SKÚMANIE XII

VYSVETLENIE KARTY KTORÁ 
PREDSTAVUJE NÁM PLÁN VEKOV.

CHDPAChapt12.jpg (40885 bytes)

 

Veky.
žatvy.
—Plochy ozajského mysleného stavu.
—Smer Pána na
šieho Ježiša.
—Smer ieho nasledníkov.
—Tri triedy v menovitej Cirkvi.
—Rozdelenie v tej zatve.
—Tá pomazaná trieda oslávená.
—Tá velka tireda chudoby.
—Zpálenie úkolu.
—Po
žehnániesveta.
Slavnnný konie

 

A - World That Was
"Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished."
2 Peter 3:6

B - Present Evil World Evil World
"In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ who is the image of God should shine unto them."
2 Corinthians 4:4

C - Third Dispensation
"In the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ."
Ephesians 1:10

     [209] NA ZAČIATKU tejko knihy podáváme jednu kartu, ktorá predstavuje ten plán Boží na spasenie sveta. Skrze nu sme hladeli pomáhat’ duchu, skrze oko, v porozumení toho napredujúcého charakteru plánu božieho, a tých napredujúcích krokov, ktoré sú potrebné u všetkých, ktorý chcejú docielit tú úplnú “premenu” z ludskéj na božskú prírodu.

     Po prvé, sú tam tie tri velké oslobodenia, A, B, C—tá prvá z nich, A, trva od stvorenia človeka po potopu; tá druhá, B, od potopy po začiatok Millenniálného kraluvánia Krista, pri jeho druhom príchode; a tretia, C, alebo “Oslobodenie Zaplnenia Času,” trvá od začiatku kralovánia Krista, na budúcé veky. (Efez. 1:10; 2:7.)

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

     Na tieto tri velké oslobodenia sa Svaté Písmo často odvolává, A je nazvané “ten svet minuly,” B skrze Pána nášho Ježiša je menuvané “tento svet” skrze Pavla “ten prítomný zlý svet” a skrze Petra “ten svet terajši.” C je menuvané “svet budúcé, v ktorom prebývá spravedlivost” v protive z terajším svetom. Teraz panuje zlé, a spravedlivý trpia, kdežto v tom budúcom svete ten poriadok bude obrátený, spravedlivost bude panuvat a zlý budú trpet, a konečne  všetko zlé bude zničené.

    A každém týchto troch velkých oslobedení, epochí alebo “svetov” ten plán Boží ohladom ludí, má rozdielný obrys; ale každý je preto len čiastko toho velikého plánu, [210] ktorý, ked bude ukončený, ukáže nám tú múdrost božiu—bárs tieto čiastky sami v sebe neukazujú ten hlboký ciel.

Flood1.jpg (4145 bytes)

"World that Was" ended with the Flood.

 

NoahArk.jpg (3138 bytes)

     Poneváč ten prvý “svet” (“nebe a zem”) sa pominúl za času potopy, nasleduje, že to musel byt rozdielný poriadok, néz ten terajší “zlý svet” o ktorom náš Pán povedal, že Satan je jeho kniežatom; tak teda to knieža tohoto zlého sveta nebolo to knieža toho sveta, ktorý bol pred potopou, bárs on mal dójem na svet aj vtedy. Mnohé miestá Svatého Písma osvecujú prácu Boha prez ten čas a dajú nám pozret do jeho plánu jasne.

     Myšlienka, ktorú nám ono podává, je, že ten prvý “svet” alebo to oslobodenie pred potopou, bol pod dozorem a zvláštným riadením anjelov, ktorým bolo dovolené probuvat, že čo móžú vykonat na vyslobedenie toho upadlého pokolenia. Neomylne, s dovolením Boha, oni všetko chceli vykonat; lebo jejich záujem bol preukázasný v zpevoch radostných nad dielom stvorenia. (Jób. 38:7.)

     Že anjelia boli pozvolený ale nevýsledný panovníci toho prvého sveta, to nám ukazujú všetky miestá vzt’ahujúcésa na ten čas, ale zo slóv Apoštola tiež možeme súdit, ked on porovnajúc prítomné oslobodenie s budúcím a minulým, hovorí: (Žid. 2:5)

“Nepoddal Boh anjelom okruh zeme budúcí.”

     Nie, te svet bude pod riadením Pána Ježiša, a jeho spolu-dedičov; a preto nebode to len spravedlivejšie riadenie, jako to “terajšieho, zlého sveta,” ale ono bude aj výslednejšie, než to toho prvého sveta, ktorý bol pod “riadením anjelov,” ktorých neschopnost oslobodit pokolenie ludské vysvitá z toho, že zkaženost človeka bola tak velká, že Boh v jeho hneve a spravedlivém rozčulení s potopou zničil celé pokolenie vtedy žijúcé, vyjmúc osem osób.—Gen. 7:13.

wpe62F.jpg (2520 bytes)      Za času tohoto “zlého sveta” človeku je dovelené, aby sa samé ho riadil, ale skrze jeho pád, on je pod dozorom Satana, toho “kniežata sveta,” proti ktorého tajné pósobeniu on darmo pracuval v jeho námahách ku seba-riadenia, prez ten dlhý čas od potopy až do dnešného dńa.

     [211] Toto kraluvánie človeka pod Satanom ukončí sa v tom najvatšom nepokoji, čo svet volakedy videl. A takto bude dokázaná tá darebnost namáhanie, nie len anjelskéj moci vo spasení pokolenia, ale aj darebnost námáh človeka, aby dosiahol riadné okalosti.

D -
Patriarchal Age
 
God’s special dealings with Abraham, Isaac, and Jacob.

Abraham5StarsA.jpg (9670 bytes)

     Tá druhá týchto oslobodení, B, je složená z troch rozdielných vekov, ktorých každý, jako napredujúcí krok, vedie dalej a vyšej na pláne Božiem.

CHDispensationsA.gif (9253 bytes)


     Vek D bol ten, prez ktorý boh obcuval s patriarchámy jako Abrahám, Izák a Jakub.

E - Jewish Age
"You only have I known of all the families of the earth." Amos 3:2

TABPriestsSacrificing.jpg (3312 bytes)

TabPriestBull.jpg (4327 bytes)

     Vek E je vek Židovský, alebo vek nasludujúcí po smrti Jakubovéj, prez ktorý všetci jeho potomci boli považuvaný skrze Boha, jako jeho zvláštny chovanci—“jeho vlastný lud.” Týmto on preukázal zvláštnú milost, a povedal:

“Len vás samých poznal som (uznal v milosti) zo všetký-ch rodín zeme.” (Amos. 3:2.)

     Oni, jako národ, boli príkladní Krestanskej Cirkvi “svatý národ, zvláštný lud.” Tý sluby dané jim, boli príkladné na tie, dané nám. Jejich putuvánie prez pustatinu do zaslúbenej zeme, bolo príkladné našiemu putuvániu prez pustatinu hriecho do toho nebeského Kanaanu. Jijich obete opravedlnili jich príkladna a nie naozaj; lebo krv volov a kozlov nikdy namóže zmit hriech. (Žid. 10:4.)

     Ale vo veku Evanjeliumu, F, najdeme tie “lepšie obeté,” ktoré vykúpia hriechy celého sveta. Máme to “královské kňazstvo” sostavené z tých, ktorý sa obetujú Bohu “živé obete,” svaté a lúbezné, skrze Ježiša Krista, ktorý je Hlava alebo “elkňaz našieho povolánia.” (Žid. 3:1.)

    Vo veku Evanjeliumu najdeme veci, ktorých ten vek Židovský a jeho služba, boli len tien.—Žid. 10:1.

F - Gospel Age
"Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus." Hebrews 3:1
Jesus12Praying.jpg (2325 bytes)

     Vek Evanjeliumu, F, je ten čas, prez ktorý telo Kristovo je odvolané zo sveta, a daná skrze vieru tá koruna života, a tie prevelké a cenné sluby, dla kotrých (skrze poslušnost ku volaniu a jeho podmienkám) oni móžú sa súčastnit tej prírody božskéj. (2 Petr. 1:4.)

