SKÚMANIE VII.

 DOVOLENIE ZELÉHO A JEHO POMER KU PLÁNU POŽIEMU.

 

 

 

TIPermissionEvil2.jpg (16682 bytes)

 

 

 

—Prečo zlé bolo dovolené.
—Právo a neprávost jako princip.
—Morálný cit.
—Boh dovolil zlé, a prekazi ho no v
ždy.
—Boh neni póvodca hriechu.
—Skú
ška Adama neni komdia.
—Jeho poku
šenie mocné.
—On zhre
šil dobrovolne.
—Trest za hriech neni neprávaný ani ostrý.
—Múdrost, láska a spravedlnost preukázaná
    v zatracenim v
šetkých v Adamovi.
—Zákon Bo
ži je všeobecný


 

 

Grief2.jpg (23617 bytes)

 

     Zl’é je to, čo pripravi neštatnost; všetko to, čo zrovna alebo vzdialene zapričinuje bárs jaké trpenie. (Webster.) 

     Táto vec, preto, nezkusuje len ohladom ludských nemoci, smútku, bolesti, slabosti a smrti, ale vnikne v úzadie všetkých týchto a skúmá jejich prvú pričinu—hriech—a jeho liek. Poneváč hriech je pričinou zlého, jediný liek je, odstránit hriech na vždy.

     Žiadná tažkost, možno, sa nepredloži častejšie skúmajúcému duchu, jako tie otázky. Prečo Boh dovolil pritomné panuvánie zlého? 

     Prečo on dovolil, že Satan uviedol do pokúšenia našich prvých rodičov, ked jich on stvoril dokonalými a pravými? 

     Alebo, prečo on dovolil, aby ten zakázaný strom mal miesto medzi tima dobrýma? 

     A bars jako sa oháname, natiskne sa nám otázka—Či by Boh nebol mohol všetkú možnost úpadu človeka?

 

The permission
of evil is designed to work out a greater good –
a lasting and valuable lesson.

 

God2F.jpg (3874 bytes)

     Tá tažkost zajiste má pričinu v tom, že nepochopujeme plán Boži. Boh by bol mohol zamedzit upadnutie v hriech, ale ten fakt, že on to neurobil, by mal byt dostatočný dókaz toho, že jeho pritomné dovolenie má konečný ciel, priniest nám niečo zvláštne dobrého. 

     Plány Božie, uzrené v jejich úplnosti múdrost smeru zakročeného. Niektorý sa pýtajú, že prečo Boh, ktorému sú všetky veci možné, nezkročil za včasu, aby prekazil dokonánie Satanových cielov? 

     Bezpochybne by bol mohol; ale také zakročenie by (112) Bolo hatilo jeho vlastné ciele. Jeho ciel bol, aby preukázal dokonalost, vznešenost a spravodlivý póvod jeho zákona, a dokázat tak ludom, jako aj anjelom zlé následky neposlúchania jeho zákona. 

     Pritom, niektoré veci, následkom jejich prirody, sú aj Bohu nemožné, jako Pismo hovori. 

“Nemožné je pre Boha luhat.” (Žid. 6:18) 

“Zapret sám seba nemóže.” (Tim. 2, 2:13.) 

     Nemóže robit zle, a preto, nemóže vyvolit len ten najmúdrejši a najlepši plán ku uvedeniu jeho stvoreni do života, ked aj naše krátkozraké oči nemóžú rozoznat tie uschované perá nekonečnéj múdrosti.

"For thou art
not a God that
hath pleasure in wickedness..."
Psalms 5:4

 

Though opposed
to evil,
God does
permit it.

     Svaté Pismo hovori, že všetky veci boli stvorené ku Božiej vóli (Zjev. 4:11) — bezpochybne ku vóli rozdaniu jeho požehnánia, a aby vykonával vláštnosti slavného Seba. 

     A bárs vo vypracuváni jeho dobrochtivých cielov, on dovoluje zlému a zlé robiacim dočasne aktivnú prácu, neni to k vóli zlému, a ani preto, jako by on bol v spojeni s hriechom; lebo on oznamuje, že on “neni  Boh, ktorý má radost hriechu.” (Žalm. 5:4.) 

     Bárs je proti zlému v každom smysle, Boh dovoluje (to jest utrpi) ho za čas, lebo on vidi, že to bude stálé a cenné naučenie pre jeho stvorenia.

"Good" and "Evil" are
the results of
right and wrong principles
in action.
     Je to pravda ktorá sa sama v sebe rozumie že každá dobra vec má zodpovedajúcú zlú vec; jako na priklad: pravda a faleš, láske a nenávist, spravedlivost a nespravedlivost. My rozeznáváme tieti sebe protivné principi, jako pravé a zlé, podla jejich účinku, ked pridú k účinkuvániu. 

     Ten princip, ktorý v jeho účinku, pósobi dobrotive a napomáhá konečnému poriadku, súhlasu a štastiu, ten nazýváme tým pravým principom; a opačný,  ktorý zapričinuje rozpor, neštastie a ničenie, nazývame zlým. 

     A výsledky týchto principov v účinku nazýváme dobrým a zlým; a rozumné stvora, spósobné ku rozoznániu pravého od nepravého, a dobrovolne opanuvané jednim alebo druhým, nazýváme dobrým alebo hriešnýne.

PKPuppetF.jpg (4110 bytes)

God did not
make man
a puppet.

 

Why didn’t God limit man’s experience?

    (113) Túto spósobnost rozoznánia pravého od nepravého, nazýváme morálný cit alebo svedomie. Na základe tohoto citu, daný nám skrze Boha, sme v stave posúdit Boha a poznat, že je on deobrý. 

     Tento morálný cit je to, ktorý Boh vždy vyzývá, ked chce dokázat jeho spravedlivost a spravedlnost; a na základe toho samého citu mohol Adam rozoznat hriech, a lebo nespravedlivost, jako zlé, ešte prv, než vedel jejich následky. Tie Božie tvory nižšéj triedy neni sú obdarené týmto citom. 

     Pes má kolko tolko rozumu, ale nie v takom stupni, bars sa móže ku tomu priučit, že isté skutky jeho prinesú mu pochvalu a odmenu od jeho pána, a isté druhé zase hanu, a trest. On móže kradnút alebo vziat život, a nebudeme ho držat za hriešnika; alebo móže on ochranuvat a strážit majetok a život a nedržime ho za výtečného, lebo on nezná posúdit morálnú jakost jeho skutkov.

