SKÚMANIE VIII

SÚDNY DEN.

TIJudgment1.gif (17728 bytes) —Všeobecný pohlad dna súdného.
—Jestli je dla Pisma.
—Vysvetlenie podmienok, súdu a dna.
—Mnohé súdné dnizpominané v Pisme.
—Prvđen súdný a jeho následky.
—Druhý je naridený.
—Sudca.
—Charakter bli
žiacého sa súdenia.
—Podobnost a nepodobnost prvého a druhého
    súdenia.
—Pritomný Velmy rozdielné ocenenie budúcich
    súdenia.
—Jakú mienku mali o nom Proroci a Apo
štolia

 

Jesus2StainGl.jpg (4683 bytes)

[131] “BOH USTANOVIL den, na ktorý súdit bude svet v spravedlnosti, skrze toho človeka, ktorého poslal”—

“Ježiša Krista spravedlivého.” 

“Ani nesúdi Otec koho, ale všetek súd dal Synovi.”

—Stutk. 17:31; 1 Ján. 2:1; Ján. 5:22.

Judgment2.jpg (4919 bytes)      Velmi neistá a nedokonalá mienka panuje ohladom dna súdného. Najviac sa drži mienda, že Kristus pride na zem, sediac na velkom bielom tróne, a ve postavi svatých a hriešnikov do radov pred seba, aby boli súdeni, pomodzi strašnýma pohybámy prirodi—zemetrasenia, otvorenia sa hrobov, pukániu skál a rúcaniu sa vrchov; že trasúci sa hriešnici budú prinesený z hlbin večného trápenia, aby počuli opakuvánie jejich hriechov, len aby boli zase vráteni do večného a nemilostivého zatracenia; a že svatý budú povolaný z neba, aby boli svedkámy toho trápenia a strachu tých zatracených, a aby z nova počuli rozhodnutie v jejich pádoch, a navrátili sa. 

     Dla všeobecnéj mienky všetci obdržia jejich trest alebo jejich odmenu pri jich smrti; a toto, ku rozdielu všeobecne nazývané všeobecné súdenie, je nie iné, jako opakuvánie toho prvého súdenia, ale bez všetkého cielu, lebo však oni tvrdia, že rozhodnutie, ktoré bolo konečné a nepremenitedlné bolo dané už pri smrti.

Is the Day of Judgment a 24-hour day?     Celý čas, ktorý sa zdá byt ku tomuto velikánskému dielu posúdenia biliónov, venuvaný, je jeden dvadcat-štyri hodinový den. Jedna reč, nedávno povedaná pred jednou [132] cirkvou Brooklynskou hlásala všeobecnú mienku o tejto veci. Ona sa snažila do podrobna opisat prácu Dna Súdného, a udávala ju jako ukončenú v hraniciach jednoho jediného obyčajného dna.

Figurative language

Sheep3.jpg (4123 bytes)
Parable of the
Sheep and Goats

    Toto je velmi hrubý pojem, a neni v súhlase so nadchnutým Slovom. Je on čerpaný z až pri velmi doslovného vysvetluvánia podobenstva nášho Pána o ovce a o kozlovy. (Mat. 25:31-46.) Ukazuje nám pochabost násilného vysvetluvánia doslovného obraznéj reči. 

     Podobenstvo (obrazná reč) nikdy neni svedoctvo, ale len zobrazenie pravdy skrze neičo, čo v mnohých ohladoch také, jako ona. Ked by toto podobenstvo bolo doslovné svedoctvo toho spósobu, dla ktorého to súdenie bude vedené, tak by sa o no vztahuvalo na opravdové ovce a kozlóv, tak jako je pisané, a nie na ludi vóbec. 

     Pozrime si teraz na jeden viac rozumný a viac dla Pisma znejúci pohlad téj práce, a jej následkov, na ten velký Den Súdný, ktorý Boh naridil, a s ktorým pohladom majú súhlasit a aj súhlasia rozumné a pisané nasleduvánia a podobenstvá.

