CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)

SKÚMANIE IV

OZNAČENÉ EPOCHY A OSLOBODENIA ZA ČASO VYVINUVÁNIA PLÁNU BOŽIEHO.

wpe740.jpg (5709 bytes)

 

Plán Boha je systematický a rozhodný.—Tri velké epochy (veky) histórie sveta.—Jejich rozdielné zvláštnosti.—Zem bude trvat na veky.—Budúci svet, nové nebe a nova zem.—Menšie odiele tých troch velkých vekov.—Važné zvaláštnosti plánu božleho takto vyndú na javo.—Poznaný poriadok vyjavuje súhlas.—Spravedlivé rozdelenie Slova Pravdy

 

God’s finished work will declare his infinite wisdom and power

 

 

God’s dealings
with men are not haphazard

     (61) Tak jako niektorý nevedome zle posúdia šikovnost a múdrost jednoho velkého stavitela dla jeho nedokončeného diela, tak aj mnohý v jejich nevedomosti tohoto času zle súdia o Bohu dla jeho ešte nedokončenom dielu; ale pomáli, ked’ ale to lešenie dábla, ktoré bolo pre vycvičenie človeka trpené, a bude ono konečne zvalené ku jeho dobrému, a trus bude odčistený, dokončené dielo Boha všeobecne preukáže svoju nekonečnú múdrost a moc; a budeme vtedy videt, že jeho plány sú v súhlase s jeho charakterom.

     Poneváč Boh nám povedal, že on má jeden do konca ustanovený ciel, a že všetky jeho ceile majú byt dosiahnuté, naša úloha je, jako jeho dietok, usilovne skúmat, že čo týto jeho plány sú, aby sme boly s nima v súhlase. Pozorujte, jako výslovne Jehova potvrdzuje určenost jeho cielov:

God1.jpg (7649 bytes)

“A prisahal Jehova, mluviac, zajiste jako som si myslel, tak to pride, a jako som cielil, tak bude.”

 “Čo Pán množstva dokončil, kdo by to premohol?” 

“Já som Boh, a neni druhých Bohov mimo mna. . . Moja rada bude stát, a urobim všetko dla mojej vóle . . . Ano, povedal som, a to aj prevediem; chcel som to, a to aj vykonám.” 
(Ezra. 14:24-27; 46:9-11.)

     Preto, bár jak náhodné a tajemné zdá sa nám byt zachádzanie Boha s človekom, tý ktorý veria v svedoctvo, jeho Slova, mosia privolit, že jeho počiatočný a nepremenitedlný plán bol, a ešte vždy je, pokračuvat postupne až ku zaklúčeniu.

DarknessA.jpg (4511 bytes)

"For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people..."
  Isaiah 60:2

     (62) Velká massa človečenstva, kračajúc vo tme nevedomosti, musi počkat na vývin Božieho plánu, lež pochopia slavný charakter toho Božieho Stavitela, dietata Božieho prednost je, že skrze jeho vieru a jeho “sviecu” je v stave predvidet predpovedanú sláve budúcnosti, a tak ocenit tie ináče tajemné udalosti prešlého a terajšieho času. 

     Preto, jako starajúci sa synovia Boha, a dedičia jednoho zaslúbeného dedictva, obracáme sa ku Slovu nášho Otca, aby sme porozumet mohli jeho cielom, zložené v tých plánoch a opisoch. 

     Z nich vidime, že plán Boha čo sa týká človeka, obsahuje v sebe tri velké odseky času, počnúc so stvorenim človeka, a prečahujúc až do nekonečnéj budúcnosti. Peter a Pavel opisujú tieto odseky jako “tri svety” ptoré predstavujeme v nasledujúcom diagramme.

History can be divided into three great periods of time

Great Epochs Called "Worlds"

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

Svet, ktorý bol Terajši diabolský svet Svet budúci 

"The World
that then was"

   2 Peter 3:6

     Tieto tri velké epochy predstavjú nám tri rozdielné úkazy božieho predvidenia. Prvá, od stvorenia až po potopu, bola riadená anjelámi, a Peter ju nazval: 

“Svet, ktorý bol” (Svet prvý).
—2 Petr. 3:6.

"This present
evil World"

Galatians 1:4

     Druhá velká epocha, od potopi až do dokonánia královstva Božieho, je pod čiastočným panovánim Satana, “kniežata tohoto sveta” a preto je nazývána: 

“Terajši diabolský svet” 
(svet, ktorý včil je).

