget ypperligere end fuldkomne Engle, som den guddommelige Natur står over Englenes. – Heb 1, 3-5.

     Læg nøje Mærke til, at hvorvel de i ovenstående Tavle nævnte Klasser er forskellige og særskilte, kan dog en Sammenligning mellem dem anstilles således: Det ædleste Slags Metal står under, eller er et lidet ringere end det laveste Plantetrin, fordi der i Plantevæksten er Liv. Således er det højeste Plantetrin et lidet ringere end den laveste Rang af Dyreliv, fordi Dyrelivet endog i sine nederste Former har Sans nok til at være vidende om Tilværelse. Ligervis er Mennesket, skøndt det høj-[183]este af dyriske eller jordiske Væsener, dog “lidt ringere end Englene,” fordi Engle er åndelige eller himmelske Væsener.

There is
a great contrast between sinful
and restored mankind.

 

 

Kingdom2.jpg (3913 bytes)

     Der er en forunderlig Modsætning mellem Mennesket, sådan som vi nu ser ham, neværdiget af Synden, og det fuldkomne Menneske, Gud skabte i sit Billede. Synden har lidt efter lidt forandret hans Træk så vel som hans Karakter. Hundreder af Slægtled har ved Uvidenhed, Tøjlesløshed og almindelig Fordærvelse i den Grad udskæmmet Menneskeheden, at hos det store Flertal af Slægten er Gudsbilledet næsten visket ud. Moralsansen og Tænkeevnerne står i Dværgvækst, og de dyriske Drifter, utilbørlig udviklede, holdes ikke længer i Ligevægt af de højere. Mennesket har tabt sin Legemskraft i et sådant Mål, at med al Lægekunstens Hjælp her Gennemsnitslængden af hans Liv nu omtrent tredve År, hvorimod han i Førstningen oplevede en Alder af ni Hundrede og tredve År under samme Straffedom. Men skøndt så tilredt og forkommen ved, at Synden og dens Straf, Døden, har gjort sit Værk i ham, skal Mennesket dog bli genoprettet til sin oprindelige Sjæls- og Legemsfuld- kommenhed og til Hæder, Ære og Herredom i og ved Kristi tusindårige Regering. De Ting, der skal genoprettes af og gennem Kristus, er de Ting, som tabtes ved Adams Overtrædelse (Rom. 5, 18. 19). Mennesket tabte ikke et himmelsk men et jordisk Paradis. Under Dødsstraffen mistede han ikke en åndelig men en menneskelig Tilværelse, og alt, hvad der gik tabt, blev købt tilbage af hans Genløser, som vidnede, at han kom for at søge og frelse det tabte. – Luk. 19, 20.
Perfect man
is not
a spiritual being.
     Forunden det ovennævnte har vi et endet Bevis for, at det fuldkomne Menneske ikke er et åndeligt Væsen. Der fortælles os, at førend vor Herre forlod sin Herlighed for at bli et Menneske, var han “i en Guds Skikkelse”—en åndelig Skikkelse, et Åndevæsen; men siden han for at være et Genløsningsoffer for Menneskeslægten måtte bli et Menneske, af den samme Natur som Synderen, hvis Stedfortræder i Døden han skulde bli, så var det nødvendigt, at hans Natur blev forandret. [184] Og Pavlus siger os, at han ikke tog Engles Natur, et Trin lavere end hans egen, men at han kom to Trin ned og tog Menneskers Natur, -- han blev at Menneske, han “blev Kød”. – Heb. 2, 16. Fil. 2, 7.8. Joh. 1, 14.
Jesus13A.jpg (4363 bytes)      Mærk her, at dette lærer ikke alene, at Englenaturen ikke er den eneste Art Åndevæsen, men at det er en lavere Natur, end vor Herres var , før han blev Menneske; og han stod dengang ikke så højt, som han nu gør, for Gud har højt ophøjet ham på Grund af hans Lydighed i at bli Menneskets villige Løsepenge (Fil.2,8.9). Han er nu et Åndevæsen af den højeste Slags, han er delagtig i den guddommelige (i Jehovas) Natur.

    Men ikke alene finder vi således Bevis for, at den guddommelige, den englelige og den menneskelige Natur er særskilte og forskellige, men dette godtgør, at det at være et fuldkomment Menneske er ikke at være en Engel, ikke mer end Englenaturens Fuldkommenhed indebær, at Engle er guddommelige og lige med Jehova; thi Jesus tog ikke Engles Natur, men en forskellig Natur – Menneskers Natur, ikke den ufuldkomne Menneskenatur, som vi nu har den, men den fuldkomne Menneskenatur. Han blev et Menneske, ikke et forkomment og næsten dødt Væsen, sådanne som Menneskene nu er, men et Menneske i Fuldkommenhedens fulde Livskraft.

Jesus, being
a perfect man,
could keep
a perfect law.

Scales2B.jpg (16161 bytes)

     Fremdeles, Jesus må ha været et fuldkomment Menneske, ellers kunde han ikke ha holdt en fuldkommen Lov, som er det fulde Mål for et fuldkomment Menneskes Handleevne.  Og han må ha været et fuldkomment Menneske, ellers kunde han ikke ha gi’t Løsepenge (et tilsvarende Vederlag – 1 Tim. 2,6) for det fuldkomne Menneske Adams forbrudte Liv; “thi efterdi Døden kom ved et Menneske, er der også en Oprejsning af de døde ved et Menneske” (1 Kor. 15, 21). Ha’de han i mindste Grad været ufuldkommen, vilde det ha godtgjort, at han var under Fordømmelse, og derfor kunde han ikke ha været et velbehageligt Offer; ikke heller kunde han fuldkomment ha holdt Guds [185] Lov. Et fuldkomment Menneske blev prøvet og faldt og blev domfældt, og kun et fuldkomment Menneske kunde betale den tilsvarende Lösesum som Genløseren.
Only a perfect man
could give a
corresponding price
for a perfect man.
     Nu har vi Spørgsmålet temmelig klart for os i en anden Form, nemlig: Dersom Jesus i Kødet var et fuldkomment Menneske, hvad Skriften således viser, godtgør det da ikke, at --et fuldkomment Menneske er et menneskeligt kødeligt Væsen,-- ikke en Engel, men lidt lavere end Englene? Den tankerigtige Slutning er ikke at ta fejl af, og dertil har vi Salmistens gudindblæste Udsagn (Sal. 8, 6-9) og Pavlus’s Henvisning dertil i Heb. 2, 7-9.
 

 

 

 

Jesus35Baptism.jpg (8695 bytes)

     Ikke heller var Jesus en Sammenblanding af de to Naturer, den menneskelige og den åndelige. Blandingen af to Naturer frembringer hverken den ene eller den anden, men et ufuldkomment, tveslægtet noget, som er den guddommelige Ordning en Uting. Da Jesus var i Kødet, var han et fuldkomment menneskligt Væsen; forud for den Tid var han et fuldkomment åndeligt Væsen, og siden sin Opstandelse er han et fuldkomment åndeligt Væsen af den højeste eller guddommelige Rang. Det var først, da han helligede og indviede sig til Gud og svor ham Pakttroskab indtil Døden, hvad der blev billedligt fremstillet i hans Dåb, Døden, hvad der blev billedligt fremstillet i hans Dåb, -- i Tredveårsalderen (Manddommen ifølge Loven og derfor den rette Tid til at hellige sig Gud som  Menneske), -- at han fik Pantet på, at han skulde få den guddommelige Natur i Arv (Matt. 3, 16. 17). Menneskenaturen måtte indvies til Döden, førend han endog kunde få Pantet på den guddommelige Natur. Og først da dette Troskabsløfte var virkelig fuldført, og Frelseren virkelig ha’de opofret den menneskelige Natur i Døden, blev han fuldt delagtig i den guddommelige Natur. Efter at være blet et Menneske blev han lydig indtil Døden,  hvorfor Gud har højt ophøjet ham til den guddommelige Natur (Fil. 2, 8.9). Om dette Skriftsted er sandt, følger deraf, at han ikke blev ophøjet til den guddommelige Natur, før den menneskelige Natur var virkelig opofret – død.
Jesus was not
a combination
of two natures.

Twice,
Jesus experienced
a change of nature.

Jesus38BabeF.jpg (9282 bytes)

"But when the fullness of the time was come,
God sent forth his Son,
made of a woman,
made under the law."
           Galatians 4:4

Jesus39Estelle.jpg (10351 bytes)

"And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father,) full of grace and truth."
              John 1:14

Jesus gave
an equivalent
for what Adam lost.

