Záverečné Myšlienky.

 Skúmanie XVI.

TIConcluding2.jpg (12661 bytes)

Naša povinnost.
—Kpravde.
—Jej cena,
 hodnota a zisk

 

 

StarBlueMtnRockF.jpg (6111 bytes)

"...the LORD shall arise upon thee, and His glory
shall be seen
upon thee."
Isaiah 60:2

     V predoślých odskoch videli sme, že tak svetlo Prírody, jako aj svetlo zvestuvánia jasne ukazujú ten fakt, že jeden rozumný, múdrý všemohúcí a spravedlivý Boh je Stvoritelom všetkých vecí, a že on je najvyššý a pravý Pán všetkého; že všetky veci duševné a bezdušné sú poddané jeho riadeniu; a že Biblia je to Zvestuvánie jeho charakteru a plánov, na kolko sa jemu lúbí jích odhalit Ludom.

     Z nej sme sa naučili, že bárs teraz zlé opanuje niektoré z jeho stvorenia, ono jestvuje len za obmedzený čas a v obmedzenéj miere, a s jeho dovolením, na múdré ciele, ktoré on má pred sebou. 

    Naučili sme sa aj, že bárs tma teraz pokrývá zem, a nevedomost lud, svetlo Božie svojho času rozžene tú tmu, a celá zem bude naplnená s jeho slávou.

God’s great plan required ages for its accomplishment -- another age
will be required to complete it.
     Videli sme, že jeho velký plán potrbuval veky ku prevedeniu toho, čo je prevedené, aže ešte dryhý vek bude potrebný, dokonat to; a ze prez všetky tie tmavé pominulé veky, ked Boh sa zdal zabudnut na jeho stvorenie, jeho plán jích budúcého požehnánia v tichosti pracuval, bárs prez všetky tieto veky tie tajemstvá jeho plánu zkrýté boli pred ludmi. 

     Videli sme aj, že ten den alebo vek, ktorý teraz má svitat na svet, bude den súdu alebo zkúšky pre svet, a že všetky predošlé pripravenie malo len ten ciel, aby dalo človčenstvu všeobecne výhodnú príležitost na kolko možné, na čas, ked oni budú, jako osoby, pod zkúškou na život večný. 

     Ten dlhý čast šest tisíc rokov velmi rozmnožil pokolenie, a jejích utrpenie pod pánstvom zlého, dali jím zkúšenost, ktorá jím bude velmi výhodná, [322] ked prijdú pod súd. A bárs celé to pokolenie bolo prodrobené utrpeniu prez šest tisíc rokov, jako osoby, oni prebehli svoj smer za niekolko krátkých rokov.

PKForgotten1.jpg (8969 bytes)

While God seems
to have forgotten his creatures,
his plan for their future blessing
has been silently, but grandly, working out.

     Videli sme, že kým pokolenie prešlo prez toto potrebné cvičenie, svojho času Boh poslal jeho Syna, aby jích vykúpil; a že bárs množstvo človečenstva nepoznalo Vykúpitela v jeho ponížení, a nechcelo verity, že ten Pomazaný Pána takto príjde ku jejích oslobodeniu, predci z pomedzi tých, ktorých srdcia boli obrátené k Bohu, a ktorý verili v jeho sluby, on prez tie pominulé veky, vybieral dve společnosti, ktoré majú obdržat čest jeho královstva—čest súčastnenia sa v prevedení plánu božského.

     Tieto dve vybrané spolčnosti, jako sme videli, budú robit tie dve čiastky toho Královstva Božieho. 

     A od prorokov sme sa naučili, že jeho královstvo bude naskoro postavené na zemi; žepod jeho múdrým a spravedlivým riadením všetky rodiny zeme budú požehanané s najvýhodnejšiu priležitostu aby sa preukázali hodnýma života večného; že jako následok jejích vykúpenia skrze drahú krv Kristovú, jedna velká dráha svatosti sa otvorí; že tý vykúpení Pána (všetko človečenstvo, Žid. 2:9) móžú putuvat na nej; že to bude obecná dráha, pomerne lahká pre všetkých, ktorý vážne si žiadajú, aby sa stali čistýma, svatýma; a že všetky tie kameňĕ urážky budú vybrané, a všetky sídlá, podvody a jamy odstránené, a požehnaní budú všetei, ktorý budúputuvat na nej ku dokonalosti a životu večnému.