     Ešte vždy je [212] zlému dovolené opanúvat svet, aby oni mohli byt zkúšaní, či oni v potyku s tým zlým sú volný odriect sa tej prírody ludskéj s jej výhodámy a požehnaním, jedna živá obet, považuvané rovnóu so smrtou Kristovou, aby oni mohli byt hodný jeho podoby pri vzkriesení.—Žalm. 17:15.

G -
Messianic Age

"Look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness."
II Peter 3:13

TIChild1.jpg (15520 bytes)

 

Bride2.jpg (2425 bytes)

     Tó tretie velké oslobodenie, C, bude sostavené z mnohých vekov—“Vekov Budúcích.”

     Prvy z týchto, ten vek Millenniálný G, je ten jediný, o ktorém máme istú zprávu. Je to tých tisíc rokov, prez ktoré Kristus bude panuvat a tak požehnávat všetky rodiny zeme, dokonajúc to “napravenie všetkých vecí, mluvené skrze ústá všetkých svatých prorokov.” (Skutk. 3:19-21.)

     Prez tento vek, hriech a smrt budú zotreté; lebo

“Kristus musí panuvat, kým všetkých nepriatelov nemá pod nohámy... Ten ostatný nepriatel, ktorého zničí, je smrt”—Adamská smrt. (1 Kor. 15:25, 26.)

     To bude ten vek velkého napravenia. Spolćena s Kristom v tom panuvání bude Cirvek, jeho nevesta, jeho telo, tak jako on slúbil; hovoriac:

“Tomu, ktorý zvítazí, dám sedet so mnou na trúne mojom, jako aj ja som zvít’azil, a sedím s Otcom mojím na trúne jeho.”—Zjev. 3:21.

H - "Ages
to Come"

"In the Ages to Come he might show the exceeding riches of his grace." Ephesians 2:7

     Tie “veky budúcé” H, nasledujúc po tom veku napravenia, budú veky dokonalosti, požehnánia a štastia, ohladom jejích práce ale, Svaté Písmo mlčí. 

     Dost je nám vedet, že to budú veky slávy a požehnámia pod božiou milostou.

Jewish Age Harvest
"Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest." John 4:35, Matthew 3:11,12
Wheat4A.jpg (3096 bytes)

     Každé z týchto oslobodení, má svoj neodvislí čas na počiatok a vyvynutie svojej práce, a každé sa skončí so žatvou preukazujúc jeho ovocie. 

     Tá žatva na konci veku Židovského bol odsek štyridcat rokov, ktorý trval od počiatku kňazstva Ježišovho, ked on bol pomazaný skrze Boha duchom (Skutk. 10:37, 38) R. P. 29, až po zničenie Jeruzalema, R. P. 70. S touto žatvou skončil sa vek Židovský a počal vek Evanjeliumu. 

     Tieto veky jedon do druhého tiekli, jako to ten diagram ukazuje.

Jesus14Cross.jpg (4570 bytes)      Te vek Židovský sa ukončil v istéj miere, ked na konci jeho tri a pol ročného kňazstva, Pán od mrštil ten národ, [213] hovoriac, “Zostane vám dom váš pustý.” (Mat. 23:38.) Ale predci milost jim bola preukázaná tri aj pol roku po tomto, skrze obmedzenie na ních to povolánie Evanjeliumu, v súhlase s vyhlásením proroka (Dan. 9:24-27) ohladom sedemdesiat týždnov milosti proti ním, y prostredku ktoréj Mesiáš má umret, ale nie za seba.

     “Kristus umrel (nie za seba, ale) za naše hriechy” a takto zapríčinil prestánie tej obete, v prostriedku toho týždna—tri a pol roka pred vypršaným tých sedemdesiat smlúvných týždnov Jehovovej milosti. Ked tá ozajská obet bola spravená, tak prirozene tie príkladné obete nemohli byt viacej uznané skrze Jehovu.

Paul3.jpg (3801 bytes)
Gospel to the Gentiles
     Tak malo to plný smysel, ked ten vek Židovský sa skončil na konci sedemdesitého týždna, alebo tri aj pol roka po kríži—po ktorom evanjelium bolo kázané aj pohanom, začnúc s Korneliusom. (Skutk. 10:45.) Toto skončilo jejich vek, čo sa týká milosti Božiej proti ním a uznánie cirkve židovskéj; jejích národnie jestvuvánie prestalo v tom čase nepokoja, ktorý nasleduval.

     V tom odseku tej žatvy Židovskéj sa počal vek Evanjeliumu. Odznak tohoto veku je provolánie, vyvynutie a zkúška toho “Kristi Božieho”—Hlavy a tela. Toto je oslobodenie duchovné: preto, móžeme povedat správne, že vek Evanjeliumu sa počal s pomazaním Ježiša “s Duchom Svatým a s mocou” (Skutk. 10:38; Luk. 3:22; 4:1, 18) za času jeho pokrstenia. Ohladom Cirkve, jeho tela, ten vek sa počal tria j pol rokov neskoršie.

Gospel Age Harvest
"In the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles... but gather the wheat into my barn."
Matthew 13:30

"The harvest is the end of the age."
Matthew 13:39

     “Žatva” tvorí aj záverečný odsek veku Evanjeliumu, v ktorom zase sa dva veky zakrívajú,--končiací sa vek Evanjeliumu, a začinajúcí sa vek Napravenia, alebo Millenniumu. 

     Vek Evanjeliumu sa skončí v stupňoch, jako sa skončil jeho príklad alebo “tien” ten vek Židovský. 

     Tak jako tam tých prvých sedem rokov tej žatvy boli vo zvláštnom zmysle použité ku práci za Izrael, a boli roky milosti, tak aj tu najdeme tiež tých sedem rokov, ktoré majú ten samý [214] význam pre Cirkev Evanjeliumovú, a ktoré budú nasleduvané skrze čas nepokoju (ohńa) vo svete, jako trest za zlost, a jako pripravuvánie na kraluvánie spravedlivosti.

N - Plane of Human Perfection – Actual or Reckoned
"What is man, that thou art mindful of him?...Thou madest him a little lower
than the angels."
Hebrews 2:6-9

P - Plane of Typical Perfection
"For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers  thereunto perfect."
Hebrews 10:1

R - Plane of Sin and Depravity
"Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so, death passed upon all men, for that all have sinned."  Romans 5:12

Cesta ku Sláve.

     K, L, M, N, P, R, každé predstavuje iný stupeň.

     N je stupeň dokonaléj prírody ludskéj. Adam bol na tomto stupňi pred jeho zhrešením; ale od okamženie neposlušnosti upadol na stupeň hriešnosti, R, na ktorom všetci jeho potomci sú zredený. Toto zodpovedá tej “Širokéj Ceste,” ktorá vedie ku zničeniu.

     P predstavuje stupeň príkladného ospravedlnenia, čo je považuvané jako prevedené skrze obete Zákona. Nebola to ozajská dokonalost, lebo “Zákon nič nezdokonalil.” —Žid. 7:19.

     N predstavuje, nie len stupeň ludskéj dokonalosti, jakú mal Adam, ten dokonalý človek, ale aj stupeň všetkých ospravedlnených osób.

     “Kristus umrel za naše hriechy, dla Svatého Písma” a tak nasledovne všetci veriecí v Krista—všetci, ktorý príjmú jeho dokonalé a dokončené dielo, jako jejich ospravedlnuvatela—šú, skrze jich vieru, považuvaní skrze Boha za ospravedlnených, jakoby boli dokonalý ludia, a jako by oni nikdy neboli zhrešili.

     V očoch Božích, teda všetci, ktorý príjmú Krista, jako jejich Vykúpitela, sú považuvaný, patriac na stupeň ludskéj dokonalosti, N. Toto je to jediné stanovisko, z ktorého človek sa móže pribížit ku Bohu, alebo s ním obcuvat. Vštekých na tomto stupňi Boh menuje synmi-ludskými synmi. Adam bol na tento spósob synom (Luk. 3:38), a mohol obcuvat pred tým, než stal sa neposlušným. Všetci, ktorý príjmú Pána našieho Ježiša dokonané výkupné dielo, sú považuvaný, jako navrátený ku prvotnéj čistote; a preto oni sú spoločníkmy Božímy a móžú obcuvat s ním.