Judgment
includes a trial, and a decision based on the trial.
     Ten výraz súdenie znači viac, než jednoduché vypovedánie jednoho súdu. On obsahuje v sebe mysel zkúšky, a aj rozhodnutia na základe tej zkúšky. A toto stoji nie len o slovenskom slove súdenie, ale aj o Gréckom slove, z ktorého je preložené.

PKDayA.jpg (4840 bytes)

"Day" can represent a period of time.

 

God2F.jpg (3876 bytes)

     Výraz den, či v Pisme, či v obecnej potrebe, bárs sa z vatša uživá na predstavenie dvanáct alebo dvadcat-štyri hodin, opravdu znači vlastne bárs ktorý dokončený alebo zvláštný odsek času. 

     Tak, na priklad, hovorime o dni Noe, dni Lethera, o dni Washington-ovém; práve tak v Biblii celý čas stvorenia je nazývaný dnom, kde móžeme čitat o “dni, v ktorom Boh zpravil nebe a zem” (Gen. 2:4) jeden dlhý, ukončený odsek. Potom čitáme o “dni pokušenia v pustatine”—štyridcat rokov (Žid. 3:8, 9) o “dni spasenia” (2 Kor. 6:2) tak tiež o “dni pomstvý” o “dni hnevu” a o “dni tažkosti”—výrazy, uživané na označenie [133]  jednoho štyridcat ro­čného odseku na konci Židovského veku, a na podobný odsek tažkosti na konci veku Evanjeliumového. 

      Potom zase čitáme o “dni Kristovém” a o “dni súdném” a o “jeho dni”—výrazy vztahujúcé sa na vek Millenniálný, v ktorom Mesiáš bude kraluvat, riadit a súdit svet v sprevedlivosti, dajúc zkúžku jako aj princesúc výrok. A o tom veku je pisané: On bude súdit svet v spravedlivosti a v jeho den ukáže, že kdo je ten požehnený a jediný mocnár, ten Král králov a Pán pánov. (Skutk. 17:31; 1 Tim. 6:15.) 

     Prečo by niekdo mal predpokladat, že tento den súdenia bude trvat len dvanáct alebo dvadcatštyri hodin, kdežto uznává širšie značenie toho slova den v podobných pádoch, prevyšuje naše pochopy, vyjmúc, že oni boli predposjati na základe trdicie, bez toho, že by boli vyšetruvali a mali dókazy.

There is more than one Judgment Day
in the Scriptures.
     Tý, ktorý pozorne preskúmajú úplné zloženie Biblie ohladom Dna Súdného, najdú jakost a množstvo práce, ktorá má byt ukončená v tomto čase, a uvidia aj to, že jako tá obecná mienka nemóže byt udržaná, a budú prinúteni dat širšý význam tomu výrazu den.
The world’s first Judgment Day
was in Eden.

      Kým Svaté Pismo hovori o tom velkom súdeni, jako o niečom budúcom, a pokazuje, že množstvo človečenstva obdrži jejich úplnú zkúšku a konečný výrok na ten den, ono aj to uči, že boli druhé dni súdné, na ktoré zvláštné vyvolené triedy boli zkúšané.

    Pvré velké súdenie (zkúška a výrok) bolo na počátku v Raji, ked celé ludské pokolenie, predstavuvané v Adamovy, stálo zkúšku pred Bohom. Výsledok tejto zkúšky bol výrok—Vinný, neposlušný, a nehodný života; a trest uložený bola smrt “Smrtou umreš.” (Gen. 2:17 kraj.) A tak “z Adamovy všetci umrú.” Ten čas zkúšania v Raji bol prvý den súdenia sveta, a rozhodnutie toho Sudcu (Jehova) bolo od toho času stále v živote.

Grave5.jpg (3782 bytes)
Every funeral procession demonstrates the death sentence.

 

 

 

 

 

Death is like a sleep; Resurrection is like an awakening.

Lazarus.jpg (4477 bytes)
"Lazarus,
Come Forth!"

“Hnev Boži bude zvestuvaný proti všetkým nespravedlivým.”

      Móžeme to videt pri každom pohrabnom sprovode. [134] Každý hrob je svedkom toho. Čitime to v každéj bolesti, ktorú zkusime, ktorésú všetko následky prvej zkušky a odsúdenia,--spravedlivý súd Boha, že neni sme hodný života a toho požehnánia, ktoré bolo ustanovené pre človeka, ked on bol ešte poslušný a podobný Bohu. 

