SKÚMANIE IX

 

VÝKUPNÉ A NAPRAVENIE.

 

Jesus1DownCrossF.jpg (6870 bytes)

 

 

 

 

 Napravenie je ujistené skrze výkupné.—Nie večživot, ale zkúšania nan, ujistené výkupním.—Podmienky a výhody téj zkúšky.—Obet Kristová bola potrebná.—Jako naše pokolenie mohlo byt a bolo vykúpené skrze smrt jednoho.—Viera a práca ešte vždy potrebná.—Odplata za dobrovolný hriech istá.-- Či bude miesta pre tých z mrtvých vstalé milióny?—Napravenie proti Vyvynutiu

 

Restitution –
the logical result of the ransom.
Jesus11Death.jpg (10555 bytes)
     [143] STOHO NÁKRESU plánu Božieho, na kolko sme ho tu podali, vidíme, že jeho ciel je napravit a navrátit človečenstvo ku dokonalosti a sláve, utratenéj v Raji. Najmocnejší a preukazujúcí dókaz v tomto ohlade badáme, ked si rozsiahlost a prirodu téj výkupnéj ceny zplna oceníme. 

     Napravenie, predpovedané skrze apoštolov a prorokov musí nasleduvat vykúpenie naturálne. Dla zariadenia Božieho že ustanovil vykúpenie, celé človečenstvo, jestli len nebude sa ono protivit spasitelnéj moci velkého Spasitela, musí byt spasené od prvého trestu, “toho otroctva zničenia” smrti, ináče to výkupné nebolo by pre všetkých.

Christ gave himself a ransom for all – so that he might bless all.

 

wpe1E7.jpg (16290 bytes)

     Rozumuvánie Pavla je velmi jasné a spravné v tejto veci. On hovorí (Rim. 14:9) “Na to zajiste Kristus umrel, a z mrtvých vstal, aby nad mrtvými a aj nad živými panuval.” To jest, ciel smrti nášho Pána a jeho z mrtvých vstánia, nebolo len, aby jedine požehnal a panuval a napravil živé človečenstvo, ale aby mal právo a moc nad mrtvými tak jako aj nad živými, a ujistil výhody jeho vykúpenia, tak pre jedného, jako aj pre druhého.*  
   *A móžeme videt vyššie a širšie znamenánie v slovách Apoštola; menovite, že celé ludské pokolenie bolo uhrnuté do toho výrazu “mrtvý.” 

   So stanoviska Boha, celé pokolenie, pod výrokom smrti, je považuvané za mrtvé. (Mat. 8:22.) 

   A tak ten výraz “živý” by sa ztahuval na vyššých, než rodina ludská, na takých, ktorých život nebol utratený—na anjelov.

     On “dal seba samého na vykúpenie (zodpovedajúcá cena) pre všetkých” aby mohol požehnat všetkých, a dat jednomu [144] každému zkúšku za život. 

     Tvrdit, že on “dal seba na vykúpenie za vštkých,” a pri tom tvrdit, že len malá hrstka tých vykúpených bude užívat výhody jeho, to tvrdit je nesmysel; lebo to by znamenalo, že predpokladáme, že Boh alebo prijal cenu vykúpenia a neprávne neprivolil ku oslobodeniu tých vykúpených, alebo, že Pán, vykúpiac všetkých, bol alebo málomocný alebo nechcel vyplnit jeho prvý ciel. 

     Nepremenitedlnost plánu Božieho, a dokonalost božiej spravedlnosti a lásky, protirečí takejto myšlienke, a dává nám ujistenie, že ten prvý a dobrochtivý plán, ktorého základ bolo “vykúpenie pre všetkých”, bude úplne prevedený v “určenom čase” Boha, a prinesie verným veriecím požehnánie a oslobedenie od toho Adamového zatracenia, a dá nám priležitost navrátit sa ku právám a slobode synov Božích, tak jako to bolo pred hriechom a kliatbu.

The ransom guarantees every man an opportunity for life.

 

Grave16.jpg (5320 bytes)

 

Prior experience with evil will be a great advantage during the new trial.

     Ked čisto a jasno vidíme následky vykúpenia, tak všetky námietky proti nemu, že by ono bolo všeobecného charakteru, musia zmiznút. To “vykúpenie pre všetkých,” dané skrze “toho človeka Ježiša Krista” neujistuje a nedá žiadnému večný život alebo požehnánie; ale ono ujistuje každému človekovy druhú priležitost zkúšky na život večný. 

     Tá prvá zkúška človeka, ktoréj následok bol utratenie toho ustanoveného prvého požehnánia, prenení sa v požehnánie zkúsenia pre rovno-srdečných, skrze to vykúpenie, ktoré Boh ustanovil. Ale ten fakt, že ludia sú vykúpení od prvého trestu, neujistuje jich, že ked budú osobne zkúšaní na život večný, nebudú móct prekázat tú poslušnost, bez ktoréj žiadnému nebude dovolené žit večne. 

     Človek, na základe jeho pritomnéj zkúsenosti so zlým a jeho následkámy, bude varuváný; aked, následkom výkupného, bude jemu dovolená druhá, osobná zkúška, pod okom a riadením neho, ktorý jeho tak miluval, že dal jeho život za neho, a nechcel aby bárs jedon zatracený bol, ale aby všetci sa obrátili ku Bohu a živý boli, tak potom móžeme but istý, že len tý dobrovolne neposlušný obdržia trest druhéj [145] zkúšky. 

     Ten terst bude tá druhá smrt, od ktoréj nebude vykúpenie, nebude oslobodenie, lebo druhé vykúpenie a druhá zkúška by nemala žiadného cielu. Všetci uvidia a zakúsia úplne dobré a aj zlé; všetci cítili a zkusili dobrotu a lásku Božiu, a všetci budú mat úplnú, priamú a osobnú zkúšku na život, pod tými najvýhodnejšíma podmienkámy. 

     Viac nemóžeme žiadat, a viac ani neobdržíme. Tá jedna zkúška rozhodne na všdy, že kdo by bol spravedlivý a svatý aj pod tisícima zkúškámy; a rozhodne aj to, že kdo by bol nespravedlivý, nesvatý a nečistý ešte aj pod tisícima zkúškámy.

TIPermissionEvilF.jpg (4316 bytes)

The Adamic trial - "As in Adam all die, so in Christ shall all be made alive."
I Corinthians 15:22

     Nemalo by žiadného cielu pripravit druhú zkúšku, pod tyma samýma okolnostámy; ale bárs okolnosti tých zkúšaných budú rozdielné, viac vyhodné, podmienky a okolnosti jejich osobnéj zkúšky, na život budú tie samé, jako pri zkúške Adamovéj. Zákon Boží ostane ten samý—on sa nezmení. 

     On vždu povie, “Duša, ktorá previnila, musí umret”; a okolnosti človeka nebudú vyhodnejšie, čo sa týče jeho obklúčenia, jako podmienky a okolnosti Raju, boly ale velký rozdiel bude vo vzrastenéj vedomosti. 

     zkúsenost v zlém oproti téj zkúsenosti v dobrém, a ktorá vždy bude vzrastat v nasledujúcém veku, bude velká výhoda, skrze ktorú výsledok druhéj zkúšky bude velmi rozdielný od prvéj, a na ktoréj základe Múdrost a Láska božia ustanovila to “vykúpenie pre všetkých” a tak ujistila pre všetkých požehnánie novéj zkúšky. 