—Gal. 1:4; 2 Petr. 3:7.

"The World
to come"

Hebrews 2:5

     Tretia má byt “svet bez konca” (Eza. 45:17) pod božim riadenim, královstvo Božie, a je nazývaná: 

“Svet budúci (novy).
—Žid. 2:5; á 2 Petr. 3:13.

The Three Worlds
CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)
1st        2nd      3rd
     (63) Prvá ztýchto odsekov, alobo “svetov,” pod riadenim anjelov, upadla; druhá, pod panovnictvom Satana, zneuživatela, bola naozaj “diabolský svet;” ale tá tretia bude vek spravodlivosti a požehnánia pre všetky rodiny zeme.

Evil has been permitted to dominate
"THE PRESENT EVIL WORLD"

Doctor.jpg (3395 bytes)
Sickness

wpe647.jpg (4459 bytes)
Death Bed

     Dva posledné tichto “svetov” sú zvláštne zpomenuté, a svedoctvá, na ne sa vztahujúcé, sú velmi rozporné. Terajši, alebo druhý odsek, je nazývaný “terajši diabolský svet” nie preto že by nebolo v nom nič dobrého, ale preto, že diablovi je dovolené v nom panuvat. 

     “Včil pyšni sú štastni; Vy, ktorý podporujete podlost, ste povýšeni; Vy, ktorý sa rúháte Bohu, ste vykúpeni.” (Mal. 3:15.) Treti svet alebo epocha je zpomenuti, jako “Svet Budúci — v ktorom bude prebývat spravedlivost” nie preto, že nebude v nom nič zlého, ale preto, že v nom zlo nebude panovat. 

     Zničenie zla bude postupné, potrebujúc ku tomu prvých tisic rokov. Vtedy zlo nebude panuvat; nebude ono rozkvitat; nebudú nadobúdat podlý; ale budú spravodlivi (Žalm. 72:7) “a poslušný budú uživat úrodu zeme” (Eza. 1:19) “a zlý budú odstránený.” —Žalm. 37:9.

 

 

Steven.jpg (13526 bytes)
Stoning of Steven

     Takto vidime, že bližiace sa oslobodenie bude tak rozdielné, že bude pravý opak terajšieho v skoro každom ohlade. Slová nášho Pána hovoria nám, že prečo má byt ten rozdielmedzi terajšima a budúcima oslobodeniamy. 

     Je to preyo, že On budew knieža alebo panovnik toho sveta budúcého, a ve v nom rozkvitat budú pravda a spravedlivost; kým v terajšom svete, lebo Satan je jeho kniežatom (panovnikom) zlost a podlozt rozkvitá. 

     Je to preto, lebo, jako Ježiš povedal, knieža tohoto sveta “nemá na mne ničoho” a tak nemá záujmu v jeho nasledovnikoch, jedine jim sa protivit, jich pokúšat a neprijemnosti robit (Ján. 14:30; 2 Kor. 12:7), a aby v tomto terajšom svete alebo epoche, kdokolvek žije pobožne, protivenstvo trpet bude, zli ale ludia, budú rozkvitat, jako vrba zelená.—2 Tim. 3:12; Žalm. 37:35.

Jesus said, "My kingdom is not of this world"
John 18:36

Satan rules now –
He is "The god
of this world."
2 Corinthians 4:4

     Ježiš riekol: “Moje královstvo neni z tohoto sveta” a (64) kým ten vek alebo “svet budúci“ nedójde, Kristove královstvo nebude panuvat na zemi. A preto sa učime dúfat a modlit: “Prid královstvi tvoje, a bud’ volá tvoja na zemi.” 

     Satan je “panovnikom tmy tohoto sveta” a preto “tma pokrývá zem a duševná tma ludi.” On teraz panuje a pracuje v srdciach deti neposlušnosti.—Efez. 2:2; 6:12.

"...the kingdoms
of this world
are become
the kingdoms
of our Lord
and of his Christ;
and he shall reign for ever and ever."
Revelation 11:15

Jesus7A.jpg (3410 bytes)

     Musi byt jedna velmi vážná čiastka plánu toho velkého Stavitela, pripraveného pre spasenie človeka, ktorý ešte není úplne vyvynutá, — ináče by nové knieža a nové oslobodenie bolo dávno prišlo. 

     Že prečo ono bolo odloženéné na istý ustanovený čas, a aj, že na jaký spósob bude prevedená premena z terajšieho panuvánia zlého pod Satanom, na panuvánie spravedlivosti pod Kristom, sú velmi zaujimavé veci, ktoré obširnejšie poukážeme neskoršie. 