     Boh by bol mohol stvorit ludi bez spósobnosti rozoznánia pravého a zlého, alebo mohol by bol jich spósobnými spravit len dobré robit; ale to by bolo znamenalo, že on stvoril len živú mašinu, a na žiaden pád by yo nebol rozumný obraz jeho Stvoritela. 

     Alebo on by bol mohol spravit človeka dokonalého a slobodného, tak jako je, a mohol bu bol ho strážit od pokúšenia Satana. 

     V tom páde, poneváč jeho skúsenost by bola ohraničená len na dobré, bol by on býval stále vystavený pokúšaniu z venku, alebo jeho nárokom z nútra, čo by bolo jeho večnú budúcnost neiatou, a výbuch neposlušnosti a neporiadku bolo by bývalo vždy a každého času možnostou; a potom ešte dobré by nikdy nebolo na tolko cenené, než skrze porvnanim so zlým.

God
permitted man
to experience
the exceeding sinfulness

of sin.

CainAbelA.jpg (11549 bytes)
Cain and Abel

Only
by comparing
results
can man
properly
appreciate
good and evil.

 

 

Liberty
of choice
is a part

of man’s
original endowment.

     Boh najprv obznámil svoje stvorenia s dobrým, obklúčiac jich s nim v Raji; a potom, jako trest za neposlušnost, dal jim ostrú vedomost hriechu. Vyhnamý z Raju, a obraný vlastné spoločnosti, Boh jich nechal zkúsit nemoc, bolest a smrt, aby oni mohli na vždy poznat zlé, darebnost a ohromné hriešnictvo hriechu.

    (114) Skrze porovnánie následkov prišli oni ku oceneniu a pováženiu oboch; 

“A Pán povedal, Hla, človek sa stal jeden znás, pozná zlé a dobré.” (Gen. 3:22.) 

     V tomto šú účastný jejich potomci, vyjmúc, že prv obdržia vedomost zlého, a nemóžú úplne zkusit dobré, kým ho oni nezkusá v Millenniume, jeko následok jejich vykúpenia skrze Neho, ked on bude jejich Sudca a Král.

     Ten morálný cit, alebo posúdenie dobrého a zlého, a sloboda jeho uživania, ktorý mal Adam, bol vážná vlastnost jeho podobnosti ku Bohu. Zákon dobrého a zlého bol vpisaný v jeho prirodném složeni. Bol on jedna čiastka jeho prirody, práve tak, jako je čiastkou Božiej prirody. 

     Ale nesmieme zabudnút, že táto podobnost ku Bohu, táto z prvu zákonom zapisaná priroda človeka, mnoho utratila skrze vytierajúci a ponižujúci vplyv hriechu; preto ona neni taká, jako bola v prvom človeku. 

     Spósobnost ku láske, pokazuje na spósobnost ku nenávisti; a tak móžeme rozumovat, že Boh Stvoritel nemohol stvorit človeka na svoju podobu, s mocou ku láske, a čineniu dobrého, bez jednakon spósobnostou ku nenávideniu a činenia zlého. 

     Táto sloboda zvolenia, nazývaná slobodnou vólou, je čiastkou prvého obstaránia človeka; a toto, spolu s plnou mierou jeho rozumových a morálných smyslov, ho spravilo podobou jeho Stvoritela.

God desires intelligent
and willing
obedience, rather than
ignorant, mechanical service.
Worship.jpg (12948 bytes)
     Dnes, po šest tisic rokov trvajúcém poniženi, tak mnoho z téj prvej podobnosti sa zotrelo skrze hriech, že sme neni slobodný, ale sme, viac menéj poviazaný hriechom a jeho následkámy, tak že hriech je teraz lahši a preto oblúbený u upadlého človečenstva, jako je spravedlivost. 

     Nemóžeme pochybuvat, že Boh by bol mohol dat Adamovy tak živý pochop o tých mnohých zlých následkoch hriechu, že by bolbýval odstrašený od neho, ale mi myslime, že Boh predvidal, že skúsenie hriechu bude najistejšie a najtrvácnejšie naučenie, aby mu poslúžilo na veky; a preto Boh neobmedzil ho, ale mu dal slobodné volenie, aby (115) citil následky zlého. 

     Keby priležitost ku zhrešeniu nikdy nebola bývala daná, človek by nebol mohol sa zdržat hrešenia, a tak by nebolo bývalo žiadné vitazstvo jeho spravedlivost a činenie dobrého. Boh chcel, aby ho vzývali so vzývanim ducha a pravdy. On chce rozumnú a dobrovolnú poslušnost, a nie nevedomú a mechanickú služebnost. 

     On už mal itak bezdušné nástroje, ktoré vybavili jeho vólu, ale jeho ciel bol stvorit šlachetnejšie a rozumné stvora na svoju podobu, pána zeme, ktorého láska s spravedlivost by spočivala na oceneni pravého a nepravého, dobrého a zlého.

     Princip dobrého a zlého, jako princip, vždy jestvuvali a budú vždy jestvuvat; a všetky dokonalé, ruzumné stverenie na podobu Božiu, musia byt slobodné, vyvolit si bárs ktoré, bars len princip pravdivosti bude na veky v práci. 

     Svaté Pismo nám udává, že ked práca zlého principu bude už dost dlho dovolená, že ukončila ciel Boži, tak on prestane na veky, a ti ktorý sa aj na dálej jemu podrobia, prestanú jestvuvat na vždy. (I Kor. 15:25, 26; Žid. 2:14.) Jedine činenie dobrého, a činitelia dobrého, budú jestvuvat na veky.

Four avenues
of knowledge:

1.  Intuition

2.  Observation

3.  Experience

4.  Information

 

     Ale tá otázka sa nám navracá v druhéj podobe: Či by nebol mohol človek byt obznámený so zlým, na nejaký druhý spósob, než skrze skúšenost? Sú štyri spósoby poznat veci, menovite, skrze tušenie, skrze pozoruvánie, skrze skúšenost a skrze návod obdržaný z pramena, ktorý je prijatý za istotne pravdivý.  