      Ale človečenstvo bude vykúpené od toho výroku téj prevej zkúšky skrze tú jednu obet za všetkých, ktorú podá ten velký Vykúpitel. Všetci budú oslobodený od hrobu a od súdu smrti—zničenia—ktorý v tom svetle tohoto vykúpenia neni vyše úplná smrt v plnom smysle slova, ale skór dočasný spánok; lebo na Millenniálné ráno všetci budú prebudeni skrze darca Života, ktorý vykúpil všetkých. 

      Len Cirkev veriacých v Krista sú v istom smysle vypustený alebo “oslobodený” z pod tento prvého súdu a trestu; a jejich oslobodenie neni ešteopravdové, ale len očakávané skrze vieru. 

      “My sme spasený skrze vieru” jedine. Naše opravdové vypustenie z pod tohoto smrtného trestu (nadobudnútý v Adamovy, a oslobedený v Kristu) neskusime zplna až v den z mrtých vstánia, ked ku našej spokojnosti prebudime sa ku podobnosti Kristovéj. 

      Ale ten fakt, že my, ktorý sme prišli na vedomost krásného plánu Božieho v Kristu, “sme ušli zničeniu, ktoré (ešte vždý) pósobi a účinkuje na svete,” je tak daleko od dokázania, že budú mat nejakú nádej ratuvánia, ono skór dokazuje opak toho; lebo my sme prvý od Boha, medzi jeho stvoreniamy. 

      Naše ujdenie smrti v Adamovy ku životu v Kristu je len predchútka vykúpenia pre bárs ktorého, ktorý bude mat vólu ku vykúpeniu od svazkov smrti ku slobode života ku všetkým, ktorých Boh uzná za synov svojich. 

      Všetci, ktorý budú chcet, móžú byt vykúpený od smrti ku životu, bez ohladu na prirodu, ktorú dal Boh jeho synom v rozličných triedách jestvuvánia. Vek Evanjeliumový je den zkúšania na život a smrt pre tých, ktorý sú povolaný ku prirode božiej.

Another Judgment Day has been provided.

 

 

 

Jesus11Death.jpg (10555 bytes)

     Ale Boh ustanovil jeden den, na ktorý on bude súdit svet. Jako to móže byt? Či on zmenil jeho mysel? Či [135] on prišiel na to, že jaho výrok v téj zkúške prvého človeka, a jeho všeobecný súd bol nespravodlivý, priostrý, tak, že on teraz za lepšie drži, súdit svet dla osoby? 

      Nie; keby to bol pád, nemali by sme vatšieho ujistenia spravidlivého súdu v tomto druhom súde, než sme mali v prvom. Nie, že by Boh výrok jeho prvého súdu uznával za nespravedlivý, ale že on pripravel vykúpenie od trestu prvého súdu, aby mohol privolit druhý súd (zkušku) pod výhodnéjšima podmienkámy pre celé pokoleni—toho času majúc už vetci dostatočnú zkúsenost so zlým a jeho následkamý. 

      Boh nezmenil ani v tom najmenšiem jeho ciele, ktoré on ustanovil pred počátkom sveta. On nám rázne dává na vedomie, že on sa nezmení, a že on ná žiaden pád neospravedlní hriešníkov. On prevedie úplný trest, ktorý ohlásil. 

      A tento úplný trest bol ustanovený skrze Vykúpitela alebo zástupcu, ktorého sám Boh ustanovil—Ježiša Krista, ktorý “skrze milost Božiu, ukúsil smrt za každého človeka”. Náš Pán, postarajúc sa o výkupenie pre pokolenie Adamové so svojim vlastným životom, právne móže ponúknút nový život všetkým. 

      Toto nabidnutie pre Cirkev je pod smlúvou obeti (Žalm. 50:5; Rim. 12:1); a pre svet ona bude daná pod Novou Smlúvou.—Rim. 14:9; Žid. 10:16; Jer. 31:31.