Jesus15SamaritanF.jpg (4397 bytes)

"For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled,
separate from sinners,
and made higher than the heavens." Hebrews 7:26

     [186]

Således ser vi, at i Jesus var ingen Blanding af Naturer, men at han to Gange oplevede et Naturskifte, først fra åndelig til menneskelig, dernæst fra den menneskelige til højest Rang af åndelig Natur, den guddommelige, og i begge Tilfælde blev den ene opgi’t for den anden.

     I dette herlige Eksempel på fuldkommen Menneskelighed, som stod uden Lyde for Verden, indtil det blev opofret for Verdens Genløsnings Skyld, ser vi den Fuldkommenhed, hvorfra vor Slægt faldt i Adam, og hvortil den atter skal bringes tilbage. Ved at bli Menneskets Løsepenge gav vor Herre Jesus noget af samme Værd som det, Mennesket tabte, og derfor kan hele Menneskeslægten få igen ved Tro på Kristus og Lydighed mod hans Krav, ikke en åndelig, men en herlig, fuldkommen menneskelig Natur, -- “det, som var tabt.”

     Det fuldkomne menneskelige Væsens fuldkomne Evner og Kræfter kan iværksættes vel i det uendelige og sysle med nye og mangfoldige Genstande af Interesse, og Kundskab og Snilde kan forøges i høj Grad; men ingen sådan Tiltagen i Kundskab eller Evne vil medføre et Naturskifte eller gøre Naturen mer end fuldkommen. Det vil kun være Udviklingen og Udfoldelsen af de fuldkomne menneskelige Evner. Vækst i Kundskab og Snilde vil uden Tvivl bli Menneskets velsignede Forret i al Evighed; dog vil han fremdeles være Menneske og vil bare lære at gøre en fuldere Brug af de i Menneskenaturen allerede nedlagte Kraefter. Ud over dens rummelige Grænser kan han ikke håbe, ejheller vil han ønske, at skride, da hans Attrå er indskrænket til han Kræfters Spillerum.

     Medens Jesus som Menneske var et Eksempel på fuldkommen menneskelig Natur, hvortil Flerheden af Menneskene vil bli genoprettede, er han dog siden sin Oprejsning det strålende Eksempel på den herlige guddommelige Natur, som den overvindende Menighed ved Opstandelsen vil få Del i hos ham.

"There are also celestial bodies, and bodies terrestrial;
but the glory
of the celestial
is one,
and the glory
of the terrestrial
is another."
I Corinthians 15:40
     Fordi den nærværende Tidsalder navnlig er bestemt til Udviklingen af denne Klasse, som der tilbydes et [187] Naturskifte, og fordi de apostolske Breve er optagne med Undervisningen af denne “lille Hjord,” bør ikke den Slutning drages, at Guds Planer ender med den valgte Skares Fuldkommengørelse. Ikke skulde vi heller på den anden Side gå til den modsatte Yderlighed og mene, at de særskilte Løfter om den guddommelige Natur, åndelige Legemer o.m., som disse har fåt, er af Gud tiltænkt hele Menneskeheden. Til disse er de “såre store og dyrebare Forjættelser” uden for de andre dyrebare Løfter, der er givne hele Menneskeslægten. For rigtig at dele Sandheds Ord burde vi mærke os, as Skriften holder den guddommelige Naturs Fuldkommenhed i den “lille Hjord” og den menneskelige Naturs Fuldkommenhed i den genoprettede Verden fra hinanden som to særskilte Ting.
What is
a spirit being?

SpiritF.jpg (1534 bytes)

     Lad os nu undersøge mere i det enkelte, hvad Åndefæsner er, hvad Evner der er deres, og ved hvad Love de styres. Mange synes at tro, fordi de ikke forstår et Åndevæsens Natur, at det er et blot og bart Sagn, og i dette Spørgsmål råder der megen Overtro. Men Pavlus lader ikke til at ha en sådan Forestilling. Skøndt han ytrer, at et menneskeligt Væsen er ude af Stand til at fatte den højere, åndelige Natur (1 Kor. 2, 14), udtaler han dog klart, som for at afværge enhver sagnagtig eller overtroisk Idé, at der er et åndeligt Legeme så vel som et sjæleligt (menneskeligt) Legeme, et himmelsk så vel som et jordisk, og en de jordiskes så vel som de himmelskes Herlighed. De jordiskes Herlighed tabtes, som vi har set, ved den første Adams Synd og skal genoprettes til Slægten af Herren Jesus og hans Brud (den Salvede, Hoved og Legeme) under den tusindårige Regering. De himmelskes Herlighed er hidtil uset, uden for så vidt som den åbenbares for Troens Blik af Ånden ved Ordet. Disse Herligheder er forskellige og særskilte (1 Kor. 15, 38-49). Vi ved til en viss Grad, hvad det sjælelige, jordiske Legeme er, for vi har nu et sådant, endskøndt vi kun tilnærmelsesvis kan skønne det Fuldkommenheds Herlighed. Det er Kød, Blod og Ben; for “hvad der er født af Kødet, er Kød”. Og siden de er to forskellige Slags [188] Legemer, ved vi, at det åndelige, hvad det så end er, ikke er sammensat af Kød, Blod og Ben; det er himmelsk, åndeligt:-- “Hvad der er født af Ånden, er Ånd.” Men hvad et Åndelegeme er, ved vi ikke; for “det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal være; men…vi skal være ham lig” – lig vor Herre Jesus.-0- Joh. 3,6. 1 Joh. 3,2.
     Vi har ingen Beretning om, at noget Væsen, enten åndeligt eller menneskeligt, nogen Sinde er blet forandret fra een Natur til en anden undtagen Guds Søn, og dette var et Undtagelsestilfælde, it et enestående Øjemed. Da Gud skabte Engle, ha’de han utvivlsomt den Tanke, at de skulde bli ved at være Engle for stedse, og således med Menneskene: hvert Slags var jo fuldkomment på sit eget Område. I det mindste gør Skriften ingen Hentydning til noget andet Formål. Ligesom der i den livløse Skabelse er en tiltalende og næsten uendelig Afveksling, således er i den levende og fornuftbegavede Skabelse den samme Afveksling i Fuldkommenhed mulig. Enhver Skabning er herlig i sin Fuldkommenhed; men, som Pavlus siger, de himmelskes Herlighed er een Slags, og de jordiskes en anden, en forskellig Herlighed

Spirit beings
can be present,
yet invisible.

ElishaF.jpg (4630 bytes)
Elisha's Servant
saw Angels in Chariots

Spirit beings
can assume
human forms.

GideonF.jpg (6148 bytes)
An Angel Appeared
to Gideon

     Ved at undersøge de Tildragelser, der meddeles om vor Herre Jesus efter hans Oprejsning og om Engle, som også er Åndevæsner, således “sammenholdende åndelige Ting med åndelige” (1 Kor. 2, 13), kan vi få en Del almindelig Oplysning med Hensyn til Åndevæsner. For det første altså: Engle kan være og er ofte nærværende, dog usynlige. “Herrens Engel lejrer sig trindt omkring dem, som frygter ham,” og “Er de ikke alle tjenende Ånder, udsendte til Hjælp for dem, som skal arve Frelse?” (Sal. 34,8. Heb.1,14). Har de udført deres Tjeneste synlige eller usynlige? Upåtvivlelig det sidste. Elisa var omringet af en Hær Assyrere; hans Tjener var frygtsom; Elisa bad til Herren, og den unge Mands Øjne oplodes, og han så Bjergene rundt om dem fulde af gloende (eller ildlignende) Heste og Vogne. Endvidere, medens Engelen var usynlig for Bileam, så Æsletham, fordi dets Øjne oplodes. [189]

     For det andet: Engle kan ta menneskelige Legemer på og optræde som Mennesker. Herren og to Engle viste sig således for Abraham, der lod tillave et Måltid for dem, som de spiste. Straks mente Abraham, at det var tre Mænd, og det skete først, da de var ved at gå, at han opdagede, at en af dem var Herren, og at de andre to var Engle, som senere hen gik ned til Sodoma og udfriede Lot (1 Mos. 18, 1.2). En Engel viste sig for Gideon som et Menneske, men gav sig bagefter til Kende. En Engel åbenbaredes for Samsons Fader og Moder, og de holdt ham for et Menneske, intil han fo’r op til Himlen i Alterets Lue. – Dom. 6, 11-22; 13, 20.

Spirit beings
are glorious
and bright.

Paul2.jpg (12026 bytes)
Saul of Tarsus

   "At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.
   And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me?
   It is hard for thee to kick against the pricks."
Acts 26:13,14
Paul4.jpg (4600 bytes)
     For det tredje: Åndevæsener er herlige i deres naturlige Tilstand og omtales ofte som herlige og skinnende. Den Engels Åsyn, som bortvæltede Stenen fra Gravens Dør, var “som Lynet.” Daniel opfangede et Glimt af et åndeligt Legeme, som han beskrev således: “Hans Øjne var som Ildblus, hans Åsyn som Lynet, hans Arme og hans Ben var som blankt Kobber at se til, og hans Røst som Lyden af et Bulder.” For ham sank Daniel til Jorden som en død (Dan. 10, 6. 10. 15. 17). Saul fra Tarsus så et lignende Glimt af Kristi herlige Legeme overstrålende Middagssolens Glans. Saul mistede Synet og sank til Jorden.