     Nemóžeme si predstavit výhodnejšú zkúšku, výhodnejší zákon, výhodnejšie podmiensky a okolnosti, jako základ pre druhé vykúpenie alebo dalšú zkúšku po veku Millenniálnom.

The ransom releases the sinner from the first condemnation.      Vykúpenie dané neodobruje hriech na žiaden pád; ono nekáže nám počítat hriešníkov za svatých, a uviest jich takto do večného požehnánia. Ono jedine osloboduje prijmúcého hriešníka od jeho prvého zatracenia a jeho následkov, rovných a nerovných, a postaví ho na novo pod zkúšku na život, v ktoréj zkúšku jeho vlastná sebevolná [146] poslušnost alebo sebevolná neposlušnost rozhodne, jestli on má obdržat život večný alebo nie.
The fall has not injured all of Adam’s children alike.

CainAbel2.jpg (3641 bytes)

     Ani nemáme predpokladat, jeko mnohý sa zdajú robit, že všetci tý, ktorý žijú v stave civilizácie, a vidia alebo majú Bibliu, majú úplnú príležitost alebo zkúšku na život. Musíme sa rozpamatat, že pád Adama, neurazil všetky jeho dietky v rovnéj miere. 

     Niektorý prišli na svet tak slabý a útlý, že boli lahko zaslepení skrze boho tohoto sveta, Satana, a boli zajatí skrze jich obklúčajúcí hriech; a všetci sú viac menej pod týmto vplyvom, tak že, ešte ked by aj dobré robili, zlé je prítomné a mocnejšie skrze okolnosti, atd., a to dobré čo by oni robili, je skoro nemožné, kdežto to zlé, ktoré by nechceli vykonat, je skoro nevyhnutné.

Very few enjoy the benefits of the ransom now, but eventually all will.

 

 

 

Bible28JulieUp.jpg (3185 bytes)

 

     Naozaj malý je počettých, ktorý v prítomném čase naozaj a zo zkúsenosti sa učia o slobode, skrze ktorú Kristus oslobodí tých, ktorý príjmú jeho vykúpenie, a podrobia seba pod jeho riadeníe a budúcé vedenie. Ale len týchto niekolko, tá Cirkev, tý vyvolaný a zkúšaný vopred, ku tomu cielu, aby boli spolupracovatelia Bohe v pošehnání sveta—sú svedkámy teraz, riadiac, panujúc a požehnajúc svet vo veku jeho zkúšania—len oni poživajú výhody toho vykúpenia, alebo sú teraz pod zkúškou na život. 

     Týchto niekolko dostalo vopred (a dostává skrze vieru) všetko to pošhenánie, ktoré obdrží svet prez vek budúcí. Týto, bárs sú neni dokonalí, a neni sú postavený pod okolnosti Adama naozaj, je zachádzané s nima na taký spósob, že to vyrovná ten rozdiel. Skrze jejich vieru v Krista oni sú držaný za dokonalých a preto sú účastný dokonalosti a božiej milosti, jako ked by neboli hriešníci. 

     Jejich nedokonalost a slabost, súc vyzdvihnuté skrze to vykúpenie, neida na jejich terchu, ale sú pokryté skrze dokonalost Vykúpitela. Preto zkúška Cirkve, na základe jej stánia v Kristu, je práva tak úplná, jako bude zkúška sveta v svojom čase. Svet bude privedený ku úplnéj známosti pravdy, a jeden [147] krždý, tak jako prijme jej zariadenia a podmienky, nebude sa pokladat viacej za hriešníka, ale za syna, ktorý má obdržat všetko požehnánie napravenia.

The trials of the Church and of the world are different.

 


Arena.jpg (3015 bytes)

     Jeden rozdiel bude medzi zkúsenostámy sveta pod zkúškou, a medzi zkúsenostámy Cirkve prez jej zkúšanie, že tý poslušný sveta začnú odrazu obdržiavat požehnánie napravenia, skrze postupné odstránenie jejich slabostí; kdežto Cirkev Evanjeliumu, posvatená ku službe Pána až do smrti, vstúpí v smrt a obdrží jej dokonalost hned pri prvom z mrtvých vstání. 

     Druhý rozdiel medzi týma dvoma zkúškámy je tý mnoho výhodnejšie okolnosti budúcého veku, porovnane s pritomným vekom v tom, že spoločnost, vláda, atd., budú podporuvat spravedlivost, odmenia vieru a poslušnost, a potrestú hriech; kdežto teraz, pod kniežatom tohoto sveta, zkúška Cirkve je pod okolnostámy neprajnými pre spravedlivost, vieru, atd. 

     Ale toto, jako sme videli, bude vyrovnamé v odmene skrze tú slávu a čest božiej prirody ponúkaných Cirkvi, okrem toho daru večného života.

Extinction of life is the penalty of sin.

Doctor.jpg (3395 bytes)

 

Grave6AngelF.jpg (6021 bytes)

     Smrt Adama boli istá, bárs bola dosiahnutá skrze devat sto a tridcat ročné umieranie. A poneváč on sám umieral, všetky jeho deti boli zrodené pod tyma samými okolnostámy umierania a bez práva ku životu; a tak, jako jejich rodičie, umrú oni po kratšom alebo dlhšom živoreniu. Máme si ale pamatat, že neni to utrpenie a tá bolest v umieraní, ale smrt, zničenie života, čo sapovažuje za trest hriechu. 

     To utrpenie len sprovádzá smrt, a mnohý umrú bez všetkého trápenia. Dálej máme si zapamatat, že ked Adam prejrah svoj život, on prehral ho na vždy; a žiadon z jeho potomkov nebol v stave napravit jeho vinu, alebo vydobit utratené dedictvo. Celé pokolenie je alebo mrtvé alebo umierá. 

     A ked by oni nemohli napravit jejich vinu pred jejich smrtou, zajiste nemóžú to oni urobit, ked sú mrtvý—á nejestvujú. Trest za hriech nebol jednoduvho len umret, a mat prednost práva navrátit sa do života. V [148] tom ohlásenom treste nebola reči o oslobedeniu. (Gen. 2:17.) 

     To napravenie teda je len čin slobodnéj milosti zo stránky Boha. A jaknáhle ten trest je zaslúžený ešte za času jeho oznámenia, bolo poukázané na tú slobednú milost Božiu, ktorá, ked sa splní, úplne ukáže nám jeho lásku.

The promise is still sure – all shall be blessed
in the times of restitution.

Family3.jpg (4362 bytes)

     Ked by nebolo bývalo tej maličkéj nádeje, danéj skrze to svedoctvo, že to semeno ženy má roztrepat hlavu hada, naše pokoleni by bolo bývalo vo velkom rozpaku; ale tento slub pokazuval, že boh má nejaký plán ku jejich dobrému. 

     Ked Boh Abrahámovy slúbil, že v jeho semene vžetky rodiny zeme budú požehnané, pokazuvalo ta na napravenie a vzkriesenie všetkých; lebo mnoho jich bolo už vtedy mrtvých a mnoho jich od toho času umrelo, nepožehnaných. Pri tom všetkom, ten slub je ešte vždy platný; všetci budú požehnaný, ked čas napravenia alebo občerstvenia pride. (Skutk. 3:19.) 

     Ba viacej, poneváč požehnánie je milost, a Boh zastavil jeho milost, a skrze hriech prišle jeho kliatba na miesto milosti, tento slub obsahuval v sebe odňatie téj kliatby a tak nasledovne navrátenie jeho milosti. On aj obsahuval, že Boh alebo odpustí, premení jeho výrok a očistí hriešné pokolenie, alebo že má nejaký plán, skrze ktorý ono móže byt vykúpené, a že človeka odmenu zaplatí druhý.

