SKÚMANIE II.

JESTVUVANIE JEDNOHO NAJVYŠŠIEHO ROZUMÉHO STVORITELA DOKAZANE.

 

Dókaz, neberúc Bibliu do ohladu, skúmaný v svelte rozumu.—Teoria, ktorá sa nemože udržat.—Rozumná teoria.—Preukázanie charakteru Božieho.—Rozumné nasledovanic

 

 

 

Universe1.jpg (19596 bytes)
The Orion Nebula

Galalxy7.jpg (15528 bytes)

    Ešte aj zo stanoviska neveriacého, rozumné a otvorené vyšetruvánie neznámého, pri svetle toho, čo známe, dovedie rozumného a neoredpojatého skumača na cestu pravdy. Pri tom však je to isté, že bez vyjavenia plánu a cielov Božich, človek by pravdu len hádat mohol, a dosiahol by len nedostatoĉné rozeznaňe. Ale odložme Bibliu dočasne, a obzrime si vesi jedine zo stanoviska rozumu. 

    Ten, ktorý prez dalekohlad divá sa na nebe, a vidi tam kú nesmiernost stvorenia, jejích krásu, poriadok, harmôniu a rozličnost, a pri tom všetkom neveri, že Stvoritel tychto na velikéj výške múdrosti a moci nad nim, alebo kdo predpokladá len na okamih, že všetko toto usporiadanie nastalo len náhodou, bez Stvoritela, ten natolko ztratil moc rozumovania, alebo nedbá o zdravý rozum, že môžeme držat, tak jako Biblia hovori, za blázna (jedon, ktorý ztratil alebo nedbá o rozum): 

“Blázon v jeho srdcí hovori, 
že neni Boha.”

Effects must be produced by competent causes

wpe5D0.jpg (5171 bytes)

Intricate in construction, exquisitely beautiful in form and texture, each speaks of a wisdom and skill above the human.

wpe5AE.jpg (4221 bytes)

    Bársjako sa to stalo, a tolko každý rozumný človek musí dopustit, Biblia v tom jednom musí mat pravdu, že je to nepodvratná pravda, že každá vec musí mat svoju pričinu. Bez pričini sa nič nestane. Každa rostlinka a každý kvitok nám rozprává zvazky dôkazov o tejto veci.

    Utlo v složeni, prekrásne vo forme a v látke, jednokaždé nám rozprává o šikovnosti a múdrosti nadludskéj. Jako krátkozraká ohavnost je to, pýšit sa s ludskou šikovnostou a vynálezmi, a pripisuvat, sriadenost, harmóniu a (28) jednotu prirody, len jednoduchéj náhode; týto uznávajú, že príroda má svoje zákony, ale nechcejú uznat, že musí byt aj Zákonodarca.

Flower1A.jpg (22009 bytes)Flower3.jpg (5060 bytes)Flower19.jpg (14432 bytes)
Flower12.jpg (6348 bytes)Flower13.jpg (16464 bytes)Flower15.jpg (7608 bytes)
Flower18.jpg (18493 bytes)Flower14.jpg (14290 bytes)Flower21.jpg (37722 bytes)


    Niektorý z tých, ktorý odopierajú jestvuvánie intelligentného Stvoritela, hovoria, že priroda sama je jediný Boh, a že zo saméj prírody sa všetky formy zvierat a rostlin vyvynuvat počali bez všetkého rozkazu intelligencie, ale len riadene jednoducho, jako oni hovoria, “zákonom prežitia najspôsobnejšieho” následkom riadného vyvynutia.

Does the evolution theory lack proof?

*Ku poučeniu niektorých z našich čitatelov pripomeneme, že premeny, jako sú na priklad: premena húsenic v lyšaje (motýle) sú nemi premeny prirody; húsenica je len larva vyláhautá z vajca motýla.

butterfly3A.jpg (2818 bytes)

    Na túto vimisleňé nemáme žiadných dókazov, lebo vidime všade okolo seba, že rozličné stvorenia sú úplne dokonanéj natúry, ktorá sa nevyvynuje ku vyššej; a bárs ti, ktorý sa tejto vimisli pridržávajú, so mnohokrát vynasnažuvali, nikdy sa jim nepodarilo rosdielné fajty pomiešat, alebo vychovat jednu stálú navú fajtu. Ani jeden príklad není známý, že by sa jedna fajta bola premenila na druhú.* 

    Bárs poznáme ryby, ktoré jejích plávitká móžú upotrebit na chvilku na miesto krýdel, a môžú vyletet z vody, a poznáme žaby, ktoré spievajú, není ani jeden pád známý, že by sa oni bolo premenili na vtákov; a bárs medzi zverámy sa najdú niektoré, ktoré sa máličko nanášajú na človeka, nemáme žiadného dókazu na to, že by sa človek z týchto stvorov bol vyvynul. 