     Nech je dostatočné na reaz nám povedat, že královstvá tohoto sveta, teraz podrobené Satanovi, v ustanoveném čase premenia sa na královstvá Pána našieho a jeho Krista. (Zjev. 11:15.) Písmo nám ukazuje, že táto premena sa stane u prostred všeobecného nepokoja. Ohladom na toto Ježiš povedal:

 “Žáden nemóže nádoby silného, vejdúc do domu, rozebrat, chyba by prv silného zvázal, a vtedy dom jeho zlúpi.” — Mark. 3:22-27.

     Takto sa naučime, že sa mosi prv poviazat, jeho práca zastavit a on sa musi z jeho trónu zhodit, prv, než Kristovo panovnictvo spravodlivosti a pokoja sa móže zariadit. Toto poviazanie Satana, má byt aj prvá práca nového oslobodenia. — Zjev. 20:2.

 

Heavens –
Powers of spiritual control

Earth –
Human governments
and social arrangements

"...we according to His promise, look for a new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness."
2 Peter 3:13

EarthRedA.jpg (2364 bytes)

     Musime si aj na to zmyslet, že táto zem je základom všetkých týchto “svetov” a oslobodeni, a ve bár veky sa minú a vyslobodenia menia, zem bude vždy trvat — “Zem bude trvat na veky.” (Ekl. 1:4)

      Ukazujúc nám ten, istý obraz, Peter pomenuval tieto veky rozdielnýma zemami a nebesámy. V tomto to slovo nabe znamená vyššie alebo duchovné panujúcé sily, a Zem znamená ludské panuvánie a spoločnost. A tak prvé nebe a zem, alebo poriadok (65) a zariadenie veci vtedy jestvujúcé, vyslúžiac svoju povinnost, skončili sa v potope. 

     Ale fizikálné (hmotné) nebe (nebo a povetrie) a hmotná zem, nevzali zkázu, oni ostali. Práve tak, terajši svet (nebe a zem) sa pominú s velkým hlukom, ohnom a ztopenim — bude velké zmatenia a rozsype sa. Silný chlap (Satanáš) súc poviazaný, bude hladet udržrat svoju muc. 

     Terajši poriadok a zariadenie panovánia a spoločenstva, nie hmotná zem a nebe, sa pominú. Terajšie nebesá (moc duchovného panovánia) musi oddat’ miesto “novým nebesám” — duchovnemu panovániu Kristovému. Terajšia zem (ludská spoločnost pod vedenim Satana) musí (obrazne) ztopit, na začiatku “dna Pána”, ktorý “bude horet, jako pec” (Mal. 4:1).

     Jej miesto zaújme “jedna nová zem,” to jest: spoločnost bude zariadená v súhlase nového kniežata zeme — Krista. Spravodlivost, pokoj a láska bude panuvat medzi ludmi, ked terajšie zariadenie ustúpi novému a lepšiemu královstvu, ktorého základ budu najprisnejšá spravodlivost.

Apostle Paul and Apostle John
saw prophetic visions of
"THE WORLD
TO COME"

 John2.jpg (16231 bytes)
Apostle John
on the
Isle of Patmos

     Pavel na chvilečku uzrel toto nové vyslobodenie, alebo, jako ho on nazývá “svet, budúci.” On hovori, že “uchytil” ho (hmotne alebo duševne, alebo na oba spósoby, on nevie povedat, veci že boli tak živé v jeho očoch) prúd času, do nových okolnosti veci, do “nového neba,” a odtial názyv “tretie nebe.” 

     Na takýto spósob on videl veci jako oni budú pod duchovným panuvánim Krista, veci “o ktorých nesmie mluvit.” (2 Kor. 12:2-4.) Neomylne boli to tie isté veci, ktoré neskoršie videl Ján, a ktoré jemu bolo dovolené vyslovit cirkvi v podobenstvách, ktorým môžeme porozumet len v čase jejich príchodu. 

     Ján, v zjaveni, dané jemu skrze nášeho Pána, na ostrove Patmos, videl prez celý tento Krestanský Vek, a jeho premeny v cirkvi a štáte, až do konca terajšieho zlého sveta, alebo veku, a tam videl s jeho prorockým zrakom Satana zviazaného, a Krista panujúcého, a nové nebe a novú zem zariadenú; lebo prvšé nebe a zem sa pominúli.—Zjev. 21:1

(66)

Veky a oslobodenia.

