SKÚMANIE VI.

NAVRÁTENIE SA NÁŠHO PÁNA. JEHO CIEL, A NAPRAVENIE VŠETKÝCH VECI.

TIReturn1.jpg (13243 bytes)

Druhý prichod nášho Pána osobný a pre-Millenniálný. 
—Jeho potah na prvý prichod.
—Vybránie cirkve a prestúpenic svet.
—Vyvolenie a slobodná milost.
—Zajati nádeje.
—Prorocké svedoctovo ohladom napravenia (restitúcie.).
—Navrátenie sa ná
šho Pana je nádej cirkve a sveta

 

Bible34WycliffeB.jpg (2693 bytes)

“A ON POŠLE toho, ktorý oznamuvaný je Vám, Ježiša Krista; ktoréhožto mosia prijat nebesá až do času napravenia všech veci, ktoré mluvil Boh, skrze ústá svojich svatých prorokov od vekov.” Skutk. 3:20, 21.

The second personal coming of Jesus

 

Jesus25Candlesticksa.jpg (15908 bytes)
If Jesus has been with the church for 2,000 years, why did he promise to come again?

    Že náš Pán svojim učedelnikom chcel dat porozumet, že on pre nejaký ciel, na volajaký spósob, a v nejakom čase, sa navráti, myslime, dopustia a veria všetci, ktorý poznajú Svaté Pismo.  

    Zajiste Ježiš povedal: “Hla, já s Vami som po všecké dni, až do skončenia sveta.”  (Mat. 28:20), a so svojim duchom a svojim Slovom on bol s cirkvou ustavične, napomáhajúc, poúčajúc a udržávajúc jej svatých, a rozveselujúc jich u prostred jejich trápenia.  

    A bárs Cirkev mala vedomost, že Pán pozná všetky jej cesty, a bola istá o jeho starost a láske, predci ona túži po jeho navrátenim; lebo keď on povedal:  “A odejdemli, zas pridem” (Ján. 14:3)  zajiste myslel na jeho druhý osobný prichod.

Pentecost was NOT the second advent.     Niektorý myslá, že on pokazuval na zostúpenie Ducha Svatého na Pentecost; druhý zase, že na zničenie Jeruzalemu, atd.; ale tito zajiste nevšimnú si, že v ostatnéj knihe Biblie, ktorá bola pisaná asi šestdesiat rokov po Pentecost, a dvadcat-šest rokov po zničeni Jeruzalemu, on, ktorý bol mrtvý a je živý, hovori o tom jako o niečo budúcom, povedajúc: 

“Hla, prichádzám skoro, a odplata moja se mnou [84] je.”  

A nadchnuti Ján odpovedá:  “Amen, priď Pane Ježiši.”—Zjev. 22:12,20.

    Dosť mnohý myslia, že keď hriešnici prestúpia, že to patri čiastočne ku prichodu Krista, a že bude vždy prichádzat, kým celi svet nebude prestúpeni.  Potom, jako oni hovoria, bude jeho prichod úplný.
At the time of our Lord’s second presence, the world will be far from converted to God.

Budda3.jpg (3239 bytes)
Buddhism

    Tito zajiste zabudli na svedoctvo Pisma v tejto veci, ktoré hlásá práve opak jejich očakávania:  že svet za času druhého prichodu Pána našeho, bude ešte daleko od navrátenia ku Bohu: že 

“V poslednich dnoch nastanú nebezpečné časy, lebo ludia viacej budú miluvat rozkoš, nežli Boha” (2 Tim. 3:1-4); že “Zlý ale ludia a zvoditelia pojdú v horšie blúdiac a do bludu uvádzajúc”  (verš 13).  

    Oni zabudnú a to zvláštné upomenutie, dané Majstrom tomu jeho malému stádečku:  

“Varujte sa ale, aby ten den neprišiel na Vás náhle, lebo jako sidlo pride on na Všetkých (ktorý sa nevarujú), ktorý bývajú na vrchu celéj zeme.”  (Luk. 21:34, 35.)  

    A zase móžeme byt ujistený, keď je povedané:  “A budú plakat na seba pre neho všecky pokolenia zemské” (Zjev. 1:7) keď budú videt jeho prochod; ale prestúpenie hriešnikov neni zpomenuté.  Či všetci ludia oplakávajú prestúpenie hriešnikov?  

    Naopak, jestli tie riadky sa vztahujú, jako skoro všetci dopustia, na pritomnost Krista na zemi, tak nás oni učia, že nie vše ci na zemi budú sa raduvat jeho zjaveniu, kdežto by sa zajiste raduvali, keby všetci boli prestúpený.

    Niektorý očakávajú ozajský prichod a pritomnost Pána, ale udávajú čas tohoto prichodu na dalekú budúcnost, tvrdiac, že skrze namáhanie Cirkve, v jej terajšom stave, svet musi prestúpit, a tak sa musi prichod veku Millenniálného pripravit.  

    Oni tvrdia, že keď bude prestúpenie sveta ukončené, a Satan poviazaný, a poznánie Pána naplni celý svet a zem, a keď národy nebudú viac bojuvat, vtedy práca Cirkve v jej terajšom stave bude dokončená;  a že keď ona túto tažkú a velkú úlohu dokončila, Pán pride [85] a usporiadá zemské záležitosti, obdaruje veriacich a odsúdi hriešnikov.

Bible23BecsHands.jpg (2321 bytes)

  

 

 

Bride8.jpg (1942 bytes)

    Niektoré pismá, keď jich bereme neodvisle jedno od druhých, zdajú sa podporuvat túto mienku;  ale keď hladime na Slovo Božie a jeho plán v jeho celku, najdeme, že ono podporuje práve opačnú mienku, to jest:  že Kristus pride pred prestúpenim sveta, a bude panuvat, aby docielil prestúpenie sveta; že Cirkev je teraz skúšaná, a že odmena slúbená tým ktorý vydržia pri nej, je že po jejich osláveni budú účast mat s Ježišom Pánom v panuváni, čo je spósob ustanovený skrze Boha v požehnáni sveta a pričinenia ku známosti, že Pán pride ku každému stvoreniu.  

Takéto sú Pána zvláštné sluby: “Kdo zvitazi, dám mu sedet na trúne mojom.”  (Zjev. 3:2.) 

“A kralovali s Kristom tisic rokov.”—Zjev. 20:4.

 

 

 

Witnessing to the world does not imply the conversion of the world.

Witnessing.jpg (2566 bytes)

    Sú dva texty, na ktoré sa hlavne spolihajú ti, ktorý tvrdia že Pán nepride, až po Millenniume, na ktoré tu vyvoláváme Vašu pozornost.  Jeden je: “A bude kázané toto Evanjelium o královstvi po celém svete, na svedoctvo všetkým národom, a potom pride skonánie.”  (Mat. 24:14.)  

    Oni tvrdia, že toto sa vztahuje na prestúpenie sveta, pred dokončenim veku Evanjeliumového.  Ale “na svedoctvo svetu” neznamená prestúpenie sveta.  Ten text nespominá nič, že jako to svedoctvo bude prijaté.  

    Toto svedoctvo bolo už vydané.  V roku 1861, účet vydaný skrze Biblické Spolky udává, že Evanjelium bolo vydané v každej reči na zemi, bárs nie všetky milióni zeme prijali ho. 

    Nie, asi polovica tých šestnáct sto miliónov živých, nepočuli ani meno Kristovo.  Ale podmienka textu je splnená; Evanjelium bolo kázané na svedoctvo v celom svete—a každému národu.

What is the main object of the gospel now?      Apoštol nám hovori  (Skutk. 15:14), že hlavný ciel Evanjeliumu v pritomném veku, je “prijat jeden národ”  ku menu Kristovmu—Cirkve, ktorá, pri jeho druhom prichode, bude spojená s nim a bude nosit jeho meno.  Vydánie [86] svedoctva v tomto veku, pride do ohladu len v druhom rade.

ThroneA.jpg (5952 bytes)

"At [God’s] right hand" –
not a location, but authority and power.

 

 

 

 

 

 

 

 Throne1.jpg (9185 bytes)
King Charles II
on his throne

     Druhý text je:  “Budeš sedet na mojej pravici, kym tvoji neprátelia budú stolcom pod nohámy tvojima.”  (Žalm. 110:1.)

    Hádaná, a neskončená myšlienka tohoto textu zdá sa byt, že Kristus sedi na hmotném trúne niekde v nebi, kým práca podmanenia všetkých veci je dokonané pre neho skrze Cirkev, a že potom on pride, aby kraluval.  Toto je zlý pochop.  Zpomenuti trún Boži neni žiaden hmotný trún, to sa vztahuje len na jeho najvyššiu moc a panovnictvo; a Ježiš Pán bol pozdvihnuti, aby účast bral v tomto panováni.  

    Pavel hlási:  “Boh jeho (Ježiša) pozdvihol vysoko, a dal mu meno nad Všetky mená.”  

