SKÚMANIE XIV

 To Královstvo prez vek Evanjelíumu

Prednost veci.—Charakter toho Královstva.—To Královstvo prez vek Evanjelíumu.—Mylná mienka napravená skrze Pavla.—Následky chybných mienók o tom Královstve.—Dve člastky toho Královstva Božieho.—Tá duchovná čiastka a jej práca.—Tá zemská čiastka a jej praa.—Jejích súhlansné pracovánie.—Sláva tej zemskéj člastky.—Sláva téj nebeskej čiastky.—Tá Smluva je koreň, s ktorého tieto ratolesti rostú.—Tá zemská čiastka toho Královstva, židovská.—Tie ztratené kmeny.—Ten nebeský Jeruzalem.—Izrael príkladný lud.—Ztratenie a oslobodenie Izraelu.—Tie vyvolené triedy.—Dedičia toho Krovstva.—To železné panuvánie.—Jeden príklad toho Milleniálného panuvania.—To Kralovstve oddané Otcom.--Prvotný plán Boží úplne splnaný


 

 

     [259] KAŽDÝ, KTORÝ neskúmali túto vec pozorne, s Bibliou v ruke, budú prekvapený, jestli ju skúmat počnú, že jako velmi predné miesto tá vec zaujíma v Svatom Písme. Stáry Zákon je plný so slubámy a proroctvámy, v ktorých stredu stojá, to Královstv Božie a jeho Král, Mesiáš

    Bola to nádej každého Izraelitu (Luk. 3:15) že Boh jajích lud, jako národ, povýší pod Mesiášom; a ked Pán prišiel ku ním, bolo to, jako jejích král, aby postavil to dávno zaslúbené Královstvo Božie na zemi.

Baptism2.jpg (6041 bytes)
John the Baptist,
the Forerunner
of Jesus

     Ján, ten posol a oznamuvatel nášho Pána Ježiša, otvoril jeho poslánie a tým oznámeným: “Pokánie čiňte, lebo sa bliží Královstvo Nebeské.” (Mat. 3:2.) Pán počal jeho kazatelstvo s tým samým oznámením (Mat. 4:17); a apoštolia boli posláný, aby kázali to samé posolstvo. (Matt. 10:7; Luk. 9:2.)

     Nie len, že to královstvo bola vec, s ktorou počal Pán jeho obecné kázánie, ale bolo ono naozaj tá hlavná vec vo všetkom jeho kázáni (Luk. 8:1; 4:43; 19:11), iné veci užíval len v spojení s tou vecou a na jej vysvetlenie.

     Vatšina jeho podobenství boli alebo vysvetlenie toho královstva s rozličných stanovísk a ukazujúc rozličné zvláštnosti, alebo slúžili mu k tomu, aby pokázal na úplné posvatenie sa Bohu, jako potrebnost ku súčastneniu sa v [260] tom království, a aby napravil tú Židovskú mýlku, jakobu oni boli ujistení o tom královstvi, preto že sú prirozené deti Abraháma, a tak prirodzení dedičia na tý sluby.

Why didn’t Jesus set up his kingdom at his first advent?

Jesus3Feed5000.jpg (4863 bytes)
Jesus healing,
a foretaste
of his kingdom
on earth

 

Jesus4Emaus.jpg (2943 bytes)
Walking
to Emmaus

     Pán náš Ježiš v jeho rečiach s jeho nasledovníkmi upevnil a ujistil jích v jejích očakávaní blížiacého sa královstva, hovoriac jím,

“A já vám sporadujem, jako mi sporádal Otec moj královstvo, aby ste jedli a pili za stolom v království mojom, a sediac na stolicách, súdili dvanáctero pokolenie Izraelské.” (Luk. 22:29, 30.)

A zase, “Neboj sa! malé stádečke, lebo sa zalúbilo Otcu vašému, dat’ vám královstvo.” (Luk. 12:32.)

     A ked, na miesto aby bol korunovaný a posadený na trún, jejích uznaný král bol ukrižuvaý, jaho učedelníci boli velmi znechut’ení. Ked dvaja z ních povedali to tomu zdánlive cudzincovy na jejích ceste do Emmaus, po jeho z mrtvých vstání, oni vraj dúfali, že “on bol ten, ktorý mal vykúpit Izrael” —oslobodit jích od jarma Rimského, a spraviac z Izraelu Královstvo Božie mocné a slavné.

     Ale oni boli velmi sklamaní skrze tie premeny pred niekolkýma dńami. Potom Ježiš otvoril jich rozum, a ukázal jím v svatom Písme, že jeho obet bola predovšetkým potrebná, pred založením toho královstva.—Luk. 24:21, 25-27.

Why man’s redemption precedes
kingdom blessings.
     Boh by bol mohol dat Ježišovy to pánstvo nad zemou, bez vykúpenia človeka; lebo “Ten najvyššý panuje nad královstvom ludským, a dá ho tomu, kdo sa jemu zalúbí.” (Dan. 4:32.) Ale Boh mal vatšie ciele, než by boli mohli byt dosiahnuté s takým plánom.

     Také královstvo by bolo prinieslo požehnánie, ktoré bárs jaké dobré, by boli trvali len doćasne, lebo všetko človečenstvo bolo pod zatracením na smrt. A aby požehnánie jeho královstva boli trvácé a –úplné, človečenstvo muselo byt prv vykúpené od smrti, a tak zákonite oslobodené od taho zatracenia, ktoré došlo na všetkých skrze Adama.

     Že Ježiš s vysvetlením tých proroctví obživil nádej jeho [261] učedlníkov na to budúce královstvo, vysvitá z toho, že neskoršie, ked jích on zanechal, oni sa pytali:

"“Pane, či teraz pristrojíš to královstvo Izraelské.”

     Jeho odpoved, bárs nie určitá, neprotirečila jejích nádejám. On povedal:

“Neni to vaša vec, znat’ časi a chvíle, ktoré Otec položil v moc svoju.” —Skutk. 1:6, 7.

Is the kingdom
to be earthly?
or heavenly?

 

 

wpe691.jpg (3028 bytes)

     Zajiste, učedelníci z prvu, jako celý národ Židovský, mali nedokonalý pochop o tom Království Božom, preto že si mysleli, že to bude výlučne zemské královstvo, práve tak, jako mnohý ešte dnes sa mýlia v opačnom smere, že si myslia, že je to výlučne jedno nebeské královstvo.

     A mnohé z tých podobenství Ježiša Pána mali ciel vypravit tieto mýlné mienký. Ale on vždy do popredia staval myšlienku o království, o vláde, ktorá má byt založená na zemi a bude panuvat nad ludmi. A on vzbudzuval v ních nádej, že oni budú účastný v tom království, ale on jích aj učil, aby sa zaň modlili—

“Príd královstvo tvoje; bud’ vóla tvoja, jako v nebi tak aj na zemi.”

Waiting for
God's kingdom seemed absurd
to the worldly-wise.

 

 

 

 

 


Jesus taught that his kingdom was not of this world and would not be established until after his suffering and death.
But zealot Jews rebelled against Rome, endeavoring to set up their kingdom prematurely
.

     Tým svetsko-múdrím medzi Židmi, pán náš sa zdál byt klamárom a zat’atcom; a považuvali jeho učedelníkov z jednoduchých hlupákov. Jeho múdrost a jeho  miernost, a jeho zázraky oni namohli odopret, a ani jich pochopit’; a predci z jejích stanoviska nevernosti, jeho tvrdenia, že on je dedić sveta, a založí to prislúbené královstvo, ktoré bude panuvat’ nad svetom, a že jeho nasledníci, všetci z nižšej triedy života, budú spolu-dedičia s ním v tom království, to sa jím zdálo namožným.

     Rím, s jeho cvičenými vojaci, jeho výtečných vodcámi a nesmierným bohatstvom, bol pánom sveta, a denne sa stal mocnejším. A kdo bol tento Nazaretský? a kdo boli týco rybári, bez peňaži a vplyvu, a le s malím nasledovníctvom medzi obecným ludom? Kdo boli oni, že hovorili o založení toho královstva už dávno prislúbeného, a ktoré bude to najvatšie a najmocnejšie, čo lem kedy zem poznala?

ISMasada.jpg (19013 bytes)

The Masada

    The last outpost of Jewish rebellion in 73 A.D., is the famous location where 960 Jewish zealots chose to take their own lives rather than submit to a life of Roman slavery.


"The Kingdom
of God cometh not with observation"--

Yet it would be everywhere present
and powerful.

The spiritual kingdom
is being set up first
and will be
for a time
unrecognized.

     Tý Farizei, mysliac, že vystavia slabosti tvrdenia Pána [262] nášho, a skrze to odstránia jeho naslodovníkov, pýtali sa jeho—Kedy to královstvo, o ktorém ty kážeš, sa ukáže?—kedy príjde vaše vojsko?—Kedy to Královstvo Božie príjde? (Luk 17:20-30.)

     Odpoved Pána nášho by jím bola dala nové myšlienky, jestli bu oni neboli bývali v predsudkoch o ňom a zaslepení skrze jejích vlastnú namyslenú múdrost’.

     On odpovedal, že jeho královstvo nikdy nebude také, jako si oni myslia. To královstvo, ktoré on káže, do ktorého on povolal jeho nasledovníkov za spolu-dedičov, bolo jedno neviditedlné královstvo, a nemajú očakávat, aby ho videli.

“On odpovedal jím, a povedal. To Královstvo Božie nebude ku pozoruvániu; ani nepovedia oni, Hla tu! Hla tam! lebo to Královstvo bude medzi vámi.”*

    S jedním slovom, on ukázal jím, že ked jeho královatvo príjde, ono bude všade pritomné a všemocné, ale neviditedlné.

*Zajiste sa neznáša a so žiadnov teoriou, tvrdit, že to královstvo, o ktorom Jéžiš hovoril, by bolo v srdciach Farizeov, ktorých on nazval hypokritmy (pretvarci). 

Ale jeho královstvo, ked bude založené bude “v stredu” alebo “medzi” všetkýma triedámy a bude súdit všetkých.


SkyStorm3F.jpg (2703 bytes)
     Takto on dal jím myšlienku o tom duchovném království, o ktorom on kázal; ale oni neboli pripravení a nepochopili. Bola istá miera pravdy v yom židovskom očakávaní ohladom toho prislúbeného královstva, ktoré sa svojho času splní, jako budeme videt; ale odvolávanie Pána nášho tuto sa týká téj čiastka toho královstva, ktorá bude neviditedlná.

