SKÚMANIE XV

 

DEN JEHOVY.

 

TIPKDayJHV.jpg (12601 bytes)

Ten “Den Jehovy,” ten “Den Pomsty,” ten “Den Hnevu.” -- Čas velkého Nepokoja.—Jeho Príčina.—Svedoctovo Biblie ohladom neho.—Jeho Oheň a Výchor, Jeho Trasenie a Topenie je príkladné.—Svedoctovo Dávida.—Svedoctvo Zvestuvatela.—Stav Prítomný a Výhlad budúcí, jako ho vidia Protivníci, Kapitalisti a za Mzdu Pracujúcí.—Liek, ktorý nebude mat’ Učinku.—Záclona dvihnutá a svetlo pripustené v pravom čase.—Dókaz toho.—Stav Svatých prez ten Nepokoj, a jejích Chovánie sa oproti nemu

 

TIDayJHV3.jpg (2121 bytes)

 

 

 

"And except
those days should
be shortened,
there should
no flesh be saved;
but for the elect’s sake those days shall be shortened."
Matthew 24:22

 

 

Christ will be
the General
of Jehovah.

Jesus42EstelleCloudsF.jpg (3416 bytes)

     “Den Jehovy (Den Pána) sa menuje ten odsek času, v ktorom královstvo Božie, pod Kristom, bude postupne postavené” na zemi, a tie královstvá tohoto sveta sa pominú a moc a účinkuvánie Satana na ludí bude poviazaná. Všade je opísaný, jako den tmavý velkého nepokoja a nebezpečenstva pre človečenstvo. 

     A neni sa čo divit, že povstánie takéj miery, ktoré prinesie tak velké premeny, zapríčiní nepokoj. Malé povstánia zapríčinili nepokoj v každom veku; a toto, vatšie než bárs ktoré predošlé povstánie, bude čas takého nepokoja, jaký nebol od kedy národy sú–a nikdy nebude. –Dan. 12:1; Mat. 24:21,22. 

     Menuvaný je “Den Jehovy” preto, lebo bárs Kristus, obdearený s královskou mocou, bude prítomný jako zastupitel Jehovy, a bude zpravuvaet všetky veci prez tento den nepokoja, on bude viac, jako náčelník Jehovy, podmaniac všetky veci, než jako Knieža Pokoja, požehnajúc všetkých. 

     Medzi tým, kým tie falošné a nedokonalé mienky padnú, ten prápor toho nového Krála bude pozdvihnutí, a bude uznaný a majetený skrze všetkých, jako Král králov. Takto je udané, jako dielo Jehovy, to postavenie pánstva Kristového:  

“Dám ti Pohanov za dedictvo, a končiny zeme za tvoj mejetok.” (Žalm. 2:8.) 

“V dňoch týchto králov Boh nebeský postaví jedno královstvo.” (Dan. (290) 2:44.)

     Ten Starý času sedel, a privedený bol pred neho jeden, jako syn človeka, a bolo jemu dané pánstvo, aby všetky královstvá jemu slúžili a jeho poslúchali. (Dan. 7:9; 13, 14, 22, 27.) 

     Ku tomu je svedoctvo Pavla, že ked Kristus ukončí ciel jeho panuvánia, “potom ten Syn sám bude tiež poddaný jemu (Otcu), ktovšetky veci podrobil sebe.” ––1 Kor. 15:28.

 

Law1.jpg (2385 bytes)

 

 

 

God has
established
certain laws
in harmony
with which
He operates.

     Tento odsek času je menuvaný “Den Pomsty Boha našieho” a “Den Hnevu.” (Iza. 61:2; 63:1-4; Žalm. 110:5.) A predci duch, ktorý pochopí len myšlienku jedu, a predstavuje si božskú zlost, sa ve, mi mýlí. Boh ustanovil isté zákony, dla ktorých on riadí, a tý, ktorý s bárs jakéj príčiny príjdú do srážky s nima, sami ztahnú trest alebo hnev na seba. 

     Božia rada vždy a stále bola odmrštená, výjmúc skrze tých niekolkých; a jako sme pokázali, on dovolil jím kráčat na svojej ceste a vyhodit jeho a jeho radu z jejích srdca. (Rim. 1:28.) 

     Jeho starost zaujal vtedy Abrahám a jeho semeno, ktorý slúbil že si žiadá jeho cesty a jeho službu. Jejích tvrdost srdca, jako ludu, a tá neúprimnost jejích srdca oproti Bohu, nie len že jích prirodzene hatila v prijání Mesiáša, ale práve tak prirodzene pripravila jích a viedla jích do toho nepokoja, ktorý skončil jejích národné jestvuvánie.

 

 

 

Trouble1.jpg (2122 bytes)
The "time of trouble" will be
the natural consequence of unrighteousness.

     A tak to svetlo nosené vo svete prez ten vek Evanjeliumu skrze tú pravú Cirkev Kristovú (tá trieda, ktorej maná sú nepísané v nebi) donieslo svedoctvo civilizuvanému svetu o tom rozdielu medzi pravým a neprávým, dobrým a zlým, a o jednom budúcom čase, v ktorom jeden bude odmenený, a druhý bude potrestaný. (Ján. 16:8-11; Skutk. 24:25.) 

     Toto by bolo malo velký dojem na ludí, keby oni boli nasleduvali naučenie Pána, ale oni volný jako vždy, oni sa málo naučili s Písma Svatého a ten nepokoj toho Dna Pána, bude následok tejto jejích nedbalosti. Zase, móže sa povedat, že je to hnev Boží, lebo príde skrze nevšímavost jeho rady, a jako odmena nespravedlivosti. (291) 

     Ale, pozrúc naň s druhéj strany, ten nepokoj ktorý príjde na svet, je prirodzeným a zákonným následkom hriechu, čo Boh predvidel, a proto čomu jeho rady bu boli jích zachránili, jestli by boli oni jích poslúchali.

The world
has disregarded God’s counsel.

 

The "voice of avarice"
--Get all you can...

Money3.jpg (3389 bytes)

     Posolstvo Boha ku Cirkvi bolo: “Dajte svoje telá na obet živú” (Rim. 12:1) a jeho posolstvo ku svetu bolo: “Zadrž tvoj jazyk od zlého, a tvoje perny od reči lstivéj; odstúp od zlého a čiň dobré; hladaj pokoj a hoň ho.” (Žalm. 34;13,14.) 

     Málo jích nasleduvalo tie posolstvá. Len jedno malé stádečko sa obetuvalo; čo sa týká sveta, bárs ono hladelo na slova: “čest je najlepšia politika,” vo všeobecnosti jich nenasleduvalo. Ale on radšej nasleduval hlas falše –– Vyber čo móžeš z bohatstva, cti a moci na tomto svete, na bárs jaký spósob, a nedbaj, že kdo utratí pri tom. 

     Z jední slovom, ten nepokoj toho Dňa Pána by nebol prišiel a by nemohol prijst, jestli by zásady zákona Božieho boli nasleduvané v istéj miere. Ten zákon v krátkosti zneje, –– Miluvat budeš Boha Pána tvojho, s celým srdcom tvojím, a blížného tvojeho, jako seba samého. (Mat. 22:37-39.)

    Preto, že ten upadlý a telesný smysel je oproti tomuto zákonu, a neni jemu poddaný, príjde, jako prirodzený následok, ten nepokoj, jako žatva po sejbe.

love2f.jpg (3705 bytes)

The selfish, stony heart of man
will become
a heart of flesh.

     Ten upadlý alebo telesný smysel, tak daloko od toho, aby miluval svojho blížného, jako seba samého, vždy bol sebevolný cht’ivý –– často idúc až po násilnost a smrt, aby obsiahol veci iných. Bársjako je cvičený, tá sebechtivá zásada je vždy tá samá, výjmúc ked je riadená skrze rod, výchovu a okolnosti. 

     Bola ona tá samá v každom veku sveta, a bude, kým skrze moc toho železného zákona Mesiáša, nie moc a násilnost, ale láska rozhodne, čo je pravé, a prevedie to, kým všetci budú mat príležitost poznat tú dobrotu toho riadenia spravedlivosti a lásky, porovnane s tým sebechtivosti a moci; kým, pod dójmom slnka pravdy a spravedlnosti, to sebechtivé, kamenné srdco človeka, (292) stane sa ešte raz takým, jaké bolo, ked Boh vyhlásil ho za velmi “dobre.” ––Ezech. 36:26.

 

 

How did the
change from Godlike love
to selfishness
come about?

 

 

PKSustenance1.jpg (8404 bytes)

Sustenance became the principal aim
and interest of life.

     Ked pozreme zpátky, vidíme, jako sa tá premena z božskéj lásky a dobroty, ku tvrdej sebechtivosti stala. Okolnosti podporujúcé sebechtivost, sa ukázali hned, jako človek, skrze neposlušnost, utratil tú božskú milost, a bol vyhnaný z raju, kde každá jeho žiadost krásne bola splnená. 

     Ked naši zatracený rodičia vyšli a počali ten boj na život, a hladeli predlžit ho, jako len daleko možno, oni hned našli na jích ceste trnie a bodláčie a neistú pódu; a to bojuvánie proti ním robilo jích ustatýma a zapríčinilo ten pot tváre, ktorý Pán ohlásil. Pomály tie smysle rozumu a morálky počali slábnút, lebo neboli cvičené, a tie nižšie smysle počali prevažuvat, následkom vatšieho cvičenia. 

     Udržánie seba stalo sa hlavným záujmom života; a jeho cena v práci stala sa mierou, s ktorou všetky iné záujmy odvážené boli, a Mammon stal sa pánom nad ludmi.  Či sa móžeme divit, že človečenstvo pod takýmato okolnostámy stalo sa sebechtivým, sebeprajúcím, každý chcejúc najviac mat’ –– prv len potrebné veci, a neskoršej z tých ctí a pohodlia, ktoré podává Mammon? Je to len prirodzený následok, ktorý ku svojej výhode použil Satan.

The veil
of ignorance
and superstition
is now
being lifted.

 

Wealth brings
many evils
and some
blessings.

PKPalace1.jpg (7039 bytes)

     Prez prešlé veky, skrze všelijaké účinky (medzi inýmy, neznalost, predpojatost fajty, a národná pýcha) velké bohatstvo sveta bolo v rukách niekolkých –– tých panovníkov –– ktorých množstvo otrocký poslúchalo, jako jejích národných predstavených, na ktorých bohatstvo oni boli pyšní, jako o svoje, ktoré jích predstavuje. 

     Ale ked sa čas blížil, v ktorom Jehovah ustanovil požehnat svet skrze Napravenie rukou Mesiáša, začala sa dvíhat záclona neznalosti a poverčivosti, následkom modernných pohodlností a vynálezov; a s nima došlo všeobecné pozdvyhnutie ludu a upadnutie moci zemských panovníkov. Už neni bohatstvo sveta v rukách jeho králov, ale halvne medzi ludom.