     Dálej je nám na známost dané, že ked Boh podrobý svet tejto zkúske, bude to pod Kristom, jako sudcom, ktorého Jehova na takýto spósob vyznači pre jeho poslušnost až do smrti na naše vykúpenie. 

    Boh jeho vysoko povýšil, až na prirodu božiu, aby on bol jedno Knieža a Spasitel (Skutk. 5:31), aby on bol v stave zbavit od smrti a súdit všetkých, ktorých on vykúpil s jeho vlastnú vzácnú krvú. Boh prepustil všetko súdenie Synovy, a dal mu všetkú moc na nebi a na zemi.—Ján. 5:22.

The Judgment Day – nothing to dread.

 

The character of Jesus guarantees
a just and
merciful trial.

     Tak teda, ten vysoko povýšený, oslávený Kristus, ktorý tak miluval svet, že dal jeho živo t za odmenu, bude sudcom sveta v jeho slúbenej budúcéj. zkúške. A sám Jehova [136] ho ustanovil ku tomuto úradu a ku tomu cielu. 

    Poneváč také jasné je ohlásenenie Svatého Pisma, nemáme sa ničoho bát, ba naopak, máme pričinu všetci ku velkéj radosti, v očakávani Dna Súdného. 

    Charakter toho Sudcu je nám dostatečná istola, že to súdenie bude spravedlivé a milostivé, a bude brat do ohladu nedostatky všetkých, kým tý volný a poslušný budú zpátky privedený ku prvéj dokonalosti, ktorú ztratili v Raji.

There will be justice and relief for the oppressed.

Samson.jpg (5613 bytes)
Samson,
a Judge of Israel

Slavery.jpg (21054 bytes)
Egyptian Slavery

     Sudca, v starých časoch bol jeden, ktorý udeluval spravedlnost a oblahčuval utlačovaných. Pozorujte na priklad jako Izrael, ked bo skrze jeho neprátelov utlačuvaný, lebo prestúpil proti Pánu, bol opatovne oslobodený a požehnaný skrze povstánie sudcov. 

    Tak čitáme, že “Ked deti Izraelu kri­čali ku Jehovovy, Jehova povýšil jednoho vykupitela.... Otheniel-a. A duch Jehovy vstúpil na neho, a on súdil nad Izraelom, a išiel do války, a bol výsledný, a Izrael mal pokoj prez štyridcat rokov.” (Sudc. 3:9-11.) 

    Tak, bárs svet bol už dlhý čas utlačovaný a pod mocou protivnika, Satana, ale za krátký čas ten, ktorý plati za hriechy všetkých s jeho drahou krvou, vezme do svojej ruky moc a bude kraluvat. On vykúpi a bude súdit, ktorých tak miluval, že jich vykúpil.

    S týmto nasledovánim všetky prorocké hlásanie súhlasí. Písané je, že: “so spravedlivostou bude súdit svet, a srovnostou ludí.”—Žalm. 98:9.

 

wpe6A6.jpg (3883 bytes)


The reign of Christ will be to educate, train, and discipline man.

 

 

 

 

 


Adam forfeited life by his disobedience.

     Toto budúce súdenie bude pod tyma samýma podmienkámy, jako to prvé. Ten samý zákon poslušnosti bude platný, a tou samou odmenou života, a s tým samým trestom—smrtou. A tak, jako prvá zkúška mala počátek, a pokračuvala a ukončila sa s výrokom, práve tak bude aj druhá; a výrok bude, život pre spravedlivých, a smrt pre nespravedlivých. 

     Tá druhá zkúška bude mnoho vyhodnejšia, než bola prvá, skrze tú zkúsenost nadobudnutú, pri prvej zkúške. Nie tak, jako prvéj zkúške, v druhéj každý bude sám pre seba zodpovedat, a nie za druhého. Žiaden [137] vtedy neumre za hriech Adama, alebo pre zdedené nedokonálosti. 

     Nebude sa móct povedat, “Otcovia zjedli kyselé hrozno a zuby detí sú ztrpnuté; ale toho, kdo zjedol to kyselé hrozno, toho zuby budú ztrpnuté.” “Duša, ktorá previnila, nech umre.” (Ezech. 18:4; Jer. 31:29, 30.)

