SKÚMANIE I.

ZEMSKÁ NOC HRIECHU SA 
PREMENÍ NA RÁNO RADOSTI

Noc plaču a ráno radosti. – Dvojaké cesty v hládaní pravdy.--Cesta na ktoréj sáto kniha pokračuje.—Ciel diela.—Rozdiel medzi pokorným skumanim Svatébo Písma a nebezpečný zvyk špekulácie.—Ciel proroctva.—Terajšie náboženské položenie sveta, hladiac z dvoch rozdielnich stanovísk. Egyptská tma.—Dúha slubu.—Cesta právne napredujúcého.—Príčina velkého odhodesa od cirkve.—Reformácia.—Ta istá pričina hatí opravdové napredovanie.—Dókladnost vedy neni niečo čo patrí minulosti ale budúcnosti

 

wpe5AF.jpg (2183 bytes)
"Joy cometh
in the Morning."
Psalms 30:5

     NÁZYV TOHOTO radu skúmania “Božský Plán Vekov” pokazuje nám napredovanie v božskom sriadení, predvýdané Bohom a úplne sriadené.  Verime a vidime, že učenie božského zvestuvania len z tohoto a nie druhého stanoviska môžeme videt v plnej kráse a harmonii.  

    Veky, v ktorých hriechy boly dovolené, boly tmavou nocou človečenstva, ktoré nikdy nesmieme zabudnút ; ale krásny den spravedlnosti a božskej milosti privedený skrze Messiáša ktorý, jako slnko spravedlnosti bude svietit plno a krásno na všetkých, donesie nám uliečenie a požehnanie, tento den viac lež vypravý škodu noci zúfania, plaču, vzdychania, bolesti nemoce a smrti v ktoréj všetko stvorenie plávalo tak dlho.

Plač môže trvat prez noc, ale na ráno dójde radost.”Žalm 30:5.

PKGoldenAge.jpg (7440 bytes)

What is the world
waiting for?

    Cele stvorenie, kým cestuje vstonaní od bolesti, jakoby nevedome tuži a úfá na den, nazývajúc ho zlatý vek ; pri tom všetkom ludia stúpajú slepo, lebo nevidia krásne ciele velkého Jehovu.  Ale bárs jak krásne snívaju o tom dni, nemôžu sa ani priblížit ku tej opravdovéj kráse toho dna.  

    Velký Stvoritel pripravuje nám hostinu, ktorá prekvapí [10] jeho stvorenia, ktorá bude mnoho lepšia a krásnejšia, než by sme právne očakávat mohli.  A jeho prekvapené stvorenia, prekvapené skrze bezmiernu milost božsku, počuju jeho vysvetlenie : 

“Moje myšlienky sú neni Vaše mušlienky a Moje cesty sú neni Vaše cesty ; lebo tak jako je nebe vyššie jako zem, tak sú moje cesty a myšlienky vyššie jako Vaše cesty a myšlienky.”—Eza. 55:8, 9.


StarSunA.jpg (1891 bytes)
The Sun of Righteousness reveals "present truth" now due.

    Bárs mi v tejto práci budeme hladet, a úfáme že s prospechom, nepredpojatému čitatelovi predložit Plán Boha, nakolko sa dotýká a vysvetluje minulost, terajši čas a budúcnost, v miere viac harmonickej, krásnej a rozumnej, než sa to obyčajne stává, nechceme tvrdit žeby to bolo, lebo pisatela zvláštná a výhodná múdrost a vzdelanost nám ku tomu napomohla.  

    Je to svetlo Slnka Spravedlivosti, ktoré nám dovolí videt tieto veci jako Pravdu, a ktore majú byt ocenené zkrze každého verného, a kdo je čisteho srdca. 


What is a reasonable foundation for faith?

    Mnoho ráz fundamenty pravého náboženstva a pravdy vynasnažujú sa podvrátit ešte aj verný.  Hladeli sme odkric na kolko možno fundamenty na ktorých by mala všetká viera spočívat—Slovo Boha—aby sme mohli presvedčit ešte aj neverných.

    A hladeli sme to sporia dat tak, aby to aj rozum za fundament prijat mohol.  Na základe tomto sme hladeli postavit učenia Pisma, na taký spósob, žeby, na kolko je možno, jeden každý s priemerným ludským rozumom v zákrutkách, a hlbkách vyznat sa mohol.


Objective:

A plan consistent with God’s character and harmonizing conflicting Scriptures

    Veriac, že Svaté Pismo javi nám celý a harmonický plán, ktorý, ked prezreni, musi byt prijati zkrze každého človeka posvateného svedomia, vydáváme túto prácu v tom úfaní, že budeme na pomoc učencom Slova Pána, dodajúc jim rad myšlienók, ktoré sú v harmonii jedna s druhou a s nám vyjaveným Slovom.  

    Ti, ktorý Bibliu uznajú za vyjavenie plánu božského, a na takých sa vlastne obracáme, tí na každý pád dopustia, jestly sú nadchnuti zkrze Boha, že jej učenie musi nám vyjavit plán celý a harmonický sám v sebe a s charakterom božského stvoritela.  