     Prez vek Evanjeliumu Boh dal jeden zvláštný návrh tým ospravedlneným ludským tvorom, povedic jím, že pod istýmy podmienkámy oni móžú obdržat’ premenu prírody, [215] že oni móžú prestat bly zemskýmy, ludskýmy tvory, ale móžú sa stat nebeskými tvory, jako Kristus, ten Vykúpitel.

Baptism1.jpg (2649 bytes)
Baptism -
A symbol of consecration.

  "...present your bodies a living sacrifice...
your reasonable service."
Romans 12:1

     Niektorý veriací—ospravedlnené osoby—sú spokojný s tou radostou a pokojom, čo majú skrze vieru v odpustenie jejich hriechov, a nedbajú o ten hlas, ktorý jich volá, aby stúpali vyššie.

     Druhý, pohnutí skrze lásku Božiu, preukázanú vo vukúpení jejich hriechov, a cítiac, že oni sú neni svoji, lebo boli kúpení za cenu, hovoria, “Pane, čo chceš, aby som učinil?” Takým dal odpoved Pavel, hovoriac:

“Preto prosím vás bratia za milosrdenstvo Božie, aby ste vydali telá vaše na obet živú, svatú, Bohu milú, rozumnú službu vašu.” (Rim. 12:1.)

     Čo Apoštol myslí s tým, že nás povzbudzuje, aby sme seba vydali na obet živú? On myslí, že by sme mali obetuvat službe Božiej všetkú moc a nadanost, čo máme, aby sme na dálej nežili pre seba, ani pre priatelov, ani pre rodinu, ani pre svet, ani pre nič iné, len pre a v poslušnej službe jeho, ktorý nás vykúpil s jeho vlastnou drahou krvou.

Jesus6A.jpg (5209 bytes)

     Ponevá­č Boh by neprijal nedokonalé príkladné obete, a my vštci sme sa stali hriešnikmy skrze Adama, či móžeme byt prijatý za milú obet? Pavel nám pokazuje, že len preto, že sme svatý, sme milé obete.

     Neni sme svatý, jako Ježiš, ktorý nepoznal hriech, lebo pochádzáme zo zatrateného pokolenia; a ani nie preto, že sme dosiahli dokonalost chovánia sa, lebo nemyslíme, že sme dosiahli tú mieru dokonalosti, ku ktorej sme povolaný; ale máme ten poklad v zemských (slabých) nádohách, aby bolo k videniu, že tá naša konečná dokonalost je skrze milost Božiu, a nie skrze našu spósobnost. 

    Ale naša svotost, a prijatie nás u Boha jako obete, príjde z toho, že Boh nás ospravedlnil od všetkých hriechov, skrze našu vieru v Kristovú obet za nás.

CrossCrown2.jpg (8427 bytes)

K - Plane
of Glory

"To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life." Romans 2:7

L - Plane of Perfect Spirit Being
"Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father..."
John 20:17

M - Plane of Spirit Begettal
"And the Holy Spirit descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice...said, thou art my beloved Son..." Luke 3:22,
Acts 10:38

Jesus35BaptismA.jpg (9196 bytes)

     Tolký, kolký si ocenia a posluchnú to volánie, budú sa tešit, že budú rátaný za hodých trpet’ za meno Kristovo, a hladetnie na vecividitedlné, ale na tie neviditedlné—na [216] tú “korunu života” — “tú odmenu našeho vysokého povolánia v Kristu Ježiša” a “tej slávy, ktorá nám bude preukázaná.”

     Týto, od okamženia jejich posvatenia Bohu, sú neni vyše považuvaní za ludí, ale, jako počatí od Boha, skrze slovo pravdy—neni sú vyše ludské, ale duchovné dietky. Oni sú teraz o jeden krok blížej ku tej odmene, jako boli, ked po prvý raz verili. Ale jejich duchovný stav je ešte nedokonalý: oi sú len počatí, a ešte nie zrodení od ducha.

     Oni sú prvotínské duchovné dietky, na stupňi M — tom stupňi počatia. Poneváč počatý od ducha, oni sú neni považuvaný za ludských, ale za duchovných; lebo jejich bývalú ludský prírodu, tú ospravedlnenú, oni zanechali a považujú ju za mrtvú—jedná –živá obet’, svatá, milá a prijalá u Boha.

     Oni sú teraz nové tvory v Kristu Ježiši: staré veci (ludské nádeje, vóla a žiadosti) sa pominúli a všetky veci sú nové; lebo “Vy ale neni ste v tele, ale v Duchu, jestli však Duch Boží prebýva ve vás.” (2 Kor. 5:17; Rim. 8:9.)

     Jestli ste boli počatí od Ducha, “ste (jako ludské tvory) mrtvý, a váš život je schovaný s Kristom v Bohu.”

     Stupeň L predstavuje okolnosti dokonalého duchovného tvora; ale prv než stupeň L móže byt dosiahnutí, tie podmienky našej smlúvy musia byt splnené. Je to jedna vec slúbit Bohu že budeme mrtvý pre všetky ludské veci, a iná vec je previest tú smlúvu prez celý náš zemský život—á držat to telo mrtvé, držat našu vólu pod rukou, a pravádzajúc len vólu Pána. Vchod na stupeň L sa menuje narodenie, alebo úplný vchod do života, jako duchovný tvor.

     Celá Cirkev vstúpí na tento stupeň, ked bude vybraná zo sveta v tej “žatve” alebo na konci veku Evanjeliumu. Tý “V Kristu mrtvý vstanú prv.” Potom my, ktorý žijeme a sme ostali, budeme premenený v okamihu—budeme dokonalé duchovné tvory s telámy jako Kristové slavné telo (lebo ten smrtedlný musí sa stat nesmrtedlným). Potom, to čo je dokonalé, sa podrží, a to, čo je len [217] čiastočné (ten počatý stav s tyma rozličnýma t’ažkostámy tela, ktorým teraz podlieháme) bude odhodené.

     Ale je ešte jeden další krok za dokonalostou toho duchovného tvora, to jest: ten “ku sláve, ktorá bude nasleduvat” — K. Nemyslíme tu na sláve osoby, ale na slávu moci a úradu. To dosiahnutie toho stupňa L prinesie osobnú slávu; to jest: slavný tvor, podobný Kristovi. Ale ked budeme takto zdokonalený, a budeme celkom taký, jako Pán náš a Hlava, budeme jeho spoločníci v tej “slavé” moci a úradu—budeme sedet a ním najeho trúne, tak jako on, po jeho zdokonalení pri jeho z mrtvých vstání, bol povýšený na pravú ruku toho Veličenstva na vysosti. Tak vstúpíme do večnéj slávy, na stupeň K.

a - Adam in Perfection in Perfection
"And God said, Let us make man in our image, after our likeness..."
"And God saw every thing that he had made, and behold, it was very good..."
Genesis 1:27,31

b - Fallen Adam and His Posterity before the Flood
"And God saw that the wickedness of man was great..."
Genesis 6:5

c - Ancient Worthies
"...Abraham believed God, and it was counted to him
for righteousness."
Romans 4:3

d - Mankind
from flood
to Messianic Age

"Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death hath passed upon all men, for that all have sinned."
Romans 5:12

e - Fleshly Israel Typically Justified as a Nation
"For the law having
a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect."
Hebrews 10:1

f - Jewish Time of Trouble
"Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable."
Luke 3:17

g - Jesus
at age 30,
a Perfect Man

"...Christ Jesus... made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the
likeness of men."
Philippians 2:5,7

     Prezrime si teraz tú kartu a badajme tie rozličné zvláštnosti toho plánu Božieho. V týchto príkladoch sme použili tú podobu pyramídy na predstavenie dokonalosti, lebo to najlepšie zodpovedá a aj v Svatom Písme je ona zpomenutá.

     Adam bol jeden dokonalý tvor, pyramída a. Pozorujte jej, postavenie na stup­ňi N, ktorý predstavuje dokonalost ludskú.