     A budo to pravda o svete, tak jako je to pravda o Cirkvi teraz, že človek bude súdený dla toho, čo má, a nie dla toho, čo nemá. (2 Kor. 8:12.) Pod kraluváním Kristovým, človečenstvo bude postupne vzdelávané, cvičené a učené, kým nedosiahne dokonalost. 

     A ked oni dosiahli tú dokonalost, úplný súhlas s Bohom sa bude vyžaduvat, a všetci ty, ktorý nebudú dokonále poslušný, budú posúdený, jako nehodný života. Ten hriech, ktorý priniesol smrt na pokolenie Adama, nebol iné, jako neposlušnost; ale skrze to on utratil dokonalost. 

     Boh mal právo žiadat dokonálú poslušnost od neho, lebo ho stvoril dokonalým; a on bude žiadat to isté od všetkých ludí, ked to velké dielo napravenia bude dokončené. Žiadnému nebude dovolený večný život, kdo bude len v najmenšom stupni nadokonalí. Nebyt dokonalím teda bude sebevolné zhrešenie proti úplnému svetlu a dokonaléj spósobnosti.

     Každý, kdo zhreši sebevolne proti úplnému svetlu a spósobnosti, zatracený bude v druhéj smrti. A ked by kdo prez ten druhý vek zkúšania, pod plným svetlom jeho, odhodil ponúkanú milost, a by nepokračuval na ceste zdokonálenia prez sto rokov, ten bude uznatý za nehodného života večného, a bude “vynechaný” bárs v sto rokoch on sa bude považuvat, jako vo pomerne detínskom veku. 

     Takto je písané o tomto dni: “Jako chlapec, jeden umre sto ročný; a jako hriešník bude prekliatý, ktorý umre sto ročný.” (Eza. 65:20.) 

     Tak každý musí mat najmenej sto ročnú zkúšku; a jestli neni tak trvdošíjný, že nechce urobit pokrok, jejich zkúška bude pokračuvat prez celý den Kristový, dočiahnúc najvyššieho stupňa na konci jeho.

The parable of the sheep and the goats

Sheep5.jpg (5417 bytes)

     Ukončenie budúcého súdenia sveta je jasne ukázané v [138] tom podobenství o ovcách a kozloch (Mat. 25:31-46) v Zjev. 20:15; 21:8 ay 1 Kor. 15:25. Týto a druhé písma ukazujú nám, že na konci téj zkúšky tie dva triedy budú dokonále odde lené tý poslušný a tý neposlušný: tý, ktorý sú v súhlase s obsahoma duchom zákona božieho, a tý ktorý sú neni. 

     Tý prvý vstúpia do života večného, a tý druhý budú odsúdený na smrt—žničenie (“druhá smrt”), ten samý výrok, jako pri prvom súdení z pod ktorého onni boli na veru oslobedení skrze Krista, ktorý si nadobudnúl právo oslobodit jich skrze zaplatenie téj ceny—skrze jeho smrt. 

     Za tých nebude vyše odmeny, a nebude pre nich žiadného oslobodenia a z mrtvých vstánia, poneváč jejich hriech bol dobrovolný, osobný hriech proti svetlu a príležitosti, pod jedným velmi výhodným a osobném zkúšaní.

 

Deeds
of the present
will receive their just reward.

Samaritan.jpg (5763 bytes)
The Good Samaritan

     Nechceme, aby si o nás mysleli, že my nebereme v známost terajšiu zodpovednost sveta, ktorú nesie každý človek, dla miery obdržaného svetla, či je on velký alebo malý, alebo či je to svetlo prírody alebo svetlo zvestuvánia. 

     “Oko Boha je na každom mieste, a vidí zlých, a dobrých,” a “Boh vezme všetky dielá pod súdenie, každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.” (Prov. 15:3; Eccl. 12:14.) 

     Tý dobré a zlé činy prítomného času obsiahnú spravedlivú odmenu, alebo teraz alebo neskór. “Niektorých ludí hriechy sú zjavné, predchadzajúc súd, niektorých ale aj nasledujú.” (1 Tim. 5:24.) 