    Náš ciel [11] v hladaní pravdy má byt taký, aby sme úplnú krásu plánu božieho obsiahnut mohli ; a to, jako dietky božie, môžeme aj občakávat, lebo však slúbene nám je že duch pravdy nás povedie v hladani pravdy.—Ján. 16:13.


Methods of study:

1. Investigate all religious beliefs
   or
2. Study God’s
    Word

    Jako skúmači, dve cesty máme pred sebou.  Jedna je, že by sme rozmýšlali nad stanoviskami všelijakých cirkevnich sektách a vybrali z každej jednej čiastky, ktoré móžeme za pravdu považovat’—cesta bez konca.  

    Prvá tažkost by bola, že jestliby sme boli proti jednej, alebo druhej stránke predpojati—a kdo by nebol—na taký spósob by sme neboli v stave vyhladat pravdu a mohlo by sa nám stat, že by sme prijali chybi a odmrštili pravdu.  

    Zase, keby sme prijali by sme mnoho utratili, lebo pravda je napredujúcá, ktorá, ako dalej a dalej’ pokračujeme, vždy viac a viac nás osvetluje, kdežto rozličné sekti cirkevné stojá natom samom mieste kde stáli pred sto ročiami.  


Bible13StudentA.jpg (2641 bytes)

     A jedna každá z nich musi pestuvat mnoho nepravdy, lebo každa v jednom alebo druhom ohlade protirečí druhej. Tento sposob by nás doviedol do labyrintu rozpakov a neistoti. 

    Druhá meteda má ciel, aby nás zbavila všetkej predpojatosti, a ked vždy máme to v mysli, že nikdo nemože viac vedet o plánu božskom, než nám Boh vyjavil v jeho Slove a ked dúverne, a následne hladáme jeho promoc a naučenie, on, velký Stvoritel nás bude napomáhat v porozumeni jeho velkého plánu a ukáže nám cesty božský ustanovené.—Vid. Ef. 4:11-16.


Is there truth
in tradition?


All religious teaching should guide the student to Scripture

Bible7GenevaA.jpg (3397 bytes)
Geneva Bible

    Jako pomoc pre takýchto učenikov je táto knižka zvlášte pripravená.  Móžete badat, že sa ona len na Svaté Pismo odvolává, vynimajúc, kde historické udalesti nám dokazujú vyplneňje proroctvi Svatého Pisma.  Na dókazy modernných teologov neklademe žiadnú váhu, a hlásanje tých tak zvaných starých otcov sme venkoncom vynehali.  

    Mnohý z nich hlásali tie iste myšlienky, ktoré sú vo súhlase s myšlienkami tejto knihy, mi ale myslime, že považujeme to za obyčajnú chybu terajšich a minulých časov, že človek [12] veril isté kázanje len preto, že to druhi tvrdili, na ktorýcj sa oni spolahli.  Toto velmi často je príčina chýb, a mnoho dobrich ludi učilo nepravdu v dobrom povedomi.  (Skutk. 26:9.)   

    Sledači pravdy mali by vyprázdnit svoje nádoby od kalnej vody tradicie a naplnit jich pri stoku pravdy, to jest Slova Božieho.  A žiadne náboženské náuky by nemali pósobit na nás, len tie, ktoré nás privedú ku tomuto žriedlu—a pravze božej.

    Pre všeobecné a chytré skúmanie celej Biblie a jej vysvetlenie je táto práca malá ; ale poneváč náhlivost našich dnov to vyžaduje, usiluvali sme sa prácu túto zkrátit, na kolko vážnost diela dovoluje.


Thorough orderly study is necessary in the science of Divine revelation


Bible12StudentA.jpg (2662 bytes)

    Tomu učenikovi, ktorý sa o toto dielo zanimá, radime, že jestli mysli, že jednoduchým prebehnutim tejto knižky dosiahne známost sily a harmonie tohoto plánu, tak nech radšej ani nezačne.  

    Nsiluvali sme sa prez cele dielo, tu podaté pravdy v takej reči a v takom poriadku podat, aby každý čitatel bol vstave plán pochopit jasno a čisto.  Ked v skúmáni bársktoréj vedy nám je treba, aby sme ju na skrze študovali, je to desatná sobne potrebné pri skúmáni Božieho Zvestuvania.  

    A pri tomto diele je to ešte viacej treba, preto že ono nie len že dielo zaoberajúce sa so božský zvestuvanú pravdu, ale zaoberá sa s nou, na tolko jako je nám známo, zcele druhého stanoviska jako bársktoré ine dielo pred nami.  

    Neideme sa vyhovárat, že sa zapodieváme s mnohými vecmi, ktoré Krestania obyčajne vynechajú, —medzi iným, na priklad : Príchod nášho Pána a proroctvá a pojednávania Starého a Nového Zákona.  Žiadná systéma teologie by sa nemala predložit, ani prijat, ktorá vynechá tie najvážnejšie a najvýtečnejšie učenia Pisma Svatého.  