ThroneYel.jpg (6797 bytes)      Jasné je, že tento súd, alebo panuvánie nemóže sa začat, kým Kristus, ktorého Jehovah ustanovil, aby bol Sudcom alebo Panovníkom sveta, sa zase navrátí—nie zase v poíženosti, ale v moci a velkéj sláve: nie aby zase vykúpil svet, ale aby súdil (panuval) svet v spravedlivosti. 

     Vyšetruvánie sa nemóže započat, kým sudca nesedí na svojom mieste, a súd je pohromade na určený čas, bárs pred tým čason móže byt velká práca pripravuvánia. Potom bude ten Král sedet na trúne jeho slávy, a pred ním [323] budú shromaždené všetky národy, a on jích bude súdit prez ten vek dlá jejích práce, otvoriac pred nima Svaté Písmo a naplniac zem s vedmostou Pána. 

     A dla jejích chovánia sa prez a pod tou milostou a pomocou, on rozhodne, ktorý z ních sú hodný života večného v tých vekoch slávy a radosti, ktoré nasledujú. –Mat. 25:31; Zjev. 20:11-13.

A glad day
for the world,
will be when the Church becomes the Bride

 

"They shall not hurt nor destroy
in all my holy mountain:
for the earth
shall be full
of the knowledge of the LORD,
as the waters
cover the sea."
Isaiah 11:9

     Tak videli sme, že druhý príchod Mesiáša, na postavenie svojho královstva na zemi, je udalost, v ktorej všetky triedy ludí móžú mat nádej, udalost, ktorá, ked úplne porozumená, donesie radost a veselost všetkým srdciam. Je to den, ked to “malé stádečko” Pána tých posvatených svatých, bude mat najvatšiu pričinu raduvat sa. 

     Bude to radostný den, ked tá nenávidená panenská Cirkev stane sa Nevestou, a ženou toho Beránka; ked ona víjde z pustatiny, oprúc sa na rameno jej Miluvaného, a vstúlí do jeho slavného dedictva. Bude to den, ked tá pravá Cirkev, oslávená v jej Hlave, bude obdarená s božskou mocou, a počne tú velkú prácu za svet, ktorej následok bude úplné napravenie všetkých vecí. 

     A bude to radostný den pre svet, ked ten protivník bude poviazaný, ked tie putá, ktoré držali to pokolenie prez šest tisíc rokov poviazané, budú roztrhnuté, a ked vedomost Pána naplní celú zem, tak jako voda pokrývá more.

Bird2F.jpg (1560 bytes)

"And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh." Luke 21:28

 

wpe720.jpg (2085 bytes)

     Známost týchto vecí, a dókazy, že oni sú blízo, tak rečeno pred dvermy, mala by mat mocný dojem na všetkých, ale zvláštne na posvatené dietky Božie, ktoré hladajú tú odmenu božskéj prírody. Radíme takým, kým oni pozdvihnú hlavy svoje a sa radujú, vediac že jejich vykúpenie sa blíží, aby odložili všetkú váhu a hat’e, a bežali trpezlive v tom dostihu, v ktorom začali.

     Neberte ohlad na seba, a vaších nevyhnutné chyby, a nedokonalosti, znajúc že všetky tie sú zaokryté skrze to výkupné dané skrze Pána našeho Ježiša Krista, a že vaše obete a seba zaprenia sú prijaté skrze našeho Vykúpitele a Pána u Boha–  (324) alen skrze neho.

     Pamatajme si, že tá dostatočná sila, ktorú Boh nám prislúbil, a skrze ktorú budeme v stave prestúpit, je slúbena v jeho Slove. Je to sila pochádzajúcá s poznatosti jeho charakteru a plánov, a z tých podmienok, pod ktorýma sa jich móžeme súčastnit. Peter to vyslovuje, hovoriac,

“Milost a pokoj bud vám rozmnožený, skrze známost Boha a Krista Ježiša Pána našeho, Jako nám všetky veci mocou svou Božou ktoré k životu a pobožnosti prislúchajú, daruvané sú skrze poznánie toho, ktorý povolal nás vlastnou slávou a mocou; skrze ktorú nám velmi velké a drahé zaslúbenie daruval, aby ste skrze ne božskéj prírody účastní boli. –2 Petr. 1:2-4.


PKGirlHowMuchF.jpg (3222 bytes)

 

If you HAVE consecrated all your time,
all your talents,
to the Lord:
the question is, How much of it ARE you giving?

     Ale to obdržanie tej sily a známosti, ktorú Boh takto slubuje dat každému, ktorý beží za tou odmenou nebeskou, zajiste zprobuje úprimnost vaších posvatných slubov.