     Tušená vedomost by bola rovno zkusená, bez všetkého rozumovánia, alebo bez nútnosti dókazov. Taká vedomost patri jedine božskému Jehovovy, tomu večnému pramenovy všetkéj múdrosti a pravdy, ktorý, nútne a prirodzene je nad všetky jeho stvory. 

     Preto vedomost človeka o dobrém a zlém nemohla byt tušená. Jeho vedomost by bola mohla byt nadobudnutá skrze pozoruvánie, ale v tomto páde by bolo bývalo potrebné nejaké vystavenie zlého a jeho následkov, aby on mohol pozoruvat. 

     Toto by vyžaduvalo, aby zlé bolo niekde dovolené, (116) medzi nejakými tvory a tak, prečo nie medzi ludmi, a na zemi, prečo medzi inými a inde?

Man learns
by practical experience.
     Prečo by človek nemohol byt ten priklad, a nenadobudnúl jeho známost skrze svoju zkúsenost? 

     Tak je; človek nadobúdá svoju zkúšenost, a dává priklad aj druhým, súc “prikladom pre anjelóv.”

Adam and Eve yielded to the temptation which God wisely permitted.

Eve.jpg (4052 bytes)


Although deceived,
Eve was a transgressor.

     Adam mal známost zlého skrze návod daný mu, ale nebolo to dostatočné zdržat ho od probuvánia. Adam a Eva poznali Boha jako jejich Stvoritela, a tak jako jednoho, ktorý má právo jich riadit a spravuvat; a Boh jim povedal o tom zakázanom strome, “v ktorý den budeš jest z neho, smrtou umreš.” 

     Oni temali vedomost zlého, bárs oni nikdy nepozoruvali a nezkúsili jeho následky. A preto oni si neocenili jejich Stvoritela laskavú prednost a jeho dobrotivý zákon, ani nebezpečie, od ktorého jich on chcel, skrze jeho lásku ochránit. Oni preto oddali sa pokúšeniu, ktoré Boh múdro privolil, a ktorého konečný chosen jeho múdrost predvidala.

    Málo ktorý vedia ocenit tú silu pokúšenia, pod ktorým naši prvý rodičia upadli, a ani tú spravedlivost Boha, že jich tak ostro potrestal, za zdánlive tak malé previnenie; ale malé rozmýšlanie nám to všetko objasni. Svaté Pismo nám podává jednoduchú históriu, že jako žena, tá slabšia stránka, bola podvedená, a tak sa stala priestupničkou. 

     Jej zkúšenost a známost Boha bola mnoho menšia, než Adamová, lebo on bol stvorený najprv, a Boh mu dal na vedomie ešte pred jej stvorenim, trest hriechu, kdežto Eva zajiste obdržala návod len od Adama. Ked ona zakúsila toho ovocia, majúc dúveru v Satanovú lož, zajiste nepochopila velikost jej prestúpenia, bárs ona zajiste mala pocit volajaký, že všetko neni v poriadku. 

     Ale bárs podvedená, Pavel hovori, že bola priestupnička,—bárs nie tak hriešná, jako keby bola prestúpila s vatšiu vedomostou.

Adam wilfully shared Eve's act of disobedience.

     Adam, jako je povedané, nebol podvedenú jako Eva (I Tim. 2:14) a tak jeho priestupok bol vykonaný s vatšiou (117) Známostou hriechu, a s výhladom na trest, znajúc istotne, že on musi umret. Takto móžeme lahko videt, jaké to pokušenie bolo, ked on tak nedbale sa vystavil tomu oznámenému trestu. 

     A ked sa pomyslime, že oni boli dokonálé tvory, rozumne a morálne podoba jejich Stvoritela, vidime, krásný priklad lásky dokonalého chlapa oproti jeho miluvanéj spoločničke, dokonáléj ženy. Pochopiac hriech, nalakal sa smrti Evynéj a jeho ztráty (bez nádeje a napravenia, lebo žiadnéj nédeje nedostal) Adam, v jeho útisku, nedbale odhodlal sa, že nebude žit bez nej. 

     Držiac jeho život neštastný a naničhodný bez jej spoločnictva, on dobrovolne sa šúčastnil jej neposlušnosti, aby bol aj účastný trestu smrti, ktorý on videl vyset nad nou. Oba boli, “v prestúpeni” jako Apoštol nám pokazuje. (Rim. 5:14; I Tim. 2:14.) Ale Adam a Eva boli jedno, a nie “pár”; preto Eva sa súčastnila trestu, ktorý jej  chovánie donieslo na Adama.—Rim. 5:12,17-19.

Man, through impairment of his moral nature,
desires sin.

GoldenCalf.jpg (5683 bytes)

     Boh nie len predvidel že, dajúc človekovi slobodu zvolenia, on by, poneváč nevie si ocenit úplne hriech a jeho následky, ho prijal, ale on aj to vedel, že obznámiac sa s nim, on pri tom vžetkom by hriech zvolil, lebo tá známost tak by premenila jeho morálni cit, že Zlé by časom mu milšie bolo jako dobré. 

     Pri tom všetkom Boh ustanovil dovolit zlé, lebo postarajúc sa o liek oslobodenia jeho s pod následkov jeho, on videl, že výsledok ho privede, skrze zkúsenost, ku úplenému oceneniu “prevelkého hriešnictva hriechu” a takto ho priuči lepšie miluvat a ctit svojho Stvoritela, ktorý je pramen všetkého dobrého, a na vždy vyhýbat tomu, čo donieslo na neho tolko smútku a trápenia. 

     Tak konečný výsledok bude vatšia láska ku Bohu, a vatšie nanávidenie všetkého, čo sa protivi jeho vóle, a ustanovenie všetkých vo večne trvajúcú spravedlivost, ktorý si osvojá učenie, ktoré dává nám Boh skrze dovolenie zlého a hriechu. 

     Avšak velký rozdiel máme robit, medzi tým neodkriepitelným faktom, že Boh dovolil hriech, a tou (118) chybou niektorých, ktorý obžalujú Boha, že on je póvodca a povsbudzuvatel hriechu. Ten posledný pohlad protireči faktom, predložených nám v Svatom Pisme.

God has
permitted sin,
but is not
the author of it.
     Ti, ktorý upadnú do tejto chybi, zvatša upadnú preto, že chcejú nájst iný plán ku spaseniu, než ustanovil Boh skrze obetuvánie Krista, jako cenu nášho vykúpenia. 