     Bárs bohatstvo donáša mnoho zlého, ono donášá aj niečo (293) požehnánia: tý bohatý obdržia lepšiu výchovu, a tak sú pozdvihnutí rozumom nad tie chudobnejšie triedy, a stanú sa viac lebo menej spolčený s tyma panovníci. Preto máme aristokraciu, ktorá má ku svojej podpore výchovu a peniaze, ktoré jím aj pomáhajú, aby obsiahli všetko, čo móžú v tom boji, a sa udržali v predu na každý pád.

PKStudent1.jpg (7433 bytes)

As people
take advantage
of educational facilities, they
begin to think
for themselves.

     Ale, jako sa intelligencia rozširuje, a lud použije tie oblahčenia výchovy, oni začnú myslet za seba; a skrze to obsiahnutóu sebavedomostou a sebechtivostou, napomáhané skrze maličkýn učením –– niekedy nebezpečná vec –– oni si myslia, že oni našli cestu a spósob, skrze ktoré okolnosti všetkých ludí, a zvláštna jejích vlastné, móžú byt polepšené, na účet tých málo, ktorých rukách to bohatstvo teraz leží. 

     Mnohý z týchto, bezpochybne, poktive veria, že tie protivné záujmy tých ctitelov Mammonu (sami na jednéj strane, a tý bohatý na druhej) móžú byt lahko sporándé; a zajiste oni cítia, že keby oni boli bohatý, by boli velmi dobrochtivý, a volný miluvat’ svojích blížních, jako seba samých. 

     Ale oni samy seba klamú; lebo v jejích prítomném stave velmi málo jích taký duch ukazuje, a ten, ktorý neni verný, ked má málo z toho bohatstva tohoto sveta, nebol by verný ani keby mal to bohatstvo. A zajiste, okolnosti to dokazujú; lebo jedny z tých najtvrdšieho srdca a najviac sebechtiví sú tý, ktorý sa pozdvihli náhle z nižších tried životá.

Hospital.jpg (12234 bytes)
Hospitals

Library.jpg (4945 bytes)
Libraries

    Ba naopak, nevyhovárajúc, ala kárajúc klamlivost a sebechtivost medzi všetkýma triedámy, musíme badat, že tie ústavy, postavené na pomoc nemocných, chorých a chudobných, jako špitále, chudobince, obecne knihovne, školy a rozličné iné podujatia ku pohodliu a dobrému množstva, skór než tych bohatých je udržané hlavné skrze dary a daňe tých bohatých. 

     Tieto ústavy skoro vždy d’akujú svoje jestvuvánie, tým dobro-srdečným medzi tyma bohatýma, a na ktoré veci tý chudobnejší nemajú ani času, a ani potrebenéj výchovy a záujmu, postavit a v behu udržat.

There has been
a growing
opposition between
the wealthy
and labor.

 

Capital vs. Labor

PKLaborers1.jpg (8453 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

The increase of
knowledge and
liberty brings
discontent.

 

     [294] A predci, dnes vidíme rastúcé protiveņstvo medzi tyma bohatýma a pracujúcíma triedámy – vzrastúcé rozhoršenie zo strany práce, a vzrastúcí pocit medzi bohatýma, že niĕ, len mocná ruka zákona jím ochrání, čo oni myslia je jejích právo. 

     Preto tý majetný sa tiahńú bližej ku vládám; a tie pracujúcé množstvá, počínajúc myslet, že zákony a vlády sú len na podporu majetných a na odporit chudobným, sa tiahnú ku Kommunizmu a Anarchii, mysliac, že jejích záujmy budú zachránené skrze to, a nebadajú, že tá najhoršia vláda, je lepšia, než žiadná.

     Mnoho spisov ukazuje, že takýto bude ten nepokoj, pod ktorým terajšie civilné, spoločenské a náboženské ústaavy sa pominú; že toto je tá cesta, ktoréj zvatšenie vedomosti a slobody nasleduje, následkom rozumovej, morálnej a telesnéj nedokonalosti človeka. 

     Na tieto spisy sa svojím časom odvoláme; tu le na niektoré z tých mnohých vyvoláváme pozornost, medzitým upozornujúc naších čitatelov, že v mnohých z tých proroctví Starého Zákona, v ktorých je tak často zpomínaný Egypt, Babylon a Izrael, nemienili lan doslovné splnenie, ale jedno druhé, vatšie. 

     Tak, na príklad, to predpovedánie ohladom pádu Babylonu, atd., musíme považuvat za velmi prepiaté, keby sme neuznali príkladný Babylon. V knihe Zvestuvánia sú predpovedánie, naznačené dlho po zrúcaniu Babylonu, a tak oni nemóžú sa vztahuvat len na príkladný Babylon; ale to opakuvánie slóv skrze prorokov pokazuje, že oni boli mierené na doslovńý Babylon, ale miené pre ten príkladný Babylon. 

     V tom to vatšom splnený, Egypt predstavuje svet; Babylon predstavuje tú menovitú Cirkev, menuvanú Krestanstvom; a jako sme už viac ráz pokázali, Izrael mnoho ráz predstavuje celý svet v jeho ospravedlnenom stave, jaký bude jeho slavné Královské Kňazstvo, jeho svatých Levítov, a jeho veriací a vzýviácí lud, ospravedlnený skrze obet Pokánia, a prinesené do stavu smerenia s Bohom. 

     Izraelu sú slúbené požehnánia, a Egyptu mor, [295] a tomu mocnému Babylonu, divné, úplné a večné zničenie, “jako ked velký kameň mlynský by bol hodený do mora” (Zjev. 18:21) aby nikdy nebol napravený, ale bol vo večnom zahanbeniu.

 Egypt.jpg (14193 bytes)
Egypt = World
To receive plagues

Babylon2.jpg (61901 bytes)
Babylon = Nominal Church
To be overthrown and destroyed

ISTemple2.jpg (8529 bytes)
Israel = Justified World
To receive blessings of reconciliation with God

PKCries1.jpg (5485 bytes)

 

"Behold, the hire
of the laborers
who have reaped down your fields,
which is of you
kept back
by fraud,
crieth;

"And
the cries
of them
which
have reaped
are entered
unto the ears
of the Lord
of Sabaoth."
James 5:4

 

     Jakub apoštol pokazuje na ten den nepokoja, a hovorí, že onpríjde následkom rozporu medzi kapitáloma prácou. On hovorí:

“Nože včil boháči plačte, a kvílte sa nad biedou, ktorá prijde na vás. Bohatstvo vaše zhnilo (ztratilo cenu), a rúchá vaše mole pokazili; Zlato a striebro zezrdzavelo: a zrdzavenie jejích bude svedoctvo proti vám, a zežierat bude telá vaše, jako oheň. Zhromaždili ste si hnev k ostatným dňom. Hla! Mzda robotníkov, ktorý zežali pole vaše, ktorú ste jim zadržali (skrze vaše kopenie) kričí; a krik jejích vešol do ušú Pána zástupov.” (Jak. 5:1-4.)

     On dodá, že tá trieda, ktorá prijde v nepokoj, bola zvyklá k pohodliu, obdržaný na výdavok iných, medzi ktorýmy boli niektorý zo spravedlivých, a oni, lebo sa neprotivili, boli zabitý. Apoštol vyučuje “bratov” aby znášali s trpezlivostou, bárs čo sa jím ujde, a aby hladeli hore, očakávajúc spasenie skrze Pána. 

     Tento stav vecí teraz vidíme sa približuvat’; a vo svete, medzi tyma, ktorý sú prebudení, “jích srdcia ostávajú stát, že vidia jaké veci prijdú na zem.” Všetci vedia, že smer naších časov je ku zníženiu mzdy za prácu, vyjmúc kde ceny sú udržané alebo zdvihnuté umelecký, skrze spojenie práce, strajky, atd.; a s prítomným pocitom množstva, každý móže videt, že je to len otázka času, ked sa ten najnižší stupeň trpezlivosti dosiahne, a nepokoj bude nasleduvat. 

     Toto nastraší kapitál, a on bude odtiahnutí od kupecstva a fabrik, a bude kopený v kassách, aby sa sám seba sjedol v svojej ochrane a zahálaniu, na velikú nepríjemnost jeho majitelov.


BreadLine.jpg (15941 bytes)
1930 Bread Line NYC


Unemployment.jpg (9696 bytes)
1931 4 Million Jobless


SoupLine.jpg (10542 bytes)
1933 Soup Line

 

"They shall cast their silver in the streets, and their gold shall be removed;

"Their silver
and their gold
shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the LORD..."
Ezekiel 7:19

     Toto potom zapríčiní peňažný úpad, a prestánie kupezstva, lebo ono je z vatša teraz precádzané na veru. Prirodzený následok bude, že tisíce a tisíce ludu bude bez zamestnánia, ktorý závisia od jejích mzdy, ohladom [296] každodenného chleba, a svet bude naplnený s ludmi, ktorých potreby nepodrobia sa žiadnému zákonu. 

     Potom to bude, jako to prorok opísal (Ezech. 7:10-19) že kupec sa nemosí raduvat, a predavač smútit; lebo nepokoj bude v celom množstvu a nebude istota majetku. V tedy všetky ruky budú slabé odvrátit ten nepokoj. 

     Oni vyhodia, jejích striebro na cesty, a jejích zlato bude odobrané. Jejích zlato a striebro nebude v stave jích oslobodit a spasit, na den hnevu Pána.

wpe141.jpg (40776 bytes)
Destruction of
Jerusalem - 70 A.D.
A picture of trouble
upon Christendom

     Nesmieme zabudnút, že bárs tých ostatných štyridcat rokov jestvuvánia Izraelu, a jako národa, boli dni nepokoja, “den pomsty” pre ten lud, ktorý sa skončil v úplném upadnutím jejích národa, jejích den hnevu bol len tien alebo príklad ku tomu ešta vatšiemu nepokoju, ktorý príjde na to menovité Krestanstvo, tak jako jejích minulé dejiny jako ludu, prez jejích vek milosti, boli príkladné pre vek Evanjeliumu, čo neskoršie ukážeme. 

     Všetci potom budú videt, prečo tieto proroctvá o d’ni Pána majú byt, a sú mierené ku Izraelu a Jeruzalemu viac menej prosto,bárs všetky spojenia ukazujú jasno, že všetko človečenstvo je zahrnuté v tých úplných splnení.

The trouble involves
all classes.

