ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИСАНИЯТА

 

"Пътят на праведния е като виделото на разсъмване,

което все повече светлее докле настане съвършен ден."

 

 

 ТОМ 1

ПЛАНЪТ НА ВЕКОВЕТЕ

 

 

 

 Този том се издава за оправдаване на божествения характер и управление, като посочва чрез признаване и съгласуване на всички библейски текстове, че позволяването на злото, минало и настояще, е допуснато с цел обучение и подготовка на човечеството за въвеждането му в ЗЛАТНИЯ ВЕК НА ПРОРОЧЕСТВОТО, когато всички семейства на земята ще се благословят с пълно познание на Бога и пълна възможност за достигане вечен живот чрез Изкупителя, който тогава ще бъде Велик Възстановител и Дарител на Живот. Деяния на Ап. 3:19-21.

 

 

 

 

Divine Plan of the Ages - Вulgarian Language

Издатели Publishers Dawn Bible Students Association
East Rutherford, New Jersey
07073 U
SA
Printed in USA. 1
997

 

 

 

НА ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ

 

в интерес на

 

ПОСВЕТЕНИТЕ МУ CВETИИ,

очакващи осиновение

и на

 

"ВСИЧКИ, КОИТО НА ВСЯКО МЯСТО ПРИЗОВАВАТ БОГА,"

"ДОМА НА ВЯРАТА,"

- и на-

 

 

СТЕНЕЩОТО ТВОРЕНИЕ, ПЪТУВАЩО И ОЧАКВАЩО

ОТКРИВАНЕТО НА БОЖИИТЕ СИНОВЕ

 

 

Е ПОСВЕТЕН ТОЗИ ТРУД

 

________

"И да просвети всите що е смотрението на тайната,
която е била скрита от векове у Бога."
"Която е преумножил в нас с всяка премъдрост и разум,
като ни обади тайната на своята воля,
по своето благоволение,което е от по-напред
положил в него си, в устроение на изпълнението
на времената да съвокупи в Христа всичко,
което е на небесата и което е на земята в него.

"Ефесяни 3:4,5,9; 1:8-10

____________

 

 

 

ПРЕДГОВОР НА ИЗДАТЕЛИТЕ

 

Повод за голямо задоволство е факта, че с божественото провидение е възможно отново да се публикува този безценен ключ към Библията - БОЖЕСТВЕНИЯТ ПЛАН ВЕКОВЕТЕ. Малко може да се каже за книгата, което не е вече казано от много6ройните й приятели. Разбира се, който я познава по добре, я обича повече. Тя издържала изпитанието на времето.  За първи път била публикувана от автора й преди около век и все пак по яснота на израза и способност да хармонизира Писанията, все още остава впечатлението у хиляди нейни читатели по света, превъзходна книга с текстове помагало за изучаване на Библията.

Изпращаме тази книга с молитва Бог да продължи да благославя вестта, носейки утеха и радост на мнозина, които още не са чули радостната новина за идващото Царство.

ИЗДАТЕЛИТЕ.

 

  

Предговор на автора

"БОЖЕСТВЕНИЯТ ПЛАН НА ВЕКОВЕТЕ"