     Na stupňi R, tom stupňi hriechu a nedokonalosti, tá pyramída bez vrchu b, jeden nedokonalá opdoba, predstavuje upadnutého Adama a jeho potomkov—upadlých, hriešných a zatracených.

     Abrahám a iný toho času, opravedlnený ku spoločnictvu s Bohom, na základe jejich viery, sú predstavený skrze pyramídu c, na stupňi N.

    Abrahám bol údom tej upadléj rodiny ludskéj a prirozene by bol patril ku ostatným na stupeň R; ale Pavel nám hovorí, že Abrahám bol ospravedlnení skrze vieru; to jest on bol považuvaný skrze Boha za bezhriešného a dokonalého človeka na základe jeho viery Toto, vo vážení Boha, ho pozdvihlo nad ten svet upadlých a hriešnych ludí na stupeň N; a bárs na ozaj ešte vždy nedokonalý, bol on prijatý do milosti, ktorú [218] Adam utratil, to jest: obcuvánie s Bohom jako “priatel.” (Jak. 2:23.)

     Všetci na tom dokonalom (bezhriešnom) stupňi N sú priatelia Boži a on je priatel jejích; ale hriešníci (na stupňi R) sú nepriatelia Boží — “nepríatelie skrze zlost.”

     Svet človečenstva po potope, predstavené skrze literu d, bolo ešte vždy na stupňi R, ešte vždy nepriatelské, kde ono ostává, kým tá Cirkev Evanjeliumu bude vyvolená a počne sa vek Millenniálny.

     “Ten telesný” Izrael, prez vek Židovský, ked tie príkladné obete volov a kozlov očistili jich (nie naozaj, ale len príkladne, “lebo zákon nič nezdokonalil” —Žid. 7:19) bol príkladne ospravedlnený, preto oni sú e na stupňi P, tom stupňi príkladného ospravedlnenia, ktoré trvale od vydania zákona na hore Sinai, až kým Ježiš skončil ho, pribijúc ho na jeho kríž.

      Tak sa to príkladné ospravedlnenie skončilo skrze zavedenie tých “lepších obetí,” než tie Židovské príkladné boli také, ktoré na ozaj

“odberú ten hriech sveta” a “učiňá pristupujúcích dokonalíma.” —Žid. 10:1.

     Ten oheň zkúšky a nepokoja, prez ktorý ten telesný Izrael prešiel, ked Ježiš bol prítomný, osievajúc jich a vyberúc z jich cirkve to žito,

“tých pravých Izraelitov,” a zvláštne ked on, po odtriedený žita, “spálil tie plevy s nezahastedlným ohňom”

ja predstavený skrze literu f. Bol to čas nepokoja, ktorému oni nemohli predíst. Vid. Luk. 3:17, 21, 22; 1 Tes. 2:16.

     Ježiš, v jeho tridcátom roku, bol dokonalý človek (g) ktory zanechal tú slávu duchovného stavu a stal sa človekom, aby (skrze milost Božiu), podstúpil smrt za každého človeka.

     Spravedlivost Božie je neodvislá: oko za oko, zub za zub a život za život. Potrebné bolo, aby jeden dokonalý človek umrel za človečenstvo, lebo požiadavky spravedlivosti nemohli byt ináče splnené.

     Smrt jednoho [219] anjela nemohla zaplatit ten trest a oslobodit človeka, práva tak, jako to nemohli vykonat smrt “volov a kozlov, ktoré nikdy nemóžú zmit’ hriech.”

    Preto ten, ktorý je menuvaný, jako “Začiatok stvorenia Božieho” stal sa človekom, bol spravený “telom,” aby mohol dat to výkupné (zodpovedajúcú cenu) ktorá by vykúpila človečenstvo.

    Musel on byt dokonalým človekom, ináče by nebol mohol viac vykonat’, než bárs ktorý úd toho upadlého pokolenia, v zaplatení tej ceny.

     On bol “svatý, nevinní besúhonný a oddelený od hriešníkov.” On vzal na seba tú samú podobo, ktorú majú hriešníci, “tú podobu hriešného tela” —podobu ludskú.

     Ale on prijal tú podobu v jej dokonalosti: on sa nesúčastnil jej hriechu a ani jej nedokonalosti, výjmúc že dobrovolne sa súčastnil niektorých z jej smútku a bolesti prez jeho kazatelstvo, odberúc jich bolesti a nedokonalosti a dajúc jim svoju životaschopnost a zdravie a silu.

Jesus41Crosssign.gif (17499 bytes)      Písané je, že “Vzal naše nemoce a niesol naše bolesti” (Iza. 53:4) a “sila (život, moc) vyšla z neho a vyliečila jich všetkých.” —Mark. 5:30; Luk. 6:19; Mat. 8:16, 17.

     Súc v podobe (dokonalého) človeka, on sa ponížil a stal sa poslušným až do smrti. On sa predstavil Bohu, hovoriac: “Hla (písané je o mne v knihe), prišiel som, vykonat tvoju vólu, Ó Bože” a potvrdil toto posvatenie skrze pokrstenie sa vo vode. Ked sa on takto predstavil, a posvatil seba, jeho obet bola svatá (čistá) a milá Bohu, ktorý preukázal jeho prijatie, skrze naplnením jeho s jeho Duchom a mocou—ked ten Duch Svatý zostúpil na neho, pomazajúc jeho.

h - Jesus,
Spirit Begotten
at Jordan

"And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the
Spirit of God descending like
a dove, and
lighting upon him."
Matthew 3:16

i - Jesus Resurrected as a Divine Being
"And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead..."
Colossians 1:18

     Toto naplnenie s Duchom bolo počatie ku novéj prírode—téj božekéj—ktorá sa mala úplne vyvynút alebo zrodit, ked on úplne ukončil tú obet—to obetuvánie prírody ludskéy.

     Toto počatie bol jeden krok vyše z okolností ludských, a je predstavený skrze pyramídu h, na stupňi M, toho stupňa duchovného počatia.

     Na tomto stupňi Ježiš strávil tri aj pol rokov svojho života—žým jeho ludské [220] jestvuvánie sa skončilo na kríži. Potom, súc mrtvý prez tri dni, bol vzkroesený ku životu—ku dokonalosti dochovného tvora (i, stupeň L) zrodený z Ducha —“prvorozený z mrtvých.” “To čo je zrodené z Ducha, je Duch.”

     Preto Ježiš, za času a po jeho z mrtvých vstání bol duch—duchovený tvor, a v žiadnom smysle nebol on viac tvorom ludským.

     Pravda je, že on mal moc sa ukazuvat po jeho z mrtvých vstání, a aj ukazuval sa jako človek, aby mohol učit’ svojich učedlníkov a dokázat jím, že jeušvačke mrtvý; ale on nebol človek, a nebol vedený viac skrze okolnosti ludské, ale mohol chodit, jako vietor (ešte aj prez zatvorené dvere) a nikdo nemohol povedat, odkial prišiel a kde išiel.

“Taký je každý, narodený z Ducha.” —Ján. 3:8; Porovnaj. 20:19, 26.

k - Jesus, 40 days after his resurrection in divine glory 40 days after his resurrection in divine glory
"Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power, and might, and dominion, and every name that is named."
Ephesians 1:20,21

l - Jesus, in the Gospel Age, set down with the Father on His  throne on His  throne
"To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down
with my Father
in his throne."
Revelation 3:21

     Od okamženia jeho posvatenia ku obeti, v ­čase jeho pokrstenia, to ludské v nom bolo považuvané za mrtve; —v vtedy tá nová príroda bola považuvaná jako počatá, ktorá, bola ukončená pri z mrtvých vstání, ked on dosiahnol ten dokonalý duchovný stupeň, L—stal sa duchovným telom.

     Štyridcat dní po jeho z mrtvých vstání, Ježiš vystúpil ku Veličenstvu vysosti—na ten stupeń božskéj slávy, K (pyramída k). Prez vek Evanjeliumu on bol v sláve (l) “posadený s Otcom na jeho trúne” a Hlava nad jeho Cirkvu na zemi—jej riaditel a vodca.