     A poneváč táto čiastka bude postavená prv, jej prítomnost nebude videná, a za čas neuznaná. Tá výhoda dedictva v tejto duchovnéj čiastke toho Královstva, bolo to jediné, čo vtedy slúbené bolo, a bola to jediná nádej nášho vysokého povolánia prez celý vek Evanjeliumu, ktorý sa vtedy počal. Preto Ježiš sa výlučne naň odvolával. (Luk. 16:16.) Toto budeme videt jasnejšie neskór.

Nicodemus.jpg (7981 bytes)

"There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

The same came to Jesus by night, and said unto him,

‘Rabbi, we know that thou art from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.’"
John  3:1,2

Jesus46Healing.jpg (5034 bytes)
Jesus healing

     Zajiste táto protivná všeobecná mienka, zvlášte medzi Farisejmy, bola príčina, že Nikodém prišiel ku Ježišovy [263] v nocí, súc zvedavý rozlúštit to tajemstvo, ale pri tom sa hanbil otvorene uznat’, že také tvrdenia majú nejaký dojem na ňeho.

     Reč medzi Pánom Nikodemom (Ján. 3) bárs len čiastočne naznačená dá nám niečo hlbšie pozret do charakteru tohot Královstva Božieho. Zajiste tie hlavné body tej reči sú zpomenuté, aby z nićh mohli sme si zložit beh celéj, čo móžem udat’ rozumne jako nasleduje:

Nikodém:  

“My známe, ze ty si učitel od Boha poslaný; lebo nikdo nemóže vykonat tie zázraky, ktoré ty vykonáváš, len jesli Boh je s ním.” Ale niektoré s tvojích učení sa zdajú mne velmi neisté, a preto prišiel som, aby si mi to vysvetlil.

Na príklad, ti a tvoji učedelníci idete a hlásáte, “Královstvo Božie sa blíží”; ale ti nemáš ani vojsko, ani bohatstvo, ani vplyve, a zdánlive toto tvrdenie neni pravé; a v tomto zdáš sa klamat lud.

Farizei ta považujú z varša za klamára, ale já viem, že musí byt nejaká pravda v tvojom učení, “lebo žiadon človek nemóže vykonat tie zázraky, le ked je Boh s ním.”

Ciel mojej návštevy je, opýtat sa, že jaké, kedy o od kial je to královstvo, ktoré ty kažeš? a kedy a jako ono bude ustanovené?

"Begotten"
and "Born"
of the spirit
Ježiš:

Tvoja otázka ohladom úplného porozumenia toho královstva nebeského, nemóže toho času byt odpovedáná ku tvojej spokojnosti; nie, jako že by som já nevedel všetkooňom, ale že ti v tvojích terajších okolnostách nemohol by si pozozumet a ocenit úplne, jesti by som ti to vysvetlil. 

“Výjmúc človeka, počatého* z vysosti, žiadon [264] nemóže videt (Grécke eiden** poznat, alebo byt poznaný) královstvo Božie.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How can a man
be begotten
when he is old?

 

Repentance
is not the
new birth.

Spiritual begettal precedes
spiritual birth.

“A” *To grécké slovo gennao a jeho príbuzné, niekedy preložené jako počatý a niekedy jako zrodený, vlastne obsahuje obe znamenánie, a  malo bu byt preložené skrze bárs ktoré týchto dvoch slóv, dla smyslu tej vety, v ktorej sa nachádzá. Tie dva smysle, počatie a zrodenie, sú vždy v tom slove, tak že ked jedno sa tvrdí, aj to druhé sa myslí, lebo zrodenie je prirodzení následok poćatia, a počatie je prirodzený predchodca zrodeniá. Ked vec, na ktorú sa ono vztahuje, je mužského pohlavia, má sa preložit počaný, jestil ženského, tak zrodebý. Tak v 1 Ján. 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 18, gennao má byt počaty, lebo Boh (mužský) je činný prostriedok.

Niekedy prloženie závisí, či cin je mnžského alebo ženského pohlavia. V spojení so z alebo od, má vždy byt preložené zrodený. Tak v Ján. 3:5, 6, gennao má byt preložené zrodený, lebo je “vody,” z tela, z ducha.

 

“B” ** To samé slovo je preložené uvažuvat v Skutk. 15:6. “Apoštolia sa zešli, aby uvažuvali (poznali a srozumeli) tú vec.” To samé slovo je preložené v Rim. 11:22 “patri.” “Patri preto na dobrotivost a prísnost Božiu.” Tak aj v 1 Ján. 3:1. — “Pohlednite, jakú lásku nám dal Otec” (uvažuj, posnaj, porozum).


Ešte ani moji učedelníci majú len nedokonalý pochop o tom království, o ktorom kážú. Já nemóžem jím povedat, pre tú samú príčinu, pre ktorú nemóžem povedat tebe; a oni nemohli pozozumet pre tú samú príčinu.

Ale, Nikodéme, jedna zvláštnost Božie je, že on žiada poslušnost svetlu, ktoré máme, kým viac svetla je dané; a vo vyvolení tych, ktorý budú uznaný za hodných, súčastnit sa toho královstva, je žiadané preukázanie viery. Oni musia byt volný, nasleduvat’ vadenie Božie, krok za krokom, mnohoráz nevidiac d’alej, než krok spravený. Oni kjráčajú pomocou viery a nie pomocou zraku.

Nikodém:

Ale já tebe nerozumiem. Čo to mieníš? “Jako móže človek byt počati, ked je starý? Či móže on vstúpit po druhé do lona jeho matky, a byt zrodený?”

Alebo myslíš, že to pokánie kázané skrze “Jána Krstitela” a predstavené skrze pokrstenie s vodou, ja možno obrazné zrodenie?

Pozorujem, že tvoji učedelníci podobne kážú a pokrstai sa. Či je toto to znovu zrodenie, potrebný tým, ktorý chcú videt a vstúpit do toho Královstva tvojeho?

Ježiš:

Ńáš národ je jeden posvatený národ, a lud pod smlúvou. Oni všetci boli pokrstení skrze Mojžiša v mori a v oblaku, ked opustili Egypt. Boh prijal jích v Mojžišovy, toho prostedníka jejích smlúvy, na hore Sinai; ale oni zabudli na tú smlúvu, niektorý žijú otvorene, jako publikáni a hriešníci, a mnohý iný sú namyslení pretvarači; preto kázánie Jána, a mojích učedelníkov je pokánie—navrátenie sa ku Bohu a ku uznániu tej smlúvy sviazanéj; a to pokrsyenie Jána znamená to pokánie a napravenie srdca a života, a nie znovn zrodenie.

Ale jestli nebudeš mat [265] viacej, nikdi neuvidíš to Královstvo. Výjmúc, jestli ku tomu napraveniu budeš počatý a zrodíš sa z ducha, neuvidíš Královstva mojého.

Pokánie dovede ta zpátky ku ospravedlnenému stavu; v tom stave budeš móct uznat mńa za Mesiáša, protiveń Mojžiša; a takto posvatiac sa mńe, budeš počatý od Otca ku novému životu a prírode božskéj, ktorá, ked savyvyne, uspósobí teba, aby si sa znovu zrodil, jako nový tvor, jeden tvor duchovný, v tom prvom vzkriesení; a jako taký nie len že budeš videt, ale sa aj súčastníš toho Královstva.

Tá premena zapríčinená skrze toto znovu zrodenie je ozaj velká, Nikodéme; lebo to čo je zrodené z tela, je telo, ale to, čo je zrodené z Ducha, ja duch. Nediv sa teda, nad mojím prvým tvrdením, že musíš byt počatý z vysosti, prv než porozumieš, poznáš a oceníš tie veci, na ktoré sa dopytuješ. “Nediv sa že som  ti povedal, Musíš byt znovu zrodený.”

Rozdiel medzi tvojím terajším stavom, zrodením z tela, a tým stavom zrodených z Ducha, ktorý vejdú do toho Královstva, ktoré já kážem, je velmi velký.

Dám ti príklad, z ktorého porozumješ tie tvory ked zrodené  Ducha, budú údovia toho Královstva:--

“Vietor veje, a ti poćuješ hučanie jeho, ale nevieš povedat, od kial ide, a kde pojde—taký je každý, zrodený z Ducha.”

Ked  vietor veje sem aj tam, ti nemóžeš ho videt, bárs móžeš ho cítit všade okolo seba. Ti neznáš od kial on prišiel, a kam ide.

Ti neznáš od kial on prišiel, a kam ide. To je tak dobrý príklad, jaký len možem ti dat o tých, zrodených z Ducha v tom vzkriesení, ktorý “vstúpia” alebo budú údovia toho Královstva, ktoré já kážem. Oni všetci budú tak neviditedlný, jako vietor, a ludia, nezrodený z Ducha, nebudú znat’, od kial oni príjdú a ked idú.

ElishaF.jpg (4628 bytes)
Elisha and his Servant

Nikodém:

Jako je yo možné? Neviditedlné tvory!

Ježiš:

“Či si ty pán v Izraeli, a nepoznáš tieto veci?” Že duchovéne tvory móžú byt prítomné a neviditedlné? Či si ty, ktorý chceš učit’ iných, nikdy nečtál o Eliša a jeho [266] sluhovy, alebo o oslovi Baalama? A tie početné pády v Svatom Písme, ktoré vysvetlujú takéto pády, že tvory duchovné móžú byt prítomné medzi ludmi, a byt neviditedlné?

Dálej, ti si z Farizeov ktorý vynikavo veria v anjelov a tvorov duchovných. Ale toto pokazuje, čo som z prvu povedal, že Vyjmúc človeka, ktorý je počatý z vysosti, židon nemóže videt (porozumet, poznat jako rozumné) to Královstvo Božie, a tie rozličné veci spojené a nim.

"The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth:
so is every one that is born of the Spirit." John 3:8

 

What is
spirit begettal?

 

 

 

 

 

 

 


*The words "which is in heaven" (verse 13) are not found in the most ancient and reliable MSS.

 

Jestli by si vstúpil a by si sa stal spolu-dedičom so mňou v tom království, ktoré hlásám, musíš nasleduvat svetlo, krok zá krokom. A tak, jako pokračuješ, viac svetla príjde, tak rýchlo, jako budeš naň pripravený.

Já som kázal tieto veci, ktoré majú byt, a robil som zázraky, a ti mňa uznáš za učitela od Boha, ale preto si nepreukázal tvoje vieru, a neni si otvoreno moj učedlník a naslodovník. Nesmieš očakávat viac, kým so nepodrobíš tomu, čo vidíš; potom Boh ti dá viac svetla a dókazu akrok nasledujúcí.

“Zajiste, zajiste, hovorím ti, mi hovoríme o tom, čo známe, a svedčíme na to, čo videli sme, a vy (Farizeovia) neprijmete naše svedoctvo. Jestli som vám povedal zemské veci,a vy neveríte, jako by ste verili, ked by som vám hovoril veci nebeské?”