     Keby sa jim podarilo presvedčit seba samých a druhých, že Boh je zodpovedný za všetok hriech a podlost,* a že človek, jako nevinné náradie v jeho rukách bol prinútený ku hriechy, tak oni pripravili čestu pre tú teoriu, že žiadná obet za naše hriechy, žiadná milost v nijakéj podobe nebola treba, len jednoduch a jedine spravedlnost.

Evil is
not always

sin.
SkyStorm7.jpg (3166 bytes)

*Dva texty Pisma sú (Eza. 45:7 a Amos 3:6) uživané na podporu toho tvrdenia, skrze prekrútenie slova zlé v oboch. 

Hriech je vždy zlé, ale zlé neni vždy hriech. Zemetrsenie, požiar, povoden alebo mor, by boly neštastie zlé; ale ani jedno z týchto by nebol hriech. 

To slovo zlé v textoch znamená neštastie. To samé Hebrejské slovo je preložené obtaženost v Zalm. 34:19; 107:39; Jer. 48:16; Zach. 1:15. 

Ono je preložené neprijemnost v Zalm. 27:3; 41:1; 88:3; 107:26; Jer. 51:2; Lam. 1:21. Je preložene jako nehoda; protivenstvo a strarch v I Sam. 10:19; Zalm. 10:6; 94:13; 141:5; Eccl. 7:14; Neh. 2:17. 

A to samé slovo je v mnohých miestách preložené jako boldest, rana, chudoba, a smútok.

Man’s noblest quality is liberty of choice.
If this were taken away, man would be inferior

to insects.

Insect.jpg (8780 bytes)

     A tak tiež, oni založia základ pre jich druhú teoriu, to jest: univerzalizmus (všeobecnost) tvrdiac, že Boh bol pričinou všetkého hriechu a podlosti, a práve tak zapričini vykúpenie všetkého človečenstva od hriechu a smrti. A rozumujúc, že Boh chcej a zapričinil hriech, a žiaden mu nemohol odporuvat, tvrdia oni, že ked on bude chcet aby panuvala spravedlivost, práve tak žiaden mu nebude móct odporuvat. 

     Ale vo všetkom tomto rozumováni, tá najšlachetnejšia vlastnost, sloboda vóle alebo zvolenia, tá najzvláštnejšia vlastnost jeho podobnosti ku jeho Stvoritelovi, je vóbec odhodená; a človek je ponižený (119) na jednoduchý stroj, ktorý len tak pracuje, jako je riadený. 

     Ked by tomu bolo tak, človek, nie že by bol pánom zeme, ale by bol nižši, než chrobáci; lebo tie na každý pád majú vólu alebo moc volenia. Ešte aj malý mravec má moc vóle, ktorú človek, bars, skrze jeho vatšiu moc móže promóct a jej odporuvat, ale ju nemóže zničit.

     V Iza. 45:7 a Amos. 3:6 Pán upozornuje Izrael na jeho smlúvu spravenú s nim jako národom,—že jestli oni budú poslúchat jeho zákony, on jich požehná a bude jich ochranuvat proti nehodám všeobecne stávajúcé sa na svete; ale ked by oni jeho zapreli, on pošle na nich nehody ku jejich trápeniu. Vid. Deut. 28:1-14, 15-32; Lev. 26:14-16; Jož. 23:6-11, 12-16.

     Ked ale ti nehody prišli na nich, oni jich pripisovali náhode a nie jako trápenia. Preto Boh odkázal jim skrze prorokov, zpamatajúc jich na jejich smlúva a povedajúc jim, že tie nehody sú od neho a s jeho vólou poslané ku jejich napraveniu. Je to hnusné tieto texty uživat jako dókaz, že Boh je póvodca hriechu, lebo v nich neni ani zmienky o hriechu.

When man
was permitted
to choose
for himself,
he fell from divine fellowship.

God did not force man
to sin, but in His loving wisdom provided
a means
for his recovery.

     Pravda je, Boh móže vnútit človeka ku hriech alebo ku spravedlnosti, ale jeho Slovo hovori, že on nemá toho cielu. On by nemohol prinútit človeka ku hriechu pre tú jednoduchú pričinu, že “on nemóže seba zapret.” Taký smer by sa neshoduval s jeho charakterom, a preto je nemožnost. 

     A on hladá vzývanie alásku len takých, ktorý ho vzývajú s duchom a pravdu. Ku tomuto cielu on dal človekovy slobodu volé, jako jeho vlastná, a chce, aby si on zvolil spravedlivost. To dovolenie, že človek si mohol zvolit pre seba, viedlo ku jeho pádu a utrteniu božieho společnictva, milosti a požehnánia,—a prepadnutiu smrti. 

     Skrze jeho zkúsenost v hriech a smrti, človek sa priúčl tomu, na čo ho Boh chcel naučit, bez toho, že by zkúsil hriech a jeho následky. 

     Predvedomost Boha, že čo človek bude robit, nemóže sa užit jako vyhovorka pre jeho poniženie medzi bezdušné stroje: ba naopak, je uživané ku jeho dobrému; lebo Boh, predvidiac smer, v ktorý človek sa obráti, jestli bude nechaný volit si pre seba, neprekážal mu ochutit  hriech a jeho horké následky zo zkúsenosti, ale sa hned postaral o spósob ku jeho vykúpeniu od jeho prvého priestupku s tým, že ustanovil jednoho Vykúpitela, velkého Spasitela, ktorý bude v stave spasit všetkých, ktorý sa navrátia ku Bohu skrze neho. 

     Ku tomuto  cielu—aby človek mal slobodnú vólu, a predci ziskal skrze jeho prvú chybu a neposlušnost proti vóli Božiej—Boh sa postaral nie len o vykúpenie všetkých, ale aj o všeobecnú známost tejto priležitosti smerenia sa s nim v určenom čase.—I Tim. 2:3-6.

"For the wages of sin is death;
but the gift of God is eternal life through Jesus Christ

our Lord."
Romans 6:23
     Tá ostrost trestu nemala ukázat nenávist a zlost Božiu, (120) Ale mala ukázat to potrebný a nevyhnutný, konečny následok hriechu, ktorý Boh na takýto spósob dal človekovy videt a citit. 