АВТОРЪТ и издателите желаят да изразят публично своята признателност за божието благоразположение, което им позволи да се идентифицират с циркулацията на този том и резултатите - светлина, радост, мир и дружба с Бога за много гладни, жадни и объркани души. Първото издание в сегашната му форма бе издадено в 1886 г. Оттогава насетне едно издание следваше друго, разпро-странявайки се бързо на двадесет различни езика като понастоящем в ръцете на хората по света има почти пет милиона копия. Не можем да се надяваме, че всички те са били четени, но писмата, които получаваме постоянно ни уверяват, че извършват могъщо дело в сърцата и умовете на хората навсякъде по света. Хиляди ни пишат, че били повлияни - някои напълно невярващи в Библията, като божествено откровение за човечеството; други пишат, че били атеисти или почти такива, защото преди не познавали истинския Бог и истинския му План на вековете и не могли да приемат или се покланят на характерите, които им били представяни. В продължение на пет години преди първата публикация на този том, в същност печатахме същата материя, представена различно и под друго име. Книгата беше озаглавена"Храна за мислещите Християни" Стилът й беше различен с това, че преди всичко атакуваше заблудата разрушаваше я и на нейно място издигаше постройката на Истината. Напоследък научихме, че това не е най-добрият начин. Някои се разтревожили, когато видели да пропадат заблудите им и преставали да четат по-нататък, за да зърнат прекрасната структура на Истината на местото на разрушените заблуди. Настоящият том бе написан от противоположна гледна точка. Той представя Истината,посочва силата и хубостта й, и тогава внушава премахване на заблудата, не само като ненужна, но абсолютно безполезна и много вредна. Така читателя на "БОЖЕСТВЕНИЯ ПЛАН НА ВЕКОВЕТЕ" намира на всяка стъпка укрепване на вярата и по-голяма близост с Бога и затова доверие, че е на правия път. След като се види истината, заблудите изглеждат все повече и повече абсурдни, нямащи стойност, вредни и с радост се забравят. Великият Противник, разбира се, не обича онова, което отваря очите на божия народ, увеличава почитта им към божията Книга и прекратява упованието им на човешки веруя. Затова, както може и да се очаква, великият Противник се съпротивлява много на тази книга. Малцина разбират силата и лукавството на Сатаната. Малцина разбират значението на думите на Апостола за княза на тъмнината, който се преобразява в служител на светлината, за да победи Истината и унищожи влиянието й. Малцина разбират, че коварният ни Противник се опитва да използва най-добрите, най-енергичните и най-влиятелните от божия народ, за да попречи на сиянието на светлината и държи настрана народа от Божествения План на Вековете. Малцина разбират, че от времето когато започнали да се създават веруя, 325 г.сл. Хр., практически нямало изучаване на Библията в продължение на 1260 години. Малцина разбират, че през това време веруята  се съживили в умовете на милиони, въвличайки ги в ужасни заблуди и заслепявайки ги за божествения характер на мъдрост, справедливост, любов и сила. Малцина разбират, че след Реформацията след като Библията започнала да се завръща в ръцете на народа добронамерени, но заблудени реформатори, заслепени и затруднени от заблудите на миналото, на свой ред спомагали народа да се държи в тъмнина. Малцина разбират, че действителното изучаване на Библията практикувано в ранната Църква по време на апостолите отново се е върнало при изучаващите Библията. Във най-ранните издания на този том се използваше заглавието "Хилядогодишна зора," но установихме, че някои били подведени и мислели, че това е роман.  За да не може никой да се заблуди и я купи, по- късно възприехме сегашното серийно заглавие"Изследване на Писанията", което никой няма да разбере погрешно. До нас достигат запитвания, защо тези книги не се намират в книжарниците. Отговорът ни е, че докато издателите на книги биха се радвали да ги притежават, съществуват религиозни групи, които не ще позволят продажбата им, заплашвайки с бойкот. Първоначално това ни се струваше, като голямо нещастие. Като чели на силите на Противника позволиха да се затруднява разпространението на Истината. Но Бог милостиво пренасочи нещата така, че вероятно днес никоя друга книга няма толкова постоянно разпространение, както този том. Предубедените, които отказали да четат книгата и се борят против нея, правят това, защото вярвали в лъжи и погрешни представи. Много от тези книги бяха изгорени от хора, които никога не са ги чели, но са били повлияни от погрешни представи. Точно така било и през тъмните векове с последователите на Исус, които претърпели мъченичество. Да, сам Исус пострадал от ръцете на хора, които не разбирали нито него, нито ученията му. Апостол Петър определено заявява: "И сега братие, знам че вие по неведение сторихте това, както и началниците ваши." (Деяния на Ап. 3:17) "Защото ако биха познали, не биха разпели Господа на славата. - 1-во Коринтяни 2:8.

 Но ако враговете на тази книга били горчиви, несправедливи, не истинни, приятелите й са пропорционално топли и ревностни.Всички милиони копия в ръцете на хората, преминали у тях почти чрез приятелите на книгата, които от любов към Истината отдали време и енергия за широкото й разпространение. Когато пишем тези редове, ни е известен факта, че приблизително 600 християни от различни поприща на живота "оставили всички" земни занимания, призвания и амбиции, за да прославят Бога и благославят гладните му и жадни светии, поставяйки в ръцете им този малък том. Между тях има лекари, учители, медицински сестри, прислужници, бръснари, механици - хора от всяко жизнено поприще,чиито сърца, докоснати от божията любов, са ревностни да предадат благословението и на други сърца. Книгите се продават на ниска цена, а разпространителите, които ги доставят на хората едва покриват разноските си. Те обаче са радостни още повече, ако понякога търпят лишения и са счетени за достойни да претърпят някои неудобства и лишения за Господа, Истината и братята. Доброто дело продължава. Вестта за живот в Христа преминава от ръка на ръка. Настоящето отпечатване на този том е огромно. Дано благословението му в бъдеще бъде пропорционално също толкова голямо, както в миналото. Авторът и издателите не могат да желаят повече.

С най-добри пожелания към всички читатели,

1Октомври ,1916                               Ваш в Господа слуга,
Бруклин, Ню Йорк                                         Чарлз Т. Ръсел

 

 

 

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)


Send E-Mail to