    Pri tom všetkom dúverujeme, že budete videt velký rozdiel medzi riadným ä verným študuvanim a medzi druhými dielami; mi Vám podáváme pravdu v svetle historických udalosti, odôvodnime všetko čistim a zdravim rozumovanim, kdežto obyčajne a všeobecné smyšlanie čili špekuluvanie [13] nás lahko privedie na falošné cestz a dá nám priležitost ku prepjatim myšlienkám.  

    Ti, ktorý upadnú do tejto chybi, obyčajne sa stanú prorokmi (?) na miesto učencov proroctva.


Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)
    Neni šlachetnejšiej a viac ošlachtujúcej práce, jako dúverne skúmanie zvestuvanich cielov Božich—“na ktoré veci andelia boži radi pozerajú.”  (1 Petr. 1:12.)  

    To faktum, že múdrost Božia sa postarala o prorokuvanie budúcnosti, jako aj o spisanie terajšieho času a Minulosti, toto samo v sebe je prst Boži, ukrazujúc na bláznovstvo niektorých z jeho detí, ktoré sa snažili vyhovorit jejich nevedomost a nedbalost pri skúmáni jeho Slova, hovoriac : “V piatej kapitole Matúša je tolko napisane, že to každého spasit je dostatočné.” 


Object of prophecy:

To acquaint the child of God with his Father’s plans

    A tiež by sme nemali si myslet, že proroctvo bolo vydané, len preto, aby naša zvedavost bola uspokojená ohladom našej budúcnosti.  Ciel proroctva je, aby sa posvatené dieta božie s plánom nášho Otca obznámilo, a na tento spôsob v nom zaujimanie a súcit s tým plánom vzbudit mohol a jeho uspôsobil, aby do budúcnosti hladelo zo stanoviska Božieho.  

    Ked takto sa nom zaujimanie vzbudilo oproti dielu Pána, bude vstave slúžit s celou dušou a porozumenim, nie len jako jednoduchý sluha, ale jako dieta a dedič.  Ked vyjavime to, čo má byt, proti jednôme tomu, čo je teraz.  Vysledok dôkladného učenia nemôže byt iný, jako posilnujúci vo viere a pripravujúci ku svatosti.

Bible30Chart.jpg (7199 bytes)

 

   V nevedomi plánu božieho ohladom spasenia sveta od hriechu a jeho následkov, a pod tým falešnym dójmom, že cirkev v dnešnom položeni je jediná cesta ku spaseniu, pri  tom všetkom položenie sveta je dnes také, že v každom rovno zmýšlajúcém musi vzbudit nedúveru, pri tom všetkom, že nám už kážú Slovo Božie za devetnást století.  

    A taká nedúvera sa nedá podvrátit iným, jako pravdou.  A zajiste každý mysliaci pozorovatel musi zbadat dve veci :  že alebo cirkev sa nesmierne zmýlila, ked predpokladalá, v terajšom čase a pri terajšich pomeroch že ona bola povolaná [14] vzbudit svet, a ked nie, tak plán boži je venkoncom na nič hodný.  

    Tak ktorú z týchto dvoch mzšlienok prijat ?  Mnochý prijali, a iste mnohý ešte prijmú, tú druhú, a budú množit radyn everiacich, lebo pokrajme alebo otvorene.  Podat pomocnú ruku takto klesajici je ciel tejto knižky.

Is the church’s mission to convert the world?

    Na šesnástej strane predložime diagram, vydaný skrze “London Missionary Society” a neskoršie v Spojenich Štátoch skrze “Women’s Presbyterian Board of Missions.”  

    Nazyvá sa: “Nemý hlas v záujme cudzích missií” (A mute Appeal on Behalf of Foreign Missions).  Podává nám rozprávku o tme a nevedomosti ohladom jediného mena pod nebom, alebo medzi ludmi, pod heslom ktorého máme byt spasení.

 

 

[16] Ukazujúc opravdový a pomerný 
počet človečenstva dla náboženstva.

wpeCB.jpg (32100 bytes)

  Pohania

Moham-
edánl
Zidia   Rimsko
Katolici
Grécko
Katolici
Protes-
tanti
856
milionov.
170 
milionov
8
milionov
190
milionov
84
milionov
116
milionov

                                      
                                                                                                

 

EarthinSpace3.jpg (5921 bytes)

Relative Percentages
of World Population
Classified According to Religion

YEAR: 1881 1981
Pohania 60.5% 63.9%
Mohamedánl 12% 13.3%
Zidia 0.5% 0.3%
Rimsko Katolici 13.0% 13.1%
Grécko Katolici 6.0% 1.7%
Protestanti 8.0% 7.7%

Non-Christian Population in 1881 - 72.5%
Non-Christian Population in 1981 - 77.3%

 

Totem.jpg (3687 bytes)

 

 

Nearly 2/3 of the world’s population are still heathen

 

 

Budda1.jpg (2949 bytes)

    “The Watchman”—novinky Y.M.C.A. v Chicago—vydal ten istý diagram, a pri spomienke povedal:

    “Pojmy niektorých sú velmi mhlisté a nedokonálé ohladom duševného položenia a stavu sveta.  Počujeme o krásných dielach oživotnenia u nás a v cudziňe, o čerstvých missionárských námahách, o otvorení sa jednej krajiny po druhej pred cirkvú, a o velkých peňažnich obeťách vydané na rozširuvanie jej ; a ztoho móžeme videt, že velké námahy sa robia, aby sa docielila evanjelizácia všetkých národov sveta. 