     Så langt har vi fundet Åndevæsener i Sandhed herlige; dog er de usynlige for Mennesker, undtagen dises Øjne oplades for at se dem, eller de åbenbarer sig i Köd som Mennesker. Denne Slutning stadfæstes videre, når vi undersøger de mindre Enkeltheder i disse Åbenbarelser. Herren sås af Saulus alene; de Mænd, der rejste med ham, hørte vel Røsten, men så ingen (Apg. 9,7). De Mænd, der var med Daniel, så ikke det herlige Væsen, han beskriver; men en stor Frygt kom over dem, og de løb og skjulte sig. Endvidere, dette herlige Væsen erklærede: “Persiens Riges Fyrste stod mig imod i en og tyve Dage” (Dan. 10 13). Sank Daniel, den af Herren såre elskede Mand, som død ned for denne, hvem Persiens Fyrste stod imod i en og tyve Dage? Hvorledes er dette fat? Sikkert [190] viste han sig ikke i Herlighed for Fyrsten! Nej, enten var han usynlig til Stede hos ham, eller også åbenbarede han sig som et Menneske.

     Vor Herre er siden sin Opstandelse et Åndevæsen; selvfølgelig må han eje de samme Kræfter, som vi finder Eksempel på hos Engle (åndelige Væsner). Og dette er Tilfældet, hvad vi skal få at se ende klarere i et efterfølgende Kapitel.

Spiritual and human natures
are distinct.
     Således finder vi, at Skriften anser den åndelige og den menneskelige Natur for særskilte og forskellige og afgir intet Bevis for, at den ene vil udfolde sig eller udvikle sig til den anden; men derimod viser den, at kun nogle få nogen Sinde vil bli forandrede fra den menneskelige til den guddommelige Natur, hvortil Jesus, deres Hoved, allerede er blet ophøjet. Og dette mærkværdige og særlige Træk i Johovas Plan er i det mærkværdige og særlige Øjemed at tilberede disse til at bli Guds Medhjælpere i det store Fremtidsarbejde at genoprette alle Ting.

Lad os nu undersøge Udtrykkene

Mortality
means
death is possible.

Grave1.jpg (10620 bytes)

DØDELIGHED OG UDØDELIGHED.

     Vi vil finde deres sande Betydning i nøjeste Samklang med, hvad vi har lært ved vor Sammenligning af Bibelens Udsagn om menneskelige og åndelige Væsner og jordiske og hhimmelske Løfter. Man tillægger sædvanlig disse Ord meget uvisse Betydninger, og vrange Begreber om deres Mening fremkalder vildfarend Opfattelser af Emner, hvormed de er forbundne i den gængse og i Skriftens Talebrug.

     “Dödelighed” betegner en Tilstand, hvori man kan dö, ikke en Dødstilstand, men en Tilstand, hvori Døden er en Mulighed.

“Udödelighed” betegner en Tillstand hvori man  ikke kan dö, ikke bare en Tilstand af Fritagelse fra Døden, men en Tilstand, hvori Døden er Umulighed.

Immortality
means
death is impossible.

There is confusion on mortality
and immortality.

     Den gængse men fejlagtige Forestilling om Dödelighed er, at det er en Tilstand, hvori Døden er uundgå- [191] lig, hvorimod den gængse Forestillilng om Betydningen af Udödelighed er nærmere rigtig.

     Ordet Udödelighed betyder ikke-dödelig; følgelig tilkendegir selve Sammensætningen Ordenes sande Betydning. Det er, fordi der hersker en fejl Forståelse af Ordet dödelig, at så mange er i Vilderede, når de forsøgert at afgøre om Adam var dødelig eller udødelig før sin Overtrædelse. De dømmer som så, at om han ha’de været udödelig, vilde Gud ikke ha sagt: “På den Dag, du æder af det, skal du visselig dø,” fordi det er umuligt for et udødeligt Væsen at dø. Dette er en tankerigtig Slutning. På den anden Side siger de: Ha’de han været dödelig, hvori kunde da Truslen eller Straffen i det Udsagn: “Du skal visselig dø,” ha beståt, eftersom han hvis han var dødelig (ifølge deres fejlagtige Forståelse), alligevel ikke kunde ha uundgåt Døden?

Mortal life
is sustained by external elements.

 

     Vanskeligheden, vil det indses, ligger i den urigtige Mening, man tillægger Ordet Dödelighed. Anvend den rette Afgrænsning af Ordet, og alt er klart. Adam var dødelig, det vil sige, i en Tilstand, hvori Døden var en Mulighed. Han ha’de Liv i fuldt og fuldkomment Mål, dog ikke iboende Liv. Hans Liv blev vendligeholdt ved “ethvert Træ i Haven” så nær som det ene forbudte,og så længe som han levede i Lydighed mod og i Samstemminghed med sin Skaber, var hans Liv sikkert, de opholdende Elementer vilde ikke bli ham nægtede. Såldedes set ha’de Adam Liv og Døden var aldeles undgålig; dog var han i en sådan Tilstand, at Døden var mulig, -- var dödelig.
     Det Spørgsmål opstår derfor: Hvis Adam var dødelig og på Prøve, var han på Prøve for at få Udødelighed? Det almindelige Svar vilde bli Ja. Vi svarer Nej. Hans Prøve fandt Sted for at vise, om han var værdig eller uværdig til en Fortsættelse af det Liv og de Velsignelser, han allerede ejede.

     Eftersom det ingensteds blev lovet, at som han var lydig, skulde han bli udødelig, er vi nødsaget til at la alle sådanne Påfund stå udenfor Sagen. Han fik Løfte om en vedvarende Modtagelse af de Velsignelser, han da nöd, så længe [192] som han var lydig, og blev truet med Tabet af alt—med Døden – i Tilfælde af Ulydighed. Det er det vrange Begreb om Ordet dödelig, der leder Folk i Almingelighed til den Slutning, at alle Væsener, som ikke dör, er udødelige.

     I denne Klasse hensætter de derfor vor himmelske Fader, vor Herre Jesus, Englene og hele Menneskeslægten. Dette er imidlertid en Vildfarelse. Det store Flertal af den fra Faldet frelste Menneskehed så vel som Himlens Engle blir altid ved at være dødelige; endskøndt de er i en Tilstand af Fuldkommenhed og Salighed, vil de altid være af den dødelige Natur, som kan lide Døden, Syndens Sold, om de vilde begå Synd.

     Deres Tilværelses Sikkerhed vil for deres som for Adams Vedkommende hvile på Lydighed mod den alvise Gud, hvis Retfærdighed, Kærlighed og Visdom og hvis Magt til at bringe alt til at samvirke til Gavn for dem, som elsker og tjener ham, vil være blet lagt til fulde for Dagen ved hans Behandling af Synden i den nærværend Tid.

Only the
Divine Nature
is immortal.
The great mass
of mankind will always be mortal.

Satan is to be destroyed,
which proves that angels are mortal.

    Intetsteds i Skriften står der, at Engle er udødelige, eller at den genoprettede Menneskeslægt vil bli udødelig. Tværtimod, Udødelighed tillægges alene den guddommelige Natur,-- oprindelig tilhører denJehova alene, senere tilhører den vor Herre Jesus i hans nuværende højt opøjede Stilling og endelig ifølge Løfte også Menigheden, Kristi Legeme, når den blir herliggjort med ham. – 1 Tim. 6, 16. Joh. 5, 26. 2 Pet. 1, 4. 1 Kor. 15, 53. 54.

    Ikke alene har vi Bevis på, at Udødelighed hører ene den guddommelige Natur til, men vi har Bevis for, at Engle er dødelige, deri at Satan, som en Gang var en høvding iblandt dem skal ødelægges (Heb. 2, 14. Eng. Overs. I Grundteksten bruges det samme Ord, som I 2 Tess. 2, 8 I den danske Overs. Er gengi’t med tilintetgøre. Ordets egenlige Mening er vel at gøre uvirksom, sætte ud af Spillet, hvad der synes at være Meningen i vort Ord ødelægge – lægge øde. – O.A.). Den Kendsgerning, at han kan ødelægges, godtgør, at Engle som en Klasse er dødelige.

Man being mortal – destroys
the doctrine
of eternal torment.

"The soul
that sinneth,
it shall die."