     Boh nenechal Abraháma v neistote ohladom jeho plánu, ale ukázal, skrze rozličné obete, ktoré všetci, ktorý sa chceli ku nemu priblížit, museli obetuvat, že on neodpustil, a ani a neodobruval hriech; a že jediná cesta zotret ten hriech, a vyhnút jeho trestu by bola, dostatočná obet, ktorá vyrovná ten trest. 

     Toto bolo ukázané Abrahámovy v jednom velmi vzláštnom príklade: Syn Abraháma, v ktorom sa sústrednilo to prislúbené požehnánie, mal byt prv obetou, než by mohol požehnat, a Abrahám ho obrazne prijal od smrti. (Žid. 11:19.)

Abraham’s son, Isaac, typified Christ Jesus.


Abraham and Isaac

     V tom obraze Izák predstavuval to pravé semeno, Krista Ježiša, ktorý umrel aby vykúpil ludí, a aby tí vykúpení všetci obsiahli prislúbené požehnánie. [149] Ked by bol Abrahám myslel, že Boh odpustí a očistí vinních, bol by cítil, že Boh je premenitedlný, a preto by nebol mal úplnú dúveru v jeho sluby. 

     On by bol si myslel, že ked Boh svoj úmysel zmenil raz, móže to urobit aj druhý raz. Jestli on popustí ohladom kliatby smrtnéj, či nemóže práve tak popustit ohladom slúbenej milost požehnánia? Ale Boh nás nenechá v takej neistote. 

     On nám dává dostatočné ujistenie o jeho spravedlivosti a nepremenitedlostni. On nemohol očistit tých vynních, ked aj jich miluval tak, že “nešanuval svojho vlastného Syna, a dal ho na smrt pre nás všetkych.”

Jesus gave a full satisfaction for all men.      Tak, jako celé pokolenie bolo obsahuvané v Adamovy, ked on bol zatracený, a utratilo život skrze neho, tak aj, ked Ježiš “dal seba samého na vykúpenie za všetkých” jeho smrt obsahuvala možnost ešte nenarodeného pokolenia. 

     Úplné zadostučinenie, alebo zodpovedajúcá cena, za všetkých lukí, bolo takto položené do ruk Spravedlivosti—aby bolo uživané v “určenom čase” a ten, ktorý takto kúpil všetkých, má úplné právo napravit všetkých, ktorý pridú k nemu v Bohu.

ScalesA.jpg (14998 bytes)

 

 

 

 

 

Jesus6A.jpg (5209 bytes)

“Preto jako skrze jednoho hriech na všetkých ludí k odsúdeniu; tak aj skrze jednoho spravedlnost na všetkých ludí (prišla milost) k ospravedlnenú života. Lebo jako skrze neposlušnost jednoho človeka učineno je mnoho hriešných, tak aj skrze poslušnost jednoho, spravedlivými učinení budú mnohy.” (Rim. 5:18, 19.)

     Toto je velmi jasné; Tolko, kolko sa jich súčastnilo smrti, skrze hriech Adama, tolko jich bude mat vyhodu života skrze nášho Pána Ježiša, ktorý umrel za ních a skrze jeho obet sa stal zástupcom Adama pred narušeným zákonom, a tak “dal seba samého na vykúpenie za všetkých.” On umrel “spravedlivý za nespravedlivých, aby nás obetuval Bohu.” (1 Petr. 3:18.)

     Nemáme nikdy zabudnút, že vo všetkých ustanoveniach Božích pre naše pokolenie, vóla ludská je faktorom uznaná v obsiahnutí téj, tak plno obstaranéj milosti [150] božiej. Niektorý prezreli túto zvláštnost pri skúmání toho textu vyše uvedeného. (Rim. 5:18, 19.) 

     Avšaksvedoctvo Apoštola je, že tak jako výrok zatracenia sa vztahuval na všetko semeno Adama, tak aj, skrze poslušnost nášho Pána Ježiša Krista ku plánu Otcovmu, a skrze jeho obetuvánie sa za nás, jeden dar je daný všetkým,--dar odpustenia, ktorý, jestli prijatý, bude ospravedlnenie alebo základ života večného. 

     A “tak jako skrze jednoho neposlušnost učineno je mneho hriešných, tak aj skrze poslušnost jednoho čleveka učineno budú mnohý spravedlivý.” Ked by to výkupné samo, bez jeho prijatia, by nás spravilo spravedlivýmy, tak by bolo písané, že skrze poslušnost jednoho, mnohý boli učinený spravedlivými.

     Ale bárs to výkúpenie bolo dané skrze Vykupitela, prez vek Evanjeliumový len málo jich bolo učineno spravedlivými, ospravedlnenými— “skrze vieru v krv jeho.” Ale poneváć Kristus je to zadostučinenie za hriechy celého sveta, všetci ludie móžú bty na tomto zkláde oslobodený od trestu za hriech Adama, skrze neho—pod tú Novou Smlúvou.
Our penalty is paid for us through Christ.


Jesus37Resur.jpg (4278 bytes)
"He is risen."

     Boh nepozná nespravedlivost; preto “jestli vyznáme naše hriechy, on je verný a spravedliví, a odpustí naše hriechy a očistí nás od nespravedlivosti.” (1 Ján. 1:19.) Tak jako by on bol býval nespravedlivý, ked by nám bol dovolil újst tomu oznámenému trestu, pred úplným zadostučinením, a tak aj tu dává nám na vedomie, že by to bolo nespravedlivo zakázat naše napravenie, lebo skrze jeho vlastné zariadenie náš trest bol zaplatený za nás. 

     Tá samá nehnutná spravedlnost, ktorá volakedy na smrt odsúdila človeka, teraz stojí pevne za oslobedenie všetkých, ktorý vyznajúc jejich hriechy, a prosia o život skrze Krista. 

“Boh ktorý ospravedlnuje —kdo je ktorý by jich odsúdil? Kristus ktorý umrel; áno, ktorý aj z mrtvých vstal, ktorý je na pravici Božej, ktorý sa tiež primúvá za nás.”—Rim. 8:33, 34.

 

Sheep6F.jpg (3510 bytes)

 

Cross.jpg (14755 bytes)

     [151] Úplnost’ vykúpenia je najpevnejší dókaz napravenia všetkého človečenstva, ktorý chcú ho prijat’ pod daníma podmienkámy. (Zjev. 22:17.) 

     Ten charakter Boha za spravedlivost a čest stojí pevne pri nom; každý slub, ním daný ujistuje to; a každá príkladná obet ukazuvala na tú velkú a dostatočnú obet—“Ten Beránek Boží, ktorý sebral hriech sveta”—ktorý “je zadostučinenie za naše hriechy [Cirkve] a nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.” (Ján. 1:29; 1 Ján. 2:2.) 

     Poneváč smrt je trest alebo odplata za hriech, ked hriech je zotrený, tak aj odmena v určenom čase prestane. Každý druhý pohlad by bol nerozumný a nespravedlivý. Ten fakt, že ešte nič neni z Adamovéj ztraty ujistené, bárs už skoro dve tisíc rokov sa minulo od smrti nášho Pána, neni žiaden dókaz proti napraveniu, právu tak jako není to dókaz, že uplinulo štyri tisíc rokov pred jeho smrtou, že preto Boh nezmýšlal vykúpit svet, úz pri jeho zakladaní. 