    Všetko obyvatelstvo sveta je cenené teraz na 1,424,000,000, a ked študujeme ten diagram, uvidime, že dobre viac, jako polovica—skoro dve tretini—obyvatelstva sú ešte pohanmy, a ostatok sú alebo privrženci Mohameda alebo sú údovia tých mnohých odstúpenúch cirkví, ktorých viera je vlastňe len pohanstvo na krestanský spósob a o ktorých tažko by sa mohlo povedat, že kážú Slovo Kristovo. 

    Ešte aj z tých 116 milionov, ktorý sa nazjvajú Protestantmi, jako velká čiastka tu, v Nemecku a v Anglicku upadla do nevernosti—tma vačšia, jestli je možno, jako to pohanstvo—jako mnohý sú zaslepeni poverčivostou, alebo uviaznuti v nevedomost; 8 milionov židov ešte vždy odhadzujú sa od Ježiša Nazaretského, viac, jako 370 milionov sa [15] klanajú pred Mohamedom, a viac jako 300 milionov, ktorý uživajú jeho meno sú odvrženci, a velký ostatok človečenstva až do terajšieho dna sú upadnutí v modloslužbe;  všetci v jednom alebo druhom ohlade slúžiac stvoreniu a nie velkému stvoritelovi, ktorý je Boh nad všetkýma a blahoslavený na veky.  Neni to dosť, aby to skormútilo srdco každého dobrého krestana ?”

Budda2A.jpg (5870 bytes)     Na ozaj, je to smutný obraz.  A bárs diagram udává nám tiene rozdielu medzi pohanmi, mohamedánmi, krestanmi a židma, všetci sú rovnaký v neuznaní Krista.  Niektorí budú myslet, že tento obraz ohladom pomeru krestanov je priliš tmavý a prehnaný, mi ale práve opak toho myslíme.  

    On nám ukazuje takzványch krestanov v tých najjasnejších barvách.  Na priklad tých 116 milionov udaných jako Prostestanti, je dobre vyše, jako jich opravdový počet.  

    Šesnáct milionov bz bolo, dla našej mienky, bližšie ku opravdovému počtu dospelých údov cirkve, a jeden milion by bol, obáváme sa, až priliš liberálný počet pre tak rečené “malé stádečko” a “Posvatených v Kristu” ktorý neidú za masom ale sa starajú len o dušu.  

    Musime aj na to myslet, že velký počet údov cirkevných, vždy vrátaných do hádania, sú mladé deti a nemluvnatká.  Obvzlášte je to tak v krajinách Europy.  V mnohých z týchto krajin malé deti sú rátané za údov cirkve už od najútlejšieho veku.

Is there hope for past multitudes?
wpe5B8.jpg (2730 bytes)

    Ale, bárs jako tmavý sa nám tento obraz zdá byt, neni ten najtmavšý, ktorý nám upadlé človečenstvo ukazuje.  Vyššie udaný výrez predstavuje len teraz žijúce pokoleňe.  

    Ked si rozmyslíme, že z prešlých šest tisíc rokov storočie za storočým sa minulo a zmietlo velké množstvá, z ktorých tak rečeno všetci boli zahrúženi v nevedomost a hriechy, jako tmavý a čierny je pohlad.  Zo všeobecného stanoviska hladiac, je to obraz naozaj hrozný.

What is the fate of the heathen?     Rozlične viery dnešného času učia, že týto biliony človečenstva, nepoznajúc to jediné meno pod nebom, skrze ktoré musime byt spaseni, sú na rovnej ceste ku večnej [17] zkáze; a nie len tý, ale aj všetci tých 116 milionov Protestantov, vyjmúc niekolko svatých, sú istotne na tej samej ceste.  

    Nemóžeme sa teda divit nad tým, že tí, ktorý veria také hrozné veci o plánoch a cieloch Jehovy, by mali byt žiadostivi v podporuváni missionárských podnikov—ba div je, že sú neni šialeni nima.  Na ozaj, verit takéto veci, a ocenuvat také konklúzie, by obralo život všetkej radosti, a by zatienilo každý jasný výhlad prírody.

    Aby sme ukázali, že sme neprehánali datá “Ortodoxie” ohladom budúcneho fátumu pohanov, udáváme tu výtah z pamfletu “Nemý hlas v záujme cudzích missii”—v ktorom Diagram bol vydaný.

    Toho pamfletu zaklučujúca veta je: “Prived ku evanjeliumu mocné generácie cudzích zemí—tých tisic milionov duší, ktoré umierajú bez poznanja Krista v počte sto krát tisíc denne.

    Bárs je toto smutný výhlad zo stanoviska ludskéj viery.  Svaté Pismo nám predstavuje jasnejši výhlad, a ciel týchto strán je tento výhlad vzjadrit.  Priučení Pismom Svatým, nemóžeme verit, že Boha velký plán spasenia, mohel byt, alebo mal by byt volakedy tak schybený.  Bude to oblahčenie zostrašenému dietati božiemu, ked vidi, že Ezaiáš prorok predpovedal tento pomer vecí a jeho liek: 

DarknessA.jpg (4505 bytes)

   “Hla, tma pokryje zem a duševná tma ludi, ale Pán vstane a príde, a jeho sláva osvietí Vás.  
(Eza. 60:2, 3.)