    On dal jemu moc nad všetky druhé moci, ktorá je v rade, hned po Otcovéj.  Jestli Kristus sedi na jednom hmotnom trúne, kým všetky jeho neprátelia sú jeho stolcom (podmaneni) tak pravdaže nemóže prict, kým všetky veci nebudú podmanené.  

    Ale, jestly výraz “na pravici” sa vztahuje, nie na iste miesto a na jednu lavicu, ale, jako my tvrdime, na moc a panovánie, tak z toho nasleduje, že tento text neni na žiaden spósob v rozpore s druhýma pismamy, ktoré hovoria, že on pride “aby podmanil všetky veci” (Fil. 3:32) skrze moc v neho zloženú.  

    Na priklad ku objasneniu: Cisar Vilhelm sedi na trúne Nemecka, zvykneme povedat, ale preto nemyslime s tým jeho královskú stolicu, a jako je aj pravda, on velmi zriedka sedi na nej.  S tým, keď hovorime, že je on na trúne, myslime, že on panuje nad Nemeckom.  

    Pravá ruka znamená hlavné miesto, vyčnievajúcé a výhodné postavenie, najbližšie ku hlavnému panovnikovi. Takto knieža Bismarck bol povýšený alebo posadený na pravicu moci, skrže Cisára Nemeckého; a Jozef bol na pravici Farao v kralovství Egiptskom—nie doslovne, ale podobenstva uživaného v reči.  Slová Ježiša súhlasia s túto myšlienkou: 

“Od tejto chvile uzrete Sina” človeko sediacého na pravici moci [Božej] a prichádzajúcého [87] na oblakoch nebeských.”  (Mat. 26:64.)  

    On bude na pravici, keď pride, a zostane na pravici prez vek Millenniálný, až na veky.

The first advent REDEEMS.

Jesus11Death.jpg (10555 bytes)

The second advent RESTORES.

     Dalšie skúmanie plánov Božich, nám zvestuvaných, dovoli nám širši rozhlad ohladom prvého a aj druhého prichodu; a vždy si pamatajme, že obe udalosti sú pribuzné, jako čiastky jednoho plánu.  Zvláštná Gloha prvého prichodu bola, vykópit ludi; a Gloha druhého prichodu bude, napravit, požehnat a oslobodit vykúpenich. 

    Keď on dal jeho život za všetkých, náš Spasitel vstúpil na nebe a predpožil tú obet Otcovi, takto vyrovnajúc hriech človeka.  On sa zdržá a dovoli “tomu kniežatu tohoto sveta” pokračuvat v panováni zlého, kým, po vybrani “téj nevesty, ženy Beránka” táto bude uznaná hodnú takéj cti, a prebori vplyv pritomného zlého sveta.  

    Potom tá velká práca požehnánia človečenstva, ktoré on skrze jeho obetuvánie jim ujistil, sa počne, a on pride, aby požehnal všetky rodiny zeme.

     Zajiste, to napravenie a požehnánie by bolo mohlo sa počat od rázu, keď cena vykúpenia bola skrze nášho Vykúpitela daná, a potom prichod Mesiáša by bol býval len jeden, jeho kralovánie a požehnánie by sa bolo počalo od razu, tak, jako apoštolia najprv očakávali.  (Skutk. 1:6.)  

    Ale Boh sa postaral “o lepšie veci pre nás”—tú Krestanskú Cirkev  (Žid. 11:40); a preto je to v našom záujme, aby kralovánie Kristové bolo oddelené od utrpenia Hlavy, skrze týchto devatnáct stoleti.

The period between the advents is for the development of the church.

PKBride1.jpg (2763 bytes)

The selection of the church...

     Čas medzi prvim a druhým prichodom, medzi vykúpenim všetkých a požehnánim  všetkých, bude venovaný ku posúceniu a vyvoleniu Cirkve, ktorá je telom Kristovým; ináče bol by býval len jeden prichod, a tá práca, ktorá bude vykonaná za času jeho druhéj pritomnosti, vo veku Millenniumu, by bola nasleduvala hned po z mrtvých vstáni Ježiša.  

    Alebo, na miesto, že hovorime že práca druhého prichodu by bola nasledovala prácu prvého, povedzme [88] radšej, že keď by Jehova nebol mal za ciel vyvolit to “malé stádečko,” “to telo Kristovo,” prvý prichod by nebol sa stal v ten čas, keď sa stal, ale by sa bol stal v čase druhého prichodu, a tak by bol býval len jeden prichod.

The reason for the apparent delay in blessings.      Boh zajiste ustanovil dovolenie zlého prez šest tisic rokov práve tak, jako to, že očistenie a napravenie všetkého má byt prevedené v siedmom tisic. V takomto svetle hladiac, prichod Ježišov, bol práve dost dlho pred časom požehnánia a napravenia, aby ostalo ešte dostatočne času na vybránie toho “malého stádečka” tých jecho “spolu-dedičov.” 

    Toto móžú vziat za pričinu mnohý, toho zdánlivého obneskorenia zo strany Boha, v dani jeho požehnánia slúbeného, a ustanoveného vo vykúpeni. Toto požehnánie pride na ustanovený čas, tak jako bolo od počiatku ustanovené, bár, pre istý slavný ciel, cena bola platemá dobre skór, než ludia by boli očakávali.

The Church’s mission is to witness.

Witnessing2.jpg (2534 bytes)

 

God has not yet even attempted
the world’s conversion.

     Apoštol nás uči, že Ježiš bol vzdialený zo zemi—vnebi—prez celý čas uplynuti, medzi jeho na nebe vstúpenim ačasu napravenia alebo veku Millenniálného—“ktorého musia prijat nebesá, až do času napravenia všetkých veci” atd.  (Skutk. 3:21.)  

    Poneváč Svaté Pismo nás uči, že ciel druhého prichdu nášho Pána, je napravenie všetkých veci, a že včase jeho zjavenia sa, národy sú tak daleko od pristúpenia, že sú až rozhnevané (Zjev. 11:18)  a v rozpore, musime privolit, že alebo Cirkev nebude v stave jej úlohu dokončit, a že takto plán Boži v tomto snere bude zamedzený, alebo že ináče, tak jako sme ukázali, prestúpenie sveta v pritomném veku Cirkev neočakávala, ale že jej povinnost bola, kázat Evanjelium na svedoctvo celému svetu, a pripravit sa, pod božim riadenim, na velkú prácu budúcnosti.  

    Boh na žiaden pád ešte nevyčerpal jeho moc v prestúpeni sveta.  Nie, ba viacej, on ešte ani nepočal tú práce prestúpenia.

A future restitution for every man, woman and child...

Family5.jpg (1890 bytes)
Family6.jpg (1964 bytes)

     Možno, toto sa zdá byt divným tvrdenim, pred mnohýma, ale nech si tý istý všimnú, že jesli Boh počal túto prácu, [89] tak on značne chybil; lebo, jako sme videli, len jedna maličká čiastka zemských biliónov vóbec počula o tom jediném méne, skrze ktoré oni musia byt spaseni.  

    My sme len naznačili ohlady a učenia niektorých z vedúcich sekti—jako Baptisti, Prezbyteriáni a druhý—a sice:  že Boh chce vybrat alebo vyvolit so sveta jedno “malé stádečko” jednu Cirkev.  

    Oni veria, že Boh nevykoná viac, než vyvoli túto Cirkev, kdežto Pismo nám udává jeden dalši krok v tomto božiem pláne—Napravenie sveta, ktoré bude prevedené skrze tú vyvolenú Cirkev, ked bude ona hotová a oslávená.  

    To “malé stádečko” ti prestúpený tohoto Evanjeliumového veku, šú len to telo toho “Semena” v ktorom alebo skrze ktoré všetky rodiny sveta majú byt požehnané.

Budda4.jpg (4703 bytes)

     Tý, ktorý tvrdia, že Jehova prez šest tisic rokov sa namáhal v prestúpeni sveta, a chybiac za celý čas, musia to najst velmi tažké srovnat toto jejich tvrdenie s ujistenim Biblie, že všetky ciele Boha budú dosiahnuté, a že tento svet sa nenavráti k nemu nehodný, ale bude rozkvitat v tej veci, ku ktoréj bol vyslaný.  (Eza. 55:11.)  

    Ten fakt, že svet ešte neprestúpil, a že poznánie Pána ešte nenaplnilo zem, je dókaz, že Boh ho ešte nevyslal ku tomuto cielu.

 

 

Bible25Kindigs.jpg (3221 bytes)
"Rightly dividing the word of truth"

 

Two lines of thought divide Christians:

     Toto nás dovedie ku tým dvom myšlienkám, ktoré prez stá rokov rozdeluvali Krestanstvo, menovite, Vyvolenie a Slobodná Milost.  Že obe tieto Učenia, bárs jeko rozdielné sa zdajú byt, sú podporuvané skrze Pismo Svaté, to nemóže ani jeden odopret, kdo pozná Bibliu.  