     Oba odseky času, tých dve tisíc rokov po, a tých štyri tisíc rokov pre smrtou Krista, boli určené na inú čiastku toho diela, ku pripraveniu toho “času napravenia všetkých vecí.”

Some have been blinded in part, and some completely, by Satan.

 

Each for himself will have a full chance to prove, by obedience
or disobedience, his worthiness
or unworthiness of life everlasting.

     Nech si nikdo v chytrosti nemyzlí, že v tomto pohlade je niečo, čo je v rozpore s učením Svatého Písma, že vernost oproti Bohu, obanuvánie hriechov a napravenie charakteru sú nevyhnutne potrebné ku spaseniu. Túto vlastnost budeme zkúšat obšírnejšie neskór, ale už tu zpomeneme, že len máličko jich malo dostatočného svetla, aby boli verný, a sa napravili. 

     Niektorý boli čiastočne zaslepení, a niektorý úplne, skrze toho boha tohoto sveta, a oni musia byt vytrhnutí z tejto slepoty tak jako zo smrti, aby jedenkaždý pre seba, mali úplnú príležitost preukázat, skrze poslušnost alebo neposlušnost, jejich hodnotu alebo nehodnotu na život večný. 

     Potom tý, ktorý nebudú hodný života, na nove umrú—druhou smrtou—od ktoréj nebude vykú penia, a tak ani vzkriesenie. Tá smrt, ktorá je následok hriechu Adam, a všetky nedostatky z neho nasledujúcé, [152] budú odstránené skrze vykúpenie, ktoré je v Kristu; ale tá smrt, ktorá je následok osoby, v tom páde je dobrovoln’e zatracenie konečne. 

     Na tento hriech neni odpustenia, a jeho trest tá druhá smrt bude večná—nie ustavičné skonánie, ale trvácá smrt—smrt, z ktoréj neni vzkriesenia.

Grave11.jpg (3814 bytes)

The redemption through Christ is to be as far-reaching as the sin of Adam.

     Filozofia plánu vykúpenia bude uvažuvaná v nasledovnom zvazku. Tu len chceme ustanovit, že to vykúpenie skrze Krista Ježiša, bude práve tak daleko siahejúcá, v jej požehnaných následkoch a priležitostách, jako hriech Adama bol v jeho nakaze—ale že všetci, ktorý boli zatracený a trpeli skrze toho jednoho, móšú byt istý, že v “určenom čase” budú oslobodení od všetkého zlého, skrze toho druhého. 

     Avšal. žiadon nemóže ocenit tento dókaz Svatého Písma, ktorý neprivolí ku tomu svedoctvu jeho, že smrt—zničenie životra—je odplata za hriech. Tý, ktorú si predstavujú smrt, jako život v trápení, nie lenže neberú do ohladu zmysel slóv smrt a život, ktoré sú sebe protivné, ale seba aj zamotajú do nemožností. Je to nemožnost predpokladat, že Boh by zvečnil jestvuvánie Adama v bárs jakom trápení pre bárs jaký hriech, čo by on spáchat mohol, a obvzlášte za takú malú vinu, že jedol zo zakázaného ovocia. 

     Potom zase, ked náš Pán Ježiš vykúpí človečentstvo, umrel za nás, stal sa našim výkupným, a podstúpil smrt, aby sme my boli oslobodený od nej, či neni to jasné, že tá smrt, ktorú on utrpel pre nespravedlivých, bola práve taká, jako ta ku ktoréj bolo všetko človečenstvo odsúdené? 

     A tak, či on trpí večne za naše hriechy? A jestli nie, tak iste, jako on umrel za naše hriechy, trest našich hriechov bola smrt, a nie život v žiadnom zmysle a pod žiadnou podmienkou.

The doctrine of eternal torture is inconsistent with the Scriptures and the understanding of the Ransom.      Ale, je to zvláštné, že vidiac že tá teoria večného trápenia sa neznášá so svedoctvom, že “Pán vzal na seba nedostatky nás všetkých” a že Kristus “umrel za nás vštkých” a vidiac, že jedno alebo druhé musime odhodit jako [153] nestálé, predci niektorý sú natolko viazaný ku téj myšlienke večného trápenia, a tak si ju cenia, jak niečo sladkého, že oni ju hladia udržat oproti Písmu, a otvorene odkriepá, že Ježiš zaplatil za svet cenu vykúpenia, bárs táto pravda je učená na každéj strane Biblie.
 

EarthSheepA.jpg (9276 bytes)

Či Napravenie je ku prevedeniu?

     Niektorý mysleli, že ked tý bilióny mrtvých budú vzkriesený, že nebude miesta pre nich na zemi; a že ked by bolo miesta pre nich, že zem by nebola v stave tak početné obyvatestvo vychovat. Ešte aj to tvrdia niektorý, že zem je jeden velký hrobovit, a že ked jestli by všetci tý mrtvý boli prebudení, oni by jedon po druhom šliapali, nemajúc dost miesta.

     Toto je jeden velmi vážný punkt. Jak zvláštné by to bolo, ked by sme našli, že bárs Biblia hlásá vzkriesenie všetkých ludí, oni by, dokázane skrze mieru, nenašli miesta na zemi. Tak prizrime sa: vyrátajte to, a najdete, že máte strach bez základu. Najdete, že je dostatočne miesta pre “napravenie všetkých” tak jako “Boh povedal skrze ústá všetkých jeho svatých prorokov.”

If all the dead were resurrected, would there be enough room on the earth?

EarthGrn2F.jpg (2902 bytes)

     Vezmime, že je šest tiśíc rokov tomu, že človek stvorený bol, a že teraz žije na zemi štrnáct sto miliônov ludí. Naše pokolenie sa počalo v jednom páre, ale dajme tomu, že na počátku jich bolo tolko, jako teraz; a, dálej, že v žiadnom čase jich nebolo menej, než ten počet, bárs potopa zmenšila ten počet na osem ludí. 

     A budme zase slobodomyselný, a počitajme tri pokolenia na stoletie, alebo tridcat tri rokov na jedno pokolenie, bárs dla Gen. 5. bolo len jedenáct pokolení od Adama až po potopu, v čase jeden tisíc šest sto a patdesiat šest rokov, alebo asi jedno sto patdesiat rokov na jedno pokolenie. 

     Tak pozrime, šest tisíc rokov je šestdesiat století; troje pokolenie na každé stoletie, by nám dalo jedno sto a osemdesiat pokolení od Adama; [154] a štrnáct sto miliónov rátajúc na jedno pokolenie, by dalo dve sto patdesiat dva biliónov (250,000,000,000) jako úplný poćet našeho pokolenia od stvorenia až do prítomného času, dla tohoto slobodného rátania, ktoré je zajiste aspon dva rázy tak vysoké, jako opravdový počet.

Grave10B.jpg (23359 bytes)

 

     Kde najdeme miesto pre toto velké množstvo? Odmerajme zem, a uvidími. Štát Texas, v Spojených Štátoch, obsahuje dve sto a tridcat sedem tisíc štvorcových míl. V jednéj míle je dvadcat sedem miliónov osem sto a sedemdesiat osem tisíc a štyri sto štvorcových stóp (šúchov), a tak, šest triliónov šest sto sedem biliónov jednosto osemdesiat miliónov osem sto tisíc (6,607,180,800,000) štvorcových stóp v Štáte Texas. 