    Ba naopak, skúmanie nám dokázalo, že bárs môžeme rozdielné druhy tej istej fajty docielit, neni vôbec možné tie rozdielné fajty pomiešat, alebo jednu z druhéj vychovat. Pre tú istú pričinu somár a kon, bárs sa jeden na druhého nanášajú, nemóžeme onich tvrdit, že by boli pribuzný, lebo je dobre známé, že jejích potomci sú nedokonalý, a nemôžú ani jednu fajtu dalej udržiavat.

    Zajiste, keby nerozumná priroda bola stvoritel, ona by v svojej práci pokračuvala, a tak by sme namali ustálené (29) fajty, lebo bez intelligencie nič by nedosiahlo stav stálosti. Vyvynovanie z jednej fajty do druhéj by bolo každodenným a ustavičným, a by sme videli premenit sa ryby na vtákov, a opice by premenili na ludi. Táto vimislaňe dla našej mienky by protirečila zdravému rozumu tak jako aj Biblii, ked ona hlásá, že rozumné stvory boli stvorené mocou bez intelligencie.

Bird1A.jpg (2652 bytes)

"...And every winged fowl after his kind: and God saw that it was good."
Genesis 1:21

Is evolution a fact today?

SheepA.jpg (3297 bytes)

"And God made the beast of the earth after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good."
Genesis 1:25

    Jednu vimislu ohladom stvorenia skrze zákon vyvynutia (vyjmúc človeka) a proti ktoréj nemáme žiadného zvláštného protivenia, je v krátkosti nasledujúca: Ona predpokladá, že rozličné fajty terajšieho času sú stálé a nepremenitedlné, čo sa týká jejích prírody a druhu, a bárs jejích terajšia príroda a zvláštnost sa môže vyvynút na vyšší stupen, ba až na dokonalost, týto fajty a jejích zvláštnosty ostanú na veky tie samé. 

    Táto vimisel dalej predpokladá, že žiadná z týchto stálých fajti, nebola za takúto stvorená, ale že v časoch predávných sa oni zo zeme vyvynuli, a tak potom skrze pomaly postupujúcé vyvynutie sa zmenili z jednej fajti do druhéj. 

    Tieto vyvynutia, podrobene zákono božiemu, pri ktorých premena pokrmu a okolnosti velký zástoj hralo, postupovat mohlo, až ustálené fajty, jako jich teraz poznáme, dosiahnuté boli, a dalšá premena je nemóžna, lebo konečný ciel Stvoritela bol na takýto spósob dosiahnutý. 

    Bárs jeden každý úd rozličných familii zverov a rastlin móže dosiahnut stupen lepšieho vyvynutia alebo móže aj upadnút, nemóže sa premenit a nedá sa vyvynút z druhých familii alebo druhov. A bárs on móže dosiahnút dokonálost svojej ustanovenéj prírody, dalšia premena v tomto ohlade je nemožná, lebo ciel Stvoritela je s týmto dosiahnutý.

Back of all the intricate machinery of nature is the hand of its great Author, the intelligent, omnipotent God.

DNA.jpg (8562 bytes)

    Hovoria nám, že tie originálné zvery a rostliny, z ktorých terajšie ustálené druhu pochádzajú, vyhynuli pred stvorenim, človeka. Kostry a skameneté zvery a rastliny, teraz už nejestvujúcé, najdené hlboko pod zemou, zdajú sa podporuvat túto vimisel. Táyo mienka neodepierá učenie (30) Biblie, že človek bol rovno a dokonále stvorený skrze Stvoritela na jeho obraz, a nestal sa následkom processom vyvynutia, ktorému možno ostatok stvorenia podrobený bol.

     Táto mienka, nie že by zkazila, ale ešte podporuje učenie Biblie, že Rozumný Tvor bol prvou pričinou toho, že príroda je taká, jako je dnes. Nech sa ludský um zaobierá s hladánim a najdutim prvých pričin známých faktov, tak jako to zákony prírody vyžadujú; ale v úzadi všetkéj tejto zvláštnéj a rozmanitéj mašinerii (úštroju) prírody všade je ruka velkého Stvoritela, premúdrého a všemohúcého Boha.

Design1A.jpg (3113 bytes)

God is the Creator and Designer of nature.


Design5A.jpg (3055 bytes)

    Tvrdime teda, že jestvuvánie jednoho rozumného Stvoritela je jasno dokázlná pravda, dôkazy čoho nachádzáme všade okolo seba a aj v sebe; lebo my sme jeho tvory, ktorých všetká moc duševná a telesná ukazuje nám zázračnú moc jeho, ktorá prevyšuje všetky naše pochopy. 

