SKÚ MANIE

SVATÉHO PÍSMO

 Cesta spravedlivédho je jako svietiacé svetlo,
Ktoré svietí viac a viac
Až do d
ňa dokonalého.”

 Rad I.

 PLÁN VEKOV

 Vysvetlenie Božieho charakteru a vía-
dy: pokážúc skrze uznanie a súhlasenie
všetkých Pýsiem,  že dovolenice zlého
teraz a v minulosti je výchovné a prí-
ravné na uvedinie človečenstva do

ZLATÉHO VEKU PROROCTVA

V ktorov všetky rodiny zeme budú
Požehnané s úplnou známostou Boha
a s úplnou priležitostou na dosiahnu-
tie
života večného skrze Vykupitela,
ktorý vtedy bude ten ktorýnás napraví
a dá nám život večný.—Skutk. 3:19-21

 

 MEDZINÁRODNÁ SPOLOČNOST SKÚMAČOV BIBLIE
13 Hicks St. Brooklyn N.Y., U.S.A.
Alebo: 76 Unterdörnerstr., Barmen, Nemecko.

 

KRÁĹOVI  KRÁĹOV A PÁNOVI PÁNOV

v záujme

 Jeho posvatených svatých

 čakajúcich na prijtie

 a

všetkému, čo na každom mieste volá po Pánovi,”
“domácnosti viery,”

 a

stonajúcemu stvoreniu túziacemu po preporodení a  čakajúcemu za prejavením sa Synov Boha

 

PRÁCA TO JE VENOVANÁ

 

“Aby všetci videli, že čo je spoločenstvo tajomstva, ktoré od počiatku
sveta ukryté bolo v Bohu.´”V
ňom On vplýval voči nám vo
všetkej múdrosti a opatrnosti, dajúc nám na znnámost’ tajnost
Svojej vole, dla Svojej l’ubovóle, ktorú v sebe učinil
Cielú primeranou, aby po vypršaní času On mohol
Shromaždit’ v jednej všetky veci pod
Kristom.”
Ef. 3:4, 5, 9; 1:8-10

 Copyright 1886
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY,
Brooklyn, N.Y., U.S.A.

Tento svazok tlačný je v 19 rečiach.

 

ŠTUDOVANIE PÍSMA

Krest’anský ludčím c’alej tým viac badá, že veĺký prival nevery vsáša sa nad krest’anstvom; ale nie to rúhavé neverectvo, hlásané Thomasom Pain-0om a Robertom Ingersoll-om, ale tak zvané “učené,” s ktorým stretáme sa v školách dnešného dňa a ktoré skrýva tým povážlivejšie nebezpečenstvo.

 

Nielen vo velkých kollegiach a seminároch podkopáva sa viera u vzdelanejsích, ale aj v učebnieciach obyčaných škól a zvlášte vo vyššej škole uživancých rozsieva sa pochybnost’ o Biblii a protirečenie jej učeniu. Lebo kto dnes skončí kollegium a vyzná, že verí v božskom vnúknutí Písma, utrží výsmech od svojich súdruhov—výsmech, ktorý málokumo sa lúbi málokto znesie. V najlepšom prípade najdú sa niekolkí, ktorí tvrdia, že Ježiš a Apoštolovia boli úprimní, ale že urobili omyl citovavaním Starého Zákona.

 

Takáto viera v Ježiša a Apoštoloch je vlastne ani nie vierou; ponevač, ket títo “vyssí kritikovia” dnešnej doby vyhlasujú sa byt’ natoĺko múdrymi, že chcú hovorit’, že kde chybil náš Pán a Apoštolovia pri citovaní zo Starého Zákona, títo múdri páni dnešnej doby, natískajúci sa nám za smerodajných, radi by boli aby sme im verili, že oni majú väčšie vnúknutie, než  Ježiša Apoštolovia.

 

Naša Spoločnost’ uznala za potrebné robit’ čo je len v jej moci, aby zamedzila spomenutý príval a vztýžil Pánov “prápor pre ĺud.” Ona prichystala šest’ rozličných Stúdií Biblie (z ktorých tento sväzok je jednou štúdiou pre krest’anských ĺudí róznych denominácií, aby mohli poskytnút’ pomocnú ruku každému zblúdilemu dopytujúcemu sa, s ktorým mózu následkom dopustenia Božieho príst’ do styku. Tieto štúdia predávajú sa bez najmenšieho čistého zisku a k dostaniu sú bud’to rovno zo skladov Spoločnosti, slebo od jej kolportéróv, ktorí postupne podávajú tieto pomecné ruky do d’aleka i do blízka. Tieto mnohocenné “stúdie” predávané sú po cene niečo viac než po dvoch centov—15 v plat ne viazanych štúdií s vypuklými písmenami v zlate, stojí len 35 centov.

 

Myšlienka je táto: Čo krest’anský muž alebo žena vy máte deti, lebo príbuzných, alebo súsedov, alebo priatelov, podliehajúcich vášmu vlivu a snád’ žiadajúcich vás o radu pýtajúc sa:  “Ako móžeme vediet’, že Boh jestvuje?” alebo “Aké dókazy máme, že biblia bola Bohom vnúknutá?” Tieto otázky viac nie je radon nazvat’ hlúpymi otázkami, alebo pýtat’ sa “Ste vy neverec?”

 

Akýkoĺvek kopetentný móžete vy byt’ prichystat’ odpoved’ na tieto a na mnohhé iné podobné otázky, vy snád’ nemáte potrebného času a príležitosti, aby ste ju prichystali. Aké pohodlné je v takomto prípade íst’ do vašej knižnice vziat’ primeranú študio o patričnom predmete a povedat’ dopytujúcemu sa:  “Sadnite si a prečítajte túto krátku štúdiu a celá záležitost’ vašej otázky bude úplne a k uspokojeniu rozriešená; a jestli budete mat’ znovu pochybnosti, prijdite znovu a prečítajte si to zase.

 

Možno, že vy ste členom Epworth League alebo Spoločnosti Krest’anskej Snahy, alebo spolku mladých Baptistov a móžete byt’ vyzvaný, aby ste napísali pojednanie o nejakom predmete Biblie. Aké pohodlné je vybrat’ zpomedzi týchto počtných štúdií obsahujúchch skoro každý predmet a najst’ v nich primerané citáty z Písma. Kazatelia používajú ich, ked’si písu zvláštne reči a kázne.

 

Kazatelia, majúci veliké knižnice, zasahujúce do temer každej náboženskej otázky—a obsahujúce knihy po šest’do osem dollárov—snád’ necítia takú potrebu na tieto “Štúdia Biblie,” ale pre iných sú onu temer nevyhnutné. A okrem ich ceny, ktorá činí ich prístupnými každému-- šest’sväzkov s vyše 3,000 stranami za $2.00-- čo býva obyčajna cena len jedneho sväzku—ony písané sú v čistej, ale jednoduchej slovenčine, kdežto v tých tak zvanych “učených knihách” sú same technické výrazy a písané sú len pre niekoĺkých jednotlivcov.

 

Vyzývame krest’ansky ĺud všetkých denominácií, aby sa k nám pripojil v našej práci a podal “pomocné ruký” nastávajúcemu pokoleniu. Jediný takto napomožený priateĺ alebo príbuzný—osvobodený od pochybovania a nevery—zaplatí výlohy týchto lekcií tisícnásobne.

 

To Return to Home Page
Click on Chart
Send E-Mail

English Only