     Nie iný, jako to omilostené “malé stadečko” Pána, majú ešte dostatočneho svetla podrobit sa konečnému trestu, téj druhéj smrti. Tu len práve zpomínáme zodpovednost sveta, nechajúc podrobnosti neskoršiému skúmániu.

God has been selecting the future judges –      Asi šest tisíc rokov stojí medzi prvýme a druhým súdným dňom sveta, a prez tento dlhý čas Boh vybieral dve zvláštné triedy z pomedzi ludí, a zvláštne jich zkúšal, cvičil a učil aby mohli byt jeho uctená pomoc prez vek alebo den súdenia sveta.
The House
of Servants

Passover.jpg (11806 bytes)

and

The House
of Sons

Pentecost2.jpg (15319 bytes)

     Tieto dva triedy, označené skrze Pavla (Žid. 3:5, 6) jako [139] dom synov a dom služebníkov, tý prvý súc vybraný prestupníkov, ktorý, súc zkúšaný a boli najdený vernímy prez oslobodenie Krestanstva, a tý druhý zase z tých verných prestupnikov, ktorý predchádzali oslo odenie Krestanské. 

     To zvláštné vybierania sa nijako neprotiví prislúbenému súdeniu alebo zkúške, slúbenéj svetu človečenstva na vek, ktorý bude nasleduvat toto oslobodenia Cirkve. Tý, ktorý výsledne prejdu prez zkúšku bárs ktoréj tejto triedy, nedojdú viacej pod zkúško so svetom, ale obdržia jejich odmenu, ked svet pride pod súdenie.

     Oni budú poverenci Boží pri požehnání sveta—podávajúc ludom potrebný návod a cvičenie ku jejich konečnému zkúšaniu a súdeniu. “Či neviete, že svatý budú súdit svet?--1 Kor. 6:2.

     Týto zvláštne vyvolené triedy, tak jako ostatné človečenstvo, boli volakedy pod Adamském zatracení, ale skrze vieru sa stali účastnýmy výhód smrti Kristovéj. Ked sa oni skrze vieru ujistili o sluboch Božich, a vyplnili podmienky nasledujúcé z jejich povolánia, boli oni uznaný za hodných ku povýšeniu na postavenie cti a moci.
 

The trial of these classes is more severe than the trial of the world.

Persecution1.jpg (3035 bytes)

     Zkúšanie alebo súdenie obydvoch týchto triedy, bolo mnoho ostrejšie, než zkúšanie sveta bude v jeho den súdný; lebo oni museli stát oproti Satanovy, tomu kniežati sveta, so všetkýmy jeho podlostámy, kdežto na den súdný sveta bude panuvat Kristus, a Satan bude poviazaný, aby nemohol klamat národy. (Zjev. 20:3.) 

     Oni podstúpili prenasledovánie pre spravedlivost, kdežto vtedy budú ludia odmenený za spravedlnost, a trestaný budú len za nespravedlnost. Oni mali velké prekážky v jejich ceste, ktoré budú odstránené, ked svet bude postavený pod zkúšku. 

     Ale bárs táto zkúška týchto dvoch zvláštných spoločností, bolo mnoho ostrejšia, než bude zkúška sveta, aj odmenu je zodpovedajúce vatšia.

     Pod podlostámy toho velkého klamára Satana, aj svet a aj Cirkev boli pripravený o tie požehnané ujistovánia budúcého [140] času spravedlivého súdenia. Oni vedia, že Biblia hovorí o jednom budúcom dni súdenia, ale oni ho očakávajú so strachom a hrúzou; a skrze tento strach, neni pre nich ne radostnejšia zvest, jako to, že den Pána sa blíži. 

     Oni by to radi odložili, a neradi oni o tom počúvajú. Oni nemajú pochopu o tom požehnaní, ktoré očakává svet, pod kraluváním toho, ktorého ustanovil Boh, aby súdil svet v spravedlnosti. 

     Medzi tymi najvatšímy zaslepujúcíma dójmámy, ktoré Satan vynašol, aby udržal ludí v nevedomosti pravdy, ohladom dňa súdného, boli tie chyby, ktoré vliezli do kníh a viery tých rozličných náboženských sektí. Mnohý ocenujú tieto chyby, jako ničo velmi vážného pre Slovo Božie.