    A on je aj Stvoriyel a Riaditel toho všetkého, čo my prírodou nazýváme. Tvrdime, že on nariadil a zariadil zákony prírody, ktoréj krásu a harmoničnú prácu vidime a obdivujeme. On je ten, ktorého múdrost zariadila a ktorého moc udržiavá a riadi svety, ktorého moc a múdrost našu vlastnú na tolko prevyšuje,.že nevedome a inštinktivne sa mu klanáme a neho ctime.

Design3A.jpg (2835 bytes)    Design2A.jpg (3680 bytes)     Design4A.jpg (3735 bytes)

The grandest thing created is not superior to its Creator.

Universe2.jpg (12849 bytes)

    Presvedčit sa o jestvuvániu tohoto mocného Boha znamená že sa jeho všemohúcéj moci bojime, jestli len neuvidime jeho dobrotu a lásku, ktorá tak veliká, jako jeho moc. O tomto nás zplna presvedčuje ten istý dókaz, ktorý nás ujistuje o jeho jestvuváni, moci a múdrosti. 

    Nie len, že sme prinútený ku nasleduvániu, že Boh jestvuje, a ve jeho moc a múdrost nesmierne prevyšuje našu, ale náš rozum nás prinucuje ku tomu presvedčeniu, že najvatšia vec stvorená nemóže byt dokonálejšia, než jej Stvoritel; a tak z toho musíme uzavierat, že najvatšie preukázanie pravdy a dobrovolností ludskéj, nikdy nemúže dosiahnút toho stupna, jako Stvoritelová, práve tak, jako ludská múdrost a moc je nižšia, než božia. 

    Na takýto spósob, s našima dusevnima (31) očami móžeme videt charakter a zvláštnosti velkého Stvoritela. On je múdrý, spravedlivý, milujúci a mocný; a hlbka jeho vlastnosti je o mnoho vatšia, než tá jeho najnádhernejšieho stvorenia.

What should the creature expect of such a being?

 

 

Universe3.jpg (19444 bytes)

    Ale dalej: dosiahnúce tento rozumný výsledok ohladom jestvuvánia a charakteru našeho Stvoritela, vyhladávajme, čo máme od takého tvora očakávat? Odpoved bude, že samo vlastnanie takýchto vlastnosti nám dokazuje, že on tieto vlastnosti bude uživat a jich prevádzat. 

    Boh bude svoju moc uživat, a to v harmônii s jeho natúrou—múdro, dobrovolne a spravedlno. Bárs jaká móže byt cesta, vedúcá ku tomuto cielu, bárs jaké môže byt prevádzanie Božiej moci, konečný výsledok musí sa snášat s jeho vlastnostami a charakterom, a každý jeho krok musí byt odobrený skrze jeho nekonečnú múdrost.

    Čo by mohlo byt rozumnejšie, než také prevádzanie moci, jako vidime preukázané v stvoreni tých nesčiselných svetov okolo nás, a v zázračnéj rozmanitosti na zemi? 

    Co by mohlo byt rozumnejšieho, než stvorenie človeka, obdareného s rozumom a úsudkom, ktorý je v stave ocenit prácu svojho Stvoritela, a posúdit jeho šikovnost, múdrost, spravedlivost, moc a lásku? Všetko toto je rozumné a v úplnom súhlase s faktámy, ktoré sú nám známé.

The zenith of God’s earthly creation is man, to whom He will reveal His plans.

Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)

    A teraz pride náš konečný dókaz. Či neni to rozumné, predo pokladat, že tak nekonečne múdry o dobrotlivý tvor, ked už stvoril človeka, schopného ocenit seba samého a aj plán boži, by bol pohnutú svojou láskou a spravedlnostou, zadost učinil žiadosti svojho stvorenia, s tým, že by mu dal nejaké ZVESTUVANIE? Nebolo by to rozumné predpokladanie že by Boh dal niečo na známost ohladom svojho jestvuvánia a jeho plánov v budúcnosti? 

    Ba naopak, pýtáme sa, nebolo by to nerozumné, predpokladat o takomto Stvoritelovi, že on by stvoril také stvorenie, jako človek, obdaril by ho mocou rozumu, ktorý sa vystierá do budúcnosti, a by mu nedal zvestuvánie jeho plánov a by nesplnil (32) toho stvorenia túžby? 

    Také pokračuvanie by bolo nerozumné, lebo by sa protivilo charkteru, ktorý ruzumne pripisujeme Bohu protivilo by sa to riadnej ceste, že máme byt opanuvani spravedlivostou a láskou.