Nemalo by to cielu, hovorit ku tebe o veciach nebeských, lebo by si nebol presvedčený, a moje kázánie by sa tebe tým viac bláznovským zdálo.

Ked to, čo som učil, a čo bolo charakteru zemského, alebo bolo vysvetlené skrze veci zemské, ktoré ti poznáš a porozumieš, nepresvedčilo ta dostatočne, aby si sa stal otvorené mojím učedlníkom a nasledovnoíkom, nepresvedčilo by ta viacej, jestli bu som ti hovoril o veciach nebeských, o ktorých neznáš nič; lebo žiadon človek ešte nevstúpil ne nebe, a tek nikdo nemóže svedčit mojím slovám.

Já, ktorý som zostúpil z neba, len já móžem porozumet veciam nebeským. “Žiadon človek nevstúpil na nebesá, len ten, ktorý zostúpil z neba, Syn človeka.” Zadovážit si známost vecí nebeských, je možné len po počatí skrze ducha; a videt tie [267] nebeské veci samé, len po zrodení od ducha, jako tvory duchovné.

Jesus40Teaching.jpg (5906 bytes)
Jesus taught
about an earthly
kingdom.
     Vyžaduvalo to trpezlivost zo strany Pána, vysvetlit prírodu toho královstva tým, ktorých predpojatost a výchova nedovolila jím videt iné, než nejasne čiastku zemskú. Zato ale pokračuval vo vyvolení zodpovedajúcéj triedy, korá by sa súčastnila toho královstva Mesiáša, bárs len málo jích bolo vyvolených z Izraelu, a ktorým ono bolo ponúkané prez sedem rokov.

     Jako Boh predvidel, skrze jejích nahotovost naň, a skrze zameškánie pochopit a sa podrobit tým podmienkám predloženích, tá prednost, súčastnit sa v království Mesiáša bolo odňaté od ních jako lud, a len malá čiastka ho obdržala, a prišla tá prednost na Pohanov, aby aj z ních bol vyvolený “lud na jeho meno.” A medzi tymato tiež len máličko, jadno “malé stádečko,” zná si ocenit tú výhodu a je považuvaný za bodné na spolu-dedictvo v jeho království a sláve.

The kingdom
of God
has not yet
reigned on earth.

 

     Vážná bola tá chyba uvedená do tej menovitéj Cirkve, ktorá chybne vysvetluje, že to prislúbené královstvo je jedine tá menovitá Cirkev v jej prítomném stave, a jej práca jedine práca milosti v srdciach veriacích; a tak d’aleko tá chyba bola vedená, že tó terajšie nesvaté spojenie a panuvánie Cirkve so svetom, skrze mnohých je držana za tó panuvánie toho Královstva Božieho na zemi.

     Pravdaže, je nejaký smysel v tom že Cirkev je teraz to Královstvo Božie, a práca milosti je konaná v srdciach veriacích; ale uvážiac toto všetko, a tajit že Královstvo Božie, to pravé bude založené pod celým nebom,  v ktorom bude vóla Božie, jako na nebi, by bolo nepravýma a nanič hodníma spravit tie najsilňejšie sluby, dané skrze Pána nšého a skrze apoštolov a prorokov, ku našemu povsbudeniu a pomoci v podmanení sveta.

Christian allegiance.

 

 

 

 


SeatoSeaF.jpg (4167 bytes)
Christ's earthly kingdom will reach the whole earth.

     V podobenstvách pána nášho Cirkev je často nazývaná královstvom; a apoštolovia hovoria o nej, jako o království, nad ktorým teraz panuje Kristus, hovoriac, že Boh [268] nás previedol z královstva tmy do královstva jeho drahélo Syna. My, ktorý prijmeme Krista, uznáme jeho právo na to vukúpené pánstvo, a dáváme mu vd’ačnú a volnú postušnost, prv než by on s mocou postavil to královstvo na tomto svete.

     My uznáme ten rozdiel medzi tyma zákonámy spravedlivosti, ktoré budeme prevádzat, a medzi tým královstvom tmy, ktoré ja podporuvané skrze toho diabla, a ktorú je prítomňe tým kniežatom tohoto sveta. Viera v Boha takto zmení našu patričnost, a my sa považujeme za poddaných toho nového kniežata, a skrze milost jeho, za spolu-dedičov s ním v tom království, ktoré bude postavené mocné a slavné.

     Ale toto nezmaní tie sluby, dla ktorých to královstvo Kristové bude “od mora po more, a od rieky až po kraj zeme” (Žalm. 72:8); že všetky národy budú jemu slúžit; a že pred ním každé koleno sa zohňe, každej veci, či v nebi, či na zemi. (Dan. 7:27; Fil. 2:10.) A to vyvolenie toho “malého stádečka” len potvrdzuje tieto sluby.

"He said therefore,
‘A certain nobleman went into a far country
to receive
for himself
a kingdom
and to return.’"
Luke 19:12

 

     Jestli tý podobenstvá Pána nášho pozorne skúmáme, ovidíme, že oni nás jasne vyučujú, že to postavenie toho Královstva Božieho do moci je budúcé; a samo sebou sa rozumie, nebude to prv, než ten král prijde.

     Tak to podobenstvo o tom mladom šlachticovy, ktorý ide do d’alekých krajov, aby dostal jedno královstvo a sa navrátil, atd. (Luk. 19:11-15), jasne ukazuje to postavenie toho královstva na navrátenie sa Krista Pána. A posolstvo dané skrze Pána Cirkvi, ktoré vydal o roky neskoršie, bolo:

“Bud’ verná až do smrti, a Já dám tebe korunu života.” (Zja. 2:10.)

     Z toho videt, že tý králi, ktorý budú panuvat s ním, nebudú korunuvaní a nebudú panuvat, jako králi v tomto Živote.

God’s kingdom
is not yet set up in glory and power.

Jesus45BeholdF.jpg (3460 bytes)

     Cirkev toho času, preto neni to Královstvo Kristové, postavené v moci a sláve, ale je le v prvotnom, počiatočnom stave. A naozaj, tak nás učia všetky výrazy Nového Zákona, ohladom tohoto. To královstvo nebeské teraz je [269] prenasleduvané skrze svet; jeho Král bol trápený a ukrižuvaný; a bárs kdo bude nasleduvat jeho šlapaje, bude prenasleduvaný a trápený v nejakéj podobe.

     Toto, jako vidíme, je pravda len o tej opravdovéj Cirkvi, a nie o tej menovitej. Ale slúbené nám je, že jestli my (Cirkev, to prvotné královstvo) budeme trpet’ s Kristom, tak aj my svojho času, ked on do svojej ruky vezme moc a riadenie, budeme oslávení a budeme panuvat’ s ním.

PublicanF.jpg (5088 bytes)
Parable of the Publican  and Sinner

 

 

 

 

 

"And again
I say unto you,
It is easier
for a camel
to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God." Matthew 19:24

     Jakub (2:5) v súhlase s učením Pána nášho, hovorí nám, že Boh vyvolil cudobných, ktorý sú opovrhnutí dla miery tohoto sveta, aby oni nepanuvali teraz, a len jako “dedičia toho královstva, ktoré on prislúbil.” Pán hovorí,

“Jako t’ažko tý, ktorý majú bohatstvo, vejdú do královstva Božieho.” (Mark 10:23.)

     Jasné je, že on nemyslel tú menovitú Cirkev, ktorá terz panuje nad svetom; lebo tam bohatý sú v predu. Peter vyvolává tých dedičov ku trpezlivosti, vytrvániu a viere, hovoriac,

“Bratia, tým viac sa usilujte, aby ste skrze dobré skutky istotne učinili povolánie vaše a vyvolení; tak zajiste spósobené vám bude vejdenie do večného královstva Pána našieho, a Spasitela Ježiša Krista.”—2 Peter. 1:10, 11.

ISNeedlesEye.jpg (22282 bytes)

Needles Eye Gate --
Humans could pass through easily; but large animals, such as camels, had to be unloaded and kneel to get through.

JaffaGate.jpg (16704 bytes)

Jaffa Gate -- Located at the west side of Jerusalem, the Jaffa Gate has a "needle’s eye," a small opening used as a security entrance at night when the large gate was safely shut.

Christian liberty      Sveductvo Pavla v Rím 14:17, mnohý myslia, že sa vžt’ahuje na  obrazné královstvomale ked  ho skúmáme pri svetle toho času, uvidíme, že to miesto znamená jednoducho toto: My, bratia, prelózení do královstva drahélo Syna Božieho, máme isté slobody ohledom nášho pokrmu, atd., ktoré sme nenli, jako Židia pod tým zákanem (verš 14); ale radšej neuživajme tieto slobody, jestli oni takých bratov, ktorý ešte neporozumeli, urážajú svedomie.

     Nesmieme, skrze slobodu nášho pokrmu, zničit nášho bratra, pre ktorého umrel Kristus; ale pamatajme si, že tie výhody toho královstva, teraz a budúce, pozostávajú z o mnohočostéjších požehnaní, než je výhoda v jedle; menovite v našej slobode činenia dobrého, náš pokoj oproti Bohu skrze Krista, a naša radost nad účastenstvu n Svatom [270] Duchu Božom. 

     Tieto výhody toho královstva (teraz a vždy) sú tak velké, že tie menšie slobody ohladom pokrmu, móžu byt lahko obetuvané, na teraz, za dobrobyt nášho bratra.

CrossCrown1.jpg (3364 bytes)
Christians must be overcomers
to sit with Jesus in His Father's throne and reign over the nations of earth.

Arena.jpg (3009 bytes)
Overcoming  requires death in the Lord's service.

     Tak, nerobí rozdielu, s ktorého stanoviska Svatého Písma na tú vec hladíme, tá myšlienka, že by tie sluby len mytické klamy boli, alebo že naše prítomné okolnosti splnili tie sluby, ne postojí.

     Pre prvú Cirkev, tie sluby toho královstva a cti a spolu-dedictva s Pánom, boli silné návody ku viere pod prítomnýma zkúškámy a prenasleduvaním, na ktoré oni boli upozornemí, aby to očakávali; a vo všetkých slovách osmelenia v Apocalypsi, dané siedmím Cirkvám, žiadné neni sú tak jasné a mocné, jako tie, ktoré hovoria:

“Tomu, ktorý zvitéži, dám miesto so mnou na trúne, tak jako já som zvitéžíl, a sedím s Otcom mojím na jeho trúne” a “Tomu, ktorý zviteží, dám jemu moc nad národámy.”