     Dajme desat štvorcových stóp, jako miesto potrebné pre jedno mrtvé telo, vidíme, že Texas, jako hrobitov, by dla toho mohol prijat šest sto šestdesiat biliónov sedem sto osemnáct miliónov a osemdesiat tisíc mrtvol (660,718,080,000) alebo blízo tri rázy tolko, jako sme v našom prepiatém rátaní obdržali, čo počet nášho pokolenia, ktoré mohlo žit na zemi.

EarthGrn1F.jpg (3805 bytes)      Jedna osoba, stojac, zaujímá asi jednu a dvr tretiny štvorcovéj stopy miesta. Dla toho pritomné obyvatelstvo zeme (jeden bilión štyri sto miliónov osób) mohli by stát na osemdesiat šest štvorcových míl miesta—miesto značne menšie, než mesto London alebo Fidadelfia. 

     A ostrov írský (tridcat dva tisíc štvorcových míl) by bol dostatočný, že by mohlo na nom najst niesta viac než dva ráz tolko lukí, než volakedy žilo na zemi, ešte aj dla našieho prepiatého rátania.

 

If everyone who ever lived were put in the U.S.A. ...
     "X" acres/person
     "X" sq. miles/person
     "X" sq. ft/person

MapUS.jpg (11765 bytes)


6,000 years since creation =   60 centuries

     33 years/generation
=     3 generations/century

     60 centuries
x     3 generations
= 180 generations
          since creation

wpe107.jpg (9384 bytes)

SQUARE FEET IN TEXAS

27,878,400 sqft per mile

x 237,000 sq. miles in Texas

= 6,607,180,800,000 sq. ft. in Texas


1,400,000,000 people
 on the earth now
x  180 generations
=  252,000,000,000
 total people that ever lived on the earth

MapTX2.jpg (15446 bytes)

IF TEXAS WERE A CEMETERY

    Using 10 sq. ft. for each person in a cemetery:

     6,607,180,800,000 sq. ft. in the state of Texas divided by 10
= 660,718,080,000
 people in a cemetery


Nearly 3 times the exaggerated total people that ever lived
could have 10 sq. ft standing room  in Texas!

 

FlowerRose2F.jpg (2656 bytes)

     Neni teda žiadnej tažkosti, odstránit toto protivníctvo. A ked sa rospamatáme na proroctvo Ezaiáša (35:1-6) že zem sa zvatší; že pustatina rozkvitne, jako ruža; že v divých krajoch vody budú a pramene v pustatine, vidíme, že Boh pokazuje na to, že on predvidel všetky potreby jeho plánu, a postará sa dostatočne o potreby jeho tvorov na jeden, zdánlive velmi prirodzený spósob.
Was primeval man lacking in intelligence?

PrimevilMan.jpg (20921 bytes)

[155] Napravenie oproti Vyvynutiu.

     Niektorý móžu povedat, že svedoctvo Písma neni v súhlase s učením vedy a filozofie, ohladom napravenia ludí ku predošlému stavu; veda, zdánlivo správne, pokazuje na tú vyššiu intelligenciu tohoto dvadcátécho stoletia, a tvrdí, že je to jasný dókaz, že prvý človek musel byt pomerne velmi málo intelligentný, a jeho terajší stav je následok vývinu. S tohoto stanoviska, napravenie na stav predošlý by nebolu ku prániu, a by zajiste bolo opak požehnánia.

Did Adam fall upward?      Na prvý pohlad také rozumuvánie zdá sa pravdivé, a mnohý sú náklonný ho prijat bez bližšéj zkúšky, povedajúc, že, jako jeden známý kazatel z Brooklyn-u, jestli Adam padol, jeho pád bol na hore, a čím viac a silnejšie padáme od jeho prvého stavu, tým lepšie pre nás a pre ostatných.
Evolution2.jpg (14559 bytes)      Takéto rozumuvánie, ešte aj v kazatelnici, by nakazilo dojem Slova Božieho ajestli možné, by nás presvedčilo, že apoštolia boli blázny, ked tvrdili, že smrt a všetko neštastie pochádzalo z neposlušnosti prvého človeka, a že tieto by mohli byt odstránené a človek byt naprevený ku božej milosti a životu, len cestou vykúpenia. (Rim. 5.10, 12, 17-19; 8:19-22; Stutk. 3:19-21; Zjev. 21:3-5.) 

     Ale nemyslime si, že táto filozofia je vnyknutia hodná; lebo jestli by sme boli prinútení odmrštit učenie apoštolov ohladom póchodu hriechu a smrti, a napravenia ku prvéj dokonálosti, tak naozaj by sme aj boli prinútení odmrštit jejich celé svedoctvo v každom ohlade, jako bez zvláštnéj váhy a vážnosti.

Evolution.jpg (12711 bytes)

 

Brain1.jpg (4489 bytes)

     Jeden zo zastupitelov tejto teorie hovorí: “Človek bol v stave jestvuvánia, v ktorom jeho zvieracá príroda panuvala, a tá skoro čisto telesná jeho riadila; potom on pomály róstol z jednoho stavu do druhého až doteraz, ked priemerný ćlovek obsiahnúl stav, v ktorom, móžeme povedat, prišiel pod riadenie modzgov. 

     Preto tento vek móžeme [156] nazvat Vekom Modzgov. Modzgy pohybujú velké podujatia dnešného času. Modzgy držia opraty vlády; a živle zeme, povetria a voda sú privedené pod moc jejich. Človek klade svoju ruku na všetky prirodné sily, a pomály ale iste nadobúdá takej moci nad prírodou, že nám to dokazuje, že konečne móže vyvolat, so slovámy Alexandra Selkirk-a, “Já kralujem nad všetkým, čo vidím.”

Scientific research is not infallible.      To, že na prvý pohlad jedna teoria zdá sa byt prijatiu hodná, by nás nemalo uviest v skoré prijatie jej, a namáhat sa, doniest Bibliu do súhlasu s nou. Na tisíce rozdielné spósoby dokázali pravdivost Biblie, a známe bez predpojatia, že ona obsahuje nadludskú múdrost, ktorá robí jej tvrdenia neomylnýma. 

     Mali by sme sa zpamatat tiež, že bárs vedecké skúmanie je ku odporúčaniu, a jeho nálezy ku premysleniu, predci jeho nálezy sú na žiaden pád neni neomylné. A čo viac, veda jej vlastné teorie za falošné uznala už po tisíc ráz, a nemáme sa nad tým čo divit, ked si pomyslíme, že ten najvatší vedec alebo učenec je len skúmatel, ktorý pracuje pod mnohýma neprajnýma okolnostámy, a bojeje proti skoro nepremožitelným tažkostám, aby sa naučil z velkéj Knihy Prírody, históriu a osud človeka a jeho domoviny.

Bible7GenevaA.jpg (3401 bytes)
Geneva Bible

     Preto my nechceme a ani nebudeme sa protivit vedeckému zkúšaniu; ale ked počujeme učenie od skúmačov Knihy Prírody, vždy starostlivo musíme preskúmat jejich tvrdenie, ktoré tak mnohorázy sa dokázali byt mylnými, a porovnajme jich s Knihou Božieho Zvestuvánia, a dokážme alebo podvrátme učenia učencov skrze “Zákon a svedoctvo.” “Jestli oni hovoria nie dla toho slove, je to preto, že nemajú svetla.” (Eza. 8:20.) 