     Jako rozdielne apoštolia a proroci hladeli na ten prislúbený den súdní! Prečitajte si krásnú prorocku reč Dávida. (1 Chro. 16:31-34.) On hovorí:

 

StarHeavenOK.jpg (8699 bytes)
Nech sa nebe svietí!

TICreator1.jpg (19263 bytes)
A zem nech radostí!

A ludia nech zpomínajú kralovánie Jehovy!

Sea2.jpg (2893 bytes)
Nech more hučí, s plným jeho hlasom.

wpe1E7.jpg (2622 bytes)
Pole nech sa teši, a všetko, čo je v nom.

Trees1A.jpg (39971 bytes)
Stromy lesa budú hlasne spievat,
Nad pritomnostou Jehovy

Lebo on prišie Súdit zem
Vzdávajte vdaku Jehovovy, že je tak dobrý,
Že trvá jeho milost na veky."

 


The prophets and the apostles regarded the Judgment Day as a blessing for man...

A glorious and desirable day!

    Na ten samý den Apoštolia pokazujú, ujistujúc nás, že to bude slavný a krásný den, a že za ním všetko stvorenie túží a baží s bolestou—očakávajúc toho velkého Sudcu, aby vykúpil a požehnal svet, a povýšil a oslávil Cirkev.—Rim. 8:21, 22.

     U Jána 5:28, 29 jeden zvláštne vzácný slub pre svet o jednom budúcom zkusujúcom súde na večný život. je skrze [141] mylné prekladánie, obrátené v strašnú návštevu. Dla gréckého, tý, ktorý previnili—nezodpovedali božiej miere—prídú ku z mrtvých vatániu (povýšeniu ku dokonalosti) skrze posúdenie, cvičenie. Vid reviduvanú Knihu.


Cesty Božie sú jednaké: či výchor, či nie,
Či včase neštastia, či pokoja,
Čast ublíženia, a balzam hojivý,
Na všech stranách právne stoja.
V jeho súdoch nezrozumený,
Na cestách tajemných atmavých,
Nesie nám v dobro premenený,
Hriech a pokoj požehnaných.
Kým právo ide svoju cestu,
Láska vzrastá vieru, nádej,
On dá ukonanému svetu
Zaslúžený ním pokoj.

Hla! Svetu, nemóže žiadon výchor
Ked jeho dielo skončené je,
Zabudneš starost v radosti.
Kde pluh žalosti preoral ti,
Tam zrostú kvety najlajšie,
Lebo Boh vyvolá život nový
A všetko bude storáz živšie.
Maj nádej v ňom: teba on chce
Povýšit a oslobodit;
Nemaj strachu, budeš iste
Učastným plného jeho pokoja.


SkyStormF.jpg (8379 bytes)

[142] VZDYCH.

Jakž te mám dost milovati, Jenž jsi všecko pre mne dal?
Kterak dost Ti dekovati, Že’s mé bríme na se vzel?
S výsosti ze trúnu svého Sestoupil sí na ten svet,
By’s mi raje ztraceného Smrti svou vydobly zpät?

Bys mne vyrval z d’abla ruky, Zmarli’s sebe samého;
Pro mne snášel’s kruté muky, Potrel hada svedného;
Pret’als putá, jimž svázal Satan k smrti duši mou,
Zápis proti mne jsi smzala Krvi za mne prolitou.

More lásky, Ježiš drahý Čo ja za vše to Ti dám?
V rukou tvých, vše moje snahy, Svet, co jsem i vše co mám?
Vyuč sám mne Tebe žíti, Riad’ a spravuj krky mé,
Nedejž mi se odvrátiti Nikdy spet’ od lásky tvé.

K Tebe, ku své spásy zdrojí, Nech at’ s touhou stále zrím,
A když klesám s hriechom v boji, Siliž mne, bud’ štítem mým,
Učin pro svop lásku mnohou Též mé srdce ochotným,
S Márii, bych u tvých nohou Naslouchal rád slovom tvým.

wpe6AE.jpg (6379 bytes)

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

English Only