    Tento fakt by nás mal priviest na myšlienku, že na volajaký spósob obe móžú byt pravdivé; ale na žiaden spósob oni nemóžú byt donesené do súhlasu, len ked počúváme na nebeský zákon, poriadok, a na “spravodlivé rozdelenie slova pravdy” vztahujúcé sa na túto vec.  

    Tento poriadok, jako je on opisaný v pláne vekov, jestli sa neho držime, jasno nám okáže, že kdežto Vyvolenie ustavične pokračuvalo prez pritomné a minulé veky, to čo na rozdiel je menované Slobodnou Milostou, je nič inšie, jako Boha milostivé opatrenie sveta [90] všeobecne prez vek Millenniálný.  

    Jestli si tie rozmanité zvláštnosti epochi a oslobodenia, opisané v jednom z predošlich odsekov, podržime v pamati, a všetky tvrdenia vztahujúcé sa na Vyvolenie a Slobodnú Milost preskúmáme, najdeme, že všetky ti miestá, ktoré hovoria o Vyvoleni, sa vztahujú na pritomný a pominuli vek, kdežto tie, ktoré učia Slobodnú Milost sa vztahujú na veky budúcé.

Election

Vs.

Free Grace

     Avšak Vyvolenie, jako to Biblia uči, neni to nútenie alebo fatalizmus, obyčajne verený a učený skrze jeho zastupitelov, ale bedlivé vyhladánie dla spósobnosti a pritulnosti ku cielu Božiemu, prez ten čas, ku tomu ustanovený.

    Učenie Slobodnéj Milosti, zastupuvané skrze Arménov, je tiež mnoho vatšie preukázanie tej prevelkéj Božéj milosti, než ti najvý-raznejši zastupitelia jej učili.  

    Božia milost v Kristu je vždy slobodná, v tom smysle, že neni zaslúžená; ale od pádu človeka v hriech, až do pritomnéo času, isté milosti Božie boli udelené len zvláštným osobám, národom a triedám, kdežto v nasledujúcom veku celý svet bude povolaný sa súčastnit v milosti nabidnutich, pod podmienkámy, ktoré budú v ten čas známé všetkým, a kdo kolvek bude chcet, móže prist a pit zo studne života slobodno.—Zjev. 22:17.

ISJewsRead.jpg (3670 bytes)

God’s selection
of Israel is a type of the great work for the world.

 

Jesus29TeachingA.jpg (15833 bytes)
"I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel." 
Matthew 10:5,6

 

 

The Election of the Ancients

     Hladiac nazpat, badáme, že vyvolenie alebo vybránie Abraháma a jednotlivých z jeho potomkov jako cievy, prez ktoré to prislúbené Semeno, ten požehnávatel všetkých rodin zeme má dójst.  (Gal. 3:29.)  

    Vidime tiež vyvolenie Izraelu z pomedzi všetkých národov, jako tých, v ktorých priklade Boh poukázal, jako tá velká práca pre svet má byt dokončená—jejich vyslobodenie z Egyptu, jejich Kanaán, jejich smlúvy, jejich zákony, jejich obete za hriechy, za vymazánie jejich vinnosti a pokropenia ludu, a jejich knazstva ku dokončeniu všetkého toho, súc to v maličkom prikladné predstavenie pravého knazstva a obeti, doneseIzraelu z pomedzi všetkých národov, jako tých, v ktorých ludu, povedal:  

“Len teba som poznal medzi všetkýma rodinámy [91] zeme.”  (Amos 3:2.)  

    Jedine tento národ bol uznaný, kým Kristus prišiel; áno, a potom jeho Učenie bolo dané jedine jim a on nechcel dovolit jeho učedlnikom, by išli ku druhým—mluviac, ked jich odeslal: “Nechodte na cestu Pohanov a nevstúpte ani do jednoho mesta Samaritánov.”   Prečo tak Pane?  

    Preto, že, on vysvetlil:  “Neni som poslaný, než k ovcám, ktoré zahynúli z domu Izraelského.”  (Mat. 10:5, 6; 15:24.)  

    Celý jeho čas bol venuvaný jim, až do jeho smrti, a vtedy bolo vykonané prvé jeho dielo pre svet, jeho prvé preukázanie slobodnéj a vše-za-klučujúcéj milosti, ktorá v určenom čase bude zajiste požehnanie pre všetkých.

God’s gift is unlimited.      Tento najvatši dar Boži, nebol len pre jeden národ alebo jednu triedu.  Nebol on len pre Izrael, ale pre celý svet; le Ježiš Kristus, skrze milost Božiu, podstúpil smrt pre každého človeka.—Žid. 2:9.
     A teraz tiež, v tomto Evanjeliumové m veku, istý spósob vyvolenia je v práci.  Niektoré čiastky sveta majú prednost v obsiahnuti Evanjeliumu (ktoré je pre všetkých, ktorý počúvajú) jako druhé.  Pozrime len na mapu, a uvidime, jak je čiastka osvietená alebo požehnaná skrze Evanjelium Krista.  

    Porovnajte sa, s Vašou výhodou a vedomostou, k tým miliónom, ktorý sú ešte dnes v pohanskéj tme, ktorý nikdy nepočuli hlas boži, a ktorý preto neboli povolaný.  

    Ked tá povolaná spoločnost (povolaná za synov Pána, dedičov Boha, a spoluzdedičov s Ježišom Kristom našim Pánom—ktorý jejich povolánie ujistili) bude dokončená, vtedy ten plán Boži na spasenie sveta, len sa bude začinat.

The Second Adam and the Second Eve

 

Bride2.jpg (3167 bytes)
"The Spirit and the Bride say, Come!"

     Až ked bude to Semeno vyvolené, vyvynuté a povýšené ku moci, potom roztre tú hlavu hadiu.  

“Boh ale pokoja potre Satanáša pod nohamy vašima skoro.”  (Rim. 16:20; Gen. 3:15.)  

    Vek Evanjeliumový pripravi čistú pannu, tú vernú Cirkev, pre prijdúcého ženicha. A na konci toho veku, ked ona bude “pripravená” (Zjev. 19:7), pride ženich, [92] a ti, ktorý sú pripraveni, spojá sa s nim v manželstve—druhý Adam a druhá Eva sa sjednotá, a potom sa počne slavná práca napravenia.  

    V nasledujúcom oslobodeni, nové nebe a nová zem bude vtedy, Cirkev nebude viac tá nenávidená panna, ale bude nevesta; a potom 

“Duch a nevesta rikajú:  Prid!  A kdo počuje, nech povie:  Prid! a kdo je smadný pod! a kdo chce, nech nabere vody života darmo.”—Zjev. 22:17.

     Vek Evanjeliumový, nažiaden pád neskonči povolánie Cirkve a je len potrebná priprava ku téj velkéj práci budúcéj.  Pre toto slúbené a pridúcé požehnánie, všetko stvorenie spolu vzdychá a ku pórodu pracuje až posavád, prijatie za synov Božich očakávajúc.  (Rim. 8:22, 19.)  

    A je to požehnaný fakt, že slobodná milost v najžatšéj miere, nielen pre živich ale aj pre zomrelých, je obstaraná v pláne nášho Otca, jako požehnaná výhoda budúcého veku.

Those in the tomb are prisoners of hope.

Grave1.jpg (2917 bytes)

     Ti, ktorý vidia niečo z toho požehnánia, ktoré má prist s druhým prichodom, a ktorý v istéj miere znajú ocenit ten fakt, že Pán pride podat to velké požehnánie, ktoré zakúpil s jeho smrtou, oni nevidia ten druhý punkt, a sice:  že ti ktorý sú v jejich hroboch sú práve tak velmi zaujati v tom kralováni Mesiáša, jako ti, ktorý za onoho času nebudú úplne v zvazku uplynutia—smrti.  

    Ale zajiste, tak jako Ježiš umrel za všetkých, oni všetci musia účastni byt tej priležitosti a požehnánia, ktoré on zakúpil s jeho vlastnou krvou.  

    Preto máme v Millenniálnom veku očakávat požehnánie všetkých, tak tých ktorý sú v hroboch, jako aj tých, ktorý sú nie; a na podporu tohoto najdeme dost dókazov, ked nazreme hlbšej do svedoctva Božieho dané v tejto veci.  Preto, že dla plánu Božieho, tý z hrobov budú vyslobodeni, sú nazývani “Zajati nádeje”.

The majority of mankind have never heard of Jesus.

Family7.jpg (4846 bytes)

What has become of the multitudes who have died?

What is their condition?

     Vypočitané je, že okolo jedno sto štyridcat tri biliónóv ludi žilo na zemi prez tých šest tisic rokov, uplynuté od času stvorenia Adama.  Z týchto, dla najpovrchnejšiého rátania ktoré by sa rozumne prijat mohlo, menej, než jeden [93] bilión boli svatý Boži.  