     Úplná známost oboch kníh dokáže nám, že sú oni v súhlase; ale kým si nadobudneme tú známost, Zvestuvánie Božie musí mat prednost, a musí byt mierou medzi dietkámy božímy, dla ktoréj nálezy mylních ludí majú byt súdené.

The Brain Age learns from past ages.

Stainglass.jpg (3222 bytes)
David1.jpg (17493 bytes)
TajMahal.jpg (2179 bytes)

     Kým ale sa pridržáme tohoto princípu, pozrime, či neni [157] nejaké iné vysvetlenie rozumné pre tú zvatšenú známost, šikovnost a moc ćloveka, jako tá teoria Vyvynutia—že bárs z prvu vyvynutý z velmi nízkého stupna, človek teraz dosiahol ten vysoký stupen, alebo “Vek Modzgu.” 

     Možno že najdeme, že tie vynálezy a oblahčenia, všeobecnš výchova a širšie rozprestieranie a vzrastanie vedomosti, mošno nie sú následky vatšéj spósobnosti modzgóv, ale hadam len výhodnejšie okolnosti pre uživanie modzgóv. 

     Že by spósobnost modzgóv teraz bola vatšia, než v minulých vekoch, to tajíme’ bárs zplna dopustíme, že skrze výhodné okolnosti, upotrebenie spósobnosti modzgov dnešných ludí je viac všeobecné, než v bárs ktorom predošlom veku, a preto sa zdá byt viac výslednejšie. Či v študuvání maliarstva a sochárstva, neidú učenci tohoto “Veku Modzgov” nazpát ku velkým majstrom minulosti?

     Či noi a týmto neuznávajú takú moc modzgov a zvláštnost kresby spolu s majstrovskou šikovnostou, ktorá je hodná napodobnenie? Či dnešný “Vek Modzgov” nebere zvastša kresby minulých vekov pre svoje umelecké budovy? 

     Či rečníci a mysliteria tohoto “Veku Modzgov” neštudujú a neužívajú spósob a výrečnost od Plato, Aristoteles-a, Demosthenes-a a druhých, patriarcích minulosti? Či by mnohý z našich obecných rečníkov nezávideli jazyk a jasné rozumuvánie jednoho Demosthenes-a a Apollo, a ešte viac tú moc jasnosti Apoštola Pavla?

Logic and law of past ages is the embodiment of marvelous wisdom.      Ale aby sme ešte dálej sa vrátili: bárs sa s právom odvoláváme na rečníckú moc početných prorokov, a na tie krásné básnícké obrazy nachodiacé sa prez všetky Žalmy, odporúčáme týmyo filozófom tohoto “Veku Modzgov” múdrost a logiku (cvik mysle) a aj tie útlé morálné city Jóba a jeho súdruhov. 

     A čo máme povedat o Mojžišovy, ktorý bol “učený vo všetkéj múdrosti Egyptčanov”? Tie zákony, dane skrze neho, boli základom zkonov všetkých civilizuvaných národov, a sú ešte vždy pokladané za ztelesnenie žráčnéj múdrosti.

Ancient manufacturing methods defy duplication.      [158] Vykopávanie starodávných zasypaných miest poukazuje na známost osvety a vedy vo vekoch tak dalekých, že to prekvapuje tých filozófov tohoto tak zvaného “Veko Modzgov.” 

     Starodávný spósob balzamuvánia mrtvých, otvrdenia mede, dorábania ohýbkého skla a Damaskovéj ocele, sú medzi tymi dórobkámy d’alekéj minulosti, ktoré modzog prítomného času, so všetkými jeho výhodámy neni v stave ani pochopit a ani napodobnit.

Pyramid1A.jpg (11305 bytes)

The amazing Great Pyramid

Pyramid7F.jpg (2976 bytes)

     Idúc zpátky štyri tisíc rokov až ku času Abrahámovému, najdeme tý Velké Pyramýdy Egyptské—obdivuvané skrze tých najvatšých učencov dnešnáho času. Jejich složenie je v tom najprísnejšom súhlase s tymi najpred nejšíma vedomostámy tohoto “Veku Modzgov” na poli merníctva a hvezdárstva. 

     Oni nás zajiste učia pravdu, ktoréj sa dnes len priblížit móžeme s tyma najlepšíma a najmodernšíma inštrumentámy. Tak vzláštné a jasné je to učenie, že mnohý z tých najprednejších hvezdárov bez rozmýšlania vyhlásili, že sú oni božského póvodu. A ešte aj v tom našom “Veku Modzgov” privrženci vyvynuvánia musia dopustit, že sú oni božského zariadenia, a že múdrost v nich je nadludská, predci musia aj to uznat, že sú oni ludského sriadenia. 

     A ten fakt, že v tom dalekém čase ludia mali tolko rozumnéj spósobnosti vypracuvat také dielo božského zriadenia, jako velmi málo ludi bolo dnes v stave vykonat s príkladom pred nima a s tyma najnovšíma vedeckýma pomóckámy pri ruke, to dokazuje, že náš “Vek Modzgov” vyvynuje viac sebeklamu, néz okolnosti a faktá by ukazuvali.

 

Pyramid2.gif (19322 bytes)

 Pyramid Passages.

Pyramid3.gif (8925 bytes)

Pyramid Scientific Features.

 


The mental capacity of today is not greater than that of the past.

Brain2.jpg (3303 bytes)

     Ked, teda sme dokázali, že rozumná spósobnost dnešku neni vatšia, než bola tá minulého veku, ba možna aj menšia, jako móžeme vysvetlit to vzrastanie všeobecnéj vedomosti, modernných vynálezov, atd.? Myslíme, že budeme v stave dokázat, že je to rozumne a v súhlase so Svatým Písmom. 

     Tie vynálezy, ktoré sú nám tak vzácné, a ktoré sú uznamé za dókaz toho, že toto je ten “Vek Modzgov” sú [159] naozaj velmi modernné, a skoro všetky došli behom ostatného stoletia, a medzi tyma najvážnejšima sú tie z ostatných tridcat rokov; na príklad užívanie pary a elektriky, pri telegrafe, zeleznicách a lodoplavbe, a pri strojoch rozličných fabrík. 

     Jestli tieto sú dókazy rostenia moci modzgov, tak tento “Vek Modzgov” je len v počatí, a rozumné nasledovánie je, že budúcé stoletie bude videt rozličné zázraky, jako niečo každodenného; a pri takomto rýchlém rostení, kde by sa to skončilo?

Only a small number of men are of great brain power or genius.

 

Discoveries are often made
by "accident."

     Ale či sú všetci ludie vynálezci? Jako máličko je tých, ktorých vynálezy sú naozaj hodné a užitočné, oproti tým, ktorý si ocenia a užívajú jeden vynález, ked príde do jejich rúk. Ani nechceme ponižuvat tú velmi užitočnú a ctenú triedu obecných uradníkov, ked hovoríme, že len menšia čiastka jich má velký rozum. 

     Niektorý najrozumnejší ludia na svete a najhlbší myslitelia, neni sú vynálezci vóbec. A niektorý vynálezci sú tak nízko ohladom intelligencia, že sa všetci divia, jako oni mohli sa potknút do toho vynálezu, ktorý vynašli. Tie velké prvotiny (elektrika, parná sila, atd.), ktoré mnoho ludí prez mnoho rokov vypracuvalo, zariadilo a popravilo z času na čas, boli vynajduté skrze náhodu, takrečeno bez napínania rozumu, a zvatša bez toho, že by jich boli hladali.

Gutenberg1.jpg (3920 bytes)
Gutenberg Press

The invention of printing began the increase of knowledge.