     Boh móže udržat život tak dlho, jako to on uzná za dobré, ešte aj oproti ničiacéj moci zlého; ale bolo by práve tak nemožné pre Boha, udržat život nekonečne, jako je mu nemožne luhat. To jest, je to morálne nemožné. Taký život by sa stal pramenom viac a viac neštastia pre seba a pre druhých; a preto, 

     Boh je pridobrotivý, aby udržal život taký bez zisku a škodujúci sebe a druhým, a tak, jeho udržiávacá moc súc odobraná, zničenie, ten prirodzený následok hriechu by sa počalo. Život je milost a dar Boži, a bude udržaný na veky len tým poslušným.

Life is a favor,
a gift of God.

wpe663.jpg (2922 bytes)

     Nestala sa neprávost potomkom Adamovým, že nebol jedenkaždý osobitno zkúšaný. Jehova nebol ničim prinútený priviest nás do života; a privedúc nás do života, žiadný zákon rovnosti alebo spravedlivosti ho neviaže, aby nás udržiaval nekonečne, a ani, aby nás podrobil zkúške, pod slubom večného života, jestli budeme poslušný. 

     Pamtajte si toto dobre. Ten pritomný život, ktorý je od kolisky až po hrob nie iné, jako umieranie, je napriek všetkého jeho zlého, velká milost, ešte aj, ked by nebolo žiadného potom. Velká vatšina si ho aj tak váži, výminky (samovraždy) súc velmi zriedkavé; a tieto naše súdy pravdy opakujúce sa dokázali byt pomúteného rozumu, ináče neboli by boli sa odtrhli od pritomných požehnáni. 

     Potom držanie sa Adama, toho dokonálého človeka, ukazuje nám, jaké by bolo držánie jeho dietok v podobných okolnostách.

"Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of Lights, with whom is no variableness, neither shadow
of turning."
James 1:17

wpe664.jpg (1873 bytes)

The doctrine of Eternal torture
is NOT:

1. Scriptural
2. Consistent with God’s character
3. Part of
God’s plan

     Mnohý sú nasiaknuti tou myšlienkou, že Boh postavil nás pod zkúšku na život, pod podmienku večného trápenia, kdežto žiadnéj tomu podobnéj zpomienky neni v tom treste. Milost alebo požehnánie Božie pre jeho poslušné dietky, je život—trváci život—bez bolesti, bez nemoce, a bez všetkých iných vlastnosti rozpadnutia a smrti. 

     Adamovy bolo dané požehnánie v plnej miere, ale bol on upozornený, že utrati tento “dar,” jestli by nepreukázal poslušnost (121) Oproti  Bohu—“V ktorý den budeš jest z neho, smrtou umreš.” 

     On nevedel nič o živote v trápeni, jako trest za hriech. Večný život nikde neni slúbený žiadnému, jedine poslušnému. Život je dar Boži, a smrt opak života, je trest, ktorý on predpisuje.

     Večné trápenie neni nikde zomenuté v Pisme Starého Zákona, a len velmi málo sa najde v Novom Zákone takých, ktoré by sa mohli tak vysvetlit, že by sa zdáli to učit; a tieto sa nachádzajú alebo medzi podobenstvámi Zjevenia, alebo medzi parabolámy a zkrytými slovámi nášho Pána, ktorým neporozumeli tý, ktorý jich počuli (Luk. 8:10) a ktoré, jako sa zdá, sú neni lepšie porozumené ani dnes.* 

“Odplata za hriech je smrt.” (Rim. 6:23.) 

“Duša, ktorá zhrešila, umre.” — Ezeh. 18:4

*Za desat centov Vám pošleme knižočku, ktorá Vám vysvetli každé miesto Pisma, kde je uživaué slovo “peklo.”

As all in Adam shared his condemnation...      Mnohý držali Boha za nespravedlivého, preto že dovolil, aby Adamového zatracenia sa súčastnili aj jeho potomci, na miesto že by bol jednemu každému dal zkúšku a priležitost večného života, podobnú tej, jakú požival Adam. 

     Ale čo oni povedia, ked sa jim ukáže, že zkúška a priležitost sveta na život bude mnoho výhodnejšia, než bola Adamová; a to preto, že Boh prijal plán dovolenia, aby Adamový potomci účastný boli jeho trestu na prirodzený spósob? 

     My myslime, že je tomu tak, a budeme hladet to vysvetlit.

All in Christ
will share in restitution blessings.

 

     Boy nás ujistuje, že poneváč zatracenie prišlo na všetkých skrze Adama, tak on sa postaral o jednu novú hlavu, otca alebo dávatela života pre človečenstvo,  ku ktorému všetci sa móžú obrátit vo viere a poslušnosti a tak, jako všetci v Adamovi boli účastný smrti, tak všetci sa zúčastnia požehnánia napravenia v Kristu; Cirkev je ale výminka. (Rim. 5:12,18,19.) 

     Takto vidime, že smrt Ježiša, toho nevinného a bezhriešného bolo úplné vyrovnánie oproti Bohu, hriechu Adamového. 

     Poneváč jeden človek (122) zhrešil, a v nom všetci účastný boli jeho kliatbu, jeho trest, preto Ježiš, zaplatiac odmenu za hriech toho jednoho, vykúpil nie len Adama, ale všetkých jeho potomkóv—všetkých ludi— ktorý skrze dedictvo účastný boli jeho slabosti a hriechu a jeho trestu—smrti. 

     Nás Pán “človek Ježiš Kristus” nevinný, uznaný, nosiac v sebe to dokonálé semeno, nenarodený a neupadlý v hriech, dal všetok jeho ludský život, jako plácu za Adama a za to semeno v nom, ked bol odsúdený.

Christ purchased Adam’s race.

Jesus14Cross.jpg (3613 bytes)

     Ked úplne kúpil život Adama a jeho rodu, Kristus nabiedá prijat za jeho semeno, jeho dietky, všetok rod Adamov, ktorý prijmú podmienky jeho Novéj Smlúvy, a takto, skrze vieru a poslušnost vejdú do rodiny Božiej a obdržia život večný. 

     A tak Vykúpitel bude “videt jeho semeno” (tolkých z Adamového semena, kolký prijmú prijatie pod jeho podmienkámy) a predlži jeho dni (znovuzrodenie ku vyššiemu ludskému stupnu, čo jemu dovolil Boh Otec jako odmenu za jeho poslušnost), a to všetko na tak zvláštný spósob;—skrze obetuváni života a potomkov. 