    Toto povrchné rátanie by nám nechalo hrúznú summu jedno sto a štyridcat dva biliónov (142,000,000,000) takých, ktorý upadli v smrt, bez viery a nádeje v to jediné meno pod nebom alebo medzi ludmi, skrze ktoré máme byt spaseni.  Naozaj, velká vatšina týchto nikdy nepočula o Ježišovy, a nemohli verit v neho, o kom nikdy nepočuli.

    Pýtáme sa, že čo sa stalo s týmto množstvom, o ktorém nám čislá len slabý pochop dávajú ?  Čoje, a jaké má byt jejich položenie ?  Či Boh sa nepostaral o nich, predvidiac jejich položenie a okolnosti ?  

    A či on, už od počiatku sveta pripravil jim nemilostive, večné trápenie bez nádeje, tak jako niektoré z jeho dietok hlásajú ?  

    A či on hádam, uschovane vo výškách a hlbkách v dlžke a širokosti jeho plánu, drži pre nich všetkých priležitost ku poznániu toho jediného mena, a jestli budú poslušný podmienkám, dá jim raduvat sa večnému životu ?

 

 

Atheism

 Calvinism

Arminianism

     Na tieto otázky, ktoré si každý mysliaci Krestan predkladá a túži po pravdivéj odpovedi, v súhlase s charakterom Jehovy, sú rozličné odpovede:—

Neznaboha (ateist) odpovedá:  Oni sú mrtvý na veky; neni žiadného potom; nebudú oni nikdy oživený.

Kalvini odpovedajú:  Neboli oni vyvoleni ku spaseniu.  Boh predsúdil a určil, aby oni boli ztrateni—išli do pekla—a oni sú tam, svijajúc sa v bolestách, a ostanú tam na veky, bez nádeje.

Arménismus odpovedá:  Verime, že Boh mnohým z nich odpusti, lebo boli nevedomý.  Ktorý sa dla jejich vedomosti najlepšie chovali, móžú byt istý, že budú účastný “Cirkve Prvorodzeného” ešte aj, jestli jakživ nepočuli o Ježišovi.

Christ is the only basis for salvation.

 

Jesus26Peter.jpg (2864 bytes)
Peter's Faith

     Ku tomuto poslednému pohladu, vatšina Krestanov všetkých vyznania (napriek tomu, že mnohý protivne vyznávajú) priznává sa, lebo citia, že bárs ktorý druhý pohlad by sa nezrovnával so spravedlivostou Božiu.  

    Ale či [94] Svaté Pismo túto mienku podporuje ?  Či nás ono uči, že nevedomost móže byt základ spasenia ?  Nie, jediný základ spasenia, zpomenutý v Pisme, je viera v Krista, že je on náš Pán a Vykúpitel.  

“Lebo milostou ste spaseni, skrze vieru.”  (Efez. 2:8.)  

    Ospravedlnenie skrze vieru hlavný základ zariadenia Krestanstva.  Ked sa jich pýtali, “čo mám robit, aby som bol spasený,” apoštolia odpovedali, Verte v Pána Ježiša Krista.  

    “Lebo neni iného mena pod nebom daného ludom, skrze ktoré mi mali spasený byt” (Skutk. 4:12) a “Každý zajiste, kdo vsývat bude méno Pána, spasený bude.”—Rim. 10:13.

 

Paul6.jpg (9786 bytes)
The Gospel sent to the Gentiles

 

Will ignorance save men?

 

Moses7Law.jpg (5152 bytes)
The Law did not bring life to Israel

     Ale Pavel hlásá, že človek musi počut evanjelium prv než uveri, hovoriac: 

“Jakože ale vzývat budú, v ktorého neuverili, a jako uveria tomu, o nom nepočuli?”—Rim. 10:14. 

    Niektorý tvrdia, že nevedomost spasi ludi, ked hovori, že:  “Pohania, nemajúc zákona, sami sebe sú zákonom.”  (Rim. 2:14.)  Ti z toho nasledujú, že pre tých ten zákon, ktorý jim jejich svedomie podává, je dostatočné ku jejich ospravedlneniu.  Ale taký neporozumeli Pavla.  

    On tvrdi, že celý svet je hriešný pred Bohom (Rim. 3:19), že Pohania, ktorý nemali pisaného zákona, boli zatraceni, nie ospravedlneni, skrze svetlo svedomia, ktoré, už či jich ospravedlnila, alebo obvinuvala, len to dokazuvala, že oni boli daleko od dokonalosti a nehodný života, práve jako židia, ktorý mali psaný zákon, boli zatracený skrze ono;  “Lebo skrze zákon je poznánie hriecha.”  (Rim. 3:20.)  

    Zákon, daný Židom, odokryl jejich slabost, a mal za ciel pokázat jim, že sa oni nemóžú ospravedlnit pred Bohom; lebo “zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadné telo pred nim (pred Bohom).”  

    Ten pisaný zákon zatracuval židov, a Pohania mali dostatočne svetla svedomia, aby jich zatracuvali; a takto každé ústá boli zacpané hlásit sa o právo na život, a preto celý svet svet je hriešny pred Bohom.

Many Christians wrongly say that God will not condemn the ignorant.      [95] Zpomenúc si svedoctvo Jakuba (2:10) že bárs kdo zadrži celý zákon, a prehreši len proti jednému punktu, bude vinný, a nemóže sa uchádzat o žiadné požehnanie prislúbené skrze tú Smluvu Zákona, tak porozumieme tomu, že naozaj “neni nikoho spravedlivého.”  (Rim. 3:10.)  

    A takto Svaté Pismo zatvárá všetky dvere nádeje, krem jedni, pokazujúc, že ani jeden zo zatracených neni v stave obsiahnút večný život skrze záslúžnú prácu, a je rovnako bezcenné ohlasuvat nevedomost, jako základ spasenia.  Nevedomost nemóže nikoho oprávnit na odmenu za vieru a poslušnost.

God has a blessing for all, a better way.      Mnohý Krestania nechcejúc verit, že tak mnoho miliónov nevedomých dietok a pohanov má byt na veky ztratených  (čo jako oni boli učený, znamená, že budú poslaný na miesto večného a beznádejného trpenia)  pridržiávajú sa toho, že napriek svedoctva Biblie, 

    Boh nezatrati nevedomých.  My obdivujeme jejich slobodomyselnost srdca, a jejich váženie si Božiej dobroty, predsa jich vyzýváme, aby neboli tak chytrý v odhadzuváni a nepovšimnuti svedoctva Biblie.  Boh má požehnánie pre Všetkých, na lepši spósob, než skrze nevedomost.

Heathen1.jpg (12703 bytes)
Heathen2.jpg (8487 bytes)
Heathen3.jpg (7076 bytes)
What will happen to the heathen?

     Ale či oni účinkujú v súhlase s jejich vyznanou vierou ?  Nie: bárs oni tvrdia, že veria, že nevedomý budú spasený na základe jejich nevedomosti, oni predci neprestávajú vysielat missionárov medzi pohanóv na konto mnohých tisicov cenných životov a miliónov penazi.  

    Ked by ti všetci, alebo len polovica z nich bola spasená skrze nevedomost, tak je to najmenej nebezpečné pre nich, posielat ku nim missionárov a učit jich o Kristu; lebo len asi jeden v tisici uveri, ked missionáry pridú k nim.  Jestli by táto mienka bola správná, bolo by mnoho lepšie nechat jich v jejich nevedomosti; lebo tak by pomerne vatšia čiastka z nich bola spasená.  

    Pokračujúc na téj istéj ceste dókazov, či nemóhli by sme rozumuvat tak, že poneváč Boh zanechal všetkých ludi v nevedomosti, tak všetci by boli spaseni ?  

    A jestli [96] tomu tak, prichod Ježiša bol daromný, kázanie a utrpenie apoštolov a svatých bolo za darmo, a té tak rečené evanjelium by nebola dobrá zvest, ale zlá.  

    Posielanie missionárov medzi pohanov skrze tých, ktorý veria v Kalvinské alebo fatalistické vybránie, a že večný osud každého jednotlivého bol ustanovený dávno pred jeho narodenim, je hnusné a nerozumné.

In due time, there will be full knowledge AND appreciation.

Jesus36AngelsA.jpg (23136 bytes)
How will the "good tidings of great joy" be to "ALL PEOPLE"?

     Ale Biblia, ktorá je plná missionárským duchom, neuči nás, že sú mnohé cesty ku spaseniu—jedna skrze vieru, druhá skrze prácu, a zase druhá skrze nevedomost.  

    A ani nás neuči na Bohu sa rúhajúci fatalizmus.  Ukazujúc nám všetky dvere nádeje zatvorené, úplné nám otvárá jedni, tie jediné dvere, a ohlasuje, že kdokolvek chce, móže vstúpit prez ne do života; a pokazuje nám, že všetci ktorý teraz nevidia alebo neznajú si ocenit východu vstúpenia, v určenom čase budú privedený ku plnéj známosti a oceneniu.  

    jediná cesta, na ktoréj všetci zatracený móžu prist ku “Bohu, je nie skrze záslužnú prácu, ani nie skrze nevedomost, ale len skrze vieru v, drahú krv Kristovú, ktorá zmyla hrievhy sveta.”  (1 Petr. 1:19; Ján. 1:29.)  A toto je Evanjelium, tá dobrá zvest velkéj radosti, “ktorá pride pre všetkých ludi.”