Czar.jpg (7431 bytes)
March 1917
Czar Nicholas II of Russia abdicates

Bolshevik3.jpg (24151 bytes)
November 1917
Bolshevik
Revolution

Bolshevik1.jpg (9885 bytes)

Bolshevik2.jpg (12498 bytes)

Bolshevik4.jpg (18643 bytes)

BerlinWall2.jpg (50094 bytes)
November 10, 1989
Berlin Wall,
symbol of Communist
oppression,
comes down

Ceausescu.jpg (22291 bytes)
December 25, 1989
Communist Dictator Nicolae Ceausescu executed

     Vezmime svedoctvo iného proroka. (Zeph. 1:7-9, 14-18.) “Pán pripravil bitie, a ponúkol svojím hostom. (Viz. Zjev. 19:17.) A stane sa na den tej zabíjania, že já potrestem deti kniežat a králov, a všetkých takých, ktorý sú odený v rúcho cudzé. 

     A potrestem tiež všetkých tých, ktorý prestúpia prah domu jejích pánov s násilím a klamom. 

     (Toto pokazuje, že bude nie len velké ničenie moci a bohatstva v tomto čase nepokoja, ale aj že tý, ktorý budú na ten čas prostredníci nebeský, v prehodení terajších ústavov budú tiež potrestaný pre jejích nepravý a nespravedlivý smer; lebo ten budúcí nepokoj zahrne všetky triedy, a donese nebezpečie na všetko to množstvo.)

     “Blízo je ten velký Den Pána: velmi blízo. Bližej a hlasnejšie počut ten hrmot toho Dňa Pána. Potom tý (297) mocný kričat budú strášne! 

     Ten den je den hnevu, den neštastia a stachu, den ničenia a pustošenia, den tmy a neznámosti, neistoty a tušenia, den oblakov (nepokoju) a mračenia, den tej trúby (tej siedmej trúby, ktorá bude znet prez ten den nepokoja – tiež menuvaná trúba Božia, lebo je v spojení s udalostámy tohoto Dňa Pána) a kričánia proti zahradeným mestám a vysokým zámkom (hlasné a protivné očiernenia mocních vlád). 

     A já donesem neštastie na ludí, a budú oni chodit, jako slepí (motat sa v neistote, nevediac, v ktorústranu ist) lebo oni zhrešili proti Jehovovy. Jejích krv bude rozliatá, jako prach a jejích telá budú jako hnoj. 

     Ani zlato a ani striebro jejích jích nespasí na den hnevu Pána (bárs pred tým bohatstvo dalo všetko pohodlie), a všetká zem bude zničená skrze ten oheň jeho hnevu; lebo on pripraví zničenie náhlé pre všetkých (tých bohatých) ktorý bývajú na zemi.” 

     Toto ničenie mnoho tých bohatých zničí v tom smysle, že prestanú byt bohatýmy, bárs na každý pád aj mnoho životov z každej triedy bude utratené.

     Nechceme pochíbovag o prorokov vo všetkých podrobnostách, a zo rozličných stanovísk, toho dňa nepokoju, ale budeme nasleduvat myšlienku, podanú skrze vyše uvedeného proroka, menovite, to zničenie celéj zeme skrze ten oheň Hnevu Pána. Ten prorok sa odvolává na ten samý oheň, atd., z novu (Zeph. 3:8, 9) hovoriac:

 

"For then will I turn to the people
a pure language,
that they may
all call upon the name of the LORD,
to serve him with one consent."
Zephaniah 3:9


Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)


The fire
of God’s zeal
is symbolic,
not a literal fire.

     “Počkajte, kým moj den príjde, povedal, Jehova, ktorý dám na ničenie: lebo som sa rozhodnul, posbierat všetky národy (lud), a spojit tie královstvá, aby som vylial nane (tie královstvá) moju nevólu a moj velký hňev. 

     (To shromažduvánie ludu všetkých národov v spoločnom záujme oproti terajším vládám roste; a následok bude sjednotenie tých království na všeobecnú istotu, tak že ten nepokoj bude na všetky královstvá, a všetky padnú.) 

     Lebo celá zem bude zničená skrze oheň mojho hňevu. Potom (po zničení tých království, a toho terajšieho spoločenského poriadku v tom ohňi [298] nepokaja) dám vám reč čistú (Slovo čisté – neznečistené skrze ludskú traidciu aby ste mohli volat meno Pána, a aby ste jemu slúžili jednak.

     Tento oheň hnevu Božieho je príklad, a to mocný, predstavujúc tú silu toho nepokoja a ničenia, ktorý pokryje celú zem. To neni doslovný oheň, jako si niektorý myslia, to vidíme z toho, že lud prežije jeho a bude požehnaný. 

     Že ten lud, ktorý ostane, sú neni svaty, jako niektorý predpokladajú, to vysvitá z toho faktu, že oni budú slúžit Pánu, kdežto svátý už slúžia. *

 

 

 

 

 

Other symbols
in Scripture.

*Toto uvádzáme na podvratenie dókazov tých, ktorý držia ten oheň za doslovný, a ktorý tvrdia, že zem bude ztopená, atd. 

  Týto, aby jejích tvrdenie dobre znelo, tvrdia, že ten “lud” tu zpomenutý, sú svatý, ktorý po ztopení a ostydnutí zeme, sa navrátia na zem a vystavia si domy a budú jich obývat, posadia vinnice a budú jest jejích ovocia, a budú požívat prácu svojích rúk. 

  Oni považujú terajších niekolko rokov, za pripravenie ne dedictvo a zabudnú, že ono by úplne sa ztratilo v tých viac tisícých rokoch, kým by zem ostydla – dla jejích mienky. 

  Toto je važná chyba, a nasleduje z pri ve, mi doslovného vysvetluvánia týcvh príkladov, podobenství a tmavých rečí Pána nášho a apoštolov a prorokov. 

  Pokračujúc v tej saméj chybe, oni tvrdia, že nebudú hory a morá po tomto ohňi, nevidiac, že všetko to, jako aj ten oheň, ja len príkladné.

Mtn6.jpg (3151 bytes)
Mountains = Kingdoms

     Prez celé Svaté Písmo, zem, ked je užívaná príkladne, znamená spoločnostú; hory predstavujú královstvá; nebe, tie duchovné moci; more, tie nespokojné a nepokojné množstvá sveta. 

     Oheň predstavuje zničenie všetkého, čo bude spálené, kúkol, zem (spoločenský ústav) a iné. A ked syrka je pridaná ku tomu ohňu v príklade, ono zosiní tú mzšlienku zničenia; lebo nič nezničí tak ostro každú prdobu života, jako para syrky.

Sky1.jpg (15638 bytes)

Heavens =
Spiritual Powers

EarthGrn1.jpg (8339 bytes)

Earth = Society

Sea2.jpg (6073 bytes)

Seas = Restless
Masses of People

Fire.jpg (10661 bytes)

Fire = Destruction
Brimstone = Deadly Destruction

Peter’s
symbolic
prophecy

 

Flood.jpg (8363 bytes)

     S touto myšlienkou v našej mysli, jestli sa obratíme ku príkladnému proroctvu Petra, uvidíme, že je ono v úplnom súhlase s tým predošlím svedoctvom prorokov. On hovorí: Ten prvý svet, vodou zatopený zahynúl. (Nie doslovná zem a nebe prestalo tu, ale napravenie a zariadenie vecí, ktoré boli pred potopou, sa minuli.) 

     Nebe ale, ktoré včil je (terajšie oslobodenie), a zem tm istým slovom odložené sú a zachované ohňu.” Ten fakt, že povodeň bola doslovná, privedie niekolkých ku viere, že oheň [299] bude tiež doslovný, ale toto na židon, pád y toho nenasleduje. 

     Chrám Boží volakedy bol z pravého kameňa, ale to nepodvracá, aby tá Cirkev, ktorá je ten opravdový chrám, bol vystavený jako duchovné stavisko, svatý chrám, nie zo zemskéj látky. Koráb Noe-a bol doslovný koráb, tiež, ale on predstavuval Krista a tú moc v ňom, ktorá doplní a napraví spoločenstvo.

"World That Was" =
Social Order
before the Flood

Temple of God
=
True Church

Noah's Ark
=
Christ

Present Heavens
and Earth
=
Present Ecclesiastical and Social Order


Flood1.jpg (4137 bytes)


wpe762.jpg (3598 bytes)


Noah2A.jpg (3653 bytes)

 


SandSeaF.jpg (2141 bytes)

 

The symbolic
heavens
and earth
will pass away
in the great trouble.

"Nevertheless
we,
according
to his promise, look for
new heavens
and
a new earth, wherein
dwelleth
righteousness."
II Peter 3:13

Earth1.jpg (8558 bytes)
"...the earth
abideth
for ever."
Ecclesiastes 1:4

Peter.jpg (15486 bytes)
Apostle Peter

John.jpg (16054 bytes)
Apostle John

Paul.jpg (16151 bytes)
Apostle Paul

 

The Prophet Malachi’s symbols

FireBlk.jpg (3066 bytes)

     “Príde ale den Pána nenadajúc, jako zlodej, v ktorom nebe (terajšie moci vzduchu, ktorých knieža je Satan) s velkóu prudkostou sa pominú, a živle horučostou sa roztečú; zem ale (spoločenské zariadenie) a tie veci, ktoré sú na nej (pýcha, rang, aristokracia, královstvo) popálené budú. Nebe od horúčosti sa rozpustá, a živli pálčivostou ohňa sa roatečú. 

     Nové ale nebe (tú novú duchovnú moc – Královstvo Krista) a novú zem (zemskú spoločnost, zariadenú na novom základe – na základe lásky a spravedlnosti, a nie moci a utlačuvánia) podla zaslúbenia jeho očakáve. – 2 Petr. 3:6, 7, 10-13.

    Musíme si zapamatat, že niektorý z apoštolov boli aj proroci – menovite Peter, Ján  Pavel. A jako apoštolia oni boli prostredníci Boží aby výsvetlili reči predošlích prorokov ku dobrému Cirkvi, oni boli použití od Boha aj jako proroci, aby predpovedali veci budúcé, ktoré, jako sú splnené svojho času, stanú sa pokrmom hospodárstva viery, na rozdánie ktorého, Boh svojho času, vzšle spósobných služebníkov. (Vid. Svedoctvo Pána našého o tom – Mat. 24:45, 46) 

     Apoštolia jako proroci, boli prinútený písat o veciach, ktoré neboli ku splneniu v jejích čase, oni len nejásne a nedokonále ocenili, práve tak, jako to nolo s proroci Starého Zokona. (1 Petr. 1:12, 13) bárs jejích slová, jako aj tých druých boli zvláštne vedené, tak že oni majú hlbokost, o ktoréj oni sami nevedeli, ked tie slová užívali. 

     Tak je aj Cirkev stále vedená a krmená skrze Boha samého, bárs kdo je jeho prostredník obcuvánia. Pochopenie tohoto musí nás priviest ku vatšej dúvere [300] a spolahnutiu sa na Slovo Božie, na vydor nedokonalsti niektorých y jeho prostredníkov.