     A pisané je: “A jako v Adamovy všetci umjerajú, tak aj v Kristu všetci obživený budú.”—I Kor. 15:22

 

 

 


Grave15B.jpg (5243 bytes)

"All that are in their graves...
shall come forth."

     To urazenie, ktoré nám podal pád Adama (nebola to nespravedlivost) bude, skrze lásku Božiu, viac než vyrovnané skrze milost Krista; a všetci budú mat, skór alebo neskór (v určenom čase Boha) úplnú priležitost, že budú napravený na ten samý stupen, na ktorom stál Adam, pred tým než zhriešil. 

     Ti ktorý neobdržia úplnú vedomost a, skrze vieru, úplnú radost z tejto milosti Božiej, v pritomném čase (a taký sú velká vatšina, zahrnúc deti a pohanov) tým zajiste sa újde téjto výhody v nasledujúcém veku, v tom “svete budúcom” veku oslobodenia, ktorý bude nasleduvat ten pritomný. 

     Ku tomuto cielu, “všetci, ktorý sú v jejich hroboch . . . pridú.” A jako jedenkaždý (či v tomto alebo nasledujúcém veku) úplne pochopi tú cenu vykúpenia, danú skrze našieho Pána Ježiša a jeho nasledujúcé (123) výhody, tak on je držaný, jako zkúšaný, jako Adam bol; a poslušnost donesie večný život, a neposlušnost večnú smrt—tú “druhú smrt.” 

     Dokonálá poslušnost ačpravé, bez dokonáléj spósobnosti poslúchat, od žiadného neni žiadaná. Pod Smlúvou Milosti, údovia Cirkve, prez vek Evanjeliumový, mali vštepenú spravedlivost skrze vieru, aby jejich nevyhnutné nedostatky, zapričinené skrze slabosti masa, boli napravené. 

     Božia Milost bude pracuvat ku dobrému jednoho každého, ktorý “bude chcet” prez vek Millenniumový. Dokial nebude dosiahnutá telesná dokonalost (čo bude výhoda všetkých pred skončeným veku Millenniálného) nemóžeme očakávat morálnú dokonalost. 

     Tá nova zkúška, následok vykúpenia a tej Novéj Smlúvy, bude rozdielná od zkúšky v Raji v tom, že konánie jednohokaždóho bude pósobit len na jeho vlastnú budúcnost.

"If in this life only we have hope in Christ, 
we are of all men most miserable.

"But now is Christ risen from the dead, 
and become the firstfruits of them that slept.

"For since by man came death, 
by man came also the resurrection of the dead.

"For as in Adam all die, 
even so in Christ shall all be made alive."
I Corinthians 15:19-22

Grave4FA.jpg (48394 bytes)

Second Chance

vs.

First Individual Opportunity

 

 

 

Jesus36AngelsA.jpg (23061 bytes)
"Good tidings
of great joy
which shall be
unto all people."

     Ale nebolo by to tolko, jako dat človečenstvu druhú priležitost nadobudnút si večný život? My odpovedáme—Prvú priležitost ku večnému životu utratolo človečenstvo ešte “ležiac v živote” skrze neposlušnost Adama. 

     Pod tou prvou zkúškou “zatracenie padlo na všetkých ludi” a plán Boži bol, že skrze obet vykúpenia Krista, Adam a všetci, ktorý utratili život vásledkom jeho chyby, po zkúseni nesmierné hriešnictvo hriechu a po citeniu trestu hriechu, aby jim bola daná priležitost obrátit sa ku Bohu skrze jich vieru vo Vykupitela. 

     Ked bárs kdo mysli, že to je druhá priležitost, nech si mysli: ono zajiste bude druhá priležitost pre Adama, a v istom smysle je to aj pre všetko vykúpené človečenstvo, ale bude to prvá priležitost pre jedného každého z jeho potomkov, ktorý, ked boli narodený, už boli odsúdený ku smrti. 

     Móžeme to nazývat, jako chceme, fakty ostanú ti samé, to jest, Všetci boli odsúdeni na smrt, skrze neposlušnost Adama, a všetci budú mat (v Millenniálnom veku) úplnú priležitost obsiahnút večny život pod lahkýma podmienkámy Novéj Smlúvy. Toto, dla ohlásenia anjelov, je “dobrá zvest velkéj radosti, pre všetkých (124) ludi.” 

     A, jako apoštol povedal, táto milost Božia—že náš Pán Ježiš “dal seba samého na vykúpenie za všetkých—musi byt “zvestuváné” všetkým v úrčenom čase.” (Rim. 5:17-19; I Tim. 2:4-6.) Ludia, a nie Boh, omedzili túto priležitost obsiahnutia večného života na vek Evanjeliumový. 

     Boh, práve na opak, hovorý nám, že vek Evanjeliumový je jedine na vybranie Cirkve, královského knazstva, skrze ktorých, prez veky nasledujúcé, všetci ostatný budú privedený ku úplnéj vedomosti pravdy, a bude jim daná úplná priležitost ujistit si večný život dla Novéj Smlúvy.

Why
so much misery upon so many?

Grief3.jpg (7673 bytes)

 

If given an individual chance,
how many would have been found worthy

of life?

    Ale jaká výhoda je v tomto, že pokračujeme v tom smere? 

     Preč by nemohli jedenkaždý obdržat teraz priležitost na život, na raz, bez zdlženia cesty, zkúšania a ztracenia Adama, a bez toho, že by jeho potomci toho zatracenia účastný boli, bez vykúpenia skrze obet Kristovú, a bez nábidky pre všetkých, večného života dla pódmienók Novéj Smlúvy? 

     Jestli zlé musi byt dovolené, aby si človek slobodne zvolit mohol, prečo jeho zničenie má byt vykonané, na tký zvláštný a zdlhavý spósob? 

     Prečo dovolit tolko trápenia medzi tým, že by došlo na mnohých, ktorý konečne predci len obdržia dar života, jako poslušné dietky Božie?