 

Modern inventions indicate sharper perception and increased education, but NOT increased brain capacity.

     S ludského stanoviska móžeme vysvetlit vynálezy takto: Vynález tlačenia v roku 1440, móžeme považuvat, jako začiatok. S tlačením kníh prišlo zaznačenie myšlienok a vynálezov myslitelov a pozorovatelov, ktoré, bez toho vynálezu by nikdy neboli bývali známé jejich potomkom. S knihámy prišla viac všeobecná výchova, a konečne obecné školy.

     Školy a kollegie nezvatšujú ludskú spósobnost, ale urobia cvičenie rozumu viac všeobecné, a tak napomáhajú vyvinuvat spósobnost už jestvujúcú. A jako vedomost sa stane viac všeobecnou, a knihy viac obyčajné, to pokolenie majúcé jich má velkú prednost pred tým predošlým; [160] nie len je teraz tisíc myzlitelov oproti jednomu pred tým, ktorý jeden druhého napomhájú v myšlienkách, ale aj každé pokolenie má skrze knihy všetkú skúsenost jeho predkov, okrem svojej vlastnéj. 

     Výchova a tá chválihodná ambicia, ktorá obyčajne je sprevádzá, podujímanie, a to pránie byt výtečným a uznaným, napomáhané skrze zaznačenie a opisanie vynálezov v denníkoch, všetko to rozčulilo a objasnilo ludský pochop, a každému dalo možnost niečo vynájst, niečo ku dobrému a pohodliu spoločnosti. Preto my tvrdíme, že modernné vynálezy, hladiac na ne z ludského stanoviska, učia nás, nie že spósobnost rozumu vzrástlo, ale že pozoruvánie je ostrejšie z prirozených príčin.

 

In the time of the end knowledge shall be increased.  Daniel 12:4

Education
      Educ1.jpg (5700 bytes)     Educ2.jpg (6677 bytes)       Educ3.jpg (5730 bytes)      
IKEduc4.jpg (6519 bytes)


Communication
          Phone.jpg (2783 bytes)           Letter.jpg (2932 bytes)            wpe123.jpg (4782 bytes)             EMail.jpg (8025 bytes)  


Information Explosion
     Disk.jpg (4835 bytes)        wpe12B.jpg (9242 bytes)         TV.jpg (6834 bytes)          wpe127.jpg (7841 bytes)


Labor Saving Devices in the Home      
LtBulb.jpg (4465 bytes) Faucet.jpg (3021 bytes) AC.jpg (5392 bytes)  IKIron.jpg (13517 bytes) Micro.jpg (3363 bytes) SewMach.jpg (8778 bytes)  wpe11B.jpg (6446 bytes)  Stove.jpg (3654 bytes) wpe111.jpg (2781 bytes)


Transportation
IKTransportation3.jpg (15085 bytes)IKTransportation2.jpg (16849 bytes)
IKTransportation4.jpg (26995 bytes)IKTransportation1.jpg (8485 bytes)
IKTransportation5.jpg (9328 bytes)IKTransportation6.jpg (16399 bytes)IKTransportation7.jpg (15052 bytes)IKTransportation9.jpg (19684 bytes)IKTransportation10.jpg (12936 bytes)
IKTransportation11.jpg (13960 bytes)
IKTransportation8.jpg (12214 bytes)IKTransportation12.jpg (12646 bytes)IKTransportation13.jpg (21044 bytes)IKTransportation14.jpg (10531 bytes)


Exploration
wpe29D.jpg (6557 bytes)IKSpace3.jpg (5646 bytes)
Space.jpg (8570 bytes)IKSpace5.jpg (5727 bytes)
IKUndersea1.jpg (26902 bytes)IKUndersea2.jpg (33943 bytes)IKUndersea4.jpg (24065 bytes)IKUndersea3.jpg (26743 bytes)


 

BibleChart.jpg (7199 bytes)

 

"Many shall run to and fro"
IKTransportation15.jpg (8533 bytes)

"Knowledge shall
be increased
"
IKSpace.jpg (14753 bytes)

"A time of trouble such as never was"
Bomb.jpg (5142 bytes)

     A teraz pozrime, čo Svaté Písmo učí o tejto veci; lebo bárs veríme, že vynálezy a vatšia známost atd., medzi ludmi je následok prirozených príčin, myslíme a veríme, že tieto prirozené príčiny boli zariadené a nariadené skrze Boho Jehovu už od dávna, a že oni museli prist v svojom čase—skrze jeho riadiacé predvidenie, ked on “všetko spósobuje vedla rady vóle svojéj.” (Efez. 1:11.) 

     Dla toho plánu zjeveném v jeho Slove, Boh cielil dovolit zlé (hriech) a trápenie opanuvalo a utlačuvalo svet prz šest tisíc rokov, aby v sidmom tisícu všetky veci napravil, a zlé zničil—zničiac ho a jeho následky skrze Ježiša Krista, koho on vopred ustanovil na toto dielo. 

     Preto, jak šest tisíc rokov kraluvániea zlého sa končit počalo, Boh privolil okolnostám oblahčit vynálezy v skúmání jeho Knihy Zjevenia a Knihy Prírody, a tiež v pripravení strojních a mechanických složení, ktoré by boli užitočné v požehnání a poždvihnutí človečenstvat prez Vek Millenniálný, ktorý asi teraz sa má začínat. 

     Že toto bol plán Boha, vysvitne to z prorockého svedoctva: 

“O Daniele, zastav slová, a zapečad knihu, až do času konca; mnohý budú behat sem a tam, VEDOMOST (nie spósobnost) bude veliká,” 

“a žiadon z tých podlých nebude rozumet (cesty a plán Božé) [161] ale múdrí budú rozumet”; 

“a vtedy bude čas nepokoju, jaký nebol od kedy národ národom je, až do toho času.”—Dan. 12:1, 4, 10.

Mankind will have a full appreciation of the curse.      Niekomu móže sa zdát zvláštné, že Boh nezariadil to tak, že tý terajšie vynálezy a požehnánia prišli skór k nám, aby oblahčili tú kliatbu. Máme si však pamatat, že plán Boha bol aby človečenstvo úplne vedelo ocenit tú kliatbu, aby, ked to požehnánie príde na všetkých, oni boli v stave sa na vždy rozhodnút v smer dobrého. 

     Dálej, Boh predvidel a predpovedal čo svet ešte nepochopuje, že jeho najvyranejšie požehnania by uviedli vo vatšie zlé, keby boli dané takým, ktorých srdcia sú neni v sú hlase s tima spravedlivými zákonámy všeho sveta. 

     Konečne uvidíme, že prítomne požehnánie Božie, ktoré on dovoluje, je zkusujúcé poučenie v tejto veci, a móže nám slúžit za príklad v princípe večnosti—tak pre anjelov, jako aj pre napravených ludí. Jako to móže byt, len jednoducho udáváme:

Their selfishness now holds sway over all.


Poverty.jpg (16494 bytes)
The poor are poorer.

     Po prvé: Tak dlho, jako je človečenstvo v prítomnom upadlém stave, bez prísných zákonov a trestov, a dost silnéj vlády, ktorá jich previest móže, sebechtivý smer viac alebo menej bude mat nadvlády nad všetkýma. 