    Prorok Malachiáš (4:1) hovorí o tomto Dňi Pána s tým samým príkladom. On hovorí: 

     “Ten Deň dojde, horiácí, jako pec; a všetci pyšný, a všetci bezbožní, budú jako strništo; a popálí jích ten den, ktorý príjde … tak že neostanú z ních ani koreňe ani ratolesti.” 

     Pýcha, a každá iná pričina, z ktorej by nadutost a utlačuvánie mohlo sa zrodit, úplne bude zničená skrze ten velký nepokoj toho Dňa Pána a skrze tie cvičenia veku Millenniumového, -- Ktory je opísaný v Zjev. 20:8.

Haughtiness
and oppression
will be entirely consumed.

     Kým ale pýcha (vo všetkých jej podobách hriešná a nechutná) bude úplne vykorenená, všetci typyšný a falešný budú zničeý, z toho nenasleduje, že neni vóbec nádeje, že bude nejaké popravenie v tejto triede. 

     Nie chvála Bohu, kým tento oheň hnevu Božieho bude horet, ten Sudca dá nám priležitost na vytiahnutie niektorých z ohňa (Júda 23); a len tý, ktorý odoprú tú pomoc, zahynú s jejích pýchou; lebo ona sa stala čiastkou jejích charakteru, a oni sa nechcú napravit.

 

 

 

TabAltar1.jpg (8735 bytes)

     Tem samý prorok dává iný opis toho Dňa (Mal. 3:1-3) v ktorom, pod príkladom ohňa, on pokáže, jako tie dietky Božie budú očistené a požehnané a prinesene ku nemu, skrze zničenie toho škrtenia mýlky: 

“Anjel Smlúvy, v nom vy radost máte, hla, prijde on, povedal Pán zástupu. Ale kdo znese ten den príchodu jeho? 

A kdo obstojí (tu zkúšku) ked sa on ukáže? lebo on je, jako oheň topiací…. a bude sedet, jako očistovatel striebra a prešistí synov Lévy (príkladní veriačich, ktorých hlava je to Královské Kňazstvo) a prečistí jich, jako zlato a striebro, aby oni mohli obetuvat Pánovy obet v spravedlivosti.”

Symbolic fire
will utterly destroy every error.

 

 

Gold, Silver and Precious Gems symbolize Divine Truths and Corresponding Character

GemGold.jpg (8860 bytes)
GemRuby.jpg (2894 bytes)
GemBlu.jpg (3446 bytes)
GemOrg.jpg (5045 bytes)
GemGrn.jpg (6010 bytes)
GemPurp.jpg (5350 bytes)
GemDia.jpg (3812 bytes)

     Pavel sa odvalává na ten samý oheň a to očistenie veriacích na ten Den Pána (1 Kor. 3:12-15) na taký spósob, že nemóžeme pochybuvat, že ten príkladný oheň zničí každú chybu, a očistí vieru. 

     Po jeho vyhláseni, že on [301] miení len tých, ktorý jejích vieru stavajú na ten jediný uznaný základ, na dokončené dielo vykúpenie Ježiša Krista, on hovorí: 

     “Stavá ale niekdo na tom základe, striebro, zlato, drahokam, drevo, seno, strniščo (chyby a nestalý charakter) jednoho každého práca zjavená bude; den Pána zajiste ukáže, lebo v ohňi sa zjaví; a každého prácu (2 Petr. 1:5-11) bárs jaká by bola, oheň zprobuje.” 

     Zajiste ešte aj tý najpredpojatejší uznajú, že ten oheň, ktorý zkusuje duchovnú prácu, neni doslovný oheň; oheň je zodpovedajúcí príklad predstavit to velké ničenie okolností, predstavené tu skrze drevo, seno astrniščo. Tento oheň nebude mat silu zničit to stavisko viery a charakteru, ktoré je stavané so zlatom, striebrom a drahokamy boýskéj pravdy, a založené na skale výkupníj obeti Krista.

     Apoštol pokáže to, hovoriac: “Jestli ktorého kolvek človeka dielo bude stálé, ktoré vystavil na Kristu, bude mat odmenu. (Jeho odmena bude v pomere s jeho vierou v stavaní, v použitou pravdy vo vyvynutiu opravdového charakteru – v odení sa v celú zvorj Božú.) 

     Jestli ktorého kolvek človeka dielo bude zničené, on utrpí ztratu (ztratu tej odmeny, skrze nevernost), ale on sám bude udržaný jako skrze oheň” popálený a nastrašený. Všetci, ktorý stavajú na skalnom základe vykúpenia Kristového, sú istý: žiadon, kdo sa spoliehá na jeho spravedlivost sa nezklame. Ale tý, ktorý jeho volne odoprú spolu s jeho dielom, ked poznajú jeho jasne a úplne, umrú druhou smrtou. –Žid. 6:4-8; 10:26-31.

A storm
symbolizes
the trouble
of the Day
of the Lord.

SkyStorm4.jpg (4875 bytes)
SkyStorm5.jpg (12579 bytes)SkyStorm6.jpg (25061 bytes)
SkyStorm7A.jpg (2681 bytes)

     Ešte aj na iný spósob je tento den Pána opísaný. Apoštol nám pokazuje, že (Žid. 12:26-29) to odevzdánie toho Žákona Smlúvy na hore Sinai bolo príkladné pre uvedenie tej Novej Smlúvy do sveta na počiatku veku Millenniumového, alebo panuvánia královstva Kristovho. 

     On hovorí, že v tom príklade hlas Boží potrislo zem, ale teraz on slúbil, hovoriac: “Raz na vždy (konečne) potrasem nie len zem, ale aj nebe” 

     Ohladom toho Apoštol vysvetluje: “To [302] Raz na vždy, miení odstánenie všetkých vecí otrasených, lebo sú umelé (falešné umelé, nie tiie pravé), tak že tý neotrasené (pravé, spravedlivé) ostanú. Preto, vidiac, že obdržime královstvo, ktoré nemóže byt otrasené, držjme sa pevne tej milosti, skrze ktorú móžeme slúžit Bohu s poníženostou a milosrdenstvom; lebo (jako je písané) Boh Náš je ničiací oheň .” 

     Tak vidíme, že tento apoštol uživá jeden výchor na predstavenie toho nepokoja toho dňa Pána, ktorý ona iný inde porovnávajú s ohňom. Tie samé udalosti sú tu naznačené, jako pri príklade ohňa, menovite, to zmetenie všetkých falešností, jak od veriacích, tak aj zo sveta—chyby ohladom plánu Božieho a jeho charakteru a Slova, a chyby spoločenských a meštanských veci na svete. 

SkyStorm8.jpg (5131 bytes)

A dark night
of trouble
will precede the glorious brightness of the kingdom
of righteousness.

 

The Psalmist David vividly describes this Day
of Trouble.

"God is our refuge and
strength,
a
very present
help
in trouble.

Mtn7.jpg (5232 bytes)
Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
Sea3.jpg (6339 bytes)
Though the waters thereof roar and be troubled,
Mtn8.jpg (6583 bytes)
Though the mountains shake with the swelling thereof. Selah."
Psalms 46:1-3

     Bude pre všetkých dobre, ked budú od týchto umelých vecí oslobodení, ktoré človek dosiahol len skrze jeho upadlé žiadosti, a skrze podlé huncútstvo Satana, toho žilovitého nepriatela spravedlivosti; ale bude to za velkú cenu pre všetkých, že oni budú odmetené. 

     Bude to strašne horúcí oheň, strašný výchor, tmavá noc nepokoja, ktoré predejdú tú slavnú lesklost toho Královstva Spravedlivosti, ktoré nikdy nemóže byt otrasené, ten den Milenniulový, v ktorý to Slnko Spravedlivosti bude svietit v krásny a mocne, požehnajúc a liečiac chorý a umierajúcí, ale vykúpený svet. – Porovnaj Mal. 4:2 a Mat. 13:43.

     Dávid, akrze ktorého Žlamy Boh ráčil predpovedat o Pána našeho prvém príchode, dává nám živý opis tohoto dňa Nepokoju, skrze ktorý jeho kraluvánie bude zavedené; a on uživa tie rozličné príklady—jako oheň, výchor a tmu –v  jeho opisoch premenlive a miešano. 

    Tak, na príklad, on hovorí, (Žal. 50:3) “Prrjde Boh náš, a nebude on tycho, oheň pred ním zžierat bude, a okolo neho výchor náramný.” 

    V Žalm. 97:2-6: “Mračná a tma je okolo neho; spravedlnost a súd základ trúnu jeho. Oheň predchádzá jeho a zpaluje okolo, nepríatelov jeho. Jeho blesky osvecujú svet; zem to vidí a trase sa. Hory, jako vosk [303] sa topia pred pritomnostou jeho, teho Pána celej zeme. To (nové) nebe bude hovorit o jeho spravedlivosti, a všetek lud bude videt jeho slávu.” 

    Žalm. 46:6: “Národy hučali, královstvá sa hýbali, vydal jeho hlas, a zam sa ztopila.” 

    Potom (Žalm. 110:2-6) “Panuj u prostred nepriatelov svojích … Pán na tvojej pravici zmele v den hnevu svojeho králov. Bude súdit medzi národy—bude plno mrtvol. On zbije hlavy (panovníkov) mnohýcvh krajín.”

    Potom (46:1-5) “Boh je naše útošiěše a sila…preto nebudeme sa bát, iked sa zem (spoločnost) zmení, a ked hory (královstvá) budú zmetené v prostred mora (pohltnuté skrze množstvo), ked vody budú rozbúrené, a hory sa trasú od neho...Boh pomóže jej (tej Neveste, tomu vernému „malému stádečku“) v svitání rána“ 

    A v tom samém Žalme, verš 6-10, tá samá udalost je opísaná s inýmy príklady:--

    „Národy sa búria, královstvá sa menia, dal počut hlas jeho, zem (spoločnost) sa ztopila. Jehova množství je s nami, Pevnost pre nás je Boh Jakuba.“ 

The Book of Revelation is
a symbolical prophecy.

Rev19A.jpg (5021 bytes)
Two-edged
Sword
out of
His Mouth

Rev19B.jpg (19994 bytes)
Kings
of Earth
Make War

Rev19C.jpg (18599 bytes)
Beast cast into
a lake of fire.

    Potom, hladiac na výsledok dna toho nepokoja, dodává: „Podte, vizdte skutky Pána – jakú pustú spravil zem...Zdržte sa (od vaších predošlích cestí) a poznajte (príjdite ku vedomosti) že já som Boh. Já budem povýšený medzi ludom, Já budem povýšeny na zemi.“ 

    „nová zem“ alebo ten nový poriadok a zariadenie spoločenstva pozdvihné Boha a jeho zákon nad všetkých a riadiac všetkých.