     Prez celý tento vek Evanjeliumu, Cirkev bola vo vyvynuvání, cričením a zkúške, ku tomu cielu, aby na konci alebo v žatvu toho veku mohla sa stat jeho nevestou a spolu-dedičom.

    Preto je ona spoločníkom jeho v jeho trápení, aby ona mohla byt tiež oslávená s ním (stupeň K) ked príde tomu čas.

    Tie schody ku sláve pre Cirkev sú tie samé, jako tie jej Vodcu a Pána, ktorý

“podal príklad, aby sme kráčali v jeho stope”

—výjmúc že Cirkev sa pohne z niššieho stupňa.

     [221] Pán náš, jako sme videli, prišiel na svet na stupňi ludskéj dokonalosti, N, kdežto my všetci z pokolenia Adama sme na nžšom stupňi, R—tom stupňi hriechu, nedokonalosti a nepriatelstva proti Bohu.

     Tá prvá vec nám potrebná teda je, aby sme boli ospravedlnení, a tak dosiahli stupeň N. Jako je to prevedené? Či sa to stane skrze dobré skutky? Nie; hriešnici nemóžú páchat dobré skutky.

PilgrimCross.jpg (3788 bytes)

     My sme sa nemohli odporúčat Bohu, preto “Boh obrátil jeho lásku k nám s tým, že kým sme ešte boli hriešníci, Kristus umrel za nás.” (Rim. 5:8.) Tak teda podmienka pod ktorou obsiahneme ten ospravedlnený alebo dokonalý ludský stupeň, je, že Kristus umrel za naše hriechy, vykúpil nás a pozdvihmul nás, “skrze vieru v jeho krv” na ten dokonalý stupeň, z ktorého sme spadli v Adamovy.

    “My sme ospravedlnený (pozdvihnutý na stupeň N) skrze vieru.” A “súc ospravedlnený skrze vieru, pokoj máme s Bohom” (Rim. 5:1) a neni sme viacej považuvaný skrze Boha za nepriatelov, ale za ospravedlnených synov ludských, na tom samom stupňi, jako Adam a Pán náš Ježiš, výjmúc, že oni boli naozaj dokonalí, kdežto my sme len považuvaní za takých skrze Boha. Toto považuvané opravedlnenie my zkusíme skrze vieru v Slova Božie, ktoré hovorí, Vy ste “odkúpený,” “vykúpený,” “ospravedlnený od všetkých vecí.”

     My stojíme pred očamy Božíma čistí v rúchu spravedlnosti Kristovéj, dané nám skrze vieru. On privolil, aby sme naše hriechy na neho zvalili, aby on mohol zniest trest za nás; a on umrel za nás, jako by on bol ten hriešník.

     Jeho spravedlnost je nasledovne zakryje všetkých, ktorý príjmú jeho vykúpenie, a nesie so sebou všetky tie práva a požehnania, ktoré sme prv mali, než hriech nastúpil. Ono nás prinavrátí ku ku životu a spoločníctvu s Bohom. Toto spoločníctvo móžeme obdržat od rázu, ked preukážeme vieru, a živto a plnšie spoločníctvo a radost sú nám isté—v čase Boha.

PilgrimPray.jpg (4673 bytes)

     Ale bárs ospravedlnenie je pošehnaná vec, ono nezmení [222] našu prírodu:* my sme ešte vždy ludské tvory. Sme oslobodení od toho strašného stavu hriechu a odcudzenia od Boha, a na miesto, že by sme boli ludskí hriešníci, sme lydskí synovia; a tak, poneváč sme synovia, Boh hovorí k nám, jako ku takým.

      Prez vek Evanjeliumu on povolal to “malé stádečko” tých “spolu-dedičov,” hovoriac, “Syn mój, daj mi tvoje srdco” —to jest, dajte seba samého, všetky vaše zemské moci, vašu vólu, vašu nadamost, vaše všetko mne, tak jako Ježiš vám pokázal; a já vás spravím synom na vyššom stupňi, než ludský. Já vás spravím duchovným synom, s duchovným telom, jako mal vzkriesený Ježiš, “úplná podoba osoby Otca.”

     Jestli sa zrieknete všetkých zemských nádejí, žiadostí, atd., posvatíte tú prírodu ludskú úplne, a budete ju užívat v mojej službe. Já vám dám prírodu vyššiu, než ostatku vašieho pokolenia; Já vás spravím “účastníki tej prírody božskéj” —jedním “dedičom Boha a spolu-dedičom s Ježišom Kristom, jestli budete trpet s ním, aby ste boli s ním oslávení.”

*To slovo príroda je užívané v prímernom smysle, ked povjeme o človekovy, že je zléj prírody. 

Prísne brano, žiadon človek neni zlý od prírody. 

Príoda ludská je “velmi dobrá,” jedna zemská podoba prírody božskéj. 

Tak každý človek je dobrej prírody, a t’ažkost, je tá, že táto dobrá príroda je upadlá. 

Preto je neprirozené pre človeka, byt zlým, surovým, atd., a je prirozené jemu byt dobrým. 

Je to v tomto, tom prvotnom smysle, v ktorom to slovo uživáme. 

Sme ospravedlnení skrze Krista, ku úplnému navráteniu sa, ku výhodám a požehnaniam našej prírody ludskéj—tej zemskéj podobe Boha.

     Tý, ktorý správne ocenia túto odmenu slúbenú jim, v Evanjeliume, s radostou odhodia vštku hatiacú váhu, a s trpezlivostou budú sa namáhat, aby ju obdržali. Naše skutky nám neujistia opravedlnenie: Pán náš vykonal všetku prácu, ktorá mohla byt vykonaná ku tomu cielu, a ked skrze vieru, prijmeme jeho skončenú prácu, tak sme pozdvihnutí ospravedlnení na stupeň N. Ale teraz, jestli chceme dalej ist, nemóžeme to bez práce.

     Zajiste, nesmieme ztratit našu vieru, ináče utratíme to ospravedlnenie; ale súc ospravedlnení, a pokračujúc vo viere, sme v [223] stave (skrze milsot, danú nám skrze počatie duchom) vykonat skutky nesúcé ovocie, ktoré bude prijaté u Boha. A Boh vyžaduje toto; lebo to je tá obet na ktorú sme sa zaviazali. Boh vyžaduje, aby sme ukázali naše váženie si tej velkéj ceny, že dáme všetko, čo sme a máme za –ňu; nie ludom, ale Bohu—obet’ svatú, a skrze Krista, milá jemu—našu rozumnú službu.

Jesus10WidowsMiteA.jpg (3638 bytes)

The Widow's Mite - pictures the Christian giving his/her all in consecration.

 

 

CrossCrown3.jpg (1999 bytes)

     Ked predstavíme všetky tieto veci, povieme: “Pane, jako chceš, aby som ti oddal túto moju obet, moj čas, nadanie, atd., tebe? Potom, skúmajúc Slovo Božie na odpoved, počujeme jeho hlas, poučujúc nás, aby sme odevzdali naše všetko jemu tak, jako Pán náš Ježiš odevzdal, skrze dobré skutky oproti všetkým ludom, ked máme príležitost, zvláštne oproti domácnosti viery—slúžit jim s duchovním alebo prirozeným pokrmom, oblečúc jich do spravedlivosti Kristovéj alebo zemským rúchom, dla našej spósobnosti, alebo dla jejich potreby.

     Ked sme všetko posvatili, tak budeme počatí duchom, dosiahli sme stupeň M; potom, tú moc danú nám budeme užívat, a budeme v stave splnit našu smlúvu, a zvít’azit, skrze (moc Ducha) neho, ktorý nás miluval a vykúpil nás s jeho vlastnou drahou krvou. Ale kráčajúc takto v stopách Ježiša,

“Nemysli nikdy na vit’azstvo dobyté,
Ani nesed klúdne v pokoji.
Dielo tvoje neni skončené,
Dokial nemáš tvoju Korunu.”

     Tú korunu obsiahneme, ked, jako verný náš brat Pavel, budeme bojuvat’ a skončime našu cestu, a nie prv. Do toho času, ten plameň našej obeti musí sa dvýhat’ denne obet’ miléj vóňe u Boha, prijatá skrze Krista, Pána našeho.