     A jestli vezmeme do ohladu tie nerovné osobné spósobnosti ludí, neni to možné ináče, než že následok vynálezu prácof sporných mašín musí, ked sa rozčulenie utíší, zapríčinit, že bohatý bohatne a chudobný chudobnie. Panujúcí smer je ku monopolu a seba pozdvýhnutiu, čo klade všetky vý hody do rúk tých, ktorých spósobnost a prirozené výhody sú priaznivéjšie.

Idleness is injurious.

 

"Day of Preparation"

 

     Po druhé: Ked by bolo možné doniest zákony, dla ktorých by sa terajšie bohatstvo a jeho denné vzrastanie mohlo podelit pomedzy triedy, čo neni možné, predci, bez ludskéj dokonalosti alebo bez jednéj nadprírodnéj vlády, ktorá by riadila ludské veci, by to bolo viac ubližujúcé než terajší stav. 

     Ked by tie výhody práco-sporných strojov a modernných zariarení bolo rovnako rozdelené, následok [162] by bol, nie za dlhý čas, že by sa velmi zkrátili hodiny práce, a predlžil čas postávania. Postávanie je to najnebezpečnejšie pre upadlých.

     Ked by nebolo bývalo potreby práce a potu tváre, upadnutie nášho pokolenia by bolo bývalo mnoho chytrejšie, než naozaj bolo. Postávanie je matka hriechu; a zneho istotne nasleduje morálné a telesné upadnutie. Preto tá múdrost Božia, ktorá podržala to požehnánie až do času určeného s jejich uvedením, a stým pripravila to Millenniálné kralovánie požehnánia. 

     Pod kraluváním nadprírodnéj vlády Královstva Božieho, nie len že požehnánie bude rovnako rozdelené medzi ludmi, ale aj odpočinok bude tak sporádaný skrze tú samú vládu, že jeho následky budú dobrotivé a budú smeruvat ku zdokonaleniu, morálnému a telesnému.

     Prítomné množenie vynálezov a iných požehnaní vzrastajúcéj vedomosti je dovolené v tomto dni “pripravuvánia” a dójde na tak prirozený spósob, že ludia si myslia, že je to preto, lebo toto je ten “Vek Modzgov”; ale zajiste bude to dovelené, že konečne sa to ukáže vo velkéj miere znepokojujúcé pre tých múdrých filozofov. 

     Je to práve to množenie tých požehnaní, ktoré už začiná donášat na svet čas nepokoja, ktorý bude taký, jaký nebol nikdy, od kedy národ národom je.

The increase of knowledge is producing the predicted time of trouble.

 

Poverty2.jpg (22969 bytes)

     Prorok Dániel, jako je vyše uvedené, spojuje zrostenie vedomosti s časom nepokoja. Tá vedomost zapríčiní ten nepokoj, lebo naše pokoleni upadne. Zrostenie vedomosti nedalo svetu len tie zázračné práco-sporné stroje a pohodlnosti, ale priviedlo aj ku tak zvátšenéj lekárskéj šikovnosti, že skrze nu život tisícov je predlžený, a tak osvietilo človečenstvo, že ludské masiarstvo, vojna, každodenne sa stává zriedkavéjšia, a takto tiež mnoho tisícov je zachránených, ktorý rozmnožujú dálej pokolenie ludské, ktoré sa množí rýchlejšie, možno, než v bárs ktorom inom čase histórie. 

     Takto človečenstvo sa rýchlo množí, kdežto potrebe jeho práce je vždy menšia; a tý filozofi toho [163] “Veku Modzgov” majú pred sebou hádku, postarat sa zamestnanie a udržánie tejto velkéj a rýchlo vzrastajúcéj triedy, ktorej služba, zvatša vykonaná skrze stroje, je nepotrebná, ale ktorých potreby a žadosti nemajú hranice. Rozlúštenie téjto hádky, jako týto filozofi konečne musia privolit, prevyšuje jejich spósobnost.

Selfishness and self-preservation.      Sebechtivost vždy bude opanuvávat bohatých, ktorý majú v jejich rukách moc a výhody, a zaslepí jich ohladom obecného rozumu a aj spravedlivosti; a taká samá sebchtivost, spojená s citom sebaudržánia a vatšiu známostou jejich práv, potúží niektorých a rozpálí iných téj chudobnejšéj triedy, a následok toho požehnánia bude, na čas, hrozný, naozaj čas nepokoja, takého, jakého nebolo, od kedy je národ národom—a to len preto, lebo človek neni v stave užívat toto požehnánie bez návodu a riadenia. 

     Nie do tial kým kralovánie Millenniálné na novo zapíše zákon Boží do napraveného srdca ludského, bude v stave človek pochopit uživanie úplnéj slobody bez škody a nebezpečia.

The day of trouble will end in due time.      Ten den nepokaja sa skonči v určenom čase, ked ten, ktorý rozkázal pohnutému moru Galilejskému, podobne bude rozkazuvat pohnutému moru ludských náruživostí, kážúc: “Pokoj, Tycho.” 

     Ked ten Princ (knieža) Pokoja stane v jeho práve, velký pokoj bude nasleduvat. Potom tý divé a bojujúcé sily uznajú vážnost toho “Jehovy Pomazaného” “sláva Pána bude odkrytá, a všetko telo bude ju videt spolu”; a “v kraluvání Krista takto počatém setky rodiný zeme budú požehnané.”

Men will see God’s compassion and love.

KingdomF.jpg (4812 bytes)

     Vtedy ludie budú videt, že to, čo oni pripisuvali vyvynutiu alebo prirozenému rosteniu, a tá ráznost toho “Veku Modzgov” bolo, na miesto blesknutie bleskov Jehovových (Žalm. 77:18) na “den jeho pripravuvánia” na požehnánie človečenstva. 

     Do teraz ale len svatý móžú videt, a len múdrý nebeskou múdrostou móžú pochopit toto; lebo “to tajemstvo Božie je u tých, ktorý sa jeho bojá; a on jim ukáže jeho smlúvu.” (Žalm. 25:14.) Vd’aka Pánu Bohu, [164] že bárs všeobecná vedomost je vatšia, on sa aj postaral, aby jeho dietky nemuseli “byt bez ovocia v poznaní Pána” a v ocenení jeho plánov. 

     Askrze toto ocenenie jeho Slova a plánov sme v stave rozoznat a sa protivit tým darebným rozumuváním a bláznivým tradíciám ludí, ktoré protirečia Slovu Božiemu.

     Svedoctvo Biblie o stvorení človeka je, že Boh jeho stvoril dokonalého a pravého, jednou zemskou podobou seba samého; že človek vynašiel rozličné vynálezy a poškvrnil seba (Gen. 1:27; Rim. 5:12; Eccl. 7:29); že všetci súc hriešníci, pokolenie nebolo v stave si pomóct, a žiadon nemohol nijako vykúpit svojho bratra alebo dat Bohu odmenu za neho (Žalm. 49:7, 15); že Boh, v jeho láske sa postaral o toto; že, dla toho Syn Boží sa stal človekom, a dal odmenu za človeka; že, jako odmenu za túto obet, a cielom dokončenia velkého diela vykúpenia, on bol vysoko povýšený, až na prírodu Božiu; a že v určenom čase on prinese napravenie pokolenia ludského na prvotnú dokonalost a všetké požehnanie, ktoré mali. 

     Tieto veci Biblia nás učí jasne, od počiátku až do konca, a toto učenie sa zrovna protiví učeniu Vyvynutia; alebo, lepšie ešte, také “bublinky vedy, falošne tak zvané” sú v mocnom a zmeritelnom protivníctve so Slovom Božím

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

English Only