     V tomto proroctví tma je ojasnená dúhou slubu:  “Pohania (vóbec všetky národy zeme) budú Tebou osvietené.”

    Ti, ktori sa odvrátia od pusteho špekuluvania svetského, a oddajú sa študovaniu Svatého Pisma, a budú to robit rozumne, na co nás Boh vyvolává  (Eza. 1:18) a ti, ktori svoj rozum uživat budú, najdú, že požehnaná dúha slubu okrášluje nebesá.  Je to mýlka, predpokladat, že neveriací, ktorých očakává odsúdenie, by boli v stave jasno porozumet pravdu: ona neni pre takých.  

 

 

PKLamplighter.jpg (9159 bytes)

Lamplighter

    Žalmista hovori: “Svetlo [18] [pravda] sa rozsieva pre opravdových.  (Žal. 97:11.)  Pre dieta božie je pripravená “lampa”, ktorej svetlo rozžene mnoho tmy z jeho cesti.  “Tvoje slovo je ‘lampa’ pre moje nohy, a svetlo na moj chodnik.”  (Žal. 119:105.)  Ale len pravého cesta je, ktorá  “je jako svietiace svetlo, ktore svietilo vic a viac až do dna súdného.  (Prov. 4:18.)  

    Opravdu neni nikoho spravedlivého (Rim. 3:10) a ti, na ktorých sa toto vztahuje, sú “ospravedlneni vierou.”  Je to výhoda len tejto triedy putuvat tým chodnikom, ktorý osvetuje viac a viac—aby videli nie len terajšie rozvinutie božieho plánu, ale aj veci ktoré len budú.  

    Bárs je pravda, že cesta každého jednoho veriacého je osvietená, ale tento slub sa vlastne vztahuje len na spravedlivých  (ospravedlnených) jako triedu.

Patriarchs, prophets, apostles and saints have walked in increasing light

    Patriarchovia, proroci, apoštolia a svatý minulosti a terajšieho času putuvali v rastnúcom svetle toho slubu; a to svetlo bude aj na dálej rôst až do dna súdneho.  Je to cesta bez pretrhnutia, a večné rastnúcé svetlo je slub Boži, osvetujúc v zplneni.

    Preto “Radujte sa v Bohu, Vy spravedliví” a očakávajte vyplnenie tohoto slubu.  Mnohých viera je tak malá, že ani neočakávajú viac svetla a skrze jejich neveru a nedbalost sedia v tme a nevedomosti, kdežto boli by mohli kráčať vo večnom svetle.

    Duch boži, daní aby doviedol cirkev ku pravde, újme sa vecí písaních a ukáže nám jich; ale mimo toho, čo je pisané, nepotrebujeme ničoho, lebo Svaté Pismo je dostatočné nás osvietit ku spaseniu, skrze vieru, ktorá je v Ježišu Kristu.—Tim. 3:15.

"The morning cometh"
– for all the world

Joy5A.jpg (2198 bytes)

    Bárs je to ešte vždy pravda, že tma zakrývá zem a duševná tma ludi, svet neostane vždy v tomto stave.  Sme ujisteni, že “pride ráno.  (Eza. 21:12.)  Tak, jako teraz nehá Boh svietit slnko na spravedlivého a nespravedlivého, tak slnko spravodlivosti, na millennialní den bude svietit [19] ku dobrému celého sveta, a “osvieti všetko, čo je v tmách skritého.  (1 Kor. 4:5.)  Rozžene hnusnú paru diabolskú, a prinese svetlo, zdravie, pokoj a radosť.

    Hladiac do minulosti, vidíme, že vtedy svetlo len máličko svietilo.  Tmavé a nezretedelné boli slubi minulích časov.  Sluby, dané Abrahámovi a druhím, ktoré sú najlepšie predstavené v zákonoch a ceremoniách Izraelu, boly len tiene a dajú nám len slabý pochop o krásních a divních cestách božích.  Jako sa blížíme ku času Ježišovmu, svetlo sa zvatšuje.  

    Vyška očakávania do toho času bola, že Boh pošle zvestovatela, aby ratoval Izraelitov od jejich neprátelov, a uznat jich za predný a hlavný národ sveta, v ktorom stave by jich on potom použil jako prostriedok na požehnanie všetkých rodín zeme. 

Jewish hope

Jesus20SimeonF.jpg (4872 bytes)

    Dedictvo královstva božieho nabídnute jim a podmienky dané boli tak rozdielné od toho, čo očakávali, a výhlady jejich, že volakedy budú vyvolený dosiahnut velikost slúbenú, boli zevnútorne a z ludského ohladu tak neočakávané, že všetci, okrem niekolkích, boli tým zvestovaním zaslopení.  