     Tý tejto prestúpenej triedy, ktorý “spia,” budú vzskriesený jako duchovné tvory, na stupňi L, a tý tej istéj triedy, ktorý sú živý, a zostanú do príchodu Pána, budú “premeneny” [224] na ten samý stupeň duchovných tvorov, a nebudú “spat” ani na okamženie, bárs tá “premena” bude vyžaduvat’ rozstavenie tej zemskéj nádoby. Oni potom nebudú viacej slabé, zemské, smrtedlné tvory, ale budú znovu zrodený z ducha—nebeské, duchovné a nesmrtedlné tvory.—1 Kor. 15:44, 52.

Bride10.jpg (2712 bytes)

     Nevieme, jako dlho po jejich “premene,” jejich zdokonalenia jako duchovné tvory (stupeň L) to bude trvat’, kým oni, jako úplná spoločnost, budú oslávený (stupeň K) s Pánom, spojený s ním v moci a velkej sláve. 

    Toto spojenie a úplné oslávenie celého toho tela Kristovho s tou Hlavou, mi poznáme pod názvom “Ten sobáš Beránka” s jeho Nevestou, ked ona úplne vstúpí v radosti jej Pána.

m - Spirit Begotten Class who become the Great Company
"...a great multitude, which no man could number... stood before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands."
Revelation 7:9

 

n - Spirit Begotten Class who become the Bride of Christ
"Fear not, little flock, for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom." Luke12:32

     Pozrime zase tú kartu — n, m, p, q sú štyri rozdielné triedy, ktoré spolu predstavujú tú menovitú Cirkev Evanjeliumu v jej celku, a sa držia za telo Kristovo. Obe triedy n a m, sú na, skrze duch počatom stupňi, M.

     Tieto dve triedy jestvuvali spolu prez celý vek Evanjeliumu; obe učinili smlúvu s Bohom, ze budú živé obete; obe boli prijaté “milo” a počaté duchom, jako “nové tvory.” Rozdiel medzi nima je ten: n predstavuje tých, ktorý splnia jejích smlúvu a sú mrtvý v Kristu proti vóle zemskéj, žiadostám, kdežto m predstavuje tú vatšiu spoločnost tých duchom počatých dietok, ktoré sa smlúvili, ale sa zdráhajú od prevdenia jejich smlúvy. Ta trieda n pozostává z prestúpených, ktorý budú tou navastou Kristvou, a budú sedet s Pánom na jeho trúne v sláve—stupeň K.

     Toto je to “malé stádecko,” ktorým dat jeho královstvo je milé Otcový. (Luk. 12:32.) Tý tej triedy m zdráhajú sa od smrti vóle ludskéj, ale Boh jích predci miluje, a preto jich privede skrze nevólu a nepokoj na stupeň L, na ten stupeň duchovnéj dokonalosti.

     Ale oni budú mat ztratené právo na stupeň K, toho trúna slávy, lebo oni neboli prestúpený. Jestli si ceníme lásku Otca nášho, jestli si žiadáme Pána nášho chválu, jestli chceme sa stat údamy jeho [225] tela, jeho Nevestou, a sedet na jeho trúne, tak musíme splnit našu smlúvu obeti verne a volne.

p - Believers, but not fully consecrated but not fully consecrated
"For many are called, but few are chosen."
Matthew 22:14

 

q - Church- Goers, but not Believers; Hypocrites
"Beware of false prophets, which come to you in sheeps’ clothing, but inwardly they are ravening wolves."
Matthew 7:15

Wheat5.jpg (5526 bytes)

"Let both grow together until the harvest; and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat
into my barn."  
Matthew 13:30

Wheat7.jpg (4312 bytes)

     Vatšina tej menovitej Cirkve je predstavená  skrze odsek p. Vidíti, že oni sú neni na stupňi M, ale na stupňi N. Oni sú ospravedlnení, ale nie posvatení. Oni nemi sú úplne posvatení Bohu, a niesú počatý preto jako duchovné tvory. Oni stojá vyššie, pravdaže, jako svet, lebo oni príjmú Ježiša za výkupné od jejích hriechov; ale oni neprijali to vysoké povolánie tohoto veku, aby sa stali čiastkou tej duchovnej rodiny Božiej.

     Jestli oni pokra­­čujú vo viere a podrobia sa tým spravedlivým zákonom královstva Kristového, za ćasu Napravenia, oni konečne dosiahnú podobu toho dokonalého zemského človeka, Adama. Oni všetko dostanú nazad, čo utratili skrze neho. 

    Oni obdržia tú samú ludskú dokonalost, rozumu, morálky a tela, a budú zase na podobu Božiu, jako Adam bol; lebo oni boli ku tomu vykúpený. A jejích postavenie ospravedlnenia, stupeň N, jako takých, ktorý počuli a uverili spasenie sveta skrze Krista, je zvláštné požehnánie, ktoré oni oni budú prv poživat, než všeobecný svet (lebo všetku bude poznané v Pravde, v tom veku Millenniálnom).

     Týto však budú mat vyhodu skoršieho, začiatku, a budú už dalej na ceste ku pravému smeru. Ale tá trieda p neusiluje sa popravit tie opravdové dobrodenia tohoto ospravedlnenia viery v prítomnom čase. Tento čas je daný, aby mnohý boli v stave priniest tú lúbeznú obet, a stat sa triedou n, jako údy toho “tela Kristového.”

     Trieda p prijímá milost Božiu (ospravedlnenie) na darmo (2 Kor. 6:1), oni zameškajú užit tú priležitost, aby sa predstavili jako obete ku prijatiu, prez ten čas, ked obete prijaté budú u Boha. Údovia triedy tejto, bárs sú nie “svatý,” ani údovia toho posvateného “tela,” sú menuvaný “bratmy” skrze Apoštola. (Rim. 12:1.) 

     V tom istom smysle celé pokolenie, ked bude napravené, bude na vždy bratom Kristovým, a dietkámy Božima, bárs rozdielnéj prírody. Boh je otcom všetkých, [226] ktorý s ním súhlasia, na každom stupňi a každej prírody.

     Druhá trieda spojená stou menovitou Cirkvou, ktorá nikdy neverila v Ježiša, jako v obet za jejich hriechy, a ktorá preto neni ospravedlnená—nie na stupňi N—je predstavená pod stupňom N, skrze odsek q. Toto sú “vlci v obleko ovčom”; ale oni preto sa menujú Krestanmy, a sú považuvaný jako údovia menovitéj Cirkvu.

     Oni neveria opravdu v Krista, jako jejích Vykupitela; oni patria na stupeň R; oni sú čiastkou sveta, a nepatria ku Cirkvi, a sú len ku jej nebezpečiu. V tom miešanom postavení, s tyma rozličnýma triedámyh, n, m, p a q, pomiešané medzí sebou a všetci nazývajúc sa Krestanmi, Cirkev jestvuvale prz celý vek Evanjeliumu.

     Jako Pán náš predpovedal, to menovité královstvo nebeské (tá menovitá Cirkev) je jako pole zasiaté so žitom a kúkoloim. A on povedal, že on by “nechal jich róst až po žatvu” na konci veku. V čas žatvy on povie žencom (“anjelom” —poslom). Posbierajte kúkol a poviažte ho do snopov a zpálte ho, ale žito položte do mojej šopy.—Mat. 13:38, 41, 49.

     Tieto slová Pána nášho ukazujú nám, že jeho ciel bol, aby oba róstli spolu prez celý vek, a boli uznaný jako údovia tej menovitéj Cirkve, on aj cielil, aby prišiel čas rozdelenia týchto rozdielných živlov, ked tý, ktorý sú opravdová Cirkev, jeho svatý (n) uznaný skrze Boha a jeho majetok, budú vyhlásený svetu.—Mat. 13:39.

Wheat.jpg (3601 bytes)

     Prez vek Evanjeliumový to dobré semeno róstlo, a te kúkol a padelaný tiež. “To dobré semeno sú deti toho královstva,” tý duchovné deti, triedy n a m, kdežto “kúkol sú deti zlého.”