     Toto sú také sluby, ktoré musíme porozumet, že sa nevztahujú na prítomnú prácu milosti v srdciach, ani nie na kraluvánie nad národmy; lebo tý, ktorý chcú zvitežic, musia umret v službe, a tak si vydobit čest toho královstva.—Zjev. 20:6.

"Now ye are full, now ye are rich,
ye have reigned
as kings
without us:
and I would to God ye did reign,
that we also might reign with you."
I Corinthians 4:8

 

 

 

 

 

Paul6.jpg (9784 bytes)
Paul preached that
present suffering
would be followed
by future reigning.

     Ale príroda ludská hladí vyhnút utrepeniu, a je vždy hotová prijat’ čest a moc; preto ešte aj v časoch apoštolských najdeme niektorých, ktorý boli náklonný v Cirkvi tie sluby budúcej cti a moci pripísat prítomnému času a životu, a počali tak robit, jako keby mysleli, že ten čas už prišiel, na  uctenie a poslúchanie Cirkve.

     Pavel apoštol píše, vypraviac túto chybu, lebo vedel, že také mienky by mali škodlivý dójem na Cirkev, skrze to, že by chovali pýchu, ktorá by odviedla od obete. On hovorí, posmešne, “Teraz ste plný, a bohatý; vy ste panuvali jako králi prez nás.” A potom dodává,vážne, “A Boh daj, aby ste kraluvali, aby sme aj mi (prenasleduvaní apoštolia) s vámi kraluvali.” (1 Kor. 4:8.)

     Oni sa tešili jejích Krestanstvu, [271] že chceli z neho vystúpit a s tým tolko cti, jako len možno; a apoštol dobre vedel, že keby oni boli verný nasledovníci Pána, neboli by v takom stave. 

    Preto on jích upozornuje, že jestli naozaj sa počalo to očakávané královstvo, tak by on tak tiež panuval, jako oni, a na to, že on, skrze jeho vieru podchádzá utrpenie za pravdu, čo je dókazom, že jejích kralovánie je priskoré, a komédia na miesto slávy. Potom, a malým dodatkom posmechu dodává,

“My (apoštolia a verný sluhavia) sme blázny a Krista ale vy ste múdrý v Kristu; my sme slabý, ale vy ste mocný; my sme opovržený, ale vy ste ctený.”

     Já nepíšem tieto veci, aby som vás zahanbil, já mám lepší a vznešenejší ciel—upozornit vás lebo cesta prítomonej cti, nevedie ku téj sláve a cti, ktorá má byt zvestuvaná; ale prítomné utrpenie a sebazapretie je tá úzká cesta ku sláve, cti, nesmrtedlnosti a spolu-dedictvu v tom království.

    Preto prosím vás, nasledujte mńa.Trpt’e a budte prenasleduvaní teraz, aby ste mohli sa súćastnit  so mnou téj koruny života, ktorú Pán, ten spravedlivý sudca, dá mi na ten den; a nie len mńe, ale všetkým, ktorý milujú jeho príchod.—1 Kor. 4:10-17; 2 Tim. 4:8.

The true church has not yet reigned over the earth.

Charlemagne.jpg (11933 bytes)
The Pope crowning Charlemagne

     Ale, po velkom prenasleduvání, ktoré utrpela skorá Cirkev, počali sa ukazuvat mienky, že Cirkev je povolaná podmanit svet postavit to královstvo nebeské na zemi a panuvat nad národy pre príchodom druhým Pána nášho.

     Toto viedlo a založilo základ na svetskú nádheru a pýchu, nádherné zovňajško a ceremónie v Cirkvi, ktoré boli uvedené, aby dojali, a pojali svet, a ktoré krok za krokom viedli ku tým velkým tvrdeniám Pápežstva, že jako královstvo Božie na zemi, má právo rozkázat’ čest a poslušnost jej zákonom a všemožným úradníkom, národu a ludu.

     Pod týmto falešným tvrdením (a oni zdá sa kamali seba a druhých) Pápežstvo za jeden čas koruhnovalo a zosadilo králov Europy, a ešte vždy si žiadá toto právo, bárs nemá moci viac, aby ho previedlo.

 

 

 

Wheat5A.jpg (5162 bytes)

     [272] Tá samá mienka prešla skrze Pápežstvo na Protestantizmus, ktory tiež tvrdia, že to královstvo Cirkve je v dvihaní; a jako Korintskí, jej privrženci sú “plni” a “Bohatí” a panujú jako “králi,” jako je to pekne opísané skrze Pána našeho. (Zje. 3:17, 18.)

     Tak sa stalo, že tý len menom údovia Cirkve—tý nie naozaj prestúpený, ale ten kúkol a nie žito—vysoko prevyšujú v počte, tých pravých učedelníkov Kristových. A tý sa velmi protivia všetkým obetám a sebezapreniu, neutrpia prenasleduvánie za spravedlivost (pravdu), a držia sa len pre zovńajšok, postóv, atd.

    Oni naozaj panujú zo svetom a neni sú v rade v pripravení ku účastenstvu v tom pravém království, ktoré bude postavené skrze Pána nášeho, pri jeho druhom príchode.

There can be
no kingdom
without a king.
     Každý pozorný pozoruvatel, vidí, že je velký rozdiel, medzi tuto mienku a tým učením Ježiša a apoštolov. Oni učili, zé nemóže byt královstvo postavené, kým ten Král nedojde. (Zjev. 20:6; 3:21; 2 Tim. 2:12.) A tak to královstvo nebeské musí trpet do toho času, ked bude postavené v sláve a moci.
"To him that overcometh
will I grant
to sit with me
in my throne,
even as I also overcame,
and am set down with my Father
in his throne." Revelation 3:21

Dve čiastky toho královstva Božieho.

     Pravda je, jeko Pán náš povedal, zé to Královstvo Božie nepríde—nezjaví sa po prvý raz—so zevnútorníma znaky, ono svojho času bude ohlásené všetlým, skrze viditedlné a neomylnéznaky. Ked bude úplne postavené, to Královstvo Božie bude pozostávat’ z dvoch čiastok, s duchovnej alebo nebeskej, a s ozemskéj alebo ludskej.

     Tá duchovná čiastka bude ludom neviditedlná, lebo jej údovia budú tej božskéj, duchovnéj prírody, ktorú žiadon človek nevidel a nemóže videt (1 Tim. 6:16; Ján. 1:18); ale jeho príyomnost a moc bude mocne hlásaná, hlavne skrze jej ludských predstaveých, ktorý budú predstavuvat tú zemskú čiastku toho Královstva Božieho.

 

 

 

 

 

 

     [273] Tý, ktorý budu predstavuvat tú duchovnú čiastku toho královstvaq, budú tý prestúpený svatý Evanjeliumového veku—ten Kristus, hlava a telo—oslávený. Jejích vzkriesenie a povýšenie ku moci, predejde všetkých druhých, lebo skrze túto triedu všetci iný majú byt požehnaný. Žid. 11:39, 40.) Jejích je to prvé vzkriesenie. (Žjev. 20:5.)*

     To velké dielo čakajúce na tú pomazanú spoločnost’—toho Krista—vyžaduje jejích povýšenie ku prírode božskéj: žiadná iná, len božská moc mohla by to previest. Jejích práca nevztahuje sa len na tento svet, ale a všetky veci ne nebi a na zemi—medzi duchovnýma, jako aj medzi ludskyma tvory.—Mat. 28:18; Kol. 1:20; Efez. 1:10; Fil. 2:10; 1 Kor. 6:3.


*V tomto verši tie slová

“Iný mrtvý neožili, až sa vyplnilo tisíc rokov”

sú falešné. Oni sa nenachadzajú v tých najstaršich a najspolahlivejšich gréckých MSS, Sinaiských. Vatikánských No. 1209 a 1160, a ani Syrskýchd MS.

Mnohé miestá v modernných vydání sú dodatky, ktoré vlastno nepatria do Biblie.

A poneváč je nám kázané nepridat nič ku Slovu Božiemu, tak je naša povinnost odstránit také prídayky, jaknáhle jejích faleš je dokazaná.

Tie slová zajiste vliezli do textu len náhodou, v piatom století; lebo žiadné MS. z prvšieho času nemá tento text. To zajiste zo začiatku bola len krajová poznámka, urobená skrze niektorého čitatela, vyraziac jeho mienku o tom texte, a bolo zpísané do hlavného textu, skrze niektorého neskoršieho prepisača, ktorý nezbadal, že to bola krajová poznámka.

Avšak, to odstránenie tých poznámok, neni tak vážné na ten “Plán,” jako ho preukazujeme; lebo tý ostatný mrtvý—v celku celý svet—nebudú žit v plnom smysle, v dokonálom, smysle, jako Adam žil, pred jeho zhrešením a pred tým, než prišiel pod súd “umierajúc umreš.”

Dokonalý život bez slabvosti a smrti je ten jediný smysel, v ktorom Boh usná to slovo byt správnejšie opísaný, jako mrtvý, než živý.—2 Kor. 5:14; Mat. 8:22.

Slovo vzkriesenie (grécký: anastasis) znamená vstánie. V jeho pot’ahu na človeka, ona znamená pozdvihnutie človeka ku tomu stavu, z ktorého padol, ku plnej dokonalosti človeka—ku tej veci, ktorú utratil skrze Adaživot.

Z jeho stanoviska celý svet už utratil život, umierá, a mohol by ma. Tá dokonalost, z ktoréj naše pokolenie zpadlo, je tá dokonalost, ku ktorej ono postupne pozdvihnuté, prez vek Millenniálný, vek napravenia a pozdvihnutia (vzkriesenia).

Vek Millenniálný neni len vek zkúšky, ale aj vek požehnánia, a skrze vzkriesenie alebo napravenie ku životu, všetko, čo bolo ztratené, bude navrátené všetkým tým ktorý, ked majú príležitost a znajú, s radostou posluchnú.

To dielo vzkriesenia bude postupné, vyžadujúc celý ten vek ku jeho zplneniu; bárs to jednoduché zobudenie ku istej miere života a sebavedomia, bude dielo okamihu. Nasledovne, nebude to prv, než tých tisíc rokov sa pomine, že človečenstvo zplna obsiahne celú mieru života, utrarteneho v Adamovy.

A poneváč všetko, čo neni život, je čiastočná smrt, nasleduje, že bárs tie vyššie udané slová sú neni čiastkou Písma Svatého, bolo by správne pravdivé, že iný mrtvý neožijú (neobdržia plnost života utratenho) až sa vyplnilo tisíc rokov napravenia a požehnánia.


wpe6EB.jpg (2619 bytes)

 

What does "resurrection"
mean?