     [193] Således indser vi, at når uforbederlige Syndere er udslettede, vil både udødelige og dødelige Væsner for evigt leve i Glæde og Lykke og Kærllighed, -- den første Klasse med en Natur, Døden ikke kan røre, idet de har iboende Liv, -- Liv i sig selv (Joh. 5, 26), og den sidstnævnte med en for Død modtagelig Natur, der dog på Grund af Fuldkommenhed i Væsen og Kundskab om det onde og Syndens Syndighed ikke gir Døden nogen magt. Da de er blet godkendte af Guds Lov, skal de evindelig bli forsynede med de Elementer, der er nødvendige til at opholde dem i Fuldkommenhed, og skal aldrig dø.

“HVEM ER DU, DER TAR TIL GENMÆLE MOD GUD?”
Rom. 9, 20.

     Nogle har den urigtige Mening, at Retfærdighed kræver, at Gud ingen Forskel skulde gøre i Uddelingen af sine Nådegaver mellem sine Skabninger, at hvis han ophøjer en til en høj Stilling, må han for at være retfærdig gøre det samme mod alle, medmindre det kan påvises, at nogle har forspildt deres Rettigheder, i hvilket Tilfælde de med Rette kan hanvises til en lavere Stilling.

God had a right
to create Jesus higher than
the angels.
     Om denne Grundsøtning var rigtig, vilde den vise, at Gud ikke ha’de Ret til at skabe Jesus højere end [194] Englene og så derefter ophøje ham til den guddommelige Natur, medmindre han ha’de i Sinde at gøre det samme ved alle Englene og alle Menneskene. Og for atter at gå ud fra denne Tankegang: Dersom nogle Mennesker skal højt opohøjes og gøres delagtige  i den guddommelige Natur, må alle Mennesker til sidst løftes op til den samme Stilling.

     Og hvorfor ikke føre Tanken til sin yderste Grænse og la den samme Fremskridtslov gælde for hele Dyreskabelsen og sige, at eftersom de alle er guds Skabninger, må de alle omsider nå til det allerhøjeste Tilværelsestrin – den guddommlige Natur? Dette er åbenbart nok en Urimelighed, men lige så fornufting som nogen anden Slutning fra denne foregivne Grundsætning.

Galalxy7.jpg (15555 bytes)

     Måske ingen vilde ha Hang til at føre den fejlagtige Antagelse så langt. Dog, om det var en Grundsætning by bygget på simpel Ret, hvor kunde den stanse og alligevel være retfærdig? Og om dette virkelig var Guds Plan, hvor vilde den tiltalende Afveksling i alle hans Gerninger være? Men nu er det ikke Guds Plan.

     Alnaturen, både den levende og livløse, fremviser Guds Magts og Visdoms Herlighed og Mangfoldighed. Og eftersom “Himlene fortæller Guds Ære, og Hvælvingen forkynder hans Hænders Gerning” i underfuld Afveksling og Skønhed, skal så meget mer hans fornuftudstyrede Skabelse fremvise i rig Afveksling hans Magts overvættes Herlighed. Vi slutter dette – af Guds Ortds udtrykkelige Lære, af Fornuften og af Naturens dermed overensstemmende Orden.

Justice understood.      Det er meget vigtigt, at vi har rette Begreber om Retfærdighed. En Gunstbevisning skulde aldrig anses som et med Rette fortjent Vederlag. En simpel Retfærdighshandling er ingen Grund til særlig Taknemmelighed, ikke heller er den noget Bevis på Kærlighed; men Gud beviser sin store Kærlighed til sine Skabninger i en uendelig Række af ufortjente Nådegaver, som til Gengæld skulde fremkalde deres Kærlighed og Pris.
Mouse.jpg (34144 bytes)      Gud ha’de Ret til, om han vilde, at gøre os til Skabninger med bare en ganske kort Levetid, selv om vi aldrig ha’de syndet. Således har han gjort det med [195] nogle af sine lavere Skabninger. Han kunde ha tilladt os at nyde hans Velsignelser for en Tid og derpå unden Uretfærdighed udslettet os alle af Tilværelsen.
   Aspiration of Lucifer--
   "How art thou
fallen from heaven,
O Lucifer,
son of the morning!
   "How art thou cut down to the ground,
which didst weaken
the nations!
   "For thou hast said

in thine heart, I will ascend into heaven,
I will exalt my throne above the stars of God:
   "I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north."
   Isaiah 14:12,13
     I Grunden vilde endog så kort en Levetid være en Nåde. Det er kun af hans Nåde, at vi i det hele ta’t er til. Hvor meget større Nåde er ikke Genløsningen af den en Gang ved Synden forspildte Tilværelse! Og tillige er det en Guds Gunst, at vi er Mennesker og ikke Dyr; det er rent en Guds Nåde, at Engle af Naturen er lidt højere end Menneskene, og det er ligeledes af Guds Gunst, at Herren Jesus og hans Brud blir delagtige i den guddommelige Natur. Af den Grund sømmer det sig for alle Guds fornuftbegavede Skabninger at modta med Taknemlighed, hvad som helst han skænker.

     Enhver anden Ånd er med Rette Fordømmelse værd og vil, dersom den næres, ende med Fornedrelse og Ødelæggelse. Et Menneske har ingen Ret til at attrå en Engels Tilværelse, da han aldrig er blet indbudt tilden Stilling, ikke heller har en Engel nogen Ret til at attrå den guddommelige Natur, da den aldrig er blet ham tilbudt.

     Dette var Satans Hovmods Stræben, der medførte hans Fornedrelse og vil ende med hans Ødelæggelse (Es. 14, 14).

“Hvo sig selv ophøjer, skal fornedres, og hvo som ydmyger sig selv, skal ophøjes (Luk. 14, 11), men nødvendigvis ikke til den højeste Stilling.

 

 


Abraham

     Dels som Følge af vrange Begreber om Retfærdighed og dels af andre Årsager har Emnet om Udvælgelse, således som den læres i Skriften, været en Anledning til megen Strid og Misforståelse. At Skriften lærer Udvælgelse, vil kun få nægte, men netop på hvad Grundsætning Udvælgelsen eller Udskillelsen hviler, er en Sag, hvorom der råder stor Meningsforskel, i det nogle påstår, at det er en vilkårlig Udvælgelse uden Betingelser, og andre, at den er knyttent til Betingelser. Der en Del Sandhed, tror vi i begge disse Opfattelser. Udvælgelsen fra Guds Side er et Udtryk for hans Valg i et visst Øjemed, til en viss Gerning eller Tilstand.

     Gud har udvalgt eller valgt, at nogle af hans Skabninger skulde være Engle, at nogle skulde være [196] Mennesker, andre være Kvæg, Fugle, Insekter, o.a., og at nogle skulde være af hans egen guddommelige Natur. Og skøndt Gud i Overensstemmelse med visse Vilkår udsøger alle, som vil bli antagne til den guddommelige Natur, kan det dog ikke siges, at disse fortjener det mer end andre; for det er af ren Gunst, at nogen Skabning har Tilværelse på noget Trin.

     “Denfor står det ikke til den, som vil, ej heller til den, som løber, men til Gud, som viser Miskundhed” – Godhed eller Gunst (Rom. 9, 16). Det er ikke fordi de valgte var bedre end andre, at Gud gav dem Indbydelsen til den guddommelige Natur, for han gik de Engle, som ikke ha’de syndet, forbi og kaldte nogle af de genløste Syndere til guddommelig Hæder. Gud har Ret til at gøre med sit eget, hvad ham behager, og han vælger at iværksætte denne Ret for Gennemførelsen af sine Planer. Siden da alt, hvad vi har, er af guddommelig Gunst:

Potter1.jpg (7009 bytes)

Hath not the potter power
over the clay?

Potter2.jpg (6651 bytes)

“Hvem er da du, o Menneske, som tar til Genmæle mod Gud? Det, som blev dannet vil vel ikke sige til den, som dannede det: Hvorfor gjorde du mig således? Eller har ikke Pottemageren Ret over Leret til af den samme Blanding at lave noget til et Æreskar og noget til Vanære” – eller mindre Ære (Rom. 9, 20.21)?

     Alle blev skabte af den samme guddommelilge Magt, -- nogle til at ha højere Natur og større Hæder, og nogle til at ha lavere Natur og mindre Hæder.

“Så siger Herren, Israels Hellige, og han, som danede ham [Mennesket]: Spörg mig om de kommende Ting! Lad mig råde over mine Børn og over mine Hænders Værk! Jeg har gjort Jorden, og Menneskene har jeg skabt på den; mine Hænder er det, som har udspændt Himlen, og al dens Hær har jeg fremgragt.”

“Så siger Herren, som skabte Himlen (han er Gud), som dannede Jorden og gjorde den (han grundfæstede den, ikke til at være øde skabte han den, til at bebo’s dannede han den): Jeg er Herren, og ingen ydermere” (Es. 45, 11. 12. 18).