     Aha, to je ten punkt, na ktorý sa zanimavost tejto veci sústredi. Jestli by Boh bol nariadil množenie našej rassy rozdielne, tak že by dietky neboli účastné následkov hriechov rodičových—slabosti rozumu, morálné a telesné—a jestli by bol Stvoritel tak zariadil, že by všetci mali pre jejich zkúšanie, výhodné Rajské okolnosti, a ve len priestupnici by boli zatracený alebo “vytvorený,” kolko by jich bolo najdeno hodnýma, pod tymato výhodnýma podmienkámi, a kolko nehodnýma obsiahnút večný život?

     Jestli pád Adama bereme za prikladný (a on v každom ohlade bol prikladom dokonálej ludskosti), tak uzavjeráme, že žiaden by nebol býval najdený dokonále poslušným (125) a hodným; lebo žiaden by nemal tú jasnú známost Boha a zkúsenosti s nim, ktorá v nich vzbudila tú úplnú dóveru v jeho zákonoch, bez toho, že by oni vnich nepochybuvali. 

     Ujistený sme, že bola to Kristová znalost Otca, ktorá ho uspósobila ku slepéj dóvere a poslušnosti. (Eza. 53:11.) Ale predpokladajme, že štvrtá čiastka by obsiahla život; alebo idme dálej, myslime si, že polovica by bola najdená hodnýma, a že druhá polovica by utrpela odplatu hriechu—smrt. Čo potom? 

     Pomyslime si, že tá poslušná polovica, nikdy nezkúsila a nevidela hriech: či by ona necitila vždy zvedavost oproti veciam zakázaným, ktorá by bola zadržaná len skrze srtarch pred Bohom a jeho trestom? 

     Jejich služba by nebola tak srdečná, jako ked by oni poznali dobré a zlé, a tak by znali úplne ocenit dobrotivé ciele Stvoritela, že postavil zákony, ktoré ridia jeho cestu práve tak, jako cestu jeho stvorenia.

wpe666.jpg (2756 bytes)

     Potom, myslime na tú druhú polovicu, ktorá by takto podešla smrt, následkom svojho dobrovolného hriechu. Oni by boli odseknuti od života nekonečne, a jejich jediná nádej by bola, že Boh by sa zpamatal na nich, v jeho láske, jako na jeho tvory, dielo jaho vlastných rúk, a pripravil by jim druhú zkúsku. 

     Ale prečo tak urobit? Jediná pričina by bola tá nádej, že jestli by boli na novo prebudený a skúšaný, niekolký z nich, skrze jejich vatšú zkúsenost, by si vtedy zvolili poslušnost a by ostali živý.

     Ale ešte aj tento plán bol tak dobrý v jeho následkoch, jako ten, ktorý prijal Boh, bolo by mnoho námietok proti nemu.
The wisdom of God confines sin to certain limits.      Jako viac sa to nanáša na múdrost Boha, obmedzit hriech do istých hranic, jako to jeho plán robi. Na kolko lepšie to uzná ešte aj náš obmedzený duch, že máme len jeden dokonalý a nestranný zákon, ktorý vypevje, že odplata dobrovolného hriechu je smrt—zničenie—odnimanie života. 

     Boh na takýto spósob obmedzi zlé, ktoré dovoli, skrze postaránie s, že Millenniálné kralovánie Krista dovedie (126) vedie úplné vykorenenie zlého a dobrovolných hriešnikov, a uvedie nás vo večnost spravedlivosti, založenéj na úplnéj známosti a dokonálej dobrovolnéj poslušnosti dokonalých tvorov.

Other objections to giving an individual chance now:

1. Would require a redeemer for each one condemned

2. Would not permit selection of "the body"

     Ale sú druhé dve námietky proti tomuto navrhnutému plánu, dla ktorého by bol jedenkaždý zkušaný pre seba. Jeden Vykúpitel bol dostatočný dla toho plánu, ktorý prijal Boh, lebo len jeden bol hriešnik, a len jeden bol zatracený (druhý boli len účastný jeho zatracenia). 

     Ale ked by tá prvá zkúžka bola bývala osobná, a ked by polovica ludi bola zhrešila a bola osobne zatracená, bolo by bývalo potrebné, vykupitela pre jednoho každého zatraceného. Jeden utratený život mohol vykúpit len jeden utratený život, a nie viac. 

     Ten jeden dokonáli človek, “človek Kristus Ježiš,” ktorý vykúpil Adama (a našu ztratu skrze neho) nebol by mohol byt “cena vykúpenia pre všetkých” pod žiadný ma druhýma okolnostámi, len pod tyma toho plánu, ktorý Boh zvolil.

     Ked predpokladamé, že úplný počet všetký ludi od Adama bolo jedno sto biliónov, a len polovica z nich zhrešila potrebné by bolo, aby všetkých tých patdesiat biliónov umrelo, aby dali zodpovedajúcú cenu (vykúpenie) za tých patdesiat biliónov hriešnikov; a tak dla tohoto plánu tiež by prišla smrt na  všetkých. A taký plán by nežiadal menej utrpenia, než ho máme teraz.
 

ScalesA.jpg (15001 bytes)

     Druhá námietka oproti takému plánu je, že by on vážne ohrožuval plán Boha ohladom vyvolenia a povýšenia ku božiej prirode toho “malého stádečka,” tela Kristového, jednéj spoločnosti, ktoréj Hlava a Pán je Ježiš. 

     Boh nemohol spravedlivo rozkázat tým patdesiat biliónom poslušných synov, aby sa vzdali jejich práva, jejich výhód a života na vykúpenie tých hriešnikov; lebo dla jeho vlastného zákona poslušnosti, oni si zaslúžili právo na život večný. 

     A preto, ked by od týchto dokonalých ludibolo pýtané, aby boli vykúpitelia tých upadlých, bolo by v pláne (127) Boha, že by, tak jako nášmu Pánu Ježišovy, predložil jim nejakú odmenu, aby oni, už k vóli nej, vdačne utrpeli ten trest za jich bratov. 

     A ked oni tú samú odmenu majú dostat, ktorú dosta náš Pán Ježiš, menovite, účastnit sa novéj prirody, tej božiej, a byt povýšený nad všetkých anjelov, kniežat a moci, a každého mena, ktoré je zpomenuté—hned za Jehovovým (Efez. 1:20, 21), tak by jich bolo stašný počet na pláne  božiem, čo múdrost Božia iste necielila. 