 

wpe6F8.jpg (5846 bytes)

 

"Marvel not at this: for the hour
is coming, in the which all that are
in the graves shall hear his voice, and shall come forth;

"They that have done good, unto the resurrection
of life; and they that have done
evil unto the resurrection
of judgment (Greek "krisis")."
John 5:28,29

 

 

 

The kingdom work of Jesus
and the Church

 

Who are the "Ancient Worthies"?


Abraham

MtOlives.jpg (12213 bytes)

Jewish hope --
Believing that God’s Kingdom would be established in Jerusalem and all nations would come to the "house of the God of Jacob," Jewish tombs thickly cover the slopes of Olivet, giving evidence to the Jewish faith in God’s promises of a kingdom and the resurrection of the dead.

ISMoslemTomb.jpg (15135 bytes)

Moslem hope --
When Messiah comes, he will enter Jerusalem through the Golden Gate; hence, the resurrection and judgment will begin from here.
Those who cannot walk the line of justice will fall into the Valley of Death below.  Moslem tombs  surround the Golden Gate, waiting for the Messiah.

ISChristianTomb.jpg (17096 bytes)

Christian hope --
A Christian cemetery lies in the Kidron Valley between the Jewish cemetery (on Mt. Olivet to the east) and the Moslem cemetery (on Mt. Moriah to the west).   
When Christ returns, he will judge the world in righteousness.

    Práca tej zemskéj čiastky toho Královstva Božieho, bude [274] obmedzená na tento svet a na človečenstvo. A tý, ktorý budú tak uctený, že budú účastný v ňom, budú tý najviac povýšený a uctený medzi ludmi od Boha.To je tá trieda zpomenutá v odseku VIII. (strana 145), ktorej súdný den bol pred vekom Evanjeliumu.

     Súc zkúšaný, a najdený veriacímy, v tom prebudení oni nebudú privedení k súdu a novo, ale obdržia naraz tú odmenu jejích vernosti—okamžité vzkriesenie ku dokonalosti ludskéj. (Druhý a tý z triedy duchovnéj budú postupne povýšený ku dokonalosti prez vek Millenniálný).

     Takto tá trieda bude hned hotová na to velké dielo pred nou, jako ludský poverenníci Kristový, v napraveniu a požehnániu ostatku človečenstva. A poneváč duchovná príroda je potrebná ku prevedeniu toho diela Kristového, tak dokonalá príroda ludská zodpovedá na prácu medzi ludmi.

     Týto budú kázat medzi a budú videní od ludí, a slava jejích dokonalosti bude ustavičný príklad a povzbudzuvánie pre druhých ludí, aby sa vynasňažuvali dosiahnút tú samú dokonalost. A že týto hodńý starých časov budú v ludskéj čiastke toho královstva a budú videní skrze ludí, to je svedčené skrze slová Ježiša povedané ku neveriačim Židom, ktorý ho odvrhli. On povedal,

“Budete videt Abraháma, Izáka a Jakuba, a všetkých prorokov, v Království Božiem.”

     Pozorujme tiež, že Pán nezpomíná, že on alebo apoštolovia budú viditedlný s Abrahámom. V skutku, ludia budú videt a budú sa miešat’ so zemskov čiastkov toho královstva, ale nie s tóu duchovnou; a niektorý, naomylne, budú sa knevat, ked  uvidia, že jakú velkú čest odvrhli.

How will the
two phases
of the kingdom
operate?

 

Moses3A.jpg (4435 bytes)
Moses

     Nedostali sme zrejmé vysvetlenie, že na jaký spósob tieto dve čiastky toho královstva nebeského budú v súhlase pracuvat; ale máme príklad, že jako móžú pracuvat, v zachádzaní Boha s Izraelom, skrze jejích zastupitelov, Mojžiša, Árona, Jóžue prorokov, atd.—bárs to budúcé ohlásenie tej moci božskéj bude velmi prevyšuvat to, toho príkladného veku; lebo tá práca toho veku budúcého obsahuje [275] v sebe obudenie všetkých a napravenie poslušných ku kokonalosti.

     Táto práca vyžaduje postavenie jednéj dokonaléj vlády medzi ludmi, s dokonalíma ludmi na čele, aby oni správne viedli veci štátu. Bude vyžaduvat postavenie správných výchovných ústavov každého druhu, a dobrotné zariedenia rozličného druhu.

      A toto šlechetné dielo pozdvihnutia pokolenia skrze isté a stále kroky (pod riadením tých neviditedlných duchovných údov toho samého královstva) je tá velká čest, na ktorú tý hodný toho starého veku sú ustanovený, a za ktorú oni príjdú skoro, po konečném zhodení tých království tohoto sveta, a po poviazaní Satana, jejích kniežata.

     A jako božský uctení zastupitelia toho nebeského královstva, oni za krátko obsiahnú čest a spolu-pracovníctvo všetkých ludí.

When mankind stands holy and righteous at the end of the 1,000 years, the kingdom will be returned to God.      Obdržat miesto v tej zemskéj čiastke toho královstva Božieho, bude znamenat splnenie všetkých žiadostí dokonalého srdca ludského. Bude to slavný a uslokojujúcí stav, od prvého vstúpenia, a predci tá sláva bude róst s časom a s pokračuváním požehnánia.

     A ked, na konci tých tisíc rokov, to velké dielo napravenia bude dokončené skrze Krista (vo velkéj miere skrze tých šlechetných ludských spolu-pracovníkov); ked celé pokolenie ludské (výjmúc tých nenepravitedlných—Mat. 25:46; Zjev. 20:9) bude uznané, bez škvrny alebo vrázku, v prítomnosti Jehovy, tý, ktorý boli činný v tom diele, budú sa sviertit medzi jejích spoločníci apred Bohom a Kristoma anjeli, “jako hvezdy na veky vekov.” (Dan. 12:3.)

    Jejích práca a dielo lásky, nikdy nebude zabudnuté skrze jejích spoločníkov. Oni budú vo večnéj pamati.—Žalm. 112:6.

Universe3F.jpg (3221 bytes)

     Ale bárs jako velká bude tá sláva tých dokonalých ludí, ktorý budú údovia tej zemskéj čiastky toho královstva, sláva tej nebeskéj bude všetko prevyšuvat. Ked tá prvšá bude svieti, jako hviezdy večne, tá posledná bude svietit, jako Blesk oblohy—jako slnko. (Dan. 12:3.)

    Čest nebeská a aj zemská bude položená ku nohám Krista. Duch [276] ludský móže si predstavit, ale nemóže jasno pochopit tú slávu, ktorá bude zvestuvaná v tom Kristu, prez veky venćosti.—Rim. 8:18; Efez. 2:7-12.

The earthly seed and the heavenly seed of Abraham’s promise

Universe4.jpg (47000 bytes)
SandSea.jpg (19067 bytes)

     Prez tieto dvu čiastky toho královstva bude ujistený ten slub daný Abrahámovy—

“V tebe a tvojom semene budú požehnané všetky rodiny zeme.”

“Tvoje semeno bude, jako piesok mora, a jako hvezdy neba”

—jedno zemské a nebeské semeno, obe prostredníci Boží v požehnání svata. Obe čiastky Boli videné a ustanovené skrze Boha od počátku, ale tú zemskú videl Abrahám.

    A bárs Boh vyvolil z toho prírodného semena tých hlavných tej triedy duchovnéj (apoštalov a iných) a podržal to hlavné požehnánie, to duchovné, pre všetkých toho národu, ktorý budú živí ked to nebeské volánie svojho času príjde, to bolo všetko vyše miery pre Abraháma, jako čo videl v tej smlúve—milost nad milost.

The earthly (human) and heavenly (spiritual) resurrection      Pavel (Rim. 11:17) hovorí o tej Abrahámskéj smlúve, jako o koreňi, z ktorého vyróstol telesný Israel prirodzene, ale do ktorého tý veriaci Pohani boli vštepení, ked tie prirodzené snety boli zrezané skrze neveru.

    Toto dokazuje to dvojnásobné splnenie toho slubu, v tom vyvynutí tých dvoch semien, toho zemského (ludského) a nebeského (duchovného), z ktorých budú pozostávat tie dve ćiastky toho královstva.

     Táto koreňá smlúva nesie tieto dva rozdielné snety, každý s ktorých, pri vzkriesení bude niest svoje zvláštne a dokonalé ovocie, tie ludské a duchovné triedy v tej moci toho královstva.

     Cielom vyvynutia z prvu bolo prirodzené (zemské) potom nebeské; ale cielom velikosti stavu a času postavenia, ono bude prv duchovné, a potom prirodzené; atak ostatný budú prvý, a prvý budú ostatný.—Mat. 19:30; Luk. 16:16.

Stephen’s sermon shows that Israel was yet to receive their earthly promise.

ISLand1F.jpg (3743 bytes)

 

 

 

 

Steven.jpg (8415 bytes)

This gate is traditionally
the location
where Stephen
was stoned
while giving his
sermon of  Acts 7.

     Ten slub daný Albrahámovy, na ktorý sa Štefan odvolává (Skut. 7:5), a na ktorý sa Izrael spoliehal, bol zemský: on sa vzt’ahuval na zem. Boh ‘slúbil, že on ho dá jemu do majetku’ povedal Štefan. A boh povedal Abrahámovy,

[277] “Pozdvihni tvoje oči, a posri z miesta, na ktorém si, na sever a na juh, a na východ a na západ; Lebo všetkú zem, ktorú vidíš, tebe dám a semunu tvojmu až na veky.

A rozmnožím semeno tvoje, jako prach zeme, tak že, ked niekdo bude móct počitat prach zeme, aj tvoje semeno počitané bude.

Vstaň, prejdi prez tú zem, na zdlžku a na šírku; lebo dám ju tebe.” (Gen. 13:14-17.)

     Štefan pokáže, že te slub má ešte len byt splnení; lebo Boh ohlásil, že on nedal Abrahámovi “žiadné dedictvo v nej (v tej zemi) ani tolko aby si nohu postavil.”

StephensGate.jpg (8923 bytes) Stephen’s Gate --
On the east side of Jerusalem is Stephen’s Gate, also called "The Lion’s Gate" because of the carvings of lions in the stones above.
ISStephensGate.jpg (18688 bytes)
The Church’s completion
must precede
Israel’s receiving
the promise.

ISHebronF.jpg (3409 bytes)
Tombs of Abraham, Isaac and Jacob
in Hebron

     Apoštol, píšúo o tej samej triede tých starích hodných—medzi inými o Abrahámovi súhlasí so svedoctvom Štefanovým, že ten slub, daný Abrahámovy neni ešte splnený; a on ide dálej a pokáže, že tie zemské sluby nemóžú a nebudú splnené, kým tie vyššie sluby nebeské ohladom Krista (hlavya tela) sú neni splnené.