     Ingen har Ret til at foresige Gud noget. Om han grundfæstede Jorden og ikke skabte den til at være øde, men dannede den til at bebo’s [197] af genoprettede, fuldkomne Mennesker, hvem er vi, at vi skulde ta til Orde mod Gud og sige, at det er uret ikke at forandre deres Natur og gøre dem alle delagtige i en åndelig Natur enten lig Englene eller lig hans egen guddommelige Natur?

     Hvor meget mere passende at komme ydmyhgt til Guds Ord of spörge om kommende Ting end at råde eller påstå, at han bør sætte vore Tanker igennem? Herre, hold dine Tjenere tilbage fra formastelige Synder, lad dem ej herske over os. Ingen af Guds Børn, tror vi, vilde med Vidende foresige Herren, hvad han skal gøre eller ej; dog hvor let og næsten uafvidende mange henfalder til denne Vildfarelse.

The human race are God’s children by creation – the work of his hands.      Menneskeslægten er Guds Børn ved Skabelsen, -- hans Hænders Gerning, -- og hans Plan med Hensyn til dem er klart åbenbaret i hans Ord. Pavlus siger, at det første Menneske (som var en Prøve på, hvad Slægten vil være, når den blir fuldkommen) var af Jord, jordisk, og hans Efterkommere med Undtagelse af Evangeliemenigheden vil i Opstqandelsen endnu være jordiske, menneskelige, afpassede til Jorden ( 1 Kor. 15, 38. 44).

     David vidner, at Mennesket blev gjort kun lidt ringere end Englene og er kronet med Herlighed, Ære, Herskermagt, m.m. (Sal. 8, 5-9). Vor Herre og Peter og alle Profeterne fra fordums Tid vidner, at Menneskeslægten skal genoprettes til denne herlige Fuldkommenhed og igen ha Herredømme over Jorden, ligesom dens første Hoved, Adam, ha’de. – Apg. 3, 19-21.

     Det er den Del, som Gud har udset til Menneskeslægten. Og hvilken herlig Lod!

 

Close1.jpg (4491 bytes)
Close2.jpg (6357 bytes)
Close3.jpg (4255 bytes)

Luk dine Øjne et Øjeblik for den Elendighed . . .

og Ve, Nedværdigelse og Sorg, der endnu råder på Grund af Synden, og afmal for dit indre Blik den fuldkomne Jords Herlighed.

     Ikke en Plet af Synd forstyrrer Samklangen og Freden i et fuldkomment Sam fund, ikke en bitter Tanke, ikke et uvenligt Blik eller Ord.

     Kærlighed vælder op af ethvert Hjerte og møder Genkærlighed i ethvert andet Hjerte, og Godhed kendemærker enhver Handling. Der skal ikke mere være Sygdom, ikke en [198] Smerte eller Lidelse eller noget Tegn på Affælighed, -- ikke engang Frygten for sådan noget.

     Tænk på alle de Billeder af forholdsvis Sundhed og Skønhed i den menneskelige Skikkelse og dens Ansigtstræk, som du nogen Sinde har set, og vid, at den fuldkommne Menneskeheds Yndighed vil overgå ald dette.

     Den indvendige Renhed og sjælelige og sædelige Fuldkommenhed vil præge og forklare ethvert strålende Åsyn.

     Sådan vil Jordens Samfundsliv bli; og grædende og sørgende vil få alle deres Tårer aftørrede, når det således går rigtig op for dem, at Oprejsningsværket er fuldendt. Åb. 21, 4.

 

Man will be absorbed
and enraptured with the glory on the human plane.

FlowerRose3.jpg (15468 bytes)

As God rejoices
in perfection,
so will it be
with man.

 

 

Flower9.jpg (2124 bytes)
Flower7.jpg (2137 bytes)
Flower10.jpg (15686 bytes)
FlowerRose4.jpg (30082 bytes)

     Og dette er Forandringen bare i Menneskesamfundet. Vi kommer tillige i Hu, at Jorden, der blev “dannet til at bebo’s” af sådanne Væsner, skal bli et passende og behageligt Opholdssted for dem, således som fremstillet i det edenske Paradis, hvori Slægtens første Hoved blev sat.

     Paradis skal genoprettes, Jorden skal ikke længer frembringe Torn og Tidsler og kræve Menneskets Ansigtssved for at yde ham Brødet, men “Jorden skal [let og naturligt] gi sin Afgrøde.”

     Ørkenen skal blomstre som Liljen; den lavere Dyreskabelse vil bli fuldkomne, villige og lydige Tjenere. Naturen med al sin tiltalende Afveksling vil fra enhver Kant kalde på Mennesket, at han skal søge og kende Guds Herlighed og Magt og Kærlighed, og Sind og Hjerte vil glæde sig i ham.

     Den rastløse Attrå efter noget nyt, som nu er fremherskende, er ikke en naturlig, men unaturlig Tilstand, der skyldes vor Ufuldkommenhed og vore nuværende utilfredsstillende Omgivelser. Det er ikke Gud ligt rastløst at kræve noget nyt. Det meste er gammelt for Gud, og han glæder sig mest ved de Ting, der er gamle og fuldkomne. Således vil det bli med Mennesket, når det er genoprettet til Guds Billede.

     Det fuldkomne Menneske vil ikke til fulde kende eller påskønne og følgelig ikke foretrække den åndelige Tilværelses Herlighed, fordi han er af en forskellig Natur, ganske som Fiske og Fugle af den samme Grund foretrækker og glædes mest hver ved sin egen Natur og sit Element. Mennesket vil bli så [199] opta’t og henyrkt af den Herlighed, der omringer ham på det menneskelige Trin, at han ingen Stræb<en efter> Attrå vil ha efter en anden Natur eller andre Kår end dem, han har. Et Blik på Menighedens nuværende Erfaring vil gøre dette tydeligt.

     “Hvor vanskelig” går de, som er rige på denne Verdens Gods, ind i Guds Kongedømme. De få gode Ting, der ha’s, selv under det ondes og Dødens nuværende Regering, fængsler Menneskenaturen så meget, at vi trænger til særlig Hjælp fra Gud for at holde vort Blik og Forsæt fæstet på de åndelige Løfter.

What is God’s
plan for the
Christian church?
     At den kristne Menighed, Kristi Legeme, er en Undtagelse fra Guds almindelige Plan for Menneskeheden fremgår klart af det Udsagn, at dens Udvælgelse blev afgjort i den guddommelige Plan før erdens Grundlæggelse (Ef. 1, 4. 5), på hvilken Tid Gud ikke alene forudså Slægtens Fald i Synden, men også forudbestemte Retfærdiggørelsen, Helliggørelsen og Herliggørelsen af denne Klasse, som han i Løbet af den evangelske Tidsalder har kaldt ud af Verden til at bli ligedannede med hans Søns Billede, at bli delagtige i den guddommelige Natur og Medarvinger med Kristus Jesus til det tusindårige Kongdømme for at grundfæste Retfærdighed og Fred i Verdensaltet. – Rom. 8, 28-30.
The Church
is being selected
for a purpose.

The church class
is chosen by
an individual trial and by individually overcoming.

     Dette viser, at Udvælgelsen eller Valget af Menigheden var noget forudbestemt fra Guds Side; men mærk, det er ikke en Udvælgelse af Menighedens enkelte Medlemmer uden Betingelser. Før Verdens Grundlæggelse bestemte Gud, at en sådan Skare skulde udvælges for et sådant Øjemed i Løbet af en særskilt Tid – Evangeliealderen.

     Hvorvel vi ikke kan tvivle på, at Gud kunde ha forudset hvert enkelt Medlems Handling og kunde på Forhånd ha vidst, netop hvem der vilde bli værdige og derfor udgøre hin “lille Hjords” Medlemmer, så er det dog ikke Måden, hvorpå Guds Ord fremstiller Udvælgelseslæren.

     Det var ikke Tanken om en Forudbestemmelse af enkelte, som Apostlerne søgte at indskærpe, men at en Klasse ifølge Guds Beslutning var forundbestemt til at udfylde den ærefulde Plads, og at <denne> Klasses Udvælgelse sker på Betingelse af hårde [200] Tors- og Lydighedsprøvelser of Opofrelsen af jordiske Forrettigheder m.m. intil Døden. Ved at stå på Prøve hver især og ved enkeltvis at “vinde Sejr” blir således de enkelte Medlemmer af den forudbestemte Klasse valgte eller optagne til alle de af Gud til denne Klasse forudbestemte Velsignelser og Goder.

"Glorified" signifies "Honored."