     Všetci triedy q, a mnohý triedy p, sú preto “kúkol”; lebo žiadom “človek nemóže slúžit’ dvom pánom” a “slúžiš tomu, komu službu tvoju dáváš.” Poneváč tá trieda p neposvatia jejích službu a nadanie Pánu, ktorý jích vykúpil, a neomylne oni dajú mnoho z jejích času protivenstvu Boha, a tak sú v službe nepriatela.

Wheat6.jpg (4192 bytes)

The Harvest
is a time
of separation
...the Wheat
from the Tares.

     Pozrite si teraz tú žatvu alebo koniec veku Evanjeliumu; [227] vidíte dve čiastky, na ktoré je rozdelená—sedem rokov a tridcat tri rokov, prísná podoba tej žatvy veku Židovského.

     Táto žatva, jako tá židovská, bude prv zkúška a osievanie Cirkve, a potom bude čas hnevu a poslánia tých “sedem ostatných morov” na svet, zahrňajúc aj Cirkev. 

     Tá Židovská bol “tien” alebo príklad na stupni telesnom všetkého, tak jako je Cirkev Evanjeliumu poživá na stupňi duchovném. To čo zkúšalo telesný Izrael v žatve jejích veku, bola tá PRAVDA vtedy jim predložená.

     Tá pravda na čase bol kosák, ktorý oddelil tých “opravdových Izraelitov” od menovitéj Cirkve Židovskéj; a ztoho opravdového žita nebolo len trošku oproti učitelom. Taká je aj žatva tohoto veku. Žatva veku Evanjeliumu, jako žatva veku Židovského, je pod dózorom hlavného ženca, Pána našeho Ježiša, ktorý vtedy musí byt prítomný. (Zjev. 14:14.)

      Prvá práca Pána našeho vžatve tohoto veku bude, oddelit pravých od falešných. Tú menovitú Cirkev, pre jej zmatenost, Pán menuje “Babylon” —zmatenost; a žatva je ten čas na oddelenie na rozdielné triedy v Cirkvi, a na uzrenie a zdokonálenie tej triedy n. Žito bude oddeliné od Kúkolu, zrelé žito od nezrelého, atd. Tý v triede n“prvotné ovocie” toho žita, a po jejích oddelení svojho času, oni stanú sa nevestou Krista, a budú na vždy s ním a taký jako on.

r - Jesus, at His second advent
"And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also."
John 14:3

s - Little Flock, separating from nominal church
"And I heard another voice from heaven, saying, ‘Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues."
Revelation 18:4

S - World's time of trouble in Gospel Harvest. Separation of Wheat and Tares.

 

     To oddelenie toho malého stádečka od Babylonu, je predstavené skrze literu s. Ono je na ceste, aby sa spojilo s Pánom, nosilo jeho meno a súčastnilo sa jeho slávy. Oslávený Kristus, Hlava a telo je predstavený skrze literu w.

     Litery t, u a v predstavujú Babylon—tú menovitú Cirkev—upadajúcú, a rozpadajúcú sa na kusy prez “tenčas nepokoja” na “den pána nášho.” Bárs sa toto zdá strašnou vecou, ono predci bude na velkú výhodu tomu pravému žitu. Babylon padne, lebo neni to, za čo sa vydává.

     Tá menovitá Cirkev obsahuje v sebe mnoho pretvaračov, ktorý sa ku nej pripojili, pre jej čestné postavenie [228] v očoch sveta, a ktorý, skrze jejich chovánie, zosmradia Babylon v nose sveta. Pán vždy poznal jejich opravdový charakter, ale dla jeho cielu, on jich nechá na pokoji až po žatvu, ked on

“Z jeho královstva (opravdovéj Cirkvi) vybere všetky nepravé veci, a uhodí jich do pece obňa (nepokoja, ktorý zničí jích falešné povolánie)... Potom budú tý spravedlivý (trieda n) svietit jako sinko v tom království jejích Otca. (Mat. 13:41-43.)

     Ten nepokoj, ktorý príde na Cirkev, bude zapríčinený vo velkéj miere skrze vzrostenie Nevernosti a Špiritizmusu, všelijakéj jakosti, čo bude ostrá zkúška, lebo Babylon má tolko rozličných učení, protiviacé sa Slovu Božiemu.

    Tak jako v žatve veku Židovského, ten kríž bol Židovy, ktorý očakával slávu a moc, kamen potknutia, a tomu sveto-múdrému Grékovy, bláznovstvo, tak vžatve veku Evanjeliumu zase bude on kameň potknutia a skala protivenstva.

t - Great Company
"Now if any man build upon this foundation ...wood, hay, stubble; ... it shall be revealed by fire; and the fire shall try every man’s work..."
I Corinthians  3:12,13

u - Babylon Falling
"And the great city was divided into three parts, and ... fell; great Babylon came in remem- brance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of
his wrath."
Revelation 16:19

v - Babylon, Hypocrite Element
"And he cried mightily with a strong voice, saying, ‘Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit." Revelation 18:2

w - Glorified Christ, Head
and Body

"And I John saw the holy city, the new Jerusalem...prepared as a bride adorned for her husband."
Revelation 21:2

     Každý, kdo iné staval na Krista, okrem zlato, striebro a drahakamy pravdy, a s tým spojený charakter, bude bolastne dojatí v tom čase toho hnevu (“ohňa”); lebo všetko to drevo, seno a slama učenia bude popálená.

     Tý, ktorý správne stavali, a nasledovne majú ten uznaný charakter, sú predstavení skrze literu s, a litera t predstavuje tú “velkú spoločnost,” počatú duchom, ale ktorá stavala z dreva, sena a slamy—žito, ale nie úplne dozreté v čas žatvy a sbierania toho prvého ovacia (s).

     Oni (t) utratia tú odmenu trúnu a tú prírodu božskú, ale konečne dosiahnú znovazrodenie jako duchovné tvory, na nižšom stupňi, než príroda božská. Bárs týto sú opravdove posvatený, oni sú zaujatí skrze ten duch svetský na tolko, že zanedbajú dat jejich život na obet.

     Ešte aj v “žatve,” ked tý živý údovia tej Nevesty budú oddelený od druhých skrze pravdu, oši ostatných, a tých triedy t, budú hluchý, aby počuli. Oni budú pomalý vo viere a v činoch v tom čase oddelenia.

     Oni budú, neomylne, velmi zlakaný, ked neskoršie uvidia, že Nevesta je ukončená a spojená s Pánom, a že [229] oni, preto že nepočúvali a boli pyšní, utratili tú velkú odmenu; ale tá krása plánu Božieho, ktorý oni budú vtedy budú počinat videt jako jeden lásky, proti ním tak jako aj proto ostatnému človečenstvu, uleví jejích smútek, a oni budú kričat

“Halleluja! lebo kraluje Pán Boh náš všemohúcí. Radujme sa a veslme sa, a chválu vzdávajme jemu; lebo prišla svadba Beránkova a nevesta jeho pripravila sa.” (Zjev. 19:6, 7.)

     Pozorujte tiež to dostatočné postaranie sa Pána: posolstvo je jim poslané.—Bárs ti si neni Nevesta toho Beránka, móžeš byt prítomný na svadobnéj večeri —

“Blahoslavení sú, ktorý sú k večeri svadby Beránkovej povolaní” (verš 9).

     Táto spoločnost, svojho času, a skrze tríznenie Pána, príde do úplného súhlasu s ním a jeho plánom, a opere svoje rúcho, aby ona konečne dosiahla postavenie podla tej Neveste—ý na stupňi L. Zjev. 7:14, 15.

x - The glorified Christ class reigning
"...they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years."
Revelation 20:6

y - The Great Company
"...a great multitude which no man could number...stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands."
Revelation 7:9

z - Fleshly Israel restored
"And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Zion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob."
Romans 11:26

 

     Ten čas nepokoja, na kolko sa to týká sveta, bude, ked Babylon počne padat a sa rozpadat. Bude to prehodenie vštkey ludskej spoločnosti a vlády, pripravenie sveta na vladárenie spravedlivosti.