     Pozorujme teraz ti veky, v ktoré tieto velké epochy boli rozdelené, jako to udáváme v nasledujúcem diagrame: 

                                                                  CHDispensationsEpochs.gif (9051 bytes)

World That Was World  That Now Is
Patriarchal 
Age
Jewish
Age
 Gospel
Age
World to Come
Millennial
Age
Ages
 to Come

 

THE FIRST WORLD
was from Adam’s fall to the flood

 

THE SECOND WORLD
started with Noah and included
three ages

 

THE THIRD WORLD
starts with Christ’s second advent
and has no end

    Prvá z týchto epochy (svetov) nebola podelená na čiastky: Boha spósob zachádzania s ludmi prez ten celý čas sa nepremenil — od Adama až po potopu. Boh dal človekovi jeho zákon, napisaný dla jeho vlasnosti; ale ked človek zhrešil, potom jeho v istéj miere zanechal svojmu osudu, ktorý jeho viedol na dolu, “ku ustavičnému zlu,” aby človek uznal svoje bláznovstvo, a aby sa preukázala múdrost Boha v tom, že rozkazuje absolútnú pošlušnost. 

     Toto oslobodenie sa skončilo s potopou, ktorá zmietla všetko, okrem Noe a jeho rodinu. A takto prvé oslobodenie niele, že ukázalo nám hrozné náasledky hriechu, ale aj to, že smer hriechu je na dolu, ku poniženiu a chudobe, a dokazuje nám potrebnost zakročenia Jehovy, jestli to, “čo bolo utratené” — človeka prvý majetok — má byt prinavrátené.


Patriarchal Age

 

 

 

Passover.jpg (4528 bytes)
Jewish Age

      Druhá epocha, alebo “svet terajši” obsahuje v sebe tri veky, každý jeden predstavujúc jeden krok na ceste plánu Božieho v premoženi zlého. Každy krok je vyšši, než ten predošly, a privádzá plán bližšie ku jeho splneniu.

     Tretá velká epocha  — “svet budúci”  —  po druhom prichode Krista, obsahuje v sebe Millenniálný vek, alebo “čas obnovenia,” a ten budú nasaleduvat “veky budúcé,” ktorých podrobnosti sú nám neni zjavené. Pritomné zjavenia učia o oslobodeniu človeka od hriechu, a nie večnéj sláve nasleduvat majúcéj.

     Prvý vek vo “svete pritomném” nazýváme “Vek Patriarchálný” alebo oslobodenia, lebo v tomto veku Boh obcuval (67) a preukazuval lásku len ku niekolkým, a ostatnú čiastku človečenstva tak rečeno ani si nevšimnul. Ti takto vyznačeni boli patriarchovia Noe, Abrahám, Izák a Jakub. Každý ztýchto jeden po druhom, zdá sa, poživali lásku Boha. 

     Zo smrtov Jakuba, tento vek alebo poriadok obcuvánia sa skončil. Za času smrti Jakubovéj, jeho potomci boli nazývani “dvanáct kmenov Izraela” a spolu boli uznávani skrze Boha, jako jeho “zvlášný národ” a skrze zvláštné obete stali sa oni zvláštne “svatim národom” odlúčený od druhých národov na zvláštný ciel, a preto uživali zvláštné výhody. 

     Čas vymeraný na túto čiastku plánu božieho, začinajúc sa tu, a skončiac sa pri smrti Kristovéj, pomenujeme Vekom Židovským, alebo oslobodenie Zákona. Prez tento čas Boh zvláštne požehnal tento národ. On jim dal jejich zákon: spravil s nima zvláštnú smlúvu; dal jim Tabernakulum, ktorého “shekinah” sláva v Najsvatejšom predstavuvala jim pritomnost Jehovy, jejich vodcu a krála. 

     On ku nim poslal svojich prorokov, a konečne jeho syna. Ježiš prevádzal jeho zázraky a učl medzi nima, a ani on sám neišol, a ani jeho učedelnikom nedovolil ict ku druhým okoličnim národom. On jich poslal, rieknúc: 

“Na cestu pohanov nechodte, a do miest Samaritánských nevchádzajte; ale radšej idte ku ovcám ztratenim z domu Izraelského. (Mat. 10:5-6.) 

A zase povedal: “Neni som poslaný, nev ku ovcám, ktoré zahynúli z domu Izraelského.” (Mat. 15:24.)