     Iné svedoctvo na dókaz toho, že ten Den Pána bude velký den nepokoja a ničenia zlého každéj podoby (ale nie doslovné pálenie zeme) máme v posledném obrazném proroctví Biblie. 

     Pokazujúc na ten čas, ked Pán odoberé jeho moc panuvánia, ten výchor a oheň sú nasledovne opísaní: “A národy boli zbúrené a tvoj hnev prišiel.  (Zjev. 11:17, 18.) 

     A zase “A z úst jeho vychádzá meč z oboch strán ostrý, oby s ním zbíjal národy: a on jích bude spravuvat prútom železným: a on tláčí pres vína prchlivosti hnevu Boha šemohúcého…A videl som zviera (obraz[304]ne) a králov zeme a vojská jejích, ktoré sa zešli, aby bojuvali s tým, ktorý sedel na koňi, a z vojskom jeho. A zajaté je zviera, a s ním falešný prorok… A uvrhnutí sú do jazera ohnivého, horiacého syrkou. – Zjev. 19:15, 19.


The variety of symbols helps us appreciate the various features of the Day of the Lord.

     Nemóžeme sa tu odrazit na zkúmanie tých výrazov : ”zviera,” “falešný prorok,” “obraz,” “jazero ohňa,” “koň,” atd. Ohladom toho odporúčáme čitatelovi jeden druhý zvazok. 

     Teraz by sme len radi vašu pozornost naviedli na ten velký obrazný BOJ, a to obieranie toho vína zeme, tu opísané, jako ktoré zatvorí vek prítomný a otvorí vek Millenniumový (Zjev. 20:1-3) sú len iné obrazné reči, opisujúc tie samé velké udalosti, na iných miestách pomenuvané ohňom, výchrom, otrasením, atd. 

     V spojení s tyma výrazy boj a vinný preš, pozorujte ten krásný súhlas Joela 2:8-16 a Iza. 13:1-11, v opísaní tých samých udalostí skrze podobné príklady. Ta rozličnost tých obrazných príkladov napomóže nám úplnšie prozumet a si ocenit všetky tie zvláštnosti toho velkého a zvláštného Dňa Pána.

Pride
on the
one side-- Ignorance
and bigotry
on the other

Armageddon.jpg (8292 bytes)

 

Prítomné položenie.

     Tu zanacháme tie prorocké svedoctvá ohladom toho dna, a označíme viac podrobno terajší stav vecí na svete, jako jích my vidíme sa pripravuvat ku tomu rýchlo sa bližiácému styku, styku takého, že ked jeho vrchol bude dosiahnutý, on potrebne musí byt krátký, lebo ináč pokolenie by bolo zničšné. 

     Tie dve stránky toho boju sú už viditelné. Bohatstvo, nadutost a pých sú na jednej strane, a rozširená chudoba, nevedomost, poverčivost a ostrý pocit neprávosti, na druhéj. Obe, naplnené sebechtivýmy cielámy, pripravujú jejích silu ne celom osvietenom svete. 

     Ked hladíme s našíma spravdu pomazanýma očima, všade vidíme, že more a vlný už hučia a sa penia proti tým horám, jako je to predstavené v hrozbách anarchistov a iných nespokojných, ktorých číslo sa stále množí. 

     Móžeme aj videt, že drhnutie medzi tyma rozličnýma triedá[305]my spoločnosti už dočahuje ten stupeň, opoísaný skrze prorokov, ked tá zem (spoločnost) bude horet, a živle sa ztopia a rozpustia v tej vzájomne spravenéj horúčosti.

PKPoverty1.jpg (12606 bytes)

The two rival parties --
wealth
and poverty

The wealthy
feel a right
to the fruit
of their efforts.

     Je to pravdaže t’ažko pre lud, na bárs ktoréj strane oni sú aby oni videli veci proti svojím záujmom, zvykom a výchove. 

     Tý bohatý myslia, že oni majú právo na vatšiu čiastku majetku, než by sa im dla pomeru ušla; právo kúpit prácu a každé pohodlile tak lacno, jako len móžú; právo ku ovociu jejích námahy; a právo užívat jejích znalost tak viest svoj obchod, aby mali chosen, a zvatšili jejích bohatstvo, nedbajúc o to, že iný bude prinútený skrze moc okolností, strávit svoj život bez pohodlia, a možno ajbez potrebných vecí. 

     Oni takto rozumujú: To je to nevyhnutné; lebo zákon potreby a skladu panuje; bohatý a chudobný vždy boli na svete; a keby majetok bol rovnako podelený ráno, niektorý by boli, skrze trovenie a nestarost, chudobný pred večerom, a iný, skrze bedlivost a rozumnost, by boli bohatý. 

     K tomu, hovoria oni, či to móže byt očakávané, že ludia s vatšou mocou rozumu počnú velké podujatie, zamestnávajúc tisíce ludu, s tým velkým rizikom a ztratou jestli by nemali nádeje na výhru a výhodu?

PKArtisan1.jpg (8001 bytes)

Artisan and
the laborer

 

All
should be
useful
to others.

 

Both labor
and capital
have benefited
from increased
  knowledge and
inventions.

 

     Umelec a robotník, naopak, povedia: Vidíme, že práca požívá dnes velké výhody nad minulým časom, je lepšie platená, a preto móže požívat viac pohodlia, ale v tom je ona len vo svojom práve, z ktorého ona dlho bola vytvorená po istú mieru; a ona teraz správne požívá tie výhody vynálezov, vzrastúcéj vedomosti, atd., našeho času. 

     My uznáme prácu za čestnú, a ked je ona spojená so zdravým rozumom, výchovou, ctou a zásadámy, je práve tak čestná, a má tolko práva, jako bárs ktoré povolánie. A, naopak, my považujeme zahálanie nečestou pre všetkých ludí, v bárs jakom povolání života. Všetci, ktorý chcejú byt ocenený, majú byt užitočný iným volajako.

      A bárs vidíme naše polepšenie a napreduvánie, vedecký, spoločenský a [306]  peňažne, vidíme, že to je viac skrze okolnosti, než ludské ciele, zo stránky našej a lebo naších zamestnancov. Vidíme náš polepšený stav, a všetkých ludí, je následok vzrostenia velkého inteligencie, vynálezov, atd., ostatných patdesiat rokov. 

     Tieto tak rýchlo došli, že tak práca, jako aj kapitál sa posdvihnul na tej vlne, a vynesený bol na vyššý stupeňa; a jestli by sme videli, že tá vlna sa bude dalej dvíhat, a pokračuvat v odobrení všetkých, tak by sme boli úplne spokojný; ale my sme bojazlivý a nepokojný, lebo vidíme, že tomu neni tak. 

     Vidíme, že tá vlna sa začíná obracat, a bárs mnohý sú pozdvihnutí skrze ňu ku bohatstvu, a sú iste a pevne priviazaný ku brehu pohodlia a dostatku, to množstvo neni takto ujistené a usadené, ale je v nebezpečí, že bude vtiahnuté ešte nižej a hlbšej, skrze ten spodný prúd tej vlny. Preto my chceme si niečo ujistit si, aby sme boli istý nášho terajšieho stavu a budúcého povihnutia, prv, než bude neskoro.

 

 

 

The organization
of labor.

 

PKSpinners.jpg (60757 bytes)

     S inýmy slovámy, my (umelci a robotníci) vidíme, že bárs celé človečenstvo sa súčastnilo tých požehnaní dnešného času tý, ktorý skrze vatšú nadanost ku obchodu, alebo skrze dedictvo, skrze klam a nečestnost stali sa majitelmy desat tisícov a miliónov dolárov, nemajú len túto výhodu, ale podporuvaný skrze mechanické vynálezy, atd., sú v stave pomer vzrastánia jejích majetku zvatšit, v pomere upadnutia mzdy jejích robotníkov. 

     Vidíme, že jestli len nezakročíme za obránenie tých množiacích sa umelcov proti tej vzrastajúcej moci monopolu, spojeného s prácu sporiacímy strojámy, atd., ten chladnokrevný zákon dostatku a prtreby nás úplne pohltne. Proti tomuto nebezpečenstvu viac, nez preti terajším okolnostám, sa my spojujeme a hladáme sa obránit.      

     Každný den je nás viac skrze prirodzené množenie a skrze pristahuvánie; a každý den dodává nové ku tým prácu sporiácim strojom, Preto, každý den pridává ku počtu tým, ktorý hladajú zamestbábie, a zmenšuje žiadost jejích služby. 

     Ten prirodzený žakon [307] dostatku a potreby teda, jestli mu dovolíme ict do nekonečna, skoro dovede prácu zpátky tam, kde ona bola pred jedním storočím, a všetky výhody nášho dňa by ostali v rukách kaítálu. Toto je to , čemu hladáme vyhnút.

One invention has followed another very rapidly.

     Toto konečne smeruvánie mnohých pravých požehnání, ku škodeniu, ked len neni zadržané skrze múdré a zodpovedajúcé zákony, bolo už dávno pozoruvané; ale tá rýchlost, s ktorou jeden vynález honil druhý, a tá ustavične vzrastúcá potreba robotníkov v pripavení tých prácu sporiácích strojov, bola tak velká, že ten konečný výsledok bol oneskorený, a na miesto toho svet požíval “dobre časy”-- naduté hodnoty, mzdy, bohatstva, úvery (dlhov) a myšlienók—ktorých účinok teraz počínáme cítit.

Supply outruns
demand.

PKDrillBits1.jpg (18505 bytes)

Machinery enables one man to accomplish
as much as many did formerly

     V posledných niekolko rokoch vo velikém množstve boli narobené hospodárské stroje každého druhu, ktoré uspósobia jednoho človeka vypracuvat tolko, jako pred tým piati. 

     Toto má dvojaký účinok: po prvé, tri ráz tolko akrov sa obrobí, dajúc zamestnánie trom z tých pet robotníkov, a tak postaví dvoch, aby si hladali inú prácu; po druhé, tý trie ostalý, móžú, s pomocou tých strojov, dorobit tak velkú úrodu, jako patnásti by boli dorobili bez ních. 

     Také alebo vatšie premeny sa stali v iných polách skrze tie samé príčiny; na príklad v dorábaní železa a ocele. Jeho vzrostenie bolo tek velké, že počet zamestnaných  sa podvihol, bez ohladu na to, že tie stroje jednoho človeka dorobit tolko, jako dvanásti dorobili pred tým. 

     Jeden z následkov bude, že skoro to velké dorábanie prevyšuvat bude terajšu velkú potrebu, a potreba, na miesto vzrastanie, zajiste klesne; lebo svet rychlo sa zaopatruje s železnicámy vzše prítomnéj potreby, a tie každoročné vypravenie (reparácie) nespotrebujú možno viac, než by mohlo byt dorobené skrze polovicu terajších fabrík.