    Pozrime teraz na tieto veci tak, jako nám Boh o nich hovori, a nechajme objasnienie jeho charakteru jemu samému.  Zpýtajme sa, čo sa stalo s tyma stoa štyridcat dva miliónámi?
Why is mankind
in a condition of suffering?
     Bárs čo sa snima stalo, móžeme byt istý, že oni sú neni teraz v stave trápenia; lebo, Pismo nás nie len uči, že úplná a dokonalá odmena sa neújde Cirkvi, dokial Kristus nepride, a že vtedy dostane odmenu každý jeden (Mat. 16:27), ale aj, že nespravodlivý vezmú vtedy jejich pokutu.  

    Bárs jaké je jejich pritomné položenie, ono nemóže byt jejich úplná odmena; lebo Peter hovori:  “Zná Pán nepravých dochovat na den súdný k mučeniu”  (2 Petr. 2:9); a on tak aj vykoná.

"God is love."

Jesus34Cross.jpg (5390 bytes)

     [97] Ale ta myšlienka, že tak mnoho našich bližnich by sa malo zatratit, lebo nemali vedomost o tom, čo je potrebné ku spaseniu, by bola trápná pre každého, kdo má v sebe len iskierku lásky a sústrasti.  

    Potom, je množstvo pisiem, ktoré sa zdá byt nemožným do súhlasu doniest so všetkým tým.  Na priklad:  Pri svetle minulosti a pritomnosti, jako jedinéj priležitosti, ani neberúc do ohladu nádej na napravenie v nasleldujúcém veku, jako máme rozumet svedoctvo, že 

“Boh je láska” a “Boh tak miluval svet, že dal syna svojho jednorozeného, aby každý, kdo veri v neho, nezahynúl.”  (1 Ján. 4:8; Ján. 3:16.)  

    Nezdálo by sa, že ked “on miluval svet” tak velmi, že by sa bol poataral, aby nie len veriaci spasený boli, ale aj aby všetci mohli počut a uverit?

Every man has not yet been enlightened.      Zase, ked čitáme:  “To bolo svetlo opravdivé, ktoré osvecuje každého človeka prihádzajúcého na tento svet”  (Ján. 1:9)  naše pozoruvánie hovori nám: Nie tak; nie každý človek bol osvietený; nemóžeme videt, len niekolko miliónov osvietených skrze našeho Pána.  

    Ešte aj vtýchto pomerne osvietených dnoch, milióny pohanov neukazujú žiadné znaky osvietenia; ani neukazuvali Sodomity, a množstvo druhých vo vekoch minulich.

Was redemption a failure?

Jesus30AngelsA.jpg (22907 bytes)
"Behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to ALL PEOPLE."
Luke 2:10

Christ Died for All

     Čitáme, že Ježiš Kristus, z milosti Božej, podstúpil smrt “pre každého človeka.” (Žid. 2:9.)  Ale ked on podetúpil smrt za tých jedno sto a štyridcat tri miliónov, a jeho obet by bola na vyhodu len jednomu miliónovi, či by nebolo vykúpenie pomerne schybené ? 

    A v tom páde, či svedoctvo Apoštolov neni povrchné ?  A ked zase čitáme:  “Hla, oznamujem Vám radost velkú, ktorá bude všetkému ludu (Luk. 2:10), a požerajúc okolo seba, vidime, že je to len “malé stádečko” pre ktorých to bola velká radost, a nie pre všetkých ludi, by sme sa divili, či anjelia neprehnali dobrotu a obsah jejich zvestuvánia, a prerátali vážnost práce, ktorú mal by vykonat Mesiáš, nima ohlásený.

Will all benefit from Christ’s death?      Iné svedoctvo je: “Jeden je zajiste Boh, jeden aj prostrednik [98] medzi Bohom a ludmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého za všetkých na vykúpenie.”  (1 Tim. 2:5, 6.)  

    Vykúpenie pre všetkých ?  Tak prečo by každý jednotlivý nemal nejakú výhodu zo smrti Kristovéj ?  Prečo by všetci namali prist ku známosti pravdy, aby mohli verit ?

The key is the ransom: "To be testified IN DUE TIME."

 

Jesus31Nailed.jpg (4310 bytes)
The Crucifixion

     Bez toho klúča jaké tmavé, jaké nejasné vyzierajú tieto tvrdenia; ale ked najdeme ten klúč ku plánu Božiemu, tak všetky tie texty jednohlasne kričia:  “Boh je láska.” 

    Tento klúč najdeme v ostatnéj čiastke textu vyše uvedeného—“Ktorý vydal seba samého za všetkých na vykúpenie a svedoctvo časom svojim.”  Boh má určený čas na všetko.  On by bol mohol to svedoctvo vydat jim v predošlom čase jejich života, ale poneváč to neurobil, to dokazuje, že jejich určený čas je ešte v budúcnosti.  

    Pre tých, ktorý budú z Cirkve, téj nevesty Kristovéj, a majú bytú častný cti kralovánia, teraz je “čas počut; a kdokolvek má ušy, nech počúvá, a bude podla toho požehnany.  Bárs Ježiš zaplatil cenu vykúpenia, prv, než sme boli narodeni, nebol to náš určený “čas” počut o tom, až po mnohých rokoch, a len ocenenie si toho, klade na nás zodpovednost; ale len v miere, na kolko sme spósobni.  

    Tá samá miera je uživaná pre všetkých; v určenom čase skrze Boha, bude všetkým zvestuvané, a všetci budú mat priležitost uverit a byt požehnaným.

Does death end all hope?      Panujúcá mienka je, že smrt ukonči všetko trápenie; ale nemáme pisma, ktoré by tak učilo; a všetky vyše uvedené, a mnohé inšie pismá by nemali Viadnéj hodnoty, ked by smrt odobrala všetkú nádej nevedomým množstvám sveta.  

    To jedno pismo, na ktoré sa odvolávajú, že ono dokazuje správnost tejto všeobecnéj mienky, je: “Kde strom padne, tam ná ostat.”  (Eccl. 11:3.) 

Grave2A.jpg (16352 bytes)
How will "all men" come to know the truth?

 

 

 

The two Adams
of the Bible--
Adam and Jesus.

 

      Jestli toto sa nejako má vztahuvat na budúcnost človeka, nemóže značit inšie, než že bárs jaké sú jeho okolnosti, ked vstúpi v hrob jeho, žiadná premena sa s nim nestane, ký on nebude z neho prebudený.  

    A toto je jednaké učenie vo všetkých pismách, [99] vztahujúcich sa na túto vec, jako v nasledujúcich odsekoch poukážeme.  Poneváč Boh nemieni spasit ludi na základe nevedomosti, ale “on chce, aby všetci ludia ku poznániu pravdy prišli” (1 Tim. 2:4); a poneváč množstvo človečenstva zomrelo v nevedomosti; a poneváč “neni práce, neni vedomosti ani múdrosti v hrobe”  (Eccl. 9:10) preto Boh pripravil prebudenie mrtvých, aby jich priviedol ku vedomosti, viere a spaseniu.  

    Preto jeho plán je, že “jako všetci v Adamovi umrú, tak aj v Kristu všetci budú oživeni, ale každé svojho času”—najprv Cirkev Evanjeliumu, tá Nevesta, to telo Kristové; potom, prez vek Millenniumový, všetci, ktorý sa jemu oddali za tých tisic rokov jeho pritomnosti (zle preložené prichod), určený čas Pána pre všetkých ku jeho poznániu, od najmenšieho až do najvatšieho.—1 Kor. 15:22.

     Tak, jako smrt prišla skrze prvého Adama, tak život pride skrze Krista, toho druhého Adama.  Všetko, čo človečenstvo utratilo, skrze prvého Adama, bude navrátené tým, ktorý veria v druhého Adama.  

    Ked budú prebudeni, s výhodou zkúsenia zlého, čo Adam nemal, tý, ktorý vdačne prijmú vykúpenie, jako dar Boži, móžú obdržat život večný, pod prvou podmienkou poslušnosti.  

    Dokonálá poslušnost bude potrebná, a dokonálá spósobnost poslúchat bude daná, pod spravodlivým panovánim toho Kniežata Pokoja.  Toto je spasenie, nabidnuté svetu.

God will not give everlasting life against man’s will.      Skúmajme teraz druhý text, ktorý je všeobecne nevšimaný, okrem skrze Univerzalistov; lebo, bárs sme neni Univerzalisti, držime to za svoje právo uživat, verit a sa raduvat, každému svedoctvu Slova Božieho.  