 

Jesus7EstellePlanet.jpg (7982 bytes)

     Ordet “herliggjort” i Rom. 8, 30, fra det græske doxazo, betyder æret, hædret. Det er en stor Hædersplads, Menigheden blir udvalgt til. Intet Menneske kunde tænke på at stræbe efter så stor en Ære. Selv vor Herre Jesus blev først indbudt, før han stræbte derefter, som vi læser: Således har heller ikke Kristus selv tillagt sig den Ære [doxazo] at bli Ypperstepræst, men han, som sa’ til ham:

“Du er min Søn, jeg har født dig i Dag.” Den himmelske Fader ærede således vor Herre Jesus, og alle, som hører til hans udvalgte Legeme og skal være hans Merdarvinger, vil bli således ærede ved Jehovas Gunst.

     Menigheden, ligesom dens Hoved, oplever en Begyndelse til “Æren,” når de blir avlede af Gud til den guddommelige Natur ved Sandheds Ord (Jak. 1, 18), og de vil bli helt indførte i Æren, når de fødes af Ånden til Åndevæsner – i deres herliggjorte Hoveds Billede.  De, som Gud vil således ære, må være fuldkomme og rene, og siden vi ha’de fåt Synden i Arv, kaldte eller indbød han os ikke alene til Æren, men tilvejebragte også Retfærdiggörelse fra Synden ved sin Søns Død for at sætte os i Stand til at modta den Ære, hvortil han kalder os.

Called, chosen,
and faithful.

Bible17JulieF.jpg (2439 bytes)

     Idet Gud udsøger den lille Hjord, lader han en meget almindelig Kaldelse udgå, -- “mange er kaldte.” Alle er ikke kaldte. Kaldelsen var i Førstningen, under vor Herres Virksomhed, indskrænket til Israel efter Kødet; men nu skal lige så mange, som Guds Tjenere møder (Luk. 14, 23), tilskyndes eller nødes (ikke tvinges) til at komme til denne særskilte Nådesfest. Men selv de, der hører og kommer, er ikke alle værdige.

     Bryllupsklædningen (Kristi tilregnede Retfærdighed) skaffes til Veje, men en Del vil ikke bære den og må derfor bortvises; og nogle af dem, som virkelig ifører sig Retfærdighedsklæderne og får den Ære at bli avlede [201] til en ny Natur, undlader at gøre deres Kaldelse og Udvælgelse sikker ved Troskab mod deres Pakt. Om dem, som er værdige til at være sammen med Lammet i Herlighed, sig der: de er kaldte og udvalgte og trofaste. Åb. 14, 1 og 17, 14.

The call
is conditional.

Bible19Jerry.jpg (3525 bytes)

     Kaldelsen er sand; Guds Rådslutning om at udsøge og ophøje en Menighed er uforanderlig; men hvem der skal tilhøre denne udvalgte Klasse, er grundet på Betingelser. Alle, som vil ha Del i den forudbestemte Hæder, må opfylde Kaldelsens Vilkår.

“Lad os derfor, da Forjættelse om at gå ind til hans Hvile endnu er tilbage, vogte os for, at ikke nogen af eder skal syunes at gå glip af den” (Heb. 4, 1).

    Hvorvel den store Gunst ikke udgår fra den, som vil, ej heller fra den, som løber (skøndt den ikke står til ham, ikke er hans Sag i den Forstand), er den dog til den, som vil og til den, som løber efter at være kaldet.

     Efter således forhåbenlig klart at ha hævdet Guds fuldkomneste Ret til og Forsæt om at gøre med sit eget, hvad han vil, gør vi opmærksom på, at den Grundsætning, Gud følger i Uddelingen af alle sine Gunstbevisninger, er alles almindelige Vel.
There is no
blending
of natures.
     Idet vi altså ifølge Skriftens Hjemmel regner det for en fastslåt Kendsgerning, at den menneskelige og den åndelige Natur er særskilte og forskellige, -- at Sammenblandingen af de to Naturer hører intetsteds hjemme i Guds Plan, men vilde være en Ufuldkommenhed, og at Overgangen fra en Natur til en anden ikke er Regelen, men Undtagelsen, der udelukkende finder Sted for Kristusættens Vedkommende, -- blir det noget højst interessant at få at vide, hvorledes Forandringen vil bli udført, på hvad Vilkår den kan opnås, og på hvad Måde den vil bli gennemført.
The change
of nature
from human
to divine
is a reward.

Jesus37Resur.jpg (11749 bytes)
"He is risen."

     Betingelserne, hvorpå Menigheden kan bli ophøjet med sin Herre til den guddommelige Natur (2 Pet. 2, 21), er nøjagtig de samme som de Betingelser, hvorpå han fik den: altså ved at følge hans Fjed (1 Pet. 2,21), fremstille sig selv som et levende Offer, ligesom han gjorde, og så med Troskab at udføre dette Indvielsesløfte, indtil Ofret afsluttes i Døden.

     Dette Naturskifte [202] fra menneskelig til guddommelig Tilværelse gi’s som Løn til dem, der i Evangeliets Tidsalder opofrer Menneskenaturen, ligesom vor Herre gjorde, med alle dens Interesser, Håb og Formål i Nu- og Fremtid – indtil selve Døden.

    I Oprejsningen vil sådanne vågne op, ikke for med Resten af Menneskeheden at få Del i den velsignede Genoprettelse til menneskelig Fuldkommenhed og alle dens madfølgende Velsignelser, men for at få Del i Herrens Skikkelse og Herlighed og Glæde som meddelagtige med ham i den guddommelige Natur. – Rom. 8, 17. 2 Tim. 2, 12.

The New Nature: Begetting,
and then
a Birth.

Baptism1.jpg (13827 bytes)
Water Baptism

     Begyndelsen og Udviklingen af den nye Natur lignes med Begyndelsen og Udviklingen af menneskeligt Liv. Ligesom der i det ene Tilfælde er en Avling og så en Fødsel, således i det andet også. De Hellige siges at være avlede af Gud ved Sandheds Ord (1 Pet. 1,3. 1 Joh. 5,8. Jak. 1,18). Det vil sige, de får den første Påvirkning til det guddommelige Liv fra Gud gennem hans Ord.

     Når de efter at være retfærdiggjorte af Nåde ved Tro på Genløsningsofret hører Kaldelsen:

“Fremstil eders Legemer som et levende, helligt [genløst, retfærdiggjort – og derfor] Gud velbehageligt Offer, hvilket er eders fornuftige Gudsdyrkelse” (Rom. 12, 1),

og når de i Lydighed mod denne Kaldelse til fulde helliger deres retfærdiggjorte Menneskelighed til Gud som et levende Offer Side om Side med Jesu Offer, blir det anta’t af Gud, og i selve denne Handling begyndes det åndelige Liv.

     Disse begynder med det samme at tænke og handle således, som det nye [omdannede] Sind tilskynder dem, så at de endog korsfæster al menneskelig Attrå. Fra Indvielsesøjeblikket af regnes disse af Gud for “nye Skabninger.”

Embryo
"New Creature" development

Bible16Student.jpg (2841 bytes)

     For disse “nye Skabninger” i Fostertilstand svinder således gamle Ting [menneskelige Ønsker, Håb, Planer o.a.] bort, og alle Ting blir nye. Den “nye Skabning” vedblir at vokse og udvikles, efter som den gamle menneskelige Natur med dens Håb, Formål, Attrå m.m. korfæstes. Begge Dele foregår samtidig fra den Stund, Opofrelsen begynder, indtil det menneskeliges Død og det åndeliges Fødsel.

     Alt som Guds [203] Ånd vedblir gennem hans Ord at oprulle mer og mer af hans Planer, levendegør han således endog vore dødelige Legemer (Rom. 8, 11) og sætter disse dødelige Legemer i Stand til at tjene ham; men i rette Tid vil vi få nye Legemer -- åndelige, himmelske, der i alle Henseender passer for det nye, guddommelige Sind.

The First Resurrection      Den “nye Skabnings” Födsel sker i Opstandelsen (Kol. 1, 18), og denne Klasses Oprejsning kaldes den förste (eller ypperste) Opstandelse (Åb. 20, 6). Vi bør huske på, at vi ikke iVirkeligheden er Åndevæsner før Opstandelsen, endskøndt vi fra den Stund, vi får Sønnekårs Ånd, regnes som sådanne (Rom, 8, 23 – 25. Ef. 1, 13. 14. Rom. 6, 10. 11). Når vi virkelig blir Åndevæsner, det vil sige, når vi er fødte af Ånden, skal vi ikke længer være kødelige Væsner, for “hvad der er født af Ånden, er Ånd.”
Consecration      Forud for denne Fødsel til den åndelige Natur i Opstandelsen må lige så visst gå en Avling af Ånden ved Paktindgåelsen, som der forud for Kødets Fødsel må gå en Avling af Kødet. Alle, som er fødte af Kødet i den første Adams Skikkelse, den jordiskes, blev først avled af  Kødet. Og nogle er blet avlede på ny af Guds Ånd ved Sandheds Ord, for at de i sin Tid kan bli fødte af Ånden til den himmelske Skikkelse i den første Opstandelse:

     “Ligesom vi har båret den jordiskes Billede, skal vi [Menigheden] også bære den himmelskes Billede,” – medmindre der sker et Frafald. – 1 Kor. 15, 49. Heb. 6,6.