    A jejích slepota a neprátelstvo oproti tomu, časom prirodzene vzrastalo, ked prišiel čas ku rozšireniu zvestuvania, a boli povolaní zúčastnit sa v zaslúbenom Království, vztahujúce sa na každé stvorenie pod nebom, ktoré skrze preukázanie viery by bolo považuvané za dieta verného Abrahama a za dediča slubu jemu daného.

Church’s hope

Jesus40Teaching.jpg (5587 bytes)

    Ale ked kázanie, učené Ježišom, bolo porozumené po Pentekost cirkev videla, že požehnanie sveta má byt trváce, a že ku dosiahnutiu tohoto cielu Královstvo bude duchovné, pozostávajúc so Židov, “male stádo” vyvolene z pomedzi Židov a Pohanov, ktorý majú byt povyšeni ku duchovnej sile a moci.  Preto móžeme čitat, že Ježiš priniesol život a nesmrtelnost svetla skrze evanjelium.  (2 Tim. 1:10)

    A od času Ježiša ešte viacej svetla svieti, tak jako to on predpovedal, rieknúc, “Ešte mnoho mám mluvit Vám, ale nemóžete včil zniest: ked ale príde ten Duch [20] pravdy, naučí Vás všelijakú pravdu . . . a zvestuje Vám, ktoré veci majú prist.”—Ján. 16:12, 13.

Clergy developed

wpe5BC.jpg (3553 bytes)

    Potom prišiel čas, v ktorom apoštolia zaspali, ked vatšina cirkve začala nedbat o to “svetlo,” a hladela ku ludskím učitelom, aby jich viedli: a tí učitelia, nadutí pýchou, počali uživat titule a úrady a chceli panuvať nad dedictvom božím.

    Potom, zo stupna na stupen, prišla do života zvláštmá trieda, nazvaná “knazstvom,” ktorá seba držala, a aj od druhých držaná bola za povolaních vodcov ku viere a pobožnosti napriek Slovu Božiemu.  Takto časom sa vyvinul velký systém pápežstva, skrze nehodné uctenie učenia omylných ludi a skrze nedbanie o Slovo neomylného Boha.

Reformation –
a bold and blessed strike for liberty and the Bible

ReformerLuther2B.jpg (20377 bytes)

Martin Luther
at Diet of Worms

    Strašné naozaj boli následky, ktoré sa ukázali následkom tejto nedbalosti o pravdu.  Jako všetci známe, tak cirkev, jako aj celí civilizuvani svet, boli cele zotročení skrze tento systém, a viedlo toto ku klananiu sa tradiciám a skrze ludi spravenim vyznaniám.  

    Na toto otroctvo hrdinský a požehnaný útok vykonala Reformácia, ktorá viedla ku slobode a Biblii.  Boh postavil hrdinov jako Luther, Zwingli, Melanchton, Wycliffe, Knox a druhých.  

    Tí vyvolali pozornost sveta na to, že Pápežstvo zanechalo stanovisko Biblie a na miesto nej postavilo vyznania a dogmy cirkve a poukázali na niekolko jeho mylných učenia a praktiky, na dôkaz, že sú postavené len na tradicii, a protivia sa pravde a Slovu Božiemu.  

    Týto reformátory a jejich nasledovnicí nazývali sa Protestantmi, lebo protestuvali (protihovorili) pápežstvu, a osvojili si, že Slovo Božie je jediný a opravdový zákon viery a učenia. 

 

ReformerLutherB.gif (7319 bytes)
Martin Luther
1483-1546, Germany

ReformerTyndale.jpg (7263 bytes)
William Tyndale
1484-1536, England

ReformerHussB.gif (5276 bytes)
John Huss
1369-1415, Bohemia

ReformerWycliffeB.gif (11063 bytes)
John Wycliffe
1324-1384, England

 

 

 

 

 

Noah1.jpg (4514 bytes)
Noah Building
the Ark

Noah3.jpg (4053 bytes)
Noah, Preacher of Righteousness

    Mnohé verné duše kráčali vo svetle za času Reformácie, na kolko vtedy svetlo svietilo.  Ale od toho času Protestanti málo napreduvali, lebo, na miesto, že by boli kráčali vo svetle aj na dalej, pridržávali sa jejich, jím mylich vodcov, radostne hladiac na to, kolko videli, a nechceli videt viac.

    Postavili si hranice proti napreduvaniu na ceste pravdy, že ku tej [21] máličko pravdy čo našli, pripojili mnohé s tých omylov, ktoré so sebou doniesli ešte z cirkve “matki.”  Oproti týmto, pred mnohými rokami zarýdzením vyznaniam, vatšina Krestanov preukazuje poverčivú oddanost, mysliac, že viac i tak nemóžeme sa doznat o plánu Božiem, jako Reformátory vedeli.

    Tento omyl velmi draho prišiel;  lebo, neberúc do ohladu, že len niekolko velkých principov pravdy bolo ratuvaných zo smetiska omylu, sú zvláštne čiastky pravdy, ktore očakávat móžeme, a o ktore Krestanstvo bolo obrané skrze jejich namyslené vyznania.  Na priklad:  Za pravdu bolo uznané za časov Noe pravda, ktorá predpokladala vieru všetkých, ktorý v tom čase vo svetle kráčali, že pride potopa, kdežto Adam a druhý nič nevedeli o tom.