    Ten text zneje:  “Nádej máme v Bohu živém, ktorý je spasitel všetkých ludi, obvzlášte veriacich.” (1Tim. 4:10.)  Boh spasi všetkých ludi, ale nespasi obvzláštne žiadných, okrem tých, ktorý pridú k nemu skrze Krista.  

    Božie spasenie všetkých ludi neni také, že by sa ono protivilo jejich slobodnéj vóli, alebo jejich slobode zvolenia, že by jim dalo život proti jejich [100] vóli: “Predložil som vám dnes život a smrt, zvolte si život, aby ste živý boli.”

Jesus32Simeon.jpg (4989 bytes)
Simeon and Jesus

     Simeon postavil tieto dvojaké spasenia, hovoriac:  “Moje oči uzreli Tvoje spasenie, . . . svetlo, ktoré zajiste osvieti národy, a slávu Tvojho ludu Izraelského.”  

    Toto je v súhlase so svedoctvom Apoštola, že ten fakt, že Ježiš Kristus, ten Prostrednik, dal seba samého na vykúpenie ze všetkých, bude zvestuvané všetkým na určený čas.  Toto je to, čo pride ku každému, bez rozdielu, či oni veria alebo si to žádajú.  

    Táto velká radost jedného Spasitela bude pre všetkých (Luk. 2:10, 11) ale zvláštné spasenie od hriechu a smrti ujde sa len jeho ludu (Mat. 1:21)—tým ktorý veria v neho—lebo čitáme, že hnev Boži bude na dálej zostávat na nevericém.—Ján. 3:36.

A general salvation and the special salvation.      Vidime teda, že všeobecné spasenie, ktoré pride každému jednomu, pozostává zo svetla s toho pravého svetla, a zpriležitosti, vyvolit si život; a poneváč velká vatšina človečenstva je v hrobe, bude potrebné jich vyviest z jejich hrobov, aby sa jim mohla zvestuvat velká radost o Spasitelovi; a aj, žeto zvláštné spasenie, o ktorom veriaci teraz nádej majú (Rim 8:24) a skutočnost ktorého bude zvestuvané vo veku Millenniálnom al tým, ktorý “veria v ten den,” bude úplné oslobodenie od strachu hriechu a zkáze smrti, a uvedenie v slávnú slobodu dietok Božich. 

    Ale dosiahnutie všetkých týchto požehnánia bude závyset od srdečnéj poslušnosti zákonom Královstva Kristového—a od rýchlosti dosiahnutia dokonálosti, ukazujúc stupen lásky ku Královy a jeho zákonu lásky.

 

 

True light will eventually enlighten every man.

Candle.jpg (2946 bytes)

    A jestli niektorý, osvieteni skrze pravdu, a privedený ku poznániu lásky Božiej, a navrátený ku ludskéj dokonalosti, budú “nastrašený” a “odtiahnú sa“ (Žid. 10:38, 39) tak tý, spolu s neveriacima (Zjev. 21:8) budú vykorenený z ludu.  (Skutk. 3:23.)  Toto je tá druhá smrt.

    Takto vidime, že všetky ti doteraz tažké texty sú vysvetlené skrze svedoctvo: “zvestuvané bude v určenom čase.”

    [101] V určenom čase, to pravé svetlo osvieti každého človeka, ktorý prišol na svet. V určenom čase bude “dobrá zvest velkéj radosti všetkým národom.”  A na žiadon druhý spósob nemóžeme vysvetluvat tieto pismá, bez toho, že by sme jich prekrútili.  Pavel ohnivo zastuluje toto stanovisko v jeho liste k Rimanom 5:18, 19.  

    On rozumuje, že tak, jako ludie boli odsúdeni na smrt skrze prestúpenie Adama, tak tiež, spravodlivost Krista, a jeho poslušnost až do smrti, stala sa základom ospravedlnenia; a že jako všetci utratili život v Adamovi, tak aj všetci, odhliadnúc od osobnéj zásluhy, dostanú život skrze prijatie druhého Adama.

Restoration of Israel 

God says to Israel,

     Peter hovori nám, že toto napravenie bolo hlásané skrze ústá všetkých svatých prorokov.  (Skutk. 3:19-21.)  

    Oni aj všetci to učia.  Ezechiel hovori o doline suchých kosti, “Tieto kosti sú celý dom Izraelu.” 

"Behold, O my people, I will open your graves, 
and cause you to come up out of your graves, 
and bring you into the land of Israel.

"And ye shall know that I am the Lord, when I ... 
shall put my spirit in you, 
and I shall place you in your own land;

"Then shall ye know that I the Lord have spoken it, and performed it, saith the Lord."
    Ezekiel 37:11-14

wpe68D.jpg (11899 bytes)

Ezekiel’s Vision – Valley of Dry Bones

 

ISMenorah.jpg (6353 bytes)
Menorah in Israel

 

 

ISVineyard.jpg (4664 bytes)
Vineyard in Israel

     A Boh hovori ku Izraelu, 

“Hla, národ mój, ja otvorim vaše hroby, a vy vyjdete z vašich hrobov, a já vás privedem do zeme Izraelskéj.  

A budete vedet, že já som Pán, ked . . . zošlem mojho ducha na vás, a postavim vás do vašej vlastnéj zeme; potom budete vedet, že já váš Pán som mluvil a vykonal to, povedal Pán.”—Ezech. 37:11-14.

    S týmto sa zrovnávajú slová Pavla  (Rim. 11:25-26):  “Slepota z čiastky sa prihodila Izraelovi, dokial by plnost pohanov (tá vybraná spoločnost, tá nevesta Krista) nevešla; a tak všetek Izrael spaseni bude,” alebo bude privedeni zpatky z jeho vyhnanstva; lebo “Nezavrhnúl Boh lud svój, ktorý predzvedel” (verš 2).  

    Oni boli zavrhnuti od jeho milosti, prez vyvolenie téj nevesty Kristovéj, ale oni budú v nu evedeni, ked tá práca vyvolenia bude ukončená (verše 28-33).  Proroci vydávajú nám mnohé svedectvá, že jako jich Boh zase zasadi, a že oni nebudú viacej prepleti.  

“Takto mluvil Pán, Boh Izraelu, . . . položim oči moje na nich na všetky časy, a privedem jich zase do tejto zeme; a posdvihnem jich a neponižim jich a zasadim [102] jich a nebudem jich pretrhávat.  

A dám jim srdco aby mna poznali, že já som Pán; a oni budú mój lud, a já budem jich Boh, lebo oni sa navrátia ku mne s celim jejich srdcom a dušou.  (Jer. 24:5-7; 31:28; 32:40-42; 33:6-16.)  

    Tieto riadky sa nemóžú vztahuvat len na vyslobodenie z jejich predošlého zajatja v Babylone, Syrii, atd., poneváč oni od vtedy už boli pretrhaný.

All who die in the Millennium shall die for their own sins.

Grave15.jpg (2607 bytes)

     Dalej Pán hovori: “V tých dnoch oni nepovedia viac. Otcovia jedli kyselé hrozno, a zuby dietok sú strpnuté, ale každý [kdo umre] umre pre svoj vlastný hriech.”  (Jer. 31:29, 30.)  

    Toto neni tak teraz.  Neumre teraz každý pre svoj vlastný hriech, ale pre hriech Adama—“v Adame všetky umrú.”  On zjedol kyselé hrozno hriechu, a naši otcovia pokračuvali v jedeni, uvaliac dalšú nemoc a trápenie na jich deti, a takto zrýchliac trest—smrt.  

    Den, na ktorý “jedenkaždý umre za svoj vlastný hriech” je jedine den Millenniumu alebo Napravenia.

Israel’s promises have wide application.
TabPriest2.gif (14856 bytes)
     Bárs mnoché s tých proroctvi a slubou budúcého požehnánia sa zdajú vztahuvat len na Izrael, musime si zapamatat, že oni boli prikladný národ, preto tý sluby jim dané, bárs oni mnoho rázi sa vztahujú zvláštne na nich, hlavne sa aj vztahujú na celý svet človečenstva, ktoré oni predstavuvali.  

    Jako Izrael bol národ prikladný na celom svete, tak jajich knazstvo bolo prikladné v tom  téj hlave a tele Kristovém, to “Královské Knazstvo”; a tie obete, očiste“malém stádečku,”nia a obanovánia vykonávané za Izrael predstavuvali ti “lepšie obete” plnšie očistenie a banovánie “za hriechy celého sveta,” ktorého sú oni jednou čiastkou.

Restitution is promised for all mankind, including the people of Sodom.

 

 

ISLotsWife.jpg (19649 bytes)
Lot leaving Sodom

     Ale nie len to, alo Boh zpominá menom aj druhé národy a slubuje jim napravenie.  Jako vážný priklad zpomeneme Sodomitov.  Zajiste, jestli najdeme, že napravenie Sodomitov je jasne učené, móžeme byt spokojný s pravdou tohoto slavného učenia o napraveniu všetkého človečenstva, zvestuvané skrze ústá svatých prorokov. 