Renewing your minds – a transforming work
"I beseech you therefore, brethren,
by the mercies
of God,
that ye present your bodies
a living sacrifice, holy acceptable unto God,
which is your reasonable service."
Romans 12:1
     Skøndt Modtagelsen af den himmelske Kaldelse og vor Helligelse i Lydighed mod den afgøres i et givet Øjeblik, er det dog et gradvis Arbejde at bringe hver en Tanke i Samklang med Guds Sind; det er en gradvis Opadbøjen mod Himlen af det , som af Naturen bøjer sig nedad mod Jorden. Apostelen kalder denne Omdannelse et Forvandlingsværk, idet han siger:

“Lad jer ikke ligedanne med denne Tidsalder, men lad eder omdanne [til den himmelske Natur] ved Sindets Fornyelse, for at I kan prøve, hvad der er Guds Vilje, det gode, velbehagelige og fuldkomne.” – Rom 12,2.

     [204] Man bør lægge Mærke til, at disse Apostelens Ord ikke henvendes til den vantro Verden, men til dem, han vedkender sig som Brødre, hvad der ses af det foregående Vers: “Jeg formaner eder derfor, Brödre,…til at fremstille eders Legemer som et levende, helligt og Gud velbehageligt Offer.”

Transformation
of character
and nature.

TabAltar.jpg (7871 bytes)
Altar of Sacrifice

 

 

 

 

Church1C.jpg (6466 bytes)

     Det er en almindelig Tro, at når et Menneske omvendes eller vender sig fra Synd til Retfærdighed og fra at vise Vantro og Modstand mod Gud til at forlade sig på ham, er det den Omdannelse, Pavlus mente. Det er virkelig en stor Forandring, -- en Omdannelse, men ikke Omdannelsen, som Pavlus henfører til her. Hin er en Karakteromdannelse; men Pavlus henfører til en Naturomdannelse, der loves troende i Evangeliets Tidsalder på visse Betingelser, og han drev på torende, at de skulde opfylde disse Betingelser.

     Ha’de en sådan Omdannelse af Karakteren ikke allerede fundet Sted i dem, han henvendte sig til, kunde han ikke ha kaldt dem Brødre, -- tilmed Brødre, som ha’de noget “helligt og Gud velbehageligt” at bringe som Offer; for kun de, der er retfærdiggjorte ved Tro på Løsepengen, regnes af Gud som hellige og velbehagelige. Naturomdannelsen blir dem til Del, som i Evangeliets Tidsalder fremstiller deres retfærdiggjorte Menneskevæsen til et levende Offer, ligesom Jesus fremstillede sit fuldkomne Menneskeliv og frala’ sig al Ret til og ethvert Krav på fremtidig menneskelig Tilværelse så vel som nuværende menneskelig Tilfredsstillelse, særskilte og almindelige Rettigheder, os.s fr.

     Det første, der opofres, er den menneskelige Vilje, og fra da af må vi hverken la os lede af vor egen eller nogen anden menneskelig Vilje, men alene af Guds. Den guddommelige Vilje ikke som vor, men en andens, der skal tilsidesættes og opofres. Da den guddommelige Vilje er blir vor Vilje, og vi regner den mennesklige Vilje ikke som vor, men en andens, der skal tilsidesættes og opofres. Da den guddommelige Vilje er blet Vilje, begynder vi at tænke, dømme og slutte fra det guddommelige Standpunkt: Guds Plan blir vor Plan, og Guds Veje blir vore.

     Ingen kan fuldt fatte denne Omdannelse, uden han i god Tro har fremstillet sig som Offer og som Følge deraf er kommet til [205] at opleve det. Forud kunde vi ha Nydelse af hvad som helst, der ikke var virkelig syndigt; thi Verden og alle dans gode Ting blev skabte til Menneskets Nydelse, hvorhos den eneste Vanskelighed var at underkue de syndige Tilbøjeligheder.

     Men de helligede, de fornyede må ved Siden af Bestræbelsen for at underkue Synden bringe de nærværende Goder og Nydelser som Ofre og indvie alle deres Kræfter til Guds Tjeneste. Og de, som er tro i deres Tjeneste og Offer, vil i Sandhed daglig føle, at denne Verden ikke er deres Hvilested, og at de har inge blivende Stad her. Men deres Hjerter og Håb vil vende sig til den “Hvile, som er i Vente for Guds Folk.” Og det vilsegnede Håb vil så igen oplive dem og anspore dem til fortsat Opofrelse.

"And be not conformed
to this world;
but be ye transformed
by the renewing
of your mind,
that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will
of God."
Romans 12:2

 

 

The "earnest"
of our inheritance

SpiritF.jpg (1519 bytes)

     Således blir Sindet ved Helligelse fornyet eller omdannet, og dets Attrå, Håb og Formål begynder at hæve sig op mod de forjættede åndelige og usynlige Ting, medens de menneskelige Håb, o.s.v., dør. De, som er således omdannede eller i Færd med at forandres, regnes for “nye Skabninger,” avlede af Gud og såvidt delagtige i den guddommelige Natur. Læg vel Mærke til Foprskellen mellem disse “nye Sakbninger” og de troende og “Brødre,” som kun eer retfærdiggjorte.

     Den sidste Klasse er endnu af Jorden, jordiske, og afset fra syndige Lyster er deres Håb, Længsler og Formål af den Slags, som vil bli fuldt tilfredsstillede i den lovede Genoprettelse af alle Ting. Men den førstnævnte Klasse er ikke af denne Verden, ligesom Kristus ikke er af denne Verden, og deres Håb er rettet på de usynlige Ting, hvor Kristus sidder ved Guds højre Hånd. 

    Udsigten til jordisk Herlighed, der er så henrivende for det naturlige Menneske, vilde ikke længer være en tilfredsstillende Lod for dem, der er avlede til dette himmelske Håb, for dem, som ser de himmelske Løfters Herligheder og påskønner den dem i den gudommelige Plan anviste Rolle.

     Dette nye guddommelige Sind er Pantet på, at vi skal arve den fuldstændige guddommelige Nagur, indre og ydre Skikkelse Nogle vil måske studse lidt ved dette Udtryk, en gud-[206] dommelig ydre Skikkelse (et Legeme); men detr siges os, at Jesus nu er det udtrykte Billede af sin Faders Person, og at Sejrvinderne vil “bli ham lige og se ham, son han er” (1 Joh. 3,2).

     “Der er et sjæleligt [menneskeligt] Legeme, og der er et åndeligt Legeme” (1 Kor. 15, 44).

    Vi kan ikke forestille os hverken vor guddommelige Fader eller vor Herre Jesus som blot og bart store tænkende, følende og villende Kræfter uden Legemer. De har herlige åndelige Legemer, skøndt det endnu ikke Kommer til Syne, hvor stor Herligheden er, og vi skal ikke se det, før vi også får Del i den guddommelige Natur.

Transforming of the mind –
gradual

Change of the body – instantaneous

     Hvorvel denne Omdannelse af Sindet, det Indre, fra et menneskeligt til et åndeligt er et gradvis Arbejde, vil Forandringen fra et menneskeligt til et åndeligt Legeme ikke bli en gradvis, men ske i et Øjeblik (1 Kor. 15, 52). Nu, som Paulus siger, har vi denne Skat (det guddommelige Indre) i Lerkar, men i sin Tid skal Skatten komme i et herligt Kar, der egner sig for den, -- det åndelige Legeme.
Spiritual natures have a wider range of faculties
than the human.

Sky4.jpg (24453 bytes)

     Vi har set, at den menneskelige Natur er en Afbildning af den åndelige (1 Mos. 5,1). For Eks., Gud har Viljesevne , det samme har Mennesker og Engle; Gud har Fornuft og Hukommelse, det samme har hans fornuftbegavede Skabninger – Engle og Mennesker. Beskaffenheden af Sjælsevnernes Virkemåde er ens hos enhver af dem. Med de samme Udgangspunkter for Tænkning og under lignende Vilkår er disse forskellige Naturer i Stand til at nå de samme Slutninger.

     Endskøndt Åndsevnerne i den guddommelige, den englelige og den menneskelige Natur er lignende, ved vi dog, at de åndelige Naturer har Kræfter, der overstiger de menneskelige, -- Kræfter, der efter vor Tro ikke skyldes andre forskellige Evner, men de samme Evners større Rækkevidde og de andre Omstændigheder, hvorunder de virker.