    Že tieto národné výhody skončili sa so zaprenim a ukrižuvanim Ježiša, je pokázané v slovách Ježišových, ked, pet dni pred jeho ukrižuvanim, povedal: “Hla, zostane Vám dom Váš pustý.”—Mat. 23:38

Pentecost2.jpg (15319 bytes)
Gospel Age

     Tak, od smrti Ježišovéj, nastala nová doba — Vek Krestanský alebo Dišpenzácia Evanjeliumu, v ktoréj radostné zvestuvánie ospravedlnenia majú sa újst, nie len Židom, ale všetkým národom; lebo Ježiš Kristus podešiel smrt pre každého človeka. Prez tento vek Evanjeliumu, tiež je jena trieda, povolaná ku zvláštným výhodám, a ktorá je (68) účastná zvláštných slubov; to jest, že ti, ktorý skrze vieru, prijmú Ježiša Krista, jako jajich Pána a Vykupitela, kračjúc v jeho stope. 

     Kázanie Evanjeliumu pokračuvalo poceléj zemi uz prez blizo devatnáct stoleti, tak, že móžeme povedat, že bolo viac menej kázané u všetkých národov. Ono neprevrátilo národy — nebolo to jeho ciel previest to v tomto veku; ale to kázanie vyvolilo tu a tu niektorých v celku jedno “malé stádečko,” jako Ježiš predpovedal (Luk. 12:32), ktorému, sanášmu Otcovi zalúbilo dat Královstvo, vo veku nasledujúcém. 

     S pritomným vekom sa skonči “terajši zlý svet;” a pamatajte si, že bár Boh dovolil vzastat a panuvat zlému, zdánlive zadržajúc jeho ciele, predsi jeho hlboké úvahy stále pokračuvali dla jeho ustanoveného stálého plánu, a prisne v takom poriadku vekov, jako to on ustanovil. 

     Na konci tohoto veku, a o svitáni jeho následnika, veku Millenniálného, Satan má byt poviazaný a jeho moc premožená, v pripravách pre zariadenie králozstva Kristového a počiatku “sveta budúcého, v ktorom bude prebývat spravedlivost.”

TIChild1.jpg (15517 bytes)
Millennial Age

     Millennium, znamenajúc tisic rokov, je výraz všeobecne uživáný na označenie odseku zpomenutého v Zjev. 20:4—to znači tých tisic rokov panuvánia Krista, prvého veku “sveta budgcého.” 

     Prez Millenniálný vek, veci utratrené skrze pád Adama (Skutk. 3:19-21) navrátemé, a pred ukončenim jeho všetky slze budú usušené. Za hranicámi toho veku, vo vekoch požehnánia nasledujúcich, nebude viac smrtí, ani zármutku, ani plaču a (Zjev. 21:4); ani nebude viac bolesti. Predošlé veci sa pominú. Zjavenie Božie dalej nepokračuje, a tak tu zastaneme.

Each age has its part to accomplish progressively

     Tu sme pozreli len na okres tohoto plánu vekov. A čim viacej skúmáme ho, tim viac nájdeme v nom úplného súhlasu, krásy a poriadku. Každý má svoju určenú čiastku vykonat, ktorá je potrebná ku úplnému vyvynutiu plánu Božieho, jako jednoho celku. 

     Ten plán je napredujúci, (69) po stupni rozvijajúc sa z veku na vek, do výšky a napred ku velikánskému dokonaniu originálného plánu toho Božieho Stavitela, “ktorý všetko spósobuje vedla rady vóle svojej.” (Efez. 1:11.)

Machine.jpg (14744 bytes)
As an intricate machine would confuse a child,
so God’s plan appears confusing to an uninformed mind.

     Ani jeden z týchto velkých vekov, neni ani o hodinu dlhši, a ani o hodinu kratši, než treba ku obsiahnutiu jeho cielu.

     Boh je velký sporitel v uživáni času a spósobov, bár jeho pramene sú nekonečné; a žiadná moc, bárs jako zlochtivá, neni v stave ani na okamih zdržat alebo prekazit jeho ciele. Všetky veci, tak zlé jako aj dobré, pod božim dózorem a riadenim, pracujú vzájomne na prevedeni jeho vóle.