Over-production and
unemployment

     Takto vidíme tie zvláštne pomery, dla ktorých sa dorábá viac, než je potreba, zapríčinujúc zahálenie jak pre kapitál, tak aj pre robotníkov, a v jednomčase mnohý ne[308]majú zamestnánia, ktoré by jích uspósobnilo, si zaopatrit potrebnosti a pohodlie, a tak zamedzit to pre-dorábanie. 

     A smer oproti vellému dorábaniu a zriedkavosti zamestnánia je vo vzrastaní, a potrebuje nejaký liek, ktorý lekáry spoločnosti hladajú, ale ktorý ten chorý nechce užit.

"Boom"
and
inflation --
Reaction
and
recession

     Kým, teda (pokračuje robotník) my vidíme, že dorábanie počiná prevyžuvat potrebu, konkurencia velmy znižuje profit kapitálu a strojov, a na celom svete straší bohatých s ukráteným jejích profitu (zisku) v niekolkých pádoch zapríčinujúc aj ztratu na miesto zisku; ale my myslíme, že tá trieda, ktorá mala najviac dobrodenia z tých “dobrých časov,” májviac trpet od tej reakcii, skór, než aby trpeli množstva robotníkov. 

     Ku tomu cielu a preto, robotníci sa hýbu, aby dosiahli nasledovný výsledok – skrze zákonodarstvo, jestli je možné, alebo skrze násilenstvo a neyákonnitost v krajinách, v ktorých pre bárs jakú príčinu, nepočujú hlas národov, a kde jejích záujmy sú neni ochránené:

Labor demands

 

 

 

 

 

 

 

 

The great
railroad
systems

 

 

 

 

 

 

 

Farmers.jpg (25192 bytes)

     Je navrhnuté, že aby hodiny (čas) práce bol ukrátený v pomere šikovnosti alebo t’ažkosti robotníka a práce, bez ukrátenia mzdy, aby sa takto mohlo zamestnat vatší počet ludí, bez zvatšenia dórobku, a tak vyrovnat to budúcé vyše-dorábanie, skrze obsiahnutie vatšieho počtu ku kupuvániu spósobných. 

     Navrhnuté je,ustanovit a obmedzit stopy interesu od peňazí na moc nižší stupeň, než teraz, a tak prinútit veritelov, aby boli poshovávejší oproti dlžníkom alebo tej chudobnéj triede, alebo ináče zahálal by jích kapitál. Navrhnuté je, že železnice by mali byt alebo majetok ludu, riadené skrze jeho sluhov, vládních úradníkov, alebo aby zákonodarstvo obmedzilo jejích slobodu, atd., a prinútit jích tak riadit jích, aby oni lepšie obslúžili obecenstvo. 

     Ale jako veci stojá, železnice, ktoré boli vystavené prez čas nadutia cený, na miesto znížit jajích kapitál, a prirovnat ho ku všeobecnému zkráteniu hodnoty, zkusené na každom inom poli obchodu, mnohonásobnili [309] Jejích itak velký kapitál dvoja trojnásobne (čo sa menuje zvodnit akcie) bez toho, že by boli pridali opravsovéj hodnoty. 

     Tak to príjde, že velké železnice sa namáhajú platit interes a dividendy na také zaviazané dlhy, ktoré priemerne sú štyri ráz tak velké, než tá železnica by stála teraz na novo vystavená. Následkom toho obecenstvo trpí. Rolníkom rátajú mnoho za dovoz, a mnoho ráz rolníci lepšie vyjdú, ked spálá jejích zbožie na kurivo; a tak cena živnosti ludu je vatšia, bez toho, že by bola výhodná pre rolníkov. 

     Navrhnuté je, odpomoct tejto veci, takže železnice by platili jejích akcionárom asi štyry od sto, jejích opravdovéj hodnoty, a nie od štyri do osem os sta, os troja štvornásobnej terajšej hodnoty, jako mnohí z ních robia, skrze zamedzenie konkurencie skrze spojenie.

PKTrain1.jpg (11303 bytes)


     Vieme dobre, hovorí ten robotník, že v očoch tých, ktorý majú v rukách železniční akcie, takí zníženie zisku na jejích kapitáli by sa zdalo strašné, a by bolo jako trhánie zubov, a že jejích prává (?) na využívanie skrze lud jím dané prává na vytlačenie prevelkého zisku, zakladané na vymsyslených hodnotách, sú obrazené, a oni budú sa protivit, ajko len možú. 

Management proposes

 

 

 

 

StockMarket.jpg (19131 bytes)

StockMarket2.jpg (17970 bytes)

     Ale my myslíme, že oni by mali od ních, aby navrátili tie miliony tak nadobudnuté. Myslíme, že čas už prišiel, aby množstvo lusu sa súčastnilo viac rovnako v tých požehnaniach tohoto dna požehnania, a na ten ciel potrebné je také zákony vyniest, že všetky lorporácie, tučné od penazí a moci, obdržanéj od ludu majú byt prinútené zákonom, slúžit obecenstvu s rozumnýma cenámy. 

     Na žiadnú inú cestu, nemožú tieto požehnia byt ujistené pre množstvá lusu. Preto, kým velké korprácie, predstavujúc kapitál, sú vo velkej miere požehnánie a dobrodenie, denne vidíme, že oni prestúpili medzu dobrodenia a stávajú sa púnmy ludu, a jestli nezamedzení, naskoro znížia robotníkov ku otrovtvu. 

     Korporácie, [310] složené t ludí viac menej bohatých, rýchlo začinajú zaujímat miesto a pomer ku obecenstvu Ameriky, jako Lordy Anglicka zeujímajú ku množstvám ludu tam a v celéj Europe, len že korporácie sú mocnejšie.

Laborers1.jpg (25680 bytes)      Aby sme dosiahli náš ciel, pokračuje robotník, potrebujeme organizáciu. Musíme mat pomoc množstva, ináče nemožeme nič vykonat proti takéj velkéj moci a vplyvu. A bárs sme spojený v jednotách, atd., žiadon nemá myslet, že my chceme anarchiu alebo neprávost proti bárs ktorej triede. 

     My to množstvo ludú, len chceme zachránit naše prává, a tie našich detí, akrze poůoženie rozumných medzí okolo tých, ktorých bohatstvo a moc by nás ináče zronila – ktoré bohatstvo a moc, jestli správne užívaná a obmedzená, by bolo požehnánie pre zlatým – „Rob iným tak, jako by si chcel, aby oni tebe robili.“

Wage Workers organize for reform
Laborer4.jpg (28361 bytes)
Laborer3.jpg (19826 bytes)
Laborer5.jpg (46012 bytes)
Laborer6.jpg (23497 bytes)

     Štastné by to bolo pre všetkých zaujatých, keby taký rozumný sposob sa podaril; keby tý bohatý sa uspokolili s jejích terajším ziskom a by pracuvali spolu s množstvom lusu na všeobecnom polepšení okolností všetkých tried; keby robotníci by boli spokojný s roumnýma žiadostámy; keby takto ten zlatý zákon mohol by prijist do užitku – ten zákon lásky a spravedlnosti. 

     Ale ludia v jejích prítomních okolnostách nepoddajú sa tomuto zákonu bez prinútenia. Bárs sú niektorý medzi tyma robotníci, ktorý by boli skromný a rozumný v jejích žiadostách, tá vatšina neni taká, ale by bola prepiatá a nespravedlivá v jej žiadostách, nad všetkú mieru. 

     Každé popustenie zo strány kapitalistov by len pridalo ku takým žiadostám a myšlienkám; a všetci, ktorý majú zkúsenost, znajú, že tá pýcha a panuvánie nevedomého chudobného je dvojnásobne ostré. A tiež medzi bohatýma niektorý sú úplne na stránke robotných tried, a radi by v jejích sústrasti privolili ku takému zriadeniu, ktoré by priviedlo tie potrebné reformy; ale oni sú vo velkéj menšine a úplne bez [311] moci v riadeniu korporácií a vo velkéj miere v jejích vlastnom obchode. 

     Či sú oni kupci alebo fabrikanti, oni nemožú zkrátit čas pracuvánia alebo povýšit mzdu jejích znamestaních; lebo jejích konkurenti by lacnejšie predávali, a penažné neštastie by bol následok, pre ních, pre jejích úverníkov a jejích zamestnaních.

What causes
the great trouble
of the "Day of Jehovah"?

 

     Tak vidíme, t´oprirodzenú príčinu toho nepokaja toho „Dna Jehovy“. Sebechtivost, a slepota ku všetkému, výjmúc jejích vlastné záujmy, opanuje vatšinu na oboch stanách tej otázky. Pracovníci za mzsu sa zriadia a spojá jejích záujmy, ale sebechtivost zničí tú jednotu; a každý jeden, pohnutý skrze tú samú zásadu, bude zmýšlat v tom smere. 

     Vatšina, neučená a nadutá dojde ku riadeniu, a tá lepšia trieda bude bez moci udržat v medziach, čo jejích intelligenicia zariadila. Kapitalisti sa presvedčia, že čím viac dajú, tým viac bude žiadané, a nasloro sa budú protivit bšetkým žiadostám. 

     Povstanie bude nasleduvat; a v tom všeobecnom nepokoji a strachu kapítal bude odtiahnutí od obecných a jednotlivých podujatí, a bude nasleduvat utlačenie obchodu a penažný strach.

The melting
of society

    Tisíce ludí, utratiac na takýto spósob zamestánie, konečne sa stanú dešperátný. Potom zákon a poriadok bude zmetený – tie hory budú pohltnuté skrze to pohnuté more. Tak tá spoločeská zem sa ztopí, a to panujúcé nebe (cirkev a štát) sa pominú; a všetci tý pyšný a všetci klamáry, budú jako strniščo. 

     Potom, tý mocný budú horko plakat, bohatý judú kričat, a strach a neštastie, bude opanúvat všetko to množstvo. Aj teraz, múdrý a daleko hladiací ludia, ked hladia vopred, srdco sa jím stiskne, ked vidia tie veci, ktoré príjdú na svet, tak jako Pán náš predpovedal. (Luk. 21:26) 

     Svaté Písmo nám pokazuje, že v tomto všeobecnom nepokaji tá menovitá Cirkev (zahrnajúc všetky vyznánia) bude pomály viac a viac pritiahnutá ku vládám a bohatým, utratí mnoho z jej vplyvu na lud, a konečne [312] padne s vládámy. A tak nebe (knazské riadenie) súc v ohni, sa pominú s velkým sičaním.

 

 

 

 

A government which will enforce the principles
of righteousness

     Všetok ten nepokoj pripraví svet, aby videl, že bárs ludia móžú si vymyslet a zariadit niečo bárs jako múdro, všetky jejích plány sú naničhodné, jestli sebechtivost a neznalost sú v sedle a anujú. 