    A [103] prečo by Sodomiti nemali mat priležitost ku dosiahnutiu dokonálosti a večného života práve tak, jako Izrael alebo bárs kdo z nás ?  Pravda je, oni neboli spravedlivý, ale však ani Izrael nebol, a ani my sme neboli, ktorý teraz počujeme evanjelium.  

    “Neni ani jednoho spravedlivého” okrem spravedlivosti Kristovéj, ktorý umrel za všetkých.  Vlastné slová nášho Pána nám hovoria, že bárs on ohnivý dážd nechal padat na nich z neba pre jich zkazenost, Sodomiti v jeho očoch neboli tak velký hriešnici, jako Židia, ktorý boli učenejši.  (Gen. 19:24;  Luk. 17:29.)  

    Kapernaumským Židom on povedal:  “Keby v Sodome boli uvinené ti divy, ktoré boli učinené u teba, snád by boli zostali až po dnes.”—Mat. 11:23.

There will be an opportunity for all in the Day of Judgment.

 

 

ISCapernaum1.jpg (2606 bytes)
Synagogue ruins at Capernaum

     Tákto nás Pán uči, že Sodomiti nemali úplnú priležitost; a on jich ujistuje takéj priležitosti, ked jim hovori “Ale však pravim vám, že zemi Sodomských lahčej bude na den súdný, nežli tebe” (verš 24).  

    Charakter Dná Súdného a jeho práca bude vysvetlená na nasledujúcich stranách.  Tuto len vyzýváme pozornost ku tomu, že to bude den ku pretrpeniu pre Kapernaum, ale že bude lahčie ku pretrpeniu pre Sodomu; lebo bárs ani jeden z nich nemal úplnú vedomost, ani všetky požehnánia, ktorémali prist skrze to “Semeno,” predci Kapernaum previnilo proti viac svetla.

The "New Covenant."

     A ked Kapernaum a všetek Izrael má byt zpomenuti a požehnaný pod tou “Novou Smlúvou,” ktorá bola pečatená krvou Ježiša, prečo by Sodomiti nemali byt požehnaný medzi “všetkými rodinámy zeme?”  

    Oni zajiste budú.  A zápamatajme si, že poneváč Boh “necal padat ohnivý dážd z neba a zničil jich všetkých” mnoho sto rokov pred časom Ježiša, ked o jejih napraveni je reč, to nám pokazuje, že oni budú prebudeni, a vystúpá z jejich hrobov.

ISSodomSalt.jpg (2957 bytes)
Salt at the Dead Sea near the Area of Sodom and Gomorrah

 

 

ISSodomRuins.jpg (3548 bytes)
Ruins at Area of Sodom

     Skúmajme teraz proroctvo Ezechiela 16:48-63.  Prečitajte si ho pozorne.  Boh v nom hovori o Izraelu, a porovnává jich s jejich súsedom, Samariou, a aj so Sodomitámi, [104] o ktorých hovori:  “Vzal som jich, tak jako som za dobré videl.”  

    Ani Ježiš a ani Prorok nepodává nám vysvetlenie toho zdánlivé nerovného zachádzania Boha, ked zničil Sodomu, a prepustil druhých, viac vinných, jako Sodoma, bez trestu.  Toto všetko sa objasni, v “určenom čase,” ked tie velké ciele budú zvestuvané.  

    Prorok jednoducho svedči, že Boh “uznal za dobré” tak urobit, a Ježiš dodává, že oni budú mat lahčie trpenie v den súdný, jako iný menej vinný.  Ale ked predpokladáme, že smrt ukonči všetko utrpenie, a po smrti žiaden nebude mat priležitosti nadobudnút známost pravdy a poslúchat ju móžeme sa pýtat.  

    Prečo Boh to uznal za dobré odobrat tento lud, bez toho, že by jim bol dal priležitosti spasenia skrze poznánie toho jediného ména, skrze ktoré oni móžú byt spaseni ?  Odpoved je, lebo to ešte nebol jich určený čas.  

    Oni v tom čase, budú prebudeni z mrtvých a privedeni ku známosti pravdy, a takto budú oni požehnaný spolu so všetkýma rodinámy zeme, skrze to zaslúbené “Semeno.”  Vtedy budú oni zkúšaný pre večný život.

Every member of the human race has a place in God’s plan.

 

     S touto myšlienku, a nie ináče móžeme porozumet zachádzanie Boha lásky, s tima Amalekitámy a druhýma národámy, ktoré zničit on nie len dovolil Izraelovi, ale jim to aj rozkázal, hovoriac:  

“Idte, uderte na Amaleka, a zničte všetko čo je jejich, a nešanujte jich; ale zabite chlapov a ženy, deti a nemluvnatká, volóv a ovce, ťavy aj oslov.” (1 Sam. 15:3.)  

    Toto zdánlive nedbalé zničenie života, nezda sa znášat s tým duchom lásky, pripisuvaném Bohu, a s učenim Ježiša, “Milujte svojich neprátelov” atd. kým nedójdeme na správný poriadok plánu Božieho, ten “určený čas” ku prevedeniu každéj čiastky jeho, a tan fakt, že každý úd človečenstva má v nom miesto.

     Móžeme teraz videt, že ti Amalekiti, Sodomiti a iný boli postavený, jako priklady právného rozhoršenia Boha, a jeho odhodlanosti konečne a úplne zničit vinnikov; priklady, ktoré nebudú na službu len druhým, ale aj jim [105] samým, ked den jejich zkúšky a súdu pride.  

    Tento lud móže práve tak zomret na takýto spósob, jako skrze nemoc a mor.  To robilo pre nich malý rozdiel, s tým sa oni učili len poznat zlé, aby, ked pride určený čas zkúšky, mohli poznat spravedlivost, a aby boli v stave rozoznat dobré od zlého, a vyvolit dobré a mat život.

Useful examples of God’s just indignation.

BattleAmalikites.gif (32266 bytes)
Slaying of the Amalekites

Christ returns to open the doors of the grave.

wpe69B.jpg (3494 bytes)

     Ale skúmajme to proroctvo dálej.  Po porovnáni Izraelu so Sodomou a Samariou, a vyhlásiac Izrael za viac vinného  (Ezech. 16:48-54)  Pán hovori:  

“Ked já privedem zase jejich zajatie, zajatie Sodomy a jej dcer, a zajatie Samariea a jej dcer, potom dovedem zajatie tvojich zajatých u prostred nich.”  

    To zajatie tu zpomenuté, namóže byt iné, než zajatie smrti; lebo ti zpominani boli vtedy mrtvý.  V smrti sú všetci zajatý; a Kristus pride otvorit hroby a prepustit zajatých.  (Eza. 61:1; Zach. 9:11.)  Vo verši 55 je to nazvané “navrátenie sa ku jejich predošlému stavu”—napravenie.

Promises of God are a certainty –
"Confirmed to God in Christ."

 

 

 

Law2.jpg (5296 bytes)
The Old Law Covenant will be replaced with a New Covenant

     Niektorý, ktorý sú dost volný, že by prijali milost Božiu skrze Krista a odpustenie jejich vlástnich previnenich a slabosti pod vatšim svetlom a známostou, nevedia pochopit, jak by sa tá samá milost mala újst, pod novou Smlúvou, aj iným; bárs oni zdajú sa pripustit svedoctvo Apoštola, že Ježiš Kristus, z milosti Božéj, podstúpil smrt za každého človeka.  

    Niektorý poukazujú, že Boh zajiste, v tomto proroctvi, len ironický hovoril ku Židom, dajúc jim snat, že on práve tak vdačne by priviedol zpátky Sodomitov, jako jich, ale nemá úmyslu napravit ani jednoho.  Pozrime ale, jako tie nasledujúcé verše s tým súhlasia.  

    Pán hovori, “Já sa rozpamatám na moju smlúvu s tebou, ktorú som uzavrel s tebou v tvojej mladosti, a pripravim tebe večnú smlúvu.  

Vtedy ti sa zpamatáš o tvojich cestách a budeš sa stydet, ked máš prijat tvoje sestry . . . .  

A ja pripravim moju smlúvu s tebou, a budeš vedet, že já som Pán; aby si sa rozpomenúl a bol pomatený, a nikdy neotvoriš tvoje ústá pre tvoju hanbu, ked ja budem upokojený [106] proti tebe za všetko, čo si vykonal, mluvil Pán Boh.”  

    Ked jeden slub takto je podporený skrze velkého Jehova, všetci, ktorý na neho spolahnú, móžú sa raduvat istote toho slubu s uspokojenim;  obvzlášte tý, ktorý vidia, že požehnánie téj Novéj Smlúvy boli potvrdené skrze Boha v Kristu, ktorého vzácná krv zapečatila tú smlúvu.

Israel is beloved
for their
fathers’ sakes.