     Vy ste posvatili všetek váš čas, všetko vaše nadánie Pánovy; teraz otážka je kolko z toho dáváte? Čiste ešta volný dat dla vašej smlúvy posvatenia, podat všetko? Zanechat vaše vlastné plány a spósoby, a teorie vaše a iných, a prijat plán Boží a spósoby a čas, jako on pracuje na jeho velkom diele?

     Či ste volný urobit to za cenu zemských prietelství a spoločesnkých svazkov? A či ste hotový obetuvat váš čas na skúmanie týchto slavných vecí, ktoré občerstvia srdco toho naozaj posvateného, ked znáte, že to vyžaduje seba zaprenie?

     Ked neni všetko posvatené, alebo ked ste len na polovicu mysleli, ked ste to celé slúbili Pánovy, tak vy budete mrhat ten čas a silu potrebnú na hladánie toho zkrytého bohatstva v jeho Slove, skrze ktoré obdržíte tú silu potrebnú ku tým zkúškám viery, prijdúcé v blízkom čase (v svitánie dňa Millenniálného).

The truth will beget such a love for God and His plan
that it will become the all-absorbing theme of life.
     Ale nemyslite si, že to dávanie sa skončí s daním potrebného času a sily ku tomuto skúmaniu: nie. Úprimnost vašej obete seba samého, bude úplne zkúšaná, a dokáže sa, či ste hodný byt údom toho “malého stádečka,” tej prestúpenej Cirkve, ktorý obsiahnú tú čest toho královsta. (325) 

    Jestli oddáte sa Slovu Božiemu, a prijmete jeho pravdy z dobrého, čistého a posvateného srdca, tak počne vo vás takú lásku ku Bohu a jeho plán, a takú žiadost na ohlásenie tej dobréj zvesti, a kázania Evanjeliumu, že ona zaujme všetek váš život potom; a toto nielen že vás odelí od sveta a od mnohých len menom Krestanov, v duchu, ale privede vás ku úplnému oddeleniu od takej spoolčnosti. 

     Oni vás budú držat za zvláštného, a vytvoria vás zo svojej spoločnosti, a budete hnusený a držaný za blázna za meno Kristové; lebo oni nás nepoznajú, a ani nepoznajú Pána. –2 Kor. 4:8-10; Luk. 6:22; 1 Ján. 3:1; 1 Kor. 3:18.

Are you willing
to follow the Lord through evil
and good report? Are you willing
to forsake all,
to follow as
He may lead?


Quickened to
fresh zeal and fervent spirit.

     Či ste ochotný nasleduvat v poznání Pána prez zlé a dobré? Či ste volný odrieknút sa všetkého a nasleduvat jeho, bárs ked vás on povedie skrze jeho Slovo? –nebrat do ohladu žiadosti priatelov, a ani svoje vlastné žiadosti? 

    Máme nádej, že mnohý z tých, ktorý budú čítat tento svazok, budú popúdený ku čerstvému a ohnivému duchu, skrze jasnejšie porozumeneie toho plánu božského, tak že oni budú v stave povedat

“Skrze milost Božiu ja budem pokračuvat v poznání a službe Pána, bárs jakú obet by on žiadal odomňa.”

     Jako tý šlechetný Bereáni (Skutk. 17:11) nech si oni zasadnú a dokážú, čo je podané v predešlých stranách. Dokážte to, nie skrze protivné tradície a vyznanie ludí, ale skrze tú jedinú pravú a božský uznanú mieru—vlastné Slovo Božie. Je to na oblahčenie, že sme uviedli tak mnoho miest do Svatého Písma.

The Divine Plan -- in perfect harmony with God’s character--
is a marvelous display of wisdom, justice, love
and power.
     Nemalo by cielo tu namáhat sa, aby sme do súhlasu uviedli ten tu pokázaný plán božský s tyme mnohýma mienkámy, ktoré prv boli držané za prevzané s Písma, ale to nebolo dokázané. Móžeme badat, že ten plán boží je dokonalý a súhlasi sám so sebou v každej čiastke, a že je v dokonalom súhlase s tým charakterom, ktoré Svaté Písmo pripisuje Bohu. 

     Je to zázračné vystavenie múdrosti, epravedlnosti, lásky a moci. Nesie v sebe dókazy nadludského (326) rázu, súc nad mocou ludského vynálezu, a skoro nad mocou pochopu ludského.