     Presvedči to všetkých, že jediný pósob napravit tú tažkost, je postavit jednu silnú a spravedlivú vláduktorá pomaní všetky triedy, a prevedie zásady spravedlivosti, kým pomály tá tvrdé srdco ludí, pod dobrým vplyvom, sa premení ku obrazu Božiemu. 

     A to je to, čo Boh prislúbil, previest, skrze to Millenniálné panuvánie Krista, ktoré Jehova uvedie s tým prenasleduváním a naučením toho dna nepokoja. – Ezech. 11:19; 36:25,36; Jer. 31:29-34; Zeph. 3:9; Žalm. 46:8-10.

Those who
seek righteousness will suffer less
from fear
and foreboding.

     Bárs ten den nepokoja dojde jako prirodzený a nevyhnutný následok upadnutého a sebechtivého stavu človeka, a bol úplne predvidený a ohlásený skrze Boha, ktorý predvidel že jeho zákony a naučenia nebudú všimnuté skrze všetkých, ale len skrze málo, kým zkúsenie a nútnost prinesú poslušnost, ale všetci, ktorý vidia ten stav vecíbudúcích, mali by si zriadit veci dla toho. 

     My hovoríme všetkým tým skromným sveta, tak aj tomu telu Krista: „Hladajte Pána vštci tychí zeme, ktorý súd jeho činíte; hladajte spravedlnost; hladajte tichost, aby ste mohli byt zkrytí v den hnevu Pána“ (Zef. 2:3) žiadon neujde úplne tomu nepokoju, ale tý, ktorý hladajú tichost, budú mat mnoho výhód nad inýma. 

     Jejích spósob života, jejích zvyk myslenia a skutkov, a jejích súcit so spravedlnostou, uspósobia jích pochopit stav vecí, a ocenit svedoctvo Biblie ohladom týchto vecí, to všetko jím napomóže, aby menej utrpeli, než iný, zvláštne ohladom strachu a predtuchy.

wpe1A3.jpg (13430 bytes)Meek4.jpg (11219 bytes)Meek5.jpg (22743 bytes)wpe1A9.jpg (14057 bytes)Meek7.jpg (18567 bytes)Meek8.jpg (4890 bytes)Meek9.jpg (14527 bytes)
 

 

 

 

 

Society weakens with each new spasm of trouble.

     Ten smer udalostí tohot dna Pána bude ve, mi klamlivý pre tých, ktorý sú neni zbehlý v Svatom Písme. Ono dojde od razu, jako ohen páliácí plevy (Zef. 2:2) porovnajúc s tyma dlhýma vekámy minulýma a jejích pomálé učinkuvánie; [313] ale nie, tak rýchle jako blesk z čistho neba, jako niektorý mylne myslia, ktorý očakávaju, že vštky veci písané ohladom toho Dna Pána sa vyplnia v jednom dvadcat štyri hodinovom dni. 

     Ono dojde, jako „zlodej v noci“ v takom smysle, že jeho príchod bude pokradomky a nebadaný skrze svet všeobecne. Ten nepokoj toho dna bude v stupnoch. Bude to rad stiahnutia a krčov, ktoré budú častejšie a silnejšie, jako den pokračuje, až na ostatný. 

     Apoštol tak pokazuje, ked hovorí: „jako bolesti ženy samodruhéj.“ (1 Tes. 5:2,3) Oblahčenie dojde len s narodením toho NOVÉHO PORIADKU  vecí – to nové nebe (duchovné riadenie Krista) a nová zem (novozriadené spoločenstvo) v ktorých prebývá spravedlivost (2 Petr. 3:10, 13) – a kde, na miesto moci a sebechtivosti, spravedlivost a láska budú zákonom.

 

 

Labor pangs
in the birth
of a new era

     Každý ráz, ked tieti robotnícké nepokoje dojdú na prítomné politické telo, jeho sila a viera bude vždy slabšia, a bolesti ostrejšie. Bšetko, čo tý lekáry spoločenstva (politický ekonomisti) móžú za nich spravit, bude, že budú pomahat pri pórode, a riadit ten nevyhnutný pórod a pripravuvat mu cestu. 

     Oni nemóžú tomu vyhnút, ked by aj chceli; lebo Boh ustanovil, aby ono prišlo. Mnohý z lekárov spoločnosti, nebudú poznat tú opravdovú nemoc a potrebnost a náhlost pádu. 

     Zýto budú hladet utlačuvat; a jako sa mine jedna vlna nepokoja, oni to použijú na opevnenie jejích bojovných strojov, a skrze to len rozhoršia veci; a bárs oni nezdržia dlho ten pórod, jejích zamiešanie sa len zrýchlí smrt jejích chorého; lebo ten starý poriadok vecí umre v tej práci prinesenia novího.

     Ale neužívajme tie obrazy, dané skrze Apoštola, ale hovorme jasno: - „Tie námahy množstva na vykúpenie seba od hrdúsenia Kapitálu a strojov, budú nezrelé; plány a zariadenia budú nedokonalé a nedostatočné, ked oni čas po čase budú probuvat prerobit svoju cestu a rozbit medze [314]“dostatku a potreby” ktoré sa stali úzkýma pre ních. 

     Každý nevýsledný nápad posilní dúveru Kapitálu v jeho sposobnosti, že udržia ten nový poriadok vecí medzi jeho terajšíma hranicámi, kýmkonečne tá terajšia zdržajúcá moc orgaizácií a vlád dočiahne najkrajšia hranice, tá struna spoločenskéj sústavy praskne, a rozšírená anarchia prinese všetko to, čo proroci predpovedali o tom nepokoji, čo “nebolo takého, od kedy národy boly” – a chvála Bohu za pridané ujistenie – “a nikdy nebude.”

Emancipation
of the world
at the hands
of one
greater than
Moses.

Jesus47Sitting.jpg (4858 bytes)

     Oslobodenie Israelu z Egyptu a od moru, ktorý došiel na Egyptčanov, zdá sa zobrazit to budúcé oslobodenie sveta, skrze toho vatšieho, jako bol Mojžiš, ktorého príklad bol. Bude to oslobodenie od Satana a každého nástroju, ktorý on vymyslel na udržanie človeka v zvazkoch hriechu a chyby. 

     A tak, jako ten mor mal posilňujúcí účinok na Egypt, ked bol odstránený, tak aj to dočasné oblahčenie toho Dna Pána posilní niektorých, a tý povedia chudobným, jako povedali Egyptčania Izraelovi, “vy zaháláte,” a preto ste nespokojný! a aj zajiste, jako oni, budú hladet zvatšit terchu. (Exod. 5:4-23) 

     Ale konečne budú si oni žiadat, jako Farao v noci jeho ostatného moru, že keby oni boli shovievavejšie zachádzali už dávno.  (Exod. 12:30-33) 

     Na lepšie poznánie tej podobnosti, rozpamatajte sa, že tento Den Pána je menuvaný “tých sedem skilenok hnevu” a “sedem posledných morov,” a že až ked sa ten posledný pomine, príjde to velké zemetrasenie (povstánie), v ktorom všteky hory (královstvá) zmiznú – Zjev. 16:17-20.

The Day of Trouble
is right on time -- God’s due time.

     Druhá myšlienka ohladom tohoto Dňa Pána je, že on prišiel práva svojho času – Božieho času. V nasledujúcom svazku tohoto diela, zvedeme dókazy zo svedoctva Zákona a Prorokov Starého Zákona, jako aj Ježiša a apoštoloských prorokov Nového Zákona, ktoré ukazujú jasne a nemylne, že tento Den Nepokoja je postavený na počiatok toho slavného panuvánia Mesiáša. Je to protrebné pripravenie na tú budúcú prácu napravenia vo veku Millenniálnom, čozapríčiní  ten nepokoj.

Society
is unable
to adjust
to new
circumstances.

 

Farmers2.jpg (2827 bytes)

"In the sweat
of thy face shalt thou eat bread,
till thou return unto the ground."
Genesis 3:19

     Prez to šest tisíc ročné  panuvánie zlého, a do ustanoveného času na postavenie toho spravedlivého a mocného královstva Krista, bolo by bývalo zajiste urážajúce a škodlivé pre upadlých ludí , jestli by jím bolo bývalo dané  mnoho času na zahálanie, skrze predčasné vyvynutie terajšých prácu sporiacých strojov, alebo ináč. 

     Zkúsenost nám dala porekadlo: “Zahálanie je matka hriechu,” takto uznajúc múdrost ustanovenia Božieho, “V potu tváry budeš jest chlieb tvoj, kým sa navrátíš v prach.” 

     Jako všetky zariadenia Božie, aj toto je dobrochitivé  a múdré, a ku konečnému dobrému jeho stvorení. Ten nepokoj toho Dňa Pána, ktorý už z daleka vidíme, posilnuje múdrost zariadenia Božieho; lebo, jako sme videli, ono dojde jako následok množného dorábania a prácu sporiace stroje, a skrze nespósobnost tých rozličnych živlov spoločnosti, prirovnat sa ku tým novým okolnostám, pre sebechtivost jednoho každého.

Had the
knowledge come sooner,
the trouble
would have come sooner.

     Dókaz, na ktorý neni odpovede, dokazuje, že teraz je čas Boží na uvedenie toho nového poriadku vecí, je, že on odhaluje záclonu nevedomosti a postupne pripúštá  svetlo učenosti a vynálezov na človečenstvo, tak jako predpovedal, na kedy predpovedal, a s násladkámy predpovedanýma.  (Dan. 12:4,1) 

     Keby tá vedomost prv bola prišla, ten nepokoj by bol prišiel prv; a bárs spoločnost by sa bola na novo sriadila po tom výchre a ztopení, nebola by to bývala nová  zem (nové  spoločenské  zriadnie) na ktoréj by prebývala spravedlnost, ale nová  zem a zariadenie v ktorom by hriech a zlé  ešte viac panuvalo, jako teraz. 

     To rovnaké  rozdelenie tých dobrodení  prácu sporiacích strojov bu časom prinieslo kratšie a kratšie hodiny práce; a tak, vypustený  z prvej istoty, upadlý  človek, s jeho chybnýmy chút’kámy, by nepoužil jaho čas na cvičenie jeho rozumu, morálky a telesnému polepšeniu, ale, jako dejiny minulosti nás učia, jeho smer by bol v ústret slobodníctvu a hriechu.

     To čiastočné  dvihnutie tej zácloney, pripravuje teraz tisíce výhód pre človečenstvo, a tak dává, od počiatku veku napravenia dost času na výchovu a morálné  a telesné  vyvynutie, jako aj na pripravenie ku ošateniu a kremeniu tej spoločnosti, ktorá od času do času bude zbudená zhrobov. 