    Nebolo by kázanie pravdy, keby volakdo teraz kázal, že pride potopa; ale sú druhé vážné pravdy, ktoré každodenne sa majú splnit, o ktorých, jestli kráčáme vo svetle tej “lampy” sa dozvjeme; a tak, keby sme mali len to svetlo, ktoré malo príst už pred mnoho sto rokmy, tak by sme boli pomerne v tme.
Bible11Student.jpg (4033 bytes)

    Slovo Božie je velký sklad živnosti pre hladných putovníkov na tej svietiacej ceste.  Je tu mlieka pre nemluvnatká a posilnujúceho masa pre viacej dospelých  (1 Petr. 2:2; Žid. 5:14);  a nie len to, ale tam sa najdú záživné veci na rozličné čiastky roku a na všelijaké pomery ; a Ježiš mluvil, že verný sluha má priniest masa na čas určený pre hospodárstvo viery, “veci nové ä staré” zo skladu.  (Luk. 12:42; Mat. 13:52.)  

    Bolo by nemožné, také veci priniest z bárs ktorého sekterianského vyznania alebo skladu.  Mohli by sme nájst niektoré staré a dobré veci z každého, ale nič nového. 

Bible33Tyndale.jpg (18877 bytes)
Tyndale Bible

    Pravda obsažená vo vyznáni rozličných sektý je natolko pokrytá a smiešaná s mýlkámy, že jej krásu a opravdovú hodnotu nemôžeme videt.  Tie rozličné vyznania sú v stálém rozpore a bitke; a poneváč každá mzslí, že ona stojí na pravej biblickej póde, konfúzia [22] myšlienok a ten rozpor, pripisujú Slovu Božiemu.  Toto zapríčinilo, že nastalo známe porekadlo:  “Biblia je jako také staré husle, na ktorých bárs čo sa móže zahrat.”

"...be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear."
I Peter 3:15

Bible14A.jpg (3066 bytes)

    Jako významné je to na neveru naších časov, zapríčinené skrze prekrútenia Slova Božieho a jeho charakteru skrze tradície ludské spolu s dorostom intelligencie, ktorá sa viacej už nechce klaňat v slepej a poverčivej vernosti pred mienkamy svojích blížných, ale chce videt rozumnú príčinu toho očakávania, ktore je v našom srdci.  

    Oddaný učenec Slova mal by byt vždy vstave dat rozumnú príčinu jeho úfnosti.  Slovo Božie samo v sebe je v stave človeka osvietit a j chosnivé v každom ohlade “aby človek boži mokol byt dokonáli a celkom zaopatrený.  (1 Petr. 3:15; 2 Tim. 3:15, 17).  

    Len tento jediný sklad obsažuje v sebe nevyčerpatelné množstvo vecí, nových a starých—pokarm v žiadanom čase pre hospodárstvo.  Istotne nikdo, kto veri učeniu Svatého Pisma, že “cesta sprvedlivého svieti viac a viac až do dna súdneho” nebude tvrdit, že ten “dokonáli den” prišiel v časoch Luther-ových; a ked nie, dobre učinime, ked budeme pozoruvat našu “sviecu” jako je povedané “svieca svietaca v temném mieste až den zasvieti.”—2 Petr. 1:19.

 

LampC.jpg (8481 bytes)

    Ani to neni dostatočné, že stojíme v ceste svetla; musíme “putuvat v svetle” pokračuvat v napreduváni, ináče to svetlo, ktoré nezastane, obejde nás a zanechá nás v temnote.  Tažkost u mnohých je, že oni si sadnú a nepokračujú na ceste svetla.  

    Vezmite do ruky slovnik, a pozrite si význam slóv “SEDET” a STÁT, a potom porovnajte ten význam s tým, ktorý najdete pod slovámi KRÁČAT a UTEKAT, a najdete velký rozdiel:  Ludia “SEDIA v tme” a “STOJA” medzi bezbožnými, ale “kráčajú v svetle” a “utekajú o cenu.”—Eza. 42:7; Žalm. 1:1;  Žid. 12:1.

"All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness."
II Timothy 3:16

Bible8A.jpg (2412 bytes)

    Dokonálost v známosti neni vec minulosti, ale budúcnosti, velmi bližej budúcnosti, veríme mi; a kým tento fakt neuznáme neni sme pripravený ocenit a očakávat novšie [23] odhalenia plánu nášho Otca.

   Zajiste, mi ešte vždy sa navracáme ku slovám prorokov a apoštolov a z ních čerpáme známost terajšieho času a budúcnosti; nie však preto, jako že by oni boli plán a ciele Boha lepšie zrozumeli, ale preto, lebo Boh skrze jejich ústá mluvil ku nám a ku celej cirkve prez celý Krestanský Vek, o pravde, vztahujúcú sa na jeho plán v takéj miere, v jakej sa on vyplnit má.  