    On hovorí o ních:

“Oni všteci umreli vo viere, bez obdržánie (splenenia) toho slubu, lebo Boh sa postaral o lepšie veci pre nás (toho Krista) tak že oni bez nás nebudú spravení dokonalýma.” (Žid. 11:13, 39, 40.)

    Tak zase je pokázané, že ten Vykúpitel a Napravitel je duchovný, ktorý dal svoju ludskost na obet’za všetkých, a že ztejto duchovnej triedy, ked bude požehnaná, všetko požehnánie vijde, bárs kdo bude postavený, jako prostredník.—Rim. 12:1; Gal. 3:29.

Israel’s prominence
in the earthly kingdom

 

 

"And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD’s house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills;

And all nations shall flow unto it.
And many people shall go and say, ‘Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob;

And he will teach us of his ways,
and we will walk in his paths:
For out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem..."
Isaiah 2:2,3

     Tá zemská čiastka toho královstva, jako vidíme bude Izraelitská; okolo tohoto stanoviska sa sprostrednujú tie mnohé proroctvá, ktoré sa vztahujú na prednost tohoto národu v tom pláne Božiem na budúcí požehnánie sveta, ked jejích stánek, padlív prach, bude napravený, a Jeruzalem bude chválený na celéj zemi.

     Najdeme svedoctvá prorokov a apoštolov, ktoré jasno ukazujú, že za času napravenia Izrael, jako národ bude prvý medzi národámy, ktorý príde do súhlasu s tým novým poriadkom vecí; é ten zemský Jeruzalem bude na novo vystavený na jeho starých zrúcaninách; a že jejích prednost bude napravená [278] jako na počátku pod kniežatmy alebo sudcámy. (Iza. 1:26; Žalm. 45:16; Jer. 30:18.)

     A čo by sa mohlo rozumnejšie očakávat, než aby Izrael zo všetkých sa prvý raduval uznániu prorokov a patriarchov? a že jejích dlhá známost a dlhé cvićenie pod zákonom jích pripravilo ku cti a poslušnosti pod mocou toho královstva? A ked Izrael bude prvý z národov, ktorý bude uznaný a požehnáný, je písané tiež o Izraelu, že “Pán ochráni stánky Júdové v prvom rade.”

ISGateGolden.jpg (9806 bytes)

Ezekiel 47:1-12 identifies this gate as the one through which flows the river of waters of life.

Golden Gate --
The sole eastern gate of the Temple area is kept permanently closed until Messiah comes.
When Jerusalem was rebuilt by Suleiman the Magnificent in 1538-41 A.D., he had the gate sealed in the hope of postponing the "day of judgment" and the end of the world.


 

 

 

 

ISBarMitzveh.jpg (3529 bytes)
Israel's promises
will be fulfilled
in Messiah's
earthly kingdom.

     Nepustíme sa do tvrdenia, lebo to nedržíme za dost vážné, že kde tie “ztratené kmeny Izraeliské” sa majú hladat. Móže byt pravda a aj nie, jako nektorý tvrdia, že tie “stratené kmeny” móžú byt stopuvané po isté civilizuvané národy dnešného dńa.

     Ale bárs niektoré tých podaných dókazov sú neni nerozumné, predci v celku, je to zvatša nasleduvánie a hádanie. Ale jestli by sa ešte jasne dokázalo, že niektoré z civilizuvaných národov sú potomci tých stratených kmenov, nebola by pre ních žiadná prednost pod tým “nebeským” “vysokém volání” ktoré od času jejích národnieho odhodenia, nepozná rozdielu medzi Židom, Grékom, zajatím a slobodnín.

     Jestli by sa taký dókaz objasnil (čo do teraz sa nestalo) bol by v úplnom súhlase s proroctvámy a slubámy obladom tohoto nárudu ešte očakávajúcé splnenie v tej zemskéj čiastke toho královstva.

ISJerus1F.jpg (2799 bytes)
The Law will
go forth from Zion,
and the Word
of the Lord
from Jerusalem.
     Prirodzená prítulnost, a aj ešte vždy žijúcá miera viery, v tie dlho nesplnené sluby, a všetko jejích prirodzené predpojatie, budú oblahčenia pre Izrael,aby všeobecne a rýchlo prijali tých nových panovníkov; a jejích zvyk istéj poslušnosti ku zákonu tiež oblahčí jejích rýchlý súhlas s tyma základmy tej novéj vlády.

     Tak, jako Jeruzalem bolo sídlo královstva po tým príkladným Královstvom Božiem, on zase zaujme to samé postavenie, a bude “to mesto toho velkého Krála.” (Žalm. 48:2; Mat. 5:35.)

     Jedno mesto predstavuje královstvo alebo [279] pánstvo, a tak Královstvo Božie je predstavuvané skrze ten Nový Jeruzalem, to nové pánstvo, ktoré príjde z nebe na zem. Z prvu ono bude pozostávat len z tej duchovnej triedy, tej Nevesty Krista, ktorá jako videné skrze Jána, pomály zostúpí na zem; to jest, postupne príjde v moc, tak, jako terajšie královstvá sa polámú na kústy, prez ten Den Pána.

     Svojho času však, tá zemská čiastka toho mesta alebo vlády bude postavená, Udy ktorej budú tý hodný starých časov. Nebudú dve mestá (vlády), ale len jedno mesto, jedna nebeská vlády, tá, ktorú očakával Abrahám, “mesto, ktoré malo základ”—vláda postavená v spravedlivosti, súc založená na tom skalitém základe spravedlivosti Krista, toho Vykúpitela, ktorý dal cenu vykúpenia človeka, a moc tej božskej spravedlnosti, ktorá práve tak nemóže zatratit vykúpeného, jako nemohla pred tým ospravedlit vinného.—Rim. 8:31-34; 1 Kor. 3:11.

"Beautiful
for situation,
the joy of the
whole earth,
is mount Zion,
on the sides of the north, the city of the great King."
Psalms 48:2
     Slavné mesto Pokoja! ktorého múry znamenajú spasenie, odchranu a požehnánie pre všetkych, ktorý vstúpia do ňho, a ktorého základ, zaležený v spravedlivosti, nikdy nemóže byt pohnutý, a ktorého stavitel je Boh! Pri tom svetle, ktoré bude svietit z tohoto mesta slavného (královstva) Božieho, budú putuvat národy na tej ceste svatosti, ku dokonalosti a úplného súhlasu s Bohom.—Zjev. 21:24.*

 

*Tle nasledujúcé slová sú vynechané skrze tých najvýtečnejších starích splsov, “tý, ktorý sú spasení.”
"In that day
shall this song
be sung in the
land of Judah;
We have a strong city; salvation will God appoint for walls and bulwarks.

"Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in.

"Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee."
Isaiah 26:1-3

ISTowers4.jpg (26390 bytes)

ISTowers3.jpg (10540 bytes)

ISTowers2.jpg (8634 bytes)

     Ked človečenstvo dosiahne dokonalost pri konci veku Milleniálného, jako bolo ukázané, ono bude pripustené za údov v tom Království Božiem a dostane pod moc celú zem, tak jakoto od počátku bolo ustanovené—každý človek jeden panovník, jeden Král.

     Toto je jasne pokázané v tom príkladnom proroctví Jána (Zjev. 21:24-26) lebo v jeho videní on nie len videl lud kráčat v svetle jeho, ale on aj videl tých králov vstúpit v slávu; ale žiaden nemóhol vstúpit, ktorý z radu vystúpil.

     Žiadon nemóže byt spojený [280] a tým mestom, ktrý nebol prv zkúmaný; žiadon, ktorý by pracuval, alebo chcel pracuvat, v klame a nespravedlnosti; len tý, ktorých ten Beránek zapíše jako hodných na život večný, a ku ktorým on povie:

“Pod’te, vy požehnaní mojho Otca, zdedte to královstvo, pripravené pre vás.”

ISTowers1.jpg (14828 bytes)

"Walk ye about Zion and go round about her: tell the towers thereof.

Mark ye well her bulwarks, consider her palaces: that ye may tell it to the generation following.

For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death."
Psalms 48:12-14

Walls --
The present walls
(much of which are on the site of earlier walls) were built by Suleiman II about 1540 A.D.

The walls extend for
2-1/2 miles, with an average height of
38 feet.

Some of the stones from the wall of the temple enclosure at Jerusalem still exist.

They measure 30 feet long, 8 feet wide and 3-1/2 feet high, weighing over 80 tons.

Josephus tells of 60-foot long stones in the temple of Solomon.

Jerusalem,
literal
and symbolic

     Máme si zapamatat, že bárs to mesto Jeruzalem bude neomylne vystavené na novo, a ono zajiste bude hlavné mesto sveta, mnohé proroctvá, ktoré zpomínajú Jeruzalem a jeho budúcú slávu, pokazujú skrze jeho, jako priklad, na Královstvo Božie, ktoré ma byt postavené vo velkéj sláve.

     Ohladom tej budúcej slávy te zemské čiastky toho královstva, jako je predstavené skrze Jeruzalem, proroci hovoria ohnivov rečou:


“Radujte sa a zvučte v zpevu pustý Jeruzalem; lebo potešil Pán lud svoj, a vykú
pil Jeruzalem.”

“Hla! ja stvorím Jeruzalem ku plesániu, a lud jeho ku radosti.”

“Radujte sa s Jeruzalemom a plesajte sa v ňom... aby ste mali rozkoš v sláve jeho; lebo povedal Pán, obrátím pokoj naň, jako rieku, a jako potok rozvodnený, sláve Národov.”

“V ten čas nazývat budú Jeruzalem trúnom Pána, a všetky národy budú shromaždený pri ňom.”

“A mnoho lukí pojde, hovoriac, Pod’te, vstúpme na horu Pána (královstvo), do domu Boha Jakuba; a on nás naučí jeho cestám, a my budeme kráčat v jeho stope; lebo ze Siona (tá duchovná čiastka) vyjde zákon, a slovo Pána z Jeruzalemu”


ISHora3.jpg (15909 bytes)

—tej zemskéj čiastky.—Iza. 52:9; 65:18; 66:10-12; Jer. 3:7; Iza. 2:3.


Israel,
literal
and symbolic

ISLand2F.jpg (3143 bytes)
Samaria
"...plant them
upon their land..."