     A dálej, ono položi čas toho nepokoju na taký  čas, ked bude ku dobrodeniu človesčenstva, v tom, že jaim dá naučenie jejích vlasnej nespósobnosti riadenie seba, práve na svitánie Millenniumu, kde, skrze ustanovenie Pána, on ktorý  vykúpil všetkých, počne požehnávat jích s tým silným prútom železným, a s úplnou vedomostou a pomocou, aby oni boli napravení  ku prvotnej dokonalosti a životu večnému.

"He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty."
Psalms 91:1

Feathers.jpg (10595 bytes)
"He shall cover thee with his feathers,
and under
his wings
shalt thou trust:
his truth
shall be
thy shield
and buckler."
Psalms 91:4

Povinnosti a výhody svatých.

     Nastane vážná otázka ohladom povinnosti tých svatých prez ten nepokoj, a jejích správné  držanie sa oproti tým protivným dvom triedám, ktorá sa tiskne do čela. Možným sa zdá, že niektorý  z tých svatých budú ešte v telesnom stave prz aspoň istu čiastku toho ohnievého času. 

     Ale jejích postavenie bude rozdielné od iných, nie tak velmi, že oni budú zázračne ušetrení  (bárs je jasne slúbené , že jejích chlieb a voda bude ujistená) ale skrze to, že súc poučení  skrze Slovo Božie, oni nebudú cítit ten samý  strach a beznádejné  kvílenie, ktoré  napliní  svet. 

     Oni budú poznat ten nepokoj, jako pripravenie, dla Plánu Božieho, no požehnánie celého sveta, a oni budú uspolojení  a budú sa raduvat tomu. Toto je mocne vyslovené  v Žalm. 91; Izá 33:2-14, 15-24.

     Takto uspokojení  a požehnaní  skrize ujistenie Božie, prvá povinnost svatých bude, aby ukázali svetu, že oni v stredu toho panujúcé nepokoju a nespokojnosti, a pritom všetkom, že aj oni sú účastný toho nepokoja a trpia pod ním, sú nádeljeplný, veselý a vždy radostný ohladom toho slavného konca, predpovedaného v Slove Božiem.

Dissatisfaction
is widespread.
Rich.jpg (42172 bytes)

Rich2.jpg (33289 bytes)

     Apoštol napísal, že “Bohabojnost so spokojnostou je velká výhoda”; a bárs toto vždy bola pravda, bude ono dvojnásobne v užitku na ten Den Pána, ked nespokojnost bude tá najvatšia chyba medzi vštekýma svetskýma triedámy. V tomto svatý budú pozoruhodná výnimka. 

     Nebolo nikdy času, ked nespokojnost bola tak rozšírená; a pri tom nebolo takého času, ked ludia požívali tak mnoho milosti a požehnánia. Kde len pozreme, či do palácov bohatých, preplnené so zariadením a skvelostou, o ktorých Šalamún vo všetkéj jeho sláve nič nevedel, alebo či pozreme do pohodlného domu sporivého a mierného robotníka, s jeho zrejmým vkusom, phodlia, umelecstva, v každom páde vidíme, že prítomnost prevyšuje v hojnosti dostatku každý iný čas od stvorenia mnohonásobne; a predci lud je nétastný a nespolojný. 

Provide things decent and needful, with contentment.

 The saints should take no part in the struggle.

     Pravda je, že žiadosti sebechtivého a upadlého srdca nemajú hraníc. Sebechtivost tak opanuvala vštkých, že ked pozreme, vidíme jako celý svet sa tiskne a honí a chvátá za bohatstvom. A len niekolký súc zdarný, ostatok je závistlivý a sklamaný, lebo nie oni sú tý štastlivý, a všetci sú nespokojní – viac, než v bárs ktorom inom čase.

    Ale tý svatý nesúčastnia sa v tom hádání. Jeho slub pri posvatení bol, že bude hladet dosiahnút vyššiu, nebeskú odmenu, a preto on je odlúčený od zemských žiadostí, a nepracuje za zemské veci, výjmúc obsiahnút veci poctivé a potrebné; lebo on si všimne smer a príklad toho Majstra a apoštolov.

Bible19Jerry.jpg (2955 bytes)

     Preto oni sú spokojní s jejích božskostou, nie preto že nemajú žiadosti, ale preto, že jejích žiadosti sú obrátené ku nebu, a sú využité v námahe nasporit bohatstvo v nebi a aby boli bohatí oproti Bohu; vo výhlade čoho, a skrze jejích poznatost plánov Božích, oni sú spokojný s bárs jakým zemským osudom, jaký jím Boh udelí. Oni móžú radostne spievat’:

“Spokojný s osudom udeleným,
Lebo rukou Božiou som vedený.”

     Ale nie všetky dietky Božie zaujímajú také postavenie. Mnohý upadli do tej nespokojnosti opanujúcú svet, a sa oberú radostí života, lebo zanechali stopu Pána a delia svoj osud a vyberú svoju čiastku so svetom – hladajúc zemské veci, či jich dosiahnú alebo nie, a súčastnia sa nespokojnosti sveta, a nebadajú tú spokojnost a pokoj, ktorý jim svet nemóže dat a ani odobrat.
 

Bible28JulieUp.jpg (3185 bytes)

 

 

 

 

 

CrossCrown2.gif (7602 bytes)

     Oslovujeme teda svatých, zanechat honenie tej falešnéj slávy, a nech hladajú dosiahnút to vyššie bohatstvo a ten vyššý pokoj. Uvedieme jím do pamate slová Apoštola:

     “Je zisk velký, pobožnost a mysel spokojnosti; lebo nič sme nepriniesli na tento svet, a nić odniest nemóžeme. Ale majúc (potrebný) pokrm a odev, majme na tom dost. Lebo tý, ktorý chcejú zbohatnút, upádajú do pokušenia, a do sídla dáblového, a do mnohých neužitečných žiadosti, ktoré zahrúžajú ludí do zahynutia a zatracenia. 

     Koreň všatkého zlého zajiste je lakomost, ktorou niektorý pohnutí súc, poblaúdili od viery, a uviedli sa do bolestí mnohýlch. Ty ale ó človeče Boží, varuj sa toho, a nasleduj spravedlnost, pobožnost, vieru, lásku, trpezlivost, tichost; bojuj dobrý boj viery, a tak dosiahni život večný, ku ktorému si povolaný, a vyznal si dobré vyznánie. – 1 Tim. 6:6-12.

 

"Let your
conversation
be without
covetousness;
and be content
with
such things
as ye have..."
Hebrews 13:5

     Jestli príklad tých svatých je príklad spokojnosti a radostného očakávania, a hotové podrobenie sa prítomným zkúškám v nádeji budúcích dobrých časov, také živé príklady sú sami v sebe cenné naučenia pre svet. 

     A ku tomu príkladu, rada jejích daná tým okolo ních, má byt v súhlase s jejích vierou. Má byt jako mast a hojivý balzam. Použité majú byt okolnosti, a pokázané svetu tie budúce dobré časy, a kázané má jím byt to Královstvo Božie, a okázat jím tú pravú príčinu terajšieho nepokoja, a jeho jediný like. – Luk. 3:14; Žid. 13:5; Fil. 4:11.

 

 

 

Heralds
of the Kingdom -- Ambassadors
of Peace

 

Mtn5.jpg (8364 bytes)

     Ten svet stone, nie len pod opravdovýma, ale aj pod namyslenýma zlýma, a zvlášte pod nespokojnostou sebechtivosti, pýchy a žiadosti, ktoré znepokojujú a hrizú ludí, lebo jích nemóžú úplne uspokojit. 

     Preto, kým my móžeme videt obe strany tej otázky, radíme tým volným, aby boli spokojný s tým čo majú a aby trpezlivo čakali, kým Boh svojho času a spósobom, prinese jím tie mnohé požehnánia, ktoré jeho láska a múdrost ustanovila.

     Skrze otvorenie a zapáleni opravdových alebo namyslených rán a krívd, urazili by sme tých, ktorý majú pomahat a pozehnávat, a by sme šírili jejích nespokojnost a tak jejích krivdu. Ale skrze zaplnenie nášeho posolstva, kážúc tú dobrú zvest o tom vykúpení všetkých, a nasledujúcé požehnánie všetkých, budeme opravdový hlásatelia toho královstva – jeho poslanci pokoja. 

     Písané je: “Jako krásné na horách (královstvá) nohy toho (tý posledný údovia tela Kristového) ktorý radostné veci zvestuje, a ohlasuje pokoj, a zvestuje dobré. – Iza. 52:7

 

Poverty3F.jpg (5316 bytes)

PovertyF.jpg (3105 bytes)

The Kingdom
at hand
is the only
remedy
and hope.

The eminent Kingdom...

     Tý nepokoje toho “Dňa Jehovy” dajú nám priležitost kázania tej dobrej zvesti o príchode dobrého, takú jakú zriedka obdržíme, a požehnaní sú, ktorý budú nasleduvat stopu Majstra, a budú tý dobrý Samaritáni poviazajúc rany a rozlievajúc ten olej a víno pohodlia a veselosti.

     Ujistenie dané takým je, že jejích praca nebude na darmo; lebo ked súd Pána príjde na zem, obyvatelia sveta naučia sa spravedlivosti. – Iza. 26:9. 

    Sústrast dietok Božích, práve tak jako jejích Otca, musí byt a tým stonajúcím stvorením, hladajúcím bárs jako spasenie od zvazku; bárs oni by mali, jako on mat sústrast aj s týma z tých protivníckých tried, ktorých žiadosti sú pravé a hojné, ale ktorých námahy sú hatené, nie len skrze slabosti jejzich upadléj prírody, ale aj skrze jejích okolnosti v živote, a jejích spoločnictvo s druhýma a odvislosti od iných. 

     Ale dietky Božie by nemali mat sústrast s tyma nadutýma, nesytýma žiadostámy a námahámy žiadnej triedy. Jejích reč má byt tichá a skromná, a vždy za pokoj, ked sú neni zásady v otázke. Oni majú si pamatat, že toto je boy Pána, a na kolko sa týká politiky alebo spoločenských otázok, tie namajú iného rozlúštenia, než to predpovedané v Slove Božiem. 

     Povinnost posvatených, preto je, po prvé hladet, aby nestáli v ceste voza Jehovy, a potom aby “stáli ticho, a očakávali to spasenie Božie” v tom smysle, že pochopia, že neni jejích úlohou súčastnit sa v tom boji, ale že je to práca Pána, skrze jeho nástroje. 

     Bez ohladu na všetký také veci, oni majú napreduvat na ceste jejích vlastného posolstva, ohlasuvat to nebeské královstvo blížiacé sa, jako ten jediný liek pre všetky triedy, a jejích jediná nádej.

wpe1AD.jpg (5803 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart.

Send E-Mail to

 English Only