Father Abraham

     Ku tomuto Pavel dodává jeho svedoctvo, hovoriac, 

“A tak všetek Izrael (Vivý a mrtvý) spasený bol (vytrhnuti z tmy) jako je pisané:  Pride ze Siona, ktorý vytrhne, a odvráti bezbožnosti od Jakuba.  A toto bude smlúva moja s nimi, ked zhladim hriechy jejich . . . oni sú miluvaný pre jich otcóv; lebo dary Božie a povolánie sú bez želenia.—Rim. 11:26-29.

    Nemusime sa divit, že Židia, Sodomiti, Samaritáni a všetko človečenstvo bude zahanbené a zmatené, ked v jeho určenom čase, Boh bohatstvo jeho milosti.  Ano, mnohýzmatený  z tých, ktorý sú teraz dietky Božie budú a prekvapený, ked budú videt, jeko Boh miluval svet, a jak vysoko sú jeho myšlienky a plány nad jejima.

God’s thoughts and plans are above our own.      Krestania všeobecne msylia, že všetko požehnánie Božie je len pre vyvolenú Cirkev, ale teraz počináme videt, že plán Boži je rozsiahlejši, než sme si mysleli, a bárs on dal Cirkve, “prevelké a cenné sluby” on sa aj krásne postaral o svet, ktorý na tolko miluval, že ho vykúpil.  

    Židia spravili podobnú chybu, ked predpokladali, že všetky tie sluby Božie boli len pre nich samých; ale ked prišiel ten “určený čas,” a pohanom bola daná prednost, pozustatok Izraelu, ktorého srdcia boli tak velké, že sa raduvali tomuto dalšlemu dókazu Božiej milosti, boli účastný tejto zvatšenéj výhody, ostatni však boli zaslepený poverou a ludskou tradiciou.  

    Nech ti, zo stránky Cirkve, ktorý teraz vidia briezdiancé sa svetlo Millenniálného veku, s jeho milostnima výhodámy pre celý svet, nech ti si dávajú pozor, aby neodporuvali tomu rastnúcému svetlu, a tak boli na čas zaslepený videt jeho slávu a požehnánie.

Distortions of truths.      [107] Jak rozdielný je tento plán Boži v tom vyvoleni niekolkých teraz, aby neskór mnohý požehnaný boli, od toho prekrúcania pravdy, ktoré nám predstavujú — Kalvinizmus a Arminianismus.  

    Ten prvý odepierá učenie Biblie o slobodnéj milosti a hnusno vykrúti učenie slavné o Vyvoleni; ten druhý zase učenie Vyvolenia úplne odepierá a nezná pochopit tú požehnanú plnost Slobodnéj Milosti Božiej.

Calvinism says God is wise and all powerful, but ignores love and justice.      Kalvinizmus hovori: —Boh je vše-múdrý; on znal konec od počatku; a poneváč všetky jeho ciele sa majú splnit, on nemohol nikdy smýšlat, jako spasit len niekolkych, to jest Cirkev.  Týchto on vyvolil, a predsúdil jejich večné spasenie; všetci druhý boli tiež predsúdený, a boli vyvolený na večné trápenie; lebo “Boh pozná jeho dielo od počátku sveta.”

    Tento pohlad má svoje dobré stránky.  On uznává vševedúcnost Boha.  Toto by bol náš ideál o velkom Bohu, keby nechýbali dve vážné zvláštnosti, menovite, láska a spravedlivost, z ktorých ani jedna neni uvedená, že by priniesli na svet jedno sto a štyridcat dva biliónov tvorov, odsúdených ku večnému trápeniu prv, než boli narodený, a medzi tým kázaná jim je jeho láska.  

    Poneváč Boh je láska, a spravedlivost je základ jeho trónu, nemóže byt taký jeho charakter.

Armenianism says God is loving and just, but ignores wisdom and power.      Armenianizmus hovori: —Ano, Boh je láska; a privedúc človečenstvo na svet, no jim nechcel zle—len dobré.  Ale Satanovy sa podarilo do pokušenia uviest prvý pár, a tak hriech vstúpil do sveta, a smrt skrze hriech.  

    A od toho času všetko možné vykonal, aby oslobodil človeka od jeho neprátela, až dal svojho syna.  A bárs teraz, pošest tisic rokoch, evanjelium dosiahlo velmi mali počet človečenstva, predci dúfáme a verime, že za druhých šest tisic rokov, skrze moc a slobodomyselnost Cirkve, 

    Boh tak daleko premóže zlé, uvedené skrze Satana, že všetci vtedy žijúci aspon budú vedet o jeho láske, a budú mat priležitost verit a byt spaseni.

People4A.jpg (15717 bytes)

God is the Master of His purposes.

 

     [108] Tento pohlad nám predstavuje Boha preplneného z laskavýma a dobrotivýma cielámy oproti jeho stvoreniam, ale pokazuje, že nemá dostatočnéj moci a predvidenia ku prevedeniu jeho dobrotivých cielov:  že jemu chýbá múdrost a moc.  

    Z tohoto stanoviska by sa zdálo, že, bárs Boh chcel zariadit a pripravit všetko k dobrému jeho novo stvorených dietok, Satan sa prikradola s jedným majstrovským úderom prevrátil plány Božie na tolko, že Boh musi použit celú jeho silu, a pracuvat dvanáct tisic rokov, aby mohol uviest spravedlnost, aspon na tolko, aby ostatok, ktorý je teraz živý, mohol mat priležitost zvolit si dobré, tak jako zlé.  

    Ale tých jedno sto štyridcat dva biliónov, predošlých šest tisic rokov, a práve tolko nasledujúcich šest tisic, sú dla tejto mienky večne ztratený, na vzdor láske Božiej, lebo Satan sa zamiešal do jeho plánov.  Takto Satan by priviedol tisice do zkázy na každého jednoho, skrze Boha spaseného ku sláve.

     Tento pohlad musi povýšit mienku Ludi o múdrosti a moci Satana, a ponižia jejich vášenie si týchto zvlástnosti u Boha, o ktorom Žalmista práve na opak, vyslovuje sa, že “On rozkázal a stalo sa; on povdal, a stálo pevne.”  

    Ale nie; Boha neprekvapil, ani neprvýšil jeho protivnik; a ani v žiadnom ohlade Satan nekrižuval jeho plány.  Boh je, a vždy bol, dokonalý majster každého položenia, a konečne budeme videt, že všetko pracuvalo vzájomne ku dosiahnutiu jeho cielov.

    Kým učenie vyvolenia a slobodnéj milosti, tak jako to uči Kalvinizmus a Armenizmus, nemóhli by sa nikdy do súhlasu doniest jedna s druhou, s rozumom alebo s Bibliou, dotial tieto dve slavné učenia Biblie, sú dokonále súhlasné a krásné, ked hladime na ne zo stanoviska Plánu Vekov.
Rejoice!
Your deliverance draweth nigh!

 

     Vidiac teda, že tak mnohé tých velkých a slavných zvláštnosti plánu Božieho ohladom spasenia od hriechu a smrti ležia v budúcnosti, a že druhý prichod nášho Pána Ježiša je ustanovený prvý krok ku dokonániu tých dávno [109] prislúbených a dávno očakávaných požehnania, či nemáme s túžbou očakávat jeho druhý prichod, než nevedomejši Židia očakávali jeho prvý prichod ?  

    A vidiac, že čas zlého, nespravedlnosti a smrti má byt ukončený skrze panuvánie moci, ktorú on bude mat, a že spravedlnost, pravda a pokoj budú všeobecné, kdo by sa neraduval, aby videl tento den ?  

    A kdo, ktorý teraz trpi s Kristom a je nadchnuti cenným slubom “jestli budeme trpet s nim, budeme aj kraluvat s nim” by nepozdvihol svoju hlavu a raduval sa každému dókazu približuvánia sa Majstra, znajúc, že naše vukúpenie a oslávenie sa bliži?  

    Zajiste všetci, ktorý majú súcit s jeho povolánim na požehnánie a jeho duchom lásky, radostne privitajú každý dókaz jeho prichodu, jako bliženie sa “velkéj radosti, ktorá bude všetkému ludu.” [110]


Church1B.jpg (7616 bytes)

DER MORGEN KOMMT.

Ja, wir wachen, und wir warten,
Auf den lang verheiss’nen Tag,
Da der trübe Schatten fliehet,
Der auf Welt und Menschen lag.

Ja, wir wachen, und wir warten,
Auf den Stern, der bringt den Tag;
Da die Nacht der Sünd’ soll schwinden,
Und die Schatten allgemach.

Ja, wir wachen, und wir warten,
Auf den grossen Tag des Herrn,
Des Erkor’nen aus viel Tausend,
Unser Licht, Weg, Wahrheit, Stern.

Ja, wir wachen, und wir warten
Auf den Tag von tausend Jahr;
Da die trüben Schatten schliesslich
Schwinden werden ganz und gar.

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail

English Only