     Necvičenému a neučenému duchu, ktorý nemóže len malú čiastku videt toho zloženého stroju plánu Božieho, zdá sa to byt anarchia, zmotanost a zchybenost, práve tak, jako jeden dokonálý stroj alebo jedna čiastka z neho, by sa zdála malému dietati. Jeho nezrelému a necvičenému duchu je to nepochopitedlné, a pohyb kolečiek v protivné smery, robi nan dójem konfúzie.

     Ale zrelost a skúmanie ukáže nám, ve táto zdánlivá konfúzia (zmotanost) je krásná harmónia, dávajúc dobré výsledky. Tá mašina, pri tom všetkom bola práve tak vúyborná pred tim, než to dieta účinok jej rozumelo, jako aj potom. Práve tak, Boži plán, súc a byvše vo vykonávani výslednéj práci za mnohé veky, človek nadobúdá potrebné cvičenie, ktoré ho uspósobi aby nie len porozumel jeho tajemnéj práci, ale aj aby užival jeho žehnajúcé výsledky.

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth."
2 Timothy 2:15

Bible16Student.jpg (2762 bytes)

Scriptures that belong to one age, do not always apply to another.

     V pokračuváni nášho skúmania plánu božieho, vážne potrebné je, aby sme si v pamati podržali tie veky, a jejich jednotlivé zvláštnosti a ciele; lebo ani v jednom samém nemóžeme videt ten plán, len vo všetkých, práve jako jedno ohnivo neni retaz, ale len početné ohnivá spojené sú retazou. Obdržim správný obraz celého plánu, ked si všimneme rozličné zvláštnosti každéj čiastky; a takto sme v stave rozdelit správne pravdu Slova. 

     (70) Počet vydaný zo Slova, ktorý patri ku jednomu veku, by sa nemal uživat na druhý vek, lebo veci, ktoré sme našli v jednom veku, nemusia byt pravdivé o druhom. Na priklad nebolo by pravdivé, ked’ by sme tvrdili o pritomném veku, že poznánie Pána naplnuje celý svet, alebo, že by nebolo potrebné povedat Vášmu susedovi, “Poznaj Pána.”—Eza. 11:9; Jer. 31:34.

     To neni pravdivé v tomto veku, a nemóže byt tak, kým Pán, prijdúc po druhý raz, zariadil jeho království; lebo prez celý tento vek bolo mnoho podvodných klamov, a povedané je, že na samom konci tohoto veku — “V posledných dnoch . . . zlý ludia a zvoditelia, pojdú v horšie, blúdiac a do bludu uvádzajúc.” (2 Tim. 3:1, 13.)

      Výsledok panuvánia Mesiáša prez Millenniálný vek bude, že znánie a spravedlivost bude pokrývat zem, jako voda pokrývá more.

    Tomu podobná chyba, a to velmi obyčajná, je, predpokladat, že královstvo Božie je už zariadené a panuje na zemi, a že jeho vóla je prevedená medzi národy. Toto je zajiste daleko od pravdy, lebo královstvá tohoto sveta sú udržávané a obohatené skrze potlačuvánie, nespravedlnost a klam, v tak velkéj miere, jako to zrastúcá intelligencia ludi dovoluje. 

     Satan, terajšie “knieža tohoto sveta” musí byt ešte odpravený a tieto královstvá, teraz ešte pod jeho vlyvom, musia sa premenit na královstvá Pána a jeho Pomazaných, jestli má on prevzát jeho velkú moc a panovnictvo.

     Pri svetle, teraz prichádzajúcom ku hospodárstvu viery, móžeme rozeznat ten systém a poriadok, ktorý znači slavné kroky nášho Boha prez veky pominuté a nás mocne upominajú na krásné riadky Cowper-a, nadchnuté živou vierou, ktorá verila tam, kde nemohla stopuvat Vvemohúcého Jehovu.

 


PKGirlBending.jpg (18531 bytes)

 

"God moves in a mysterious way,
His wonders to perform:
He plants his footsteps in the sea,
And rides upon the storm.

"Deep in unfathomable mines
Of never-failing skill,
He treasures up his bright designs,
And works his sovereign will.

"Ye fearful saints, fresh courage take;
The clouds ye so much dread
Are big with mercy, and shall break
In blessings on your head.

"Judge not the Lord by feeble sense,
But trust him for his grace.
Behind a frowning providence
He hides a smiling face.

"His purposes will ripen fast,
Unfolding every hour.
The bud may have a bitter taste,
But sweet will be the flower.

"Blind unbelief is sure to err,
And scan his work in vain.
God is his own interpreter,
And he will make it plain."

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail 

English Only