ManSonA.jpg (5256 bytes)

"What is man, that thou art mindful of him?
And the son of man, that thou visitest him?"
Psalms 8:4

    Ďalej môžeme tak rozumovať, že stvoriac človeka, keď Božia múdrost bola tak rozhodla, že nebolo by dobré vštepiť do neho vedomosti jeho budúceho osudu a jeho zástoju v pláne božiom, jak zajiste spravedlnosť a láska Božia by sa bola pridržiavala toho, aby stvorenie v jeho rozume a duchu na tolko bolo ohraničené, že by nebolo ustavične tráfené neistotou, strachom a nevedomostou; toto musime predpokladat o Božiej moci, ve by bola ona vtomto páde toto ohraničenie použila. 

    Ten fakt teda, že človek je v stave ocenit zvestuvánie Božeho plánu, srovnajúc to s ujistenim charakterom jeho Stvoritela, je dostatočným dókazom, že máme očakávat zvestuvánie od Boha, v takom čase a spósobe, jaký on za dobrý uzná.Tak teda, berúc tieto veci do ohladu, keby sme aj nepoznali Bibliu, zdravý rozum nás ku tomu privedie, aby sme očakávali také zvestuvánie, jako Biblia o sebe hovori. 

    Dálej, berúc do ohladu poriadok a harmóniu všetkého Stvorenia, že jako nebeské telesá na jejich prenekonečných cestách v ustálenom poriadku a čase sa pohybujú,—toho móžeme len súdit že tie menšie nesprávnosti, jako na priklad: zemetrasenia a orkány, sú dókazmy toho, že svet ešte do teraz neni dokonalý, a že tie rozličné sily svetové, ešte nepracujú vzájemno a v harmónii. 

    Ujistenie, že všetko bude konečno dokonálé na zemi a na nebi, spolu s nejakým vysvetlenim, že prečo to není tak na teraz, sú otázky, ktoré sú rozumné sa pýtat rozumným ludom, a by nebolo rozumné, keby Stvoritel, ktorého múdrost, moc a dobrota sú dokázané, na takéto otázky odpovedal.

Hourglass1A.jpg (2010 bytes)     Preto móžeme očakávat, že to mnoho spominané zvestuvanie nám podá takéto vysvetlenie.

    Poneváč sme na takýto spósob dokázali, že je rozumné očakávat zvestuvánie ohladom človečenstva v nasledujúcom (33) odseku budeme skúmat všeobecný charakter Biblie, ktorá seba vydává za takéto zvestuvánie. A jestli nám ono predloži charakter Boha v dokonálej harmónii s tým, čo nám zdravý rozum, jako sme vyššie opisali, káže, tak máme z toho nasleduvat, že to dostatočne dokazuje, že ona je té potrebná a rozumne očakávané zvestuvánie Božie, a máme prijat jej tvrdenia, jako také. 

    Keď ona pochádzá od, Boha, tak jej učenia, úplne ocenené budú sa shoduvat s jeho charakterom, ktorý, jako nám rozum svedči, je dokanálý v múdrosti, spravedlnosti, láske a moci.

 

Túžiaci duchovia! ktory blúdite

Vyhladávajúc velkú moc Stvorenia;

Radšej sa vrúcne klanajte

Pred Boha stopou zjavenia.

Nebe modré, jeho slávou bliská

Z každej hvezdy múdrost blči;

Jeho Slovo kdo si sebe ziská, 

Ten jeho celé meno zoči.

 

 

(34)
Anbetung.

Gott ist gegenwärtig!
Lasset uns anbeten,
Und in Ehrfurcht vor ihn treten!
Gott ist in der Mitte! 
Alles um uns schweige,
Und sich innigst vor ihm meige!
Wer Ihn kennt,
Wer Ihn nennt,
Schlag’ die Augen nieder!
Kommt, ergebt euch wieder!

 Gott ist gegenwärtig!
Dem die Cherubinen,
Tag und Nacht in Ehrfurcht dienen;
“Heilig, heilig, helig,”
Singen Ihm zur Ehre 
Aller Engel hohe Chöre.
Herr, vernimm
Uns’re Stimm’,
Da auch wir Geringen
Uns’re Opfer bringen!

Wir entsagen willig 
Allen Eitelkeiten,
Aller Erdenlust und Freuden.
Da liegt unser Wille,
Seele, Leib und Leben,
Dir zum Eigentum ergeben!
Du allein
Sollst es sein,
Unser Gott und Herre!
Dir gehört die Ehre!

Mache mich einfältig,
Innig, abgeschieden,
Sanft und still in Deinem Frieden!
Mach’ mich reinen Herzens,
Dass ich Deine Klarheit
Schauen mag in Geist und Wahrheit!
Lass mein Herz
Überwärts
Wie ein Adler schweben
Und in Dir nur leben!

 

To Return to Home Page
click on Chart

Send E-Mail to
 
English Only