     Dálej, týchto patdesiat biliónov, pod takýmy okolnostámy, boli by všetci rovný sebe, nebola by medzi nima hlava alebo hlavný, kdežto plán, skrze Boha prijati, ustanovuje len jednoho Vykúpitela, povýšeného na prirodu božiu, a potom jedno “malé stádečko” tých, ktorých on vykúpil a ktorý stúpajú v jeho šlapajách trpenia a seba-zaprenia, aby sa súčastnili jeho mena, jeho cti, jeho slávy a jeho prirody, tak, jako manželka sa súčastni Všetkého, čo je manželovo.

The ransom
is a solution to many perplexities.
     Tý, ktorý vedia ocenit túto vlastnost plánu Božieho, ktorý zatracuje všetkých v jednom zastupcovy a otvorilo možnost vykúpenia a napravenia všetkých skrze jednoho  Vykupitela, najdú, že jim ona ukáže cestu v mnohých rozpakoch. 

     Oni budú videt, že zatracenie všetkých v jednom je opak neprávosti, bolo to velká milost pre všetkých, ked vezmeme do ohladu, že plán Boha ustanovil ospravedlnenie všetkých skrze obet jednoho druhého. Zlé bude na vždý vykorenené, ked ciel Boha s dovolenim jeho bude dokonaný, a ked dobré vykúpenia budú rozprestrené, jako trest za hriech. 

     Pravdaže, je nemožné ocenit správne túto vlastnost toho plánu Božieho, bez úplného uznánia hriešnictva hriechu, prirody jeho trestu—smrti, vážnost a cenu (hodnotu) vykúpenia, ktorú dal náš Pán Ježiš, a istoti a úplné napravenie jednotlivých ku výhodným okolnostám pod ktorýma oni budú úplne zkúšaný, prv než by boli posúdený, či sú hodný téj odmeny (večný život) alebo toho trestu (večnú smrt).

Blessings will result through the permission of evil.      (128) Na základe tohoto plánu vykúpenia, a nasledovné “napravenie všetkých veci” skrze Krista, móžeme videt, že požehnánie nasleduje z dovolenia zlého, čo iným spósobom by zajiste nebolo možné tak jasno videt.
All will be able to see clearly God’s
--Wisdom--
--Justice--
--Love--
--Power--

as shown in the ransom.

     Nie len ludia sú požehnaný skrze tú zkúsenost nadobudnutú, a anjelia skrze pozoruvánie zkúsenosti ludi, ale všetci ziskajú velkú výhodu skrze lepšim obznámenim sa s charakterom Boha, jako je on v jeho pláne vyjadrený. Ked jeho plán bude úplne dokončený, všetci budú v stave jasno videt jaho múdrost, spravedlivost, lásku a moc. 

     Oni budú videt, že tá spravedlivost nemohla previnit proti božiemu ustanoveniu, a ani spasit zatracené človečenstvo, bez úplného zotrenia jejich trestu skrze jednoho dobrochtivého vykúpitela. Oni budú videt, tú lásku, ktorá postavila túto šlachetnú obet a ktorá vysoko povýšila Vykúpitela na pravicu Boha, dajúc jemu moc a právo navrátit do života tých, ktorých on s jeho drahou krvou vykúpil. 

     Oni budú videt aj tú moc a múdrost, ktorá bola v stave vypracuvat taký slavný osud pre jeho stvorenie, a tak prekazit všetok protivný vplyv, ktorý by jich chcel spravit neposlušnýma v napreduváni a v konečnom dokončeni jeho velkých cielov. Keby zlé nebolo bývalo dovolené a takto opanuvané skrze božie postaránie, nevidime možnosti, jako by ináče tieto následky boli dosiahnuté. 

     Dovolenie zlého medzi ludmi dočasne, pokazuje na daleko hladiacú múdrost, ktorá si osvojila všetký možné okolnosti, pripravila pomoc, a označila konečný výsledok skrze jej moc a milost.

     Za času napravenia Evanjeliumového hriech a jeho zprovádzajúcé zlé, boli daléj použité ku vycvičeniu a pripraveniu Cirkve. Ked by hriech nebol býval dovolený, obetovánie nášho Pána Ježiša a jeho Cirkve, čoho odmena jet á priroda božia, by nebolo bývalo možným.
The Law
of God
is Love.

Love1.jpg (2694 bytes)

     Zdá sa byt jasným, že vlastne ten samý zákon Boži, ktorý teraz panuje nad ludmi, a za poslušnost ku ktorému odmena je život, neposlušnosti ale trest smrti, tento zákon (129) konečne musi panuvat nad všetkýma rozumnýma tvorámy Boha; a tento zákon, jako náš Pán opisal ho, je na krátko vysvetlený so slovom: Láska

“Miluvat budeš Pána Boha tvojeho s celým srdcom tvojim a s celou dušou tvojou a s celéj moci tvojej; a tvojho bližného, jako seba samého.” (Luk. 10:27.) 

     Konečne, ked ciele Božie budú dokončené¸tá sláva Božieho charakteru bude srozumená skrze každé rozumné stvorenie, a to dočasné dovolenie zlého, tak budeme videt, bola múdrá vlastnost múdrosti božiej. 

     Toto ale móžeme videt len skrze oko viery, hladiac do výšky pomocou Slova Božieho na veci kázané skrze ústá všetkých tých svatých prorokov od času počátku sveta—to napravenie všetkých veci.

(130)

NÄHER, MEIN GOTT, ZU DIR.

Näher, mein Gott, zu Dir,
Näher zu Dir!

Drückt mich auch Kummer hier,
Drohet man mir,
Soll doch trotz Kreuz und Pein,
Dies meine Losung sein:
Näher, mein Gott, zu Dir,
Näher, zu Dir!

Bricht mir, wie Jakob dort,
Nacht auch herein;
Find’ ich zum Ruheort
Nur einen Stein:
Ist selbst im Traume hier
Mein Sehnen für und für:
Näher, mein Gott, zu Dir,
Näher zu Dir! 

Ist mir auch ganz verhüllt,
Dein Weg allhier,
Wird nur mein Wunsch erfüllt:
Näher zu Dir!

Schliesst dann mein Pilgerlauf,
Schwing’ ich mich freudig auf 
Näher, mein Gott, zu Dir,
Näher zu Dir!

 

Lighthouse2.jpg (17980 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

English Only