    Toto je dostatočne dokázané skrze apoštolov.  Sv. Pavel nám hovori, že Boh dal na známost Cirkvi Krestanskéj tajemstvo jeho vóle, ktorú si predseba vzal, a nikedy pred tym nevyjavil, bárs ona bola obsažená v tmavých rečiach, ktorým ale nikdo neporozumel kým čas dozrel, aby sa nám oči známosti (vedomosti) otvorili, že by sme mohli ocenit “slavné dedictvo” chystané jedine pre veriacích Krestanského Veku.  (Efez. 1:9, 10, 17, 18; 3:4-6.)  

    Toto nám jasno ukazuje, že ani proroci a ani andelia neporozumeli význam vecí prorokuvaných Boh jim povedal, že pravda, ktorá sa v jejích proroctvách skrívala, neni pre ních, ale pre nás, ktorý žijeme v Krestanskom Veku.  A on vyvolává Cirkev, aby mala nádej na ešte vatšiu milost (požehnanie)—ešte viac vedomosti o Plánu Božiem.—1 Petr. 1:10-13.


PeterB.gif (14724 bytes)

Apostle Peter

 

    Je to jasné že bárs Ježiš prislúbil, že Cirkev bude uvedená ku všetkej pravde, toto uvedenie má sa stat po stupnoch.  Bárs Cirkev, za časov apoštolov, bola slobodná od tých mnohých omylov, ktoré nastaly pod pápežstvom, pri tom všetkom nemôžeme tvrdit, že by cirkev tých dnov bola hlbšie a jasnejšie nazrela do plánu Božieho, než je nám to možné dnes, bárs všetky jejích písmá boli bohem nadchnuté, práve tak, jako slová prorokov.  

    Aby sme pokázali na rozdiele vedomosti, dostatočnf je sa zpamatat na dočasnú nerovnú cestu Petra a ostatných apoštolov, vyjmúc Pavla, v tom čase, ked pohania začínali prijimat evanjelium.  (Skutk. 10:28; 11:1-3; Gal. 2:11-14.)  Petrová neistota bola rozhodne rozdielná od urcitosti Pavla, ktory bol [24] nadchnuti slovámi prorokov, Boha činov, a priame zvastuvánie, ktore obdržal. 

PaulB.gif (10829 bytes)

Apostle Paul

 

    Pavel bol účastny viac zvastuvánia, jako bárs ktory druhy apoštol. Nebolom mu dovolene tieto zjavenia cirkve na vedomie dat, aniž jich plno vysvetlit druhym apoštolom  (2 Kor. 12:4; Gal. 2:2),  ale pri tom móžeme videt chosen, ktory mala cirkev z tych zjeveni, dane Pavlovi ; lebo, bárs nebolo mu dovolene hovorit o tom, čo videl, ani podrobno vysvetlit, čo vedel o tajemstvi Božiem ohladom “buúcich vekov,” to čo videl, dávalo silu, tien a hlbku jeho slovám, ktoré v svetle neskoršich udalosti, splneních proroctvi a pod vedenim Ducha, sme v stave vo vatšej miere ocenit, jako mohla cirkev starich časov.
JohnB.gif (9186 bytes)

Apostle John

   Jako dôkaz predošlieho tvrdenia, vyvoláváme vašu pozornost na poslednú knihu Biblie—Zjavenie, ktoré bolo pisané okolo roku Pána 96.  Uvodné slová ohlasujú ho, jako zvláštné vyjavienie veci, pre tým neznámé.  

    Toto dokazuje dostatočne, že do toho času aspon, plán Boži ešte nebol zplna vyjavený.  A ani tá kniha jakživ nebola do tohoto času, všetko to, čo nám jej názyv povedá—vysvetlenie, ZJAVENIE.  Na kolko známe o cirkvi prešlich časov, zajiste nikdo neporozumel ani jednej čiastke tej knihy.  

    Ešte aj Ján, ktorý videl zjavenia, zajistle neznal o vážnosti toho, čo videl.  On bol oboje: prorok a aj apoštol ; a za času svojho apoštolstva on rozumel a učil, čo vtedy bolo “maso v prihodnom čase,” jako prorok, kázal veci, ktoré by dávali “maso” pre hospodárstvo budúcnosti.

 

Bible6RuthsA.jpg (7134 bytes)

    Prez Krestanský vek, niektorý zo svatých hladeli porozumet budúcnosti cirkve tak, že skúmali túto szmbolickú knihu, a zajiste všetci, ktorý čitali a porozumeil aspon čiastočne jej učeniam, boli požehnani, jako bolo slúbené.  (Zj. 1:3.)  

    Tá kniha sa takým otvorila, a za času Reformácie bola na velikú pomoc Luther-ovi v rozhodnuti, že Pápežstvo, ktoré on bol svedomitým knazom, je naozaj ten “Antikrist” zpominaný skrze Apoštolov, a ktorého historia, jako môžeme videt, vyplnuje velikú čiastku toho proroctva.

    [25] Takto, zo stupna na stupen Boh odhaluje jeho pravdu a ukazuje nám prekrásné bohatstvo jeho lásky; z toho vidime, že o mnoho viac svetla má príst teraz, jako bárs ktorého času v historii Cirkve.

 

A vždy nové krásy budeme videt,
  A vždy vzrastujúcé svetlo.

Beauties.jpg (14495 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)


Send E-Mail