     Ked si uvážíme tie mnohé cenné sluby toho budúcého požehnánia, dané Izraelu, a očakávajúc prísne vyplnenie jejích, tomu ludu, správne je, jestli si zmyslíme, že jako lud, oni sú príkladní, a činní. V jednom ohlade oni sú príkladní človečenstva celého sveta; a jejích smlúva zákonná, v poslušnosti a živote, bola príladná tej Novéj Smlúvy, [281] ktorá sa uviazat so svetom prz ten vek Millenniálný a budúcé veky.
The Law Covenant,
typical of the
New Covenant
     Tá krv pokánia pod jejích príkladnou smlúvou, a jejích kňazstvo, ktoré ju uviedlo v ten národ, predstavuvalo tú krv tej Novéj Smlúvy a toho Královského Kňazstva, ktoré, prez vek Millenniálný, podrobí jeho čisteniu a požehnániu celý svet. Takto jejích kňazstvo predstavuvalo Krista, a ten národ predstavuval všetkých, za ktorých tá ozajská obet prinesená bola, a ktorým tie ozajské požehnánie príjdú—“každý človek” “celý svet.”
Israel will be
a firstfruits
among the nations.

ISJewFirstfruit.jpg (7737 bytes)

     Potom pamatajma sa, že bárs tie budúcé požehnánia, jako tie minulé, ujdú sa najprv Židom, a tiež aj Pohanom, ono bude len otázka času, že Židia budú mat prednost v božskéj milosti; a to sme pokázali, že by to bol prirodzený následok jejích cvičenia pod Zákonom, ktorý svojho času vyplní svoj ciel, zé jích privedie ku Kristu.

     A bárs on len malú čiastku priviedol pri jeho prvom príchode, on jích privedie, jako národ, pri druhom príchode, a jako národ oni budú prvotným ovocím medzi ostatníma národy.

     Konečne všetko požehnánie slúbené Izraelu výjmúc tie vzt’ahujúcé sa na tie vyvolené triedy, budé splnené nie len oproti tomu ludu, ale aj oproti všetkým rodinám zeme. Pod tou vládou

“Boh odplatí jednemu každému podla skutkov jeho—sláva, čest a pokoj každému, ktorý dobre činí, Židovi prv, tak aj Grékom; lebo neni ohladu na osoby u Boha.”—Rim. 2:6, 10, 11.

"What then?
Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded."
Romans 11:7


ISWall1F.jpg (4153 bytes)

     Pavel apoštol vyzývá našu pozornost zvláštne na tú istotu slubov Božich Izraelu v budúcnosti, a pokazuje, jakú milost oni utratili skrze neveru, a jaká milost je ešte istá.

     On hororí, zé bolo skrze pýchu, tvrdost srdca a neveru, že Izrael, jako národ neobsiahol to, čo hladal—to hlavné miesto v božskéj milosti a službe.

     Pavel sa tu neodvolává na všetky pokolenia Izraelu, od Abraháma dolu, ale na tie pokolenia, ktoré boli živé pri prvom príchode; a jeho slová sa vzt’ahujhú na cšetky jejích pokolenia, ktoré žili prez [282] vek Evanjeliumu, v tom veku, v ktorom tá hlavná milost bola nabídnutá—to vysoké povopánie ku prírode božskéj a spolu-dedictvu s Ježišom.

     Túto milost Izrael, jako národ nepochopil, a neusiluval sa uchopit’ ju. A bárs Boh navštivil mnohých z Pohonov, a povolal mnohých z ních skrze Evanjelium, oni, jako ten telesný Izrael, nezaslúžili si tú nebeskú odmenu.

     Predci jedna trieda, jeden pozostatok, jedno malé stádečko z pomedzi tých povolaných, počúvá to volánie, a skrze poslušnost a seba-obetavost, spraví jeho povolánie a vyvolenie isté.

     Tak čo národ Izreaelský zamešakal obsiahnút, a čo tá menovité krest’anská Cirkev tiež zameškává obsiahnút je dané tej vyvolenéj triede, tomu vernému “telu Krista”—vyvolenému (dla pred-vedomosti Boha) skrze to posvatenie ducha a vieru v pravdu.—2 Tes. 2:13; 1 Pet. 1:2.

"For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree?" Romans 11:23,24

 

     Ale bárs skrze odvrátenie Mesiáša, Izrael utratil jeho všetku zvláštnú milost, A Pavel nám pokazuje, že toto jich neoddialilo celkom od milosti; lebo oni mali tú samú výhodu, že budú vštepení do Krista a tých duchovních milostí, ktoré ostatné človečenstvo poživalo, justli, prez ten čas, ked budú volaní, oni ho príjmú vo viere; lebo, tvrdí Pavel, Boh je v stave vštepit jích na novo, jako štepy do divích koreňov, a práve tak volný, jestli oni nepokráčujú v nevere.—Rim. 11:23, 24.

"Whereof the law was our school master to bring us unto Christ, that we might be justified to Christ." Galatians 3:24

ISJew1.jpg (5174 bytes)ISJew2.jpg (3117 bytes)ISJew3.jpg (3358 bytes)

     Dalej, Pavel tvrdí, že bárs Izrael utratil to hlavné požehnánie, “ktoré hladal,” to hlavné miesto v království Božiem, ešte velké sluby majú byt splnené oproti tomotu ludu; lebo, o rozumuje, dary Boha, povolánie, smlúvy a sluby, nebudú odložené bez splnenia.

God knew
Israel would reject the Messiah
and lose the chief blessing.

 

 

Israel was temporarily
cast off from
God’s favor.

 

    Boh znal konec na počátku; on vedel, že Izrael odhodí Mesiáša; a jeho sluby, dané jím, s vedomostou toho, ujistujú nás, že Izrael bude užití skrze Pána v službe, jako jeho prostriedok v požehnání sveta, bárs “Izrael neobsiahol to, čo hladal”—tú hlavnú milost.

     Pavel potom pokračuje nám pokazuvat, že Božie sluby téj smlúvy Izraelu boli takéj prírody, že to vždy [283] ostalo neustanovené, či oni, jako národ, budú to nebeské alebo o zemské semeno—či oni zdedia a splnia tú vyššiu alebo tú nižšiu službu, zpomenutú v tých sluboch.

    Boh podržal v tajemství tú vyššiu milost do svojho času, a tie sluby, dané jím, zpomínali len tú zemskú milost, bárs on jím dal prednost skrze to prvé nabídnutie tej duchovnej milosti, a tak jím dával viacej, než jím kedy slúbil.

     Jedním slovom, tie nebeské sluby boli skryté v tých zemských. Tieto sluby, hovorí Pavel, nemóžú  vystat, a ponúknutie tej zkrytéj milosti prv, a slepé odvrhnutie jej skrze Izrael, na žiadon pád neoslabí a nezkazí tú druhú zvláštmost toho slubu.

    Preto on hlásí, že bárs Izrael jako národ je vytvorený z milosti prez ten čas, kým tá Nevesta Krista je volená z pomedzi Židov a Pohanov, príjde čas, ked, ten Spasitel (Kristus, Hlava a telo) bude doplnený, božaká milost sa navráti ku Izraelu, a ten slavný Spasitel odvrátí nebožstvo od Jakuba* a tak celý Izrael bude spasený (navrátený milosti) jako je písané skrze proroka. Apoštola slová sú:

*Ten duchovný Izrael nikdy neni menuvaný Jakubom.

Israel’s blindness will be removed
by the Deliverer.

ISJew4.jpg (5196 bytes)

ISReadLaw2.jpg (4935 bytes)

“Lebo nechcem Bratri, aby ste nevedeli toto tajemstvo, aby ste neboli sami u seba múdrí, že slepota z čiastky sa prihodila Izraelovy, dokial by plnost pohanov nevešla.

A potom všetok Izrael spasený bol, jako je pisané, ‘Príjde ze Siona (Kristus, Hlava a telo), ktorý vytrhne a  odvrátí bezbožnost od Jakuba.’

A táto bude smlúva moja s nimi, ked zhladím hriechy jejích. Podla Evanjeliumu zajiste sú neprátelia pre vás ale podla vyvolenia, najmilejší pred Otcom.

Lebo darý Božie, a povolánie sú bez premený. Lebo, jako aj vy (Pohany) niekdy ste neverili Bohu, ale teraz milosrdenstvo ste obdržali skrze jejích neveru; tak aj oni teraz neuverili pre vaše milosrdenstvo, aby aj oni milosrdenstva došli (skrze oslávenú Cirkev).

Lebo zavrel Boh všetkých v nevere, aby sa nad všetkýma zmiluval. [284] (Porovnaj Rim. 5:17-19.) O! Hlboskost’ bohatstva múdrosti a umenia Božieho.” —Rim. 11:25-33.

ISTemple2F.jpg (6262 bytes)
"Who shall ascend
into the hill
of the LORD?"

“Kdo vystúpí na horu (obraz královstva) Jehovy? a kdo bude stát v jeho svatom mieste (chráme)? Ten, ktorý má čisté ruky a čisté srdco.”—Žalm. 24:3, 4.

     Mesto Jeruzalem bolo postavené na vrchu jednej hory, na dvojom vrchu; lebo bolo rozdelené skrze dolinu Tyropoeon, na dve čiastky. Ale preto bolo ono jedno mesto, obklúčené múrom s mostámy, spojujúcíma tie dve čiastky.

     Na jednom z týchto vrchov ten chrám bol postavený. Toto móžeme rozumet, že to predstavuje jednotu královstva a kňazstva v tej oslávenej Cirkvi; alebo, to jedno Královstvo Božie s jeho dvoma čiastkámy —ten duchovný chrám, nie zemského póvodu, ale z jednej novej, nebeskej alebo duchovnéj prírody (Žid. 9:11), oddelenej a predci spojenej s tou Ciastkou zemskou.

    

Holyland Hotel Model of Jerusalem

     One of the most detailed models of ancient city, this was designed by a team of historians, archaeologists and builders to make the model painstakingly accurate. Made from Jerusalem’s famed orange-pink stone, it portrays the city as it would have been in Herodian times.

ISModel.jpg (19921 bytes)

ISTyropean.jpg (32618 bytes)
Tyropean Valley

ISTemple.jpg (13775 bytes)
The Temple

ISTowers5.jpg (28063 bytes)
Herod's Three Towers

TabPriestMercy.jpg (6090 bytes)
The Most Holy,
in the sacred
precincts
of the Temple.
     Dávid sa odvolává na tie dve miestá. Bola to čest, byt z Jeruzalemu, a ešte vatšia čest vystúpit do toho svatého chrámu, do ktorého posvateních miestností len kňazom bolo dovolené vstúpit.

     Dávid pokazuje, že čistota života a čest srdca je potrebná každému, ktorý chce dosiahnút bárs ktorú čest.

     Tý, ktorý chcú byt z toho Královského Kňazstva sú odkázaní na čistotu, tak jako ten vysoký kňaz nášho povolánie je čistý, jestli majú byt uznaní za hodných, na spolu-dedictvo s ním.