     Prez ten čas nepokoja, ten tenlesný Izrael (e) ktorý bol odhodený, kým plný počet Pohanov vstúpí, bude napravený do milosti Božiej, a tá Cirkev Evanjeliumu, alebo duchovný Izrael, bude dokončený a oslávený. Prez vek Milleniálný, Izrael bude hlavný národ zeme, vodca všetkého v zemskom stvorení, čo vedie v jednotu a súhlasu, s ktorým všetci tý poslušny budú postupne pritiahnutí.

     Jejich napravenie ku dokonaléj prírode ludskéj, tak jako aj sveta všeobecne, bude postupné dielo, ktoré bude vyžaduvat celý ten vek Millenniálný ku jeho dokončeniu. Prez to tisíc ročné kraluvánie Krista, tie následky smrti Adamskéj, budú postupne prehltnuté alebo zničené.

     Jej rozličné stupňe—nomoc, bolest a slabost, jako aj hrob—podujú poslušnost ku moci toho velkého Napravitela, až, na konci toho veku, tá velliá pryramída našej karty bude dokončená.

     Kristus (x) bude hlava vštekých vecí—tej [230] velkéj spoločnosti, anjelov aludí—hned po Otcovy; v poriadku alebo v stupňi nasledujúcá bude tá velká spoločnost, tie duchovné tvory (y) a potom anjeli, telesný Izrael (s) obsahujúc len opravdových Izraelitov, v čele zemských národov; potom svet ludí, napravený ku dokonalosti tvorov, jako hlava ludského pokolenia bol, prv než zhrešil. Toto napravenie bude prevedené postupne prez vek Millenniálný—ten “čas napravenia.” (Skutk. 3:21.)

     Niektorý, pravdaže, budú zničení z pomedzi ludí; po prvé všetci, ktorý, pri úplnom svetle a príležitosti, za sto rokov nespravia žiadného pokroku ku spravedlivosti do dokonalisti. (Iza. 65:20); a po druhé, tý ktorý, pokračuvali síce ku dokonalosti, ale pri konečnéj zkúške, na konci veku Millenniálného, sa preukážú nevernýma. (Zjev. 20:9.)

     Ked pozreme na tenvelký plán nášho Otca, na povýšenie Cirkve, a požehnánie skrze nú Izraelu a všetkých rodín zeme, skrze napravenie všetkých vecí, privedie nám to do pamati ten zpev anjelov:

W - Mankind restored to perfection and harmony with God with God
"... Behold the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God."
Revelation 21:3

PyramidEstelleB.gif (33871 bytes)

“Sláva Bohu na vysosti; pokoj na zemi, a dobrá vóla ludom!”

     To bude ukončenie plánu Božieho — “posbieranie všetkých vecí v Kristu.” Kdo teda povie, že plán Boží neni podarený? Kdo teda povie, že on nepodvrátil zlé na vždy, a prinútil hnev ludí a diablov, aby ho oslavuvali?

     Podoba jednej pyramídy nesluží len na pokázania postavenia dokonalých tvorov, ale nám aj predstavuje tú jednotu celého stvorenia, tak ajko v zplnení plánu Božieho bude ono jedno, ked ten súhlas a dokonalost všetkých vecí bude dosiahnutá, pod vodcovstvom Krista, tej Hlavy, nie len skrze Cirkev, ktorá je jeho telo, ale aj skrze všteky veci na nebi a na zemi.—Efez. 1:10.

Pyramid.jpg (22346 bytes)

     Ježiš Kristus bol “počiatok,” “tá hlava,” “ten vrchný [231] kameň” ten “hlavný kameň” tejto velkéj budovy, ktorá je teraz ešte len počatá; a v súhlase s týma Ciarámy a uhlámy toho vrchného kameňa, musí byt postaveny každý spodný kameň. Bárs kolko druhov kamenóv móše byt v tejto budove, bárs kolko rozdielých prírodí móže bty medzi synmy Božima, zemskými a nebeskými, oni všetci, jestli majú byt do nekonečna prijatí od neho, musia sa premnit ku podobe jeho Syna.

     Všetci, ktorý bučiastkov tejto budovy, musia sa súčastnit ducha poslušnosti ku Bohu, a lásky ku nemu a vštkým jeho tvorom (tak pekne prekázané v Ježišovy), a splnenia zákona—Budeš miluvat’ Pána z celým srdcom tvojím, z celou dušou a silou tvojou, a blížného tvojeho, jako seba samého.

     V tom prevedení (jako Slovo Božie vysvetluje to sosbieranie v jedno všetkých vecí, nebeských a zemských, pod judnu hlavu) Ježiš Kristus, tá hlava, bol najprv vybraný; po druhé Cirkev, ktorá je jeho telom. Anjelia a ostatné duchovné triedy dojdú potom; potom tý hodný Izraelu a sveta. Počnúc s najvyššým, to sporiadanie bude pokračuvat, kým všteci, ktorý chcú, budú privedený do súhlasu a jednoty.
     Jedna zvláštnost je to, že ten zkúšaný, hlavný, základný vrchný kameň je položený najprv a je menuvaný základným kameňom. Takto je prestavený ten fakt, že zklád všetkéj nádeje ku Bohu a spravedlivosti je položený, nie na zemi, ale na nebi. A tý, ktorý stavujú pod ten kameň a sú spojený s ním, a ku tomuto nebeskému zakládu, sú držaní ku nemu skrze nebeské prit’ahuvánie a nebeské zákony.

     A bárs tento poriadok je priamý opak zemského stavania, jako správné je, aby ten kameň, na ktorého podobu celé stavanie má sa vystavit, bol položený prvým. A jaksprávné je, že náš zklad je položený na hore a nie na dole; a že my, jako živé kameňe, sme “pristavený ku nemu vo všetkých veciach.”

     Tak to dielo bude pokračuvat prez vek Millenniálný, kým každý tvor, každéj prírody, [232] ne nebi a na zemi, bude oslavuvat’ a služit Bohu v súhlase a požiadavkámy dokonaléj poslušnosti. Všemier bude vtedy čistý; lebo v ten den

“Stane sa, že každá duša, ktoré neposluchne toho Proroka, vykorenená bude z ludu” —skrze tú druhú smrt.—Skutk. 3:22, 23.

 

 

 

TabWaterC.jpg (20842 bytes)

 


TabAltar.jpg (7866 bytes)
u - Brazen Altar

 

TabLaverS.jpg (12450 bytes)
v-Laver

 

TabCandlestickS.jpg (20610 bytes)
x-Candlestick

TabPurpCourtA.jpg (19598 bytes)
Stánek na pustatine.

     To samé naučenie, ktoré je pokázané v tej karte vekov, je dané v tejto božský zariadenej čiastke, nauka ktorých bude neskoršie dokladnejšie skúmaná. Podáváme to, aby tý rozličné stupňe a schody vedúcé, ku Svatému Svatých, mohli byt spravne videné a ocenené, na miesto opísania znovu tie isté stupňe, skúmané do podrobná.

     Von z dvoru Tabernakulumu leží celý hriešný svet, na upadlom stupňi R. Vstúpiac prez “bránu” do “dvora” staneme sa veriacíma alebo ospravedlnenýma osobámi, na stupňi N.

     Tý, ktorý pokračujú v posvatení, potlačia dvere stánku, a vstúpiac (stupeň M) stanú sa kňazmy. Oni sú posylnení skrze “chlieb” a osvietení skrze tú “faklu” a uspósobení priniest milú obet Bohu skrze Ježiša Krista na tom “Zlatom Oltári.”

     Konečne, pri prom vzkriesení, oni vstúpia do dokonalého duchovného stavu, alebo do “Najsvatejšieho” (stupeň L) a sú spoločníci Ježiša v sláve toho královstva, na stupňi K.

POŽEHNANÁ NÁDEJ.

“Len chvílečka, a zeme boje budú minuté;
Len chvílečku, slze jej sú utrené;
Len chvílečku, a moc nášho Jehovy
Zmení tmu v den Millenniumový.

Len chvílečku! Vždy sa blíži—
Brieždí sa den našej slávy.
Sláva Bohu, svetlo rastie,
Na den slávy, svet ten bude ohnivý.

LittleWhileF.jpg (4678 bytes)

 

To Return to Home Page click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail

English Only