BibleChart.jpg (7213 bytes)      Zajiste naskytnú sa mnohé otázky ohladom mnohých čiastók ktoré majú byt rozlúštené dla toho plánu tu udaného. Pozorné a usilovné preskúmanie Biblie mnohé z ních rozlúští na raz; a všetkým móžeme úprimne povedat, že žiadná otázka daná nebude bez dostatočnéj odpovede, a v úplnom súhlase s týma myšlienkámy udanýma to. 

     Nasledujúcé svazky obšírnejšie opisujú tie rozličné ratolesti toho plánu, pokážúc pri každom kroku ten krásný súhlas, ktorý jedine Pravda móže preukázat. 

     A musíme vám dat vedet, že žiadná teologia netvrdí, že sámo v sebe súhlasí každé svedoctvo Biblie; tento súhlas, nie len s Bibliu, ale aj s charakterom božským a s posvateným obecným rozumom, zajiste pochytil pozornost svedomitého čitatela, a naplnilo ho so strachom, jako aj s nádejou a dúverou. 

     Je to zajiste zázračné ale spravedlivé, čo máme očakávat od PRAVDY a od toho nekonečna múdrého a dobrotivého plánu Božieho.

 

 

 

 

 

 

 

PKCandles1.jpg (6565 bytes)

Responsibility:
Lift up the light!
Lift up a standard for the people!

     A kým Biblia takto zjaví s toho stanoviska, odhaliac zázračné veci (Žalm. 119:18) to svetlo prítomného času tie rozličné vyznánia tak mútí, že oni práve v opačný smer hladia. 

    Oni sú ešte aj skrze jejích vzývatelov uznávané za nedokonalé a zmenené, a preto v istej miere nevšímané; a na jejích hanbu, sú zriedka podporuvané. A tá hanba, ktorá leží na tých rozličných vyznaniach a tradícií začína sa rozprestierat aj na Bibliu, o ktoréj si myslia, že ona udrži tieto chyby mysle, jako póvodu božieho. 

    Od tial je tá sloboda, s ktorou tý rozličný slobodo-mysliteli, tak rečený, začínajú tajit rozličné čiastky Biblie, ktoré sa naznášajú s jejích myslou. Jako zvláštná je teda predvidenie Božie, ktoré práve v tomto čase otvorí jeho detom ten naozaj slavný a suhlasný plán—plán, ktorý neodmrští žiadnú, ale súhlasí každú čiastku jeho Slova.

     Pravda, ked bude jej čas, stane sa pokrmom v hospodarství viery, aby (327) oni mohli róst na ňom. (Mat. 24:45.) Bárs kdo príjde do potyku s pravdou, a pozná jej charakter, má zodpovednost ohladom ňej. Ona musí byt alebo prijata a konaná, alebo musí byt odmrštená a nenávidená.

    Nevšimnút si ju nevypustí žiadného zpod zodpovednosti. Jestli my ju príjmeme sami, my tiež máme zodpovednost proti nej, lebo ona je celé hospodárstvo viery; a jeden každý, ktorý ju prijme, stane sa jej dlžníkom, a jestli úprimný je služebník, musí z nej udelit aj druhým údom tej rodiny Božej. Nech to vaše svetlo svietí! Jestli zase príjde tma, jak velká ona bude. 

    Pozdvihnite to svetlo! Pozdvihnite tú zástavu za lud!

 

(328)

Nespustim Sa Ta Nikdy!

 

Pane, jenž mne koupil sobe,
Čím, ach, odmenim se tobe?
Dejž, at’ srdce mé s vdečnosti
K tobe plápola milosti.

At’ te, pokud živ jsem, chválim;
At’ se již všech hrichu vzdalim;
At’ víc nekrizují tebe,
Dej mi k tomu pomoc z mnozi.

Srdce mé moc tvého križe
At’ k sobe táhne a vize;
Tvá smrt’ ve mne hrich at’ mori,
Rany tvé mé zdraví množí.

At’ má duša nedužíva
Jizvami tvými okríva;
Jat’ se verou k boku tvému
Privíjim žiadostivému.

Nespustím se nikdy tebe,
Pane, až ty ve mne z sebe
Sám vypustíš života prameň;
Ach, staň se tak, amen, amen.

Skrze bolesti i rany
I skrze všecky hrobe brány
Všude s tebou verne pujdu,
Všude s tebou, vím že projdu.

Nespustím se, Pane, tebe,
Až mne s tebou v samo nebe
Své uvedieš večný Pane,
Ach nech at’ mi se tak stane.


PKWeaver1.jpg (14630 bytes)

 

Sky6F.jpg (7882 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart.

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

E-Mail

English Only