     Den menneskelige Natur er et fuldkomment jordisk Billede af den åndelige Natur, med de samme Evner, men henviste til det jordiske Område og med Evne og Lyst til kun at skelne så me- [207] get der ud over, som Gud finder for godt at åbenbare til Menneskets Tarv og Lykke.

We catch
only glimpses
of the divine
wisdom, power
and goodness.

Universe2.jpg (12908 bytes)

     Den Guddommelige er den højeste Rang af åndelig Natur; og hvor uendelig er Aftstanden mellem Gud og hans Skabninger! Vi er i Stand til kun at opfange Glimt af Herligheden i den guddommelige Visdom, Magt og Godhed, idet han stiller nogle af sine mægtige Gerninger til Skue rundt omkring os. Men vi kan måle og fatte den fuldkomne Menneskeheds Herlighed.

     Med disser Tanker klart for os er vi i Stand til at forstå, hvorledes Forandringen fra den menneskelige til den åndelige Natur gennemføres, nemlig ved at føre de samme Åndsevner over til højere Tilstande. Når vi er overklædte med det himmelske Legeme, skal vi ha de himmelske Kræfter, som hører til det herlige Legeme, og vi skal ha den Tankens Rækkevidde og det Magtens Spillerum, som tilhører det.

    Den Sindets Omændring eller indre Omdannelse fra jordisk til himmelsk Natur, som de offerviede oplever her, er Begyndelsen til hint Naturskifte. Det er ikke et Hjerneskifte; ikke heller er det i sin forandrede Virkemåde et Mirakel; men det er Viljen og Sindets Retning, der forandres.

     Vor Vilje og vore Sindsrørelser udtrykker vor Personlighed; følgelig er vi omskabte og regnes som virkelig hørende til den himmelske Natur, når vor Vilje og vore Sindsrørelser er således forandrede. Sandt nok, dette er en meget ringe Begyndelse; men en Avling, hvad dette kaldes, er altid kun en ringe Begyndelse; dog er det Pantet på eller Forvissningen om det fuldendte Værk. – Ef. 1, 13. 14.

A change of nature does not cause
a loss of identity.

 

     Nogle har spurgt: Hvorledes skal vi kende os selv, når vi er blet forandrede? Hvorledes skal vi da vide, at vi er de samme Væsner, der levede og led og ofrede sig, for at vi kunde bli delagtige i denne Herlighed? Vil  vi være de samme bevidste Væsner? Ja, på det bestemteste. Dersom vi er døde med Kristus, skal vi også leve med ham (Rom. 6, 8). Forandringer, som daglig sker med vore menneskelilge Legemer, bringer [208] os ikke til at glemme det forgangne eller at tabe vor Jeghed.*
    *) Vore menneskelige Legemer undergår stadig Forandringer. Videnskaben påstår, at der på syv År foregår en fuldstændig Forandring i vore Bestanddele. Således vil den lovede Forandring fra et menneskeligt til et åndelilgt Legeme hverken ødelægge vor Hukommelse eller Selvhed, men vil forøge deres Magt og Omfang.
    Det samme guddommelige Indre, som vi nu ejer, med den samme Hukommelse, de samme Tænkeevner m.m., vil da finde sine Kræfter udstrakte til umålelige Højder og Dybder, i Overensstemmelse med dets nye åndelige Legeme. Og Hukommelsen vil følge hele vort Levnetsløb fra tidligste menneskelige Barndom og vil være i Stand til ved at holde Ting sammen fuldt at fatte den herlige Løn for vort Offer. Men dette lod sig ikke gøre, hvis det menneskelige ikke var et Billede af det åndelige.
 

 

 

 

Jesus12Praying.jpg (8892 bytes)

     Disse Tanker turde hjælpe os til også at forstå, hvorledes Sønnen, forandret fra åndelige til menneskelige Forhold – til menneskelig Natur og jordiske Omgrænsninger, -- var et Menneske; og skøndt det var det samme Væsen i begge Tilfælde, så var han dog under den første Tilstand åndelig, og under de andre Forhold var han menneskelig.

      Fordi de to Naturer er særskilte og forskellige og den ene dog en Afbildning af den anden, derfor, fordi de samme Åndsevner (Hukommelse, osv.) var fælles for begge, kunde Jesus huske sin tidligere Herlighed, som han ha’de, før han blev Menneske, men som han ikke ha’de, da han var blet et Menneske, hvad hans Ord godtgør: -- “Fader, herliggør mig hos dig selv med den Herlighed, som jeg ha’de hos dig, før Verden var” (Joh. 17, 5), -- den åndelige Naturs Herlighed. Og den Bøn er mer end besvaret i hans nuværende Ophøjelse til den højeste Foprm af Åndevæsen, den guddommelige Natur.

You who are consecrated,
to which influences are you submitting?

"...Be ye transformed."

wpe6C3.jpg (3212 bytes)

     Går vi tilbage til Pavlus’s Ord, lægger vi Mærke til, at han ikke siger [ifølge eng. Overs.]: Skik eder ikke lige med denne Verden, men omdan eder selv til den guddommelige Lighed; men han siger: “Bliv ikke tildannede ……, men bliv omdannede.” Dette er godt udtrykt [oversat], for vi hverken ligedanner eller omdanner os selv, men vi stiller os enten således, at vi blir [209] ligedannede med Verden af de verdslige Indflydelser, Verdensånden omkring os, eller stiller os under Guds Vilje, den hellige Vilje eller Ånd, for at bli omdannede af himmelske Indflydelser, der udøves ved Guds Ord.

     I, som er helligede til Gud, hvilke Indflydelser stiller i jer under? De omdannende Indflydelser leder til nuværende Opofrelse og Lidelse, men Enden er herlig. Hvis i udvikler jer under disse omdannende Indflydelser, prøver i daglig, hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne Vilje.

     Lad sådanne, som har lagt alt deres på Offeralteret, komme i Hu, at hvorvel Guds Ord indeholder både jordiske og himmelske Forjættelser, hører dog kun de sidste os til. Vor Skat er i Himlen, lad vore Hjerter uafladelig være der. Vi er ikke alene kaldte til den åndelige Natur, men til den højeste Rang af den åndelige, den guddommelige Natur, -- “så meget ypperligere end Englene” (2 Pet. 1,4. Heb. 1,4).

Sky3F.jpg (2214 bytes)      Denne himmelske Kaldelse er indskrænket til Evangeliealderen, den udgik aldrig før, og den vil ophøre ved dens Afslutning. En jordisk Kaldelse blev udstedt, skøndt ufuldkomment forståt, førend den himmelske Kaldelse, og det fortælles os, at den vil bli forsat efter Evangeliets Tidsalder. Liv [for dem, der genoprettes som menneskelige Væsner] og Udødelighed [Kampprisen, for hvilken Kristi Legeme kæmper] er begge blet bragte for Lyset i denne Tidsalder (2 Tim. 1, 10).

     Både den menneskelige og den åndelige Natur vil bli herlige i deres Fuldkommenhed, dog særskilte og forskellige. Et ikke ubetydeligt Træk ved Herligheden af Guds fuldendte Værk vil være alle Tings, levendes og livløses, skønne Afveksling, dog vidunderlige Samstemning, -- Samstemning med hverandre og Samstemning med Gud.

 

StarBlueMtnRockF.jpg (6112 bytes)

[210]VOR OPADKALDELSE

“Gud, som frelste os fra Faldet,
Bor Genløser fra al Synd,
Har os til en Stilling kaldet,
Vi ej kunde få som Løn.
Til Guds Ære,
Sjål, dig frem ad Vejen akynd!

Jesus vil os daglig lede,
Vi ham følger som vor Ven.
Og den fjendske Verdens Vrede
Driver Kun til Klippen hen.
Smægter Hjorden—
Hvor dens Vande Kvæger den!

Vi lig ham vil højt fortålle,
At vor Faders Kærligehed
Hargenløst en Slægt af Trælle,
Sunket dybt i Synden ned.
O, hvor Stråler
I hans Åsyn Miskundhed!

Kaldets høje Mål vi stiller
Frem for de ydmyge små:
Vi skal bli Guds Tempels Piller,
Om vi Prøven kan bestå
O, hvad Yndest!
Hvo kan gøre Krav derpå!

Når vi tro har Vidner været
Om din store Underplan,
Fundet dem, som Du har æret
Med en Plads i Brudens Stand,
Hvor vi henrykt
Sejerspalmen svinge kan!

Da med ham i Herligheden
Hersker vi, vor Slågt Gavn:
Synd ophøre skal herneden;
Hvo som vil, skal nå i Havn.
Da bekender
Hver din Visdoms store Navn.”

 

 

 

Universe1F.jpg (10592 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

English Only