    A ten, ktorý mal túto nádej, očistil sa, tak jako on bol čistý. Tato, jako sme už pokázali, je čistota úmyslu, považuvaná u nás za ozajskú čistotu, čistota Krista zakryjúc náš nedostatok, a vyrovnajúc naše nevyhnutné slabosti, kým my ideme za tým duchom a nie za telom.

Entire consecration to God will be essential in the earthly kingdom.

Bible8A.jpg (2403 bytes)

     Ale nesmieme zabudnut, že úprimnost a úplné posvatenie sa Bohu je vážná potreba pre tých, ktorý chcú vstúpit do bárs ktoréj čiastky toho Královstva. Tak to bolo s tyma hodnýma starých časov, ktorý zdedia tú zemskú čiastku toho královstva pod Kristom.

     Oni miluvali spravedlivost [285] a nenávideli faleš, a boli úprimne zarmútený a pokánie činili, ked vykonali chybu, alebo v jejích slabosti potkli sa. Tak tiež to bolo s tyma vernýma veku Evanjeliumu; a tak to bude so všetkýma vo veku Milleniálnom, ked ten duch Boži, ten duch pravdy, vyleje sa na všetko telo.

     Tý prestúpení toho veku musia tiež hladat čistotu života a srdca, jestli chcejú mat právo pod Božim zriadením, vstúpit do toho mesta—toho královstva, pripraveného pre ních od základu sveta—to prvé pánstvo napravené.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The iron rule
will grant no liberty
to do wrong.

 

ISWall2F.jpg (4765 bytes)

Ten železný zákon.

     Mnohý mylne predpokladajú, že ked to Millenniálné Královstvo Kristové bude zavedené, že každý bude s tým vladárením spokojný. Ale to nebude tak. Jeho zákony a predpisy budú mnoho ostrejšie, než tý bárs ktorej predošlej vlády, a sloboda ludu bude obmedzená na mieru, ktorá bude strašná pre tých, ktorý teraz kričia za rozšírenie slobody.

     Sloboda na klam, na faleš, naošialenie a oklamanie druhých bude úplne vyničená. Sloboda prekročenia miery v pokrme alebo v nápoji, a zskazanie dobré zvyky, bude všetkým odobraná.

    Sloboda robenia zlého bárs jakého druhu nebude dovolená. Tá jediná sloboda, ktorá bude dovolená každému, bude tá slavná sloboda synov Božích—sloboda činenia dobrého so sebou a inými v každom ohlade; ale nič nebude dovolené, čo by ublížilo a zničit mohlo to Svaté Královstvo. (Iza. 11:9; Rim. 8:21.)

     Tento zákon mnohý budú cítit, jako velmi ostrý, ktorý zborí jejích všetky predošle zvyky a aj terajšie ústavy, založené na týchto falešných zvykoch a mienkách o slobode. Pre jeho stálost a silu ten zákon je menuvaný príkladne tým železným zákonom—

“Bude panuvat nad nima so prútom železným.” 

      (Porovnaj Zjev. 2:26; Žalm. 2:8-12 a 49:14.) Tak bude splnene to svedoctvo,

“A vykonám súd dla pravidla, a  spravedlnost podla závažia. A zamete to útoćište klamu krúpobite (spravedlivý súd), a tú zkyšu [286] zatopí povodeň (pravda)” a všetko zkryté vyjde na svetlo.—Iza. 28:17; Mat. 10:26.

None will live
at the expense
of others.
     Mnohý budú sa cítit zbúrený proti tomuto dokonalému a spravedlivému zákonu, lebo oni v minulosti, pod panuváním terajšieho kniežata, boli zvyklý uživat ho proti svojím blížnýn, a žili úplne z práce iných, bez toho, že by dajakú službu konali.

     Mnohé a ostré bude to bičuvánie, ktoré ten prítomný život sebepránie obdrži pod tým panuváním, než sa oni priučia žiadostám toho královstva—rovnosti a spravedlnosti. (Žalm. 89:32; Luk. 12:47, 48.) To naučenie o tejto veci najprv obsiahe tó teraz žijúcé pokolenie, a je ono už blízo.—Jak. 5.

Laws
of righteousness and equity
will be firmly enforced.
     Ale, požehnaná mušlienka! ked to knieža Života začne prevádzat tie zákony spravedlnosti a rovnosti a prútom železným, množstvo človečenstva bude vedet, že

“Spravedlivost povýší národ, ale hriech je úpad pre každý lud.”

    Oni sa naučia, že zákony Božie na konci sú najlepšie pre všetkých, a konečne oni sa naučia miluvat spravedlnost a nenávidet neprávost. (Žalm. 45:7; Žid. 1:9.) Všetci, ktorý pod tým panuváním sa nenaučili miluvat právo, budú považuvaý za nehodných večného života a budu vytvorený z pomedzi ludu.—Skutk. 3:23; Zjev. 20:9; Žalm. 11:5-7.

Jehovah
will be king;
Christ will be his vicegerent.

 

 

"For he must reign, till he hath put all enemies under his feet."

"And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him,
that God may be all in all."
I Corinthians 15:25,28

To večné Královstvo.

“V ten den Jehova bude Král nad všetkou zemou.” (Zech. 14:9.)

    To královstvo, ktoré Jehova postaví do rúk Kristových prez vek Millenniumový, bude královstvo Jehovy, ale ono bude pod riadením Krista, jako jeho zástupcu, asi na taký spósob, jako Spojené Štáty zachadzali s Juznyma Štáty po Povstání.

     Tý južné štáty za istý čas, nemohli sami seba riadit, a nemohli zvolit svojích úradníkov, jestli oni nezodpovedali zákonom Sústavy Únie; ale guvernéry (riaditelia) boli postavený na čelo tých Štátov, splnomocený zariedit tie Štáty a priviest jích do súhlasu so strednou vládou.

     Tak aj to zvláštné panuvánie Krista bude len dočasné a len pre zvláštný [287] ciel a ono sa ukončí s dokonáním toho cielu. Človek, skrze povstánie, utratil jeho, jemu Bohom dané prává—medzi iným, seba riadenie v súhlase so zákonámy Jehovy. Boh, skrze Krista, vykúpí všetky tieto prává, a ujistí to právo pre človeka, aby on sa nie len navrátil osobne na jeho prvší stav, ale aby on aj dosiahol jeho prvší úrad jako král zeme.

     Ale, dla cielu Božieho, to navrátenie človeka sa najlepšie prevede, jestli on sa naučí sám bojuvat za jeho vykúpenie, a to bude vyžaduvat jednu silnú vládu.

     A túto čest dokonánia vykúpenia človeka, to práva, pre ktoré on umrel, je dané Kristovy; a on “musí panuvat, kým všetkých jeho nepriatelov nedostal pod jeho nohy”—kým ani jednoho nebude, ktorý jeho neuzná, nectí a neposlúchá.

     Potom, ked on skončil jeho úlohu ohladom zariadenia a napravenia človečenstvo on odovzdá to královstvo Bohú Otcu, a človečenstvo bude, tak jako pred tým, obcuvat rovno s Jehovom—lebo prostriedkuvánie Krista dokončilo úplne to velké dielo smierenia.—1 Kor. 15:25-28.

     To královstvo, ked bude odovzdené Otcovy, bude ešte vždy královstvo Božie, a zákony budú vždy tie samé. 

     Všetko človečenstvo bude úplne napravené, a bude v stave dokonále poslúchat, doslovne a duchovne; kdežto teraz nemá len duch a poslušnosti alebo žiadost zadržat zádon Boži. 

     Litera toho dokonalého zákona by jích od razu odsúdila na smrt. (2 Kor. 3:6.) Prijatie nás bude len skrze vykúpenie Krista privedené.

     Kým úplne dokonalý, “Je to strašná vec, upadnút do rúk živého Boha.” (Žid. 10:31.) Teraz, a kým úplne budeme dokanalý, žiadon by neobstál pred zákonom spravedlnosti: všetkým je potrené milosrdenstvo, obstarané skrze zásluhu a obet Kristovú.

     Ale ked Kristus odovzdá to královstvo Otcovy, on jích oddá jemu bez škvrny, spósobných ku večnému požehnániu pod tým dokonalým zákonom Jehovy. Všetek strach sa vtedy ztratí, a Jehova a jeho stvorenie budú v úplnom súhlase, tak jako z prvu.

     [288] Ked, na konci veku Millenniálného, Kristus odovzdá to pánstvo nad zemou Otcovy, on to urobí, zé odovzdá ho človečenstvu, jako zastupitelom Otca, ktorý boli od počiatku ustanovení na túto čest. (1 Kor. 15:24; Mat. 25:34.) Tak to Královstvo Božie bude trvat na veky. A tak čitáme v slovách Pána našeho:

“Potom ten Král povie tým na jeho pravici (tý, ktorý prez vek Millenniálný obsiahli stav milosti, skrze súhlas a pošlušnost.) Podt’e, vy požehnaný mojho Otca (ktorých moj Otec požehnat chce) zdedt’e to královstvo pripravené pre VÁS, od základu sveta.

Perfect man
will be capable
of obeying
God’s perfect law.
     Toto královstvo a túto čest pripravenú pre človeka, nemáme zmýlit a tým vyššým královstvím a ctou, pripravené pre Krista, ktorý bol “ustanovený ešte pred svetom na našu slávu” (1 Kor. 2:7) a na ktoré sme my boli zvolený v Kristu pred založeným sveta. 

     A Bárs to zvláštné prostredníctvo a panuvánie toho Krista nad zemou sa ukonči, jako bolo ukázané, nesmieme z toho uzavierat, že sláva, pánstvo a moc Krista vtedy prestane.

     Nie, Kristus je na veky spojený s tou božskou slávou a mocou na pravici milosti Jehovy; a jeho Nevesta a spolu-dedič bude vždy účastný jeho rostúcéj slávy. 

     Že jaké zázračné diela očakávajú túto moc toho vysoko povýšenaho prostredníka Jehovy na iných svetoch, to nebudeme tu zpytuvat, len pokazujeme na tú ekonečnost a pracovitost tej božskéj moci a na neohraničenost všemieru.

Athena.jpg (25355 bytes)      Zajiste, že v bárs ktorej čiastke toho královstva sme zaujatý, ono je “žiadost všetkých národov”; lebo skrze neho všetci budú požehnaný. Preto, všetci majú vážne očakávat ten čas a všetci majú sa modlit:

“Príd’ Královstvo tvoje, a bud’ vóla tvoja, jako v nebi, tak aj na zemi.”

     Toto je to, na čo a za čím všetko stvorenie už dlho čaká a stone—čaká na zvestuvánie tých Synov Božích, to královstvo, ktoré zničí zlé, a požehná a vyliečí všetky národy.—Rim. 8:19; 16:20.

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to

 English Only